KLEINE COURANT S 't Vliegend Blaadje ,p voor HelderTexel en Wieringen. Het Spookhuis. No. 2848. Zaterdag 2 Juni 1900. 28«te Jaargang. Telefoonn". 59. Bureau Zuidetraat 72. KALENDER DER WEEK. JUNI, Zomermaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 3 u. 44 m. Onderg. 8 u. 12 m. Zondag 3 Pinkster. (Isr. Pinkster)- Maandag 4 2o Pinksterdag. id. Dinsdag 5 Eerste Kwartier. Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 Zaterdag 9 Vit het Buitenland. Omtrent den toestand in Znid-Afrika wordt het volgende opgemerkt. Het is den Engel- Bchen niet voldoende, dat zy de Boeren hebben belogen en belasterddat zy hen hebben aangevallen met een twintigvoudige overmacht, om hen te verpletteren en daartoe zelfs Kaffers hebben gewapend dat zy do krijgsgevangenen eerst aan boord van benauwde schepen opge propt, en daarna als bannelingen naar St. Helena gezonden hebbendat zij geëerde mannen van de Afrikanor-partij in de Kaap kolonie en elders, menschen, die geen hand tegen hen hadden uitgestoken, in den tronk geworpenzy willen het gehate Hollandsch ras nog smarteljjker, nog dieper doen gevoelen, dat zy de meesters zyn, en kunnen doen naar hun wil. De Britsche Commissaris voor Ba- soetoland heeft onlangs uit een groot aantal aanmeldingen, 50 Basoeto's gekozen, die een politiekorps zullen vormen voor Ladybrand, en het omringende district. Zoo men ecnigs- zins mat Zuid-Afrika bekend is, zal men be grijpen, hoe diep zulk een maatregel de Boeren moet krenken. Wat zouden de Engel- schen wel zeggen, wanneer de Britsche krygs gevangenen te Pretoria onder bewaking werden gesteld van de Kaffers Een aantal burgers van Transvaal hebben bij de Regeering der Republiek een adres in gediend, waarin zy hot volgende te kennen geven. Zy wyzen op de gruwzamo bejegening der Boeren-krygsgevangenen, menschen, die dapper en mannelyk voor hun vryheid en onafhankelijkheid hebben gestreden, en die nu door de Engelschen op zoo gewelddadige wijze, o.a. door verbanning naar St. Helena, mishandeld worden. Nu geven adressanten der Regeering vau de Zuid-Afrikaansclie Repu bliek in overweging, op de eene of andere wijze de Engelsche krijgsgevangenen thans te Pretoria aanwezig, allereerst de officieren, met gelijke munt te betalen, wat door de Engelschen aan de Bóeren-gevangenen wordt aangedaan, hetzjj door hen in do mjjnen np- tesluiten, of anderszins hen te doen onder vinden, wat het beteekent, als bannelingen behandeld te worden. Adressanten wijzen ten slotte er op, dat de Engelsche Regeering hun er toe heeft genoopt, om aan de hand te geven, mannen, die dapper legen hen voch ten, eenig meerder leed te berokkenen dan noodzakelyk is, doch zy meenen, dat zy ver plicht zijn, aldus optetreden, omdat aan hun ne broeders door hunne tegenparty onrecht •n geweld wordt aangedaan. De Engelsche Regcering houdt nog niet op met het zenden van aanvullings-troepen naar het oorlogstooneel in Zuid-Afrika. Dezer da gen deelde de Minister van Oorlog in de vergadering van het Hoogerhuis mede, dat in de volgende maand weder 11.000 man troe pen derwaarts zullen worden verzonden. Er verspreidt zich op het oogenblik een wredes-gerucht. We maken er melding van, al komt het ons onwaarschynlyk voor. Vol gens dat gerucht, zouden er vredesonderhan delingen zyn aangeknoopt. De Regeering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika zou aan die der Znid-Afrikaansche Republiek den ▼oorslag gedaan hebben, om in hare handen te capituleeren. De Regeering der Vereenigde Staten zou zich sterk maken, dat zy van de Engelsche Regeering kon verkrygen indivi dueels vryheid, bescherming van goederen en amnestie voor oorlogs-handelingen. Men ver zekert er bij, dat President Kruger zich tegen deze voorwaarden verzet, doch dat de heer Fischer, het hoofd der Boeren-deputatie, hem den raad heeft gegeven, ze aan te nemen. Officieel wordt bericht, dat door de En gelsche Regeering de Oranje-Vrijstaat iB ge annexeerd en den naam heeft gekregen i Oranje-Ri vierstaat". Kwam in de vorige week do Dreyfus- zaak weèr ter sprako in den Franschen Senaat jl. Maandag werd daarover eene interpellatie gehouden in de Kamer van af gevaardigden. 't Is daar zoor heftig naar toe gegaan, zóó zelfs, dat op een oogenblik de zitting moest worden geschorst. Het tumult was zóó groot, dat de Minister van Oorlog generaal Gallifet het geraden vond, de Kamer te verlaten. Eene motie werd ten slotte met 293 tegen 2-16 stemmen aangenomen, waarin vertrouwen in de tegenwoordige Re geering werd uitgesproken, met de zekerheid, dat op de toewijding van het leger kan wor den gerekend. 't Gerucht werd aanvanke lijk verspreid, dat generaal Gallifet als Mi nister van Oorlog zou aftreden. Dit is daarna aanvankelijk onjuist gebleken. Alleen door vermoeidheid had hy de vergaderzaal moeten verlaten. Nader wordt echter gemeld, dat de generaal wel degelyk ontslag heeft aange vraagd. KIEUWSTIJDIIGES. HELDER, 1 Juni 1900. Beroepen tot predikant te Huisduinen de heer J. M. Coopa, candidaat te Heken dorp, te Koedjjk ds. R. E. Wieringa, te St. Maartensbrug in de Zijpe, en te Oudeschild op Texel dr. T. R. A. Meurs, te Barsingerhorn. Door de politie alhier is aangehou den een man, die er zijn werk vau maakte goedgeloovige lieden op te lichten door den verkoop van z. g. medicijnen, in flesch- jes netjes verpakt, tot genezing van »alle kwalen". Voor dit middel, hetwelk er zeer verdacht uitzag, betaalde men slechts, al naar gelang het ernstige van de ziekte, den prijs van één tot drie gulden. Te betreuren is het, dat vele lieden zich lieten bepraten en zoo tot eigen schade in den val liepen. Men zij dus op zijne hoede. Texel, 28 Mei. Heden waren op de markt aangevoerd 7496 lammeren, die bij vluggen handel voor f8 a f 12.50 werden verkocht. In de vorige week zyn uitgevoerd 6630 exemplaren. RIJKSPOSTSPAARBANK. Gedurende de maand April 1900 zyn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inlagen2,922,932.77'/, Terugbetalingen (waar onder/9,543.77 wegens aankoop van inschrijvin gen in een Grootboek, obligatiën of certificaten van inschrijving) 3,215,993.17'/, Minder ingelegd dan terugbetaald293,060.40 Aan het einde der maand Maart 1900 was ten name van de verschillende in leggers ingeschreven 79,487,533.75'/, Zoodat het tegoed op uit0. April 1900 bedroeg/79,194,473.35'/, De uitslag der te Deventer gehouden verkiezing van een lid van de Tweede Kamer is, dat uitgebracht werden 3708 stemmen, waarvan van onwaarde 30. Hiervan verkreeg mr. H. P. Marchant 2860, mr. S. van llouten 818, zoodat gekozen is mr. H. P. Marchant. Het aantal kiezers in het district be draagt 6261. De Nederlandsche Pensioenparty, welke beoogt het tot stand komen eener wet, waarbij aan iederen Nederlander van 60-jarigen leeftijd het recht wordt gegeven op een staatspensioen van f 1 per dag, zonder voorafgaande premiebetaling, telt thans ongeveer 940 adhaerenten. Zy zal zich constitueeren in eene vergadering, die in September of October te Arnhem zal gehouden worden. Tweede Kamer. Door de Regeering zyn dezer dagen by de Kamer ingediend de navolgende wetsontwer pen 1. dat tot goedkeuring van de op 29 Juli 1899 te 's Gravenhage gesloten overeen komst, betreffende een toepassing op den Zee oorlog van de beginselen, neergelegd iu de 3T33 UXLLBTOIJ". 80) Herbert steeg at, gaf zyn paard een soldaat ter bewaring, vertoonde hot verlof van den generaal en trad de tent der gevangenen binnen. Een pynlijk tafereel vertoonde zich aan zjjne oogen. Op een stroomat in den hoek van do tent, lag Traverse in een koortsach- ligen slaap. Zyne verwrongen gelaatstrekken, de groote zweetdruppels op zyn voorhoofd, de ylende ademhaling en 't krampachtig bowegen der lippen waren even zooveel bewyzen, hoe zeer de ongelukkige leed. Deelnemend beschouwde Herbert zijn sla- penden vriend en besloot geduldig te wachten tot hy van zelf zou ontwaken. Hy ging op een bankje zitten en dacht na over 'i lot, dat den ongelukkige zonder twijfel wachtte, toen Traversa verschrikt als uit een hangen droom ontwaakte, Neen, neen!' riep hy, .vuurt niet! Het is een moord 1' Hy had reeds van de terecht stelling gedroomd. De majoor vatte hem zachtjes by de hand en noemde hem by zjjn naam. Traverse keek rond en streek zich over het voorhoofd, als moest hy zich bedenken, waar hy wa9. ,Ooh ja,' duisterde by eindelyk, «ja... ik weet hetik ben arrestant en wel een, die deze tent alleen verlaten zal, om den kogel te krjjgen. En ben jy hier, Herbert. Jiet is mooi van je, dat ge my in mjjn laatste uur niet verlaat en dat ge my tot aan mijn dood wilt bjjstaan, dien ik weldra zal onder gaan.» .Spreek niet zoo wanhopig,» hernam Her bert, die nauwelijks zyne tranen kon inhouden. .Alles is nog niet verloren ,Hoe, Herbert? Weet ge dan nog niet, waarom ik hier ben? Wegens een vergryp, waarvoor in oorlogstijd geen genade bestaat; dat met den dood gestraft wordt. En gjj zegt nog, dat alles niet verloren is?' .Neen, Traverse, er is nog hoop op red ding,» antwoordde Herbert. .Ik kom zoo even van generaal Scott. Hy stolde belang in je en bad medelijden met je lot, hy zou de ucte van beschuldiging aandachtig doorlezen en daar er ongetwijfeld verzachtende omstandig heden bestaan, moogt ge op genade rekenen." .Verzachtende omstandigheden? Ja, er zyn verzachtende omstandighedenriep Traverse, .Men kwelde my half dood, liet my vjjf nachten niet slapen en commandeerde my van den eenen dienst naar don anderen, tot dat ik eindelyk van uitputting bezweek, doch zal dit een reden tot verontschuldiging zyn Het is een feit, dat ik op mjjn post sliep en daardoor het heele regiment in gevaar stolde van overvallen te worden. Hierop staat de dood, dat weet je zoo goed als ik en dit ver langen ze immers O, die Lenoirs Het is hem dan toch geluktDood en schande, die over mij komen, ze zijn 't gevolg der wraak, die hy mij gezworen heeft!* Traverse bedekte zjjn gelaat met de handen en weende. «De schande," fluisterde hjj, .dit kwelt mjj nog meer dan do gedachte aan den dood. Arme moeder!' znchtte hjj, ,en Clara Clara, mjjn schoone bruid. Beiden zullen voor man mjjn uaam niet meer zonder blozen uit spreken, zonder zioh over my te schamen 1» Conventie van 22 Augustus 1864. Door deze overeenkomst zullen de bepalingen voor de onschendbaarheid van het Roodo Kruis ook geldig zjjn, evenals voor den oorlog te land, voor den oorlog ter zee. 't Is verwonderlijk, dat dit zulk een reeks van jaren heeft moeten wachten 2. dat tot goedkeuring van do over eenkomst, betreffende de wetten en gebruiken in den oorlog te land, mede op 29 Juli 1899 te 's Gravenhage gesloten. Kieswet-herziening. In ons voorl. nummer gaven wjj eene mede- deeling van een der belangrijkste gedeelten oit de Memorie van Toelichting, die het door de Regeering by de Tweede Kamer ingediende ontwerp tot wjjziging der Kieswet van 1896 vergezelde. Thans willen wjj de hoofd zakelijke strekking van het ontwerp mede- deelen. De grondslag der Kieswet is natuurlijk onaangetast gebleven toch zjjn er nog eenige veranderingen in opgenomen, niet zonder beteekenis. De eisch van den aanslag over het volle laatstverloopen dienstjaar, om kiezer te zyn, is vervallen. MoeBt men bjj de tegenwoordige wet 13 maanden bjj denzelfden patroon in dienstbetrekking zjjn geweest, om kiezer te zjjn thans wordt voorgesteld, dat men 2 maal in dat tijdperk van betrekking kan verwisselen, zonder zijn kiesrocht te ver liezen. De eigen aangifte voor loon- en woning kiezers is vervallen. Als kenteokenen van welstand wordt o. a. geëischt, gedurende éón jaar f 50 als inleg op oene soliede spaarbank, niet uitsluitend Rjjkspostspaar- b a n k. De bepaling omtrent de door de Kieswet bedoelde examens is thans zóó geformuleerd, dat zij ook omvat examens, die niet van Rijkswege worden afgenomen. In art. 2 der Kieswet is eene wjjziging aan gebracht, strekkende, om de onbillijkheid weg te nemen, hieriu gelegen, dat somtyds suppletoire aanslagen zóó laat tot stand komen, dat tydige betaling niet wel mogelijk is, of althans meestal achterwege bljjft, omdat slechts zeer korte tjjd verloopt tusschen de ontvangst van het biljet en den totalen termjjn van 1 Maart. Toegelaten wordt de som, ver schuldigd voor gas- en waterleiding, ingeval deze in den huurprijs is begrepen, van den voor het huis verschuldigden huurprijs af te trekken. Geneesmiddelen worden niet meer als benoodigdheden in den zin der wet aan gemerkt, met het gevolg, dat het verband tusschen deze exceptioneele benoodigdheden en het begrip onderstand verbroken wordt. Bepaald wordt, dat iemand, van wien men met zekerheid weet, dat hjj in staat van faillissement is verklaard, van de kiezerljjst kan worden geweerd, ook al komt hy niet voor op de aan den Minister van Justitie toegezonden opgaaf. Uitreiking van een nieuwe kaart aan een kiezer, die voldoen de van zjjn indentiteit doet bljjken, door het stembureau zelf (thans wordt de kiezer verwezen naar de Secretarie) mits hiertoe door den Burgemeester gemachtigd, wordt in overweging gegeven. Hoewel geen verande ring wordt gebracht in den tjjd der stemming, erlangen zjj, die in dienstbetrekking en dien tengevolge in zekere mate afhankelijk zijn, een waarborg voor vrije uitoefening van de kiesbevoegdheid, behoudens onafwijsbare uit zonderingen. Ten aanzien van de techniek der stemming, bepaalt zich het ontwerp tot weg neming van den twjjfel, die ter zake van inderdaad «nnschuldige bijvoegingen op het stembiljet zonden kunnen worden geopperd. Eindelyk verdient nog vermelding, dat het hoofdstembnrean in districten, die slechts één stembureau bevatten, niet ten volgenden dage behoeft bijeen te komen, maar nog denzelfden dag, na afloop der werkzaamheden, den uit slag kan vaststellen. Wijziging—Drankwet. Lang reeds hebben zeer vele hier te lande, en te dezer plaatse met belangstelling uitge zien naar de voorstellen, die de Regeering zou indienen, ter zake van de bestaande Drankwet, welke twintig jaren nii haar in werking treden moet worden herzien. Na dateert die wet van den jare 18dl, en dus nadert het bedoelde tjjdstip met russche schre den. Dezer dagen heeft het wetsontwerp met boven aangeduid doel de Tweede Kamer bereikt. 't Stond bjj iedereen, sedert 1881 vast, dat hlle vergunningen, van vóór 1 Mei 1901 van hen, die op 1 Mei 1881 zonder strjjd met de wet of verordeningen sterken drank ver kochten, in andere handen zouden zjjn over gegaan, met 1 Mei 1901 kwamen te verval len. Na laatstgemelden datum heeft niemand meer recht op vergunning, dan die op 1 Mei .Traverse, hoe kunt ge uwe goede moeder en Clara zoo verkeerd booordeelen,» viel Herbert zjjn vriend in de rede. «Zjj zouden over u blozen en zich uwer schamen, omdat je het offer werd van een ellendeling. Neen, neen, ze zullen u beweenen, maar nooit over je blozen. Trouwens, 't zal zoover niet ko men. Er bestaat nog gerechtigheid onder do zon men zal inzien, dat gjj bezweekt tenge volge van overspanning en dan mag kapitein Lenoir zich in acht nemenDe generaal heeft mjj verzekerd, dat hjj strenge verant woording van hem zal eischon." ,Go weet, Herbert,» ging Traverse voort, .hoe van begin af van wege den kapitein alles werd in 't werk gesteld om mjj tot wanhoop en vertwijfeling te brengenhoe hjj en zjjn werktuig, mjjn eigen officier, mjj be- leedigden om eene beleediging van mjjn kant uit te lokken.* .Traverse, ik begrjjp je wel, liever hadt go de straf verdiend door den kapitein te be- leedigen, dan door op uw post te slapen. Doch in 't eerste geval waart gjj onredba&r verloren, terwyl er nu nog hoop bestaut. Dat ge die beleedïgingen geduldig verdragen hebt, wordt zeker in aanmerking genomen. Vertel mjj nu eens breedvoerig uwe lotgevallen der vjjf laatste dagen. Ik behoef je natuurlijk niet te zeggen, dat ik uwe verdediging op mjj zal nemen en dat ik daarvoor alles nauw keurig weten moet.» Goede, edele vriend fluisterde Traverse inet een dankbaren blik, ik vrees, dat ge te vergeefs moeite zult doen. Doch weten moot ge alles, opdat ge mjj zult kannen verdedigen bjj mijne moeder en Clara. Luister dus.» Traverse droogde zjjne tranen en begon alles te verhalen, wat hjj sedert Zondag had moeten doen. Op wacht, patrouille maken, ordonnance- 1881 het bedrjjf uitoefende. Indien nu met 1 Mei 1901 itlle vergunningen, sedert 1881 aan anderen verleend, dan aan hen, die op 1 Mei 1881 het bedrijf rechtmatig uitoefen den, zullen ophouden te gelden, zal op dkt tjjdstip in bijna elke gemeente het aantal vergunningen beneden het maximum zjjn ge daald, omdat in den loop van 20 jaren een zeer groot aantal lokaliteiten van eigenaar, althans van gebruiker, is veranderd. Uit den aard der zaak is alsdan een stroom van ver zoekschriften om vergunning te wachten, veel grooter dan art. 2 eerste lid der Drankwet toelaat intewilligen. Daarmede zal dus de moeilijkheid rijzen, aan wie de beschikbare ver gunningen te verleenen, en aan wie die op grond van het inmiddels weèr bereiken van het maximum te weigeren. Het schjjnt daar om de plicht van den wetgever vaste regelen te dezen aanzien te stellen. De in het wets ontwerp daaromtrent gestelde regelen worden nader toegelicht. Volgens het ontwerp wordt getracht het doelhet verhinderen van clandistinen drank- verkoop, beter te bereiken door: 1. hel aan tal liters in art. 1 van 2 op 5 te brengen 2. de verbodsbepalingen van art, 16 te ver scherpen en 3. de straf, vooral na recidive, gevoeliger, en dus meer afschrikkend te maken, dan zij thans feitelijk is. Verschillende bepalingen der Drankwet worden voorts verduidelijkt en aangevuld. Een aardig buitenkansje. De heer H. Deckens, te Alkmaar, houder van lot No. 19819, waarop de hoofdprijs is gevallen van de verloting, gehouden by gelegenheid van de harddraverij, gegeven door de Harddravery-Vereeniging •Voor uitgang" te Rotterdam, heeft dezer dagen f 8000 in contanten, in ontvangst kunnen nemen. De correspondent te Groningen van het >Haag8che Dagblad" schryft Een tekort van f 85,400 blijkt er te zyn in de kas van de Nuts Spaarbank te Ten Boer. Vele kleine handwerklieden, dienst boden en kinderen hadden hun geld aan de zorgen van wijlen den heer Rpen ningmeester der bank en burgemeester al daar toevertrouwd. De heer R. heeft zich te Groningen door middel van een revol ver van het leven beroofd. By opening der kas, waarin volgens boeking of zoo ver het op papier staat ruim f 125.400 moest zyn, werd slechts f 40,000 gevonden. De Zwitsersche gezant in Berlyn, dr. Roth, heeft aan zyn geboorteplaats Teufen, als aandenken aan zyn dochter, die verleden jaar by het spoorwegongeluk te Vlissingen is omgekomen, 100.000 frs. geschonken, te gebruiken voor uitbreiding van het weeshuis en ten bate van het gemeente-ziekenhuis. De correspondent van de »Neue Zürichea Zeiting", die dit meedeelt, voegt erby dat deze daad vol komen in overeenstemming is met den geest van het overleden meisje, dat zeer veel deed aan liefdadige werken. PINKSTERZEGEN. Pinksterbloemen in de weiden, Pinksterbloemen in het wond Waar weer alles bloeit en jubelt In het lente-zonnegoud. Pinkstervreugde in menschenharten, Pinkstervuur en Pinkstergloed Heerljjk wie er mag genieten Van dien milden overvloed. Pinksterweelde door de dreven, Rjjk getooid met bloemenpracht Alle kleuren saamgeweven 't Veld met sappig gras bevracht. Alles tuigt van Pinksterweelde, Wat de lente heeft aangeraakt; Door haar wordt eerst Pinkstervreugde Mot een dankbaar hart gesmaakt. Straal vooral de Pinksterzegen In 't gemoed als heiige geest, En woon' daar het allerbeste 't Reinste van het Pinksterfeest. 't Is vooral deez' Pinksterweelde, Die de meeste zegen baart. Heiige geest, gy, Pinkstergave, Kies u plaats aan eiken haard. W. M. Ts. dienst, dat allee volgde elkaar op. In vjjf dagen had hjj geen zes uur geslapon. Dat hjj bezwjjken moest, was te voorzien, 't was nog een wonder, dat hjj niet eerder uitgeput was. .Groote God I' riep Herbert, toen zjjn jonge vriend geëindigd had. .Welk een tyrannie Welk oen ongehoorde willekeur .Mjjn vriend,» ging Traverse voort, «vaak leed ik honger on dorst, koude en hitte, maar niets ia zoo erg als dat men niet kan slapen. Dit is eene kwelling, waarvan men krank zinnig zon kunnen worden.» «Ik geloof je, arme Traverse, maar vertel verder, hebben zo je werkoljjk slapend ge vonden Moest men aan u schudden, eer je wakker werd, zooals Zuten zei?» ,Ja, zoo was het. Ik had razende hoofd pijn, het bloed schoot mjj naar het hoofd, mjjn hart klopte hoorbaar en toeu werd ik op post gevoerd. Nanweljjks stond ik er tien minuten of ik kreeg een gevoel alsof ik moest sterven. Ik kneep mjj in de armen om wakker te bljjven, ik liep als iemand, die dronken is. Eindelyk ontviel mjj het geweer; ik wilde het oprapen, doch nu zonk ik zelf neer en sloot de oogen. Hoelang ik gelegen heb, weet ik niet. Plotseling werd ik hevig vast gegrepen, ik meende den kapitein voor mjj te zien met nog andere officieren, die druk samen spraken, doch ik verstond niets. Als een automaat werd ik hierheen gevoerd, waar ik weer insliep en door akelige droomen ge kweld werd, tot dat ik n hier bjj mjj vond." .Ja, ja.» fluisterde Herbert, .bun plan was sluw overlegd en na verheugen zjj zich onge twijfeld over den goeden uitslag, doch houd moed, TraverseZo kunnen nog geen victorie kraaien, we moeten de hoop nog niet opgeven, je bent nog te redden Hoe zou ik zoo iets durven hopen, Her bert? Ik weet, dat de krijgsraad geene genade De Oorlog in Zuid-Afrika. Onder de gevangen genomen perso nen, die onlangs bij Hopstad onder bevel van den Franschen kolonel Villebois- Mareuil met de Engelschen. slaags geweest zyn, waarby ook de kolonel sneuvelde, lezen wjj in de Staats-Ct der Z.-A. Republiek den naam van C. van der Wal, uit den Helder. Het gevecht bij Sannahepoet. (Spec.) Kroonstad, 7 April. Een ooggetuige verhaalde mij nog de vol gende bijzonderheden omtrent het merkwaar dige gevecht by Sannahspost, waaraan hy als Kroonstads burger een werkzaam aandeel had. Hy vertelde my o. a. De Burgers, ten getale van 1100, onder Hoofdkommandant P. de Wet, hadden zich gelegerd tegenover het Engelse kamp, teneinde vandaar een aanval op hen te doen, terwyl 285 burgers van het district Kroonstad en ongoveer 85 mannen van Modderrivier in een richting aan de andere zijde tegenover de Engelsen hadden plaats genomen in Koorn- spruit, waar zy in de nabijheid van een wagendrift, door welko het pad leidt naar Bloemfontein, zich schuil hielden. Laatstgemelden waren onder hnnne kom mandanten C. H. Nel en Fourie en onder opperbevelschap van de Hoofdkommandant Christiaan de Wet. Toon do morgen van 31 Maart aanbrak lieten de kanonnen onder Hoofdkommandant P. de Wet zich hooren, die een hevig vnur openden op de vjjand, welke toen de wijk nam naar de zjjde van Koornspruit, waar- schynlyk om de randjes aan de andere zjjde in bezit te krjjgen en de burgers van daar te beschieten met kanonnen. Do vjjand nam de wjjk juist naar de zijde van de Spruit, waar ongeveer 400 mannen verscholen lagen. Drie karren met vluchte lingen, naar men ineent uit Thabanchu, die zich bjj de vjjand hadden gevoegd, gingen voorop. Zodra was de eerste kar niét in de spruit gekomen, of het bevel werd gegeven aan een der burgers «Spring op de kar en rjjd ongemerkt voort.» Dit bevel werd her haald toen de tweede en weer toen de derde kar onder in de spruit waren. De karren reden dus voort en de vijand bemerkte geen onraad, totdat de lanciers zeiven in de spruit kwamen om een volgende oogenblik het .hands op» te horen en bjj en rondom zich de burgers te zien, die het bevel van de Hoofdkommandant volvoerden.ontwapend hen*. Twee van de vijand wilden zich verzetten. Een sloeg mot zjjn sabel, welke slag afgekeerd door een Mauser en door hetzelfde geweer werd beantwoord, dat een einde maakte aan zyn leven en daarmede aan zijn verzet. De andere, ook een officier, kreeg een kogel door het hoofd, Een streng bevel was gegeven, dat nie mand een schot mocht lossec, voordat het bevel daartoe was gegeven, op straffe van zelf doodgeschoten te zullen worden. De vjjand moet, na gedeeltelik ontwapend te zjjn, bemerkt hebben, dat de burgerwacht daar tegenwoordig betrekkelik gering was, en wilde toen vluchten met de kanonnen, waarop van vjjf kanonnen de paarden werden doodge schoten. Met de twee andere kanonnen vluchtte men tot op 2000 schreden afstands en begon toen te vuren. In korten tjjd waren al de kanonniers in de handen der Gefede- reerden. De vluchtenden werden door de mannen van Hoofdkommandant P. de Wet achterna gejaagd, die op 2 a 300 treden afstands tel kenmale van hun paarden sprongen en het moorddadig lood nit de Mauser-monden met het wisse doel om te treffen loslieten en alzo reien in het stof deden bjjten. Gewonden en gesneuvelden worden begroot op 800. Het getal gevangenen bedraagt, 447, van welke 437 por spoor verzonden zjjn en 10 te Brand- fort zjjn achtergehouden. Bjj de gevangenen waren zoals bekend 13 officieren. Er werden 96 wagens in goede orde buitgemaakt, bespannen met muilen en anderen met ossen en met proviand beladen. Nog zjjn er vele wagens die onbruikbaar zyn, waarschjjnlik zjjn zjj stuk geschoten. Verder 18 schotskarren, 2 ammunitie-wagens vol met ammunitie; 1 wagen met eeu heliogra- fiea toestel of zoeklicht en een andere met kabels voor telegrafieeo doeleinden en ten kent, de soldaat moet onbepaald gehoorzamen en wanneer hjj daartoe te zwak is en op zjjn post inslaapt, volgt een onteerende dood straf, die zjjne nagedachtenis nog brandmerkt. O, mooderO, Clarawaarom sneuvelde ik niet bjj Veracruz Waarom ben ik aan dat moorddadig gevecht ontsnapt Alleen om schande over u te brengen.» .Wanhoop niet, Traverse," vermaande de majoor. .Uw toestand is zoo hachelyk niet als gjj u voorstelt. Men zal op de omstandig heden letten, Traverse, dat is zeker. Gjj zult rechtvaardige rechters vinden en al kwam 't tot het uiterste, dan zal de generaal uw vonnis niet bekrachtigen.» «Noen, neen, Herbert, alles zal zjjn gewo nen loop hebben, zooals altjjd. Heden of morgen zal men den krygsruad bijeenroepen en mjj schuldig verklaren, vier-en-twintig uren later krjjg ik den kogel. Gjj ziet, dat ik p het ergste ben voorbereidmyn leven, dat zulk een heerljjke toekomst te gemoet ging, zal een treurig einde hebben.' «Dat zal 't nietHot is wol een mooioljjk geval maar juist in die mooielykheid ligt een waarborg voor den goeden uitslag.» .Vergeef mjj, Herbert, doch dat klinkt paradoxaal «'t Kan zjjn. Ik heb dit echter meer onder vonden. Hoe mocieljjker mjj iets voorkwam, des te hardnekkiger streefde ik naar de over winning, en dan behaalde ik ze ook. Maar laat ons daarover zwjjgen, je wil nu eenmaal liet tegendeel van mjj gelooven. We zullen binnen eon paar dagen zien, wie geljjk heeft. Ondertusschen heb ik een prachtig middel tot afleiding voor je meegebracht, hierzoo neem Hot zjjn brieven van je moeder en van Claru, dio Capitola bjj mjjn pakje voegde.» .Brieven?» riep Traverse, terwjjl hy ze met uitgelaten blijdschap oit zjjne hand rukte laatste een waterkar. Ook zjjn nog 300 paar den en een aantal beesten buitgemaakt van de vjjandverder 550 Leo-Metfordgeworen, waarvoor tevens genoeg ammunitie word ge vonden op de wagens en op de soldaten. Zó hals over kop geschiedde het afleggen der wapenen en de overgave, dat de vjjand zjjn kanonnen geladen in de handen der burgers moest zien overgaan. Het was ten slotte opmerkelik dat de meeste prisoniers zonder oen schot genomen werden. De verrasing was zóo volkomen, dat de Engelse paarderuiters midden onder onze menve waren en geen tjjd noch de tegen woordigheid van geest hadden naar hun wa penen te grjjpen. De Midland News", Cradock, publiceert het volgende Een Vrystater kwam tehuis op zjjn plaats van het oorlogstooneel, en ontmoette by de deur daar zyn echtgenoot©, die vroeg„Wel, wat mankeert? Waar zjjt gy gewond „Ik ben niet gewond", was het antwoord. „Zjjt gy dan ziek vroeg zyn gade. „Neen, ik ben niet ziek". „Wat komt gij dan hier maken vroeg zy. „Om n en de kinderen te zien", was het ant woord. „Gij zult hen niet zien", zeidede vrouw, „ga, en doet jon plicht jegens den staat". Een andere vrouw werd gezegd dat haar man waarscbjjnlyk niet van kommaudo zou terugkeeren. „Wel", zeide zy, als ik mijn man verlies, kan ik weer een an der krijgen, maar als ik myn vryheid ver lies, kan ik die niet weer terugkrijgen". Over Loren£0-Marquez wordt door >Laf- fan" uit Pretoria geseind dat na het ge vecht bij Lindley houderden krygsgevan genen te Pretoria zijn aangebracht. Generaal Schalk Burger sprak de Vry- staters bjj Heilbron toe en zeide hun dat allen, die dit wenschten zich aan de En gelschen konden overgeven. Van de 6000 man traden slechts twaalf uit de gelede ren, die de wapens wilden nederleggen. Er zal van nu aan een guerilla op groote schaal worden gevoerd. BLOEMFONTEIN, 28 Mei. De procla matie van Lord Roberts, waarby de Oran je Vryataat ingelijfd wordt, is op plechtige wijze op de markt afgelezen De staat zal voortaan den naam dragen van Oranjerivier- Kolonie. De Engelschen voor Johannesburg. PRETORIA, 29 Mei. De Engelschen, die Zaterdag over de Vaal trokken nabjj Vereeniging, vielen gisteren de bondge- nooten bjj Witwatersrand aan. Zy werden echter met goed gevolg teruggeslagen door de bondgenooten onder commandant gene raal Louis Botha. De Bondgenooten werden den geheelen dag gebombardeerd, maar behielden hun stelling. De verliezen der Engelschen moe ten, volgens berichten, aanzienlyk zyn. De Engelschen in Johannesburg. PRETORIA, 30 Mei. Engelsche officie ren zyn thans in Johannesburg binnen gerukt en schry ven de voorwaarde voor de overgave voor. De Britsche voorhoede is halfweg tus schen Johannesburg en Pretoria. De pre sident is te Waterval boven. De Engelschen op weg naar Pretoria. LONDEN, 30 Mei. Aan de >Daily Mail" wordt om 11 u. 40 min. uit Pretoria ge seind, dat Pretoria binnen twee nren zal bezet zyn door de Engelschen, zonder tegenstand. President Kruger is naar Waterval boven vertrokken. De burgermeester heeft bevel gekregen de Engelschen te ontvangen. Alles is rustig, maar groepjes menschen staan de komst der Engelschen af te wachten. en aan zjjn lippen drukte, ,o, dat is een troost voor mjj in deze droeve nren Op dit oogenblik verscheen een onderofficier, die den majoor het bevel overbracht, zich om twee uur in de groote zaal van den kapitein te bevinden, waar de krjjgsraad sou bijeen komen, om over den soldaat Traverse Rocke recht te spreken, dio beschuldigd was van op zyn post goalapen te hebben. ,Men vraagt mjj als rechter,» zei Herbert, .opdat ik niot als sjjn verdediger kan optre den. Doch dit zal mjj niet beletten een woord voor hem te sproken on met overtuiging zjjne onschuld te bewjjzon I» Traverse hoorde niet wat Herbert zei, hjj was te zeer verdiept in zjjne brieven, eerst (oen de majoor afscheid van hem nam, zag hjj verheugd op. Wat mij Claru en rojjne goede moeder schrjjft," r'ep hy, .vorvult mjjn hart met nieuwe hoop. Zjj schrjjven mjj, dat er geen dag voorbijgaat, zonder dat ze God voor mjj bidden. Ja, Herbert, dat hunne brieven juist voor 't beslissend uur aankwamen, vind ik oen goed voorteoken.» .Een vast vertrouwen op God,» hernam Herbert, .is 't plechtanker in den nood. Wan hoop niet, de ure der beproeving zal voor u een machtig wapen zjjn, om nwe vjjandeu te overwinnen.' Majoor Greyson ging spoedig heen en Tra verse verdiepte zich weer in zjjne brieven, terwjjl eon vrooljjke glimlach zich om zyne bleeke lippen plooide. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1