Het Zeemanshuis, CAFÉ IE VRIENDSCHAP. Pfoiraina van kat 2de Zner-Cosceri, COilCKKT, Aan de Leden der Ned. flerv. Kerk. Berlitz methode. Loemb af 35 camper nacht. P. BOON, is tot Woensdag a.s. afwezig. S. J. MANHEIM, iü GOUDEN- en ZILVEREN WERKEN, Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Kermis te Huisduinen. MAANDAG 4 co DINSDAG 5 JÜNI extra groot Balmuziek Café „De eerste aaeleii". Muziek voor den Dans, BAL, DE KONING. HlfAlll, PIËRRE. P. DE KONING. en DAGMEID en een MEI ISJl r |R LONDEN, 31 Mei. Een telegram van Lord Roberts uit Germiston van gisteren meldt: Nadat bij 's ochtends een parlementair naar Johan nesburg had gezonden, kwam de com mandant by hem en verzocht hem, den in tocht in de stad 24 uur uit te stellen, aan gezien er nog vele gewapende burgers in de stad waren. Lord Roberts stemde toe, daar hU gaarne ordeverstoring in do stad verme den wilde en er ook nog afdeelingen Roeren de heuvels in don omtrek bezet hielden en dezo eerst gezuiverd moesten worden. LONDEN, 31 Mei. Een telegram van Lord Roberts uil Germiston, dd. 30 Mei 's avonds, meldtHet grootste deel van het gevecht van gisteren kwam voor rekening van Hamilton's colonne, die ten westen van Joliannesburg optrad om de ruiterij van French, die noord waarts oprukte in de nabijheid van den straat weg naar Pretoria, te ondersteunen, üamil- ton vond den weg door de Boeren versperd zy hadden 5 K.M. ten zuiden van den Itand Sterke stellingen op kopjes ingenomen, verscheiden stukken geschut. Hamilton tastte hen dadelyk aan en het gevecht duurde tot na het invallen der duisternis. In den loop van hot gevecht dreven de Gordon-Iiooglanders Boeren, die hardnekkig tegenstand boden, uit een stelling. Hamilton bevindt zich nu te Florida ten westen van Johannesburg. French staat eenige kilometer verder noordoostelijk. De cavalerie, de bereden infanterie en de 7de divisie houden do hoogten ten noorden van de Btad bezet, de 11de divisie met het sware geschut ten zuiden. LONDEN, 31 Mei. Lord Roberts seint: Generaal liundle meldt, dat Ity den 28en con grooto Roeronmacht by Scnekal lieeft aangevallen. De Engelschen verliezen zyn niet zwaar. Generaal Rrabaut meldt, dat twee zyner pat roeij es, bestaande uit twee officieren en veertig man, door de Boeren afgesneden en gevangen genomen zyn. Do Marqués zyn hier op weg naar Nederland Kruger, alsook de Uitvoerende Raad, zyn naar het Lijdenburgsche. Twee Fransche attachè's, beiden gewond, een gevaarlijk, te Louroneo Marquez aangekomen, zeggen dut Pretoria onhoudbaar is. De Transvaal- sche regeering bergt den beschikbaren goud voorraad. Do «Diggers News* is geschorst. President Krüger gevangen? LONDEN, 81 Mei. De .Westminster Gazette* zogt, dat hedenavond het gerucht loopt in kringen, die blykbaar good ingelicht zyn, dat president Kruger gevangen genomen is op zes rnjjlcn noordclyk van Pretoria. Oe Engelschen in Johannesburg. LONDEN, 81 Mei. Generaal Roberts seint uit Johannesburg van heden De En- gelsche troepen hebben Johannesburg bezet. De Britscho vlag wappert thans van de re- geeringsgebouwen. p. p. 45 a 55 ct, 12000 kipeieren f 2,25 a 3,—, 5000 eenden-dito f3.l0a0.—0 kïeft- eieren 10 per stuk, 1500 lammeren f 0 a 13,25, 250 magere schapen f 14 a f 19, 0 ossen 1-Oaf —0. Purmcrend, 29 Mei. Aangevoerd 574 vette rundoren f0.52 a 0,(55 p.p., 36 stioren, vette prijshoudend, stug, gelde- on melkkoeien lager prjjB stug, 820 vette kalveren fü.60 a 0.80 p.p., matig, 254 nucht. f8 a 18, vlug, 23 paarden, 4831 schapen en lammeren, prijs houdend vlug, 280 vette varkens 41 a 45 ct. p. p., vlug, 112 magere id. f 11 a 24, 408 bigzen f6.a 10.beiden handel stug. Kleine kaas f27,middelbare f 21,50, commissie Aangevoerd 226 stapels, 2217 kg. boter fl.05 a f 1,15 Kipeiereren f2,80 a f3,20, eend. dito f8,10 Kievits eiereren, f0,ft 0,per stuk. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Via ?9 tot 81 Mei. OVDKRTROIIWD: A. A Arende en J. Baitendyk. Cntshork eu E J. Srhrnn 'er. J Hvglmia en J. Geut. J W Dito en It M. M. Schi ling GETROUWDA. Remmling eti L B. linkse, d. klmuw en G. Al Vitter. K Gondiwaardt en I J. Vrrmenlen. A. S.-liilleiiinn* en G. de Weever Ai«rlm*ii en P. Rnaikrs. W. B. Duytelulioff en M. M J L'OIivier. BEVALLENC. Beiogir geb. Vrie.mnn, C. S. Gnuioctii geb. Megtser, d. J. E Wolt geb. Luinke- m, s. A. C v. Waarden geb. Kuodcrt, z. OVERLEDEN. B. Print. 4 m B. Kentman; geb. Schel. 76 j. M G, E v Httren, 6 j. J. W K. Bni- tenhaii, 5 m. J. H. v Tnisk, 82 j. G. Kuowenberg geb. Krait. 18 j. C. de Lange, 74 j. Daily Express* vernoemt uit Lonrenijo les: Vole Nederlandsche spoorbeambten Visscherijberichten. Nieuwrdiep. 89 Mei. Atogebricht 100 tal haring rer tal 66 a 76 cent, 40 tal geep per UI f 5,76 a f 6,50. Van Texelaars en vletten 200 roggeu p. »t. 70 rent. 60 kordnra met 10 tot 80 tODgin p. at. 55 cent, 10 tol 80 middclm. tongen p. it. 85 a 40 10 tol 20 kleine tongen p. at. 13 a 18 eent, 1 tot 4 mand kleine lekol p. m. f 2 a f 8, 1 tot 4 mand p. m. i 2 a f 2,50, 7000 antjovit per 1000 a f 9,25 30 Mei, 1 kotter IID. 47. schipper P. Zwart. 280 stuks groote, iniddelm. eu kleine longen, Urbolten, kanen, rooiponeu, kleine achol en schar, besomming 208, 10 lal geep per tal f 7 a f 8,50. Van vletten 20 roggen p. »t. 80 cent. 90 kordert met 10 tot 40 longen p. at. 65 a 75 cent. 10 tot 50 middelm. tongen p. at. 86 40 cent, 10 tot 60 kleine tongen p tt. 15 a 20 ceot, 10 Urbottcn p. at. 5,50 a f 8, 1 tot 4 mand kleine schol p. m. f2,50 a f 8,50, 1 tot 8 mand schar p. m. f 2,60 a f 8. 31 Mei. 400 Ul baring per tal f 0,75 a f 1, 85 tal geep per Ul f 5 a f 8, 2400 ansjovis per 1000 f 10,50 a f 14.86. ars en vletten 100 roggen p tL 66 a 1 kotter HD. 65, icbipper D. Groen, met 180 groote. middelm. en klaina tongen, tarbotten, hanen, rooipooen, kleine schol en aebar, besomming f 128. 50 korden met 10 tot 40 tongen p st. 65 cent, 10 tot 40 middelm. tongen p. st. 86 a 40 eent, 20 tot 60 kleine tongen p. at la a 20 eent, S tar botten p. at. f 6 a f 7. 1 tot 8 mand kleine achol p. m. f 2,60 a f 8, 1 tot 4 mand schar p. m. f 2 i f 2,50. 1 Jnni v.m. 8 nur. Niets binnen. 76 c Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Naar Oost-lndië: Ingezonden. Mijnheer de Redacteur Verzoeke beleefd opname in Uw blad van het onderstaande. .De grootste vyanden van de arbeiders zyn de arbeiders zelf". Deze woorden kan men vindon in een der laatste nnmmers van .Extra Tijding". Dat er een zekere waarheid in die woorden ligt opgoslotcn, hebben wy verleden Woens dag ondervonden. Onze afdeeling had een aantal vereenigingen aangezocht mede besprc- kirgen te houden inzake de Ongevallenwet. Een vijftal daarvan verschenen en een zesde gaf later nog zyn instemming met het boslotenc te kennen. Doch van wie men niets vernam, dat waren een paar vereenigingen, die het anders altyd doen voorkomen of z y en niemand anders voor do rechten van den arbeider op komen. Wy doelen hiermede op de afd. van Patrimonium en do Anti-Revolutionaire lvics- vereeniging .Nederland en Oranje". Taal noch teeken word van hon vernomen. Aangaande de oorzaak van hun wegblijven en bet niot antwoorden op onze uitnoodiging, moeten wij tot op heden in hot duister tasten. Dat de Ongevallenwet zoozeer in stryd was met de Anti-Revolutionaire begrippen, konden wy ons niet voorstellen, daar byna alle Anti-lïev. kamerleden vóór do wet stem den, ook Staalman I Dut het kwam om roden eene betooging ten gunste vun die wet, op Zondag zou worden gehouden, kan evenmin zyn, daar er vrij wat meer is behandeld op dien avond, zooals dan ook gebleken is. Wars van alle kwaaddenkory, kwam toch onwillekeurig hel vermoeden bij ons op, dat hier weer voor do zoovoelste maal sprake kan zyn meer van kleinzielige partyhaat, (waur de arbeiders in quaestio zelfde dupe van worden) dan wel van 't behartigen der belangen 't algemeen. Of weet oen der leden van ge noemde vereenigingen ons een meer juister inzicht in deze zaak te verschaffen Aangenaam zou het ons zyn dit soodra mogelyk te vernemen. Namens de afd. Heldor der S.D.A.1'. De Secretaris P. F. NEVE. Marine en Leger. Met een der stoomschepen van de Rott. Lloyd, dat op 14 Jnli a. s. naar Oost-lndië «al vertrekkon, gaat mede een transport der Kon. Ned. Marino, bectaando uit 5 onder officieren en 187 mindoron. Commandant van dit transport is de luit. ter zoo lste kl. J. A. M. Bronmedegeloiders do luits. ter zee 2de kL P. Landweer en F. J. Creyghton. Hr. Ms. pantserdekschip .Zeeland", com mandant de kapt. ter zee H. F. Kouwenberg, is bier gisteren uit West-Indië binnengekomen. Hr. Ms. pantserschip Noordbrabant is 81 Mei van Christiania naar hier vertrokken. Stoomvaartberichten. Hol stoomschip .Burgemeester den Tex> van Amsterdam, vortr. 29 Mei v. Southampton. Het stoomschip .Sumatra*, naar Amsterdam vertrok 28 Mei van Perim. Hot stoomschip .Floros*, naar Amsterdam, pass. 80 Mei Perim. Het stoomschip .Bali*, van Amsterdam, pass. 29 Mei Malta. Het stoomschip .Java', naar Amsterdam, pass. 30 Mei Kaap Blanc. Hot stoomschip „Koning Willem II», van Amsterdam, vertr. 30 Mei vau Suez. Het stoomschip „Priam', naar Amsterdam, arriv. 80 Mei to Suez. Hot stoomschip .Prins Hendrik», naar Am sterdam, pass. 30 Mei Perim. Marktberichten. Schagcn, 81 Mei. Aangevoerd 11 paarden f70 a 1C0, 0 veulens f a f 5 stieren f80 a 160, 40 gcldekoeien f 100al40,45vette koeien f160 a 220, 50 kalfkoeion f 100 a 175, 6 vaarzen of pinken f 60 a 80, graskalven f a 16 nuchtere kalveren f7 a 22,—, - oonscliapcn f0 a 200 vette id. f20 a 27, 300 ovorh. f 16,— a 29, 82 magere var kens f 10 a 16,— 81 vette varkens f 0.38 a 0.41 p. p., 45 biggen f 7,- a 10,—, 1150 kop boter j Datnm der ter poit-besorg. p. Holl. mail via Maraeille p. Ernnaehe mail via MarSrille igeliche muil via Brindisi Palembang, Riouw, ia, Billilon en Z. W van Borneo) Atjeh en du Oo»tku»t n Sumatra p. Duitache mail via 7.— 7— 'i 7.— 'i 8.80 'ai 7.— 80 Jnnil 7.— av, 7.— iv. 7.- iv. Bonaire en Aruba 8* WkWMWfflfóWMW&k ital Den 17en Juni a. onze geachte Broeder i P- SMIT hopen i Zuster t via Amsterdam 114 en 80 Jnni, 7.— eiken Dinsdag 8.80'.n eiken Vrijdag1 8.30'an 1 Junil 7.— 'a P- p. mail via Sonthamptc p. mail via Qneenetown p. mail via Genaa (alleen op verlangen der I afzenden). Naar St. Martin, St. Eustatlus en Saba p mail over Engeland 111 en 25 Jnni 7-'e av Naar Transvaal en Oranje-Vry- s taat: via N apels 4 en 18 Juni, 9 uur 's morg.via Maraeille 23 Juni, 3.30 '8 nam. Naar H. M. .Nautilus", te Cadix: toten met 15 Juni 7 uur's avonds. 363ste Staats-Loterij. Trekking van Dinsdag 29 Mei. No. 11237 f 100,000. No. 12802 en 16189 elk f1000. No. 2739, 4181, 6055, 6747, 14776 en 19760 elk <400. No. 2199, 12711 14699, 16941 en 18410 elk f200. No. 8893 4399, 4799, 5082. 5291, 6874, 7296, 8819. 9365, 9505, 10028, 12510, 13041. 15203, 18379, 19416 en 20013 elk f 100. Trekking van Woensdag 80 Mei. No. 12119 f15.000 No. 794, 6228, 10343, 12761 on 20591 elk f 1000. No. 1422, 7334, 9299 en 12352 elk f 400. No. 7729, 8134, 9308, 11325,14755, 1G722 en 19183 elk f200. No, 4321, 5233, 9896, 9405, 9950, 15460, 19052 en 19309 elk f 10U. Trekking van Donderdag 31 Mei. No. 1539, 6397, 7657, 8491. 8966 en 18146 elk f1000. No. 527, 7053, 14629, 16644 20305 elk f400. No. 2509, 4541, 14278, 15579 en 20478 elk f 200. No. 1876, 6748, 10898, 11253, 14458, 18702, 19032, 19801 en 19919 elk f100. Aanbesteding in Noord-Holland. 2 Juni. Schagen. 12 ure. Het dage- lyksch bestuur van de Banne en den polder Schagen, in het raadhuis1 straatwerk 400 strekkende M. rystraat verstraten b. het uitbreken van 200 strekkende M. rystraat tot paardenpadstraat maken c. het uitbreken van ongeveer 1000 strekkende M. paardenpad, verstraten2. het leveren van ongeveer 147 kub. M. zand, op verschillende plaatsen in den polderinlichtingen by den opzichter K. de Beursbestek on voorw&ardea ter lezing by den secretaris Pb. de Heer. 13 Juni. Haarlem. 10 ure. De genie, ten hare bureele Kinderhuisvost 17bestek no. 190 H e t maken van bomvrye gebou' in het fort by Penningsvcer (3e gedeelte), begr. a f201300, b f 200000bestek vanaf 29 Mei en de processen-verbaal van gegeven inlichtingen cn aanwyziug vanaf 9 Juli inaage op gen. bureel eu zijn te bekomen h fl en f0.10 by den besteder; inl. te bek. by den majaor, eerstaanwezend ingenieur op 7 Juni vau 9 tot 12 ure aanw. 8 Juni nam. 2 ure. te geven op Zondag 3 Juni 1900, (Eerste Pinksterdag) van 3 tot 5 uur. 1. .Kroningsmarsch", Gottfried Mann. Op gedragen aan II. M. de Koningin der Neder landen. (Bekroond door het KeurvendelPrins Maurits.) 2. Ouverture voor Vondel's Treur spel .Gysbrecht van Aemstel", Joh. J. H. Verhulst. 3. Marach und Chor aus der Opcr „Die Zauberflüle", W. A. Mozart. 4. Fantaisie de 1'opóra: »La Muotte de Portiqi", D. F. E. Aubcr. -PAUZE.— 5. Ouverture: *Le Grand Mogol", Edmnnd Audran. 6. Fantaisie de 1'upóra: .LoTrou- véro", Giaconio Verdi. 7. «Lu Housarde, Valse Militaire", Louis Ganne. a. ,Lu Nuit". b. Reveil", c. .Valse", d. .Retraite". 8. Finale. N. O. See-Griisse", Militair Marsch. R. Hasselmunn. Vervolg der berichten. De beide leerlingen van den heer Vastenou alhier,de heeren C. Zon en Jb. Bak ker, zyn geslaagd in het examen voor Boek houder, uitgeschreven door den Nationalen Bond te Amsterdam. By het te Amsterdam gehouden examen van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland, is voor Boekhouder geslaafd de heer Meyer J. Jacobs, leerling van den heer A. C. van der Mey, onderwijzer'aan school no. 4. De .Staatscourant" bevat de goedge keurde statuten van den Bond van korporaals en mariniers .Willem Joseph Baron van Ghent", alhier. Met de Pinksterdagen en volgende Zondagen is weder met den stoombootdieust Gebrs. Zur Muhltn, de gelegenheid open gesteld tot goedkoope uitstapjes van hier naar Alkmaar. Men raadplege de annonce voorkomende in dit nommer. Eerste Kamer. In de zitting der Kamer van jL Woensdag zyn de beraadslagingen aangevangen over de Ongevallenwet. Een groot aantal spre kers traden in de zittingen van dien en den volgenden dag op, om het wetsontwerp te bestryden. Heden is de beraadsla ging voortgezet. De eerste nieuwe Hollandsche haring, gevangen door het loggerschip »Oranje Vrystaat", van den reeder en vischhande- laar A. L. Poortman, te Maassluis is gis teren door dien reeder aan H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder verzonden. Niet overal zou dat zoo vlug gaan. In de zitting van den Amsterdamsche Ge meenteraad, eergisteren gehouden, werd mei algemeeno stemmen, en zonder voorafge- ganen discussie, beslotcu tot het aangaan eener geldleening, groot 10 millioen gulden, tegen eene rente van 4 pet. De moord te Oud-Gastel. De justitie heeft thans de hand gelegd op den moordenaar van mej. Piëta van Nispen en wel op vrouw Van den Broek, jonge vrouw van 26 jaren. Haar man is geheel onkundig van de zaak. De daderes heeft reeds in de gevangenis bekend, haar slachtoffer gewurgd te hebben, nadat zij geweigerd had haar geld te geven. Slechts 52 gulden en wat gouden siöraden had de moordenares machtig weten te worden. Armoede is niet de drijfveer, daar haar man een goede betrekking bekleedt. Vergiftiging. Het gerechtshof te 's-Gravenbage, gister uitspraak doende op het hooger beroep van C. van Vliegen, weduwe P. Süreusen. heeft geheel bevestigd het vonuis van de rechtbank te Rotterdam, waarbij zij wegens de bekende vergiftiging van haar man en dochter is veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf. De veroordeelde verliet na het hooren van die uitspraak zichtbaar ontdaan de rechtzaal. Men meldt uit Berljjn. Deo 11 den Maart is, gelyk men zich herinnert, de 18'/jarige gymnasiast Win ter vermoord. De antisemieten wilden er hardnekkig een Joodschen ritualistischen moord in zien. Maar nu heeft de Ber- lijnsche strafrechtelijke inspecteur Braun heden te Kainitz den slager Hoffmann, een Christen, en zyne dochter, als vermoede lijke schuldigen gevangen genomen. De verdenking is, dat het meisje Hoff'mann met Winter in een vertrouwelijke ver houding stond. De vader toen in een samenzijn en doodde Winter. Om het lyk gemakkelijk uit den weg te ruimen sneed hij het in stukken (deze zyn nog niet alle gevonden). Beide gevangenen ontkennen. Als medeplichtigen verdenkt meu een gezel, die by Hoff'mann in dienst is geweest en na den moord verdwenen is de politie zoekt hem vergeefs iemand uit een dorp in de buurt van Konitz. R-K. VOLKSBORD. Maandag 4 Juni, (2de Pinksterdag) des avonds te 8 uur, door de Muziek-Vereeniging ..Winnubst". onder directie van den Heer J. TER HA LL, afgewisseld door VOORDRACHTEN, in het Bondsgebouw. Donateurs, Donatrices en Leden hebben vrye toegang. ADVERTENTIËN. «3 Op den 3den Juni a.s. hopen au S wij de 26-jarige Echtvereeniging g te herdenken van onzen Zwager en Zuster P? ADRIANUS IJSBRAND KUIPER HELENA DEUS. I Helder, 31 Mei 1900. Uit naam van Zwagers en Zusters, H. P v. i>. ENDE, E. v. d. ENDE - Deus, K. BOS, 1 M. BOS-Deus, l F. DEUS, Vlaardingen. Helder. Hellevoetsluis. G. K0NINGSTEIN, te IJmuiden, hunne 25-Jarige Echtvereeniging te herdenken. c. KOOPMAN-Smit. M. KOOPMAN. T. PEEREBOOM—Smit. J. PEEREBOOM. E. MEEUWENOORD— Smit. A.G. MEEUWENOORD Sr. J. C. SMIT. J. SMIT—Remmers. W. A. SMIT. G. SMIT—boon. K. SMIT. M. SMITslnjkwel. H. SMIT. M. SMIT-v. Kooten. Zoo de Heer wil hopen onze geliefde Ouders J. ALDERLIESTE en M. BLOEM, te Texel, den 8en Juni hunne 40 - Jarige Echtvereeniging te herdenken. Uit naam hnnner dankbare Kinderen en Kleinkinderen W. DE WAARD en Echtgenoote. Duisburg (Duitschland). Heden overleed, na een laugdurig lijden, zacht en kalm, onze geliefde Zoon JAC0B HENDRIK, in den ouderdom van bijna 33 jaar. p. V.\N twisk, A. VAN twisk— VAN DiJKUOllST. Helder, 29 Mei 1900. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden by het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote Vrouwe E. G. P. J. OVERMAN, betuig ik by deze mijn hartelyken dank. 's Gravenhage, 30 Mei 1900. G. A. DE COCQ, Dan kbet uigin q. De ondergeteekenden brengen hunnen hartelijken dank aan familie, vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen deze gemeente, voor de vele blyken van belangstelling bij hun 25-jarig huwelijk ondervonden. H. J. v. d MAAS en Echtgenoote. «n ïTlrTïiwi »v» tw» ïTI *»iCTi •Plfwi l**' Donderdag 14 Jnni a.s. hopen onze geliefde Ouders, GERR1T LASTDRAGER en WILHELMINA MIJJER, hunne 40-jarige Echtvereeniging in stilte te herdenken. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van huu jongsten Zoon. J. LASTDRAGER, Echtgenoote en Kinderen. Helder, 1 Juni 1900. Ondertrouwd KAREL CATSHOEK en ELIZABETH JOHANNA SCHRANDER. Helder, 31 Mei 1900. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd JAN W. DITO, en Apotkakar, ROSALIE M. M. SCHILLING. Amsterdam, Helder, 31 Mei 1900. Ondertrouwd JOANNES HEIJLMAN, Sergeant Vesting-Artillerie, en JANNETJE GEUS. Helder, 31 Mei 1900. A. REMMLING L. B. BUHSE. Helder, 30 Mei 1900. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG le Pinksterdag Dr. VV. J. AALDEKS. Predikant te Buiksloot. Privaatlessen in Fransch en Engelsch methode Berlitz, snelste en gemakkelijkste wijze om de talen te leeren spreken en schrijven. Conversatielessen in beide talen voor meergevorderden. Br. fr. Berlitz mol,liode", Bureau VI. Blaadje. apoorgraolit 4Q. Heest trrznclit ruime conversatiezaal, zindelijke kamers. BV Consumptie uiterst billijk. J. BLAAUBOER, Kruisweg Voorheen SELTENRIJCH. Café en Logementhouder. LOGIES VAN AF 40 CENT. De Heer en Mevrouw REMMLING BUHSE betuigen, mede namens weder- zydsche Familie, hunnen hartelyken dank voor de vele blyken van belangstelling, by hun hnwelyk ondervonden. Geboren: DIRK PIETER, Zoon van J. PLAATSMAN en N. PLAATSMAN-SNIP. Helder, 1 Juni 1900. Bevallen van een welgeschapen Zoon E. M. DINKELAAR-SWENNEN. Ilellevoetsluis, 29 Mei 1900. Geboren: WILHELMINA. Dochter van B. B. NANNING en J. A. NANNING-Ruijgh. Helder, 31 Mei 1900. Tot myne diepe droefheid overleed hedennacht plotseling mjjn geliefde Echtgenoot J. H. KEJA, gepensionneerd Bootsman der Kon. Ned. Marine, in den ouderdom van 47 jaren en 9 maanden. Waal, Texel, 31 Mei 1900. Wed. J. H. KEJA— EELMAN. Algcm kennisgeving. Heden ontsliep na een langdurig, doch geduldig ljjden zacht en kalm onze geliefde Dochter en Zuster GUURTJE KRUIT, in den ouderdom van rnim 18 jaar. Helder, 31 Mei 1900. Mede namens Familie L. KRUIT—Hollander. A. KRUIT. G. J. BLOK—Volkers. G. SCHENK—Volkers D. VOLKERS—Bikzeboer. P. VOLKERS. C. BAKVolkers. R. M. JOINKING-Volkebs. J. WIJJERS-Volkers. H. VOLKERS. K. VOLKERS. MAANDAG 2e Pinksterdag: Ds. D. A. VAY II ANKI.K V Predikant te Vlaardingen. Aan de leden der Chr. Zangv. Halleluja GEEN REPETITIE tot nadere aankondiging. HET BESTUUR. TANDARTS, bericht zijn geachten begunstigers, dat by te spreken is op Woensdag en Donderdag (6 en 7 Juni a. 8.) ten huize van den Heer D. SCHRIJVER, Mr. Vleeschhouwer, Koningstraat. Vereeniging van Jonge Visschers „Genoegen zij ons streven" te HELDER. Plei/Jertochl met Mir/Jek met de Stoomboot „MARGARETHA': voor Leden en Donateur» met hunne Dame», op MAANDAG 4 1UN1 a.s., f^e Pinksterdag). Vertrek 's morgens 7 uur precies van 't WESTPLEIN, Helder. Niemand zal worden toegelaten zonder Kaart, Strikje of Insigne. Het Bestnur behoudt zich het recht de reis te weigeren voor wien zy zulks noodig acht. HET BESTUUR. Retourkaarten 2e en 3e klasse voor Buurtverkeer. Aanvangende 1 Mei 1900, worden op de lynen, onder beheer der Maatschappij, ingevoerd eendaagsche retourkaarten 2e en 3e klasse, voor buurtverkeer, tegen den enkelen reisprijs, geldig op de daarvoor in de dienstregeling aangegeven treinen. De terugreis mag echter ook met anderen trein worden afgelegd, mits tegen betaling eener suppletie, gelijkstaande den halven enkelen reisprys. Esnig is ds „Tuintjas". In de THEE- en SPEELTUINEN, nabij Huisduinen, mot oen uitstekend MUZIEK-ORK58T Goede consumptie en een nette bediening. Directeur, J. D. DE GRAAF, Alle dagen geopend voor Gezelschap pen voor buiten en binnen de gemeente. Kermis te Huisduinen. EVTKA »AÏS«IZIEK de Tweede- en Derde Pinksterdag. Dansschool - Weezenstraat MAANDAG (2e Pinksterdag) geopend van 7'/t 91/, uur eu ve volgens alle Zondagen. DE DIRECTIE. Maandag (2.Pinksterdag)4 Juni 1900, bij D. MAREES, Blauwe Heet - Koegras. Maandag (2e Pinksterdag) met afwisseling van voordrachten. F. 8. G. HENNINC. Grand C»fé Concertzaal «KOOT LACHSUCCES, 0p vereerend verzoek weder optreden van den HOLL. KARAKTER KOMIEK en MIMIKER van Amsterdam, met medewerking van den Heer Entree Vrij. Aanvang 8 uur. Aanbevelend, MEJ. BENFER, Planeetlezeres, is dagelijks te spreken van 8' morgent 10 tot '8 avonds 10 uur. Adres: ACHTERGRACHT-Zuidzyde No.6, tegenover de Gasfabrieka Attentie Dames! Eenige jonge Visschers alhier Gaan een dag uit voor pleizier, En wel den tweeden Pinksterdag, Als 't weer nu ook maar gunstig wezen mag. Met een stoomboot gaan ze door het kanaal, Met mnziek er op, zeer instrumentaal, Zy hopen dat de dames niet zullen ontbreken, Zy gaan naar Alkmaar en omstreken. Daar zy 's avonds en 's nachts bij hun [netten moeten waken, Hebben zy geen gelegenheid met dames [kennis te maken, En daar ieder gaarne dien dag, Een dame aan zyn arm zag, Wisten zy niets beters te doen, Om aan een dame te komen, met fatsoen. Dan in de courant te adverteeren. Wy hopen de dames hiermede niet te [affronteeren, Dus dames, als ge zin hebt mee te gaan, zeg Sport dan Zondagavond op den Kanaalweg Tusschen 9 en 10 uur zeer galant Met een witte zakdoek in uw rechterhand. EENIGE JONGE VISSCHERS. OIEISTBODE. Zoo spoedig mogelyk gevraagd, een flinks DIENSTBODE, goed kunnende koken. AdresMevr. SCHAEFFER, Kanaalw.l69B. Er wordt gevraagd niet beneden de 12 jaar. Adres BERKHOUT Co. GeTTaagd. eon flinke D A G M EI D. AdresA. v. d LINDE, Harenplein. Jien flink Dagmelxje gevraagd, die met de wasch kan omgaan. Adres: Bureau dezer Courant. Gevraagd. een flinke DIENSTBODE, met de wasch kunnende omgaan. Loon f7.— per maand. Adres Mevrouw VAN BOVEN, Binnen haven 76. Goede getuigen vereischte. Wegens vertrek der tegenwoordige naar elders, wordt een net Dagmeisje gevraagd, goed kunnende werken. Adres: DIJKSTRA AT 33. GEVKAAUD een flinke D A G M EI D Adres Bureau van dit Blad. GEVRAAGD een zindelijke DAGMEID P.G. welke met de wasch kan omgaan, en van goede getuigen voorzien is. Adres: SPOORSTRAAT 25. Een nette Juffrouw kan direct in een Manufacturenzaak ge plaatst worden. Te adresseeren, onder ge sloten enveloppe, lett. AB, bureau dezer Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2