Verkouden C. TROOST, Spoorstraat. DE BAZÜR, Binnenhaven. Groote prijsvermindering van de ZOMERMANTELS. Grasboter EI WITST AAL Haring- ei Geepvam Malta Aardappelen, Tijdelijk PROCENT „It lerplk let", S. 1 DE JOK, Uitstraal 11. W. V. BRUINVIS. Haarlemmerolie PLEIZIERDIENST petace beste KAAS, Bij Neeltje Kraan, Timmerlieden Metselaars. TE HUUR: RIJWIELEN te koop, 27 ANSJOVISNETTEN iet Metaree. HIJ Rijwielen. Paard te koop. In de Veiling 3 VLETTEN IN. J. DOSTENBRUG, Margarine. Eerste kwaliteit Pijlrogolie jonge Groenten D. Dijkshoorn, KORTING Wed. C. OVER, Spoorstraat 40. Schroefstoom- bootdienst GEBRs. ZUR MBHLEN. Nieiiwedliep - Alkmaar, v. I* KAJUIT f 0.55. 2' 0.30. Karpetten, Karpetten, Karpetten, Vitrage, Vitrage, Vitrage, •1. U ATGR, J. RICHTER is het beste middel tegen bloedarmoede. Croote sorteering in Zijden, Vilten en Strooien Hoeden. versch gerookte HAMMETJES. Mïleeta. Saucisse 9e Bonlope co MaurcnoRt. Cognac Succes, Zie de Uitstalfing-eii Kippenfokkerij. J. KIKKERT, Laogestraat No. 11, GEBRs. NAS. lï KIKKERT, Langestraat No. 1L Kool planten, De Kaplaars. SCHENKELS. Depót in Koppen' Terstond gevraagd een SMIDSKNECHT, niet beneden de 20 jaar. Adres: C. BLOM, Middenstraat. Voor een flinken JONGEN, een zeer nette baud schriivendc, wordt plaatsing gevraagd op Kantoor of Winkel. Brieven onder letter A, Bureau dezer Courant. GKVltAAGD en Adres J. DUINKER, Breewaterstraat. GEVRAAGD 3 4 KOSTOASCEBS. tegen Augustus, September of eerder. Brieven lett. V., Bureau van dit Blad. non Loopjongetje gevraagd. Adres: BERKHOUT Co. Gevraagdtoo spoedig' mogelilk een SLAGERSLEERLING. Adres: WED. J. DE BEDKS. Flinke LOOPJONGEN gevraagd. AdresBureau van dit Blad. GEVRAAGD een nette KOSTGANGER. Adres: VELDSTRAAT No. 41. Een JONGEN gevraagd. om in het Schilders- en Behangers vak te worden opgeleid. AdresBERKHOOT Co. Gemeubeleerde Zit- met twee Slaapkamers te huur Adres Bureau dezer Courant. een roijaal PAKHUIS, a f 1.50 p. w., uitstekend voor brand- stoffenhandel of iets dergelijks, benevens een ruim BOVENHUIS, a f 2.00 p w. Genoemd perceel is ook voor billeken prjjs uit de hand te koop Adres P. HOOGENBOSCH, Weststraat. in alle prijzen, van af 35 gulden met Sarantie, ook verkrijgbaar binnen en buiten- anden. Adres: ROZENSTRAAT 25. Ter overname aangeboden een WINKELZAAKJE, in Suikerwerk, Eet. Ruime bijverdiensten. Te bevragen Bureau van dit Blad.; Te Huur a f 80 Cent per week of te Koop. een HOOtUl lüiJE, SMIDSTRAAT 32. AdresKoningdwarsstraat 13, alhier. Te koop aangeboden Te bevragen bij C. Sz. BAKKER, Westerland, Wieringen. Te Koop een goed onderhouden met Luchtbanden en toebehooren, voor den spotprijs van f 25. Adres: JONKERSTRAAT 19. Te Koop 15 baste MELKSCHAPEN, bij I a 2 ook te koop. Bg S. MAKELAAR, Vischmarkt 10. Eenige Rijwielen, lste kwaliteit, gebruikte en nieuwe. Tevens een prachtig DAMES RIJWIEL, zoo goed als nieuw, voor zeer billijken prijs te koop. Adres: WILHELMINASTRAAT 20. Zwaar gebouwde, zwarte ruin, 3 Jaar oud, betuigd en zeer mak, extra mooi, flink Paard. AdresC. KW ANT Azn. Te Koop nieuw gebouwde Huizen in de Veldatraat, Wilhelminadwarsstraat, een Winkelhuis, Basstraat, Hulzen, Parallelweg en een Heerenhuis, Ka- naalweg. Te bevragen bg A. KRIJNEN, Polder weg 13. TE KOOP een goed gedresseerde GEIT met Karretje en Tuig. Te bevragen bg K. ROEPER, Waal, Texel. De Ontvanger der Registratie en Domeinen. te HELDER, zal op DONDERDAG 7 JUNI 1900, des voormiddags half elf, te zijnen Kantore bij Inschrijving, zonder opgeld, verkoopen buiten dianst gestolde Artillerie- enGeniegoBderen in II kavels. De gezegelde inschrjjvingsbiljetten moeten uiterljjk tien uur vóórmiddags worden ingeleverd ten Kantore van genoemden Ontvanger, alwaar de voorwaarden en p«r- ceelsbeschrjjving ter lezing liggen. De goederen kunnen worden bezichtigd daags vóór den verkoop tot 4 uur namid dags, als de kavels 1—10 in het fort Erfprins en kavel U (3 vletten, waarvan 2 van staal) bij de Roode Barakken. van 6 Juni a. s. zullen nog worden verkocht s 1. Een perceel BOUWTERREIN aan den Polderweg (bet tweede perceel van de Wilhelminastraat af en kavel 50 land Mej. Wed. KUIPER) groot 97 centiaren. 2. Een perceel BOUWTERREIN aan den 2e Wilhelminadwarsstraat (het vierde perceel van de Wilhelminastraat af en kavel 24 land Mej. Wed. KUIPER) groot 1 are 4 centiaren. Notaris STAMMES. Deurwaarder W. BIERSTEKER ZAL op ZATERDAG 2 JUNI 1900, 's voormiddags 11 uur, op het HAVcNPLEIN te Helder, publiek verkoopen: een belangrijke partij Zimmen, Kurken, Lijnen en verdere ViS8cherlJbenoodigdheden. Voorts: met toebehooren, liggende in de haven tegenover het plein. Alles vóór de verkooping te bezichtigen. In de Rund- en Varkensslachterij VAM Vlamingstraat 43. Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent Rollade, Klompstuk, Ribstuk en Boeuf 37s Biefstuk en Haas 50 Alles per 5 ons. yarkensvleesch concurreerende prijzen. Ons Cadeau op aanstaanden Zaterdag 2 Juni bestaat uit prima GRONINGER KOEK. Vraagt verdere inlichtingen in onze Winkels. Let wel. Dit cadeau is eene zuivere toegift zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde onberispelijke kwaliteiten als tot heden. Zoekt uw voordeel. Ons Verkoopbuis te Helder SPOORSTRAAT 95. A. Bluyssen Zonen. per 1/1, 1/2 en 1/4 flesch. C. DE ROODE, Wagenstraat 13. NIEUWE PuikPuik Opnieuw ontvangen alle soorten in blikjes van 1 KILO en KILO. Koningdwarsstraat 49. Magazijn „De Lelie". Tegen veel verminderden prijs zal er een prachtige sorteering G R IJ Z E en andere MANTELS worden opgeruimd. Magazijn „De Lelie" Pinkster-aanbieding. HEEREN-, J0NGEHEEREN- en KINDER-COSTUMES worden voor den Pinkster met ruime korting verkocht. Aanbevelend, JAN BAKKER. 10 op elk Lux-Artikel. Wegens Vertimmering. Haast U, alles moet weg. IN DE MELK-INRICHTING BREE WA TERSTRA A T S, De prima, prima fijnste GRASBOTER 60 cent 't pond. Versche gekarnde GRASBOTER 57'/. cent 't pond. Ruim duizend Schager KOPBOTER tegen marktprijs Goudsche Dessert- en alle soorten KAZEN. Versche EIEREN enz. enz. A. HATER Cm. Afgifte van goedkoCpe RETOURBILJETTEN, I dag geldig, op de beide Pinksterdagen en volgende Zondagen. wordt men, als men geen zuiver HOL H A R P E T op den grond heeft liggen. Ziet de goedkoopste prijzen in het Mauufacturenmagazijn „JOHAN WILLEM FRISO". zuiver wol, f 2.15, f 2.50, f 3.50 en f 4.25. dubbel breed, crème en wit, 87t> 91/,, 147t «n 19 cent per el. Witte Engelschleeren Broeken f 145. Ie kwaliteit, f 0.35, f 0.37 A, en f 0.40 p. pond, bij de 5 pond 2'/> et. minder p. pd. Melk-Inrichting van Vlamingstraat 45. ZUIDSTRA AT bg de Nieuwebrug, koopt met het recht van wederinkoop tegen de hoogste waardeGoud, Zilver, oud Gallon, Kleederen, Meubelen en alle voorkomende Artikelen. Laat zich ook aan huis ontbieden. van J. W. FLORIJN, Apotheker, H4.fflf.E W, Verkrijgbaar te Liler/lesch fl.SO, verpakt met gebruiksaanwijzing. m uEt.Dun T. baas Azn., HiOofdgraobt. ■T Z4V/I Mej. O. A. DB WIT. Aanbevelend, Bjj P. LEHGEBS, Smidstraat 31, is verkrijgbaar 0SSENVLEESCH: Lappen en Gehakt 25 ct., Rollade, stukjes, 30 ct., Biefstuk (Haas) 35 ct. per 5 ons. VARKENSVLEESCH: Carbonade en Lappen 321/J per 5 ons Spek 30 Metworst 27y« Leverworst 15 ZTJIZPSTZR^A-^A-T- ONTVANGENi Dun uitgesneden extra fijne kwaliteit, tevens zeer geschikt voor Medicinaal gebruik. Aanbevolen door H.H. Doctoren, Verkrijgbaar tegen f5.— bij 3 flesschen M. C. KOCH, Spoorstraat, Den Helder bij Kameremmers, Wandfontei- nen, Pudding-vormen, Pasteipannen, Vergieten, Vuurvaste Braadschotels, Eng-elsche Messensteenen, Eierstellen. -doppen, -netten, -lepels, Salade couverts, Asperg-etang-en, Kersenontpit- ters,Chambol- en Komkommer- schaaf jes, Koolschaven, Provisiekastjes, Adams' meubelpolitoer. Bg ondergeteekende is steeds verkrggbaar ie kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het slachten door Rgksveeartsen gekeurd wordt. Prgzen zgn als volgt: Biefstuk 95 Rookvleesoh 45 Rollade 22 Boter ham worst 35 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER. Jongen van vijf dagen f 0.20, met de Kloek er bij f 1.50. Broedsche Kippen f 1.50. Kippenhokjes met loop f2.50. Bestellingen per briefkaart aan.Gebrs. KUIKEN, Schorweg te Anna-Paulowna. Weder verkrijgbaar X b'i G. BAKKER, Binnenhaven 13. Attentie s. v. pl. koopt geel en rood Koper, Tin, Zink, Lood, IJzer, enz., tegen de hoogste waarde. Laat zich voor eiken handel aan huis ontbieden. Gerookte Ham,, Rookvleesoh, Leverworst, Boterhamworst r. maalstee:», Dijkstraat. Bij wien haal ik het FIJNSTE OSSENVLEESCH? 2e Vroonstraat 55 bij de Konlngdw.atr. Levert uitsluitend eerste kwaliteit van jongs beesten. PROBEER HET! Oseenlappen en Gebakt 37Ct. itib- stuk 40 Ct. Hollade 40 Ct. Klopstok 40 Ct. Haas 50 Ct. Biefstuk 50 Ct. OSSENVET bij da 5 pond 25 Cent hoek Steigersteeg en Dijkweg, zijn weer de lekkere PONEN en PIETERMANNEN, pas uit zee gevangen, heerlijk gerookt, te verkrijgen. Verkoop uw oud Goud, Zilver, Galon, Meu belen, Kieedingstukken en alle voorkomende Artikelen bij de Wed. L. L GROEN, Zuid- straat 80, daar ontvangt men de hoogste waarde. IHT Laat zich ook aan huis ontbieden. Te koop alle soorten vroege en Uitere. (Langedjjkerzaad). Bij P. BAR TEN, Schipper, ligplaats Binnenhaven, achter de Vischafelag. Zuidstraat. Net en degelijk Schoenwerk, eigengemaakt en fabriekswerk, in ruime keuze. Big ft zich voortdurend aanbevelen voor alle reparatiën tegen bi Hg ken P r 8- HE ECHTE van de Erve Tilly. mr Slijten fabrieksprijs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3