HOTEL „TEXEL" i i Behangselpapier. „DE TIJD", Biitterine - Maatschappij Aardappelen, Zonder Alcohol. :ï-: Erwten en Bnnnen Let op uw voordeel eo op 't adres. Lood-, Zink- eo Leiwerk. Weststraat 93. Weststraat 93. le IWteuwinlri". FLENS, f 0,90 WOrden opgeruimd - w Enorm succes, fijne kleuren, onberispelijke kwaliteit. n STOFFEN, VERSCHE EIEREN Lojeient JE ROOF. TE KOOP. Pension billijk. OPRUIMING WED. RIESSELMANN. „Het oude Victualiehuis." Van de in liquidatie zijnde Handschoenenfabriek nog in voorraad een partij gekleurde Dames Glacé Handschoenen die van f 1,40 voor 22 VERKOOPHUIZEN IN NEDERLAND. GKOOTSTE BOTER- EN KAASZAAK. De „oprechte" Haarlemmer Blie O. DE KONING TILLY, Voor de Feestdagen. GEBRs. VELLEMAN, Het beste adres A. BARKEVELD, Keizerstraat 93. 50. Het goedkoopste adres voor net eo sterk Brabaotscti Schoenwerk. G. J. DE JONG, i» P. PUINBROEX, Bloemist, BESPOTTELIJK LAGE PRIJZEN. CONCURRENTIE ONMOGELIJK. KOPPEN's VERKOOPHUIS eo itn Melk-lDrichting, Grauwe Erwten, MARINE. OPENBARE AANBESTEDING bjj de Directie der Marine te Willemsoord, op Woensdag 13 Juni I900f des voormiddags ten 11 ure, van de levering der benoodigde gedurende het 2de halfjaar 1900, ten be hoeve der equipages van Hr. Ma. schepen en vaartuigen van Oorlog ter reede Texel en in het Nieuwediep en voor het Marine- Hospitaal te Willemsoord. De voorwaarden van levering liggen ge durende de werkdagen op de gewone kantoor uren ter Griffie der Marine te Willemsoord voor gegadigden ter inzage. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 4 der Algemeene Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw te Willemsoord. Wegens gevorderden leeftijd teP overname aangeboden i ie van oiis bekende KRUIDENIERS WINKEL, annei SLIJTERIJ, Visscben benoodinUeD en verkoop van Dniniater Adres: Wed. H. H. MANUEL,Haven plein No. 14. Voor 20 Gld. Te koop: een Handkar op voeren, heel en gaaf. Te bevragen Kanaalweg 98. AdresH. WIJKER. 18 - SCHAGENSTRAAT - 18. Tegen de bekende concurreerende prij zen zijn in bovengenoemd Magazijn verkrijgbaar alle soorten Manufacturen, Garen, Hand, Sajet, Kanten, Linten, Festons, Strooken, enx enz. Croote sorteering gemaakte Goederen, Jaeger en Tricot Goederen, IJzersterke Schoolkousen en Cheviot Jon- gensbroeken. Witte en Dril Jongensblousengemaakte Kinderjurkjes, enz. enz Alle Artikelen zijn wegens de groote voorraad zonder prijsverhooging ver krijgbaar. Aanbevelend G. M. SMITS. Likeuren Wijnen. Roode Vruchtenwijn Appelwijn Witt per 7j fl. f 0.60 per 1 fl. - 0.45 - 0.50 - 0.50 - 0.60 - 0.60 Mittewijn Madera Heureka Limonade-Siropen. Aardbei- en Framboos per liter f O 70. Zuiverheid gegarandeerd. Aanbevelend, M. C. EOCH, Spoorstraat 28. N.B. Bovenstaande prijzen zijn met inbe grip flesch ad f 0.05. Kon. oflici dit t M. 1 kL 1 Bonda - Hotol. Beveelt zich aan. Koele Zaal- Lommerrijke Tuin. Ruime Kamers. Propriëtaire. puik kokende Groote groene Erwten 9,10,12 Ci Brnine Bonnen 9,10.11,13 Grauwe Erwten 11,13,16 20 Cajinciiners 11. 14 16 Witte Boenen 8,10.14,16 Grove Gort 10,12,14 18 KOFFIEBRANDERIJ. Preanger Koffie No.1, f 0.70 por half Kilo. No. 2, f 0.55 per half Kilo. bij 21/, Kilo franco alom. H i iiiTmi». «I. J. SMIT, Mainuilweg. Molenplein 165 - Helder - 165 Molenplein. l)e maatschappij verkoopt DE FIJNSTE BOTER aan de laagst mogelijke prijzen. De maatschappij geeft op elk pond boter een hair pond boter cudeau. De maatschappij geeft bij de boter aan eiken kooper 1 Bon cadeau, deze bons kunnen dagelijks ingewisseld worden voor de schoonste en nuttigste huishoudelijke voorwerpen. Wij verkoopen met enorm succes onze heerlijke TAFKIHOTGR; de smaak van deze boter komt geheel overeen met die van de fijnste Natuurboter. Deze geheel NIEUWE MELANGE wordt door ons geleverd in 4 verschillende kwaliteiten en prijzen, n I. 55 ets., 60 ets., 65 ets. en 70 ets. per pond met een V2 pond cadeau WIJ ontvangen voortdurend GEHEEL NIEUWE zendingen der SCHOONSTE CADEAUX. Onze boterprijzen zijn 40 ets42 ets45 ets., 50 ets., 55 ets60 ets., 65 ets. en 70 ets. per pond met een pond cadeau. ZIET ONZE! ÉTALAGBS! OPRECHTE^ CicW^Kj rt, "QSralis Mikrflrul 13 -JRUliATllM Haarlem J ^llpFijpfljtinflnnFrr .©pr VAN C DE KONING TILLY, mag in geen enkel huishouden ont breken. Men lette vooral op de Handteekening in HOOB. WAARSCHUWING. Naar aanleiding van in verschillende bladen voor komende advertenties, acht ik het noodig het publiek opmerkzaam te maken dat de OPRECHTE HAARLEMMER OLIE uitsluitend gefabriceerd wordt door 13 Achterstraat |5, Haarlem. Men zie daarover de berichten in verschillende couranten. Aangezien men zloh niet ontziet mijn fabrikaat en ver pakking na te bootten en daarop bijna gelijkluidende namen te plaatsen, zie men goed toe, dat men ontvangt die, welke gemerkt ia met mijne handteekening in ROOD, ala zijnd# de EENIGE ECHTE. Alle Pakjes, Fieschjes en Gebruiksaanwijzingen, waarop mijn Handteekening in ROOD ontbreekt of maar eeniga- zins afwijkt, is beslist namaak. C. DE KONING TILLY, eenig Fabrikant van de Oprechte" HAARLEMMER OLIE. Witte Peren 40 Boude Peren 5t> Abrikozen 50 Blanke Peren 30 Moesappelen '45. 48, 30 Blanke Mukjes 34.30,48.45.43.40 Aanbevelend, Wed. RIESSELMANN. II egens het PI.V«STEBf'UI>T, j* de Ti aak vanaf Vrijdag avond tol JMaandag- avond gesloten. W'ieringen. Wie éénmaal Adelaar's Bussen- beschuit en Koek heeftgebruikt vraagt ze immer weer. Mtoom-Hoek- At Beschuit fabriek „BE AIIEIJI.VH". 8chiedam. Engros JAC. VERFAILLE, Spoorstraat - Den Helder. VlëHER, Weststraat 24, koopt tegen de hoogste waarde Meubelen, Huisraad en Inboedels, alsmede Koper, Zink, IJzer, Rommeling en alles wat in het vak voorkomt tegen contante betaling. Laat zich voor alles aan huis ontbieden. voor het repareeren van alle M I:IKI:IZI:N. Bekleedt alle STOELEN en CANAPÉ's. Vlecht met RIET en maakt alle soorten SCHILDERIJ-LIJSTEN. Zuivere Honig. Beste Bloem, hg M, Hoofdg <1. VLAMINGSTRAAT «teSKSBS»»— Kinderschoenenvan af f 0,25 Dames PantofTels met hakken. - 1,50 Dames Riemschoenen- 2,50 Dames Kamgaren Elastiek Laarzen - 2,90 Heeren Bottines- 3,50 IJzersterke Vetleeren WERKSCHOENEN en SCH00LLAARZEN tegen scherp con curreerende prijzen. Zie de prijzen in de Uitstalling Aanbevelend J. JA\/iE\. Vlamingstraat 50. 't Van ouds bekende HUIS MET RECHT VAN WE- DERINKOOP, voorheen J. P. Moolhdijsen, Kromme- elleboogsteeg—Middenstraat, 2(5, geeft de hoogste waarde voor Goud, Zilver, Meubelen en Kleedingstukkengeelt voorschot op alle voorkomende artikelen van waarde, geeft den hoogsten prijs voor oude en afgekeurde Militaire Kleeding stukken en Sokken. Laat zich aan huis ontbieden. J. I. JACOBS. Te koop: een beste Mangel en Trap-Naaimachine. BIJ aanvraag, ook van buiten deze gemeente, wordt direct prijsopgaaf verstrekt van alle bij het bouwvak voorkomende Lood-, Zink- en Leidekkerswerk en aan leg van Waterleidingen, zoomede Zinken Luchtkokers, Rookverdrijvers, alle soorten Baden, Geysers, Closets, Handwaschfonteinen, Waschtafels en Waterfllters, OoderkoDd van Gebouwen, Kerteo, enz., leien jaarliikschen vasten prijs. ReparatlewerK spoemg en lallllj Ik.. ndaieter. Zinkwerker en Leidekker. Zich aanbevelende, W§|lp* MOLENGRACHT No. 6f beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van TUINEN. Abonnementen voor den geheelen zomer, zeer billijk. Levert alle soorten BOOM- en HEESTER GEWASSEN, KLIMPLANTEN, ROZEN en alle verdere tuinbenoodigdheden. Tevens eerste soort TUIN- en BLOEMZA DEN, GRAS- en KLAVERZAAD. Aanbevelend. Do r JJ Rate en uitgebreidste Keuze ln BBHANOSBLPAPIBR ©n effen mbubeili>ai»ibr vindt men ovenals voirlge jaren: türbrs. DE BOliK. MMONMCs MMadilingiPoetler onovertroffen in zuiverheid en smaak, wordt met de meeste zorg bereid uit prima grondstoffen en staat onder voortdurende controle van Dn v. HAMEL ROOS HARMENS, Amsterdam, aan wie iedere gebruiker een pakje tot gratis onderzoek kan opzenden. Vraas ooit HONIG's Maïzena. Kanaalweg 53-54. Ontvangen de nieuwste VOOR HEERENKLEEDING NAAR MAAT. Ruime keuze. Solide bediening. LAGE PRIJZEN. MM. TUKTIlf W, voorheen J. S( fl lfvut. STALEN en STUKKEN worden op aanvraag aan huis bezorgd. HOOFDGRACHT O-4. Zie de groote keuze en lege prijzen Hinderwiig-en*. in de fijnste kleuren en nieuwst* modellen. Alle reparstiën worden spoedig afgeleverd. Groote sorteering in nieuwe kleuren SPOIIT-en POPPENWAGENS, tot zeer lage prijzen. Aanbevelend, G. KOPPEN, HoofdgraohL bij groote en kleine partgen te koop gevraagd W X/ door J. P. WEEGENWIJS, handel in Boter GOUVERNESTRAAT 86, Rotterdam. BINNENHA VEN 47. Dagelijks versch verkrijgbaar: in flesschen gepasteuriseerde bacteriën vrije MELK, 8 cent per flesch. Achtergracht Z.Z. 47. Logies per nacht 40 cent. Bij Abonnement minder. C. J. VAK Di lt POT. Extra lioopj o Puik kokende MO eent per kop. P. J. V0LLEGRAAFF, Binnenhoven 23L -f» jfiUctq ec/it Indltg voorsii Conlri/tmerk var) J)r. *ai) R°°S 4 tfarmMfil Vvtrjjlixi I) li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4