KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en WIerIngen Het Spookhuis. Ho. 2849. Woensdag 6 Juni 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat Telefoonn". 59. AToonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87'/. Ot. ïd. franco per poet 75 id. f 1.20. id- voor het Buitenland f 1.25,id.f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau»! Spoorstraat en Zuidstraat. Aavertontlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VR1JDAG8MOKGEN8 vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn Uit het Buitenland. Over enkele etmalen zal het acht maanden geleden zjjn, dat de voroverings-krijg, door Engeland tegen de Zuid-Afrikaansclie Repu bliek, onder den schijn van de verdediging der rechten en vrijheden van zwakken en politiek onterfden ondernomen, een aanvang nam, niet door eene formeele oorlogsver klaring of iets dergeljjks, doch eenvoudig door dien de Britsche Regeering, in den persoon van haren diplomatieken agent te Pretoria den heer Greene aan den namiddag van 11 October nog niet had geantwoord op het door de Boeren-republiek gestelde ultimatum, dat op den 9den voornoemden vertegenwoor diger was ter hand gesteld. Bevredigende uitlegging had moeten volgen binnen twee etmalen. Acht maanden liggen er dus weldra achter ons, acht maanden van Moedigen, menschonteerende strijd acht maanden, die ruimschoots voldoende zjjn geweest, om de voorstanders van den wereldvrede te over tuigen van de geringe kans op de verwezc- lijking van hunne schoone idealen voor het oogenblik, althans acht maanden van enorme offers aan menschenlevens, en acht maanden van enorme geldverspilling en ettelijke weken, etteljjke dagen misschien nog slechts schieten over, om van een beslissing, waarbjj, naar den loop der dingen, het geweld, de overmacht, het onrecht de definitieve zegen zullen behalen over de liefde der Boeren voor hunne rechten, hunne vryheden en hunne onafhankelijkheid Aan eene correspondentie, betreffende de Londensche geldmarkt ontleenen we de vol gende belangrijke opmerkingen. Zoolang de oorlog in Zuid-Afrika duurt, heeft elk vol ledig of gedeeltelijk succès der Britsche wa penen tot zekere hoogte bepaald een effect, maar waar men meent, dat men thans het einde begint te naderen, is voor het publiek de tjjd gekomen, om te denken aan het op maken der rekening, en ziet men in, dat, zelfs bij een volledig succès der Engelschen, een zeer geruimen tyd noodig zal zjjn, om de myn-industrie in Zuid-Afrika weder in den toestand te brengen, waarin zjj vóór den oor log was. En dan houdt men nog niet eens rekening met de mogelijkheid, dal de tegen stand der Transvalers voor Johannesburg en Pretoria ernstiger kan zyn dan men thans meent te mogen verwacht' n, en mei de zeker heid, dat zelfs nd de ondi rwerping derZuid- Afrikaansche Republiek eene periode van kostbare gewapende bezetting zal moeten vol gen. Het komt mjj daarom voor, dat het einde van den oorlog slechts het begin zal zyn van een tydperk, waarin van alle zjjden een be roep op de geldmarkt zal moeten worden ge daan, niet voor productieve doeleinden, maar in de eerste en voornaamste plaats, om de verwoesting van don oorlog ten deele te her stellen. En dan is het nog niet zeker, in welke positie de Britsche Regeering zich zal bevinden. De aanwezigheid van een bende avonturiers te midden van eene geseten be volking van landbouwers en veefokkers is altjjd geweest en zal altjjd blyven een bron van moeilykheden voor het richtige beheer van het land. De belangen van de beide deelen der bevolking zyn zóó aan elkander tegenovergesteld, dat het niet wel mogelijk is, de wetten zóó te maken, dat niet het eene of het andere deel zich verontachtzaama acht. Indien dan het recht moet vertreden wor den door de overmacht, zullen de eer en de roem niet zyn aan de zyde van de overwin nende party in dezen krjjg, doch zullen de overwonnenen de geschiedenis verrjjkt hebben met zeldzame blijken van vaderlandsliefde, van onbaatzuchtigheid, van vryheidszin en van heldenmoed ziedaar een troost voor allen, die gedurende de laatstverloopene maanden met de Boeren hebben meegeleefd, die getuigen zyn geweest van hun moed en overlegvoor allen ook, die overtuigd zyn van het onrechtvaardige en baatzuchtige van Engeland. Dat moet dan wel de eenige troost zyn, ook voor de Boeren zelveD, die pal hebben gestaan voor hunne rechten en vry heden, die een tyd van voorspoed en geluk hebben gekend in dezen kryg tydens zjj de bewondering wekten van leeken cn des kundigen in heel de beschaafde wereld en die nu alleen moeten wjjken voor de over weldigende strijdmacht, welko het Vereenigd Koninkrijk naar Afrika's zuidpunt heeft heen gezonden, en onder de opperste leiding heeft gesteld van den bekwamen en bedacht- zamen Lord Roberts, die elders zjjne sporen heelt verdiend, en die na zyne aankomst in Zuid-Afrika toch nog vier volle maanden heeft moeten kampen, vóór hjj de stryders der beide Republieken heeft kunnen terugwerpen achter de Vaal-rivier. Terwijl wjj met deze beschouwingen en opmerkingen hier meenen te kunnen volstaan, verwyzen we voor de kennisneming der joDgste berichten van het oorlogs-tooneel naar een ander ge deelte van dit nummer. KIËUUiTIJDllGËA. HELDER, 5 Juni 1900. De afdeeling Helder van de vereeni- ging »Valksweerbaarheid" zal Woensdag a. s. in de bovenzaal van 't Café Central" een 2de algemeene vergadering houden. Aan de orde komt alsdan de vaststelling van het reglement en de bespreking van het werkprogram. De toegang is ook voor niet-leden opengesteld. Allen, die prijs stellen op een onafhankelijk volksbestaan en overtuigd zyn, dat dit alleen mogelijk is bij een krachtig en weerbaar volk, wek ken wij op de vergadering te gaan bij wonen. Door het Provinciaal Bestuur is te Haarlem aanbesteed De voltooiing van de steenglooiing op het buitenbeloop der Heldersche zeewering voor Huisduinen Raming f 105,000. Minste inschrjjver G. D. van Doorn, Amsterdam f 112,500. Het verbeteren van de steenglooiïng van de Heldersche zeewering (buitenbeloop) be westen, en het voorzien van den teen be oosten het Noordduinshoofd. Kaming f 38,800. Laagste W. de Jong, te Helder, voor f 43,000. 3. Het egaliseeren van den buitenduin- regel, gemeente Callantsoog, benoorden de z.g. groote keeten. Geen raming. Het bil- lykst aanbod was dat van J Oldenburg te Bergenhet beschikbaar stellen van een arbeider gedurende 7670 uren voor f 2000. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft in hare zitting van jl. Vrijdag de Ongevallewet met 29 tegen 20 stemmen verworpen. Wijziging-Drankwet. Hebben wij in ons vorig nummer een en ander medegedeeld uit de Memorie van Toe lichting, die het ontwerp tot wyziging der Drankwet bij zyne indiening bjj de Tweede Kamer vergezelde, thans geven we eenige der in het ontwerp voorgestelde wyzigingen. Artikel 1 brengt de kleinste hoeveelheid, die zonder vergunning mag worden verkocht, van 2 tot 5 liters. Voor de slijterijen, welke hierdoor eene vergunning zouden behoeven, die niet altyd beschikbaar zou zyn, wordt een overgangstijd ingevoerd. Buitengewone vergunningen, telkens voor éen jaar, kunnen aan slijterijen worden verleend. Artikel 2 bepaalt, dat vergunningen boven het maximum door Gedep. Staten mogen worden verleend, indien byzondere omstandig heden dit wenschclyk maken. Een nieuwe alinea van art. 2 bepaalt, dat sluitingen van koffiehuizen en tapperijen kun nen worden bevolen, b.v. by gelegenheid van lotingen voor de nationale militie. Art. 5 regelt de behandeling der aanvra gen om vergunning. Er komen in het ontwerp voor nieuwe be palingen betreffende aftrek of vermindering van het vergunningsrecht, wegens het niet- tappen gedurende zekeren tyd, b.v. 's avonds nk en 's morgens vóór zeker nur, en het tyd perk van Zaterdagavond tot Maandagmiddag 12 uur. Volgons het wetsontwerp, kan intrekking der vergunning, behalve door B. en W., ook door Gedep. Staten, als deze haar hebben verleend, plaats hebben. Art. 13 bepaalt, dat, onder het woord .vergunning", 't welk buiten aan de lokaliteit moet staan, wordt toe gevoegd .Avond', of «Zondag", of Avond en Zondag", voor die, waarvoor, wegens tappen op deze tyden, hooger vergunningsrecht is bepaald. De boete, wegens overtreding van dit artikel, wordt verhoogd, tot een bedrag van f 100. Art. 14 bevat deze nieuwe bepaling ,De wet staat geene rechtsvordering toe ter zake van een schuld, uit verkoop van sterken drank in 't klein voortgesprotenDit is dus gelykstelling van drankschuld met die uit spel en weddenschap. De uitzondering voor mi litairen, in de tegenwoordige wet toegelaten, dat in legerplaatsen en militaire lokaliteiten de verkoop aan niet-militairen wordt tooge- laten, wordt ingetrokken. Strafbaar wordt gesteld het uitbetalen van arbeidsloonen in tapperyen en daarmede binnen 's huis gemeen schap hebbende lokalen. Het maximum der boete wordt van f 1U0 tot f 150 verhoogd. Tegen overtreding der beperkende bepalingen, die by de loting voor de nationale militie en andere dergelyke omstandigheden worden uit gevaardigd, wordt eene hechtenis bedreigd van hoogstens 3 weken cn boete tot f150, en ver hooging dier straffen met een derde, by her haling binnen een jaar. Overgangs bepalingen. Degenen, die reeds in 1881 vergunning hadden, mogen die levenslang behouden, mits aan deneisch der wet overigens voldoende. Aan degenen, die haar niet zoo lang bezaten, wil de wet tegemoet komon, door hen een voorrang toetekennen op de vergunningen, die met 1 Mei 1901 vervallen, onder het maxi mum, voor de gemeente bepaald. Zy moeten er echter een offer voor over hebben, cn daartoe vóór 1 Maart 1901 aan B. en W. een ver gunning voor dezelfde lokaliteit verzoeken, onder aanbieding van een in het verzoekschrift te vermelden bedrag in geld, dat ten minste 1% bedraagt der geschatte huurwaarde (als grondslag voor het vergunningsrecht), en niet lager dan f10. Wie het meest heeft inge schreven, komt het eerst in aanmerking. Van de vervallen vergunningen wordt een lyst opgemaakt en gepubliceerd. Degelden, die van de gestorte bydragen mochten overblijven, en niet voor schadeloosstelling benoodigd zijn, worden bestemd tot bestryding van het drank misbruik, of lot genezing van drankzuchtigen. Het Comité van Advies omtrent emi gratie naar de Zuid-Afrikaansche Republieken verzoekt ons medn te deelen, dat sedert dc jongste opgave door den penningmeester, Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland (Koninginne gracht 62, Den Haag), de volgende bydragen werden ontvangen f 60 door tusschenkomst van Jhr. v. A. v. W-, f 50 van J. D., f 20 van Jhr. B. v. B., f-1000 door tusschenkomst van Dr. L., f 60 van C. K. v. S., f 2 door tusschenkomst van J. K., f 200 van Dr. J. W. M. en f 260 van den correspondent te Enschede (derde zending). Hartelijk dank aan de govers. Wil het Comité in alle opzichten aan zijn doel beant woorden dan zijn nog steeds belangryke be dragen noodig. Ter vergadering van de commissie voor een huldeblijk, aan mevrouw de we duwe Joubert aan te bieden, bleek inge komen te zijn f8000, waarvan by The- rese Schwarze, die belangeloos het portret van den generaal schildert, ruim f 4000. Besloten werd f6000 als eerste remise voor de gevangen Boeren te zenden aan den consul-generaal De Waal en dat de commissie aan mevrouw de wed. Joubert het schildery zal aanbieden. Ansjovis. Te Lemmer levert de ansjovisvangst tot dusver gunstige uitkomsten op. Er zyn visschers, die in één nacht 10 a 20 duizend ischjes vangenja zelfs maakten enkelen jn schot van 30.000. Dit is te voordeeli- ger omdat de prijs voor de loopende week verhoogd is tot f 9 de duizend. Eiken Zaterdag wordt die prjjs opnieuw vastge steld, en wel door een der opkoopers te Monnikendam. De aldaar aangenomen noteering geldt voor al de visschersplaat- sen aan de Zuiderzee. De ansjovisvangst is voor velen aan de Lemmer een rjjke bron van inkomsten Er zyn daar visschers, die 200.000 vischjes hebben gevangen in minder dan eene maand, en de leveranciers van netten, als mede een aantal mannen, vrouwen en kin deren voor het koppen van de visch, hebben handen vol werk. De pseudo-schoonvader. De Amsterdamsche rechtbank heeft gis teren den kastelein, die het huwelyk van een vriend met een jong meisje mogelijk maakte door zich ten stadhuize te houden, als was hij de vader van de bruid, tot gevangenisstraf voor den tyd van 9 maan den veroordeeld. De moord te Oud-Gastel I Het staat thans vast, dat de moord door een vrouw, Kee van den Broek, gepleegd is. Haar man bleek geheel onschuldig te zyn, en werd dan ook op vrye voeten ge steld. üit het verhoor bleek duidelijk, dat hij niets wist van hetgeen zijn vrouw in den bewusten nacht heeft uitgevoerd. Vol gens zyn zeggen is hjj iemand, die zeer vast slaapt, zoodat het meerma len gebeurde, dat zijn vrouw 's nachts het bed verliet en weder by hem kwam, zonder dat hij wist, dat ze weg geweest was. Om dit te bewijzen, wisten beiden afzonderlijk verschillende gevallen op te geven, die volkomen overeenstemden. Zoo ook in den bewusten nacht had hij niet geweten, dat zyn vrouw zich verwij derd had vooraleer ze terugkwam en toen beweerde zy slechts even naar buiten te zyn geweest. Tot het oogenblik, dat hij gearresteerd werd, had hy geen flauw ver moeden van wat zijn vrouw had uitgericht. In geldzaken schijnt hij ook geheel door zyn vrouw misleid te zijn. Er was nog wel eens oneenigheid, omdat er geen geld was, wanneer er schulden betaald moesten wor den. Zjj beweerde, dat zij geld had uitge leend en dat dit niet werd teruggeven. Op den morgen, toen de misdaad gepleegd is, was zij om 4 uur wakker en wekte toen haar man en vertelde, dat de persoon aan wien zij geld geleend had, een ge deelte, n.1. f 4(J had gebracht, waarop hij gezegd had »Zoo vroeg al >Ja" ant woordde zy >Men was bang voor u en men dacht, we zullen maar gaan, terwijl hjj nog slaapt." Na ontbeten te hebben, is Van den Broek naar zyn werk gegaan Ook het verleden van den ma» is, zoo als wij reeds zeiden, zeer gunstig, en zijn werkgevers waren steeds over hem tevre den. De Wereldtentoonstelling te Parijs. De eerste Wereldtentoonstelling in Frank- rjjk's hoofdstad had plaats in den jare 1855 het aantal bezoekers was toen 5 millioen. Daarop volgden Wereldtentoon stellingen in die stad in de jaren 1867, 1878 en 1889, respectivelyk met 9, lü'/i en 28 millioen bezoekers. Hiernaar gere kend, raamt men het aantal bezoekers der Wereldtentoonstelling van 1900 op niet minder dan 50 millioen. Er zyn voorhands 65 millioen toegangs-bewijzen gedrukt. Hondeninstinct. Nog kort geleden woedden in verschil lende deelen van Bohemen nog heftige sneeuwstormen, by een waarvan zich het volgend staaltje van een St Bernardshond voordeed Een dokter in de nabijheid van Praag had ongeveer zeven maanden geleden te Frankfort een St. Bernardshond gekocht. Het dier gedroeg zich gedurende al dien tijd als een gewone huishond, en toonde zich zeer gehecht en gehoorzaam aan zyn meester. Maar op een nacht gedurende een heftigen sneeuwstorm, werd het dier buitengewoon onrustig en bleef hy steeds voor de deur staan, alsof hjj op de eerste de beste gelegenheid wachtte om naar buiten te rennen. De dokter in de mee ning, dat hy zijn gewone avondwandeling maken wilde, liet hem ten slotte uit, maar nauwelijks was de hond op straat, of hy rende als een pyl uit den boog weg, en was noch door roepen noch door fluiten terug te brengen. Zyn meester, die niets van het dier begreep, ging hem achterna, doch moest na een uur door de sneeuw geloopen te hebben onverrichterzake te- rugkeereu, toen plotseling de St. Bernards hond tegen hem opsprong om in het vol gend oogenblik weer luid blaffende terug te loopen. Toen het trouwe dier deze manoeuvre eenige malen herhaald had, be greep de dokter, dat hy toch eens moest gaan zien, waarheen zijn hond hem wilde nemen. Een eind verder bleef hy staan op een plaats, waar de sneeuw heftig om gewoeld was. Toen de dokter naderby gekomen was, ontdekte hij onder de sneeuw een in bewusteleozen toestand verkeeren den man. Het was een reizend muzikant, die door den sneeuwstorm overvallen, van den weg afgedwaald en ten slotte inge sneeuwd was. De dokter haastte zich hulp te roepen en na een half uur was de man tot het bewustzjjn teruggebracht. Een sprekend staaltje zeker van het in stinct van den hond. Het dier, dat eerst negen maanden oud was, had, zonder dat hem dit van te voren was geleerd, een meuBch van een wissen dood gered. De Oorlog in Zuid-Afrika. >Central News" meldt uit New York Het republikeinsche drieman schap, dat naar Boston gaat, heeft zyn laatsten avond te New York doorgebracht. De heer Wessels zeide vanmorgen aan een verslaggever dat de terugtocht voor Lord Roberts allang beraamd was. De groote zaak was, dat de Engelschen tot i» het hart van Transvaal gelokt zouden worden. Lord Roberts werd feitelyk naar zyn on dergang gelokt. De heer Wessels voegde er bjj dat een zeer gunstige plek bjj Pre toria uitgekozen was voor een laatste goed beraamden tegenstand. Een medewerker van de >Petit Parisien" zegt, te Brussel een onderhoud met dr. Leyds gehad te hebben. Leyds was onder den indruk van de ongunstige berichten, maar hg geloofde niet dat de Engelschen hun overwinning zouden kunnen voltooien, en hield zich ook overtuigd dat Amerika zjjn stem dog zou verheffen voordat het te laat was. Ook al is Pretoria bezet dan is de taak van onze vjjanden nog niet af- geloopen, en ik geloot dat de oorlog nog wel twee maanden duren zal, zeide dr. Leyds. De gevluchte Uitlanders uit Johannes- burg, zjjn uitermate verlangend om naar Johannesburg terug te kee ren. Verzoek schriften om een pas naar den Rand komen bjj duizenden in. De Kamer van Mijn wezen heeft voor 2500 mijnwerkers ver gunning gevraagd om onmiddelljjk naar de mijnen te mogen gaan en de militaire overheid heeft aan 500 bedienden van voor name handelshuizen een pas verleend. Deze zijn gereed om op het eerste bevel te ver trekken. FHUILLHTOM". 81) ACHT-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK. We zouden het geduld onzer lezers te lang op proef stellen, indien wo hen de lieele ver handeling van den krjjgsraad, die over 't lot van Traverse Rocke te beslissen had, lieten bjj wonen. De jonge soldaat maakte dadeljjk een gnnstigen indruk op de rechters door zjjne goede manieren, welke men niet van een gewoon militair, maar van een beschaafd jongeling verwachtte. Travoree boog beleefd, toen hjj voor de tafel der rechters geroepen werd, antwoordde bescheiden en verdedigde zich op eene wjjze, die voor den kapitein en den officier niet het minst kwetsend was. De beleedigendc taal van don kapitein Lenoir maakte meermalen een slechten indruk. Generaal X., die als president fungeerde, was soms genoodzaakt den kolonel te herin neren, dat hjj bij de zaak moest blijven. Zaten was voorzichtiger in zjjne uitdrukkingen, want hjj was slechts het werktuig van den kapitein en geeD persoonljjke vjjand van Traverse. Nadat het getuigenverhoor afgeloopen was, werd Traverse weer naar de tent terugge bracht en gingen de rechters tot beraadslaging over. Generaal X. vatto nog eens de hoele aan klacht in korte woorden samen. «Er bestaat hier geen twjjfel meer aan de schuld des beklaagden,* zoo besloot hjj zjjne rede. .Daar de soldaat Rocke een ontwikkeld man is, kunnen wjj hem dubbel plichtig noe men en daarom verzoek ik u, mjjne heeren, het oordeel naar overtuiging uit te spreken.' Volgens de wet had de jongste in den krjjgsraad het eerst het recht vau stemmen en deze was luitenant Palmer. «Mjjne heeren," zei hjj, «door den president uitgenoodigd volgens mjjne overtuiging te stemmen, meen ik te mogen opmerken, dut bjj dit geval verzachtende omstandigheden die nen in aanmorking genomon te worden, eer wjj het beslissend oordeel vellen.' Deze moedige woorden hadden alleen deze fout, dat zij door den jongsten onder de aan wezigen uitgesproken werden. Een paar pedante officieren on in welk leger zijn die niet vonden, dat luitenant Palmer die woorden aan hen bad moeten overlaten, terwjjl gene raal X. zich niet weinig gekrenkt gevoelde, van door zoo een jongen snuiter als de luite nant tegengesproken te worden. Luitenant Palmer,hernam hjj, .indien gjj eenmaal grjjze haren hebt, zooals ik, dan moogt gjj u veroorloven zulke aanmerkingen in den krjjgsraad te maken. Nu verzoek ik u de beslissing aan my over te lateD. Het geldt hier maar eeno vraag van gewicht Ia Traverse Rocke slapend op zjjn post ge vonden Ja of neen Al het overige is onnoodig. Verzachtende omstandigheden kent de wet in dit geval niet. Ik herhaal daarom eenvoudig mijne vraag is hij schuldig ja of neen ,Ja,* hernam Palmer met een zwaar hart. Evenals Palmer stemden ook de anderen eenvoudig voor de terechtstelling, totdat de beurt aan majoor Greyson kwam. Door den gCDeraal uitgenoodigd zijn stem uit te brengen, zei hjj langzaam en duideljjk .Op rojine eer en geweten, ik acht den soldaat Traverse Rocke niet schuldig.' Alle officieren sprongen als één man van hunne stoelen op on wisselden verbaasde blikken. De meeste ontsteltenis toonde gene raal X. .Hoe,' riep hij, .is dit de stem van een staf-officier, voor wien tucht en discipline heilig moeten wezen Gjj spot met de wet en den militairen geest. Zoolang als er een krjjgsraad bestond, is dit niet gebeurd, want do beklaagde heeft zjjne schuld zelf bekend!" «En toch bljjf ik er bjj,* riep Herbert met krachtige stem, .Traverso Rocke is onschul dig, ik zweer het nog eens bjj mijne eer en geweten.' Allen zagen den jongen majoor, dio deze stoutmoedige taal sprak, vurbaasd aan. Dezo begon zijn vriend met een welspre kendheid te verdedigen, waaruit de innigste overtuiging van diens onschuld sprak en waar door hjj alle aanwezigen meesleepte. Op do tegenwerping van den generaal, dat Rocke bezwaren bad kunnen indienen, antwoordde hjj, dat dit zjjn toestand nog zou verergerd hebben. «Zjjne bezwaren,' zei Herbert, .zouden vooreerst officier Zuten, zjjn chef getroffen hebbenzou hem deze nog niet meer gehaat hebben Tot persoonljjkcn baat had officier Zuten geene reden, hjj handelde slechts op hooger bevel. Waar zou Rocke recht gevon den hebben en bescherming tegen do wille keur van dengene, die den ongelukkigcn soldaat in 't verderf wilde storten Hoe?" riep generaal X., gjj beweert toch niet, dat een mau als kapitein Lenoir zich zou vernederen, om jegens een armzaligen soldaat als Rocke een bjjzonderen haat te toonen? Dat is niet denkbaar 1" .Niet alleen denkbaar,' hervatte Herbert, maar een treurig feit. Kapitein Lenoir en do soldaat Traverse Rocke zjjn persoonlijke vjjanden." O, ol* riepen meerdere officie-en, die dit voor onmogelijk bielden. .Ja, mjjne heeren,* ging Herbert voort, (ze zijn vjjanden, omdut Traverse Rocke de verlooide is van een jong meisje, dat do kapi tein liever de echtgcnootu van zjjn zoon zag worden. Men was van plan, die jonge miss een rjjke erfgename, waarover kapitein Lenoir voogd is, sedert den dood haars vaders met geweld te doen trouwon. Doch 't meisje had eon alkeer van den zoon van den kapitein en Traverse Rocke kwam in eon woordenstrjjd met Lqnoir, waardoor de haat van deze ten top steeg.' Herbert gaf nog de noodige verklaringen, daar men niet begrjjpen kon, hoe een gewoon soldaat do verloofde van cone rjjke erfgename worden kon. Hjj vertelde, dat Traverse eerst tengevolge van een valschen brief, waarin de hand zjjner bruid nagebootst was, het ramp zalig besluit genomen had, om soldaat te wordenvroeger was hjj geneesheer in Saint- Louis. Daarna vertelde hjj, hoe hjj vjjf dagen achter elkaar tot strengen dienst gedwongen werd, zonder hem eenigo rust te guonen. .Indien zulk een misbruik van macht jegens een armen soldaat voorkomt,* riep hjj, .moet de betrokken officier uiets van den toestand ia zjjne afdeeling weten of hij heeft er kennis van, in 't laatste geval geschiedt het met zjjne inwilliging Hier is aan te nemen, dat de officier Zuten zich ais werktuig van kapi tein Lenoir liet gebruiken om den soldaat Rocke uit den weg te ruimen. Ja, mjjne heeren, tv» slaan hier voor een laag complot, dat een kapitein en een officier vormden tegen 't leven van een braaf, ccrljjk soldaat. Go- lukkigerwjjze kan ik de bewerkers ontmasko- ron. Ik beweer, mjjne liooren, dat Traverse Rocke niet op zjjn post sliep, maar in eon toestand van bewusteloosheid lag, die zich zich gemakkelyk laat verklaren, wanneer men bedenkt, dat men hem vjjf dagen cn vjjf nachten onafgebroken dienst liet doen. Een reus zou dan wel moeten bczwjjkenJa, mjjne heeren,* eindigde Herbert, wien eene traan in de oogeu schitterde, .waaneer gjj dit alles bedenkt, zult gjj den ongelukkige geen smarteljjkon dood doen sterven, doch allen zult gjj eenparig mot mjj roepen Op mjjne eer en geweten, Traverse Rocke is on schuldig... hjj moot vrjjgesprokcn worden.* Deze met vuur uitgesproken woorden misten hunne uitwerking niet. Terwjjl do officieren luid on onverholen hunne afkeuring over de handelwjjze van kapitein Lenoir en Zuten te kennen gaven, verlangden zjj eenparig eene nieuwe stemming en verklaarden de eerste ongeldig. Tevergeefs merkte generaal X. op, dat dit nog nooit gebeurd was en dat het strjjdig was met de wet. Iedereen nam plechtig zjjn woord terug en 't resultaat der nieuwe stemming was, dat Traverse vrygesproken werd. Men liet den jongen vrjjwilliger weer roe pen om hem de beslissing der krjjgsraad mee te deelen. Als majoor Greyson en Traverso alleen waren, viel de jonge man zijnen redder om den hals en riep met eene van aandoening trillende stem «O, mjjn vriend, ik vind geen woorden om u te danken, zooals ge het verdient.* .Niet noodig," hernam Herbert glimlachende, Had ik 't je niet vooruit gezegd Dit is onze eerste overwinning. Met Gods hulp zullen wo meer overwinnen (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1