HOTEL „TEM" H.C.K0CE Sjoorstraat28 El WITST A AL Jacol» Bakker Dz FfaR-Iaaiiacle, In Oost of West, Hellebrekers Oude Jenever Manufacturen- en Corsetten-Magazijn. E.Br^ndsm^ Amsterdam. FLENS, Fonpfiscb Magazijn LopmeDl JE HOOP". ?an Pension billijk. Bierbottelarij 't Haantje Prijs-Courant. Fotografie. Levert alle fotoir. benaodigdliedeo. Ijzer- Metaaldraaierij. J. RICHTER is het beste middel tegen bloedarmoede JU Agent voor Helder: J. DIJKSHOORN, Keizerstraat 99A. Spoorstraat 101. CtAi-OMABEATEJV. P. PUINBROEK, Bloemist, IJzeren Mestwagens W. F. Stoel Zn., ALKMAAR. Oe Agent der Nederlandse GasgloeilicM-Maatsciiappij, voorheen J. SELTEN, Amsterdam, *4, VLAMINGSTRAAT 50. Het goedkoopste adres voor net eo sterk Brabantscti Schoenwerk. yiCTOKIA-MAIMACfllNI Uitsluitend verkrijgbaar bij C. 6. SGHULMAIJER, Alcoholvrije Vruchtenlikeuren. Verkrijgbaar bij smaakt altijd 't best. Groote keuze VITRAGES in prachtvolle dessins, afgepaste FRAVSCHE GORDIJNEN, HttI I,EAI N, gekleurd GORDIJN- MOUNSELINE, enz. - Scherp coiicurreerende prijzen. vraav v. P. de stalen. Bjj M. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat 87. Bonds - HotoL Beveelt zich aan. Koele Zaal. Lommerrijke Tuin. Ruime Kamers. Propriëtaire GERSTK LAGER LAGER (le kwaliteit) PILSENER DORTMUNDER OUD HOLLANDSCH EXPORT STOUT (Extra) Aanbevelend, per 7i fl. 0.05 0.06 0.07 0.07 kr. 0.07 fl. 0.08 0.12 Speciaal adres voor KWAST (zuiver Citroen sap, geconserveerd met suiker). Prijs-Courant der Thee van F0CKE S. KLEIN, KRUISWEG 174;HELDER. per S one. Braken Te» O f 0.70, vol en zuiver. Peceo Grui» No. 1 0.86, zeer zacht en voL Peeco Grnii No. 2 - 1.10, zeer zacht, fijn geurig. Sonchon A - 0.80, vrij krachtig. Sonchon B - 0.00, zeer krachtig. Sonchon O - 1.00, zacht en vol. Pelcoo Sonchon O - 1.20, zeer zacfit en vol. Pekoe E - 1.40, vol, zacht, genrig. Pekoe V 1.60. fijn geurig, fleurige Oranje Pekoe f 2.00. Pakjes Ponehon of Bloemenganr Thee f 0.25. Deze Theeën zqn in pakjes van 2} ons, 1 ona en j ons, ook in vele winkels alhier verkrijgbaar. Mej. A. C. LEIJER, HerkgracM SO, beveelt zich aan tot het fotografeeren van Familie- en Gezelschapsgroepen, Gebouwen, Intérieurs, Grafmonumenten, enz. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina- en onveranderlgken kooldruk. Fraaie zee- en stadsgezichten zjjn aan hetzelfde adres te verkrjjgen, alsmede bij alle Boekhandelaren. CAREL F. HAZENBERG, Leiden. FILIAAL: Den Helder. - Zuidetraat 72. Groote sorteering. Billijkt prijzen. 4 ste kwaliteit. SPECIALE INRICHTING VOOR Amateur-Fotografen. Inlichtingen gratis. Donkere kamer disponibel. Rijwielhersteiplaats. Ingericht tot het maken van nieuwe assen, cups, conen. Rijwielenzeer solide. Concurreerende prijzen. Reparatiën, soliede en billijk. Aanbevelend, J. A. DE HAAN, Gravenstraat 68. ZUIDSTRAAT bg de Nieuwebrug, koopt met het recht van wederinkóop tegen de hoogste waardeGoud, Zilver, oud Gallon, Kleederen, Meubelen en alle voorkomende Artikelen. Laat zich ook aan huis ontbieden. Achtergracht ZJ. 47. Logies per nacht 40 cent. Bij Abonnement minder. C. J. VAN DER POT. van J. W. FLORIJN, Apotheker, IIA.1HlA.il. Verkrijgbaar te Liter flesch f 1.541. verpakt mei gebruiksaanwijzing. DEN HELDER J. BAAS AZn., HOoMgrnOUt. •T XAND Mej. C. A. DE WIT. Nederlandsobe •ÜD gevestigd te Vliseingen, I Mei 1849. DirecteurenFDELVOYE en J. PVERMAAS le Afdeeling: ZIEKENFONDS. Geneesheeren te Helderde Heeren Dr. P. VISSER JWzn. en C. G. VAN DER LEE, Apotheker G. DE VEN, Firma. Boon. 2e Afdeeling: BEGRAFENISFONDS, met vrge uitkeering voor levenloos geborenen en kinderen beneden acht jaren, als de ouders beiden leden zgn. Vrijstelling van contributie in de wintermaanden. Jaarlgksche uitkeering van aandeel in de winst. 3e Afdeeling"LEVENSVERZEKERING. Tarieven per week berekend. Vrijstelling in de Wintermaanden. Aandeel in de winst. M. EVELEIN, Hoofdgr. 86. •9 FORNUIZEN in verschillende grootten en soorten KnOKELWAREN. RADEN, GEISERS, CGOSETS, WATEUFILTERS. GLOEILK 'HT-AHTIHEUEN. Aanleg van Gas- en Waterleiaing. Alles zeer solide en goedkoop Aanbevelend, JACOB BAKKER DZ., Zinkwerken - Koperslager. MOLENGRACHT No 6, beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van TUINEN. Abonnementen voor den geheelen zomer, zeer billijk. Levert alle soorten BOOM- en HEESTER GEWASSEN, KLIMPLANTEN, ROZEN en alle verdere tuinbenoodigdbeden. Tevens eerste soort TUIN- en BLOEMZA DEN, GRAS- en KLAVERZAAD. Aanbevelend. zgn onverslijtbaar, goedkoop in onderhoud en doelmatig voor het gebruik. Inhoud 1 II.L. Worden vervaardigd in de Fabriek van „ZWAAN's OCHTENDKEEL VOOR HOENDERS". Gewaarborgd gehalte 32.8 eiwit en vet en 47.4 zetmeel. Wie 's morgens ZWAAN's Ochtendmeel" voedert, voedert goedkoop, en raapt veel Eieren. De Kippen beslissen steeds dat het onovertroffen is. Uit de edelste grondstoffen wetenschappelijk samengesteld, is het een krachtvoeder dat tot Eierleggen prikkelt, het leggen van windeieren en veeren pikken tegen gaat en den ruitijd snel doet In gebruik goedkoop, omdat het driemaal zooveel eiwit en vet bevat dan het puikst gemengd graan. Koopt geen ander Ochtendvoeder voor gjj het bovenstaand hebt beproefd. De uitkomst zal u voor het vervolg niet doen twijfelen welk Ochtendvoeder gij uw Kippen hebt te geven. De prijs is per 5 kilo f 0.7510 kilo f 1.40 25 kilo f 3.—50 kilo f 5.75 100 kilo f 11.—. 25 kilo en daarboven franco naaste station. Verzuim niet onze Brochure hierover aan te vragen. Aanbevelend, A. ZWAAI Jr., Enkhulzen. Voor Den Helder en Omstreken verkrijgbaar bgJ. BAAS, Az., Hoofd gracht 66voor Alkmaar W. C. DE BRUIJN, hoek Molenstraat. beveelt zich beleefd bij zgn plaatsgenooten aan tot het plaatsen en hap- stellen van Gasgloeilicht-Apparaten, onder garantie. Tot heden heeft de ondervinding geleerd, dat de lichtsterkte en soliditeit van onze KOUSJES verre alle andere overtreffen. Bewijzen liggen ter inzage, zoowel van Marine, Post en Telegraaf, altmede van verschillende groote particuliere inrichtingen. Men abonneere zich op 't voordeeligst bjj den Agent Hl. li. IIEILIGEIBERG. Keizerstraat 52. P.S. Men lette vooral op nevenstaand Fabrieksmei k. CU- en <1. Kinderschoenenvan af f 0,25 Dames Pantoffels met hakken. - 1,50 Dames Riemschoenen- 2,50 Dames Kamgaren Elastiek Laarzen - 2,90 Heeren Bottines- 3,50 J. JANZEN, Vlamingstraat 50. IJzersterke Vetleeren WERKSCHOENEN en SCH00LLAARZEN tegen scherp con curreerende prijzen. Zie de prijzen in de Uitstalling! Aanbevelend, Nieuwste verbetering, ook met RING SPOEL. Alsmede de beroemde 3 jaar gnarantie. Volkomen onderricht Gratis. Spoorstraat O 90, fVlti Fabriek en Reparatie-inrichting. Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn en Sinaasappel, van de Firma „Eugenia" te Breda. Directeuren I Dr- HERMAN VIERDAG (Art.). Directeuren. R 1R.,TXE.%rtfS (Technoloog). den Agent M. C, K0CH, Spoorstraat 28, K. METZELAAR, Binnenhaven 12, ad fO.ttO per 7i flesch. Aardbeien- en Frambozen- Limonade-siroop, ad fO.70 per 7i Literf leach. Wederverkoopers per mand (24 fiesschen) tegen fabrieksprijs. Alleen in verzegelde pakjes, gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te HELDER: Basstraat 60 J. D. v. d. BLOM. Diaconiestraat 15 Wed. J. v. SANTEN. Gravenstraat 68 C. J. HORN. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KOR VER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 »Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v.W.C.v.BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaalweg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed. C.ZUN DERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 18 J. HOFSTEE. Langestraat 32 Mej.A. JELLEMAGbus. 51 W. HILLENIUS. Loodsgracht 15 Wed. 8ARLEMIJN. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. d. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADRIAANSE. voorzien van naam, adres en bovenstaand Molenstraat 68 J. LUIDENGA. 2e Molenstraat 128 H. LASTDRAGER. 2e LAFEBER Molengracht Wed. v. ZWIJNDREGT. 12 Mej. M. KLAASSEN. Oostslootstraat 21 Wed. J. J. WICKBL. 33 Wed. P. GRAS. Wed. C. v. d. KUIJL. Piet Heinstraat 2 C. A. DRIESSEN. Rozenstraat 46 Wed. G. OVBRKAMP. Spoorstraat »De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Schagenstr. Wed. C. NOOTSTOOKER. Sluisdgkstraat 78 D. MURKS. le Vroonstr. 28 Wed. J. J. A. PUTTERS. 76 Wed. H. RIEMERS. 2e Vroonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuidstraat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JURJAAN8. Op T E X E L Den Burg W. P. SMIT. Op VLIELAND: F. DEKKER. Te K 0 E G R A S, bg: D. MAREE3. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de S0UCH0N-THEE 4 f1,30 p.5 ons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4