KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. Het Spookhuis. Ho. 2861. Woensdag 13 Jnni 1900. 28«te Jaargang. Bureau Zuidetraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 69. lilt het Buitenland. Door het Fransehe nieuwsblad de iMo- niteur Oriental" werd dezer dagen over de houding der Boeren van Zuid-Afrika het volgende gezegdDe Boeren kunnen nog best hunne vrijheid redden, zoo zy maar be sluiten, een vernielings-oorlog te voeren. Maar dan moeten zij, getrouw aan hun woord, tot den laatsten man toe vechten en voor geen enkel verdedigingsmiddel terugdeinzen, hoe onmenschelijk, hoe wreed, hoe onnatuurlijk het zelfs moge schenen. Het voorbeeld van de Russen en de Spanjaarden, in hun verzet tegen de legers van Napoleon I, die door de militaire Bchrjjvers en door alle geschied schrijvers, alsom strijd wordt geprezen, wjjst hnn den weg, die zij hebben te volgen. President Steyn heeft verklaard, dat de Boeren liever alles voor de oogen der Engelschen zouden willen verwoesten, dan zich overgeven. Als zy diit in den Vrjjstaat hadden gedaan, als zij Bloemfontein en Ladybrand aan de vlammen hadden prjjs gegeven, als zy het spoorwegnet geheel hadden vernield, in plaats van er genoegen meê te nemen, hier en daar eenige lynen optebreken, als de geheele be volking by de nadering van den vyand zich had teruggetrokken, zouden de Britsche troe pen zeker niet met zulk een snelheid de Vaal-rivier hebben kunnen naderen. Het zjjn wanhopige besluiten, maar men moet er noodwendig zyn toevlucht toe nemen, wil men den oorlog voortzetten. Wanneer de Boeren niet onwrikbaar besloten zyn van Johannesburg een Moskou, en van Pretoria een Saragossa te maken, wanneer de Boeren- commando's zich niet de heldendaden, als b.v. van Andreas Hofer, uit het begin dezer eeuw, ten voorbeeld stellen, is het beter, een tegen stand, die slechts kans van slagen heeft als hjj tot het uiterste wordt volgehouden, op te geven en zich te onderwerpen. Aan een der Engelsche dagbladen ontleenen wy de volgende regelen »Hoewel de oorlog in 't geheel niet ge ëindigd is, en wij onderscheid moeten ma ken tusschen de overgave van Pretoria en de overgave van het Transvaalsche leger, moeten wij President Krüger en generaal Botha toch dank wijten, dat zij hnnne bedrei ging, om te Johannesburg en te Pre toria de menschheid versteld te zullen doen staan, niet hebben volvoerd. De wjjd uitgestrekte en rjjkbevolkte Oos- tenryksch monarchie is menigmalen en niet ten onrechte vergeleken by een groote lappendeken. Gelijk zulk een deken uit ver schillende stukken en stukjes stoffen van onderscheidene kloeren en figuren is samen gesteld, bestaat het groote Oostenryksche Keizerrijk uit verschillende volken, die noch in aard, noch in afkomst en geschiedenis, en, wat het allerergste is, noch in de taal, die zy spreken en schrijven, met elkaar overeen stemmen. Herhaaldelyk hebben in den loop der tyden deze omstandigheden al aanleiding gegeven tot hevige onlusten, en in den Rjjks- dag kwam meermalen onder de leden tot min of meer heftige tooneelen. Daar, in 's lands ergaderzaal, verstoorden de Parlements leden, als een troep kwajongens, op schro melijke wijze de orde, door het aanhoudend dichtkloppcn der lessenaars, het werpen met inktkokers, door vuistgevechten en schreeu wen, ja zelfs door het houden eener rede, door een der leden, met het doel de beraad slaging te belemmeren, gedurende een geheel etmaal. Reeds is het gebeurd, dat, tegenover de daadwerkelijke oppositie, het regeeren op die wjjze onmogelijk werd gemaakt, en het Parlement door de regeering, op 's Keizers bevel, voor ontbonden verklaard en voor goed naar huis gestuurd werd. Dat is ook nu, aan 't einde der vorige week, wéér gebeurd. Gelukkig dat 14 der grondwet der regeering de bevoegdheid geeft, om, buiten den Ryksdag om, het land te regeeren. Of nieuwe verkiezingen, wanneer die worden uitgeschreven, zullen baten, om aan de mo narchale inrichting des R|jks meer stabiliteit te geven Men twyfelt er, niet zonder re den, aan. 't Is zelfs te verwachten, dat door den verkiezingstrijd de vijandschap en de verbittering nog aanmerkelijk zullen toene men. Zoover zegt een Weener correspon dent zoover is men, op den drempel der XXste eeuw in een beschaafden Staat zelfs gekomen, dat men elkanders meeningen niet meer wil eerbiedigen, dat men niet wil in zien, dat de beste weg, om-rustig te leven en invloed te oefenen op den gang van zaken, is, zich te schikken in den wil der meerder heid, en te trachten, door den loop der om standigheden, meerderheid te worden. Voor zulk een land is de alleenheerschappij nog de aangewezen regeeringsvorm. Men mag dan ook de Oostenrijksche monarchie geluk kig prjjzen, dat zy in haren Keizer Frans Jozef ten minste een verlichte alleen- heerscher heeft. IV1 EU W ST1JIM Y C* E HELDER, 12 Juni 1900. Bij Kon. besluit van G Juni is be noemd tot notaris binnen bet arrondisse ment Assen, ter standplaats de gemeente Dwingelo, de heer G. H. Stuart, thans notaris alhier. Op de lijst van de Nederlandache jury leden ter Parjj8che tentoonstelling komt voor groep IX voor de heer dr. P. P. C. Hoek, wetenschappelijk adviseur in vissche- rjjzaken alhier. Verkiezingen. Zonder buitengewone omstandigheden zullen dit jaar in het geheel geene verkiezingen voor een der regeeringslichamen plaats hebben. Geheel anders zal dat zyn 1901. Dat jaar zal, met volle recht, een verkiezings jaar genoemd mogen worden. Vooreerst komt alsdan aan de orde eene verkiezing voor een lid der Provinciale Staten, uil- hoofde van de periodieke aftreding van don heer C. D. Z u r m u h 1 e n. Vervolgens moet er eene Kamer-verkiezing plaats hebben, wegens de periodieke aftreding van den heer A. P. S t a a 1 m a n. En eindelyk moeten er verkiezingen voor zes leden van den Gemeenteraad worden gehouden, met het oog op de periodieke aftreding van de volgende heeren in District I W. J. VAN NECK en L. A. HARTSINCK; in District II Dr. P. C. F. FROWEÏN en Th. TERRA en in District III L. F. OVER DE LINDEN en C. STAMMES. Voor de verkiezing van een lid der Pro vinciale Staten omvat het kiesdistrict Helder de gemeentenHelder, Terschelling, Texel en Vlielanden voor de Kamer-verkiezing de gemeenten Anna Paulowna, Callantsoog, Helder, Petten, Terschelling, Texel, Vlieland, Wieringen en Zijpe. Een ongewoon schouwspel bood Zaterdagavond het op 's Rijkswerf liggende pantserschip H. M. »Noordbrabant", den wandelaars aan. Deze bodem, welke gereed gemaakt is voor de feesten te Kiel, was van mast tot mast, van boord tot boord van gloeilichten voorzien, welke een verras send effect maakten. Jammer was het, dat het schip te veel ingesloten lag, zoodat slechts van enkele zijden de illuminatie te zien was. lntusschen is het aan te nemen dat de Noordbrabant" de Nederlandache Marine vertegenwoordigend, een kranig figuur zal maken. Processen-verbaal. Gedurende het jaar 1899 zijn door de Politie alhier opgemaakt 803 processen- verbaal, waaronder 220 wegens openbare dronkenschap en 114 wegens ontduiking der hondenbelasting. Mr. C. Bakker Czn. f Door het overlijden van den heer mr. C. Bakker Cz. verliest de Stoomvaartmaat schappij >Zeeland" een directeur, die al zyn krachten wijdde aan den bloei en aan de instandhouding van deze nationale onder neming, waarop Nederland trotsch kan zyn. Zoon van wylen den heer C. Bakker, in leven wethouder te Nieuwediep, genoot hy een uitmuntende opvoeding en promo veerde na ernstige studie te Leiden als doctor in de rechten. Spoedig daarna trad hy by de H. IJ. S. M. als hoofdambtenaar in dienst. Tydens zyn verblyf in Amster dam was hij ook bestuurslid van de Groote Club. De overledene had zich door zyn bemin nelijk karakter en geestesgaven vele vrien- verworven en slechts noode zag men sympathieken man naar Vlissingen vertrekken. Voor de Maatschappy Zeeland" heeft ij alles gedaan wat in zyn vermogen was, overal haar vlag hoog houdende en strjj- dende voor hare belangen. Veel wordt dan ook in hem verloren. Een werkzaam en nuttig leven is plotseling afgebroken, waar van nog zooveel verwacht kon worden. De heer Bakker bereikte slechts den leeftijd van 49 jaren. 0e Nederlandsche Vrouwenbond ter Intornationalo Ontwapening, wenscht eene uiterste poging to doen om Hot vreeselijk lijdon dat den Boeren door do inly ving hunner Staten, boven 't hoofd hangt, alsnog af te wenden. Te dien einde publiceert hij in alle couranten in het binnen- en buitenland (Europa en Amerika) een beroep op de vrouwen, haar aanmanend hare handteekening te plaatsen onder een verzoekschrift aan haren souverein, welke petitie tegelijk met die welke van overal elders inkomen door den Bond aan alle andere souvereinen en staats-presidenten zal opgezon den worden, opdat zy tot gezamenlijk optreden bewogen worden. Nederlandsche vrouwen, stelt U niet langer tevreden met het uiten van vrome wenschen, doch geeft uitdrukking aan Uwen wil dat de broedermoordende krijg in Zuid-Afrika een einde neme door een vrede, eervol voor beide partyen, vrede waarbij de onafhankelijkheid der beide Republieken gewaarborgd worde. Vereenigt Uwe stem met die van alle vrouwen uit alle andere beschaafde landen opdat met één machtige stem gjj eendrachtiglijk verlangt dat ten minste ditmaalRecht ga boven Maoht. Aan Hare Majesteit de Koningin. Mevrouw! Wy Nederlandsche vrouwen smeeken Uwe Majesteit, op hetzelfde oogenblik dat in alle andere beschaafde landen de vrouwen haren souverein eenzelfde smeekschrift doen toekomen, niet langer te toeven met Hare bemiddeling aan Engeland aan te bieden, in overeenstemming met de Artt. 1 en 3 van den lsten titel der Haagsche Conventie op 29 Juli 1899 door de gedelegeerden onzer Regeering onderteckend, opdat een voor beide partijen eervollen vrede gesloten worde, waarbjj de onafhankelijkheid der beide Z.-A. Repu blieken gewaarborgd worde. Hetwelk doende enz. Men wordt verzocht deze petitie uit te knippen en van 4 4 5 handteckeningen voor zien too to zenden aan Mevrouw Waszklewicz- van Schilfgaarde, Stationsweg 83 te 's-Gra- venhage. Op 25 Juni wordt de petitie met de ingekomen handteckeningen aan H. M. toegezonden. Zorgt dat het een indrukwekkend aantal zij en dat daardoor de goedgezinden in Engeland, die op 13 Junia.8. eene groote vrouwen-protestmeeting tegen annexatie houden, gesteund worden 1 Een Maleisch blad. Een onzer vroegere plaatsgenooten en Raadsleden de beer Y. Strikwerda gepensioneerd-assistent-resident van Ne- derl. Oost-Indië thans beëindigd-transla- teur in de Maleische taal te Amsterdam, is dezer dagen opgetreden mede-redacteur van een 14daagsch Maleisch blad, dat den naam draagt van Beworta Wolanda (de Hollandsche bode). De redactie stelt zich met de uitgave van dit blad ten doel, de inlandsche bevolking van Oost-Indië op de hoogte te brengen van de Europeesche toestanden, die voor hen leerzaam en nuttig kunnen zyn, en om op deze wijze hunne belangstelling te wekken voor personen en zaken, die door onbokendheid daarmede ontbreken zy wil zelfs trachten sympathie te wekken voor Nederland, en gelooft, dat de eerste schrede daarheen moet zyn, elkan der te leeren kennen, wantonbekend maakt onbemind Godsdienstwaanzin. In de Psychiatrische en Neurologische laden", No 2 van dit jaar, vinden wij belangrijk artikel van dr. W P. Ruysch, een den bekwameu adviseur by het dep. van binnenlandsche zaken en inspecteur voor het Staatstoezicht op krankzinnigen. Hy be handelt daarin het geruchtmakende geval in een dorp der gemeente Appeltern, dat hij krachtens zijn ambt geroepen is ge weest nauwkeurig te onderzoeken. In bij zonderheden schetst dr. R. wat hem b|j dat onderzoek is geblekenhet bestaan van godsdienstwaanzin in uitgebreiden zin, en aanleiding gaf de hoofdpersonen, twee mannen en twee vrouwen, als gevaarlijk voor de openbare orde en ter voorkoming van ongelukken, naar een krankzinnigen gesticht te doen overbrengen, waar zij zich nog bevinden, zonder dat hun waan is verdwenen. De overige door den waanzin aangetaste personen werden onder genees kundig toezicht gesteld. Deze patiënten werden niet gevaarlijk en hun overbrenging naar een gesticht niet noodig geacht. De waandenkbeelden begonnen in April meer en meer te wijken nu de leiders niet meer onder de sektegenooten waren. Dr. Ruysch eindigt met de verzekering, dat allen, die een hoofdrol speelden in dit drama, z i e- ken zyn en geen misdadigers, en dat hier de deskundige hand en de toewyding van den geneesheer en niet de gevangeniscel uitkomst moet geven. De moord te Koewacht. Men zal zich herinneren dat in Mei van het vorige jaar eene vrouw te Koewacht vermoord en in stukken gesneden is en later in een put gevonden werd. Daarvan werd verdacht zekere Misbigers, welke in onge oorloofde betrekking met haar stond. Na eindelooze nasporingen van de justitie is men tot de overtuiging gekomen, dat Mishi- gers de ware schuldige is. Vorige week werd deze zaak door de rechtbank te Mid delburg behandeld. Ruim 30 getuigen waren gedagvaard. De verdachte bleef alle schuld ontkennen. De rechtbank eischte echter levenslange gevangenisstraf tegen hem. Uitspraak over 14 dagen. Overal bedrog in. In Friesland wordt thans kaas ge maakt, in den vorm precies geljjk aan de Edammer kaasjes, maar van afgeroomde melk, en dus in kwaliteit heel wat minder. Door belanghebbenden bij den kaashandel wordt nü de wensch geuit, dat door de Regeering worde overgegaan tot de stich ting van een Rykazuivel-contróle-station. Yoor ruim 20 jaren verliet een man in de gemeente Smallingerland (Fr.) zijne wettige vrouw en liet sedert niets van zich hooren. Nu is hij plotseling in zijne vroe gere woonplaats teruggekeerd, wendde zich tot zyne echtgenoote en eischte van haar, dat zij-hem zoo volgen. Echter een ander had reeds de plaats van den echtgenoot ingenomen en deze was niet genegen zoo maar afstand van zyn vrouw te doen, ter wijl ook de vrouw zelve daarin geen zin heeft. De teruggekeerde echtgenoot heeft nu de hulp der justitie ingeroepen. Schietproeven. Te Portsmouth zyn dezer dagen, in te genwoordigheid van de heeren der admi raliteit, belangwekkende schietproeven genomen. Het Admiraalschip »Majestic" beschoot daar het oude gepantserde wachtschip •Belle Isle", hetwelk voor dat doel met een dik pantser was voorzien. Binnen tien minuten was het oude schip niet meer dan een wrak, op het punt van om te slaan. De lyddietbommen hadden het houtwerk vlam doen vatten. Weldra viel het schip, door kogels doorboord, op zijde, als een prooi der vlammen en toen de brand was gebluscht gingen de heeren van de admiraliteit aan boord. Zy bevonden, dat de extra pantserplaat niet was doorboord en dat de kogels alleen in de onbeschutte of van oude pantser platen voorziene deelen van het schip waren gedrongen. Een gevolg van de proef znl zeker zyn, dat men voortaan geen hout meer gebruikt voor oorlogsschepen. Ingezonden. VOLKSWEERBAARHEID. Vrijdag 11. werd in Café .Central" door do leerlingen dor II.H.S. en van cenige andore scholen oen vergadering gehouden, mot het doel een afdeeling van de verceniging Volks weerbaarheid te Helder te stichten. Door den leider van Hoofdcomité I werd een inleidend woord gesproken over het nut van lichaamsoefening en weerbaarheid van een volk. Het Hoofdcomité I stolt zich ton doel het bevorderen van a. Schietoefeningen, b. Gymnastische oefeningen en Sportspelen, c. Wielryden en Zwommen. In bovengenoemde vergadering werd eerst overgegaan tot het bespreken van het regle ment, dat na eenige discussie met algemeens stemmen werd aangenomen. Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van een bestuur, de president wordt aange wezen door het hoofdbestuurdoor de leden werden verkozen een secretaris-penningmeester en drie leden. De uitslag van de stemming was als volgtA. v. Kempen, secretaris- penningmeester, J. v. d. Lee, P. ltezelman en F. Webor, leden. De afdeeling telt nu reeds 30 leden en zal zich voorloopig bezig houden met schietoefeningen. De Oorlog in Zuid-Afrika. Tot het 13e bataljon yeomanry, bij Lind- ley gevangen genomen, behoorde ook de 45e compagnie, gerecruteerd te Dublin en omstrekenzij heette ook het Irish Hunt contingent. Vele aanzienlijke jongelui uit die buurt behoorden er toe, een zoon van den Ierschen lord kanselier, van den Mas- ter of the Rolls, van een Lord JuBtice enz. Voorts bestond het bataljon uit de Belfast- compagnie (in Dublin en Belfast wonen, gelijk men weet, veel Engelschen vooral de eerste standen hooren er toe) en uit de Duke of Cambridge's Own, bijgenaamd de millionairs- of glacéhandschoenen-com pagnie. Ook een zoon van den aartsbis schop van Canterbury en het parlements lid. Allen waren er by. Van een vierde compagnie vinden wy geen gewag gemaakt, tenzy de Duke of Cambridge's Own uit twee compagnieën bestond. De Engelschen zyn er trotsch op, dat het gevecht van 29 Mei, toen de Boeren by Johannesburg stand hielden en de Gordons hun bestorming hebben uitge voerd, geleverd is te Doornkop, waar Jameson zich overgegeven heeft. Uit Natal. LONDEN, 10 Juni. Generaal Bulier seint van den lOen Juni, dat de Boeren de met zeer veel zorg aangelegde stelling verlaten. Zy trokken zes en twintig m ijlen in Noordwestelijke richting terug. De Engelschen verloren twee dooden en veertien gewonden. GANSVLEI, 10 Juni. Buller's strijd macht verplaatste zich in Noord-Oosteljjke richting en kampeerde dicht by de Transvaal- Oranje-Vrystaatsche grens. De troepen ont moetten tegenstand na acht mijlen te hebben gemarcheerd, maar de Boeren trokken terug, toen de Engelsche zware stukken in actie kwamen. De Boeren hielden opnieuw stand op een heuvelrug, toegang gevende tot Gansriei. Uit den Vrijstaat. LONDEN, 10 Juni. Generaal For- resties Walker seint uit Kaapstad van den lOen Juni, dat, volgens kafferberichten, de Boeren in drie colonnes den 9en Juni nabij Honingspruit waren. De spoorweg tusschen America-station en Roodewal is bjjna geheel vernield ÏBïïILLETOM". 83) «Zie maar, Herbert,' riep Traverse, «al deze brieven z|jn geopend 1 Hoe moet men znlk een handelwyze noemen >H|j ligt op sterven, Traverse, en je hebt hem vergeven, moet ik je daaraan herinneren?* tNeen, het is hem vergeven,* hernam Tra verse, .maar toch blijft het...* H|j voleinde den zin niet, want nu viel er uit het pak een groot papier, dat den vorm had van een officieel schr|jven. .Wat is dat dan hier?* riep hy verwon derd. «Een schryven met een verbroken staats- zegel van den president?' Traverse opende het. Het was zyn verlof, dat de kapitein reeds lang achtergehouden had, om den vrijwilliger in zyn macht te be houden. •O, dat is toch te erg,* riep Traverse eenigszins verbitterd. Sedert een jaar ben ik das vrjj van dienst! Indien men m|j veroor deeld had, omdat ik op mjjn post sliep, ware er een moord gebeurd, wjjl ik niet meer sol daat was. Foei, foei, dat is schandelik Hy ligt op sterven, Traverse, en jjj hebt hem vergeven,' herhaalde Herbert. Traverse zweeg en zocht zyne opgewon denheid te bedaren. Het kostte hem wel moeite, maar toch gelukte het hem. Nadat h|j eenige keeren met groote stappen door de kamer gewandeld had, ging hij weer zitten. ,Beken met m|j,* zei hjj, «dat er veel edel moedigheid gevorderd word\ om b|j zulke dingen te zwjjgen zonder jou lag ik reeds in een kuil in 't veld en myn naam was ge schandvlekt, indien je mjj niet gered hadt.» .Zoo kan 't verkeeren,' hernam Herbert. »Jy leeft en h|j, die u dooden wou, sterft. Hij sterft, Traverse, en je hebt hem vergeven. Maar zeg eens, wil je van dit schryven ge bruik maken Je hebt dapper gevochten en de oorlog zal weldra ten einde z|jnwil je niet bl|jven tot we allen terugkeeren .Neen, Herbert,' hernam Traverse, «m|jn beroep is niet menschen te kwotsen, maar in 't leven te houden. Morgen zal ik naar den kapitein gaan en hem krachtens dit schryven ontslag uit den dienst vragen.* ,Om natuurlyk naar de geliefde bruid te snellen,' lachte Herbert. Een wolkje gleed over 't gelaat van den jongen dokter. (Indien ik de stem mjjns harten volgen wilde,* hervatte Traverse, «dan zou ik bin nen weinige dagen in Willow-Heights wezen, doch ik|heb als dokter myn doel nog niet be reikt. Nadat ik in Saint-Louis een ongeluk heb gehad, by het leger gewoon soldaat gebleven ben, en nauwelyks aan den dood ontsnapte, ben j|j vooruitgekomen en zult gij waarschijn lijk als kapitein terugkeeren. Zoo kan ik m|j niet in de armen werpen van m|jne moeder en ^'een' 'k moet kunnen zeggen, dat 't mjj gelukt is aan de verwachtingen van myn weldoener te voldoen, ik wil als genees heer eerst naam makendaarom ga ik van hier naar New-Orleans, waar op dit oogenblik de beste kans is op eene drukke practyk.' Hoe, naar New-Orleans,* riep Herbert verschrikt, .waar tegenwoordig eene besmet telijke ziekte woedt, die duizenden wegrukt. .Juist daarom ben ik er op mjjne plaats. Men heeft dokters noodig en ik ben niet bang voor besmetting. Ook,' voegde Traverse er met zekeren trots b|j, heb ik eene methode gevonden om deze ziekte te bestrijden, waar van ik de beste resultaten verwacht.* .O, hernam de majoor lachend, ,j|j zoudt de eerste jonge dokter niet z|jn, die zijn eigen methode uitvond en toch later aan de natuur hare rechten moest laten.' «Spotter!' zei Traverse lachend, .ik zal weldra toonen, wat de wetenschap vermag. «Nou, ik wensch je alle mogeljjk geluk,* hervatte Herbert. .Over het geheel kan ik uw besluit slechts goedkeuren. Je bent van dokter gedeserteerd, omdat u niet alles naar wensch ging en nu keer je vrjjwillig onder uwe banier terng om met nieuwen moed aan 't werk te gaan. Welaan, volg uwe bestem ming en moge God u bijstaan Voor heden scheidden de vrienden, om den volgenden dag voor langer afscheid te nemen. Nadat Traverse van generaal Scott verlof had gekregen, schreef hy twee lange brieven aan Clara en aan zyne moeder, waarin hy beiden met zyn besluit in konnis stelde. Een uur later vertrok hjj naar New-Orleans, waar wjj hem weer met Herbert zullen aantreffen, wanneer deze naar de zjjnen mocht terug keeren. Het Amerikaansche leger bleef in Mexico, tot de vrede gesloten was. Middelerwyl was kapitein Lenoir, dien wy op z|jn sterfbed verlieten, altjjd nog in leven... doch welk een leven Een leven, dat eigen lijk een voortdurende doodstrijd mocht heeten, want ofschoon het aan de geneesheeren ge lukte don kogel te vcrwyderen, verergerde de toestand van den kapitein dag op dag, totdat hjj na een lyden van vjjf maanden in do armen van Herbert Greyson zyn laatsten adem uitblies. VEERTIGSTE HOOFDSTUK. Don 2 Februari werd vredo gesloten te Guadeloupe en het Noord-Amerikaansche leger keerde weer terug. Herbert Greyson had zich den rang van kolonel verworven, als zoodanig keerde h|j terug bjj zyn vriend Traverse in New-Orleans. Wjj willen zien, hoe het den jongen dokter ging gedurende de zes maanden, dal h|j uit het leger was. Met ongeveer v|jf honderd dollars in zak kwam hjj in New-Orleans aan en was door die som in staat gesteld zich weelderig te vestigen, iets wat in Amerika voor een dokter noodzakelijk is, wil hjj niet dadeljjk in ver getelheid geraken. Hy huurde een prachtig huis in 'l deftigste gedeelte der ?tad, waarop hjj met groote letters zjjn naam en spreekuren liet aanbren gen. Niettegenstaande het gevorderde jaarge tijde nam de ziekte niet ar, integendeel, vele families, die gedurende de hoete zomermaan den do stad rerlaten hadden, keerden terug en op dezen scheen de ziekte nog dos te meer vat te hebben, daar zy niet aan de verpeste lucht gewoon waren. Weldra had hjj de handen vol werk. Was het dat zjjn innemend en vriendeljjk gelaat vertrouwen inboezemde of dat het hem door zyne nieuwe methode gelukt was reeds door anderen opgegeven zieken te redden, het duurde niot lang of hjj was door de stad als een kundig arts bekend en verheugde zich in eene drukke practyk. Wel is waar kon h|j de hoogere klassen niet onder zijue klanten rekenen in de brie ven aan zyne moeder verzweeg hjj dit zorg vuldig. .Zjjne inkomsten gingen zjjne uit gaven te boven,' schreef h|j haar, en dit was de waarheidh|j wilde geen schulden meer maken, al moest hjj hiervoor ook zser sober loven. Op een kouden December-avond zat h|j in zjjne behageljjk uitziende kamer, toen er plotseling hevig aan de bel gerukt werd. njj opende en de kellncr uit het naaste hótel verzocht hem geheel buiten adem hem onmid dellijk te volgen, daar een heer zeer ziek was. Tien minuten later was odzo jonge dokter op de kamer van zijn nieuwen patiënt, dien hjj beweegloos op het bed uitgestrekt vond. Het was een kleine magere grjjsaard, die door ziekte hcelemaal uitgedroogd scheen. Zjjne magerheid, zjjn geel, baardeloos en met tallooze rimpels doorploegd gezicht, het kale voorhoofd met de ingevallen slapen, waaraan een paar bosjes witte haren kleefden, de ge sloten oogen in de blauwachtige holten, zjjn spitse neus boven de loodkleurige lippen van den kleinen mond, gaven hem 't uitzicht van eene Egyptische mummie. De kleine oude dame, die den schjjndoodo in magerheid niets naliet en als eene vleugel lamme ekster door de kamer huppelde zonder eeue minuut rustig op hare plaats tebljjven, verzekerde hem dadeljjk b|j 't binnenkomen, hoe gelukkig ze was, dat hjj kwam, daar haar broeder, een Fransch edelman, zaor erg ziek en onredbaar verloren was, indien er niet spoedig hulp verleend werd. Terwjjl zo dit in half Engelscl», half Koe- terwaalsch vertelde, nam ze den jongen dokter by de hand en leidde hem aan het ziekbed, terwjjl ze tevens in één adem haar leedwezen betuigde, dat ze niet eerder om den beroem den dr. Rocke gestuurd had, waarvan ze pas een kwartier geleden voor 't eerst ge hoord had. fWordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1