KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen Het Spookhuis. Ho. 2862 Zaterdag 16 Juni 1900. 28ate Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. KALENDER DER WEEK. JUNI, Zomermaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 3 u. 39 m. Onderg. 8 u. 23 m. Zondag 17 Maandag 18 Dinsdag 19 Woensdag 20 Laatste Kwartier. Donderdag 21 Vrijdag 22 Zaterdag 23 llit het Buitenland. 't Was dezer dagen precies acht maan den geleden, dat de vijandelijkheden tns- schen do Boeren en de Engelschen in Zuid- Afrika een aanvang namen. En nu 't begin van den strjjd alwcêr zulk een geruimen tjjd achter ons ligt, is het zeker niet onbelang rijk, den blik achterwaarts te vestigen, en ons in herinnering te brengen op w e 1 ke w ij z o de huidige oorlog is aangevangen. Op 10 October des vorigen jaars ontving Minister Chamberlain de mededeeling, dat de Britsclie Agent in Zuid-Afrika van den Staats secretaris der Z. A. Republiek eene Nota had ontvangen, waarin door de Regeering van Transvaal werd gevraagd: 1. Dat alle ge schilpunten tusschen Transvaal en Engeland door vriendschappelijke arbitrage of eenig ander vriendschappelijk middel, 't welk door Transvaal en Engeland zou worden overeen gekomen, uit den weg geruimd zouden wor den 2. dat de Engelsche troepen aan de grenzen, van Transvaal onmiddellijk zouden worden teruggetrokken 3. dat alle ver sterkingen der troepen, sedert 1 Juni 1899 in Zuid-Afrika aangekomen, zouden worden teruggeroepen binnen een redelijken tjjd, die tusschen Engeland en Transvaal zon worden overeengekomen, en met garantie van de zijde van Transvaal, dat geën aanval zou worden gedaan op ecnig deel der Engelsche bezittin gen, gedurende de nieuwe onderhandelingen en 4. dat de Engelsche troepen, thans ter zee op weg, niet zouden aan land gebracht worden in eenig deel van Zuid-Afrika. De Transvaalsche Regeering vroeg met aan drang onmiddellijk bevestigend antwoord op deze vier vraagpunten, en verzocht der En gelsche Regeering dringend, het antwoord niet later te geven dan Woensdag 11 October, 's avonds te 5 uren. Bij de hernieuwde kennisneming van den in houd dezer Nota, zal ieder onbevooroodeelde, die zich do toenmalige omstandigheden her innert, moeten erkennen, dat de Transvaal- sche Regeering zeer gematigd is geweest in hare eischen, en dat Èngelaud blijkbaar n i e t heeft gewild, om de weg der vriendschappe lijke bemiddeling inteslaan. Deze voorstellen aannemende, verbond het zich tot niets, en het zou, ze aanvaardende, de kans geopend hebben, om voel verlies aan geld en aan men- sebenlevens te voorkomen. Maar Engeland heeft kennelijk niet gewild, en de bekendheid met dien beslisten o n w i 1 is oorzaak geweest dat sedert in alle beschaafde landen der we reld, antipathie gekoesterd wordt jegens eene regeering en een volk, die stellig weigerden, het aangeboden vreedzame pad der bemidde ling in te slaan. De 31ste week van den oorlog in Zuid- Afrika ligt thans achter ons, en zij heeft de bezetting van P r o t o r i a door de geweldige Engelsche overmacht onder Lord Roberts ge bracht. Na eenige hevige gevechten, zijn de Boeren genoodzaakt geweest, terug te trek ken, en zjj hebben er de voorkeur aan ge geven de hoofdstad van hun land in handen te geven van den Britschen erfvijand, liever dan hun geheele resteerende strijdmacht te laten insluiten door Britsche troepen, met het zekere einde voor oogen, dat zij zich vroeger of later onvoorwaardelijk zouden moeten over geven, en dus willens zouden zjjn overgeleverd aan de genade van hunne vyanden. Er zjjn tal van militaire deskundigen, die er den re publikeinen nu een verwijt van maken, dat zjj zich niet hebben gewaagd aan een beslis send treffen met de Engelschen, vóór deze Pretoria dichtbjj waren genaderd. Vol gens deze deskundigen beschikte Lord Roberts bjj Johannesburg hoogstens over 25.000 man. Het groote overige deel vau de ruim 200.000 man was verdeeld over de rest van het oorlogsterrein. Bij Pretoria konden de Boeren nog ruim 10.000 man bjjeenbren- gen, en dus ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat zjj öf ontmoedigd zijn, óf dat de gedachte aan L jj d e n.b u r g hunne naar het heet voor don tijd van 3 jaren ge proviandeerde, natuurlijke vesting hun ge heel heeft gehypnotiseerd. Zullen zy hun 4 ii 5000 krijgsgevangenen, in ieder geval nog een onderpand voor eenigszins zachtere ca pitulatie-voorwaarden, medenemen naar do bergen, of zjjn die er al heengebracht Mis schien worden zij wel beantwoord met een spoedig nederleggen der wapenen. Nestelen de Boeren zich echter in noemenswaardig aantal in Ly den burg, dan zal den En gelschen, niets overblyven, dan hen daarheen te vervolgen, en dan staat een guerilla zonder einde voor de deur. En het is te verwachten, dat het aldus zal gaan, want President Kruger en de ovciige Regeerings-personen der Zuid-Afrikaansche Republiek hebben tijdig Pretoria verlaten en zieh begeven naar M i d d e-1 b u r g, welke plaats zy zeker wel weer zullen ruimen voor het veiliger L ij d e n b u r g. Flauwe licht punten in het duistere heden van de historie der Booren-republieken zyn eenige nadeelen, die don Engelschen in don Vrystaat zyn toe gebracht. Daar schynen ten Oosten van Kroonstad, nog eenige duizenden verbon dene Boeren stand te houden, die het den Engelsch n tegenwoordig zeer lastig maken. Een heel bataillon Engelschen werd dezer dagen door hen gevangen gemaakt, en gedu rig verspreiden zich geruchten, dat Engelsche patrouilles verrast werden, die dan natuurlyk in handen der Boeren zyn gevallen. In het keizerryk China is het in den laat- sten tjjd zeer onrustig en de Europeanen zyn er in het binnenland heel niet veilig. Er heerscht binnen 's lands een formeel oproer, en do commandanten der oorlogsschepen van de groote Europoesche mogendheden hebben, in overleg met hunne regeeringen, landings- divisiën naar den wal gezonden om zoo mo- geljjk de orde te herstellen. In de Kamer van Afgevaardigden te Parijs gaf de Minister van Buitenlandsche Zaken dezer dagen de uoodige mededeelingen, onder verzekering, dat onder de Europeesche mogendheid, bij wie één belang voorzit de bescherming der in Chi na vertoevende vreemdelingen de meest wenschelyko overeenstemming bestaat. De Minister verzekerdo, dat, wanneer China op den duur de orde niet zelve kan handhaven, dat dan de mogendheden raad zullen moeten schallen. Ofschoon er bij de groote mogend heden aanvankelyk nog geen plannen voor ver overingen bestaan, valt het niet te berekenen, wat er kan voortvloeien uit den tegen woor- digen zorgvollen en benarden toestand dos lands. «ver liet jaar 1SS9. Aan het jaarrapport der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, opgenomen in het Jaarverslag der gemeente over 1899, ontleenen wjj de volgende bijzon derheden Correspondentschap van de Nederlandsche Bank, van 1 April 1899 tot 31 Maart 1900. Geaccepteerde wisselbrieven met twee haridteekeningen, tot een bedrag van f 56.254.396, promessen f 33.430, totaal f 89.684.396. Verhouding wisselbrie ven met twee haudteekoningen 62.7 ander handelspapier 37.3 Verwisselingen Bankbiljetten ter verwisseling tegen specie f 954.750, tegen bankbiljetten f 1.738.220; Specie verwisseld tegen bankbiljetten f 924.850. Incasseeringen f 53.989.77. Betaalde badkassignatiën87 stuks, bedrag f 127.321.15. Afgegeven en aangevraagde bankassignatiën 305 stuks, bedragf 539.704.656. Nuts-spaarbank. Aantal inlagen 1186; aantal uitbetalingen 423, aantal spaar boekjes op het einde van 1899 in omloop 507, met oen gezamenlyk tegoed van f 147.829.506. Den lsten Juni 1899 werd door den R.-K. Volksb. alhier een Spaarbank opgericht. Daar 't eerste boekjaar nog niet is verloopen, kan nog geen volledig verslag worden gegeven. Registratie-kantoor te Helder. Ontvangst wegens zegels, acten en con tractenf4051.576. Zegels voor handelspapier f 4051.576. Registratie t 10521.836, Verschil lende Rjjks-ontvangsten f 5659.05. Postkantoor te Helder. Gefrankeerde brieven442.885 stuks. Ongefrankcerde 4.085 Enkele briefkaarten 210.031 Briefkaarten met betaald antwoord1.095 Dag- en weekbladen k 1 cent 124.465 Idem h cent333.686 Verdere gedrukte stukken 254.561 Monsters of stalen van koopwaren3.753 stuks. Binnenlandsche dienstbrieven 71.333 aangeleekende brieven5.561 Binnenlandsche aangeteekende brieven mot een aangegeven waarde van f380.062.626. 1.802 Berichten van ontvang 18 Expresse bestelling. 324 Uitgegeven postbowijzen tot een bedrag van f 1721.50 501 Idem bykantoor f265 115 Uitbetaalde postbewijzen tot een bedrag van f 1855.50 527 Idem bykantoor58 Quitantiën. Betaalde quitantiën f 42.827.48 Onbetaalde 15.771.86 Buitenlandsche. België 14 stuks ii f 395.76 Duitschland 26 984 70 Frankrijk 4 32.64 Post wissels. Aan postwissels werd ontvangen f 530.828.73 uitbetaald 699.197.93° Rijkspostspaarbank. Hoofdkantoor. Aan inlagen werd ontvangen f330.763.94 on terugbetaald306.187.96 Het laatst der uitgegeven boekjos is No. 9346. Bijkantoor (Ankerpark). Aan inlagen werd ontvangen f23.662.82 en terugbetaald15.220.876 Het laatst uitgegeven boekje No. 72. Pakketpos t. Ontvangen gewone pakketten 26.996 stuks. Verzonden 13.773 Ontvangen pakketten met aangegeven waarde 91 stuks af 7035.80 Verzonden 112 stuks a 7683.58 Ontvangen pakketten met verrekende bedragen 1086 stuks hf7445.17 Verzonden 190 stuks k 615.93 Verzonden pakketten naar het buitenland 287 stuks. Bedrag der geheele geldelyke verantwoording f 2.400.022.72 Bedr. van den zuiveren ontvangst 44.578.27 Telegraafkantoor. Aan hetTelcgraafkantoor (hoofd-en bijkantoor), werden in 1899 verzonden 18.954 telegr. Ontvangon22.609 Opgenomen en verder geseind 3.126 Verzonden en ontvangen 1.798 Totaal 46.487 telegr. Visschery. De klachten over het ver dwijnen van de visch, tengevolge van dc stoomvaart en de stoomvisschery, bljjven voort duren. Evenals voorheen, zenden onze groothandelaren eene belangryke hoeveelheid van hun waar naar Duitschland, België en Frankryk. Het totaal bedrag van de alhier aangebrachte en afgeslagen zeevisch wasiu 1896 f 446.834.84, in 1897 f382.747.60, in 1898 f 375.249.41, en in 1899 f381.542.65. Het Verslag drukt jammer uit over de be gunstiging der Regeering ten aanzien van de haven van IJmuiden, drukt de hoop uit, dat de poging tot stichting eener Stoomtrawler- maatschappij wèl moge slagen, en brengt hulde aan de heereu Gebrs. Hofer, voor hun streven, om den vischhaudel hier ter plaatse te verlevendigen, o. a. door hunne bemoei ingen tot het aanschaffen van een 3tal Engel sche vischkotters, wier aanbrengst zy uitsluitend hier ter markt zullen brengen. Ter Hel- dersche vischmarkt werden in 1899 aange bracht hoeveelheden zeevisch tot do vol gende maandelijksche bedragen in Januari f 14.280.72, in Februari f 14.435.17, in Maart f 50.069.13, in April f 34.031.94, in Mei f47.415,01, in Juni f 36.151.20, in Juli f 35.57.87, in Augustus f 42.455.86, in Sep tember f 20.803.40, in October f 36.333.30, in November f 39.372.50, en in December f 10.614.55totaal f 381.502.62. (Wordt vervolgd). MIEUWSTSJêM; 'iKX. HELDER, 15 Juni ll>00. Bij de Directie der Marine is Woens dag jl aanbesteed, de levering van Aard appelen, gedurende bet 2de halfjaar 1900, tbn behoeve van Hr. Ms. Oorlogsschepen en Marine-Hospitaal te Nieuwediep. Ingekomen 7 biljetten, als van de Heeren A. J de Bunje ad f 4.A. Gijsberts f 3.80 A. Postrna f 3.80 C. van Os f 3.72 F. Th. de Haas f3.65 P. van Twisk f 3.G1 S. van Amersfoort f3.43 per 100 K.G. Hr. Ms. fregat Koningin Emma" (Maandag hier uit Indië aangekomen) werd jl. Woensdag door den Vice-admiraal F. K. Engelbrecht geïnspecteerd. Naar men weet, is deze bodera een van de laatsten onder de schepen le klasse, met zeil- en stoomvermogen, welke bjj onze Marine allengs plaats moeten maken voor de mo derne pantserschepen. Immers het grootsche schouwspel, het welk een driemastschip met alle zeilen biedt, vergeet men niet licht. Zoo ook van Hr. Ms. »Emma". Bij de inspectie werd eene manoeuvre met de zeilen uitgevoerd. Op 't eerste sein vlogen de Jantjes »als katten in 't want" en kon mei; zien dat zij op hun plaats waren. Op de ra's, iu het want, overal toonden zij hunne bewegelijk heid en vlugheid. Het was eene prachtige manoeuvre, welke de jongeren met bewon dering aanschouwden en bij de anderen herinneringen deden opdoemen van het vroegere zeemansleven. Z. Ex. de Vice-admiraal verliet Hr. Ms. Emma" onder de gebruikelijke salutschoten. Bedankt voor het beroep naar de Hervormde ge meente te Oudeschild op Texel door dr. P. B. A, van Meurs, predikant te Barsin- gerhorn en Haringhuizen. Bij Kon. besluit is benoemd tot Notaris te Texel de beer C. H. de Boer, Candidaat-Notaris te Medemblik. Paardenmarkt. De groote jaarlijksche Paardenmarkt in Holland's Noorderkwartier zal plaats heb ben te S c h a g e n, op Maandag 18 dezer. Waterloo-dag. Op a. 8. Maandag zal het 85 jaren ge leden zyn, dat de veldslag bij Waterloo plaats vond. Men meldt uit Amsterdam Het hoofdbestuur van den Nederland- schen scbeeps- en bootwerkersbond alhier heeft een schrijven ontvangen van den Engelschen leider Tom Mann, met ver zoek, zorg te dragen, dat geen Amster- damsche bootwerkers naar Londen zullen gaan, waar eene algemeene staking onder de bootwerkers is uitgebroken. Het hoofd bestuur heeft de verzekering gegeven, dat het niet gebeuren zal. De Raad van toezicht der Holland- sche Spoor stelt voora. f 92,933.30 te storten in de verschillende fondsen tot pensionneering en ondersteuning van amb tenaren en beambten: en b. f 153.000 te storten in bet reservefonds, en de uitdee- ling te bepalen op f 45 per aandeel van f 1000, dus ■41/s pet., (evenveel als ten vorigen jare). Het aandeel van den Staat in de winst bedraagt f 112,lü4.93. Wijziging-Drankwet. Naar aanleiding van de wetsvoordracht der Regeering tot wijziging, aanvulling en verbetering der bestaande Drankwet van 1881, hield de oud-Minister mr. S. van Houten dezer dagen te Groningen eene rede, waaraan wij het volgende ontleenen. Spreker begon met de opmerking, dat de bandelaar in sterken drank, zoo goed als ieder ander handelaar, recht heeft op be scherming van zijn eerlijk bedryf. Dit be ginsel wordt tegenwoordig door een aantal personen iu ons staatsleven niet ten volle erkend. De strijd tegen het drankmisbruik wordt precies een strijd tegen den drank handelaar. De Drankwet heelt tweederlei doel 1. zij bevat wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank, en 2. bepalingen tot beteugeling van openbare dronkenschap. De beteugeling van het drankmisbruik is tot op zekere hoogte gelukt; 't misbruik is niet onbelangrijk verminderd. Men verblijdt zich daarover, doch lot niet op de schaduwzijde. Die scbaduwzyde is de veroordeeling van een zeer groot aantal onzer medeburgers. Yan de 90.000 veroor deelingen in een der laatstverloopen jaren waren er 32000 uitsluitend wegens over treding der Drankwet. In de 20 jaren, dat de wet in werking is, heeft zij ver moedelijk p. m 600.000 veroordeelingen veroorzaakt Hoevele kwade gevolgen zijn daaruit niet ontstaan V Volgens de Sta tistiek bedroeg het drankgebruik iu ons land in 1881 9 38, en in 1898 8.28 per hoofd. Spreker drukt de meening uit, dat de glaasjes in die 20 jaren wel iets kleiner zijn geworden, óók omdat de accijns nu en dan is verhoogd. In den tyd, dat het den werkman goed gaat, ry zen de cijfers van het drankgebruik aanmerkelijk. Er zyn thans 7000 gelegenheden tot drankverkoop minder dan bij de invoering der wet. Doch hierdoor wordt niets anders bereikt, dan dat de kleinhandel in sterken drank in kleiner getal den handel concentreert Daarenboven wil nü de Regeering in 1901 83.000 vergunningen opruimen. In Gro ningen b.v. zullen van de 2912 vergunnin gen 970 worden opgeheven. Spreker meent, dat de heer Goeman Borgesius, Minister van sociale rechtvaardigheid, weleéns mocht nadenken of het strikt rechtvaardig is, zóó integrijpen in veler huiselijk leven. De bedoeling, om al de vergunningen in 1901 opteruimen ligt zegt spreker niet in de wet. De Minister is dan ook wel een weinig begaan met de te benadeelen menschen. Met een fooitje zullen sommigen het nog staande kunnen houden. Sprekers rechtsgevoel komt er tegen op, dat 80.000 menschen door één penne- streek eenvoudig van hunne kostwinning zullen beroofd worden. Hy meent, door zjjne voordracht het zijne te hebben gedaan, om het publiek tegen deze gevaarlijke wets voordracht te waarschuwen. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 12 Juni. Volgens een bericht aan de Daily Express" uit Louren§o Marqués over de overwinning van de Boeren te Vredefort bedropg het verlies van de daar verslagen Engelschen 750 dooden en gewonden en 150 gevan genen. De Boeren maakten een massa lyddiet buit en vernielden ze. De Boereu onder De Wet rukken op Vereeniging aan. MA SE ROE, 11 Juni. Een deserteur meldt dat er 7000 Boeren staan in het district Betlilehem. Commandant Olivier is in het laatste gevecht bjj Rooikrans gesneuveld, de Villiers werd doodelijk ge kwetst. De heer Stoyn is nu te Vrede. Vijftienhonderd Boeren hebben zich van daag aan Brabant overgegeven (V). LONDEN, 12 Juni. Naar de Daily Express" uit Lorenijo Marqués verneemt, hebben de Boeren Machadodorp uitgeroe- roepen tot nieuwe hoofdstad. Een officieel Transvaalsch telegram meldt dat de Engelschen een nederlaag hebben geleden bij Donkerpoort, in het zuiden van den Vrijstaat. Het bericht, dat er van het 4e. (militie-) bataljon Derbyshire slechts 150 man gevangen geuomen zijn en 750 man gedood en gewond met dat gevecht te Vredefort schijnt toch dat bij Roodewal bedoeld te zijn zou uitgelegd kunnen worden als de uitkomst vau een nieuwe taktiek vau de Boeren om zoo min moge lijk gevangenen te maken, nu zij er waar schijnlijk geen weg mee weten. Aan den anderen kant is zoo'n strenge wijze van oorlogvoeren in strijd met den Boerenaard. Zij zijn te weekhartig om zich zelfs tegen een vijand, die hun de onafhankelijkheid ontneemt, zoo hardhaudsch op te treden. En bovendien is er een ander bericht, dat geloofwaardiger schijnt. Wy bedoelen het bericht, afkomstig van het hospitaal van de Imperial Yeomanry aan de Rhenoster- rivier, afgezonden den 8en Juni en onder de witte vlag te Kroonstad aangebracht. Volgens dat bericht nu, dat aannemelijk is, zyn er van liet 4e bataljon van bet Derbyshire-regiuieut gesneuveld een luite nant-kolonel, een luitenant en vyftien min deren; gewond de kolonel, een kapitein, twee luitenants, een Canadeesche luitenant, bjj het bataljon gedetacheerd, en 59 minderen. Voorts zjjn er gewond zeven man van het Kaapsche pioniers-spoorweg-regiment, een van de Schropsbires, een van het ammu- nitiepark, een van de marine, twee post en een telegraafambtenaar. De rest op zes na, die in bet hospiltaalkamp waren aangekomen, waren gevangen. Het is dus niet alleen een militie-batal jon dat in handen der Boeren is gevallen, maar nog afdeelingen van andere korpsen ook. De gewonde van de marine en die van het munitiepark geven aanleiding tot het vermoeden, dat de Boeren ook zwaar geschut hebben buitgemaakt. Zy hebben, gelijk wjj vernomen hebben, lyddietbom- men vermeesterd, en daarmede wordt al leen uit de zware stukken geschoten. Volgens een bericht uit Kaapstad zijn er van de gevangenen te Pretoria 3500 soldaten en 51 officieren op vrije voeten. Over het verblijf van generaal Cronjé op St. Helena wordt geschreven Cronjé bewoont de kleine villa »Kent Cottage" op de lage kust vau het eiland, op ongeveer 2 mijl afstand van Jamestown. Hij zou naar het schijnt liever op de hoogvlakte gewoond hebben bjj de 900 Boereu, die in een kamp zijn gelegerd 1.700 voet boven den zeespiegel, bjj Long- wood, 5 mijl van Jamestown. Maar de Engelschen beweren, dat Cronjé zich in het regengetjj beter zal bevinden in zyn tegenwoordige woning. Hij staat niet in verbinding mat de overige gevangenen. Hy woont te Kent Cotage met zijn vrouw, zjjn kleinzoon, zyn ordonnans-officier en zijn secretaris. Cronjé vindt het klimaat van St. Helena veel gezonder, dan hij had gedacht. De voeding voor hem en zijn gevolg is vol doende. Hy heeft een tuin van 100 voet lengte en 30 voet breedte voor zijn villa. Hij loopt er veel in en wordt dan altijd gevolgd door een bewaker. Men vroeg Cronjé of hy wilde paard rijden. Nog niet antwoordde hy. v Dan voegde hy er kregelig bij Als u, evenals ik te Magersfontein, genoodzaakt was geweest heelo dagen en nachten te paard te blijven, zou u zoo spoedig niet opnieuw beginnen. Mevrouw Cronjé houdt zich kranig. Zy is 60 jaar, maar ljjkt nog niet zoo oud. Cronjé heeft diepe, raadselachtige oogen met eenigszins harde uitdrukking. Alleen als hij met zijn vrouw spreekt, wordt da uitdrukking zachter. Dan neemt hjj altyd den hoed af en men ziet zyn vrjj fijne trekken, die iets van het Joodsche typa hebben." LONDEN, 13 Juni. Volgens een bericht aan de Daily Express" uit Ma- chado dorp hebben de Boeren te Roode wal massa's krijgsbehoeften buitgemaakt, alsook een maxiui, voor een gezamenlijke waarde van honderdduizend pond sterling, maar de Boeren verbrandden bet meeste, omdat zy het niet mee konden nemen. De Boerencommandant Steenkamp vocht den 8en weder bjj Vredefortweg en maakte 38 Engelschen gevangen. De Engelschen kregen versterkingen, waarop de Boeren terugtrokken naar liet noorden. De En gelschen rukken vooruit ten oosten van Pretoria. Vijftienduizend Boeren trekken samen op Middelburg, overal vandaan. Het heet dat de Swazies acht Engelsche ver kenners hebben gepakt en ze overgeleverd hebben aan de Boeren. LONDEN, 13 Juni. De Times" ver neemt uit Peking van den 12den Soldaten van de lijfwacht van de Keizerin-weduwe hebben den kanselier van de Japansche legatie op gruweljjke wijze vermoord. FB triLLBTOIT. 84) Hier... hier is mjjn dokter!" riep ze. ,Ach, hjj is reeds koud en stjjf, het bloed loopt niet meer door zjjne aderen. Zie eens, dokter, hjj ziet er reeds uit als een ljjk Ach had ik toch eerder naar u gezonden «Wees gerust, mevrouw,» hernam Traverse, ,ik hoop, dat 't nog niet te laat is. De be- smetteljjke ziekte, waaraan uw broeder ljjdt, vertoont altjjd zulke teekenen. Waarschjjnljjk gelnkt het mjj aan dit schjjnbaar levenloos Ëcbaam het loven weer te geven. Het zou ten minste niet de eerste maal zjjn, dat ik den dood overwon.» Traverse bevond, dat de pols van den patiënt haast niet meer sloeg, een bewijs, dat hjj dicht aan do grens van leven en dood gekomen was. Door vragen vernam Traverse eindelijk van de praatzieke dame, dat de ljjder reeds negen dagen door dokter Cartier behandeld was en op een consult van meerdere geneesheeren als onredbaar verloren, was opgegeven. Dokter Cartier had verklaard, dat hij geeno hulp meer wist an had haar den jongen dokter Rocke aanbevolen. Ze zon den laatste eeuwig dankbaar zjjn, wanneer bjj haar dierbaren broeder kon redden. Traverse was niet weinig trotsch, dat ccn man zoo beroemd als Cartier, zoo loffeljjk over hem gesproken had. Hji vraagde naar 't verloop der ziekte, overtuigde zich van de tot na toe gevolgde behandeling en hield met zich zelf raad, hoe hjj zou werken om weer loven in dit bijna verstijfd lichaam aan tc brengen. »Mjjn broeder," zei de dame, „werd als 't ware in Spaansche vliegen gewikkeld, doch ze badden niet de geringste werkingze trokken nietl» Traverso bedacht zich een oogenblik. Nu was 't tjjd om zjjne nieuwe geneesmethode in toepassing te brengen Slechts krachtige middelen konden eene reactie in den toestand toweeg brengen, waarop anders onvermjjdeljjk de dood zou volgen. „Hier is eon mosterdbad noodzakelijk,» beval bjj, >dit moet zoo heet zijn, dat men er maar even de hand in kan honden. Dompel er den zieke in, verhoog allengs de tempera tuur van 't water en let nauwkeurig op de werking, die zich aan de huid oponbaart. Wanneer ge ziet, dat ze rood wordt, neem dan don ljjder er uit en leg hem in een warm bed. Begint bjj te zweeten, dan is hij gered. Ondertusschen ga ik naar huis om de genees middelen gereed te maken." Hjj ging heen. Zjjne voorschriften werden stipt nagekomen. Men bereidde een mosterd- bad, twee bedienden zetten er den ljjder in, terwjjl zjjne zuster de temperatuur van 't bad aanhondend verhoogde, door 't bijgieten van kokend water. Woldra begon de huid van den patiënt rood te worden, hij kreeg weer leven en daar men 't bad misschien wat warm gemaakt had, brulde hy van de pijn en sprong als eon jong man uit de badkuip in het bed. «God zjj gedankt!» riepen de twee bedien den, ,hij is van den dood verrezen Een wonder is gebeurdEon doode is levend ge worden .Mjjn God, hjj spreekt, hjj beweegt zich, lijj looft 1» jubelde nu ook de kleine dame. toen ze zag, dat haar broeder zich van pijn door 't bed rolde. «O, mjjn broeder, je bent gered! Welk een geluk!» ,0, gjj moordenaars, gij beulen hernam de ljjder, die bjjna gekookt was. «Je hebt mij levend gekookt Op dit oogenblik kwam Traverse met de geneesmiddelen terug. Hjj zag, dat zjjuo methode geholpen had en onderzocht met zijne hand de temperatuur van 't water. «Beste homcl, mevrouw, ik heb u niet ge zegd, dat gjj uw broeder zoudt koken!» riep Traverse, doch de dame hoorde niet en uitte voortdurend hare vreugde. ,0, heer dokter, heer doktorGjj hebt mijn broeder gered! Hjj is genezen!» her haalde zo, terwjjl ze den jongen dokter om den hals viel. Inderdaad, het bad had uitgeworkt, wat zander twjjfel geen ander middel vermocht. Het bloed bad weer zjjn gewonen omloop ge kregen de ziekte was overwonnen. De genezing vorderde spoedig en daar Tra verse zich wel wachtte te zeggen, dat zjjn patiënt van den dood gered werd door oen toeval, meende iedereen, dat de herstolling aan dc kunde van den dokter te danken was. Weldra sprak de heele stad van hem en werd hjj eortjjds slechts in de huizen der minder bedoelden geroepen, nu rekenden de rjjken het zich tot een eer, hem als huisdoktor te hebben. Zoodoende zou hij zeker in korten tijd eon groot vermogen verworven hebben in New- Orleans, wanneer 't lot niet anders gewild haddc, zooals wjj in 't volgend hoofdstuk zullen zien. EEN-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK. Do oude Fransche edelman, tot wiens ge nezing de kennis van onzen jeugdigen vriend zoowel als de overdreven jjver zijner zuster had medegewerkt, was in de stellige overtui ging, dat hjj alleen aan de bekwaamheid van dokter Rocke zijn herstel te danken had. Hjj verhief hem hemelhoog en uoemdo hem zjjn vriend, zjjn redder. Op zekeren dag, toen hjj zich sterk genoeg gevoelde om zjjne terugreis naar West-Feli- cinna, zjjne goboorteplaats, to aanvaarden, liet hjj don jongen arts roepen en dood hom eon even eervol als verrassend aanbod. „Gjj weet, mijn vriend,» zei hjj, «dat ik Henry de St. Mery, ridder der Lodewjjksorde en Fransch uitgewekene, de eigenaar en directeur ben van een krankzinnigengesticht, dat op eon arristocratischcn voet is ingericht en waarin alleen personen uit de hoogere standen opgenomen worden. Traverse boog, want hjj had den naam, titel en stand van zijn voormaligon patiënt wel dertig maal uit diens eigen mond gehoord. Mjjne inrichting,» ging do heer St. Mery voort, ligt aan den boschrijken oever der zee en in eene gezonde en schilderachtige streek van Wcst-Fcliciana.» ,Dit is mij bekend,» hernam Traverse, ter wjjl hjj andermaal boog. «Ja, ja, ik meen, dat ik u dit alles reeds gezegd heb. Wat gjj echter nog niet weet, is, dat ik hierheen kwam om iu deze stad een dokter te zoeken, om hom de leiding van mijne inrichting op te dragon, daar dc tegen woordige arts mjj verlaten wil. Gjj zjjt nu mijn man, be3te Rocke. Wat dunkt u er van? Hebt gjj geen lust om mee te gaan Ik zou mjj gelukkig achten, indien ik u als oen er- vuren dokter, als mjjn redder en mjjn vriend tor zjjdo had." Traverse had reeds lang gewonsoht, dezen tak der wetenschap de behandeling der krankzinnigen nader te bcstudeeren en door do practjjk te leeren kennen, weshalve hjj aarzelde ol hij wel als assistent daartoe nuttig kon zjjn. Ik vrees, dat gjj mjj niet gebruiken kunt," hernam hij op bescheiden toon. «Gjj hebt een hnlparts noodig en geen man, die nog veel leeren moet, want mjjne kennis van die ziekte is slechts theoretisch.* De heer de St. Mery was van oen tegen overgesteld gevoelen. „Ik meen,* zei hjj, ,dat dit de waardigste wjjzo is om mijn dank te betuigen, wanneer ik u de gelogeuheid bied uwe konnis to ver meerderen.' Daar de gevreesde ziekte in don laatsten tjjd bjjna geheel verdwenen was en hetonzon vriend Traverso in New-Orleans dus aan werk begon te ontbreken, besloot hij het voorstel van den Franschen edelman aaq te ncmon. Nadat hij zjjne moeder, Clara en Herbert van dit besluit in kennis gesteld had, maakte hjj toebereidselen voor het vertrek, zoodat hij reeds den volgenden morgen met zjjn vriend de St. Mery en diens zuster de stad verliet en 's avonds do schilderachtige streek aan den zeeoever bereikte, waar zjjne inrichting, die hjj «Zorgvliet» noemde, te midden van een prachtige» tuin gelegon was. Het gebonw vau twee vordiepingen zag er vriendeljjk uit en deed geheel on al do treu rige bestemming van het inwendige vergeten. Van do groote venstors had men een bekoor- ljjk gezicht op de golf. Liet geheel leek meer op «Ie wouing van een rijk planter, dan op 't verbljjf dier ongclukkigen, voor wie St. Mery dit ingericht bad. Bekoord door de schoone streek on door den smaakvollen aanleg van den tuin, die met fonteinen, tropische planten en beelden ver sierd was en in 't jeugdig schoon der lento 1 schitterde, volgde Traverso don dircctuur. De tweede arts on diens vrouw, die tjjdens de afwezigheid van den heer do St. Mery het bestuur der inriebting had waargenomen, verschenen om de aankomenden to begroeten. De heer do St. Mery stelde hun zjjn vriend Rocko voor en vroeg daarna mot de bezorgd heid van een huisvader naar den toestand zjjner .familie», zooals hjj de krankzinnigea Alle zieken zjjn in hun normalen toestand,* antwoordde de arts op de vraag van den direc- teur, «allen, uitgenomen de lady.» „Go doet mij schrikkon,» riep St. Mory. «Ze is toch niet erger geworden? De krank zinnige, waarvan hier sprake is, voegde hjj er bjj, zich tot Traverse wendende, «zal u veel te denken geven, wanncor gjj haar ziels toestand bestudeert. Mogoljjk houdt ge ze niet voor krankzinnig, toch vrees ik, behoort ze tot de ongeneesljjken.» «De aanvallen van razernjj hebben zich wel niet herhaald,» zei de assistent-arts, «doch sedert eenige dagen is ze in eon toestand vau droefgeestigheid \orvallon, dio binnenkort ia stompzinnigheid zal overgaan, wannoer 't ons niet gelukt haar op te vrooljjken of te ver strooien.» ,Dezo lady, zooals wjj ze hier in huis noemen,» ging de heer de St. Mery voort, ,ia eene hoogst belangwekkende persoon. Hare lijdensgeschiedenis is treffend, zelfs voor ons, die daaraan gewoon zjjn. Ook hare schoon heid wekt sympathie op. Kom nu mee naar het salon, waar mistress Hetty (zoo boette de vrouw van den assistent-arts) ons de thee wel zal willen klaar zetton.' (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1