KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen Het Spookhuis. No. 2853 Woensdag 20 Juni 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. - ADonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/» Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id. voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidstraat. Advertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel moer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Adn onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zon dagsblad, 2e kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels vóói* 5 Juli, zullende anders daar over met 5 cents verbooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/, Ct beplakt te worden. DE UITGEVERS. Uit liet Buitenland. Aan de jongste correspondentie van de Lon- denscho geld- en mjjnmarkt ontleenen wjj het volgendeOndanks de berichten van het oorlogstooneol in Zuid-Afrika, per laatste ge legenheid ontvangen, ten duidelijksteaantoonen, dat do tegenstand der Boeren nog in 't geheel niet gebroken is, en dat het tijdstip, waarop men aan eene rustige hervatting der werk zaamheden in de mijnen kan denken, nog in een verwijderd verschiet ligt, verkeerde de geldmarkt gedurende de laatstverloopen markt dagen in eene vrjj vaste stemming. Mjjnwaar- den, die sedert do bezetting van Pretoria aanmerkelijk gedaald waren, konden zich nu herstellen, ondanks de communicatie door Lord Roberts afgezonden is, en wederom een der ver wonderlijke gebeurtenissen heeft plaatst gehad, waarbij een geheel bataljon militairen door de «gedemoraliseerde en het Engelsehe leger graag met blijdschap begroetende" Vrjjstaters is ge vangen genomen. Ook de berichten uit Kaap rad luidden allesbehalve bemoedigend voorjde Engelschen. WaDneer desniettegenstaande de Engelsehe geld- en mijnmarkt gedurende de laatstverloopen dagen vast was, moet dat on getwijfeld aan aDdere oorzaken worden toe geschreven. Het is mij dus schrijft de correspondent niet mogen gelukken, de juiste oorzaken met zekerheid optesporen maar het komt mjj voor, dat zoowel de meer dere ruimte der geldmarkt, als een zeker streven der groote Zuid-Afrikaansche firma's, om de markt te steunen, het hunne daartoe kunnen hebben bijgedragen. Doch hoe hetzij het geval geeft stof om er over na te denkeu. Het bericht van het gevangennemen van een geheel bataljon Engelsehe troepen door de Vrijstaatsche Boeren is in Engelsehe krin gen met groote droefenis ontvangen. In de nabijheid der kazerne te Ncwark, waar de officieren en soldaten voor hun vertrek ge huisvest waren, wonen tal van officiers- vrouwen, die daar natuurlijk waren achter gebleven. 't Ontzettend nieuws maakte op die dames een vreeselyken indruk. 't Loopt den Engelschen in Afrika maar in 't geheel niet meê. In 't raidden van het zwarte werelddeel ebben zij op het oogen- blik te stryden met de negers van de kust van Guinea, en dat lastige volkje komt thans in zóó grooten getalo en zóó scherp vijandig op, dat de Engelschen tamelijk in het nauw geraken. Minister Chamberlain zal ook aan dht lastige zaakje weldra aardig zijne handen vol krijgen. By het Engelsehe ministerie van Oorlog te Londen is dezer dagen de volgende staat der geleden verliezen op het veld van oorlog in Zuid-Afrika opgemaakt, totaal getal ge sneuvelden, gekwetsten, vermisten en aan ziekte on overledenen 24.460. Hierbij ge veegd 14,145 officieren en manschappen, die, wegens ziekte en invaliditeit, zjjn teruggekeerd, zoodat het eindcijfer wordt 38.605. Van heel het buitenland doet in de laatst- verloopene dagen China 't meest van zich spreken. Wat daar in de toekomst gebeuren zal wie durft er naar raden Wellicht dat de Europoesche mogendheden zich daar op den duur meer zullen laten gelden en, in vereeniging met Japan, een meer over wegenden invloed zullen uitoefenen. Doch dan zal het dringend noodig zijn, er een veel iterker troepenmacht heentezenden. Het leger, dat de Chinoozen er ter beschikking hebben, telt niet minder dan 100.000 man. Men vraagt zich in Europa afwat is toch do reden van den opBtand daar in het verre Oosten En het antwoord scliynt te moeten luiden 't ii een verzet tegen het toegeven der Chineesche regcering aan de wenschen der Westersche beschaving, een afkeer die dieper gaat dat eene eenvoudige antipathie tegen de ontwik keling der beschaafde volken van Europa. Twee wereldbeschouwingen zijn het, die thans in China botsen. De Westersche beschaving met hare spoorwegen, telegrafen, openstelling van havens en wat daarmede samenhangt. De Chineezen willen echter dat alles niet. Zjj meenen stellig en zeker, dat zij ons paar duizend jaren vooruit zjjn, en wat de Europeanen nii najagen, dat zij dat voorheen reeds hebben leeren kennen. Zjj hebben echter het nuttelooze van dat alles leeren inzien, en wenschen in 't geheel niet, dat hun dit door de Westersche volken worde opgedrongen. Zy houden vol, dat zy aan dat alles reeds ontgroeid zijn. Uit de ervaring van vervlogen eeuwen hebben zy wysheid geput zegt oen Chinees, dio thans in Europa vertoeft uit de fouten en de rampen van hunne voorouders hebben zy geleerd, dat niets van al, waarnaar zy streefden, het streven waard was. Ztb hebben zich hunne hartstochten en hunné eerzucht langzamerhand gekalmeerd tot den rustigen weusch naar een tevreden geluk in deze we reld hun godsdienst is een godsdienst van levenswjjshcid geworden, die zich in een proel van 2000 jaren gezond heeft betoond. Op 't oogenblik zitten de gezanten der Wester sche mogendheden te Peking opgesloten. Zij durven niet eens op straat komen. Ter bescherming der Nederlandsche onderdanen, vertrekt eerstdaags een Nederlandsch oorlogs schip uit Oost-Indië naar de Chinoesche kust. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Zaterdag 16 Juni 1900. Voorzitter de heer Van Steyn, Burgemeester. Tegenwoordig zijn 15 ledenafwezig de heereu Over de Linden, Van Neck, Frowein en Verfaille. Nadat de vergadering is geopend en men goed heeft gevonden, dat de lezing der notulen van de vorige zitting tot de volgende wordt uitgesteld, deelt de Voorzitter mede, dat deze uuSuugewoue vergier;,® K->—- deling van het door de heeren Korver, oeven- huijsen, Hartsinck, Van Twisk, Dito en de Wit ingediende voorstel en aldus luidt //De Raad der gemeente Helder, ten zeerste waardeerende do yverige plichtsvervulling zyner ambtenaren en gedrongen door oprechte waardeering van den in dienstbetrekking gru- weljjk verraoordon politieagent Cupido, besluit aan de weduwe van genoemden Cupido tot den dag, waarop zij eventueel hertrouwt, boven hetgeen haar toekomt, volgens de be staande pensioenverordening (ni. van ^et door haar echtgenoot genoten traktement of f175.een jaarlyksche toelage van f825.— te verleunen en dit met ingang van 1 Juli 1900". Do eerste ondertcekenaar van dit voorstel, de heer Korver, spreekt eenige woorden tot toelichting en wijst op het hoogst treurige feit, hetwelk aanleiding tot de indiening van dit voorstel heeft gegeven. Hjj herinnert verder aan de algemeene deelneming by het droevig einde van Cupido betoond en aan de woorden van hoogachting en waardeering door zijn onmiddellyken chef bij de groeve gesproken, zoodat hij vertrouwt, dat de Raad ter afdoening van een eereschuld het voorstel eenparig zal aannemen. De heer de Wit meent, dat de gemeente verplicht is hier recht te doen door de weduwe gedurende haar leven een onbe krompen bestaan te verzekeren. Ook met het oog op de belangen van andere ambtenaren is de aanneming van het voorstel noodzakolyk zy moeten de zekerheid hebben, dat wanneer hun een dergelyk geval mocht overkomen, hunne betrekkingen niet onverzorgd achter bleven. De heer Staalman kan zich bezwaarlyk met het voorstel vereenigen. Volgens spreker heeft de weduwe aanspraak op het volle loon, door haar echtgenoot genoten. Daarom stelt hy voor tot 1 Jan. 1901 haar een inkomen toe te kennen tegen f 650 's jaars en dan later, 't zy in October of November, een besluit te nemen om in 't vervolg de toelage tot oen zelfde bedrag vast te stellen. Men ontgaat dan het verwijt, onder den indruk van het oogen blik een overyld besluit te hebben genomen. De heer Kryncn merkt op, dat men hjj aanneming van het voorstel-Staalman dan eveneens overyld handelt, omdat men dan reeds nu in beginsel aanneemt, welke toelage de woduwe na 1 Jan. a. s. zal uitgekeerd worden. De heer Staalman antwoordt op dit laatste, dat z. i. de meening van de raads leden in dien tusschentijd niet zal voranderen. Verder voegt hij er bij het te betreuren, dat indertijd de politic-agenten niet tegen onge vallen zijn verzekerd en dringt er op aan, alsnog hiertoe over te gaan. De Voorzitter zal dit in ernstige overweging nemen. Het voorstel-Staalman, als zynde van de vorste strekking, wordt liet eerst in stemming ge bracht en met 10 tegen 5 stemmen verworpen. Vóór stemden do heeren Kramer, Viejou, Staalman, Van Ede en Krynen.Het voor stel van de heeren Korver c.s., wordt daarop met 13 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Viejou en Van Ede. Door de aanneming van dit voorstel is alzoo besloten, dat de weduwe Cupido jaarlyks f 500 ontvangt. De Voorzitter zegt zich over deze beslissing ten zeerste te verheugen, dat des te meer waarde heeft, omdut het voorstel uit den boezem van den Raad is gekomen. Daarna wordt door den Voorzitter nog voor gesteld de kosten der begrafenis van Cupido voor rekening der gemeente te doen komon. Zonder bespreking wordt dit met algemeene stemmen aangenomen. By de rondvraag informeert de heer Staal man, wat het voornemen van B. tfc W. is, omtrent den persoon, die Cupido by de ar restatie bulp verleende en daardoor gewond werd. Hy acht het billijk, dat deze voor rekening der gemeente verpleegd en zoolang hy niet werken kan, door uilkeering van een wekolyksch loon, schadeloos gesteld wordt. De heer de Wit drukt zijn verbazing uit over het gevraagde en ziet zich genoodzaakt uit de geheime vergadering te klappen door mede te deelen, dat door spreker de zaak van Sinjewel reeds is ter sprake gebracht, waar op door den Voorzitter een gunstige toezeg ging is gedaan en algemeen door de leden werd goedgekeurd. De Voorzitter zegt be reid^ tc zijn ^d^ zaaj^ te onderzqeke^ en tc De heer Staalman verlangt van den Voor zitter een bepaalde verzekering, dat Sinjewel verpleegd on een weekgeld uitgekeerd wordt. De heer Dito begrijpt het optreden van den heer Staalman niet. Hy acht hem te hoog staande om te veronderstellen, dat de heer Staalman zulks doet om het publiek te kun nen toonenzie dat doo ik, dat zeg ik. In de besloten zitting toch heeft de Voorzitter zyn woord gegeven en hy stelt wel zooveel vertrouwen in het hoofd der gemeente, dat deze zyn woord gestand zal doen. Overbodig acht hy daarom deze zaak nog eens in de publieke zitting te behandelen. De heer Staalman antwoordt, dat hy het in 't belang der gemeentenaren gewenscht acht dezo "V»k in 't openbaar te bespreken, opdat meii wete hoe B. W. hierover denken. Hy vraagt daarom nogmaals of de Voorzitter genegen is Sinjewel overeenkomstig zijn gewone ver diensten te gemoct te komen De heer de Wit merkt op, dat de Voorzitter die toezeg ging reeds gedaan heeft. Do heer Korver meent, dat eerst na een speciaal onderzoek een bepaalde som genoemd kan worden, welk onderzoek door den Voorzitter is toegezegd, hetgeen algemeen instemming heeft gevonden. Do Voorzitter verzekert nogmaals, dat de zaak zyn volle sympathie wegdraagt en by den geest, zooals die besproken is, zal handelen. Hierna wordt do vergadering gesloten. Over het jaar Aan het gemeente-verslag over 1899 ont leenen we het volgende H. Landbouw en Veeteelt. De toe stand van den landbouw was in 1899 niet ongunstig te noemen. De veehandel leed nogal door de onder hot vee heerschende ziekten: «mond- en klauwzeer* en «schapon- schurft'. 't Verslag betreurt het, dat do pogingen, in 1898 aangewend, om do Heb dersche weekmarkt naar een betere plek te verplaatsen, by den Gemeenteraad schipbreuk hebben geledon. Ter weekmarkt werden in 1899 aangevoerd: vette koeien 21. geldekooien 37, kalfkoeien 66, hokkelingen en kalveren van ieder 24, stieren 8, paarden 35, hitten 29, veulens 5, schapen 239, lammeren 246, varkens 5, biggen 9 korven, geiten 70, bokken 44, konijnen 268 korven, marmotten 10, kippen 203 korven, eenden 9, duiven 31, boter 1213 koppen, Noordhollandschc kazen 4573, eieren 13875. 't Verslag vermeldt voorts do aanbrengst ter Voorjaars- en Najaarskoomarkt on tor Paardenmarkt, respectievelyk gehoudon op 26 April, 25 October en 29 November 1899. Omtrent den toestand van den landbouw ii deze gemeente in hot jaar 1899 vermeldt het Verslag de volgende opgaven: rogge, op- brongst middelmatig, kwaliteit meer dan dat; zomergerst, middelmatig, zoowel in op brengst als in kwaliteith a v e r, iu opbrengst en in kwaliteit meer dan middelmatig; veld- b o o n e n, zoowel in kwaliteit als in opbrengst vry goed aardappelen, in opbrengst on kwaliteit meer dan middelmatig; graslan den middelmatighooilanden, in op brengst vry goed, kwaliteit meer dan middel matig; stro o, lint, hooi of droogblad middelmatig. Sc heepvaart. In de Buitenha ven zyn in 1899 binnengekomen 2 zeil- en 27 stoomschepen, respectievelyk met 1966,11 en 64179.24 M8. Uitgevaren zyn 1 zeil en 7 stoomschepen, respectievelijk met 1212.56 on 64.179.24 M3. Op hot Heldersche kanaal voeren in 1899 792 zeil- en 1001 stoomschepen. Bevolking der gemeente. Op 31 December telde de gemeente 26713 zielen, als 14413 mannen en 12281 vrouwen hierin waren begrepen: de bevolking aan boord der schepen 2390 mannen en 19 vrouwen en die in militaire gebouwen 234 mannen on 53 vrouwen. Er werden in 1839 in deze ge meente 192 huwelijken gesloten, als 163 tus- schon jonkmans en jongedochters, 10 lusschen jonkmans en weduwen on 3 lusschen jonk- m»- weduwnaars en jongedochters en tuaschen weduwnaars en weduwen eindclyk 1 tnsschon een gosclioiden man en een weduwe. Geboren werden in 1899 386 jongens en 408 meisjes, tc zaaien 794. De sterfte bedroeg 179 mannen cn 169 vrouwen, totaal 348 personen. Archief der gemeente. In den toestand van het archief is sedert het vorige jaar geene verandering gekomen. Hel tegen woordige Raadhuis is gesticht in 1836, toon de bevolking nog geen 9000 zielen telde. Het gebouw, ingericht naar de behoeften van dien tjjd, is thans in vele opzichten te klein dit geldt ook voor het archief. Mocht do plaats ook al iets ruimer geworden zyn, de onge schiktheid, om de zolders van het Raadhuis als bewaarplaats voor een archief te gebruiken, blijkt zeer duidUyk cn belemmert do goede regeling. Zooveel mogelyk word een en ander op orde en regel gehouden. Geldmiddelen. De schulden dor gemeente bedroegen op 1 Januari 1900: f 37.500 (oorspronkelyk f 42.000), tegen eene rente van 3£ 's Jaars en met verplichte jaarlijksche aflossing van f 1500; en f134.000 (oorspronkelyk f 144.000), tegen een reatc van 3£ CD met een jaarlyksche aflossing van f3000. Gemeente-eigendommen, wer ken en inrichtingen. Over het algemeen verkeeren de gebouwen in voldoen den toestand. Alles wordt in voldoenden staat van onderhoud gehouden. De brand' bluschmiddelen zyn in den bestaanden toe stand onderhouden de brandladders en haken zyn geverfd, de slangen, enz. zooveel noodig hersteld of vernieuwd, waarvan do kosten hebben bodragen f 162.84. Voor rekening dor gemoonte zijn in de Veldstraat, Piot Hein- straat, de Ruyterstraat en do Einmastraat te zamen 367 M. waterleidingbuizen gelegd, do som van f 1041. Onder toezicht vanwego de .Heide-maatschappij' zyn do bermen langs den toegangsweg naar de Algemeene Begraaf plaats, tor diepte van 0.75 M. ontgraven, en do boomen langs het Heldersche kanaal ge snoeid. De wandelpaden in de laan langs de Hoofdgracht, Weststraat en Zuidstraat zijn opnieuw begrind. Een en ander heeft gekost f 651.91. (Wordt vervolgd.) Die aanbrengst velt me waarachtig nrg heel niet tegen. Noot van den zetter. \IEL\VNTIJIM%<»E\. HELDER, 19 Juni 1900. De Heldersche Harddraverijvereeniging hoeft in hare vergadering van Vrydag 1.1. besloten op 2 Augustus a. s. den verjaardag van H. M. de Koningin-Weduwe, 2 hard draveryen te houden en wel dón voor paar den uit deze gemeente en óón voor paarden van allo rassen in Nederland geboren. De wedstryden zullen, zoo de noodige vergun ningen kunnen verkregen worden, plaats hebben aan de Weslstraat tusschen het Nieuwe Kerkplein en de Windsteeg, door muziek worden opgeluisterd on des middags te 12 uur aanvangen. Do feestelykheden zullen des avonds met een concert on vuurwerk in het park «Tivoli* besloten worden. Tot regeling van een en ander werden nog ver schillende commissiën bcnoomd. Tot loden der baancommissie werden gekozen do heeren G. de Beurs en C. Maalstcedtot con trole-commissarissen do heeren G. de Beurs, J. F. Schellingor, W. J. Oostenbrug on P. Kroontot keurmeesters do heeren D. de Graaf, Th. Terra, P. Knip, P. do Bruin, G. Jannes, J. Kuiper, J. do Veer en C. Ma ters. LANDBOUW. De afdeeling Heldor der llollandsche Maat schappij van Landbouw hield Vrydagavond 1.1. in «Tivoli" een algemeeno vergadering ter bespreking van de te nemen maatregelen, omtrent de verloting, die door de afdeeling gehouden zal worden by gologenlioid van de alhier te houden Paardenmarkt in November u.s. Mededeeling geschiedde van do verkre gen koninklijke goedkeuring, die voor zoo- hiermede werd bepaald, dat er liojgsïens 10 000 loten uitgegeven zullen worden, die tegen den prjjs van 50 ets. por stuk verkrijg baar zullen gesteld worden, terwyl do prjjzon zullen bestaan uit vee, landbouwwerktuigen en andere diverse voorwerpen. Vorvolgens werden tot leden dor verlotings-commissie benoemd dezelfde heeren, dio het vorige jaar zich met de regeling belast hadden en die zich. voor zooverre in de vergadering aan wezig, de keuze lieten welgevallen. Na afdoening dezer aan gelegenheid deelde het Bestuur op verzoek van een der leden het een on ander mede, omtrent den door de afdeeling in 't Koegrns gestationoorden dek hengst Apollo IV. Hieruit bleek, dat de huurprjjs van dit dier gedurende 3 maanden f 250 bedraagt en voor de stalling en voeding f12 per week noodig is en dat de voorloo- pigo resultaten met den hengst gunstig ge noemd kunnen worden. Hierna werd de vergadering gesloten. Texel, 18 Juni. De hooilanden beloven over 't algemeen eene goede opbrengst. Toch ziet men op enkele landerijen menigvuldige plantjes, die de landgebruikera daar liever niet zien, n. 1. Groote Ratelaare (Rhinanthua major) of hier »skater" genoemd. Deze planten zijn wortelparasieteu, die hun wortels vast hechten aan die der grassen en daar hun voedsel uittrekken. Worden de Ratelaars groot, dan missen ze alle voedingswaarde, terwijl de zaden op den mesthoop gera ken en voor uitbreiding der planten zorg dragen in het volgende jaar. Worden de plantjes jong gemaaid, dan worden ze door het vee genuttigd, doch de hooioogst kan dan niet groot zjjn. Ontwaart de boer deze jeugdige planten op zjjne landen, dan laat hy ze ook wel afweiden. Overige middelen tot uitweiïng of tot voorbehoe ding schijnen niet bekend te zyn, Woensdag a. s. zal door den Bisschop van Haarlem, Monseigneur Bottemanne, het H. Vormsel toegediend worden aan de jeugdige parochianen in deze gemeente. Aan den Bisschop wordt eene feestelijke ontvangst bereidbij de aankomst per >Ada van Hollaud" op Dinsdagmiddag te 41/s uur zal een eerewacht to paard gereed staan. In den tjjd van eene week zyn op het eiland 3 postduiven gevangen, alle met merken op de vleugels en ringetjes om een dor pooten. Wellicht zijn het ver dwaalde duiven eener wedvlucht. Bij de a. s. kermis zal een gezelschap tooneelisten uit het Paleis voor Volksvlyt onder directie van den heer Barendse al hier weder eenige voorstellingen geven. Eene verbetering. De Bakkers-courant" deelt mede, dat men te Amsterdam een begin heeft ge maakt met het afkeuren der onder- grondsche bakkeryen. Men schrijft aan de »N. R. Ct." Zuster Slot. oud-hoofd der verpleging aan de tweede Nederlandsche ambulance, is verloofd met een ingezetene van Pre toria, en zal na gehuwd te zjjn, daarheen vertrekken. Nog een paar zusters van het Neder- lansche Roode Kruis zjjn, naar wjj verne men, in Transvaal verloofd. Zjj blyven daar. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 16 Juni. Een telegram van Lord Roberts uit Pretoria van 115 Juni meldt Generaal Baden-Powoll heeft gisteren Rustenburg bezet. Hedenavond gaat een -«SU .c fjcuivcv. Lord Methuen rukt van Potchefstroom op en de voorhoede-brigade wordt tegen den 19en Juni te Johunnesburg verwacht. Heidelberg zal binnenkort worden bezet, én dan zal de Oranjerivier-kolonie geheel van Transvaal zjjn afgesneden. Generaal Baden-Powell meldt dat de districten, die hij doortrok, zich op bevre digende wjjze schikken in de omstandig heden, meer dan duizend standen geweren zijn ingeleverd. Hans Eloff en Piet Kruger, een zoon van den president, zouden zich aan hem onderwerpen, nadat zjj op hoeven waren ontwapend. De achterhoede van generaal Botha werd door Hamiltou verrast en volkomen vesla- w Botha's leger is, naar Lord Roberts geloofd, naar Middelburg teruggetrokken. Engelsehe versterkingen. De Kildonan-Castle" is te Kaapstad aangekomen met 2553 officieren en sol daten. Van Nieuw-Orleans vertrokken drie sche pen met 2790 paarden, bestemd voor het Engelsehe leger. Hoogverraad. De eerste processen wegens hoogver raad zyn te Durban begonnen. Twee broe ders, Jef en Hendrik Boer, zjjn veroordeeld tot vjjf jaar gevangenisstraf en 25 pond sterling boete, Meer dau honderd Boeren uit Natal moe ten terecht staan, het meerendeel is echter spoorloos verdwenen. IFIEI DIXjXjHTON'. 85) De heer do St. Martin en zyne zuster waren vermoeid van de reis en verlangden naar rust, daarom werd na de thee niet lang meer ge praat en Traverse de voor hem bestemde kamer aangewozen, die zich op dezelfde ver dieping bevond, waar de krankzinnigen lagen. Men verzocht hem voor dezen nacht er mee genoegen to nemen, daar de tijd ontbrak om eena andere in gereedheid te brengen. Hjj moest een langen, met tapijten belegden gang door, waar aan weerskanten eene dub bele rjj glazen denren waren, zoodat men do krankzinnigen in hnnne kamers ongehinderd kon gadeslaan. Allen sliepen reeds. Traverso zou dus zjjne nieuwsgierigheid niet bevredi gen. Hjj haastte zich in bed te komen en was weldra alle lief en leed vergeten. Don volgenden morgen werd hjj door een gewar van stemmen gewektschreeuwen, lachen, brullen, alles klonk door elkaar en vormde een akeligen wanklank. Vlug kleedde hjj zich aan en snelde naar buiten om dit verfooieljjk concert niet langer te hooren, dat zoodanig op zjjne zenuwen werkte alsof hy te midden dezer krankzinni gen zelf 't verstand zou verliezen. In 't voor- bjjgaan wierp hjj oen vluchtigen blik door eenige deuren in de kamers der ongelukkigen. Het waren meest nog jonge vrouwen, die op deze -verdieping woonden. Het zien der ellen dige schepselen vervulde zjjne ziel met innig jneóeljjden. Reeds bjj de derde denr kon hjj i het niet meer van zich verkrjjgen naar binnen te zien en Bnelde de trappen af. Aan 't eindo van de gang was eene deur, waardoor hjj moest kjjken, of hjj moest de oogen sluiten. Hjj bleef onwillekenrig staan, de bewoonster was een buitengewoon schoone dame, zjj zat aan het raam, het hoofd bevallig op de kleine hand steunende. Eene onboschrjjfeljjke lief talligheid lag op haar edel gelaat, donkere zwarte wimpers overschaduwden de schoone oogen. De bleekheid van haar gelaat werd nog verhoogd door den blauw-zwarten glans der zjjden haarlokken, die tot op de schou ders neerdaalden. De zwarte kleeding stemde overeen mot de uitdrukking van droefheid, die over haar geheele wezen lag. Als Traverse van zjjne eerste verbazing bekomen was, bemerkte bjj, dat do dame hem zag en blozende over zijne onbescheidenheid snelde hjj de trap af, waar hij den beer de St. Mery ontmoette. «Ha, ba!' lachte de oude heer, ,gjj stormt naar beneden, alsof al de krankzinnigen u op de kielen zaten. Zeker zjjt gjj door het getier mjjner kinderen gewekt en uit nwe kamer verdreven. Ge zjjt er niet aan gewoon en ik begrjjp, dat dit een pjjnljjken indruk op u moest maken.' «Ik moet bekennen,' hernam Traverso legen, «dat ik bang werd, zelf krankzinnig te worden. Er zal ccnigen tjjd noodig wezen, eer ik iu zulke omgeving thuis ben.' «Vergezel mjj eerst bij myn morgenbezoek. hernam de heer de St. Mery, dan zult gjj ondervinden, dat maar zeer weinigen van hun ongelukkigen zielstoestand bewust zijn. Alleen zjj, die heldere oogenblikken hebben, zjjn liet incest te beklagen. Zoo bobben wjj onder anderen eene koningin, dio zich geluk kig acht in mjj een eersten staatsminister to I bezitten, eene andere verbeeldt zich, dat ze eene beroemde zangeres is, die hier op baar landgoed op hare lauweren rust, een ander meent door hare schoonheid aller harten te veroveren. Doch laat ons nu ontbjjten en dan gaat o mee.' Na het ontbjjt ging Traverse met don di recteur weer naar de eerste verdieping. Hier, «zeide laatste, toen beiden don gang betraden, waarop de kamer lag, waarin Tra verse geslapen had, «hier wonen onze onge- neesbaren en wel de vrouwen, zooals gjj in 't voorbjjgaan hebt kunnen zien. In do eerste kamer is do lady, waarover ik u gisteren avond sprak.* Hij oponde de denr door een druk op eene gehoimo veer, en trad met Traverse bjj do schoone ongelukkige binnen. «Miss Montclar,* zoo sprak hjj baar aan, «veroorloof mjj u mjjn vriend, dokter Rocke, voor te stellen." Traverse maakte eene diepe buiging, welke door de dame met de houding eener koningin beantwoord werd. Daarna wendde zij zich tot don directeur en zei kool«Ik heb u reeds zoo vaak verzocht mij niet miss Montclar te noemen en toch bcleedigt gij mjj telkens door dezen titel. Wanneer u mjj in do toekomst niet den titel geeft, die mij toekomt, zal ik u geen antwoord meer geven.'' «Ik vraag wel verschooning, mylady riep de St. Mory. «Gjj ziel er nog zoo jeugdig en bekoorljjk uit, dat ge mjj vergeven moot, wanneer ik vergoot, dat gjj weduwe zijt.' Do dame zweeg op dit compliment en kook eerst don ouden directeur en daarna zjjn bo- geleider aan, als wilde ze vragen of ze ge komen waren om met haar te spotten. «Ik vraag u, dokter Rocke,* ging de lieer do St. Mery voort, «of mylady niet bewonde renswaardig schoon is?' Traverse bepaalde zich tot eene stemme buiging. Dit scheen hem het geschiktste antwoord, dat hij geven kon. «En hoe ging 't u, mylady, gedurende mjjne alwezigheïd vroeg nu de directeur deelnemend. «Deden de menschon in 't huis hun plicht? Werden uwo wenschen door de bedienden vervuld, myladygo weet, dat gjj slechts te bevelen hebt.» «Wenschen... bevelen,* herbaalde de damo met een bittoren glimlach. «Klinkt dit niet als spotalles wat ik zeg, houdt go immers voor de taal eener krankzinnige Ik heb be sloten tó zwjjgen," voegdo ze er bjj, terwjjl ze zich naar 't raam toekeerde en do twee genceshecren niet meer schoen te zien. ïQ, mylady, zoo wreed znlt ge toch nw dionaar, uw vriend niet willen straffen.' Ze maakte een gebaar van misnoegen. «Kom laat ons gaan,' zei de St. Mery, toorn kan gevaarlijk voor haar worden cn ik zie, dat ze zeer opgewonden is.* Mjjnhecr de St. Mery,* vroeg do jonge man toen ze buiten de kamer waren, «zeide u niet, dat deze jonge dame tot de ongeneesljjken behoorde?' «Helaas ja! Het arme meisjo! Ik lieb allo hoop op genezing opgegeven.' «Zjj schijnt mjj integendeel toe, heel wol bjj baar verstand to zjjn.' «Ha, mijn jonge vriend," hernam de St. Merv, «in dit opzicht hebt ge nog geeno erva ring. Allo krankzinnigen beweren bepaald on met zekere overtuiging, dat zo volkomen verstandig zjjn, net zooals do mcesto misda digers hunne onschuld bezweren. We zullen op al de kamers in dezo gang geen onkele krankzinnige vinden en toch hebben ze waar- schijnljjk voor altijd het vorstand verloren.' Traverse kon zich van de waarheid dezer woorden overtuigen, alvorens hjj met den directeur de ronde gemaakt had. «Wel,» vroeg hem de heer de St. Mery toen ze weer in het salon kwamen, «bobt go u nn overtuigd, dat niet een enkele aan zijne krank zinnigheid gelooft?' ,Ja,« hernam Traverse, «behalve do jonge damo op dc eerste verdioping._ Tuaschen deze cn de overige zieken schjjnt een hemelsbreed verschil te bestaan.' «Bah, bahl... Miss Montclar is schoonor, voornamer en bevalligcr dan de anderen, en ge hebt u door haar bekoorljjk uiterlijk laten verleiden, dat is alles. Wanneer er een onder scheid bestaat, is bet, dat liurc krankzinnig heid van meer inncrljjkon aard is. Ze bevindt zich reeds twintig jaar in dezen toestand.' «Hoe is het mogeljjk riep Traverso on- geloovig. «Dan moet zo sedert hare geboorte reeds zwak van geest zjjn, want zjj schjjnt nauwelijks over de achttien jaar. te zjjn.' «En is toch bjjna dubbel zoo oud,* hervatte de beer de St. Mery. «Miss Montclar is twoe- en-dertig jaar.' Traverse zou dit nooit geloofd hebben, wan neer hjj in zjjne eigene moedor er geen voor beeld van had, die er bjjna nog jeugdiger uitzag dan hij zelf. «Welk een ongeluk!' riep hjj. «Nog zoo verblindend schoon on reeds veroordeeld om hier, afgesloten van do worold, haar lovon te slijten.' «Juist hare schoonheid is de schuld van haar ongeluk,' hernam de heer do St. Mory; «hare geschiedenis is zeer treurig, zooals ik u reeds vertelde. Twee jaren geleden word ze hier gebracht door oen hoer uit Virginië, die een hoogen rang bezit in het leger, cn als een zeer achtenswaardig man bekend slaat. Miss Montclar Btamt af van een zeer deftig geslacht en is familie van dien hooggoplaatston officier, die mjj vertelde, dat zo nauweljjks vijftien jaar ond was, toen ze krankzinnig werd. Ze leefde meerdere jarea in stille af zondering, totdat haar toestand allengs ver ergerde en 't gevaarlijk werd baar te bewaken. Er bleef niets anders over dan haar in een gesticht te brengen. Men hoorde van mjjne beroemde inrichtig en schreef mjj. Wc hadden weldra accoord en do hooggeplaatste officier, waarvan ik u sprak, bracht haar hierheen. O, die heer was zoo zacht en goed met haar on nu moet hjj nog ondank van haar onder vinden.' «Hoe dat?" «Do ongelukkige beweert nu do schoonzuster van dien braven officier te zjjn, de weduwe van zjjn broeder, die hjj vermoord, en de moeder van oen kind, dat hjj haar ontroofd had, om zich van haar groot vermogen meester to maken. Daarom wil ze nu altjjd mylady genoemd worden.» «Dit alles,' hernam Traverse, «is voor mjj nog geen duidclyk bewjjs, dat ze werkeljjk krankzinnig is.' «Hoe! Een idee fixe als dit, waardoor juist haar weldoener de vervolger is, zon dat niet waanzin zijn De verbeelding, dat men haar echtgenoot vermoord heeft, dat de vermoorde de broeder van den moordenaar was en haar van heur kind beroofde... zjjn dat geen klare bewijzen van haar krankzinnigheid Wanneer gij haar nader kent, dan zult ge zeker over tuigd zjjn, dat ze het verstand verloren heeft on er weinig hoop bestaat op genezing. In dc eerste dagen kreeg zo aanvallen van woede en in den laatsten tjjd is zo eerst bedaarder geworden, ja, zoo bedaard, dat ik vrees voor stompzinnigheid." fWordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1