mmmïmmrtmtim® Festival te Vlieringen. DIENSTBODE een Dien8tb0d». 4 Kei Ine rs gevraagd. twee Schildersknechts. Lieve Dames 7 2 PAUWSTAARTEN. brengen. De verbinding tussclieu Transvaal en Vrijstaat was toen dus nog niet afge sneden. Diezelfde zegsman, of een ander, vertelde, dat de burgers het druk baddeu over een hernieuwde beweging in den Vrijstaat in Juli. De opstand in China. De strijd om Tientsin. WASHINGTON, 23 Juni. Een telegram van admiraal KempfT over Tsjifoe van 23 Juui meldt De Amerikaansche matrozen onder ma joor Waller en 400 Russen hadden een gevecht met het Chineesche leger bij Tient sin. Zij konden niet door de vijandelijke linie breken. Admiraal Kern pil voegt er bij dat de po ging nu zul worden gedaan door een strijd macht ter sterkte van 2000 man. Groote betcekcnis wordt gehecht aan het feit dat het het Chineesche leger is dat tegen de vreemdelingen vecht. LONDEN, 25 Juni. Dc correspondenten te Sjanghai cn Tsjifoe seinen allerongunstigst nieuws. Een troepenmacht van dc mogend heden, met drie kanonnen uit Takoe gezon den, is in don omtrek van Tientsin in een hinderlaag gevallen, waarbij de Russen zware verliezen leden. Het bedoelde ontzetkorps zou in verwarring naar Takoe teruggekeerd zyn. (Dalziel» seint uit SjanhaiDe gezagvoerder van het Engelsche oorlogsschip .Barfleur' is gesneuveld in het gevecht van Vrydagde vreemde troepen verloren by die gelegenheid driehonderd man. .Loyd's» agent t© Nioctsjwang seint, dat do spoorweg naar Sjanghai vernield is. De vreemdelingen te Nioctsjwang zijn in de ha venstad verzameld en worden beschermd door Russische troepen, uit Port Arthur en liet noorden gekomen. De Engelsche consul te Nioetsjwang heeft vergeefs om een kanon neerboot geseind. De Daily Express" verneemt uit Sjang hai De verliezen die de Europeanen te Tientsin hebben geleden, zyn geweldigde toestand van de overgeblevenen is netelig, aangezien zij niet langs de rivier kunnen ontkomende booten kunnen niet over de ondiepten heen. De Chineezen vechten mot den moed dor wanhoop. De vrees bestaat, dat het korps van Seymour vernietigd is. Volgens een verhaal van koelies heeft een kleine colonne blanken op 64 K.M. ten wes ten van Tientsin dagen lang tegen een ont- zaglijke overmacht Chiaeezen gevochten lot zy bezweek. De «Daily Express» verneemt uit Sjang hai 80,000 welgeoefende Chineezen troepen, van kanonnen voorzien, staan thans te velde, ongerekend de 270,000 man ongeregelde troepen en de Boksers. Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 16 tot 22 Juni 1900. ONDERTROUW 1)Jacob Dyker on Keeltje Daalder (Oost). Willem Bruin en Nccltjo Bruin (den Hoorn). GETROUWD: Pieter Schagcn en Kaatje Bruin (Oudeschild). Veile vun Sikkeleras en Erouwije Duinker (Oudeschild). GEBOREN' Auna Maria, dochter van Hendrik Witte en Maartjo Huisman (denHoorn). Jannetje Keeltje, dochter van Corneli» Koop man Treijntje Cornelia de Waard (Oudeschild). Adriuua Paulina, dochter van Gerrit Knijper en Jannetje Bakker (Oosterend). OVERLEDENGociic. Ingezonden. Marine en Leger. Blykens een bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. instrnctieschip «Nautilus*, onder bevel van den kapt.-luii. tor zee P. S. R. Wolterbeek, 21 dezer van Cadix vertrokken. Blykens by hot Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. pantserdekschip «Holland" 23 dezer uit Oost-Indic vertrokken, tor opvolging van zyne bestemming naar Noord-Cliina. Do officier-machinist 2do klasse C. Wiikerlin. gedetacheerd te Vlissingen, wordt 80 dezer naar 's Rykswerf te Amsterdam overgeplaatst tot uitoefening van toezicht by do opstelling der stoomwerktuigen a. b. van Hr. Ms. pant- Borschip .Koningin-Regentes'. B'J buitendienststelling van Hr. Ms. .Ko ningin Emma der Nederlanden* op 23 Juni jl. zijn de ondervolgende onderofficieren van dien bodem geplaatst als volgt op Hr. Ms. Wachtschip to Willemsoordopper-schipper M. de Vries, scrgt.-provoost v.k. B. F. J. v. d. Kley en id. A. Antheunisse, sergt.-zeil- maker v.k. J. Visser, sergt.-bottelier v.k. J. de Ligt, hoofdmachinist le kl. J. Verschoor, machinisten lo kl. J. v. Heumon cn G. Jong man, machinisten 2e kl. IJ. Kooien v. Duijn, C. Keltjes en M. Scvenhnijsen. Op Hr. Ms. Wachtschip te Amsterdam bootst, v.k. IJ. d. Groot, A. Roest, P. Bosman en J. Husi, sergt.-stuurman K. J. Bongors, sorpt.- timmerman J. Wensink, smid-majoor II. G. Nater, sergt -ziekenverpleger J. van Riel, sergt.-scliryvurs M. Boshart en .1. G. Das. Op Hr. Ms. Wachtschip te Helle\oetsluis bootsin. v.k. M. Zepers, sergt.-konstahcl v.k. J. G. Slenters, zeilmaker-majoor A. Plooy. Op llr. Ms. «Bellona" konst.-majoor J. van der Lip, sergt.-konstabel J. Lagas. M. d. R. 1 Verzoeke beleefd een kleine ruimte in U' blad, by voorbaat dank. In een dor laatste nummers van «Extra T ij d i n g« komt op een alleszins rechtvaardig schryven van ons blad .Het Volk» een artikel voor, zóó Christelijk, dat de Afd. Helder van de S. D. A. P. het nuttig achtte zooals wij dat vroeger meermalen deden den Redacteur van «E. T.«, den heer A. P. Staulman, een uitnoodiging te zenden, om in 't openhaar in debat t© treden inet een onzer propagandisten. De uitnoodiging was van den volgenden inhoud Mijnheer Naar aanleiding van 't artikel in Uw blad «Roode Duiveltjes', heeft onze Afd. besloten U te doen uitnoodigen om tegen een onzer propagandisten in 't openbaar dat schryven te verdedigen. Plaats van samenkomst mits ruimte biedend voor alle hoorders datum, uur van aanvang, zoo ook do spreker van onze zydo, dit alles zal zoo noodig naar Uwe keuze worde geregeld. Hopende op dozen oen alleszins gunstige beslissing van Uwe zydo te vernemen, teokon ik my, p, p. Neve, Secretaris der Afd. Reeds meermalen, zooals ik zeide, heeft onze Afd. dergclyke uitnoodigingen aan den Heer Staalman gezonden, uitnoodigingen om in 't openbaar waar te maken, wat wij en vele andere in het blad E. T. voor vuil en lasterlijk hielden. Doch nimmer, ook nu weer niet, heeft de Heer Staalman het gewaagd, om onder een gemengd publiek, en zeker 't minst ouder zyn eigen volgelingen, die gehate socialisten voor goed af te maken. Elk weldenkend mensch, hy mag dan vóór of dwars tegen het socialisme zyn, zal toch naar onze mcening inzien, dat een dergelijke strydwyze verre van edel is, cn zeer zeker weiuig geschikt om de menschen tot volgzame Christenen te maken. De grofste oneorlykheden worden in genoemd blad week in week uit ten beste gegeven, doch do verantwoordelijke man, do Heer A. P. Staalman, vindt hot niet noodig niet nuttig voor de lezers van E. T. mis schien dio onhebbelijkheden op afdoende wyzo in het blad to laten weerleggen, of zelf in 't openbaar dorgelyk geschrijf te verdedi gen, weshalve wy de vryheid nemen om op het mengsel van Christelijkheid en Democratie des Heeren Staalman, 't merk «vergif» te stempelen. Wy zullen het ons tevens lot taak stellen voortaan genoemde en volgende on hebbelijkheden onder de oogen van het publiek te brengen en wel met een tweeledig dool eerstens om de menschen te laten zien wal een held zjj gekozen hebben tot hunne voor ganger en twccdens hopen wij langs dozen weg te weten to komen, wat de Heer Staal man billijkerwijze verplicht was ons te doen weten, inpluats van op een gepast Bchryven het antwoord schuldig to blijven. Namens dc Aid. Helder der S. D. A. P. P. F. NEVE. Stoomvaartberichten. Het stoomschip »Buli', van Amsterdam, arriveerde 22 Juni te Pudang. Het stoomschip «Telamon», v. Amsterdam, passeerde 21 Juni Gibraltar. Het stoomschip «Prinses Sophie», van Am sterdam, arriv. 24 Juni te Padang. Het stoomschip ,Soerabaw&», v. Amsterdam, passeerde 25 Juni Kaap Blank. Het stoomschip «Koningin Regentes' naar Amsterdam, arriv. 24 Juni to Genua. Marktberichten. Alkmaar, 23 Juni. Aangevoerd 18 paarden f8Öa 250, 7 koeien cn ossen 1 110 a 160, 29 nucht. kalv. f8,— a 14,48 magere schapen f 16, a 24,42 magere varkens f 18 a 15,7 bokken cn geiten f 2.u 5.—, 838 biggen f 7 a 9.50, boter per P. fO.45 a 0.525, uangev. 7022 pond, kipcieren f0.75a0.876 p. 25, eenden dito f3.10 per 100, 349 lamm. f 6 a 12., 3 kleine bokjes f0.75, a 1.25., 0 vette varkens, p. p. a ct vette schapen f a 0 vette kalveren i a per P. a c. Visscherijberichten. Nieuirditp, SS Juni ianpebraebt door 80 korden 10 tot 40 longen p. »t. 05 a 75 cent, 10 tot 80 mid- ilalujatige Uiiiveu p «t, 40 a 60 reut, 20 tot 100 klrioa lonten p. st. 15 a 20 cent, 10 tarboltca p. M. f 4 a f ft. 1 tut 5 roggen p. at. 85 cent, 2 tut 0 matnl kleins »rh»l p. m. f S,r-0 a f 3.(0, 1 tot 3 mand aebar p. m. f 8 a f 4. 28 Juni. Van Texelaar» cn vletten 70 roggen p. al. 81 «ent. 35 korder» mei 10 tot 60 tongen p. st. 05 a 70 cent. 20 tot 100 middolm. torgen p. st. 40 n 50 cmt, 20 lot 100 kleine toi^en p st. 16 a 80 cent, 16 tar botten p. st. f 4 a f 7, 1 tot 5 ruggen p. st. 00 cent, 2 tot 8 mand kleino schol p. m. f 8 a f 3,50, 1 tut 4 mand schar p. ni. f 8,60 a f 4. 25 Juui. 1 kotter II D. 47, schipper P. Zwart, mal 158"stuks groote, m iddelm. en kleine tong, tarbot kleine «rliul, schar, besomming f 182. Van vletten 16 roggen p. »t. 90 cent. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 22 lot 25 Juni. BEVAIJ.KN T. de Vries *tb. lJckker. d. W P. I. llrouner geb. da Ixwf, d. J Bouiiug geb. Schouten, d. A. fiocstci bur* gcb. Zaidomldcr, d. K. Schoort geb. Kosten, d. Cl. Gabriels geb. Koopn-nn, z. T. V. d. HolT. geb. Jansen, d. H. Agcma p-b Bastiaanic. d. J. Sol- dtrkcak nek Gorter, x. OVKRLKÜEX: F. llildama. 22 m. A. Van den Broek*, 63 j. Z klaas*», 16 i. M. I'oaa, 58 j. J. Alecrlacjp, li j. Vervolg der berichten. Naar wy vernemen, zal dr. P. C. F. Frowein, belast met liet onderwijs in de natuur- eu scheikunde bij het Koninklijk Instituut der Marine, den dienst met pen sioen verlaten. De heer dr. P. P. C. Hoek. weten schappelijk adviseur in visscherijzaken alhier, is benoemd tot gedelegeerde der Nederlandsche Regeering voor het Congres international de surveillance et de securité en matière d'appareils a vapeur, in 19U1 te Parijs te houden. Dezer dagen wordt hier verwacht het Fransche Oorlogeschip »Ibia," com mandant de capitaine de fregate »Moreau.", Dit schip dat reeds meermalen hier heefi vertoefd en belast is met het politietoezicht op de zeevisscherij, zal eenige dagen hier verblyven. Zondag a s. zal het 25 jaar zijn, dat den heer G. Prins dienst doet als koster der Geref. Kerk (Kanaalweg) alhier. De luitenant-kwartiermeester van het O. I. leger F. Kenninck heeft met goed gevolg het examen tot toelating aan de hoogere krijgsschool afgelegd. —Velen onzer lezers zyn nieuwsgierig welke teuten en kramen gedurende de ophanden zijnde kermis alhier worden opgeslagen en welke gelegenheden tot uitspanning zullen zyn. Om deze nieuwsgierigheid te bevredigen, kunnen we het volgende medo- deelen Op het Nieuwe Kerkplein komen te staan de scliouwburgtenten van Gebr. A. Van Lier en van A. Wijlackerop het Ha venplein de 8toomdraaimolen van de Wed. Xhaflaire, een hyppodróme van G. Wols en een danstent van H. Hendrichsop het Molenplein de beignetskraaru van L Hoefnagel, de photographie inrichting van S. de Winter en de schiettent van A. L. Bonefangop het Westplein het the ater van de Wed. Alber, de biograaf van G. Vincken, het panopticum van J. Bau- meister en een caroussel van J. Appel; langs den Kanaalweg komen tal van kramen, waaronder verscheidene oude be kenden, zooals de Gebr. Bonnier, Dirk Visser, de Friesche kap en andere. Boven dien geeft het Variété gezelschap van llen- ry Strous in »Tivoli" en het Ned. Tooneel- schap, onder directie van Charles de la Mar in »'t Centrum" gedurende de kermis voorstellingen. Omtrent do dezen zomer te 's Graven hagen te houden geschiedkundige tentnon- stelling van bet Nederlandsche zeewezen knn worden medegedeeld, dat 11. M. de Koningin het voornemen heeft te kennen gegeven, de tentoonstelling 16 Juli pt-rsoonlyk te openen. Ook H. M. do Koningin-Moeder heeft toe gezegd by de plechtigheid tegenwoordig to zullen zyn. By deze gelegenheid zal de marine-kapel, onder leiding van den heer J. Koning, een muziekuitvoering geven, waarhij oude Nederlandsche muziekstukken zullen den dat hierbij jongens van liet opleidings schip de «Wai-sonaer» oude liederen zullen zingen. Voor 't ontsteken van gaslicht is een zeer doelmatig toestel iu den handel gebracht, dat vooral gemak zul gpveu by licht in uit stalkasten cn lampen dio hoog zijn aangelegd, 't Moest verrassend hiorby is wol, dat lucilcrs of utider lichlmiddt-l, bij hot gebruik van dat toestel, geheel overbot!ig zyn. Dc heer M. Kerkbod heeft het apparaat alhier ingevoerd. Men zie do advertentie in dit blad. Maandag j.1. hield de afdeeling Helder van don Nedc-rlandschon Bond van Oud-on derofficieren eene vergadering in het «Cen trum" wnarby 37 loden en donateurs tegen woordig waroD. Onder moor kwam ook in behandeling do verkiezing van twee leden voor het Hoofdbestuur, dio aan do beurt van altroden waren, n.1. de heeren Donkersloot on Limperg, Beiden werden als zoodanig mot algemeenc stemmen herkozen. Do Voorzitter van dezo afdeeling, de lieer A. C. Oraans, dio zes jaren lang aan liet hoofd der afdeeling stond, deeldo aan de vorgadering mede, dat hy verplaatst is naar Nijmegen en dan ook in de eerste lielll van Juli de gemeente zal verlaten. Hy verzocht thans de hamer te mogen overgovcn aan den ouder-Voorzitter, de heer Boerma; deze aanvaardde de functie van waarnemend Voorzitter, totdat ccn andere zal zijn ge kozen. Hij sprak als tolk der geheele ver gadering zijn leedwezen nit over het heen gaan van den heer Omans en reikte deze een souvenir over, bestaande in een baro meter. De heer Omans, diep getroffen door dit hewija van sympathie, betuigde daarvoor zyn dank cn wenschte der afdeeling toe dat zjj in bloei en welvaart moge toenemen. Het Bondslied tor eere van den hr. Omans, werd uit volle borst gezongen, waarna de vergadering word gesloten. De tentoonstelling van oudheden en merk waardigheden, door den Texclsehen Schippere- Visschersbond georganiseerd, is Zaterdag mot een toespraak van den burgemeester van Texel, den lieer H. W. de Joncheere, in tegenwoordigheid van tal van genoodigden geopend. Velerlei oude en merkwaardige zakeu zyn er tc zien. Er moeten ongeveer 1200 voorwerpen zjjn ingezonden. Eon paai aardige groepen, de eene een ond-Texelscli woonkamertje, en de andere een «Pinkster bloem", begeleid door weesjes in 't voormalig wcezencostuum, trekken zeer de aandacht. Gedurende zes weken zal de tentoonstelling geopend zjjn. Tweede Kamer. In 't laatst der vorige week richtte de heer vau Kempen eene interpellatie tot de Regeering, ter zake van de Zondagsrust vau het personeel iu dienst der posteryen. L)e Minister vau Waterstaat, Handel en Nijverheid beantwoordde den interpellant, en verzekerde, dat hjj, zooveel mogelijk, de Zondagsbestellingen tot één terugbrengen zal. De heer van Kempen trok ten slotte de door hem te dier zake gestelde motie in. In diezelfde zitting werd het woord gevoerd door den heer van Dedern, die de volgende motie voorsteldeDe Kamer, van oordeel, dat het is in het algemeen belang, dat de provinciale, gemeentelijke, water- schaps, en particuliere tollen op land- en waterwegen zullen worden afgeschaft, noo - digt de Regeering uit, een onderzoek te doen instellen naar de minst kostbare wyze, waarop dit zou kunnen geschieden. Deze motie zou gedrukt en rondgedeeld en de dag der beraadslaging nader bepaald worden. Ongevallenwet. Bjj do Tweede Kamer is dezer dagen in gekomen het door de Regeering aangekondig de nieuwe ontwerp, hondendo wettelijke be palingen tot verzekering tegen geldelijke ge volgen van ongevallen in bepaalde bedrjjven. Aan de Memorie van Toelichting, bij dit ontwerp gevoegd, ontleencn wij het volgende: Nadat het vroegere ontwerp van wet tot ver zekering van werklieden in bepaalde bedrij ven tegen geldelijke gevolgen van ongevallen door de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal was verworpen, is de ltegeering tot de over tuiging gekomen, dat alsnog opnieuw een ontwerp tot wotteljjke voorziening tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrjjven behoort te worden ingediend. Zjj is van oordeel, dat, dit ontwerp moet woiden gebouwd op dezelfde grondslagen als waarop liet vorige met groote meerderheid door de Tweede Kamer der Slateu-Generaal aange nomen ontwerp bevatte, doch dat daarbjj in het belang vau liet spoedig tot stand komen eener wet, waarbjj do belangen van duizen den burgers zoozeer betrokken zjjn, voor zoo veel der Regcering mogelijk is, rekening moet wordeu gehouden met de bjj de behandeling van het vorig ontwerp duidelijk gebleken meeningen der Staten-Gencraal. Voor zoover die meeuingen hebben geleid tot aanneming vun amendementen door de Tweede Kamer, beeft de regecring, door zich daarbij neêrte- leggen, reeds getoond, daartegen geene over wegende bezwaren te hebben. Iutusscben is uit de gehouden stemmingen gebleken, dat eene meerderheid in de Tweede Kamer aan den werkgever gaarne eenige vrijheid had zien toegekend in de wjjze, waarop hjj zjjne geldelijke verplichting jegens de Rjjks- verzekeringsbank zou moeten voldoen, ter- wjjl ook in de Eerste Kamer stemmen zijn opgegaan, om instemming met dat denkbeeld te betuigen. De Regeering acht do toelich ting van dit wetsontwerp, zoowel wat zjjne strekking in 't algemeen betreft, als wat gaat de artikelon, die overeenkomen met die van hot vorige ontwerp, in verband mot do gewisselde stukken cn de gehouden beraad slaging, overbodig.' Het artikel, waarin de in dc aangeboden Ongevallenwet aangebrachte wijziging in hoofdzaak is ncfirgelegd, luidt als volgt «De werkgever, die hier te lande den zetel zjjner onderneming heeft, kan door Ons, op zijn verzoek, worden toegelaten, om, hetzij zelf' het risico te dragen der bij deze wei bedoelde verzekering zjjner werklieden, hetzjj dit overtedragen aan eene naumlooze ven nootschap of aan ceno rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging." Provinciale Staten van Noordholland. Gedep. Staten stellen voor de navolgende subsidies le verlecnen f 3U0 ten behoeve van het in exploitatie brengen van den groenten-proeftuin te Schor- merhorn. Aan het hoofdbestuur der Holl. Mij. vau Landbouw en het bostuur der Vereeniging tot ontw. van den laudb. in Holland s Nooiderkw. in do kosten van een zuivelconsulent t 1000 'sjaars; voor den tjjd van drie jaar f 150 por jaar voor de jaren 1901, 1902 en 1903 den schipper J. Bays to Wieringcn, in het belang vau het geregeld personenvervoer tus- scben de Van Ewycksluis en het eiland Wie- ringen f 4000 per jaar, voor elk der jaren 1901, 1902 en 1908 aan A. D. Zur Müblon te Amsterdam ten behoeve van zjjnen atoom- bootdienst Terschelling-Vlielaud-Harliugen. Men meldt uit Amsterdam Vrydag voormiddag omstreeks 11 uur tieafzetting, geplaatst bij het lossen van het stoomschip >Benda", daar zij zagen dut Texelsche werklieden hun gereedschap uit eeu binnen de afzetting staande loods gingen halen. De stakers begonnen met kluiten erts te werpen en werden daarop door de politic teruggedreven. Een der Texelaars wei d door een ertskluit aan het hoofd verwond. Voor zoover tot heden bleek, loste een der Texelsche werklieden een ongericht schot in de lucht, en deed eeu der stakers hetzelfde. Zij, die geschoten hebben, zijn opgespoorden de wapenen in beslag ge nomen, terwijl het geheele terrein van de llollandsche Spoorweginij. is afgezet om den arbeid mogelijk te maken. Er heerscht een opgewonden stemming onder de stakers. De verwonde Texelaar is na in het Binnengasthuis verbonden te zijn, van daar vertrokken. Door het Transvaal-comité te Batavia werd gisteren in de kas der Ned. Z.-Afr. Vereeniging een vierde storting gedaan, thans van f 5000. Hiermede hebben de bijdragen uit Nederl.-Indië het cjjfer van f 100.000 bereikt. De Tweede Kamer ontving van den minister van marine hut ontwerp eener nieuwe regeling van het korps zeeofficieren inet memorie van toelichting. Zondag vierde de wed, Sluiter te Nieuwe-Schans haar 100-sten verjaardag. De oude vrouw is nog kras, in 't bezit vau al haar zintuigen en verricht in het huisgezin van haren schoonzoon, den heer J. Koop, lichte huiselyke bezigheden. Ongeluk met een stoomtram. Zondagavond circa 10 uur heeft een ernstig ongeval plaats gehad op de stads- stoom tram lijn Den Haag— Scheveningen ter hoogte van het overzetpontje bij de Sumatrastraat. Terwijl een stoomtram vau Scheveningen daar stilstoud tot het uitlaten van pasagiers, had een botsing plaats met een achteropkomende tram. De machinist daarvan kon het licht van de voorgaande tram niet zien daar het ach- terbalcon daarvan stampvol was. Het achterbalcon van de stilstaande tram werd terbryzeld, tengevolge waarvan 6 personen, 5 heeren en een dame vrjj ernstig werd gekwetst, doch geen van allen doodelyk. De machinist van de aanrijdende tram werd van zijn machine geslingerd, doch kwam er met vleeschwonden af. De con ducteur klaagde over inwendige pynen, terwjjl eenige passagiers door den schok en glasscherven lichte verwondingen be kwamen. Gedurende een uur was de dienst ge stremd en later werd op enkel spoor ge reden. worden ten gebooro gebracht. w w De minister van Marine heeft goedgevon- drongen vele ertswerkers op naar de poli- ADVERTENTIËN. Op Zondag den 8 Juli hopen onze dierbare Ouders, Behuwd- en Grootouders A. STIJN g en IS M. STIJN-VISSER, hun GOUDEN HUWELIJKS- gj FEEST te vieren. Mi Huisduinen, 26 Juni 1900. w Uit aller naam: B C. STIJN. Op den 29en Juni a. s. hopen jfé wij de W/j-jarige Echtvereeni- m ging te herdenken van K Dirk Riemers yjjt en ■S Henriëtte C. A. E. Moleman. £^5 Helder, 26 Juni 1900. Namens Moeder, Broeders en Zuster. gg fitt? -gs* yg «TV tj/jVi v ,V| «ga I'; m Den 29en Juni a. s. hopen onze geliefde Ouders §j§ Dirk Riemers 9$ «n Henriëtte Carolina Albertina ajg Emelia Moleman, hunne 12'/,-jarige Echtvereeni- |g ging te herdenken. Ws M Helder, 26 Juni 1900. W& Uit naam hunner dankbare Kinderen. K ^Den 29sten Juni a.s hopen zoo de Heer wil onze geliefde Ouders C0ENRAAD BOT en TOONTJE VISSCHER, hunne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 26 Juni 1900. Namens hnn dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Den 288ten Juni a. s. hopen *53 onze geliefde Ouders en Groot- oudere J. C. T0MP0T A FLUIJT, hunne 40-Jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Helder, 26 Juni 1900. Hunne gc* dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Nassanhaven 15, Fyenoord, Rotterdam. Op den la,cn Juli a. s. hopen onze geliefde Ouders: C0RNELIS SCHEERMAN KN MARIA SALLEM, hunne 25-Jarige Echtvereeni ging te herdenken Heldeb, 26 Juni 1900. Namens hunne dankbare 1 Kinderen en Behuwddochter. Algrmeene ktnnvge.ving. Heden herdenkt WILLEM WILNER, den dag, waarop hy 12 7j jaar als Schoen- makersknecht by den heer J. W; RAMLER in dienst is. ZIJNE MOEDER, Ondertrouwd JOHANNES WEIJENS en CORNELTA M. GOMES. Heldor. j 20 Jani ,900 I J muiden, De Heer en Mevrouw P. SCHOLTEN, geven kennis van de geboorte hunner Dochter CLARA MATHILDE. Amsterdam, (Marinewerf 2), 22 Juni 1900. Heden overleed in den ouderdom van ruim 56 jaren, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer GUSTAAF AD0LPH S0NSTRAL. Helder, 25 Juni 1900. Wed. C. SONSTRAL- BURGGRAAF. J. H. SONSTRAL. C. SONSTRAL. J. C. SONSTRAL. G. A. SONSTRAL. E. SONSTRAL. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. Heden overleed in den ouderdom van ruim 56 jaren, onze geliefde Broeder en Zwager, de Heer GUSTAAF AD0LPH SONSTRAL. Helder, 25 Juni 1900. J. C. H. VRIES- SONSTRAL. B. L. VRIES. A. M. L. SONSTRAL. C. C. E. SONSTRAL. T. F. SONSTRAL— PFANSTIEHL. K. A. E. SONTRAL- REEDER. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. Overleden te 's-Gravenhage onze geliefde Zuster en Behuwdzuster MARIA FREDERIKA VAN DER GUGTEN, geb. VAN H0RSSEN, in den ouderdom van 38 jaar. 21 Juni 1900. p. j. boon- Van Horssen. f boon jk. c. j. bakker- Van Hobssen. S. BAKKER. j. A. j. VAN HORSSEN. j. VAN HORSSEN— schoevebs. a, a. de winde- van Horssen. j. DE WINDE. Heden trof ons een gevoelige slag door het overlyden van onzen innig geliefden Vader M. PONS, in den ouderdom van 58 jaar. Zwaar treft ons deze slag, maar wy hopen er in te berusten. Helder, 23 Juli 1900. Uit naam van zyn bedroefde Kinderen a. pons. Heden overleed, na een korte, doch hevige ongesteldheid, na voorzien te zyn van de H.H. Sacramenten der stervenden, onze geliefde Zoon en Broeder JOHANNES, in den ouderdom van bjjna 16 jaar. Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen, wat wy in hem ver liezen. Helder, 23 Juni 1900. Zjjn diepbedroefde Oudere, G. MOERKAMP, Ecetgenootb en Kinderen. Algemeene kennisgeving. Hedeu overleed te Anna Paulowna na een kortstondig ljjden van 13 dagen, onze geliefde Moeder en Be- hu wdmoeder TRIJNTJE KATER, geb. IJF, in den ouderdom van ruim 55 jaren. Helder, 22 Juni 1900. P. KATER. A. KATER-ABBO. Nog treurende over het verlies van onzen geliefden Zoon en Broeder IJSBRAND den 23 Februari, trof ous Zaterdag 23 Juni wederom een zwaru slag door het afsterven van onzen geliefden Zoon cn Broeder ZACHARIAS, iu. den leeftijd vau 16 jaren en 5 maanden. Helder, 23 Juni 1900. IJ. KLAASSEN en Echtgenoot©. DANKBETUIGING. Hartelijk dank aan Familie, Vrienden en Bekenden, voor de vele bewyzen van belangstelling hij ons 25-Jarig Juhilé ondervonden. Helder, 26 Juni 1900. C. PAANS, Echtgenoote en Kinderen. B)c Kapitein-Lui- lenant Ier zee O. BI. HU1JCK. verzoekt in zending van HlükilKlI- vóór 1 Juli a.s. By deze betuigen wy onzen hartelyken dank aan allen, die den 23en Juni voor ons een onvergetelijken dag hebben gemaakt. Helder, 26 Juni 1900. C. mulder. a. J. mulder tegel. De ondergeteekende Schipper J. DE HAAN, van Wi erin gen, maakt bekend, dat den le JULI ter gelegenheid van 't Festival gelegenheid zal bestaan om 's morgens 7 uur precies van den Helder te vertrekken naar Wieringen. J. UK HAAM. Beurtschipper op Helder, i net DAGMEISJE Adres Mej. van ZÜIJLEN, Spoorstr, 138. Oexrraagd. een DIENSTBODE, niet boven de 20 jaar in een gezin zonder kinderen. Adres: C. NIJDAM. Scheepstimmerman, EWIJCKSLUIS, ANNA PAULOWNA. gevraagd, wegens huwelijk van de tegen woordige door Mejuffrouw VAN NECK, Binnenhaven 41. Zich aanmelden dea avonds na 8 uur. UeVïttïagUp.G, niet beneden 20 jaar. Zich aan te melden bij Mevrouw MEULEMANS, Binnenhaven 35, 's avonds na 8 uur. Mevrouw HOOG, Hoofdgracht, vraagt met 1 Juli: een nette Kindermeid, niet onder de 16 jaar. Spreekuur's avonds tusschen 8 en 10 uur. Terstond gevraagd een flinke WERKMEID. AdresHOTEL „DEN BURO". Er wordt gevraagd een zindelijke Dagmeid, lie met de wasch kan omgaan. Adres: BERKHOUT Co. Gevraagd met 1 Juli een nette DIENSTBODE. Adres Bureau dezer Courant. QEUR&AGDi een flink WKKSiUKB^JE. Adres: Mej. Wed. J. H.MARECHAL, Kanaalweg. Er wordt gevraagd i een WERKSTER voor VRIJDAG. Adres: BERKHOUT Co. Terstond gevraagd een flink Dagmeisje, die met de wasch kan omgaan. AdresBureau dezer Courant. Gedurende de Kermisweek: Adres: CAFÉ CENTRAL Gevraagd voor gerulmen tijd TIMMERLIEDEN en METSELAARS. AdresC. VAN der PLAS, Achter gracht W/z No. 25. By VAN BAKEL, Stationsweg No. 5, kan een flinke Spoeljongen go- plaatst worden, ook met den kleinen Wagen kunnende omgaan. Terstond gevraagd By A. C. WALLIN, Anna Paulowna. H H. ONDERWIJZERS. Gelegenheid aangeboden voor Kost en Inwoning. Ook geschikt voor twee Vrienden. Te bevragen KANAALWEG 45. Verloren 14 Juni een suilden LOHGKET. Gaande van Kanaalweg, Weststraat, Zuidstraat, Binnenhaven. Tegen belooning terug te bezorgen, KANAALWEG 168. Eenige gefortuneerde musicussen, enkele briefjes waarloos hebbende (Kikkert Groen en Richter), wenschen in kennis te komen voor de KERMIS met eenige jonge lieve Damesvereischte Rood en een Pokdaling gezicht. Plaats van ontmoeting Zondagavond by den Heer POLAK, met een kogelfleschje in uwe hand. Namens dc Levenmakers TE HUUR oen mooi IIEKIIEHTHUIS, tegen einde Augustus, bevattende 6 KA MERS, KEUKEN en mooien TUIN, voorzien van GAS- en WATERLEIDING. Thans bewoond door de W.Ed. Gestr. Heer J. SP0RRIJ, Langestraat 39. Huurprys f 200 per jaar. Te bevragen bij W. C. VAN BREDA Hoofdgracht. WEGGEVLOGEN. Tegen heloouing terug te brengen aan het Postkantoor.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2