DE KLEINE WINST DE KLEINE WINST, LAPPENDAGEN. Kermis! Kermis! Kermis! gttlf „fjrighUt»". Matinêe Musicale Van Moi naar la, Woensdag en volgende dagen Gaslicht-aansteker MizieklosinmaiieaMel I - Kanaalweg - Spoorstraat HAMMETJES. t C. 1. KLEINE KAPEL der K. N. M., onder directie van den Heer L. A. SCHOUTEN, op WOENSDAG 27 JUNI a. s, van 3-5 uur. jiei'inii den Melder. Verwacht Vincken's Electfo Royal Biomatograph, Tivoli - Den Helder. The American Bioscope Kinder- en Familie-Vonrstelling, Schouwburglokaal „'1 Centrum", DE VODDENRAPER VAN PARIJS. HET GEHEIM VAN DEN KUSTWACHTER, of Misdaad en Wraak. een zeer geriefelijk MHS, een groot KIPPENHOK Openbare Vrijwillige Verkooping. Notaris OBREEN, Boêlhuis. Notaris STAMMES, Groote keuze in LAPPEN, JAPONSTOFFEN, INDIGO'S, FANT.-KA- TOENEN, VITRAGES, WIT FLANEL en WIT KATOEN. Spot, spotprijzen a contant. J. J. SMIT, Kanaalweg 60 a 70 voer Rogslukken - en Dijkstraat. G. BAASAz. M. KERKHOF, A. VAN DE VELDE, Uitverkoop Müller's Accoord-Cithers DE SIONSHARP, De Nieuwe GUIT AAR-CITHER LatleanCadeau SPOORSTRAAT 5. A. BLUYSSEN ZONEN. "2.1 I 2- oE «2 Men haaste zich en ga ten spoedigste naar de MANUFACTUREN-MAGAZIJNEN en men koope een heele mooie Lap STOF of KATOEN voor een prijsje, dat bespot telijk is. Corsetten, Handschoenen, Ceintuurs, Blouses, Fichus, Bloemen, Linten, Voiles, alles tot spotprijzen, in de Ontvangen Wrijving vrije Naven. doop de v WBSTPLBIKT. miEt/irs iir.xi;eevivu Duizenden, die dit aanschouwden, piepen i WondervolBenigPrachtigInteressant Van af Zondag 1 Juli 1900 gedurende de Kennis van MERKELBACH te Amsterdam, De nieuwste en merkwaardigste opnamen van levende Fotografiën, waaronder zullen uitmunten: de Frans Hals-Feesten te Haarlem, Lustrum-Feesten te Leiden, ont vangst van H. M. onze Koningin te Haarlem en de laatste episoden uit den oorlog met de Boeren, enz. enz. MERKELBACH'S geperfectioneerde uit gaaf met keur van Zangen, Soli- en vol- orkestuitvoeringen, zuiver van klank, ver staanbaar en aangenaam voor 't gehoor. Dagelijks van 's middags 5 uur tot 'i avonds om het uur voort Entree: te Rang 30 ct. 2e 20 ct, N.B. lederen dag verandering van voor stelling. ZondagWoensdag en Zaterdag des middags ten 2 uur. lent, Kinderen 10 cent. Entree N.B. Deze voorstellingen zijn geheel afge scheiden van het CAFÉ-CHANTANT in de groote zaal. DE DIRECTIE. van heft Paleis voop Volksvlijt. Bestuurder CHARLES DE LA MAR. Maandag 2 Juli Drama in 8 bedrijven en een voorspel. Vertaling van C. T. P. Bigot. Jean Voddenraper, Charles de la Mak. Dinsdag 3 Juli of de Grenadier aan Napoleon I, Groot Historisch Drama in 5 bedrijven door Charles de la Mar. Napoleon I, Charles de la Mar. Woensdag; 4 Juli Groot sensatie-drama in 5 bedrgven, van 'dEnnery. Jocelin Kustwachter, Charles de la Mar. De Hoofdrollen worden vervuld door de Dames De la Mar, KhielTartaud, Van BkemKapper, Tuch Barbier en de Heeren Charles de la Mar, Deumonte, Napoleon de la Mar, Franken, T. de la Mar, Kanmijkr, enz Prijzen der plaatsen: Iste Rang 75 ct., 2de Rang 50 ct. 3de Rang 30 ct. De populaire tconeelspeler Charles de la Mar treedt gedurende de kermis alhier op met een zeer verdienstelijk tooneelgezelschap van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. TE HUUR een flink opnieuw verbouwd Woonhuis, in de KONINGSTRAAT No. 2. Van vele gemakken voorzien. Te bevragen Kanaalweg 45. TE HUUR een WOON- en WINKELHUIS, in het het drukste gedeelte der Spoorstraat. AdresSPOORSTRAAT 88. Te Huur een net BURGERWOOMHUIS, aan de Vosstraat No. 16. Adres: GEBRs. VAN PELT, Spoor straat 34. Te buur: een Woonhuis in de Breestraat, a fO,75 per week. AdresKeizerstraat 94. TE HUUR KEN HlDltl PAKHUIS, aan den Dgkweg, zeer geschikt voor Werkplaats. Te bevragen Keizerstraat 15-17. TE HUUR EEN ACHTERKAMER, 80 cent per week. VLAMINGSTRAAT No. 58. Adres: BUITENHAVEN 18. TE HUUR op fraaien stand bevattende op de le etage 2 kamers ensuite, achterkamer, keuken en verdere gemakken; op de 2e etage 2 slaapkamers met zolder. Huurprijs f200. Te bevragen Bureau dezer Courant. Te koopeen beste TREKHOND. Te bevragen Bureau van dit Blad. Wegens omstandigheden ter overname aangeboden CAFÉ-1M al MING op eersten stand Br. letter A, Vliegend Blaadje". Te koop wegens vertrek met losse LOOP, 12 zwarte KIPPEN met HAAN. Adres: WESTSTRAAT 111. Wegens opheffing. Deurwaarder H. KWANT, te HELDER, zal op Zaterdag 14 Juli 1900, voorm. fO uur a/d HAUKES te WIE- RINGEN, publiek verkoopen om contant geld. I. Een goed onderhouden Viscbscbuit, (Botter) groot =fc 12 ton, met Zeil, Fok en loopend Want, benevens 2 Kabels 45 en 60 faam lengte, 24 faam Ketting, 2 Ankers, 7 Kreukelkorren, 1 Boot, 300 Palingfuiken, 2 dito Karen, 2 Aalkorven en Ó00 Stokken, enz. II. Een in 1893 nieuw gebouwde Viscb scbuit, (Aakje) lang 33 voet, breed 11 voet, met Zeil, Fok en loopend Want, benevens 50 faam Kabel, 45 faam Ketting, 3 Ankers, 2 Vaarboo- men, Haak, Fornuis, en het geen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Op den verkoopdag te bezichtigen, de vaartuigen in de haven, de overige Goederen op den wal, van af 8 uur '8 morgens. fte Wieringen, zal op ZATEROAC 7 JUNI 1900 des avonds 7 ure, in het Logement van Mej. de Wed. J. KAAN, aan den Oever aldaar, in heft openbaar verkoopen i Een HUIS met PAKHUIS en ERF te Wieringen, aan den Oever. Kad. Sectie A, Nrs. 15 L en 152, samen groot 2 A. 3 c.A. Thans bewoond door den Heer P. STADIG. Notaris OBREEN, te Wieringen, zal op DINSDAG 10 JULI 1900, des voorraiddag8 10 ure, aan bet sterfhuis van Mej. de Wed. C. STADIG aan den Oever in het openbaar verkoopen waarbij een OUDERWsTSCHE KAST met snijwerk. - - Om contant geld. - - zal op WOENSDAG 27 JUNI 1900, 's avonds 7 uur in „TIVOLI". publiek verkoopen: de volgende Perceelen te HELDER 1. Vier WONINGEN onder één dak met STEEG aan de Eerste Vroon straat Nos. 66, 66a, 66b en 66c, samen groot volgens eigen meting ongeveer 1 are 34 centiaren. 2. Het nieuw gebouwde HUIS met STEEG un ERF aan de Langestraat No. 103, volgens eigen meting onge veer groot 88 centiaren. 3. Het nieuw gebouwde HUIS en ERF aan de Langestraat No. 103a, naast het vorige perceel met uitgang door de steeg van perceel 4, volgens eigen meting ongeveer groot 75 centiaren. 4. Het nieuw gebouwde HUIS met STEEG en ERF aan de Langestraat No. 105, naast bet vorige perceel volgens eigen meting ongeveer groot 87 centiaren. Combinatie 24. 5. Het WOON- en WINKELHUIS aan de Gravenstraat hoek Kroonstraat No. 27, groot 37 centiaren. 6. Het HUIS met BOET en ERF, aan de Gravenstraat No. 25, naast bet voige perceel, groot 49 centiaren. Combinatie 56. 7. Het HUIS en ERF aan de Cornelis Ditostraat No. 10, groot 70 centiaren. 8. Het HUIS en ERF aan de Cornelis Ditostraat No. 12, naast bet vorige perceel, groot 53 centiaren. 9 Het HUIS en ERF aan de Cornelis Ditostraat No. 14, naast het vorige perceel, groot 55 centiaren. 10. Het HUIS en ERF aan de 2e Wilhel- minadwarsstraat No. 13, grenzende aan de perceelen 7, 8 en 9, groot 68 centiaren. 11. Het HUIS en ERF aan de 2e Wilhel- minadwarsstraat No. 11, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. 12. Het HUIS en ERF aan de 2e Wilhel- minadwarsstraat No. 9, naast het vorige perceel, groot 70 centiaren. Combinatie 712. 13. Het gunstig ter nering staand en goed onderhouden WINKELHUIS, waarin ruime WONING en ERF aan de Weststraat No. 51, met uitgang naar de Achtergracht Westzgde, groot 1 are 5 centiaren. 14. Het HUIS en ERF aan de Achter gracht-Westzijde No. 22, achter het vorige perceel, groot 45 centiaren. 15. Het HUIS en ERF aan de Achter gracht-Westzijde No. 23, naast het vorige perceel, groot 35 centiaren. Combinatie 13—15. 16. Het HUIS en ERF aan de Achter straat No. 19, groot 60 centiaren. 17. Het HUIS en ERF aan de 2e Molen straat No. 91, groot 48 centiaren. 18. Het HUIS en ERF aan de 2e Molen straat No. 93, naast bet vorige per ceel, groot 39 centiaren. 19. Het HUIS en ERF aan de 2e Molen straat No. 95, naast bet vorige per ceel, groot 39 centiaren. Combinatie 1719. 20. Het HUIS en ERF aan de Basstraat No. 55, groot 82 centiaren. 21. Het HUIS en ERF aan de Basstraat No. 57, naast het vorige perceel, groot 88 centiaren. 22. Het HUIS en ERF aan de Basstraat No. 59, naast bet vorige perceel, groot 88 centiaren. 23. Het HUIS en ERF aan de Basstraat No 61, naast het vorige perceel, groot 82 centiaren. Combinatie 2023. 24-27. Vier perceelen BOUWTERREIN aan de Sluisdgkstraat naast de buizen van de Bouwvereeniging Patrimo nium", ieder groot 1 are. Afzonderlijk en gecombineerd. 28. Een perceel best WEILAND in den Helderscben Polder, Sectie E No. 31, groot 99 aren 20 centiaren, belend met de perceelen van de heeren D. Hoogenboscb, P. Groen, R. Booms- ma, de armen der R.-C. Kerk en de Ned. Herv. Diaconie. Verhuurd aan den heer M. Bremer Sz., tot Kersttijd 1902, voor f 150 per jaar. 29. Een perceel best WEILAND iu den Helderscben Polder, Sectie E No. 1625, groot 80 aren 20 centiaren, belend met de perceelen van de heeren J. Giltjes, D. Hoogenbosch, P. Groen en R. Boomsma. Verhuurd aan den heer J. Breet tot Kersttjjd 1905 voor f140 per jaar. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkóopdag van 11—4 uur. Inlichtingen geeft Notaris STAMMES, ten wiens kantore de kadastrale kaarten ter inzage lij Te K.oop een nieuwe Bakwagen, met losse bak, ingericht voor Bierwagen, ook geschikt voor Broodwagen Adres: J. J. HEIJDENRLJK, Bree- waterstraat 4. t© lioop Bjj de Wed. A. P. SIPMAN, te Anna Steeds voorhanden een groote keuze nieuwe en bespeelde. ORGELS, 5 Octaafs van af f 70.00 PlANINO's van af f 150,00 op billijke betaalconditiën, termijn betaling. Verhuren en stemmen. tegenover de „ALLEMANSGADING'. A. Tielroóij-Spruit f bericht de ontvangst eener J nieuwe zending J FANTASIE-en HUISHOUD-j SCHORTEN. Lage prijaen. waarbij geen Lucifers, Waslichtjes of ander vuur noodig is. Alleen verkrijgbaar bij Weststraat 103, hoek Bakkersteeg. maakt aan de ingezetenen van HELD Eit bekenddat hij gearriveerd is met zijn Gebakkraam staande over het „CA.SIN van den Heer M. JP. POL /it£. De bediening geschiedt door Mej. M. ItlJPÈit-ttJLKKEH, die zich tlankbaar herrinnert aan het vorige jaar en hoopt nu met de zelfde gunst ver eerd te mogen worden. tegen veel verminderde prijzen. Molengrachft. II. SPKUIT. ZIE DE ÉTALAGES. Illl Iti: ECHTE met toebehooren met 6 Manualen, van ar f S.OO. met toebehooren r «2.50. met 8 Muziekbladen, li I 10.00. Notenkennis geen vereischte, men volgt slechts de streepjes. atr SJOT Elk overtuige zich. DIJKSTRAAT. G. BAAS Az. 25. ROZENSTRAAT 25. Nieuwe en gebruikte RIJWIELEN te koop tegen lage doch vaste prijzen. Tevens verkrijgbaar BINNEN- en BUI TENBANDEN en aanverwante Artikelen. H. D. HENNING. In het zoo gunstig: bekende adres, betreffende VERNISSEN en POLITOUR, is daar ook te verkrijgen alle mogelijke kleuren BUSSEN VERF. uit de Haarlemsche Stoomverffabriek. Gereed voor 't gebruik, en van zeer goede kwaliteit. Tegen concurreerenden prijs. Aanbevelend, Prachtige huishoudelijke artikelen cadeau. Zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde puike onbe rispelijke kwaliteiten als tot heden geven wij in onzen Winkel te Den Helder alle dagen cadeau aan eiken kooper van 1 pond MARGARINE van 33 en 38 ct. per pond, een direct cadeau of 2 metalen bons en op een Kilo of 2 pond van dezelfde kwaliteit een direct cadeau of 4 metalen bons en aan eiken kooper van 22, 26 en 29 ets. per pond 1 metalen bon en op 1 Kilo, 2 pond, van dezelfde kwaliteit 2 metalen bons aan eiken kooper van 1 pond MENGBOTER, bestaande uit aller- puikste Roomboter en prima Margarine, van 48 cents per pond, een direct cadeau of 2 metalen bons boven en behalve de cadeaux op Margarine geven wg nogfdes Zaterdags cadeau op een pond ROOMBOTER, merk Blugssen, 75 cent per pond en merk Asten, 70 cent per pond, 1 direct cadeau of 2 metalen bons. Aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 46 en 51 cents per pond 1 direct cadeau of 2 metalen bons en aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 43 ct. per pond 1 metalen bon. Deze bono geven recht teft inruiling tegen de in onze uitstalkast tentoongestelde prachtige voorwerpen. LET WEL!!! Niet alleen dat dit cadeau is eene zuivere toe gift, die zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde kwaliteiten als thans wordt uitgereikt, bieden bovendien onze Winkels de zuinige huis vrouw de belangrijkste voordeelen aan door de enorme lage prijzen. Onze prijzen y.jjn per pond: 20, 22, 26, 29, 33 en 38 Cents; of per Hilo 2 pond slechts 40, 44, 52, 58, 66 en 76 Cents. Nooit zag men zulke fraaie Cadeaux aangeboden. Ziet de uitstalkast van onzen Winkel te DEK HELDER, (O N "O C M) l- O "O JC Bij 0UDKERK VAN PRAA6. versch gerookte magere Zuidstraat. worden één uur na bestelling ge leverd, tegen zeer billijke prijzen. C. DE BOER Jr. j DURKOPP, CLEVCLAMD en CRAWFONT fCjh zijn de eenige Rijwiel-merken welke ttVJ I wrijving vrije Naven aan hun rijwin- «W I len aanbrengen. SS In „DE KLEINE DROGIST" WULFFELE-HOPMAN. VLAMINGSTRAAT No. 19. O Fabrikanten, waarvan bet product door bet ontwik keld publiek als het beste wordt erkend, en juist aan dit publiek danken bovenga* noemde Fabrikanten de eerste plaats onder alle Rijwielmerken. Nog in het bijzonder verzoeken wg de aandacht te vestigen op de vele en ga* wichtige verbeteringen voor 1900. Aangezien deze Fabrikanten de eenige zjjn, welka wrijving vrije Naven aan hunne Rjjwielen aanbrengen. Deze Rjjwielmerken concut* reeren alleen in kwaliteit, waarom zij in verhouding de goedkoopste zjjn. Door liquidatie van eenige 1ste klas Rijwiel- Fabrier. ken, leveren wij Heeren en Dames RIJWIELEN met LUCHTBANDEN van af f60 met garantie. Jongeheeren WIELEN met LUCHTBANDEN van af f25. Leveren het nieuwete en beete. Magazijn van Rijwielen, Onderdeelen, Banden en Reparatie -Inrichting^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3