l EIWITSTAAL LAMPEN. Oude Jenever I F. STOEL Hl. Bierenbroodspot, Spoorstraat 87. RECLAME WALRAVEN, ,DË BLAUWE DRUIF" LopMl „DE MOP". In Oost of West, Hellebrekers GEEN RHEUMATIEK MEER! Rijpers Porireiliisiei M ARIN E. Cognac FLENS, WOONHUIZEN Fabriek van Laiidbouwkalk Cognac Succes, M. C. KOCH, Koffiebranderij. Theehandel. WAUJFACTUHE»- EN is hel beste middel legen bloedarmoede van J. W. FLORIJN, D, RAMLER, 87. WESTSTRAAT 88 Nieuwe Haring, Vertrouwd adres Alcoholvrije Vruchtenlikeuren. P. PUINBROEK, Bloemist, smaakt altijd 't best. E KONINGIN OERSOEPEN GEBAKKRAAM. D. KOPPEN, ZUIDSTR. 73. Pension billijk. Mandemakerij. Openbare Aanbesteding bg de Directie der Marine te Willemsoord op WOENSDAG den 4en JULI 1900, des voormiddags ten 11 ure, van de navolgende Goederen en Materialen, als: Eiken balkplanken en platen. Teak- of Djati balken. Wagenschot. Dennen masten. Rigasche masten. Vuchten masten, juffers en sparren. Grenen latten, dennen de len, platen en ribben. Vurendelen. Bodemstukken, duigen en hoepels. IJzer en Staal. Gesmeed ijzeren- en stalen- voorwerpen. Kachels met toebehooren. Geel koper. Rood koper. Koper- en metaalwerk. Geel- en roodkoperen pijpen. Blik, lood, tin en zink. IJzeren moerbouten. Kramerijen (a) Kramerijen (b) Gereedschappen. Vijlen. Afval van katoenen garens. Machinekamer-behoeften. Gascokes. Harpuis, hars, huid- en mospapier en pek. Houtskolen. Smeekolen. Anthracietkolen. Turf. Vilt, ketelbekleeding. Verfwaren. Oliën, terpentijn, lak, ver nis, enz. Menie. Spermacetie-olie. Reuzel. Zinkverf, enz. Groene zeep. Witte zeep. Glas. Metselmaterialen. Wit metaal, delta metaal en phosphorbrons. Linoleum. Dé bestekken liggen ter lezing bg het Departement van Marine te 's Gravenhage, en bg de Directiën der Marine te Wil lemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, als- made bg de provinciale besturen en ter secretarie n van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zgn de bestekken te verkrggen ter Griffie der Ma rine te Willemsoord ad f 0.20 per bestek. per postwissel over te makenop den post wissel duidelijk de nummers der verlangde bestekken te vermelden. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofdingenieur der Marine te Willemsoord. D^ inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 4 der Algemeene Voorwaarden moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zgn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. Bestek No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. UIT DE HAND TE KOOP Adres: K. ZEEMAN, Kanaalweg 142. GËLD te verdienen voor allen, die in SIGAREN handelen. Goede SIGAREN, van af f0,80, f0,90 en f 1.— 2-Cents Sigaren f 1,10 en f 1,20 21/,-Cents Sigaren f 1,30 en hooger. Alles eigen fabrikaat. Monsters staan op frc. aanvraag gaarne ten dienste. Adres late VROONSTRAAT 46. Bestellingen van 500 Sigaren i r a n c o overal heen. ALKMAAR. extra fijne kwaliteit, tevens zeer geschikt voor Medicinaal gebruik. Aanbevolen door H.H. Doctoren. Verkrijgbaar tegen f 6.— bij 3 flesschen bij: Spoorstraat, Den Helder. - i i De noteering is thans p. 5 Ons. KOFFIE No. 1 65 No. 2 55 No. 3 45 No. 4 37'/. No. 5 35 Bijzonder lekker M EN A DO-KOFFIE 80 Cent. FOCKE S. KLEIN, Mi ruls teeg 171. Speciaal adres voor Sporthemden, Dames Overhemden, Handschoenen, Goedkoopst adres voor Mey's Papier Linnen Boorden. Fronts en Manchetten. Corset EMPIRE CO RSErr TEN-MAGAZIJN. Lustre, Drlls en Fansma Tasjes, Boorden en Manchetten, Tricot Ondergoederen, eet. Apotheker, I Verkrijgbaar te Lilerflesch ft.HO. verpakI met gebruiksaanwijzing. dek helder T. BAAS Azn., HOoldgraolit. 't zand Me]. CS. A. DB WIT. Schilder, Behanger en Glazenmaker, beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Schilders werkzaamheden, tegen bil lijken prijs. Adres2e VROONSTRAAT No. SI. lino b o 1 a per flesch f 1.05. Bassingracht, niEtiweniiiP. Grooto nieuwe sorteering LAGE PRIJZEN. J. VAN WILLIGEN. Heden ontvangen: W d« eerste Hollandsohe "Wm buitengewoon groot soort12 cent per Stuk. Schotsche nieuwe Haring S Cent. Alle dagen groole Afslag van Nieuwe Aardappelen, en rutm voorzien van Versche jonge Groenten, LAGE PRIJZEN. A. POSTMA, Spoorstraat. voor Koper, Tin, Zink, Lood, IJzer, enz. Begrijp uw eigen belang en kom in het Huis met recht van wederinkoop Lange- straat No. 11. Daar krijgt men de hoogste waarde en soliedste behandeling. Laat zich aan huis ontbieden. J, KIKKERT, Achtergracht Z.Z. 47. Logies per nacht 40 cent. Bij Abonnement minder. J. VAN DEK POT, I*. Puinbroek, MnlengracM No. 6. Ontvangen een schoone collectie Fransche en Duitschn Modellen, van af f2.00 per stuk. Aanbevelend. Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn en Sinaasappel, van de Firma Kagenia" te, Rreda. Directeuren Dr' -ERMAN VÏÏERDAG (Art.). I R. H. ARNTZENIUS (Technoloog) den Agent M. C, KOCH, Spoorstraat 28, K. METZELAAR,^Binnenhaven 12, ad fO.tèO per nesch. Aardbeien- en Frambozen- Limonade-siroop, ad f 0.70 per 1/ï L i t e r f I e a c h. Wederverkoopers per mand (24 flesschen) tegen fabrieksprijs. Nieuwste verbetering, ook met RINGSPOEL. Al-mede de beroemde YICTORIA-NAAIMACHINE 3 jaar guarantie. Volkomen onderricht Gratis. Spoorstraat O 90, Helder. Fabriek en Steparatie-InricMing. MOLENGRACHT No 6y beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van TUINEN. Abonnementen voor den geheelen zomer, zeer billijk. Levert alle soorten BOOM- en HEESTER GEWASSEN, KLIMPLANTEN, ROZEN en alle verdere tuinbenoodigdheden. Tevens eerste soort TUIN- en BLOEMZA DEN, GRAS- en KLAVERZAAD. Aanbevelend. Zuivere Honig, Beste Bloem, bjj 8 o 55 W Ï3 - «dl M SOEPEN BOUILLON gQr p£|^ in tabletten, zeer smakelijk en gemakkelyk, ƒ0.55 en f 0.75 evenaart de versche, ƒ0.60 per doosje van 10 capsules. BOUILLON SAUVEUR DES POTAGES cfj 3 aan te bevelen voor zieken, 5 GEPEPTONISEERDE BOUILLON maaglijders en herstellenden, a CQ p. tl. ƒ0.90. ja licht verteerbaar voedsel voor CREME DE LÉGUMINEUSES kinderen en herstellenden, p. blikjes ƒ0.60. Verkrijgbaar bg alle voorname Kruideniers en Comestibleshandelaara. Voor ENGROS en EXPORT bg PAUL HORN, Amsterdam. -4 e verzoekt de verbruikers zijner Thee deze zooveel mogelijk te nemen van de winkeliers of de agentessen. Aangezien door deze niet meer dan een BILLIJKE WINST wordt genoten, kunnen z ij tegen ieder groot Theemagazijn concurreeren. De Thee wordt UITSLUITEND verkocht in pakjes gemerkt met firma, handels merk en verkoopprijs, verkrijgbaar te HELDER: Breewaterstraat 43. Wed. H. D. d. HOOP. Basstraat 60 J. D. v. d. BLOM. Diaconiestraat 15 Wed. J. v. SANTEN. Gravenstraat 68 C. J. HORN. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KORVER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 »Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v. W.C.v. BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. KoningdwarsBtraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaalweg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed. C. ZUNDERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 18 J. HOFSTEE. Langestraat 32 Mej.A. JELLEMA—Ghus. 51 W. HILLENIUS. Loodsgracht 15 Wed. SARLEMIJN. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. d. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADRLAANSE. Molenstraat 68 J. LUIDENGA. 2e Molenstraat 128 H. LASTDRAOER. 2e LAFEBER Molengracht Wed. v. ZWIJNDREGT. 12 Mej. M. KLAASSEN. Oostslootstraat 21 Wed. J. J. WICKEL. 33 Wed. P. GRAS. Wed. c v. d. KULJL. Polderweg 3. S. KARSMAN. Piet Heinstraat2 C. A. DRIESSEN. Rozeustraat 46 Wed. G. OVERKAMP. Spoorstraat »De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Schagenstr. Wed. C. NOOTSTOOKER. Sluisdijkstraat 78 D. MURKS. Ie Vroonstr. 28 Wed. J. J. A. PUTTERS. 76 Wed. H. RIEMERS. 2e Vroonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuidstraat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JURJAANS. Op TEXEL: Den Burg W. P. SMIT. Op VLIELAND: F. DEKKER. Te K 0 E G R A S, bjj: D. MAREES. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de SOUCHON-THEE a fl.30p. 5 ons. KLOOSTERBALSEM. Koning den Balsems, recept der ZeerEerw. Heeren Kloosterlingen van het Klooster Santa Paulo te Cartagena, is het eenig genezend middel tegen RHEUMATIEK. Het is ook heilzaam tegen brand- en snijwonden, verstuikingen, kneuzingen, stramheid in ledematen, lendepijn, spierverrekkin- gen, enz. Prijs per pot 35 ct., 75 ct., f 1.20, f2.50. L- J. AKKER, Alkemadestraat II, Rotterdam. Verkrijgbaar te Helderbg L. ROOG en W. V. BRUINVISte Anna- PaulownapolderWed. P. NEUVELte EwykslnisK. DE GRAAFF te WieringenJ. P. WIGBOUT. Bekeningen, Nota's, Kwitantiën, in alle formaten en prijzen. Briefkaarten, Bose f 1.30 per 1000, Oroene f 1.60 per 1000, met firma f2.25, fijn carton. Strooibiljetten, van f 1.50 af per 1000. Aanplakbilj etten, Enveloppen, van f 1.40 af per 1000. Rouwbrieven, Huwel ij kskaarten, Oeboortekaarten, worden één uur na bestelling geleverd. Visitekaartjes, keuze uit ruim 50 "ettersoorten. Programma's, op gewoon en kunstdrukpapier. Balboekjes, enz, enz. Allo andere Drukwerken leveren wij, kwaliteit, pa pier en afwerking in aan merking genomen, het goedkoopst. Ilantlt-lKdriikkerü van C. DIÜ HOEK Jr. De Bloemisterij „Semperflorens" eene speciale inrichting tot het ver- vaardigen van fijne B0UQUETTEN, KRANSEN, BL0EMMANDEN en het plaat sen van VERSIERINGEN, overeenkomstig de laatste eischen des tjjds. Beleefd aanbevelend, Jan van Aniesfoort, Langestraat 5. Bloemist. Standplaats Hoek Postbrug tegenover den WelEd. Gestr. Heer PAEHLIG. Helle bediening. Bestellingen worden bij elke hoeveelheid JDruk bezoek vereerend Elke Liefde-Stichting kan des Woens dags kosteloos hare bestelling doen. Aanbevelend, K. RIJPER. Bezichtig slechts de extra rijke sorteering. LAAGSTE PRIJZEN. II JJ Boncis - Hotol. Beveelt zich aan. Koele Zaal- Lommerrijke Tuin. Ruime Kamers. Propriëtaire. Het goedkoopste en soliedste adres voor het maken en repareeren van Witte. Bruint en Rotting MANDEWERK, is WEEZEN- STRAAT 64. Aanbevelend, II. VA1 Tl KL KW. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van C. DE BOER Ja., Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4