KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Het Zeemanshuis, Speciale Goedkoope Uitstaphiljetten rao Hosten raar Ela, voor Helder, Texel en WIerIngen No. 2856 Zaterdag 30 Juni 1900. 28ste Jaargang. Bij dit do. behoort een Bijvoegsel. KALENDER DER WEEK. Festival te Weringen. Café Logement Eenig is ds „Tuintjes". In de THEE- en SPEELTUINEN, extra groot Balmuziek BIERZAAK. CAFÉ-BILJART met VERGUNNING EEN ACHTERKAMER, een goed beklante Zaak. Hollandsche IJzeren tegen zeer verlaagd tarief, geldig één maand. A. VAN DE VELDE, Gebakkraam, Schoüffbnrglokaal ,,'t Centrum". OE VODDENRAPER VAN PARIJS. HET GEHEIM VAN DEN KUSTWACHTER, Of Attentie s. v. p! Kermis teHelder. HOLLANDSCHE PALING en keurige METWORST, M. ZONDERHUIS, Tivoli -Jlen Helder. The American Bioscope Kinder- en Familie-ïoorsteUini, -- Bureau Zuidatraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 69. Atoonnemont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87*/^ Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Burcauii Spoorstraat an Zuidatraat. Aavertontlön 1 tot 5 regels25 Cent. e regel meer5» Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. JULI, Hooimaand, 31 dagOD. Opkomst der Zon 3 n. 43 m. Onderg. 8 u. 24 m. Zondag 1 Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 5 Eerste Kwartier. Vrijdag 6 Zaterdag 7 Aan onze abonné's bniten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zon dagsblad, 2e kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels vóór 5 Juli, zullende anders daar over met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/a Ct. beplakt te worden. DE UITGEVERS. (Jlt het Buitenland. Over President Kruger. »Toen in 1885 eenige burgers der Zuid- Afrikaansche Republiek President Kruger de ontdekking van nieuwe goudmijnen kwa men berichten, toonde Oom Paul niet de minste blijdschap. Een tjjdlang zweeg hg, als in diep gepeins verzonken, tot hg ant woordde «Spreek mg niet van goud. Goud brengt meer tweedracht, ongeluk en on verwachte rampen in zgn nasleep dan voordeelen. Bidt God, gelgk ik, dat de vloek, dien het meebrengt, niet ons dierbaar land moge treffen, juist nu het opnieuw geko men' is aan ons en onze kinderen. Bidt en smeekt Hem, die ons geholpen heeft, dat Hg voortga dat te doen, want ik zeg u, dat zeker ons goud, dat uit onzen grond genomen wordt, zal worden betaald met stroomen van tranen, met het levensbloed van duizenden onzer beste zonen, wanneer diezelfde grond moet verdedigd worden tegen de hebzucht van anderen, die hem alleen om den overvloed van goud begee- ren." Deze voorspelling uitte President Kruger 15 jaren geleden tegenover de de putatie van burgers, die hem hare opwach ting maakte. Welk een profecy was dit Een. der burgers van Pretoria herinnert er thans aan in een opstel in een der Engel- sche tijdschriften, dat voorzeker zal bij dragen, om den Engelschen een beter denkbeeld te geven van het karakter en de zielegrootheid van den man, die zóó zwaar door hen verongelijkt is. Zoo ook deelt dezelfde schrijver nog het volgende mede >De buitengewone spanning der laatste dagen heeft President Kruger sterk doen verouderen. En toch behoudt hij zjjne merk waardige levendigheid van geest en won derbare lichaamskracht. In de eerste vier maanden van den oorlog, toen, op enkele uitzonderingen na, door de bondgenooten overwinningen werden behaald, was Kruger altijd kalm en herhaaldelijk Bpoorde hg de jongeren aan, zich te matigen in hunne overigens verklaarbare opgewondenheid. Ik zal nooit dus schrgver van het bewuste artikel de houding van den ouden man vergbten, in den ochtend van 25 Januari, toen de tgding hem bereikte van het ge vecht op Spionskop met al de gruwelijke •n verschrikkelijke bijzonderheden. Hg bad plechtig voor de zielen dergenen, die op den eenzamen heuveltop voor hunne vlag of voor hun land gesneuveld waren en ver bood zeer streng alle vreugdebetoon over de groote nederlaag, door de Engelschen geleden, nog tienmaal gruwelijker dan Ma- ju ba. Mevrouw Kruger schreide, toen zg uit Louis Botha's rapporten vernam, dat niet minder dan 600 lgken van dappere solda ten onbegraven waren gevonden op den top van den berg, badend in hun bloed, verlaten zelfs door hunne makkers en de ambulances. Zij sprak over de vele moeders, vrouwen en verdere bloedverwanten dezer arme slachtoffers van een wreeden oorlog en eene nog wreedere diplomatie over zee. Haar hart bloedde want hadden zij en haar echtgenoot niet vier zoons, zes schoonzoons, drie-en-dertig klein zoons en vele andere bloedverwanten afge staan voor den dienst aan het front T w e e kleinzoons zgn reeds in den strjjd gesneu veld, en waarlgk de presidentsfamilie draagt hare verantwoordelijkheid als eerste bur gergezin des lands ten volle De Russische Prins Galitzin, die tot den hoogsten Russische» adel behoort en thans, als vice-president der jury voor den wjjn- bouw op de Parjjsche Wereldtentoonstelling, in de Fransche hoofdstad vertoeft, liet dezer dagen een kostbaren, zilveren lauwerkrans leggen bij het borstbeeld van President Krüger in het Transvaal-paviljoen van ge- raelm» expositie. Bedoelde krans is een waar kunstwerk, en vertegenwoordigt een groote waarde. Hg rust op een fluweelen kussen, gedekt met de Transvaalsche vierkleur, en eeft tot opschrift, gegraveerd op den mid denband Aan den vertegenwoordiger van een klein volk en van eene groote gedachte. Huldeblijk der bewondering van Prins Leo Galitzin." De krans blgft gedurende de tentoonstelling in het Transvaal-paviljoen, om naar Pretoria te worden gezonden, wan neer de President weder naar zgn hoofd stad zal zgn teruggekeerd. Het standbeeld voor Washington, 't welk de Amerikanen Frankrijk aanbieden als getuigenis van de erkentelijkheid voor de in 't laatst der vorige eeuw geboden hulp bg 's lands bevrgding van Engeland's over- heerschiug, is in de vorige week te Parjjs aangebracht Het bronzen beeld zal op het Jena-plein worden geplaatst, waar reeds een voetstuk van Amerikaansch graniet van 4 M. hoogte wacht. Het beeld meet 7 M., en stelt Washington voor, zittende te paard, den degen omhoog geheven, den zegen des Hemels over de Amerikaansche wapens afsmeekende. Het paard weegt 3971 Kilo's en de ruiter 1866. Eerstdaags zal het standbeeld gereed zgn. 't Zal ont huld worden op 3 Juli a.s., den verjaar dag van den dag, dat Washington te Cam- bridge het bevel over zgn leger op zich nam. De consul-generaal der Vereenigde Staten van Noord-Amerika zal dit kost bare geschenk den Franschen Staat aan bieden, en de Fransche Minister van Bui- tenlandsche Zaken de heer Delcassé zal het voor den Staat aanvaarden. Op het oogenblik is het nieuws uit China nog verre van overvloedig. De toestand is er tamelijk critiek, en wat er de toekomst opleveren zal, is in de verste verte niet te gissen. Zooveel is zeker, dat de mogend heden zich in eene zeer lastige positie bevinden, 't Kan best zijn, dat zg later tot de erkentenis komen, dat zg, door zich te zamen met de inwendige aangelegen heden Tan China intelaten, hunne handen in een heel leelgk en gevaarlgk wespennest hebben gestoken. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 29 Juni 1900. Op den 2en Jolj herdenkt dejhee* H. Schol, Loodsschipper le klasse, alhier den dag waarop hg voor 40 jaren in den Loodsdienst trad. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer C. Zwaan, predikant bij de Gereformeerde gemeente te Zevenhoven, heeft het beroep naar Amsterdam om te arbeiden als dienaar des Woords te Djogja, in Nederl. Oost-Indië aangenomen. Naar wg vernemen zal de Kapitein- Luitenant ter zee W. J. de Brugne, thans nog commandant van Hr. Ms. «Sommels- djjk", in September a. s. optreden als commandant van het Koninklgk Instituut voor de Marine alhier. De nieuwe torpedoboot Hydra", onlangs te Londen te water gelaten, is 25 dezer aldaar in dienst gesteld onder bevel van den luit. ter zee late kl. W. T. de Booy en is den 27sten dezer te IJmuiden aangekomen. Men meldt ons uit Kiel, dat de kapt. ter zee A. W. F. C. van Woerden, commandant van Hr. Ms. »Noordbrabant", door Z. M. den Keizer van Duitschland benoemd is tot commandeur in de orde van den >Rooden Adelaar". Loting-Schutterij. Hedenavond half acht uren, zal in de Bouwzaal aan de Kerkgracht alhier, de jaarljjksche loting voor de Schutterij plaats hebben. Hieronder nemen wg het programma op van het Concert hedenavond van 8 tot 10 uur te geven voor de Sociëteit Marine- Club" door het Symphonie-Orchest van het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine. Even als het vorige jaar zullen zeker vele belangstellenden van dit Concert willen profiteeren. Wil men evenwel volop van de schoone muziek genieten dan zg het publiek gedurende de uitvoeringen stilte aanbevolen. PROGRAMMA. I. Marche Lorraine Louis Ganne. 2. Hommage k Johann Strauss. Sr. Ouverture jubilaire Viennoise Franz von Suppé. Divertissement Espagnolo C. Desormes. a. Seguedille; b. Havanaise; c. Bolero; d. Cachucha; e. Zapatéado. Grande Fantaisie de 1'opérm: FaustCharles Gounod. Padzi. Ouverture: La Sirene D. F. E. Auber. Marche Egyptienne Johann Strauss. 7. Selection from the Japanese Musical play The Geisha. Sydney Jones. Victoria!!! Walzer Benjamin Bilse. 9. Finale. Colonel-Polka do 1'oporette: La Femme li Papa. Florimond Hervé. Wg vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande advertentie van den Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Door deze Maatschappij wordt het reizend publiek gedurende de maanden Juli, Augustus en September wederom de gelegenheid aan geboden om tegen veel lager prjjzen, dan die van de gewone goedkoope uitstap- biljetten, een uitstapje langs de lgnen dier Maatschappij en sommige tramwegen te maken. Men is hierbij geheel vrjj in het kiezen van den te volgen weg; men kan een rondreis maken, of wel geheel of ge deeltelijk over denzelfden weg terug reizen. Men denke er evenwel aan dat de af te lsggen weg minstens 270 K.M. moet dragen. Wg vertrouwen, dat van de aan geboden gelegenheid ook dezen zomer wederom veel gebruik zal worden gemaakt. Tweede Kamer. In de zitting van jl. Dinsdag werd een voorstel behandeld van de centrale sectie, wier meerderheid de Ongevallenwet op a.s. Vrgdag in de afdeelingen wilde doen onderzoeken. Hierover ontspon zich een levendige discussie, waarvan de uit-J slag was, dat de heer v. d. Zwaag met zgn voorstel, om de behandeling der OnJ gevallenwet onbepaald te verdagen, geheel alleen bleef staandat het voor- 8tel-Savornin Lohman, om het afdeelings- onderzoek tot September a.s. uittestellen, met 45 tegen 33 stemmen verworpen, en het voorstel der centrale sectie aan genomen werd. Heden wordt dus de meergenoemde wet in de afdeelingen der Kamer onderzocht. Wijziging-Drankwet. >Het Vaderland" noemt het bar, om 8000 Nederlanders op korten termijn hun broodwinning op te zeggen, en, zgns in ziens neemt de schadeloosstelling de hard heid van den maatregel niet weg. Boven dien heeft de schadeloosstelling hare be denkelijke zjjde. De grief van het blad is, dat de voorgestelde regeling te laat komt Zoo lang het niet vaststond, welke vergunningen gehandhaafd, welke opge offerd zullen worden, lag het voorde hand, dat belanghebbenden zich niet voorbe reidden. Toen de Ministers Tak van Poort vliet en Smidt zeven jaar geleden een wg- ziging voorstelden, was het tjjd geweest een regeling te treffen. Nu komt die wij ziging niet ter elfder ure, maar te half- twaalf! De conclusie van het blad is deze; »Men bevele der Regeering aan, een voudig den fatalen termijn met een aantal iaren te verlengen, en dan bewerke deze Regeering of haar opvolgster in het eerste jaar na de verkiezingen van 1901 een verscherpte en verbeterde Drankwet, waarop dan later kan worden nagegaan, of zulk een fatale termijn moet worden behouden." ques en Durban, ten «eerste naar de komst van een oorlogsschip wonschteu. De gevallen waarin ondersteuning en hulp werd verleond, hebben beweren dat het ver blijf van de .Friesland" te Durban en Lorenijo- Marques inderdaad nuttig is geweest; boven dien heeft de aanwezigheid aldaar van dien bodem een zeer goeden indruk gemaakt. Het aanwijzen van een schip van het auxi- liair eskader was niet alleen het gevolg van de omstandigheid dat een schip van Ned.-Indiö spoediger in Znid-Afrika kon zgn dan van Nederland, maar ook van het feit dat, toen de Regeering tot de zending besloot, geen schip voor den algemeenen dienst voor dat doel in Nederland beschikbaar was. Nimmer worden evenwel de schepen van het anxiliair eskader voor andore diensten gebruikt dan nadat daartoe vooraf, met de Ind. regeering overleg is gepleegd. De kosten van het schip de .Holland", dat ook nit Indië naar China is gezonden, zullen, evenals die voor de .Friesland", ten laste komen van het Nederl. budget. Het kwam der Regeering voor dat de Nederl. belangen in China niet onder de specifiek NederL- Indisohe kunnen worden gerekend. Een wetsontwerp is gereed gemaakt voor stellende om den tjjd door de opvarenden van de ^Friesland" in Zuid-Afrika diiargeateld, als Indischen diensttijd te doen tellen voor pensioen. Het wetsontwerp is thans aanhangig bjj den Raad van State en zal, naar de minister van marine hoopt, spoedig de Staten-Gena- raal bereiken. BERLIJN, 27 Juni. De regeering heeft gedacht over het uitzenden van nog meer troepen naar China. Waarschijnlijk zal sen afzouderlgke troepen-afdeeling gevormd worden uit de talrgke vrijwilligers die zich uit het geheele leger hebben opgegeven tot versterking van de twee bataljons ma riniers die dezer dagen te Wilhelmshaven zullen scheep gaan, maar niet meer in die bataljons konden worden opgenomen omdat ze reeds meer dan voltallig waren. Onge veer tienduizend vrijwilligers hadden zich aangegeven. Misschien zullen vijfduizend onder hen vereenigd worden tot een afzon derlijken troep. Definitieve besluiten zgn dienaangaande nog niet genomen. Daar nn ^binnenkort alle., drie batalions mariniers in China zullen zgn, heeft de Keizer last ge geven tot de vorming van drie nieuwe bataljons. Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben afwijzend beschikt op het verzoek van eenige gemeentenaren te Vlieland, om subsidie ten einde aan de Zeevaartschool een leeraar in de practische zeevaartkunde te kunnen benoemen. A T J E H. De correspondent te Batavia van de >N. Rott. Ct." seint Benden van den pretendent-sultan plun derden in Gedong. Onze troepen vielen den vjjand aan. Deze liet 51 dooden en 37 geweren achter. Aan onze zjjde werden gedood 2 manschappen en gewond de luits. Djjkstra en Lamberts en 11 manschappen. Ambtenaren Z. A. S. M. Bjj de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij is een nader tele gram ontvangen van den Ned .-landschen Consul Generaal te Kaapstad, vermeldende, dat de hoofdofficier, belast met de trans porten, order heeft gekregen maatregelen te nemen voor het vervoer van East Lon- don, van 1300 mannelijke passagiers en 1700 familieleden en daartoe aangewezen heeft de stoomschepen «Manhattan," «Ger- i", Arundle Castle" en «Harwarden Castle"; dat de consul te East London seint, dat de militaire autoriteiten aldaar nog geen bericht gekregen hebben op welken dag de bedoelde personen aldaar zullen aankomen; dat één stoomboot ge reed ligt; dat door de autoriteiten voor bereidingen worden getroffen voor hunne verpleging gedurende hun verblijf aldaar en dat de stoomschepen Kaapstad zullen aandoen. De Consul-Generaal voegt er bg nadere telegraphische mededeelingen te zullen doen. Naar men verneemt treft het hoofdbe stuur der Ned. Z.-A. Ver. maatregelen om bg terugkeer der bovenbedoelde ambtenaren en andere repatriëerende Nederlanders uit de Zuid-Afr. Republiek krachtig steun te verleenen en heeft genoemd hoofdbestuur zich daartoe zoowel met de afdeelingsbe- sturen als met verschillende particulieren eo maatschappijen in verbinding gesteld. Bg de Ned. Zuid-Afr. Vereeuiging is tot heden aau giften ingekomen de som van f 1.194.699.90 Het bedrag, bg de commissie voor het huldebljjk aau wjjlen Joubert ingeko men of aan haar toegezegd, is thans f 9200. Telegraphisch heeft de commissie 500 pd. st. voor de krijgsgevangen Boeren over gemaakt. Zuid-Afrika - China. Id een Nota naar aanleiding van het ver slag der Tweede Kamer omtrent de aanvul- lingsbegrooting voor Marine-dienst 1900, «egt dc Minister dat ook de in Zuid-Afrika ge vestigde Nederlandsche «onsulaire ambtenaren, inzonderheid die te Pretoria, Louren90 Mar- Spoorgraoüt 48. Meest gezocht V O U H S U O E M E UT, ruim. conver.ati.zaai, zindelijke kamer.. Logies van af f 35 cent per nacht. g&- Consumptie uiterst billijk. De ondergeteekende Schipper J. DE HAAN, van Wieringen, maakt bekend, dat den le JULI ter gelegenheid van 't Festival gelegenheid zal bestaan om 's morgens 7 uur precies van den Helder te vertrekken naar Wieringen. J. DE HAAN. Beurtschipper op Helder. De Oorlog in Zuid-Afrika. Een aanval der Boeren. MASEROE, 26 Juni. Een afdeeling Ba- soeto-werklieden, die onder toezicht van Engelsche ingenieurs werkzaam waren in de nabjjheid van Kroonstad, werden door de Boeren aangevallen zg verloren 20 dooden en gewonden en 200 gevangenen. Naar gemeld wordt, heeft commandant Olivier de Engelsche linies doorgebroken, met een commando waarmede hg uit het Zui den kwam. KAAPSTAD, 26 Juni. Officieel wordt aangekondigd dat geen troepen Zuid-Afrika zullen verlaten, voordat de oorlog geëin digd is. Waarschjjnlgk zal dan het eerst de garde-brigade vertrekken. Programma van het 5de Zomer-Concert, te geven op Zondag 1 Juli 1900, van 3 tot 4uur. 1. Hochzeitsmarech aus der unvollendetcn OperLoreley", Feli x Mendelsaohn Bartholdy. 2. Ouverture: .Le Duc d'Olonne", D. F. E. Auber. 3. .Gavotte (e. mineur)", E. Silas. 4. Selection from Opera: „Adelia", Gaetano Douizetti. 5. Ouverture: „Bonaoir Monsieur Pantalon", Albert Griear. 6. Mosaique de 1'opéra: .Une Folie a Rome", F. Rioci. 7. O schoner MaiWalzer aus der Operette «Blinde Kuh", Johann Strauss. 8. ,Frou, frou, Polka élégante", Joh. Resch. ADVERTENTIËN. IHJKWTHA AT Mo. 50. Vanaf Zondag a.s., gedu rende de Ke/rmisweek, zal even alshet voorgaande jaar werkzaam zijn de Heer A. VERMEER. Minzaan aanbevelend, J. IV. THIJSSM3X. nabij Huisduinen, Aanstaande Zondag: met een uitstekend MUZIEK-ORKEST. Goede consumptie eu een nette bediening. Directeur, J. D. DE GRAAF. 9V Alle dagen geopend voor Gezelschap pen voor buiten en binnen de gemeente. TE HUUR een WOON- en WINKELHUIS, in het het drukste gedeelte der Spoorstraat. Adres8POORBTRAAT i Wegens vaste betrekking ter overname aangeboden te IJmuiden een nette Bierzaak, voor spotprjjs. AdresBureau van dit Blad. TE HUUR een mooi HEERE.VHl'lN. tegen einde Augustus, bevattende 6 KA MERS, KEUKEN en mooien TUIN, voorzien van GAS- en WATERLEIDING. Thans bewoond door de W.Ed. Gestr. Heer J. SP0RRIJ, Langestraat 39. Huurprjjs f 200 per jaar. Te bevragen bg W. C. VAN BREDA Hoofdgracht. Wegens omstandigheden ter overname aangeboden op eorsten stand. Br. letter A, «Vliegend Blaadje". TE HUUR 80 cent per week. VLAMINGSTRAAT No. 58. Adres: BUITENHAVEN 18. TE HUUR GEI RUIM PAKHUIS, aan den Djjkweg, zeer geschikt voor Werkplaats. Te bevragen Keizerstraat 15-17. Tor overname in mode-artikelen voor DAMES, op goeden stand. Brieven franco lett. X. Bureau van dit Blad. Gedurende de maanden Juli» Anguatua en Septembar» van elk jaar worden "■e"'!"» uitgegeven Tarief en voorwaarden zijn aan stations, informatie-boreaux en beetelkantoren ver krijgbaar, tegen den prjjs van 3 cents. maakt aan de ingezetenen van HELDER bekenddat hij gearriveerd is neet zijn staande over het „CASINO" van den Heer MtI*. DOL AH, De bediening geschiedt door Mej. itt. RIJ PER--BAKKER, die zich dankbaar herrlnnert aan het vorige jaar en hoopt nu met de zelfde gunst ver eerd te mogen worden. Nederlandsch Tocneelgezelschap van haft Paleis voor Volksviyt» Bestuurder CHARLES DE LA MAR. Maandag: 2 Jolt Drama in 8 bedrijven en een voorapeL Vertaling van C. T. P. Biqot. Jean Voddenraper, Charles de la Mas. Dinsdag: 3 Juli cf de Grenadier van Napolecn L Groot Historisch Drama in 5 bedrijven door Charles de la Max. Napoleon I, Chakles de la Max. Woensdag- 4 Juli: Groot sensatie-drama in 5 bedrijven, van 'd Ennert. Jocelln Kustwachter, Cha&les dx la Mak. De Hoofdrollen worden vervuld door de Dames De la Max. Khikl—Tartaüd, Vak Biem—Kapper, Tuch Barbier en de Heeren Charles de la Mar, Dxlhokti, Napoleon dk la Mar, Franken, T. de la Mar, Kanmij er, enz. Prijzen der plaatsen Iste Rang 75 ct., 2de Rang 50 ct 3de Rang 30 ct De populaire tooneelspeier Charles de la Mar treedt gedurende de kermis alhier op met een zeer verdienstelijk tooneelgezelschap van het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam. De ondergetekende berichtdat hij veder it gearriveerd met puik fijns eersts kwaliteit tegen concurreerende prijzen. Standplaate: KANAALWEOover Mej. Wed. ZUNDERDORP. Onder mintame aanbeveling van ALKMAAR. Van af Zondag 1 Juli 1900 gedurende de Kermis i van MERKELBACH te Amsterdam. De nieuwste en merkwaardigste opnamen van levende Fotografiën, waaronder zullen uitmunten de Frans Hals - Feesten te Haarlem, Lustrum-Feesten te Lelden, ent- vangst van H. M. onze Koningin te Haarlem en de laatste episoden uit den oorlog met de Boeren, enz. enz. MERKELBACH'S geperfectioneerde uit gaaf met keur van Zangen, Soli- en vol- orkestuitvoeringen, zuiver van klank, ver staanbaar en aangenaam voor 't gehoor. Dagelijks van 't middag* 5 uur tot avond* om het uur voorstellingen. Entree: te Rang 30 cL 2e 20 cL N.B. lederen dag verandering van vonr* stelling. ZondagWoensdag en Zaterdag t des middags ten 2 uur. Entree 25 Cent, Kinderen !5 cent N.B. Deze voorstellingen zijn geheel afj» scheiden van het CAFE-CHANTAMT in de groote zaal. DE DIRECTIE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1