KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringenm No. 2857. Woensdag 4 Juli 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Spoorjtraat, Telefoonn". 59. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zon dageblad, 2e kwartaal i 900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels vAAn 5 Juli, zullende anders daar over met 5 cents verbooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2l/s Ct beplakt te worden. DE UITGEVERS. Uil hel Huiienlaiid. Sedert de oorlog tusschen Engeland en de beide Zuid-Afrikaansche Republieken is ont staan, is herhaaldelijk opgemerkt, dat de open bare mecning in zoo goed als geheel de be schaafde wereld vierkant is gekeerd tegen Engeland, als de oorzaak van dezen onzaligen krijg. Aa° de betuiging dezer antipathie werd dezer .dagen door bet tijdschrift: .Revue des Deux Mondes" een artikel gewijd, dat be langrijk genoeg is, om or de volgende op merkingen aan te ontleenen .Tegen het einde der eeuw, die in de geschiedenis genoemd zal worden de eeuw der herleving en wederge boorte van volken, en waarin het dus de grootste staatkundige, de grootste internatio nale misdaad is, een volk te vernietigen, heeft Engeland niet geschroomd, juist dit misdrijf te plegen. Terwijl de Engelschen het vrij zinnigste volk der wereld zyn, hunnen zij hunne vrijzinnigheid alleen voor zich zeiven bewaren het is by hen geen uitvoer-artikel. Alleen Engelsche belangen leggen by hen ge wicht in do schaal. Die vormen een waren, z/nationalen godsdienst", met slechts één geloofs artikel, 't welk luidt, dat geen onderscheid be hoeft te worden gemaakt ten aanzien van het geoorloofde of het verbodens, ten aanzien van goed bf kwaad, het rechtvaardige of het on rechtvaardige, mits maar alleen Engelsche belangen worden ontzien. En die belangen zgn, helaas, alleen stoffelijk. Het geweten van den Engelschman is nauwer, onrustiger, stren ger dan dat van een ander volk, doch het schjjat wel, dat de onzedelijkheid hunner buitenlandsclie staatkunde daarmede onaf scheidelijk samenhangt. De persoonlijke zede lijkheid van de Engelschen en de onzedelijk heid hunner buitenlandsche staatkunde ont springen uit dezelfde eigenschap, uit dezelfde overtuiging, dat hun ras boter is dan alle andere. De Engelschman un onzen tijd, hetzij koopman of Minister, geleerde of Pair van Engeland, is in eigen wezen iets bijzonders, het product van een eenige teelkeus, eene bijzonderheid van de menschensoort. Dit noe men wjj somtijds zgn onbeschaamdheid, doch dat woord is slechts half rechtvaardig. De onbeschaamdheid van andere menschen is opzettelijk, die van den Engelschman on willekeurig, ja, onbewust. Mten kan niet precies zeggen, dat hg de rest van het mensch- dom veracht, hg doet of die rest er niet is. Maar dit doen, en die onbeschaamdheid heb ben hetzelfde gevolg. De Engelschman meet zgne daden met dezelfde maat als die van andere lieden. Hij gunt zichzelf niet, wat hg in anderen dulden zal, en daaruit blijkt, welk een eerbied hg oor zichzelf heeft. Maar hg veroorlooft zich wel, aan anderen te doen, wat hg nooit zou dulden, dat zjj hem deden. En hier heeft men het beginsel zjjner buiten landsche staatkunde. Zéé overtuigd zgn de Engelschen Tan het uitstekende hunnerstaat- kunde, dat zij gereed staan, in naam der be schaving, een klein, verwant volk te verdel gen. De wereld kan in hunne oogen niet vooruitgaan, indien zg niet verongolscht wordt. De Engelsche beschaving staat volstrekt niet hooger dan die van andere beschaafde volken van Europa. En omdat do wereld eindelijk begint intczien, dat de overplanting van En gelsche gebruihen het eigenaardige derEuro- peesclie volken bedreigt, en dat de .meerder heid" der Engelschen dikwgls alleen bestaat in de bevordering der zelfzucht door deze gebruiken, daarom is de openbare meening in geheel Europa bgna eenparig tegen hen in opstand gekomen'. De verwikkelingen in China schjjnen bg voortduring zonder de verlangde ophelderingen te zullen blgven, en een van de berichtgevers der buitenlandsche aangelegenheden schreef dan ook deze.- dagen De verborgenheid, die er heerschl omtrent het lot de^Europeesche gezantcu te Peking en omtrent hunne omgeving is nog altgd ondoordringbaar". Toch wordt door velen de hoop gekoesterd, dat zg zich in veiligheid bevinden, ofschoon uit de onder scheidene berichten nog niet valt optemaken, waar zg zgn, en of zg wel de noodige be scherming genieten. Op 'toogenblik, waarop wjj onze berichten verzamelen, bestaat ten aanzien van 't geen wjj wenschen te vernemen, volstrekt geen zekerheid. De tgdingen zgn verward .en onvertrouwbaar. Dit sohgnt wel genoegzaam zeker te zgn, dat een troepenmacht van 10.000 man, onder bevel van den Rus- sischen generaal Stoessel, op weg is naar Peking. Deze tocht zal, meenen wg, aanleiding geven, dat we eerstdaags het gewenschte nieuws zullen te weten komen, en vornemen of de gezanten zich nog steeds bevinden in de hoofdstad van het Hemelsche Rijk, en of ze daar veilig zgn. Behalve over de onvol- komene, vaak duistere berichten uit het verre Oosten verliest men zich in gissingen omtrent de gevolgen in de toekomst van de tegenwoor dige gebeurtenissen in China. Men vraagt zich afIn Welken toestand bevindt men zich daar In dien van vrede toch zeker niet, en evenwel, er heeft geen oorlogsverklaring plaats ge had. En hoe moet het gaas, wanneer de mo gendheden er in slagen, om door kracht van wapenen den opstand te dempen, en zjj te zamen meester worden van een zoo uitgebreid grondgobied, door een zoo vreemd volk be woond. En hoe zal het gaan met den bekenden nagver, die er onder de mogendheden bestaat, met het eenparig streven naar uitbreiding van macht in Oost-Azië? Dit zgn vragen, die heel gemakkelgk zgn te doen, doch om ze te be antwoorden Wegens plaatsgebrek kunnen we ons Feuilleton heden niet vervolgen. Hcldersclie Kermis. Wanneer dit nummer van *'t Vliegend Blaadje" ondor de oogen van zgn lezers komt, is do kermis hier ter plaatse weder in vollen gang en de gewone kalmte vervangen door een buitengewone levendigheid langs straten en grachten. Draaiorgels en straatmuzikanten brengen leven in de brouwery, kramen en tenten, die de- vorige week zgn opgeslagen, geven aau sommige godeelten der gemeente een geheel ander aanzien en door velen, voor al door de jeugd, is dit jaarlgksche volks feest met verlangen verbeid. Te betwijfelen valt het dan ook niet, dat de kermis bier ter plaatse nog vele voorstanders telt en dat nog onderscheidene personen, zoowel ouden als jongen daar nog steeds een gepaste uitspan ning meenen te vinden. Voor diegenen geven we daarom, volgens onder gewoonte, een kort overzicht van wat er te zien valt en welke vermakelijkheden den kermisgangers aange boden worden. Op het Nieuwe Kerkplein aan de noordzij de vinden we de schouwburgloge van den hr. A. Van Lier met 't Hollandsche Tooneelge- zelschap. Als openingsstuk werd door de direc tie aangekondigd Offenbach's operrette .De Dochter van den Tamboer-majoor", een vroo- lgk zangspel met fraaie mnziek en aardige tafereelen. Hedenavond wordt hetzelfde stuk opgevoerd en wg twijfelen geen oogenblik of de tent zal goed gevuld zgn. Aan de zuidzijde staat de fraai ingerichte schonwburgtent van den heer A. Wjjlacker, opvolger van den heer W. Hart. Het publiek zal zich daar ook wel amnseeren, want de regie is opgedragen aan den heer J. D. Blaa- zer Sz., die bg het publiek als regiseur en tooneelspeler gunstig bekend is. No. 1 op het repetoire stond het drama .Paul Krüger«, de vader van Transvaal. Ook het verdere repe toire doet ons verwachten, dat het aan bezoe kers niet zal ontbreken. Nog wordt den liefhebbers van hot tooneel een gelegenheid aangeboden in 't lokaal #'t Centrum». Aldaar treedt godurendo de kermis op het verdienstelijk tooneelgezelschap van 't Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, onder directie van den heer Ch. de la Mar, die in stukken als .De Voddenraper van Pargs», .Van Moskou naar Elba", «Het ge heim van den Kustwachter* e a. de hoofd rollen vervult. Men behoeft daarom niet te twgfelen aan de goede vertolking der stukken. Als kermisvermaak vinden we op 't Haven plein Wolfs' Hippodróme, waar men zich het genoegen kan verschaffen in de manege te rijden, niet alleen op een paard, maar ook op een kameel, ja zelfs op een zebra of Kaapschon ezel. Hier nevens staat de Btoomcaroussel van de Wed. L. Xaflaire, waarvan door vele draai- lustigen zeker wel een druk gebruik zal worden gemaakt. 't Westplein biedt ook veel levendigheid n. 't Meest trekt de aandacht do fraaie tent van den hr. G. Vincken met zgn electro- hiomatograaf. Zg, die 't vorige jaar de kine matograaf of biograaf bewonderden, zullen waarschijnlijk vele verbeteringen, die aange bracht zgn, opmerken en met veel belang stelling de voorstelling bijwonen. Daar staat ook tegenover het café van den lieer Thjjssen Jean Baumeister's Panopticum. Wg waren in de gelegenheid kennis te ma ken met een aantal beoordeelingen in ver schillende bladen, die alle zeer gunstig luiden. Baumeister's Panopticum bevat een groot aan tal bezienswaardigheden, zoodat niemand zich de, trouwens zeer geringe entréekosten zal beklagen en teleurgesteld zal zijn na het be schouwen van alle merkwaardige zaken, die in de catalogus worden genoemd. In de groote zaal van .Tivoli* treedt dit jaar op het specialiteiten gezelschap, onder directie van den hr. Henry Strous, dat den kermisgangers een afwisselend programma aanbiedt en hen in een vroolyke stemming brengt. Reeds Zondagavond werd de eerste voorstelling gegeven, en toen was de zaal llink bezet. De werkzaamheden van het ge zelschap vielen voor het grootste gedeelte zeer in den smaak. De voordrachten van den heer en mevrouw Paulus waren zeer leuk, de vertooningen van de gebroeders Milani buitengewoon en bewonderenswaardig hunne toeren in 't balanceeren de oefeningen door de Urma-troupe verricht verbazingwekkend zoowel de toeren aan 't trapéze als op het koord werden sierlgk en netjes uitgevoerd. De voordrachten van den komiek Strous waren zeer amusant en koddig, terwijl een humo ristisch blyspel het geheel besloot. Er was dus gelegenheid te over om zich te amuseeren. In de nieuwe zaal van .Tivoli" kan men bgwonen de werking van een bioscoop en een phonograaf, uitvindingen van don laat- sten tjjd. Verrassend is het, wat men daar te zien en te hooren krijgt. Nog andere kermisvermaken worden ge durende deze week aangeboden in decafé's van P. Groot, M. ZgmJz, J. Kaan e.a^ waar café-chantantgezelschappon optreden. Liefhebbers van een dansje, het is bgna overbodig te vermelden, vinden een schoone gelegenheid in .Casino" en Musis". De hee- ren Polak, het is overbekend, weten het den bezoekers wel aangenaam te maken. Voorts zijn de oude bekenden Dirk Visser, B&lm en Zonen, Mej. Praia en Zonderhuis met de lekkere gerookte paling, enz. weder aanwezig, evenals de wafelkraam van W. Loggen (ffrma Boukamp)Hoefnagel met de beignetskraam Van der Kam met de beroemde poffertjes en de gebakkramen van Rjjper. Dobber en Van de Velde, Stuvé met nougat, en de bekende Deventer Koek van de .Juf frouw met de Friesche Kap". NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 3 Juli 1900. Door Hr. Ms. .Dolfijn* is uit de Noord zee een Ijjk aangebracht, reeds in verren staat van ontbinding. Het was gekleed in groene jas, bruin cheviot broek en vest, blauwe wol len trui, twee gestreepte flanellen hemden, blauwe onderbroek en bruine katoonen kousen. In een der broekzakken bevondt zich 15 schilling aan geld, knipmes, bos sleutels en portcmonnaie waarin oen uitgezaagd koper muntstuk. Door schipper Kramer van II.D. 17 is op de hoogte van het vuurschip .Haaks' in de kor gevonden een roode flesch, waarin genummerde kaart, waarop in verschillende talen het verzoek staat, deze aan de post te bezorgen, aan het adres van prof. G. Gilson, Instituut Zoologique te Leuven. De bedoeling met het over boord werpen dezer ffesschen (ook vroeger is er hier een aangebracht), is den aard der zeestroomingen weder waar te nemen. Door schipper C. Bakker van de visch- schuit W. R. 216 is op de hoogte van het Vuurschip Haaks, drgvende gevonden, een fiesch, waarin een in 't Duitsch gesteld briefje waarop Harteljjken groet van hot stoomschip .Furst Bismarck", op 17 Juni 1900. Dover gepasseerd. Zooals reeds vroeger bekend is gemaakt, staat op het werkprogram van de vereeniging Volksweerbaarbeid" alhier«wandelingen on spelen door de oudsto leeijarcn der lagere scholen". Gepassecrden Woensdagavond had het hoofd van Comité II van gen. vereeniging, de heer Schlahmilch, de lieeren, die hunne medewerking positief hadden toegezegd, ter vergadering uitgenoodigd in de bovenzaal van Central". Men besloot tot de organisatie van den eersten wandeltocht, die gehouden zal worden op Woensdag 11 Juli a.s. Het Comité zal zich in dezen verstaan met de heeren Hoofden van scholen, die behoudens ééne uitzondering, hunne sympathie hebben betuigd on hunnen steun hebben beloofd. De overige onderwijzers zullen van het een en ander worden verwittigd en worden uitgenoodigd. Do jongens zullen te zamen komen des middags om half drio in het veld bg het Ob servatorium. Hun getal bedraagt ongeveer 200. Zg worden in groepon verdeeld en onder vertrouwde leiding vangt de wandeling aan. Te 4 uur moeteu allen verzameld zgn op het Galgenveld bg Kgkduin, waar gespeeld zal worden, uiterst tot half zes, waarna de jongens behoorlgk teruggeleid zullen worden in de gemeente. 't Is te hopen, dat slecht weer het niet >odzakel\jk make het bovengemelde eene week uit te stellen, 'tls wel te denken, dat vele ouders deze serste wandeling en deza eerste spelen hunner zonen gaarne in oogen- schouw zullen nemen. Het Comité zal het Dagel. Bestuur onzer gemeente met zgne handelingen in kennis stellen. De Sigarenfabriek der firma Jb. Mantel van Utrecht opende jl. Zaterdag haar vierde filiaal alhier in de Spoorstraat hoek Keizerstraat. Zoo langzamerhand wordt de geheele Spoorstraat een en al winkel. Over eenige dagen wordt de nieuwe boekwinkel van den heer Dninker naar een verbouwd perceel overgebracht evenals de manufacturenzaak van den heer J. Veen. Van Pietermannen en Ponen. Een onzer lezers zond dezer dagen aan een zgner vrienden nabij Amsterdam eenige versch gerookte Pietermannen en Ponen. Hij ontving daarop de volgende dank betuiging. Heb dank mjjn Vriend, heb dank, de Hemel zal u loonen, Voor 't smakelgk geschenk, van Pieterman en Ponen. Wat hebben wij gesmuld aan 'tHeldersch Zeebanket, Zoo juist op maat gerookt, niet droog, niet al te vet. Gewis ben 'k NEELTJE KRAAN, als rookster zoo gehuldigd, Ook nevens u hiervoor erkent'ljjkheid verschuldigd. >Zoo ja", vermeld haar lof dan in het Vliegend Blad, Uit naam van een oud Vriend, nabij de Amstelstad Texel, 2 Juli. De Onderlinge Zee-assnrantie-Maatsch. »Texel", onder directie van den heer J. P. Noordijk alhier, heeft over 1899 ontvangen f1393.101 en uitgegeven f 892.3G, zoodat een batig saldo is gemaakt van f 500.74'. Door achteruitgang der verzekerde vaar tuigen, bg herschatting gebleken, en door verhuizing en het uittreden van een paar deelnemers de totale verzekeringssom van f 102.000 gedaald tot f 83.000. Tot commissarissen voor den tgd van drie jaren zijn met groote meerderheid van stemmen herkozen de heeren D. F. Krijnen, J. P. Burger en J. P. Plaatsman, terwijl voor de wegens vertrek van den heer A. Nannings ontstane vacature voor twee jaren is gekozen de heer C. Slik. Allen hebben hunne benoemingen aangenomen. Door de ijverige bemoeiingen van onzen burgemeester is voor de wiermaaiers alhier verbetering gekomen. Mochten in het vorig jaar slechts 500 pakken worden aangebracht, thans is dat cijfer gestegen tot 1200. Ook is het loon beter geworden, zoodat aan de visschers onmiddellijk f2 per pak kan worden uitgekeerd en het overige later. Van de 79 adspiranten, die zich voor het toelatingsexamen als leerling-machinist hadden aangegeven, zgn 21 afgekeurd; er zgn 24 plaatsen opengesteld. Het schrifte lijk examen heeft Woensdag en Donderdag plaats gehad voor het mondeling examen worden de adspiranten in groepen van 5 opgeroepen. De commissie tot examineeren van stuurlieden ter koopvaardij hield zitting te Amsterdam. De volgende diploma's werden uitgereikt: Groote zeilvaart A. Tweede- stuurman A. Roos en H. J. Gerritsen, derde-stuurman M. De Voogd en R, Wage- maker. Groote stoomvaart A. Eerste-stuurman P. W. Merkelbach, K. Karssies. II. J. Bierman, C. J. O. Engel, J. Mulder. Tweede-stuurman M. C. J. Janssen, J. B. W. Bolomey, M. J. Dijkstra, G. H. Ruhaak. Derde-stuurman A. Roos, M. De Voogd' R. Wagemaker, F. J. H. Hofman, J. C. A. L. De Vries. Het oorlogsschip Holland", den 23- sten uit Oost-Indië naar China vertrokken, kan tegen G of 7 Juli in de Chineesche watereu verwacht worden. Wg vernemen, dat officieele berichten uit Shangaï, alhier ontvangen, den toe stand daar als geruststellend voorstellen en tevens melden dat de Chineesche autori teiten voor de rust instonden. De echtgenoote van onzen minister- resident te Peking, den heer Knobel, be vindt zich reeds sedert eenigen tgd in Den Haag. De aandeelhouders der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoor- weg-Maatsckappjj hielden j.1. Zaterdag te Am sterdam eene aïgemecne vergadering, waarin de balans met winst-en verlies-rekoning over 1899 werd goedgekeurd. Het jaarverslag, in deze vergadering uitgebracht, ving volgender* wijze aan: ,Het jaar 1899, onder zoo gun stige voorteekenen begonnen, eindigde in bloed en tranen. De Afrikaansche spoorwe gen, uit hun aard bestemd, om landen en volken vreedzaam aan elkander te rerbinden, moesten die taak tjjdeljjk laten rusten, om te worden werktuigen van verdediging en aanval in den betreurenswaardigen strijd, die Zuid-Afrika met materiëelon on moreeion on dergang bedreigt. In het verslag wordt verder melding gemaakt van de wijze, waarop de Rogeering der Z.-A. Republiek gebrnik heeft gemaakt van haar bevoegdheid, in de gealotene overeenkomst nedergelegd, waardoor zjj het geheele personeel heeft opgecomman deerd, om dienst te doen onder de bevelen van den Commandant-Generaal. Een groot deel van het personeel was echter aangewe zen voor den krijgsdienst, en, tengovolgo van de overeengekomen schikking, werden nu al leen diegenen voor den krijgsdienst opgeroe pen, die bg den spoorwegdienst konden wor den gemist. Volgens de vroeger gevolgde gewoonte, word aan hen, die in krijgsdienst moesten treden, een deel van hun salaris toegekend. De Maatschappij stond ook per- sooneel af aan den Oranje Vrijstaatscben- Spoorweg en aan de Pretoria-Pietersburg- Spoorweg-Maatschappij, waar vele Engelsche onderdanen hunne betrekkingen hadden ne dergelegd. De Rcgeering der Republiek heeft een ruim gebruik gemaakt van hare bevoegd heid, den spoorweg, de werkplaatsen, one. te gebruiken voor het vervoer van krijgs volk, het maken en herstellen van oorlogs materiaal en beslaan van paardenzg heeft dikwgls het personeel gelast, bij het vernie- leu en herstellen van spoorwegen behulp zaam te zgn, en tevens de spoorlijnen buiten de grenzen in naam der Regeering in stand te houden en te exploiteeren. De Rcgeering had, volgens de bestaande bepalingen, recht hiertoe, en het personeel was dus verplicht, aan die bevelen te voldoen. In al deze bui tengewone omstandigheden deed het Perso neel zgn plicht, dikwijls niet zonder lijfsge vaar, altgd met handhaving eener strikte neutraliteit voor zoover het daden van oor log betrof, in gevallen, dat het geen last van krjjgsofficieren ontvangen had. Door don Directeur der Maatschappij werd aan de vergadering medegedeeld, dat hem om trent het uit Zuid-Afrika verwijderen van een groot deel der ambtenaren en beambten niets nader bekend was. Hoe de verhouding dier verdrevenen tot de Maatschappij zal zgn, is niet te bepalen, vóórdat de juiste toedracht van zakci. bekend is; maar hg vleit zich, dat personen, die steeds met ijver en toewij ding hun plicht hebben gedaan, geen aanlei ding znllen gegeven hebben tot het verbre ken van den band, welke hen aan de Maat schappij verbindt. Hospitaal-kerkschip „De Hoop". Naar aanleiding van het bericht omtrent de gespannen verhouding tusschen Holland sche en Engelsche visschers, heeft baron Van Geen aan de schipper van »De Hoop" geseind, Lerwick onmiddellijk te verlaten en aldaar niet terug te keeren, doch zoo uoodig Alberdeen als naaste haven aan te doen. - Donderdagnacht te 1 uur had te Vlissingen, op de reede een aanvaring plaats tusschen twee Engelsche stoom schepen de »Vauda", varende van Lon den naar Brussel, en de >Tenedos", varen de van Bilbao naar Antwerpen. De »Vauda" is gezonken. Het volk is gered. Of de zTenedos" averjj heeft be komen wordt onderzocht. In de jongste vergadering van de Coöperatieve broodbakkerij en verbruiks- vereeniging »De Hoop", te's Gravenhage, kwam ter sprake de vraag, of de nacht arbeid in de bakkerjj al dan niet zal blg ven afgeschaft. Gedurende ongeveer twee jaar wordt er 's nachts niet gewerkt, en de resultaten van dezen maatregel zgn van dien aard gebleken, dat besloten is den nachtarbeid niet weer in te voeren. De vereeniging »De Hoop" is de eenige in richting in ons land waar de bakkers 's nacht niet werken. Op het eerete wereldcongres der vegetariërs, te Parjjs op 2123 dezer ge houden, waren rnim 100 afgevaardigden, behoorende tot 9 nationaliteiten, aanwezig. Engeland was er met ongeveer 70 afge vaardigden, Frankrijk met 20, België 3, Nederland met 2, Duitschland met 3, Zwit serland met 3, Australië met 1, Rusland met 2, Amerika met 2, van andere landen, als Denemarken, Britsch-Indië, Italië, Zuid- Amerika enz., waren rapporten ingekomen. Onder de 100 deelnemers aan het con gres waren 8 gegradueerde doctoren, een feit waarop met instemming door het bu reau de uaudacht werd gevestigd. Presi dent was dr. Ie Grand van Parjja, eere voorzitter de bekende Engelsche groot- industriëel T. A. Hills. Conclusies tegen den oorlog en voor verbroedering der volkeren werden onder algemeene instemming genomendoor bgna alle sprekers weid de moreele zjjde van het vraagstuk krachtig op den voor grond geplaatst. Met algemeeno stemmen werd het voor stel van dr. Nijssens van Brussel om in 1901 in België's hoofdstad weder bjje te komen aangenomen. De Oorlog in Zuid-Afrika. Generaal De Wet. De bizondere correspondent van de >Ti- mes" te Pretoria geelt in een telegram van 20 dezer een belangwekkend overzicht van de aanvallen op Lords Roberts' verbin dingslijn van de Vaal naar Kroonstad. De correspondent is met Lord Kitcheuer mee getrokken naar het zuiden en is daardoor in staat een dagboek van de gebeurtenis sen te geven. Waar 't geweDscht schjjnt, voegen wij er tusschen haakjes onze op merkingen bg. Den 3den Juni vermeesterde de Wet een convooi van 40 wagens met levens middelen en munitie voor de brigade Hoog landers, toen te Heilbron. Dat gebeurde halverwege tusschen Heilbron en. (het station) Vredefortweg. (Bij deze gelegen heid werden ook de 180 Hooglanders ge vangen genomen, die, volgens een tele gram van Bulier, den lSden door Stan- derton verder zijn vervoerd, Men herin nert, zich, dat indertjjd een Boerenbericht van dat welgeslaagde gevecht bg Vrede fortweg melding heeft gemaakt. Wg wis ten er toen niet goed weg mede, omdat Lord Roberts noch de correspondenten, door den censuur in toom gehouden, iets van een zoo belangrijke zaak meldden.) Op dat oogenblik waren de beschikbare troepen op de verbindingslijnLord Methuen te Lindley, de Derbyshire-militie te Rhenoster en 1000 man aanvullings troepen voor de regimenten aan het front onder majoor Haig te Vredefortweg. Con- vooigeleiders en andere atdeelingen in kleine groepen waren langs de lijn ver spreid. Den 4den Juni trachtte majoor Haig het convooi te ontzetten, maar vergeefs, en hjj keerde naar den spoorweg terug. Het is moeilgk, de Wet's bewegingen te volgen en zgn macht te schatten, maar dit kan gezegd worden hij ging naar het zuiden, want den volgenden dag verscheen hjj langs den spoorweg bij Roodewal en vernielde er de brug. Den 6den Juni werkte de Wet zich weer naar het noorden op, den weg ver nielende. Hij bezette het station Vrede fortweg en dwong majoor Haig 10 K.M. noordwaarts terug te trekken om een ver dedigbare stelling te vinden. Er was wat heftig schieten, maar majoor Haig hand haafde zijn stelling. Den 7en Juni kwam Lord Methuen te Heilbron, waar generaal MacDonald (aan voerder van de brigade Hooglanders) zeer krap in zgn levensmiddelen zatzijn sol daten hadden zes dagen lang op kwart rantsoenen geleefd. Middelerwijl had de Wet, wiens krjjgs- macht door zgn welslagen sterk toege nomen was, kommandant Nel afgezonden om Rhenoster aan te vallen. Deze voerde een verrassing uit door bg maanlicht aan te vallen en de Derbysre-militie gaf zich over, na 100 man verloren te hebben. (Reeds volgens officieele Engelschen opga ve was dit getal ongeveer 150 man. Den 8en Juni kwamen aanzienlijke ver sterkingen, bestaande uit de Shropshire Light Infantery, de South Wales Borderers en een batterij snel van de Vaal af. Den 9en Jnni rukte Lord Methuen van Heilbron op om weder den spoorweg te be zetten. Hjj overviel en verstrooide een af- deeling Boeren die Vredefortweg bewaak ten. Den volgenden dag trokken hg en de krijgsmacht van de Vaal te Vredefortweg samende Boeren waren nog in de buurt. Den llen Juni trok de geheele macht van Lord Methuen aan weerszjjden van den spoorweg zuidwaarts en joeg een Boe- rencommando te Rietvlei uiteen. Den 12en Juni rukten zjj nog zuide- ljjkdr op, op het bericht dat Kroonstad gevallen was, maar toen tegenbericht kwam, zetten zg oostwaarts de terugtrekkende Boe ren achterna. Den 13en Juni was de toestand rustig. Den 14 Juni verschenen de Boeren weer te Rhenoster. Zg deden een nachtelijken aanval op twee weghersteltreinen, waarbjj kolonel Girouard zelf op de herstellingen toezicht hield. De troep die aan het werk was, bood hardnekkig weerstand en werd verlost (zie verder) door de tjjdige komst van hulp van een post in het zuiden. Deze troepen kwamen op het geluid van schie ten af en brachten geschut mee. Een granaat was voldoende om de aanvallers te verstrooien. Van de troep die aan het werk was werden er een veertig gevaDgen genomen (zie boven volgens de offici eele Engelsche opgave waren het er ruim ▼jjftig). Doode Boerer. werden op twintig meter afstands van den trein gevonden de wagens waren doorregen van de kogels. Lord Methuen keerde van het oosten terug zonder de achterhoede van de Boeren te hebben kunnen pakken. De Boeren trok ken intusschen terug op Frankfort, de eenige stapelplaats, die hun in de Oranje rivierkolonie overgebleven is. Lord Methuen, langzaam vervolgende (attrape, Methuen kwam den 17den te Heilbron aan. De spoor weggemeenschap is nu open. Aldus seinde de correspondent der. »Times" den 20atem Den 24sten meldde Lord Ro berts, dat de Boeren den post bij Honing- spruit hadden aangevallen en drie bruggetjes verbrand. Wat er van de bezetting van den post geworden is, zullen wij wel eerst daags uit de verliezen lijsten ven het Eng. departement van oorlog te weten komen. Men herinnert zich ook, dat Lord Methuen den 19den, met twee konvooien, Heilbron niet zonder slag of stoot bereikte. Vlak bg het dorp moest hg, naar Lord Roberts meldde, een troep Boeren, die hem den doortocht wilde beletten, uiteenjagen. Het heeft er iets van, dat de Hooglanders de laatste weken daar een geregeld beleg hebben moeten vei duren. Ten slotte moge de lezer zich vTCtolgk maken over den aanhef van een Reuter- telegrara uit Pretoria, dd. 19 Juui»Ge- ruchten van groote voordeelen, die generaal De Wet behaald heeft worden hier ijverig in de stad verspreid. Kol. Maxwell heeft daarom verscheidene offic. bulletins open baar gemaakt met data en bijzonderheden van alle militaire operaties." Zoo wisten de Pretorianen in eens waar het op stond. Op Sint-Helena is Woensdag weer een bezending krijgsgevangenen aan gekomen onder dezen was ook comman dant Eloff. Op een brief van iemand nit Nederland aan een krijgsgevangene op St. Helena schreef de censor,.Your lettere will be stopped, if they continue to discuss the merits of the war" (Uwe brieven zullen opgehouden worden, als gij voortgaat de mérites van den oorlog te behandelen). Dit moge als waarschuwing dienen voor hen die aan krijgsgevangenen schrijven en wenschen dat hun brieven de adressanten bereiken. MONDEN, 29 Juni. De jaarljjksche vergadering van den Internationalen Arbi trage- en Vredebond, gepresideerd door den bisschop van Hereford, heeft moties aan genomen, waarin zjj den oorlog tegen de Boeren veroordeelde, tegen de inljjving der Boerenrepublieken protesteerde, het Engelsche militarisme brandmerkte en de propaganda voor wereldvrede en arbitrage, gelijk het Haagsche congres haar aanbe val, goedkeurde. Een brief van Bryce werd voorgelezen, waarin veroordeeld werd dat de Engelsche regeering verleden iaar weigerde, het geschil met Transvaal te arbitreerec, nadat de Engelsche afgevaar digden in den Haag het arbitrage beginsel zoo warm hadden gesteund. De meeste bladen zwjjgen het vorenstaande dood. Generaal Clements is, op weg van Win- burg naar 8enekal, met een convooi, door de Boeren aangevallen bg Reitz-Spruit. Reeds meende men, dat generaal Clements zjjn convooi in den steek zou moeten laten, toen door de aankomst van Brabant's troepen de Boeren het gevecht moesten opgeven. rolgens de »Daily Express" zouden de Boeren echter een deel van het Engelsche convooi genomen hebben dit werd te Ma- chadodorp in een officieel bulletin mede gedeeld. De Engelschen verloren 3 dood en en 23 gewonden. Uit Lorenfo Marquez wordt van 29 Juni .n de >Timee" geseind Zoowel de Boeren als de Uitlandere, die hier thans zgn, koes teren de meening, dat er nog minstens drie tot zes maanden zullen nooaig zgn om de Boeren te onderwerpen. Het is duidelijk, dat president Kroger nog langen tgd de beschikking hebben zal over een voldoende troepenmacht om de guerilla in het gebergte voort te zetten. Voor het oogenblik is er geen sprake van, dat president Kruger zich zal overgeven, al zjjn er enkele Boerenleiders, die zich daarvoor verklaard hebben. De Daily Mail"' verneemt uit Lorenfo Marquez, dat de ammunitie voor de Creusot- kanonnen der Boeren opraakt. Zg waren voornemens een fabriek op te richten te Barberton, maar dit plan was niet uitvoer baar en de ambtenaren van de Creosot- maatschappjj zgn thans naar Europa ver trokken. Generaal Methuen meldt, dat hg een Boerenafdeeling in de richting van Lindley heeft nagezet, en daarbjj 8000 schapen en 500 stuks hoornvee heeft buitgemaakt. De opstand in China Moord op den Duitschen Gezant. SJANGHAI, 1 Juli. De Engelsche consul te Tsjifoe seint, dat de Duitsche gezant te Peking vermoord is door inlandsche troepen op 18 Juni. Drie, niet genoemde, legaties waren op 23 Juni nog gespaard. De Amerikaansche consul hier meldt, dat volgens een telegram van den minister van financiën, den mandarjjn Yoeng-loe, van 2G Juni, de overige gezanten dien morgen nog veilig waren, maar dat hun toestand wanhopig was. Hjj betwijfelde of zjj nog 24 uur weerstand zouden kunnen bieden, omdat hg (Yoeng-loe) noch de keizerin hen langer konden beschermen. SJANGHAI, 1 Juli. De Duitsche gezant te Peking, baron Von Ketteier, werd aan gevallen toen hjj zich naar den Tsung-li- Yamen begaf. Hjj werd zoodanig gewond, dat hjj in het gebouw van den Yamen gestorven is. spcciuo ny i twnunuo. I uu oeaeaieuu vau i^ouoir. juimr sueu naar om den iw» Jcu»*>u aio zwaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1