KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Vlieringen, Het Spookhuis. No. 2858 Zaterdag 7 iuli 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 69. KALENDER DER WEEK. JULI, Hooimaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 3 n. 49 m. Onderg. 8 u. 20 m. Zondag 8 Maandag 9 Dinsdag 10 Woensdag 11 Donderdag 12 Volle Maan. Vrydag 13 Zaterdag 14 l!it het Buitenland. De crisis in China doet bjj voortduring do aandacht der wereld op zich vestigen, en het bericht, thans zoo goed als volkomen zeker, dat de Duitsche gezant door de Chineezen is vermoord, doet de belangstelling in de ge beurtenissen, die thans in het Hemelsche Rijk voorvallen, nog aanmerkelijk stjjgen. Te meer is dit het geval, omdat, schoon men nu vry wel zekerheid heeft omtrent het droevig lot van Duitschland's vertegenwoordiger, men nog altjjd verlangend uitziet naar stellige be richten ten aanzien van de overige Europeesche gozanten. Eenfge gebouwen der gezantschap pen zjjn dit schynt wel buiten twjjfel door do Chineezen verwoest, de inlandsche bedienden dit wordt mede verzekerd zyn vermoord, en de hoop wordt gekoesterd, dat de gezanten met hun personeel behouden zyn gebleven. Maar volkomen zekerheid be staat omtrent dit laatste op ditoogenblik nog niet. Het gunstigste wordt natuurlijk gewenscht. De moord, op Duitschland's vertegenwoor diger gepleegd, zal ongetwijfeld aanleiding geven tot een strafoefening, wegens het zoo ornstig geschonden volkenrecht. Dit kan wel niet' uitbly ven. De Nederlandsche geschiedenis herinnert aan eene beleediging van Engelsche gezanten, die door het schuim der Haagsche bevolking wel niet vermoord, doch slechts voor .koningsmoorders* uitgescholden werden. Toch had dit feit een geweldigen en voor Nedertand zeer nadeeeligen oorlog tengevolge. Nu het gebeurde in China veel erger is, zal Duitschland zich dat wel in erge mate aan trekken en ongetwyfeld genoegdoening eischen. De Keizer van Duitschland hield dezer da gen eene toespraak, waariu hjj den in China gepleegd en moord een ongehoord, snood, af- gryselyk en wreed misdryf noemde, een daad, waardoor de Duitscho vlag beleedigd en het Duitache Ryk gehoond is. Dit misdryf dus verzekerde de Keizer eischt eene voorbeeldige bestraffing en wraakneming. In Engeland is men in drjo* gste dagen met 'toog Óp do ernstige verwikk'lingcn in China zeer ongerust over de wijze van optreden der mogendheden. De vraag wordt daar druk besproken: wie van de mogendheden zal, als het op een gezamelijk optreden aankomt, de opperste leiding hebben Men vreest in En geland; dat Rusland zich dat gezag zal wil len aanmatigen, en wenscht nn maar, dat Japan zich daarmede zal belastenmen be weert, dat Japan daartoe uitmuntend in staat is, daar het, naby gelegen, spoedig en afdoend kan optreden, 't Is echter duidelijk, dat Rub- land's invloed door Engeland gevreesd wordt. Dit bemerkt men vooral daaruit, dat er op 't oogenblik ijverig geknipt en geïntrigeerd wordt» voor het herstel van den Keizer van China,' in verband met de overbrenging van den zetel der Cbineescbe Regeering van Pe king naar Nanking. Rusland, bedoelende uit breiding vun macht en van grondgebied, schynt in EngUand'8 wenschen volstrekt niet te deelcn, en vandaar het streven der Engelsche Regeering, om, met behulp van Japan, de zaken in China op den ouden voel te be vestigen. De Engolschen zelf zyn hevig verontwaar digd over 't geen er is bekend geworden om trent de hoogst gebrei^ige wijze, waarop in Zuid-Afrika de ziekenverpleging bjj de troe pen in het byzonder van do talrijke typhus- ljjders plaats vindt. De mededeelingen, die daaromtrent zijn gedaan, zyn huiveringwek kend door de Regeering zijn ze niet te loochenen. De arme zieken missen er de noodige hulp en verpleging en een bchoorlyk onderdak. Zy liggen er onder den blooten hemel." Ter verantwoording wordt slechts aangevoerd, dat op zooveel ljjders ineens niet had kunnen gerekeud worden. Dit neemt echter niet weg, dat de verzorging der mili tairen alles te wenschen overlaat. Onvoor bereid is de oorlog door Engeland aangevan gen, en de gevolgen blijven niet uit. Wan neer de krijg eens eenmaal geëindigd is, dan zal het wel een verschrikkelyk cjjfer zijn, dat het verlies aan menschenlevens, door dezen oorlog ontstaan minwijst. De vernietiging der beide Republieken en do vermeestering der goudmynen worden door Engeland dus wel duur gekocht! i\ 1UIJ \V$T1 J1>1.\ G E.V HELDER, 6 Juli 1900. Mejuffr. P. T. Zunderdorp alhier is benoemd tot onderwijzeres aan de openbare school te Burgerbrug (geui. Zype). De jongeling A. C. Verhoeve Bruin vis, alhier, heeft met gunstig gevolg examen afgelegd voor de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. By de Woensdag door de Directie der Marine alhier gehouden aanbesteding van verschillende artikelen waren de minste inschrijvers voor perceel 8, vuren delen, Nico Vinken en Co. en Plant en Co. te Schiedam, beiden voor f?70. Perc. 12, kachels, J. A. Zoetelief voor f660. Perc. 20, kramerijen, T. C. Go vers f645 Perc. 25, gascokes, J. Dekker f2980. Perc 28, smeekolen, dezelfde f3270. Perc. 29, an- trachitkolen, P. Bandsma f1428. Perc. 30, turf, H. Booij f 155.60. Perc. 38, groene zeep M. A. Grunwald en Zn. f 1293,60. Perc. 41, metselmaterialen, J. Spruit f 1132.95. Allen alhier. Van 23 Juli tot 1 September e. k- zal een gedeelte van het korps torpedisten uit Brielle gedetacheerd worden naar deze stelling. Bedankt voor het beroep naar de Hervormde gemeente te Oudeschild op Texel door den heer G. J. Brutel de la Rivierè, candidaat te 's Gravenmoer. Eerste Kamer. In de bijeenkomst van jl. Dinsdag werd de Regeering door den heer Zinnicq Bergman geïnterpelleerd in zake de verwikkelingen in China, en de veiligheid der aldaar vertoeven de Nederlanders, inzonderheid van onzen ge zant. De Minister van Bnitenlandsche Zaken antwoordde, verwees naar de berichten in de nieuwsbladen, verzekerde, dat nadere be richten werden ingewacht, en herrinnerdc, dat Hr. Ms. oorlogsvaartuig Holland" dezer dagen in do Chineesche wateren zal aanko men, ter bescherming van Nederlandsche on derdanen. Z. Exc. gaf verder de verzekering, dat dc aandacht der Regeering op do Chi- neescho troebelen en de belangen der Neder landers gevestigd is. Provinciale Staten. De Provinciale Staten kwamen jl. Dinsdag tot het houden der gewone zomervergade ring bjjeen. Twee nieuwbenoemde leden werden toegelaten en beëedigd. Een aantal voordrachten van Gedep. Staten werden commissoriaal gemaakt en in handen van een 9 tal Commissiën gesteld. Een verzoekschrift. Door hel Hoofdbestuur der lii<* te lande bestaande Vcreeniging .Vergunning" is een adres gericht tot de Tweede Kamer dor Staten- Generaal, ter zake van het door do Regee ring ÏDgediende ontwerp eener nieuwe Drank wet. Aan de leden der Kamer zijn afdruk ken van dit adres toegezonden. Weontleenen aan dit geschrift dc volgende regelenDe voornaamste bepaling van het ontwerp be staat daarin, dat het aantal localiteitcn met vergunning met 1 Mei 1901 zal worden ver minderd tot do in art. 2 der wet, zoo los in de lucht weg, zonder eenig verband met do werkelijkheid, opgenoemde cijfers. Wordt dit door Uw College goedgekeurd, dan worden met 1 Mei 1901 broodeloos (zie de achter bet ontwerp volgende staten) 9151 ingezetenen van Nederland, voor verreweg het grootste deel hoofden van gezinnen. Dat wil zeggen, als we het gezin stellen op 5 personen, dan wordt met 1 Mei 1901 aan 45,755 Neder landers, aan eene hoeveelheid mens en, die te zamen eeno zeer groote provincies, ad don vormen, het middel van bestaan ontnomen. Is dit juridisch geoorloofd?' .Het drankgebruik is, naar de statistiek beweert, een weinig verminderd, 't Verwon dert ons trouwens niet. Tengevolge van de meerdere ontwikkeling van de volksklasse, tengevolge van het zoo belangrijk toegenomen gebruik van bier, zal inderdaad het drank gebruik wel iets verminderd zyn. De wots- voorsteller daarentegen meent, dat verminde ring van het aantal localiteiten, waar sterke drank wordt verkocht, het drankgebruik ver mindert Dit is onjuist. Wie drana wil ge bruiken, laat het niet na, omdat hy een paar pas (meer kan het toch niet zynverder moet loopen. Maar bovendienstellig en zeker kan er op worden gerekend, dat een maatregel als de voorgestelde dc verryzing van nieuwe clandestiene winkels tengevolge zal bobben Verhooging der strafbepaling, zoo als is voorgesteld, geeft daarbij niet Voor eerst zullen, als dit ontwerp wet wordt, de kantonrechters al meer medelyden met de over treders krygen. En ten tweedede politie kan zo niet opsporen. Te Amsterdam heeft do tegenwoordige hoofd-commissaris, eenige jaren geleden, een krachtige poging gedaan. Het hielp voor korten tyd. Maar 't was Diet vol to houden. Byna het heele politie-corps zou, dag nit dag in, niet anders moeten te doen hebben, wilde het den clandestionen handel werkelyk onderdrukken". In het adres wordt o. a. verwezen naar het vroeger (in 1893) gebeurde, toen de Bur gemeester van Amsterdam in den Gemeente raad had b weerd, dat de clandestiene ver koop van sterken drank aldaar niet zoo erg was, als door 't Bestuur van .Vergunning» verzekerd werd. Een 10-tal fatsoenlijke en betrouwbare personen steldon toen, op uit noodiging van 'tgenoomde Bestuur, een per soonlijk onderzoek in, en bevonden, door eigene ervaring, dat het aantal tappe rijen zonder vergunning in de hoofdstad, waar toch werkelyk sterken drank getapt werd, niet minder dan 636 bedroeg. En toen had den de bezoekers tal van vuile, slecht befaamde kroegen nog overgeslagenDe ljjst der bezochte etablissementen werd ter overtuiging, den Raad aangeboden. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. De verzending van brieven en andere stukken voor de Transvaal en den Oranje- Vrijstaat blijft, blijkens mededeeling van het hoofdbestuur der posterijen en telegra- phie, als tot dusver, geschieden over Lou- rengo-Marques. Afzenders, die verzending van liunne stukken over Kaapstad wenschen, zullen dit met duidelijk schrift op de adreszijde moeten aangeven, in welk geval daaraan gevolg zal worden gegeven. De Z. A. S. M. Do correspondent van de .Central News' te Standerton seinde den 2den dezer het vol gende «De Hollanders, dio aan de Nederlandsche Spoor verbonden waren, zyn hier heden met hun gezinnen vertrokken, op weg naar Europa Het vertrek gaf aanleiding tot eenige merk waardige tooneelen. Het waren in het geheel ongeveer honderd mannen, üp hun weg van de gevangenis naar het station droegen sommigen kinderen, anderen bundels goed. Zy werden begeleid door soldaten met de bajonet op het geweer. De stoet wekte veel belangstelling. Al loo- pende zongen de Hollanders het Volkslied, het Transvaalsche volkslied cu andere vader- iandsche liederen en van tyd tot tyd barstten zy in gejuich los. Do vrouwen en do groo- tere kinderen, ongeveer honderd in getal, volgden te voet, zonder militair geleide, en een bagage-wagon sloot den stoet. .Bjj hun aankomst aan het tijdelijke spoor wegstation kregen vrouwen en kinderen verlof zich vryelyk onder de gevangenen te bewegen totdat de trein voorreed, welke bestond uit gewone personenwagens. By het instappen zag men menig roerend afscheid tusschen de Hollanders en de verwanten, dio zy te Stan derton achterlieten. Verscheiden m innen droe gen een strikje met du Transvaaloehe kleuren en voor een toevalligen toeschouwer leek het of zy heel opgeruimd waren. Maar het was toch duidelijk, dat zy eenigszins het land hadden en neergedrukt waren, dat zy bun betrekking moesten verlaten. Onder de men- schen, dio voor het vertrek gereed stondoo, waren ook vyf krijgsgevangen Boeren, die afzonderlyk naar den trein liepen, zwijgend en bedrukt. «In elk compartiment met mannen worden twee wachten met de bajonet op het geweer geplaatstvoor hot gedeelte van den trein, waarin do vrouwen en kinderen zaten, werd die voorzorg onnoodig geacht. Kolonel Chi chestor en do maarschalk-provoost hier hiel den hot toezicht op hot vertrok en alles ging goleidelijk in zyn werk. .Toon de trein uit het station wegstoomde, zongen de Hollanders weer trelfond het Volks lied, met luid gejuich tot slot. Een man riep uit het portierWe komen over drie maan den in Transvaal terug.» Do kleine groep vriendinnon en verwanten, dio achter bleven, weenden toen do trein wegreed. Al de maatregelen voor het vervoer zijn met bijzondere verschooning over de gevoelens der Hollanders uitgevoerd. Een aanzienlyke menigte had zich verzameld om van het ver trek getuige te zyn, en de houding van de menschen was zeer eerbiedig." Uit Apeldoorn meldt men dat, volgens een aldaar ontvangen particulier telegram, het personeel der Zuid-Afrikaanscho Spoor wegmaatschappij gisteren van East-London per stoomschip .Arundel Castle» is vertrok ken, als passagiers voor rekening van het Britsche Gouvernement. - Johs. de Vries, een vau de jongelieden die uit Drente naar Transvaal zyn ver trokken, is, gelijk de familie te Assen, vol gens de Asser Courant", vernomen heeft, den lOen Mei met nog zeven Hollanders in het gevecht aan de Zandrivier gevangen genomen. Hy was bij het afzenden van het bericht gezond en wel aan de Simonsbaai. Van vervoer naar St. Helena scheen niet te komen. Amok. Dinsdagavond omstreeks kwart voor zeven had op het terrein der maatschappij »Nederland" aan de Handelskade te Am sterdam, een bloedig voorval plaats. In een aanval van waanzin stak in de loods, bestemd voor hot verblyf der emi granten, een Javaansch landverhuizer met een Iudisch mes, een soort kris, in wild om zich heen. Nadat twee personen door hem waren gestoken en pogingen werden aangewend hem onschadelijk te maken, rende de man de trap at naar het plankier. Daar stiet de razende nog een drietal personen zijn mes in het lijf. Hy sprong toen te water met de kris in de hand, en verdween iu de diepte Eerst na teen minuut of zeven te hebben gedregd, gelukte het aan eenige agenten eu werk lieden den man in bewusteloozeu toestand op het droge te brengen. Pogingen door hen in het werk gesteld om de levens geesten op te wekken waren vruchteloos. De inmiddels verschenen arts, de heer H. G. M. Bosch, constateerde den dood. De vyf gewonden, allen Javanen, wer den naar bet Burgerziekeuhuis vervoerd. Een hunner overleed kort na aankomst aldaar. De man had een steek in de hartstreek. Nog een ander is levens gevaarlijk gewond hy heeft een steek in de linkerzijde. Ook deze zal vermoedelyk het leven er niet afbrengen. De wonden der drie anderen geven voor het oogenblik geen reden tot bezorgdheid. Onmiddellijk na het voorval was de heer J. A. Hazenberg, hoofd-inspecteur vau politie, afdeelingschef op de plaats van het misdrijf tegenwoordig. Nadat ter plaatse een onderzoek door hem was ingesteld, verhoorde de heer Hazenberg met behulp van een mandoer van de maatschappij «Nederland" als tolk de gewonden. Dit verhoor bracht geen nieuws aan het licht. De man moet de steken hebben toege bracht zonder daarby een woord te spreken. De verschijnselen der razernij doen in dit geval minder denken aan amok daan aan zinsverbijstering, die men in Indië aan duidt met de naam mata-galap. Zeehonden. Ter uitvoering van het Kon. besl van 21 Mei 11„ n°. 21, betreffende het uitlo ven van premiën voor het dooden van zeehonden binnen het watergebied vaD het rijk, heeft de minister van waterstaat on derscheidene aan zee gelegen gemeenten aangewezen, waar de gelegenheid zal wor den gegeven tot het vertoonen van gedoodc zeehonden aan daartoe door de burgemees ters aan te wyzen geschikte en volkomen vertrouwde personen, iu wier tegenwoor digheid de voorvinnen der gedoode dieren kunnen worden verwyderd en die zich met het afgeven der voorgeschreven verklarin gen kunnen belasten. Voor de deswege te verrichten werk zaamheden zal ten laste van hoofdstuk IX der gtoatsbegrooting een belooning kunnen worden toegekend, welke aanvankelijk per jaar is gesteld. Blykt het, dat in eene ge meente veel zeehonden worden ingeleverd, zoodat de werkzaamheden een grooten omvang krygen, daar kan in zoodanig byzonder geval verhooging van belooning in aanmerking komen. De brand te New-York. De Araerikaansche bladen bevatten, zooals te begrypen is, lal van hartroerende en ont zettende verhalen over de ramp te New-York. Zeker moeten verscheidenen van de ongelukki- gon die om het leven gekomen of ernstig gewond zyn, hevig geleden hebben, maar die tragische gevallen zullen voor het grootste deel wel □ooit bekend worden o:> men zou zeggen dat do opstellers van de berichtjes daarover nog al eens door hun verbeeldingskracht geholpen zyn. Zoo vertelde de kapitein van een stoom boot dat hij door een patryspoort van een der brandende schepen keek en een man zag, die kalm zat te scliryven aau een tafel. In het volgende oogenblik haalde die man een revolver nit zyn zak en schoot zich door het hoofd, om niot lovend te verbranden. In dozen trant zijn veel van de by zonderheden, die men leest. Maar ernstiger Ijjken do beschuldigingen ingebracht tegen een aantal menschen dio gereed stonden om hulp te verloonen aan de slachtoffers ran de ramp, maar lieten verdrinken wie er als een arme drommel uitzag. Hel voornaamste doel van deze rivier-piraten was, een lyn naar een vun de brandonde schepen te brengen om later bergloon te kunnen oischen. Schout-bjj-nacht Melville, die zich in den omtrek bevond toen de brand uitbrak, en de rivier opvoer in een regeeringsboot, heeft ver scheiden ergerlijke gevallen van dien aard gezien, en de justitie «al er werk van maken. De hospitalen te Hobokon, Jersey City en New-York hebben minstens 400 gekwetsten opgenomen en veel anderen worden thuis verpleegd. Overigens zal het nog geruimen tyd duren voordat het aantal dooden bjj be nadering kan vastgesteld worden, en precies zal men hot misschien nooit kennen. Onder de verongelukten waren niet alleen veel Duil- schers en bewoners van omliggende steden, maar ook losse werklieden, bezoekers, enz. De mensehelyke overblijfselen, nog in de ver brande schepen gevonden, zijn meercndeels onherkenbaar. Ingezonden. Helder, 2 Juli 1900. Mijnheer de Redacteur! Met onverdeeld genoegen zag ik in Uw Nummer van den vorigen Woensdag opgeno men een artikel van den Secretaris der Afdee- ling Helder van de Sociaal-Democratische Arbeiders-Party. Zie zoo Ik zeg met onverdeeld genoegen, omdat ik nit de plaatsing van dat schryvon in Uw blad en de daarin vervatte aankondiging mag onder stellen, dat U de gelegenheid opent tot een polemiek tusschen iny en genoemden Secre taris. Immers Uw neutraliteit is mjj borg, dat Ge mij, den aangevallene, niet zult weigeren wat Go den aanvaller toestaat. Welnu, van die gelegenheid zal ik, voor zooverro mij daarvoor den tyd rest, gaarne gebruik maken. De beer Neve zal uit deze verklaring ^kun nen zien, dat hier geen sprake is van gebrek aan persoooljjken durf. Inderdaad, ik zal de redactie van het «VI. Blaadje" dankbaar zyn, wanneer zy hare kolommen onverkort voor ons beschikbaar stolt. Of 't gelukken zal op den duur, meen ik inmiddels te mogen be twijfelen. Doch ter zake. NL indien onze pliatiruimtc dit toelaat. (Ked) Laat my u even zeggen, M. d. Rwat den toorn van den Secretaris heeft gaande gemaakt, aan Uwe lezers dan do beslissing of hy billjjk ontstoken is. In het dagblad der Sociaal-Democraten, ,Het Volk», verscheen onlangs een artikel, waar boven stond i .S t aa 1 m a n n e t j o s», een beschouwing over hot Kamerlid Staalman. In dat stuk werd ondergeleekendo op lang niet malsche wyze aangevallen en onder han den genomen. Do vonken vlogen er af. Goed zoo. Dat is het goed recht der Redactie van dat Blad. Alvorens die Staalmannetjes» te beant woorden, drnkte ik, om elk vorwyt van partij digheid te ontgaan, het geheele stuk in «Extra Tijding' over en liet mjjn critiek onder het opschrift .R o o d e Duiveltjes" volgen, daarbij den wensch uitsprekende, dat ook .Het Volk" myn antwoord aan zyn lezers niet zon ontbonden. Geen letter werd er van opgenomen, doch plaats daarvan ontving ik van de afd. Helder der Sociaal-Democraten, dio met onzen strijd niets te maken heeft, een uitnoodiging, myn artikel te verdedigen in eene door haar te beleggen openbare vergadoring. Stel U voor, M. d. R., dat de Redacteuren onzer Bladen, dio voortdurend met elkaar in polomiek zyn, redolijkshalve verplicht zouden zijn, hunne artikelen in oponhare vergade ringen te verdedigen, op verzoek van dezen of genen politieken groep 1 Go govoolt de dwaasheid van zoo iets. Bovendien, niot aan my, doch nn weer aan ,Het Volk" was het to antwoorden. Zoo ik zeide, .Het Volk» zweeg als het graf. En toch, omdat ik nu deze dwaze invitatie een voudig tor zjjdo lag on toevoegde aan het stapeltje (lor oudere invitatiën, die ik, by ik woet niet hoeveel golegenheden, zooal ontving van dezen schryflustigen Secretaris, daarom is myn strydwyze verre van edel, onchristelijk, enz., enz. 't Is ontzettend, M. d. R.Ik ga gebukt onder al deze beschuldigingen en ik voel my kleiner dan ooit tegenover de geduchte sociaal democraten van den Helder. Doch scherts ter zjjde. Do heer Neve nomo nu dozen raad van my aan en daarmoo eindig ik voor heden Hy bespare zich tegenover my al die dikke woorden als ,vuil", «lasterlijk», .onchriste lijk', .onhebbelijk», enz. Vooral sedert ik Van Kol by do behaode- ling der motie-Troelstra in do Kamer, zoo brutaal zag komedie spelen, missen die zware woorden van sociaal-democraten op mij elke uitwerking. Hy richte zich met zyn verwyton tot de redactie van zyn hoofdorgaan .liet Volk*, dio zoo oneerlyk was mijn antwoord to ver zwijgen. Zoodra dat artikel is opgenomen, ben ik volgaarne bereid het debat voort te zetten mot de redactie van «Het Volk», op voor waarde alleen, dat onze artikelen in onzer beider bladen onverkort worden opgenomen. Daartoe mist de fiere hoofdredactie inlus- schen den moed en do heer Neve tracht nn de oer zjjner partij te redden met wat brutaal geschreeuw, woarbjj ik hem met genoegen, M. d. R., in uw blad wensch te volgen. Dankend voor de plaatsing. Uw Dw. Dn., STAALMAN, Red. v. E. T. De Oorlog in Zuid-Afrika. Verwanten en vrienden van de ryke jongelui in het gevangen genomen 13e bataljon yeomanry, nl. de Duke of Cam- bridge's Own, maken zich ernstig bezorj dat zy te Nooitgedacht ontberingen zuil te doorstaan hebben. Dus willen zy geli voor hen zenden, maar de Boeren vinden niet goed, dat de gevangenen geld in handen krygen. Te Pretoria hebben gevangenen met geld al heel wat gedaan gekregen. Dus antwoorden zij op alle verzoeken, dat er geld kan gegeven worden aan het com missariaat, dat voor de gevangenen, zonder onderscheid te maken, daarvoor zal aan schaften wat zy noodig hebben Twee vaders van yeomen hebben f12,000 aan kolonel Spragge, den bevelhebber willen zenden, maar hetzelfde antwoord kwam in. .F JE UILLETOIT. 89) .je, ik zond hem een afschrift er van, voor zooverre ze hem betreffen. Het origineel meende ik in banden te moeten houden, daar 't ons van pas kan komen om de vrijheid van mistress Lenoir te bewerken. Ik denk, indien wij den heer de St. Mery dit bc>- "ven toonen, dat op Capitola's moeder betrekk. g heeft, hy dan ook niet zal wrigeren, de vermeende onge neesbare de vryheid te geven. Doth, lees zelf, Traverse, go zult zien, dat Lenoir ook dit tweede offer zyner gewetenloosheid volle voldoening geeft, daar hy zyn aan haar begaan onrecht bekent eu haar om vergiffenis vraagt." .Onrecht? JW hebt zeer verzachtende woorden voor de snoode vergrijpen, voor de roekelooze schanddaden van dezen onmensch,» riep Traverse, wiens gelaat van verontwaar- diging gloeide. .Hjj is dood, Traverse en ge hebt hom op zyn sterfbed vergiffenis geschonken,» ver maande Herbert. »Dr«ag uw toorn niet verder dan 't graf, want hy stierf met oprecht be rouw.' Traverso zweeg en nam de papieren weer op, waarin hij eene volledige bekentenis vond van de bandelwyzc van den kapitein jegens mistress Eugène Lenoir. Alles Nvat onzo lezers reeds vernomen hebben door 't gesprek der ongelukkige gevangene pet Traverse Kocke, stond hier zwart op wit "n bijzonderhede a en met opgave »»er -ïvV hebzuchtige beweegredenen, die Lenoir er toe geleid hadden. Het groote vermogen, dat na den dood van zyn ouderen broeder op hem overging, had hem do oogon uitgestoken. Alvorens zjjne schoonzuster moeder was, had hy haar met achting behandeld. Eerst toen hy vernam van het kind, dat erfgenaam zou worden, veranderde zyne sympathie voor do jonge wednwe in een onverzoenlyken haat, die hem alle barbaarsche middelen deed aangrjjpuu om zich in 't ongestoorde bezit van 't ryke erfdeel te stellen. Hy ontrnkte het wicht aan de jonge moeder en verkooht het met de min Granny Crewell aan een slavenhandelaar Toen hy het reeds lang dood waaode, verscheen het plotseling in den persoon van Capitola, die majoor YVarfield in New-York gevonden on naar Warfieldhouso gebracht had. Van dit oogenblik af had hij het jonge meisje naar 't leven gestaan on zich daartoe van dun ban diet Mac Donald bediend, die gelukkigerwijze zoo zei hy op zijn sterfbed niets uit- govoord had. Wat den dood zyns broeders betreft, daar aan was hy onschuldig, doch toevallig was hjj er van getuige. Hij zat destjjds diep in sohnldun en was dertig injjlec ver van zijne standplaats gekomen om hulp to vinden by zyn broeder. In de nabyheid van het .Spook huis» ontmoet e hy toevallig zyn broeder op 't oogenblik, dat zyn eigen geweer losbrandde en hem levenloos deed neerstorten. Verschrikt door dit ODgeluk was hy gevlucht, zonder zich in het .Spookhuis» te laten zien. De gedachte, dat men hem voor den moordenaar zou honden, deed hem ijlings naar zyne staud- plaats terugkeeren. Niemand had zyne korte aanwezigheid bemerkt en hij had er natnur- ljjk over gozwegen. Toen hy bericht kreeg van den dood zyns broeders, speelde hy den verraste en vertrok dadeljjk om de begrafenis by te wonen en de erfenis te aanvaarden. In *t .Spookhuis' en den heelcn omtrek meende men, dat Eugène Lenoir vormoord was. Niet minder was hy echter verrast, toen eenige dagen na zyn aankomst Mac Donald, met wien by reeds vroeger in verbindiog stond, zich als do mojrdenaar van Eugène Lenoir aan meldde. Do roover meende daarvoor eone ryke belooning te ontvangen en Lenoir nam den schjju aan, alsof hy dun bandiet gelooide, om zich later beter vun hem te kunnen be dienen. De waarheid was, dat hy de kapitein zoowel als Mac Donald aan don dood van Eugèno onschuldig wareu. Dit be zwoer hy op 't oogenblik, dat bij op 't punt was voor Gods rechterstoel te verschijnen. Een rouwmoedige vraag om vergiffenis voor zyne slechte daden vormde het slot der be kentenissen van den kapitein eu bij uitte een innigen zegen wensch voot do verbinding van Traverse War field met Clara Day. Nadat Traverse de papieren doorgelezen had, slood hy op en tracntie zyue aandoeuiug te bedwingen. .Wolk een afgrond van slechtheid!» zei hy. Hoe kan iemand zoo diep zinken en zich toch nog den schijn van een man vau eer geveu. Want als zoodanig stond de ellende ling te boek by beo, die bóm niet nader kenden.» •Tracht zyne misdaden te vergoten, Tra verso en verheug je iu dezo papieren de mid delen te bezitten, om 't gedane onrecht te herstellen. Laten we nu naar do St Mery gaan, want ik wil niet langer wachten met myue aanstaande schoonmoeder hare vryheid aan te kondigen.» De twee vrienden begaven zich naar deu ouden directeur, wien Traverso don kapitein Herbert voorstelde. «O. de naam van den kapitein is my reeds bekend,' riep de St. Mery. «Alle couranten spreken met lof over zyne dapperheid en zyn beleid.» «Doch ze zeiden n niet, dat ik hier ben om eene nieuwe overwinning te behalen,» hernam Hurbert lachend. .Ja, mynheer,* voegde hy er by, .en wel eene overwin ning over u en uwe wetenschap, daar gjj u mot een uwer krankzinnigen deorlyk ver gist hebt.» De oude dokter zag eerst Herbert en daarna Traverse aan. «Wat meent u daarmee, mynheer?» vroeg hy verbaasd. Herbert en Traverse vertelden hem, wat het hier gold. Met de papieren van den kapi tein Lenoir in de hand bewezen zij, lioo valsch hy don toestand dergeno beoordeeld had, die hy tot nu tou miss Montclar genoemd had. De heer de St. Mery las hel scliryven voor zoover het mistres^jaenoir betrof en kon aan de echtheid er van*niet twyfulcn, daar hy de hand van den kapitein kende. Hy was in grooto verlegenheid, die hy evenwel mot echte Fransche luchthartigheid overwon. Hy vond geen woorden genoeg om zyne verbazing over de lage liandelwyze van kapi tein Lenoir uit te drukken, door wiens vol leerde huicholary hy zoo bedrogen was. Dat hy den toestand der zieke niet dadelyk ge kend had, verbloemde hy door te verklaren, dat hy de bewering van miss Montclar zoo buitensporig vreemd vond, dat hj ze ontno- gelyk voor iets anders had kunnen houden, dan voor de uiting eener ziekelyko verbeelding. Op myn woord van eer achtte ik hotou- mogelyk, dat zulke schurkeustrekun uitgehaald konden worden,» riep hy. .Nu vind ik de bewering van mistress Lenoir bevestigd door de bekontenU van Lenoir. Maar snelt naar boven, heereo, en zegt haar, dat ik u dade lyk zal volgen om haar vergiffenis te vragen voor mjjno dwaling. Natuurlyk is ze van dit oogenblik af vry en ze kan mjjn huis verlaten wanneer ze wil.» «Ik durf u verzekeren, dat dit spoedig ge beuren zal," hernam Herbert, «onder dankbe tuiging voor uwe verpleging,» voegde hy er spottend bjj en begaf zich met Traverse naar mistress Lenoir, torwjjl hy den ouden heer alleen liet staan. Twee ureu later zat de bevrjjde roet hare twee redders in een postwagen on reed naar New-Orleans, vanwaar don volgenden dag do reis over Washington, Staunton naar War- ficldhouse zou gaan en vandaar naar de goe deren der weduwe van Eugène Lenoir. Wjj echter, lieve lezer, willen hen naar Warfieldhouso vooruitsnellen, om hen mot majoor Warfiold, Capitola, mistress Codimont en Wool eone waardige ontvangst te be reiden. DRIE-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK. Dank zij den allo afstundon vernietigenden stoom, zjjn wo wedorom in 't oude onweers- nest» en brengen onze lezers weder bjj onze heldin Capitola, nadat wy hun dc lotgevallen van Travorse Kocke en Herbert Greyson in Mexico en Now-Orleans verhaald hebben. Wjj vinden de jonge dame in groote opge wondenheid, waaronder haar oude oom het moest to ljjdcn heeft van moedwillige plage- rjjen. Ze denkt voortdurond aan Muc Donald, deu roovorhoofdman, die veroordeeld is om binnen eenige dagen gehungon to worden. Bij de behandeling dor zaak bloek de gc- rechuuaal te klein om alle nieuwsgierigen te bevatten, die van uren ver waren toegestroomd om dun beruchten bandiet te zien, die zw geboeid tusschen een half dozjjn bandieten op de bank der beschuldigden zat. Ook Capitola was als getuige opgeroepen, daar zjj in 't lot van Mac Donald eene be slissende rol gespoeld had. Het hoofdpnnt der aanklacht vormde de moord op Eugène Lenoir, waarvan de roover verdacht werd. Buitendien had hy tallooze diefstallen en daden van ge weld op zjjn goweten, zoodat de uitslag vau 't proces hierdoor reeds niet twyf'olachtig kon wezen. De moord op Engène Lenoir kon inderdaad niet bepaald worden en Mac Do nald loochende hel feit beslisttoch spraken de gozworonen bot doodvonnis uit togen den bandiet. Tijdens de gehoele behandeling had do be klaagde eene, men zou haast zeggen, waardige bedaardheid bewaard. Het vonnis vernam hjj met een lachend gezicht, on hjj verklaarde ronduit, dat de justitie iu dit geval blind handelde. ,Ik denk er niet aan, mjj voor eon heilige uit to geven,» zei hjj, «zeker is 't echter, dat ik nooit tnjjne handen met bloed bezoedelde. Ik heb geen moord op mjjn geweten, ik zwoer het, men mag mjj gelooven of niet. Er is ten minste eene persoon hier eene brave jonge miss die do waarheid mjjner woorden niet in twjjfol zal trekken.' Zich orakoerende, zocht hjj mot zjjno blikken Capitola, die zeker in staat ware geweest, zonder te letten op stand of geslacht, deze verklaring te bevesti gen, hadde haar oom niet tjjdig znlk een schandaal voorkomen, doordat hjj haar dadoljjk do dour uitdrong. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1