KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen. Het Spookhuis. No. 2859. Woensdag 11 Juli 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. Abonnement n. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87'/iCt. id. franco per post 75 id. fl.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgeversBERKHOUT Co., te Helder. Bureau* i Spooratraat en Zuid»tr««t. Aavertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5» Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. rtvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOHGEWS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Uit het Hiistenlainl. Keizer Wilhelm van Duitschland heeft een prijs uitgeloofd voor iedor uit Peking geredden Europeaan. Zulk een prijs bedraagt pl. m. f4000. Men vreest echter, dat Z. M. het niet heel druk zal hebben, om die belooning uit- tckecren, want steeds meer volgen de berichten elkander op, dat er eone algemcene slachting onder de Europeanen in de hoofdstad van hot Hemelsche Rijk heeft plaats gehad. Een der berichtgevers uit China deed dezer dagen van daar seinen: «Bereidt u voor het ergste te vernemen!" en zulk een waarschuwing is zoo ongewoon, dat er, die woorden vernemende, heel wat akeligs moest worden verwacht. Wat er dan medegedeeld wordt omtrent de in Peking voorgekomen feiten, is zóó gruwelijk, dat degene, die er kennis van neemt, zulks haast ongelooflijk vindt. De vreemdelingen aldaar o.a. de Europeesche gezanten met hunne vrouwen zyn, als de berichten waarheid behelzen, onder de ijselykste martelingen ge dood. Andere tijdingen dooien mede, dat do Europeanen de laatste patronen op hunne re volvers hadden bewaard voor hun eigen vrou wen en kinderen, opdat dezen niet levend in handen der Chineezen zouden vallen. De uit voering van dat plan zon, toen proviand en munitie in de Engelsche legatio uitgeput waren, op 30 Juni of den dag daarna zyn geschied. 't Is dus te laat om de Europeesche gezan ten van den dood te bevryden. Zy zyn reeds gevallen en nu neemt Europa de noodige maat regelen van tegenweer en wraak De groote mogendheden hebben indertijd er weinig aan gedacht, dat het zoover zon komen, toen zy zon der voldoende maatregelen van defensie grond gebied van China wegnam, hetgeen de bevol king tot verzet heeft geprikkeld. Nu moeten door de Regecringen der Staten de noodige troepen bij elkaar gebracht worden. Japan en Rusland zullen denkelyk het meeste krijgsvolk kunnen aanbrengen. Duitachland, 't welk geen koloniaal leger heeft, zal de noodige vrijwilligers moeten aanwerven. Enge land verkeert in zoo lastige omstandigheden, dat het de grootste moeite heeft, om de noo dige troepen ter uitzending byeen te brengen. Vooreerst heeft het Vereenigd Koninkrijk de handen vol in Afrika, zoowel ia 't midden als in 't Zuiden, in welk kiatete gedeelte van het Zwarte Werelddeel li. t h-ger geteisterd wordt, zoowel door de steels sirydende Boeren cn nog erger door de ziekte der soldaten en hunne treurig slechte verpleginganderdeels is het bevreesd, om Britsch-Indië te ontblooten van troepen. Die van daar nog naar Cbina zullen worden gezonden, zullen zyn inland- sche militairen. De Europeesche troepen zijn tor verzekering van de rust in Britsch-Indië zelf wel zeer noodig. In Brussel heeft in de vorige week Si pi do, de knaap, die een aanslag deed op den Prins van Wales, terechtgestaan. De jongen, dit bleek voor de rechters, is zachtaardig, ja, sen timenteel, door socialistische leerstellingen en redevoeringen heeft by zich stellig laten op winden. Hy en zyno vrienden zyn door de rechtbank nu .vrijgesproken. 't Is echter nog de vraag, of de knaap niet tot zyn 21ste jaar onder toezicht zal worden gesteld. De zaak in haar geheel wijst er op, dat het voor jonge lieden gcvaarlyk is, van de socialistische leer stellingen kennis te nemen. Dat is voor velen als spelen met vuur. Een aantal leden van den Franschen Senaat heeft een voorBtel ingediend, om de Regeering nittenoodigen, eene Starts-commissie te be noemen buiten de Kamers, ten einde het be langrijke vraagstuk te onderzoeken van de geringe vermeerdering der bevolking in Frankryk, en practische middelen aantewijzen, omdat kwaad te bestryden. In de toelichting van dit voorstel worden nogal cyfers, en wel sprekende cjjfers, genoemd, Honderd jaar ge leden bad Frankryk 25 millioen inwoners thans 38 millioen, dat is de helft meer. Groot- Brittannië daar en tegen zag in dat tijdsver loop zijne bevolking stygen van 12 tot 40 millioen, dus met 240 °/0, Duitachland van 15 tot 55 millioen, dus met 270 en Bus- land van 25 tot 100 millioen, dus met 300 De Fransche taal, het meest van alle talen verspreid, wordt dit by lange na niet meer; zy wordt thans gesproken door 60 millioen raenschen, hot Duitach door 80 millioen en het Engelsch door 120 millioen. Engeland en Duitachland zendon ieder jaar ongeveer 3 a 400.000 personen nit naar andere landen Frankrijk in de laatste 5 jaren gemiddeld ieder jaar slechts 16.000. De kindersterfte is in Frankryk zeer groot. Het aantal kinderen beneden 15 jaren oud maakt daar slechts 27 °/0 der bevolking uit. In Engeland en Zweden is die verhouding 36 °/o. Met 1 mil lioen meer inwoners en 1/s deel meer kinderen is toch de geheele sterfte in Engeland 150.000 lager dan in Frankrijk, waar elk jaar meer dan 16 der levendgeborenen overlijdt, en 150.000 kinderen sterven vóór het eerste levensjaar is bereikt. «ver het jaar 1899. (Slot.) Onderwys. De lagere scholen in deze gemeontc, 9 in getal, telden op 31 December 1899 te zamen 3081 leerlingen uit deze ge meente. Van het Ryk ontvangt de gemeente, ter vergoeding in de kosten van het lager onderwys, per jaar f 15.662.49 en nog f 50 ter vergoeding voor het schoolgaan der kin deren, wier ouders werkzaam zyn aan liet N.-H. kanaal. Het schoolgeld heeft in 1899 opgebracht f 13 456.62'. Aan jaarwedden der onderwijzers werd in dat jaar betaald f 56.876.87. In 'tgeheel werd voor 'topenb. la ger onderwys in 1899 uitgegeven f69.692.44. Er zijn in deze gemeente twee bijzon dere Bcholen 1. de School met den Bybel, en 2 de R.-K. school voor meisjes deze beide scholen genoten Ryks-subsidiën, bedragende respectievelijk f 1750 en f 1200. Van het onderwys op de gemeentescholen wordt door 30 leerlingen uit de gemeente Callantsoog ge bruik gemaakt. De herhalingsschool werd bezocht door 141 leerlingen. In school No. 4 (aan de Hoofdgracht) is het aantal leerlingen aanmerkelijk achteruitgegaan, wel ruim 11 pet. De Commissie van Toezicht op op het Lager Onderwys onthoudt ook nü hare goedkeuring aan het inrichten van schoollo kalen tot stembureaux, waardoor bij elke stemming en herstemming een aantal kinderen gedurende 3 dagen van onderwys verstoken is. Aan de school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwys is het aantal leerlingen sedert het vorige jaar gestegen van 325 tot 424, een toeneming dus van ruim 80 pet. De Commissie dringt in haar Verslag aan op den bouw eener nieuwe school, ter vervanging van school No. 8 en wel op de plek aan de Hoofd gracht, waar nu school No. 4 te vinden is een geheel ongeschikt gebouw, dat ook niet beter te maken is. Voor school No. 8 is by het uitbreiden van het aantal leerlingen, meer lokaliteit noodig. Het tegenwoordig schoolgebouw aan den Parellelweg zou dan kunnen dienen voor het geven van gewoon lager onderwijs voor de kinderen nit do wyk, waarin dit gebouw staat. Het aantal leerlin gen op de R.-K. meisjesschool bedroeg in 1899 238 leerlingen, op do School met den Bybel 301. Aan 't einde van haar Verslag richt de Commissie de volgende woorden tot den Gemeenteraad, wien zij haar rapport aanbood: .Aan 't einde van haar Verslag gekomen, blyft de Commissie nog over, u dank te zeggen voor de zorgon aan de geestelijke ontwikke ling van het opkomend geslacht gewyddie belangen der jeugd by voortduring in uwe aandacht aan te bevelen en den wensch uit te spreken, dat ook in den vervolge er door n naar zal worden gestreefd, zoo door afdoende verbetering van gebouwen en meubilair, als door ernstige behartiging van de stoffelijke belangen van het onderwijzend personeel, den toestand van het lager onderwijs in deze ge- meento der volmaaktheid, zooveel mogelyk, naby te brengen. De bedoelde Commissie bestaat uit de heerendr. P. P. C. Hoek, voorzitter, W. Bakker Hz., dr. R. Rykens, J. G. Smeets, G. Turk, L Korver, dr. H. Bitter en J. Brouwer, secretaris. Middelbaar Onderwys. Hier omtrent hebben we onlangs '.u de rubriek Nieuwstijdingen* reeds het voornaamste mede gedeeld. We meenen ons das van nadere mededeelingen te kunnen onthouden. Zondagsscholen bestaan in deze ge meente 3 van wege de Ncd. Hervormde, 3 uitgaande van de Nederlandscho Zondagsschool- vereeniging en 1 van de Herstelde Evang. Luthersche gemeente, tellende respectievelijk pl. m. 1000, 600 on bijna 100 leerlingen. Aan de Rijksnormaallessen namen deel 24 jongens en 40 meisjes, totaal 64. Armwezen. Hot Burgerlijk Armbestuur ontving in 1899 f 15.762.14 en gaf nit f 13.573.95 en had alzoo een batig saldo van f 2183.19. In het Algemeen Weeshuis werden in 1899 45 kinderen verpleegd. De ontvangsten waren f 11.169.55, de uitgaven f 9209.17, batig saldo f 1960.38. De uitgaven, rechtstreeks uit de gomeente- kas betaald, ten behoeve van het armwe zen, bedroegen over 1899 Voor bezoldiging genees-, heel- en verloskundigenf 2.500.- Kosten van verpleging van krank zinnigen in gestichten 5.278.89 Snbsidiën aan instellingen van weldadigheid en onderstand aan verplecgkosten Ziekenh. en ge neesmiddelen Apotheek f 6.452.32 Burgerlijk Armbestuur 18.850. Algemeen Weeshuis 6.900. Samen27.202.32 Totaal f 34.981.21, 't Verslag deelt nog omtrent Armwezen mede, dat verschillende philantropischo ver- eenigingen hier tot leniging en vermindering van armoede werkzaam zyn en noemt daar onder «Liefdadigheid naar Vermogen*, met de heeren Bitter, Brouwer, Mulder, Dunsel man en Paeblig als bestuursleden. Eindelijk wordt nog medegedeeld, dat door de Kerkelijke Armbesturen in 1899 werden ondersteund de Herv. Diaconie en Armbe stuur der Herv. gemeente 126, de Doopsgez. Diaconie 6, de Herat. Evangelisch Luthersche gemeente 6, de Gereformeerde Diaconie 45, R.-K. Armbestunr 80, R.-K. Armbestuur van de Bisschopp. Clerezy 17, Israëlitische. Arm bestuur 7, H. Vincentius van Paulo 12. Gez&menljjk werd door de kerkelijke Armbe sturen aan onderstanden uitgegeven de som van f 16.956.53'. HELDER, 10 Juli 1900. Bij Kon. besl. is aan den heer dr. P. C. F. Frowein, op zijn verzoek, met 1 September a.s., eervol ontslag verleend uit de betrekking van leeraar in de r.atuur- en scheikunde bg het Koninklgk Instituut voor de Marine te Willemsoord. De heer J. J. de Roos, assistent ambtenaar ter Posterg, herdenkt a. s. Za terdag, den dag, waarop hg vóór 25 jaren bij de postergen alhier geplaatst werd. Het zal den jubilaris voorzeker op dien dag aan blgken van belangstelling niet ontbreken. In de vorige week had het toelatings examen plaats voor de le klasse der Hoogere Burgerschool alhier. Door 49 candidaten werd dit examen afgelegd, waar van 24 toegelaten werden. 12 candidaten moeten later in één of twee vakken her examen doen, terwijl 13 afgewezen werden. De namen der toegelatenen zijn: J. F. van Aalst. H. D. Onnes. B. G. Meger. F H. B. Riesselmann. A. Hermau. 0. F. Frowein. O. Stadig. O. J. Baert. C. J. Adriaanse. J. Biegel. G. W. Bakker. J. H. G Hofstee. P. Tielroog. W. K. Maller. H. J. C. Lub. C. D. Turk. C. Koopman. J. C. Brakke. R. Meerens. A. C. P. v. d. Woude. J. B. de Jongh. A. M. Bos. M. D. Drooglever J. D. H. v. Helde. Fortuijn. De »Zeven Provinciën", model naar het schip, waarop Michicl Adriaanz de Ruijter ter overwinning toog, hetwelk hier op '8 Rijkswerf gebouwd is, en dat gedu rende de Kroningsfeesten in 1898 alhier algemeen is bewonderd, is gisteren van hier vertrokken, met bestemming naar 's Hage. Daar zal het fraaie scheepje ge durende de Tentoonstelling van het Zee wezen", in de Vijverberg gelegd worden. Met het oog op de staking der bootwerkers te Rotterdam zijn Hr. Ms. »Evertsen" en »Kortenaer" van hier naar de Maas vertrokken. Eerste Kamer. In de loop der vorige week heeft de Kamer een aantal wetsontwerpen, die bg haar in onderzoek waren geweest, in open bare zittingen behandeld. Het 1 e e r- plich t-ontwerp heeft zg met 33 tegen 16 stemmen, het o n t w er p-b o t erwet met algemeene stemmen aangenomen. Bg de voordracht tot het toestaan van gelden voor het uitzenden van het oorlogsvaartuig •Holland" naar de wateren van China, werd door den heer Fransen van de Put te ernstig gewaarschuwd tegen gevaarljjke inmenging in de Chineesche verwikkelin- lingen. De Minister vau Buitenlandsche Zaken verzekerde, dat de Nederlandsche Regeering met de meeste omzichtigheid te werk gaat. het door den heer van de Putte geschetste gevaar zorgvuldig vermijdt, en zich alleen en uitsluitend bepaalt zoo veel mogelijk tot de bescherming der Ne derlandsche onderdanen. Het voor dit doel gevraagd crediet werd door de Kamer ver leend. F. M. Knobel, f Er valt nu wel niet meer aan te twij felen, of de man, die dezen naam droeg en onze gezant te Peking was, is daar op gruwelijke wijze vermoord De heer Knobel begon zgn loopbaan als leerling-consul te te Berlijn, hg was daarna vice-consul te ^St Petersbnrg, consul-generaal te Teheran (Perzië), en nu 't laatst minister-resident te Peking. Hij had den ouderdom van 45 jaren bereikt. Wegens de werkstaking der boot werkers te Rotterdam ondervindt de West- landsche aardappelhandel met het bniten- laud groote belemmering. Donderdagavond werd van den grooten aanvoer op de vei lingen voor het buitenland niets verkocht en werden alleen een paar kleine partgen voor het binnenland geplaatst. Een vrouw te Amsterdam, die zich bij het doen van boodschappen wat had opgehouden en den verloren tjjd wilde in halen door hard te loopen, had het on geluk daarbij te vallen. Zich aan een ijzeren hek willende vasthouden, bleef zg met den pinkring haken aan een scherpe punt, zoodat haar de pink van den hand werd gerukt. Spoedig was er hulp bij en in snelle vaart ging het nu naar het Gast huis. Een wakkere flinke jongen dacht evenwel aan iets, waar niemand in de drukte op gezonnen had. Dij nam het afgerukte lichaamsdeel der juffrouw van het hek, wikkelde het vlug in zgn zak doek en stormde er mee naar het Gasthuis, hg veel eerder aankwam dan de ei genares van de pink. Uggend en blazend sprak bg tot den portier: >Hier is de pink van een juffrouw die komt strakkies maak maar vast schoon, dan kan ie er gauw weer aangezet." Dank zg die vlug gen jongen, raakte de vrouw weer in het bezit van haar pink, die volgens den knaap nog leefde, toen hg haar in zgn zakdoek had. Hg kreeg den ring ten geschenke voor zgn nobele daad. Een dame verloor dezer dagen in een omnibus der Nederlandsche Omnibus- maatschappg te 's Gravenhage hare por- temonnaie met een belangrijke som geld, die echter, nadat zij het rytuig had ver laten, werd gevonden door eene andere dame. De portemonnaie werd den con ducteur ter hand gesteld met verzoek haar te deponeereu bg den directeur der maat schappij. De man deed dit echter niet, maar eigende zich het geld o. a. een bankbiljet van f100. toe. Toen de zaak uitkwam is hg ontslagen; de politie heeft proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Van 'tgeld was nog niets uitgegeven. Ingezonden. Wel Edele Heer Redactenr! Ondergeteekenden verzoeken beleefd voor het onderstaande oon bescheiden plaatsje in uw veelgelezen blad cn betuigen hiervoor hunnen oprechten dank. Liefdadige Nederlanders Het bestuur der afdeeling Amsterdam van het Marinefouds bevindt zich by haar pogin gen om armoede van weduwen en weezen van oud-kameraden der Kon. Ned. Marine zooveel mogelyk te voorkomen, alweder in de diep- treurige noodzakelijkheid om zich tot een buiten dat fonds staande Commissie te ver- eenigen, ten einde te trachten door uw goed hartige liefdadigheid in staat gesteld te worden, voor eene weduwe van een oud-schecpskame- raad met twee nog geheel hulpbehoovende kinderen, en twee gedeeltelijk, een gelegen heid daar te stellen om voor zich en haar kinderen het brood te verdienen. Een, teogevolge van lichaamsgebreken (bloed spuwing) gepensionn. 2de Zeilmaker der Kon. Ned. Marine, een brave man, dio na zijn pensionneering toch nog al zyn zwakke krachten inspande om voor zyn huisgezin te zorgen, overleed verleden week plotseling, z\jn gezin in de meest treurige omstandigheden achterlatende, met niets in do wereld, dut de toekomst van dat gezin ook maar «enigszins verheldert. De bede, die wjj met zooveel voldoening een viertal maanden geleden tot u richtte, werd door het hoofdbestuur van het Marine fonds onder het hoofd: «Een uit velen* in haar 12de jaarverslag, waarvan wy u de lezing zeer aanbevelen, opgenomen. Ja 1 het daarin vermeldde geval was er dan ook ,een uit velen* maar ochzoolang wij maar de meest eenvoudige hulpmiddelen heb ben om met eigen krachten die scheepjes dryvende te houden, als zy by ons binnen vallen, al is het dan ook dikwyls met het water tot aan de lippen der opvarenden, zwygen wy, overtuigd als wy zijn, dat wy geen te groot gebruik mogen maken van uwe nooit volprezen weldadigheidszin. Thans evenwel mogen wy weer niet zwygen en met aandrang wenden wy ons weer tot u met de bede Och, helpt onsen vergunt ons tevens om, indien uwe goedhartigheid ons weder steunt, als in het vorige geval, hetgeen wy hopen en waarom wy n smecken, en wy deze wednwe zoo bescheiden mogelyk geholpen hebben, om zich en haar kinderen ten minste het hoofd boven water te houden, verder een andore weduwe van een oud-marine-kameraad te helpen, wier levensvaartuig, niettegenstaande onze inspanning 6n de uiterste krachtsont wikkeling van de brave, werkzame moeder, met hare lievelingen ook geheel dreigt onder te gaan, omdat voor de bescheidenste horstel ling van dat scheepje onze reparatiemiddelen geheel ontoereikend zyn. Okonden wy u eens een blik doen slaan in bet gezin met 8 kinderen van wijlen den gepensionneerden opperachipper, over wiens bestaan nwe mildheid zoozeer de beschermende hand uitstrekte, zoodat gy eens kondt zien, hoe in dat gezin het levensgeluk is terugge keerd, nu die flinke moeder in staat is gesteld met al haar moederlijke krachten voor de toe komst van haar gezin te zorgen, hoe door haar werkzaamheden en zorg haar zaak voor uitgaat en wy twijfelen er niet aan of gij zoudt u gelukkig gevoelen met uwe ons toon toevertrouwde gaven. Daarom nogmaals de bedeToe helpt ons nog eens Een ieder van ons zal elko gave, boe klein ook, weder dankbaar aanvaarden. Amsterdam, 1 Juli 1900. De Eere-Commissarie van het Afd.-Bestuure P. SCHOLTEN, Luit. ter zee der 1« klasse, Marinewerf No. 2. Het Bestuur der Afd. Amsterdam van het Marinefonde: A. KARELSE, gep. o/off. der mariniers, N. Achtergracht 138, Voorzitter. J. W. ZUIJDERHOUDT, torp.-m^j., a/b Hr. Ms. .Vulkaan', Secretaris. N. NOORDELOOS, gep. schipper, H. Kadyk 34, Penningmeester. I. M. HERREBÓUD, gep. opp. schipper. E. J. V. ESSEN, oppcr-torp. a/b. Hr. Ms. «Vulkaan*. Beleefd vragen wy voor deze bede ook een plaatsje in vele undere couranten van ons Vaderland. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 6 Juli. Roberts seint uit Pretoria van gisteren Generaal Paget heeft den 3den te Kleisersfontein slag geleverd aan de Boeren. Het lakte hem, hen uit een sterke stelling te drijven over Leeuwkop tot Broncrifontein waar hg bivakkeerde. Hg vervolgde den vgand en was in deu middag van den 4den te Blauwkopje, 24 KM. ten NW. van Bethlehem. Paget meldt dat alle leden van de regeering van Steyn te Bethlehem zyn dat uitgeroepen is tot nieuwe hoofdstad, behalve de thesaurier'* generaal die naar Vrede gegaan is. Men zegt dat Steyn zelf in het gebergte de wjjk heeft genomen. HAVRE, 6 Juli. Het Zuid-Afrikaanschs driemanschap is hier aangekomen aaa boord van de transatlantische stoomboot Aqni- taine". De senator Panliat, voorzitter van het comité voor de onafhankelijkheid van de Boeren, en Rambaud, oud-minister van onderwys, ontvingen de heeren. Pauliat zeide, hun het welkom toeroepende, dat er geen stad, geen dorpje in Frankrijk was, waar de Zuid-Afrikaansche republieken niet populair waren en waar men niet den wensch koesterde dat zg hun vrgheid mochten bewaren. Hg getuigde van de bewondering, die Frankryk gevoelde voor hun onver schrokkenheid, hun heldenmoed. Pauliat eindigde aldusLaat uw land- genooten weten dat zg goeden moed moeten houden want men moet niet wanhopen dat Engeland, onder zekere omstandigheden/ zul erkennen dat zg een verkeerden weg is ingeslagen en moet terugkeeren op den weg van recht en billijkheid". Dr. LeydB antwoordde dat de twee repu blieken bezield waren door een diep nati onaliteitsgevoel en een groote liefde voor de onafhankelijkheid. Het driemanschap begaf zich vervolgens naar het Hotel Continental. De menigte bracht hun ovaties. Om vjjf uur kwamen zg te Pargs aan, waar Grebauval hen uit- noodigde naar het stadhuis te gaan. Lieden die anti-Engel8che kreten uitten, zgn in hechtenis genomen. Het beste bewijs, dat de oorlog nog lang niet nit is, ziet de >Morning Leader" in de verliezenljjsten, welke onverpoosd aan komen, trouwens onvolledig gelijk altoos, of liever gezegd onvollediger dan ooit. De redactie heeft de moeite eenomen, om een eigen verliezenlgst der Engelschen voor Juni samen te stellen en komt voor het ^EirriLXjETOJsr. 90) Eenigo dagen later hielden majoor War field en Capitola een vertrouwelijk praatje in do gezellige huiskamer. De eerste rookte zyne pyp en las de courant, terwyl zijn nicht zich op heel eigenaardige wjjze bezighield. Soms omspande zy namelyk met duim cn wysvinger van beide handen haren hals en drukte soms zoo hevig, dat ze er rood en blauw in 't ge zicht van werd. „Eindoljjk riep de majoor onder hot lezen, „zal die duivel van een Mac Donald toch den 26 Juli gehangen worden I God zy daük voegde hy er by, «het heele land zal bljj zyn van dien vervloekten schurk voor goed verlost te worden.' «Ik heb waarachtig medelyden met hem, oom,*' hernam Capitola, «en betreur het van ganscher harte, de schuld te zyn aan zyn on geluk.' «Ha, daar denk ik aan ietsde belooning, die op zyne gevangenneming gesteld werd, is mjj uitbetaald, jo hebt de duizend dollars rechtmatig verdiend, ik zal ze voor jou be leggen.' Daar wil ik niets van weten, oom,* her nam Capitola. «Ik zal dut gold nooit aanraken. Het is bloedgeld, dat my als gloeiende kolen op de handen zou branden." «Bah, gekheid!' bromde de oude heer. «De duizend dollars behooren je van rechtswege trouwens, daar zullen liefhebbers genoeg voor wezen, ind: a jjj ze niet wilt.' Oom,* begon Capitola na eene kleine pauze opnieuw, *ik kan niet zonder sidderen aan de terechtstelling van Mac Donald denken. Het moet iets verschrikkelijks zyn, gehangen te worden Zoo even drukte ik met myne handen myn hals samen, om te zien, wat men daarby gevoelt. Het is vreeselyk en ik drukte niet eens hard.* «O, ik wou, dat't twintigmaal erger ware,' riep de majoor, „by heeft 't waarlyk ver diend, die booswicht't Is jammer, dat men hem volgens de wet niet radbraken kan.* Gy zjjt wreed, oom,* hernam Capitola. Ik verklaar u echter, dat Mac Donald niet zal gehangen worden. Ik zal een verzoek om genade aan de regeering richten en door 't gansehe land handteekeniDgen verzamelen.' „Niemand zal dat onderteekenen, al stond je eigen leven op het spel,* verzekerde de oude heer. „Ik zal my tot deu president wenden en hem genade vragen.* «Ha, ha! Dc president kan en zal dat niet inwilligen. Indien hij zich veroorloofde zoodanig tegen de openbare mcening to han delen, kon hy overtuigd zyn,'het volgend jaar niet herkozen te worden.» «Oom, ik herhaal 't u, Mac Donald zal niet gehangen worden.* Wcrkeljjk? Je bevrydt hem zeker in hoogst eigen persoon, door de kracht uwer armen, mijne dappere Donna?* „Hoe ik hem zal redden is myne zaak. Door myn toedoen werd hy gevangen genomen, door my zal hy ook verlost wordea. Ily wordt niet gehangen I* Ha, ha, dat zullen we zien,* lachte haar oom, die zoo zeker was van de zaak, dat hy er om lachte, dat Capitola iets wilde verhin deren, wat door 't geheele land als een geluk besohouwd werd. Den volgenden dag ging Capitola jjverig aan 't werk. Nadat ze zich door een advocaat in Tip- Top een verzoek om genade had latca op stellen, maakte ze eene rondreis door dc streek om ocderteekeningen te verkrijgen, doch hare moeite was vergeefach. Oud en jong veraf schuwde en haatte den bandiet met zulk eene verbittering, dat ze den dag zjjner terecht stelling met koortsachtig ongeduld verbeidden. Een verzoek om onmiddellijke voltrekking van 't vonnis ware zeker gunstiger opgenomen goworden. Alhoewel haar plan mislukt was, gaf ze den moed niet op, maar dacht over een ander middel om den veroordeelde de vryheid te verschaffen Ze nam den schyn aan, alsof ze er niet meer aan dacht, want ze zag in, dat ze voor haar oom hare plannen diep geheim moest honden. Mac Donald lag dubbel geboeid in den kerker der ter dood veroordeelden. Het was het zekerste en 't diepste kok der heele ge vangenis en niemand had er toegang, behalve de geestelijken, die zich alle moeiten gaven om den bandiet met God te verzoenen. Mac Donald luisterde eerbiedig naar hunne woorden, en bekende, dat hy een groot zon daar was, doch ontkend* hardnekkig zyne schuld aan den moord, waarvoor hy ter dood veroordeeld was. Ook had hy geweigerd zyne kameraden te verraden. «De arme duivels,* zei hy, «hebben niet verdiend, dat ik hen verraad. Ook zyn zy niet beter op den dood voorbereid dan ik en een kerker met 't uitzicht op de galg is juist geene geschikte plaats om beronw op te wekken.* Ondertusschen dachtCapitola voortdurend na over haar bevrijdingsplan, waardoor ze Mac Donald zou kunnon vorlossen. Op zekeren avond riep de majoor, die juist thuis kwam: «Kom eens hier, CapI Ik heb eene belangrijke fondst gedaan „Wat dan, oom?' vroeg Capitola onver schillig. „Een volledig stel inbrekeregereedschap, zonder twyfel van de bende van Mac Donald afkomstig,* hernam de majoor. „Een mijner negers heeft het in de nabyheid van de Hek- sengrot gevonden. Kyk maar eens hier riep hy, terwyl hy een linnen zak op tafel ledigde, die verschillende instrumenten, als vylen, boren, beitels en valsche sleutels bevatte. Het meisje beschouwde met groote opmerk zaamheid de voorwerpen, die de majoor stuk voor stuk liet zien, terwijl by de verklaring van 't gebruik er bij gaf. Waarschijnlyk,* zei hy, op de zaag wij zende, „was 't zoo iets, wat de vervloekte Mac Donald, als Mr. Gray verkleed, zyne kameraden in de gevangenis bracht en waar mee deze hunne boeien doorzaagde." Capitola bekeek de fijne aaag. «Hoe is 't mogelyk," zei ze, «dat men mot sulk een zwak ding yzer doorsnijden kan «Gewis,* verzekerde de majoor, terwyl hy dadelyk de proef nam op oen ouden sleutel, die in weinige oogenblikken doorgezaagd was. Capitola kon nauwelijks een kreet van blyde verrassing onderdrukken, toen se de proef zoo goed gelukt zag. «Ik wou wel eens weten,* vroeg zo verder, «door welke instrumenten ze de grendels on sloten der deuren konden openen Wel. met deze hier," hernam haar oom, terwyl hij op de vylen en de valsche sleutels wees. Onze heldin beschouwde se zoo nauwkeurig, dat haar oom luide riep «Ik durf wedden, Cap, dat go der.a nacht zeker van dieven on inbrekers znlt droomon waarna hy do voorwerpen weer in den zak deed en deze in een kast borg, waar gewoonlijk waardeloozo dingen bewaard werden. Den volgenden dag was Capitola jaist bezig haar bloemruiker te rangschikken, zooals ze dat eiken dag gewoon was, toon de majoor onstuimig de zaal kwam binnenstormen. Hy had een paar brieven en couranten in de hand en was in de boste luim. Hoera, hoera, Capitola!" riep hy, metzyu hoed zwaaiend en een sprong zettend, die hem een clow* zou benjjd hebben, «hoera, de vrede is geteekendOnze dappere troepen koeren als overwinnaars terug. De couranten zyn er vol van. Hier zyn ook brieven van Herbert voor jou en my. Hoera, een prachtige jongen! Hij heeft dapper gevochton en komt als kapitein torug." Het meisje liet in haar vreugde de porce- leinen vaas vallen eu viel den jubolenden grysaard om den hals. Eene minuut later zaten ze beiden in een leunstoel en lazen de brieven. Herbert vroeg in zyn schry von aan Capitola zonder veel omwegen hare hand, 't verlangen te kennen gevende van dadoljjk na zyne aan komst te trouwen. «Ik heb myn oom ook wel geschreven,* voegde hij er by, «doch hierover zei ik niets, daar Ik met hem andere dingen te behandelen heb, waarin ik onze hnwelyksaangclegenheden niet wilde mengen. Het staat dus aan jou, hem met onze plannen in kennis te stellen." «Wel, op myn eer, dat is zoo kwaad niet,* dacht het ondeugende meisje. „Hy schjjot zeker te zyn van myne toestemming en nu brengt hy my nog in de noodzakelijkheid my zelf by myn oom voor hem te vragen. Heeft men ooit zoo verkeerds iets beleefd Maar hy komt nit het veld en daarom moet men hem een woiuig door de vingers zienik zal hem later wel voor z\jn overmoed doen boeten, dien' lieven neefi En nu aan 't werk het boste is, dat ik myn oom en voogd dezen brief laat lezen, dan kan hy zien, waar mjj de schoen wringt. Oom,* begon ze, terwyl ze den majoor even by den arm trok. Laat nu je plagerijen achterwege, Cap," hernam hy, zonder op te zien van een groot vel papier, waarvan hy den inhoud met groote verrassing scheen to doorlezen. «Men zou zeggoD, dat hy zelf een huwelijks- voorstel gekregen heeft," lispelde Capitola, die met dit vermoeden nader by de waarheid kwam, dan ze dacht Zonder naar de woorden zyner nicht te hooren, was de majoor met zyn schrijven in do hand opgestaan, vorliet do kamer en snelde naar zyne kamer, waar hy zich opsloot. „Gewis,* zei Capitola, «dat is zeker zoo~. ik heb my niet vergist Zeker eene trouw lustige weduwe, die hem hart en hand aan biedt' De majoor verscheen pas na het avondeten, toon Capitola reeds zeer verbaasd was over zyn onverklaarbaar wegblijven. Zyne bonding verried, dat er in zyn binnenste oene heele omwenteling had plaats gehad, die hem ge heel uit zyne normale stemming had gebracht Hy was nu zoo bedaard, byna ootmoedig, on zag er toch zoo tevreden nit als oen man, die op 't punt is een pynlyke bekentenis af te legcen en tevens oen verblydond ge heim in zich omdraagt. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1