S een zindelijk DAGMEISJE, Aan de Leden der Ned. Herv. Kerk. Fröbelinrichting, W. B006H, Koningdwarsstraat No 7. extra groot Balmuziek vonden kon worden, bogon mon over te heli tot do meening, dat hy slechts gewond was door z(jn aanhangora waa weggevoerd. Generaal Wang-Weng-Sjao, een zeventig-jarige grijsaard, voerde met lolwaardigon mood zyn troepen aan, i kon tegen de overmacht niet op. Hijzelf sneuvelde, zgn mannen werden op de vlucht gojaagd. Den gehoelcn nacht zetten de Chmeozen hun aanvallen voort. Tegen vyf uur des mor gens weifelden do aanvallerszy begonnen reeds te wy ken, toen generaal Tung-foo-Siang van Tien-Tsin met versche troepen hen kwam versterken. Do muren van do legatie waren tot puin geschoten, van de gebouwen was niet veel meer over en velen van de dappere ver dedigers waren reeds gevallen. De rest trok sich binnen de puinhoopen terug, waar z\j in derhaast borstweringen trachtten op te werpen. Doch hun lot was reeds beslister was geen munitie meer. Tegen zeven unr des morgens van den 7en Juli rukten wederom dichte drommen Chi- neezon tot den stormaanval op. Met den moed der wanhoop streed het handjevol Kampennen nog voort om het leven zoo duur mogelijk te verkoopen, en althans niet levend in de handen der woestelingen te vallen. Na een kort ge vecht van man tegen man zegevierde do over macht alle Europeanen werden over de kling gejaagd. De koerier, die aan prins Sjeng, den gou verneur van Sjan-Toeng het bericht over den moord heeft overgebracht, heeft nog verteld dat prins Toean de Europeanen levond in handen had willen hebben om hen te pijnigen. Do rost van zyn vorhaal volgt hier woor delijk ,Ton slotte werden do vreemdelingen krank zinnig en doodden zy hun vrouwen en kin deren in plaats van op de Iloksers te schieten. De Iloksers gedroegen zich als gekken en duivels en toen er geen vreemdelingen meer te vermoorden waren, verminkten zy de lyken. Zy sneden van oenige de hoofden af en droegen deze op hun geweren door de straten. »Daarop deden zy een aanval op de Chi- nccsche christenwjjk, vermoordden allen die zich niet by hen wilden aansluiten, mishan delden vrouwen en sloegen de kinderen met hun geweerkolven de hersens in. In de straten van de Tartaronstad stroomde hot bloed. Toon de koerior Peking verliet, waren de duivols nog aan liet moorden. Naar do «Daily Express" verneemt, staken de troepen van Toean de schanson, waarin de laatste Europeanen te Peking waren brand wie niet afgemaakt was, kwam on de vlammen. Een meer uitvoerig en ook zwarter ge tint verslag over de beweging van den opstand naar het Nootden is officieel door de Russische regeering bekend gemaakt. Er wordt ingezegd, dat er geen twijfel bestaat, ol China heeft aan Rusland den oorlog verklaard. De vyandeljjkheden, die begonnen zijn, laten geen einde voorzien. De toestand in Oost-Si berië is uiterst ernstig, zegt het regeeringsbericht. De Boksers, of liever de geregelde Chineesche troepen want deze leiden het eigen lijke gevecht hebben een Russisch)- tranBportboot geriÖÜien, geladen met am munitie, bij Aigoen, aan den Amoer, e>< bijna het geheele Russische eskorte neer geschoten. Daarop volgde een onverwachte aanval op Blagovesjensk, dat gebombardeerd werd. Het garnizoen bood moedigen tegenstand, doch het werd overmeesterd en bijna allen sneuvelden De stad werd verbrand. 1 Juli (niet bekend of het volgens Europeesche, Russische, of Chineesche tjjd- rekening genomen is) bereikte het bericht den generalen staf, dat door China in Aigoen een oorlogsverklaring was afgelegd. Generaal Gribowski trachtte daarop tot die stad door te dringen per stoomboot, doch twaalf mjjl van die plaats vond hy de rivier versperd, daar de Chineezen versterkingen langs de oevers hadden aan gelegd, waarop 40 kanonnen stonden. Ujj had daardoor zyn poging om Aigoen te bereiken opgegeven. Het bericht sluit met de mededeeling, dat op den Oost-Siberiscben spoorweg byna alle stations tot den grond afgebrand, bruggen vernield en de rails opgebroken zijn. De Russische eonsul te Koeldsha heell dringend om versterkingen geseind. BRUSSEL, 18 Juli. De minister van buitenlandsohe zaken ontving van do Bel gische legatie te Parys een telegram, mel dende dat de Chineesche gezant to Parys een officieel telegram ontving met do me dedeeling, dat de vreemde gezanten den 18 Juli nog veilig waren. TSJI-FOE, 18 Juli. Amerikaansclie dag bladcorrespondenten verzekeren, dat de vreemdelingen te Peking den Oen een uit val hebben gedaan, waarna zy met geschut beschoten werden. Sedert den 9en bevin den zy zich in bomvrije gebouwen. De Keizer is doodprins Toean heeft wederrechtelijk den troon bestegen gene raal Nieh, die voor de vreemdelingen in de bres gesprongen was, is tot zelfmoord gedwongen. Een Duitsche mailboot meldt dat de vreemdelingen te Peking den 7eti nog in leven waren. Reuter seint uit Sjanhai, dd. 18 Juli: De Nederlandscbc kruiser Holland" is bier aangekomen en ligt vastgemeerd bij de vreemde nederzettingendo aankomst van het vaartuig boezemt vreemdelingen en Chineezen vertrouwen in. De Oorlog in Zuid-Afrika. De correspondent van de >Pall Mali Gazette" te Bloemfontein hangt in een brief een droevig tafreel op van de ver schrikkelijke epidemie, die, toen hij dien brief afzond, onder de Engelsche troepen in die stad heerschte. De stad was één groot hospitaal-kamp geworden Er waren soms zestig begrafenissen op één dag, vijftig doodeu op een dag was het gewone aantal en op zeker oogenbiik lagen or 6000 man in het hospitaal. De hertog van Norfolk, do gewezen postmeester-generaal, die een korten tjjd kapitein van de Imperial Yeomanry is geweest, is den llden weer van Kaapstad naar Engeland vertrokken. Men herin nert zich dat lijj zich tameljjk bezeerd had door een val vun zyn paard. KAAPSTAD, 18 Juli. Vijftienhonderd Vrystaters die uit Bethlehem ontsnapt waren en met geforceerde marschen gis teren een plaats tusschen Bethlehem en Lindlej gelegd', hadden Lcrrtht, door Engelsche ruiterij nagezet. Men ver wacht elk oogeublik een treffen. De Ongevallenwet. Woensdagavond werd in //Casino* een door de afd. Helder dor S. D. A. P. en do Ver- oeniging voor Algemeen Kiesrecht uitgeschre ven openbare vergadering gehouden ter be handeling der Ongevallenwet. Do opkomst was niet byzondor groot, slechts een 70 personen waren opgekomen. Nadat do heer P. F. Neve do vergadoring had geopend, verkreeg de heer F. W. N. Hugcnholtz van Haarluie het woord. Spreker begon met te wyzen op de betooging, die den 27sten Mei 11. in Den Haag ten gunste der ongevallenwet gehouden en door 7000 arbeiders bijgewoond word. Deze betooging was grootach, doch de heeren kapitalisten beweerden, dat de arheiders te dom zijn om over zoo'n ingewikkelde zaak als de verzeke ring tegen ongelukken te oordeelen. In dien geest schreven of spraken de groot-industri- eelen Stnrk en Laan en de man dor kleine liiyden*, Dr. Kuyper. Hiertegen moet gepro testeerd worden. De urbciders, de steunpilaren iler samenleving, mouten duidelijk te kennen geven, dat zij onalhankelijk van den patroon bij do wet verzekerd willen zijn. Recht en oillijkheid eischon, dat de arbeider by het verkrygen van een ongeluk onbezorgd door het leven kan gaan en zyn gezin niet aan armoede prys is gegeven. De art. 14011407 van 't Burgerlyk Wetboek voorzien in dit opzicht niet voldoende. Daarom moet or een wet komon, die don werkman by hot verkry gen van oen ongeval in zijn bcdryf schade loos stelt. Zoodanige wotten bestaan dan ook reeds in Frankryk, Engeland, Diiitechland, Oostonryk, Zwitserland cn Italië. Nederland komt achteraan cn toch is zoodanigo regeling dringend noodig, want de dagbladen vermel den dagelijks ongevallen in 't budrfjf voorge komen. Volgens minister Loly komen weke lijks 100 gevallon voor, waarvan 85. roet blyvende gevolgen en 5 met doodelyken afloop en hiervan zyn slechts 23 verzekerd. Vol gens den hoer Bastert bedroeg het aantal verzekeringen 88$ 0/°, maar dan noemde hy een arbeider, die verongelukte en wiens weduwe I' 50 kreeg, verzekerd. Bij de lage loonen is het onmogelijk, dat de arbeider zelf voor zijn verzekering kan zorgen. Waaraan zijn de ongevallen toe te schrijven Aan langen, almattcndon arbeid, aan te veel inspan ning en aan dronkenschap. Do ongevallen door het laatste ontstaan, zyn lang niet altjjd eigen schold. Het drankmisbruik wordt dik wijls door den patroon in de hand gewerkt, want een borrel prikkelt de levenskracht. Ook de economische toestanden, zooalslange werktijden, slechte behuizing en onvoldoende voeding zyn veelal daarvan oorzaak, daarom kannen ook die ongevallen wel op rekening van 't bcdryf gesteld worden. Maar ile werklieden, die reeds verzekerd zijn, hebben ook reden het tot Btand komen ecner onge vallenwet te wenschen. Spreker hualde tal van voorbeelden aan, uit du textielnijverheid te Enschedé, ui« do fabrieken van de firm; Stork te Hengelo en van do Staatsspoorwegen, waaruit bleek, hoe goring do uitkecring is, hoeveel de bydragen van de werklieden bo dragen en hoe afhankelijk do arbeidor van zyn patroon is. Het particulier initiatief bc- teckcnt dus zeer weiuig. De indiening van de ongevallenwet door do Regeering was dus van veel belang. In dit ontwerp word bepaald, dat een werkman op den derden dag nadat hot ongeval plaats had 70 van het dagloon tijde lijk uitgekeerd wordt, en voortduurt tot uiterlijk den 22sten dag na het ongeval. Indien 3 weken na 't ongeval de getroffene nngoschikl is tot arbeid, wordt hem een rente uitgekeerd van 70 van zijn dagloon by geheele ongeschiktheid on bij gedeeltelijke on geschiktheid oen deel van 70 Heeft het ongeval den dood tengevolge, dan ontvangt do wodnwe 30 en elk kind tot zyn 16e jaar 15% van het dagloon, die echter te zamen niet ineer dan 60 bedragen. Dit recht vervalt by eigen schuld on de helft van de rente, wanneer het ongeval aan dronken schap is te wyten. Wifetveroordeeld is tot 3 jaar of langer gevangenisstraf verliest zyn recht op de rente gedurende dien tijd. De arbeider heeft niets te betalen, de patroon betaalt de premie aan de Rijksverzekerings bank en bet postkantoor doet uitbetaling. De zaak wordt geheel buiten den patroon om ge regeld. Deze regeling is niet kwaad, wol be vat het ontwerp leemten, want arbeidors by don landbouw, zeclicdon cn dienstboden zijn uitgesloten, 70 by gehoele invaliditeit is wol wat weinig, maar niettegenstaande deze gebroken gaf zy vele voordeelen. Door de 2e Kamer werd do wet dan ook aangeno men, doch de le Kamer, do vertegenwoordi ging van *t «root kapitaal, had allerlei be zwaren. De wet noemde zy centralistisch, bureaukratisch, socialistisch en zeide men verscheurde den band tusschen arbeider en patroonterwyl men tegen do Ryksver- zekcringsbank was. Het slot was, dat zy de wet verwierp. De regccring diende daurop een wyziging in, zyndo het oude ontwerp met een nieuwe lap. En welke zyu nu de wyzigingen? In het nieuwe ontwerp wordt de werkgever eenige vryheid gelaten. Deze kan toegestaan worden, dat hy zelf do risico draagt dor verzekering zyner werklieden, of deze kan overdragen aan een assurantie- maatschappij. De Rijksverzekeringsbank blyft evenwel in stand en de werkman heelt alleen met deze te doen. Spreker weidt daarna nog uit over do samenstelling der le Ka mer, over algemeen kiesrecht, over do S. D. A. I'. en eindigt met een aansporing om rusteloos te agitceren tot een wet is tot stand gekomen, die den arbeid beschermt, maar nim mer een patroonswot mag zgn. (Applaus). Hierna werd aan den heer Dr. P. C. F. Frowein het woord verleend. Deze zou met het oog op de warmte in de zaal een kort woord spreken. De ongevallenwet kan later nog wel eens besproken worden, want er gaat nog een geruiracn tyd voorbij oer zy in behandeling komt. Maar spreker acht zich gedrongen in deze afdecling te verklaren, dat hy uit volle overtuiging tot de S. D- A. P. is overgegaan. Dit zal velen, die hem kennen, niet vreerad voorkomen. Hy ver schilde niet in beginsel, maar in taktick van deze party. Die taktiek is in don laatsten tyd gewyz'gd. De soc. dem. hebben hun vyze van verduchtmaking, hun revolutiegeest, liun anarchistisch streven laten varen en daarom wekt hy allen op in grooten getale zich by deze party aan te sluiten. Daarna overgaande tot de bespreking van de Ongevallenwet noemde Spr. het treurig, dat do lste Kamer die wet dorst verwerpon, waaruit bleek, dat do arbeiders niet meer recht hebben dan macht. Door allerlei spits vondigheden, wist de hr. Viielander Hein, de advocaat van de groot industriëolen en groot kapitalisten in de lste Kamer een rechts kundig pleidooi te houden, hetwelk niets be- teekende, want do kwestio privaat-recht cn publiek recht heeft uitgediend. Over enkele gebreken der ongevallen wet sprekende, noemde •Ie hoer Frowein o. a. de uitsluiting van vis- schci-8 en schippers in volle zee cn betreurde het, dat de wet in dezen geest niet was aan gevuld en door de afgevaardigde van Helder daartoe geen poging was gedaan, ja, d-' 'i zelf» een amendement van TrooUtru or ondersteunde, een "vb voor de visschers en vletterlieden van dit district var, zoo groot belang, (applaus). De nieuwere editie van dozo wet beschou wende, hoopt Spr. dat deze aangenomen wordt en acht liet goed, dat de regeering deze weder ingediend heeft en zich niet gestoord heeft aan de kapitalisten, dio den raad, gaven dat zij heen moest gaan. Dit deed ook van der Zwaag. Doch deze is geen soc.-democraat, maar anarchist. Zoo zyn .De Vrije Socialist", Dc Klok" cn liet schendblaadje «Extra Tijding' anarchistische bladen, die al tyd de soc. dem. verdacht maken. Nog wyst hy er op, dat do arbeiders om hnn belangen to be vorderen, trachten inootcn het kiesrecht mach tig te worden. Na nog eenige beschouwingen over het socialistisch stelsel eindigt spreker zijn rede. Hierna wordt de volgende motie voorgesteld ,De vergadering gehouden in .Cusiun* op 18 Juli het alkeurumle dat de lste Kamer het vorige ontwerp der ongevallenwet heeft verworpen overtuigd, dat het in het be lang is van de arbeiders in liet byzonder en van het geheele volk in 't algemeen, dat een ongevallenwet worde ingevoerd, spreekt als haar hoogst ernstige moening uit, dat het de plicht der 2de Kamer is, liet nu aangeboden ontwerp, zooveel mogclyk verbeterd, aan te nemen*. Deze motio word zonder discussie met al- gemeene stemmen aangenomen, waarna de vergadering werd gesloten. Marine en Leger. Hr. Ms. .Noord-Brabant", komende van Willeinsliaven is Woendag hier weder binnen gekomen. Blijkens by hot dop. van marine ontvan gen bericht is hot iiistruclicscliip .Nautilus', onder bevel van den kapt.-luit. ter zee P., S. R. Wolterbeck, 18 dezer van Las Pulmns vertrokken en 11) dezer to Tcncriffe aange komen. (St.-Ct.) Stoomvaartberichten. Het stoomschip (Koningin Wilhelmina*, n. Amsterdam, vertrok 16 Juli van Port-Said. Het stoomschip .Madura", naar Amsterdam, vertrok 15 Juli van ladang. Het stoomschip «Priam*, van Amsterdam, vertrok 14 Juli van Liverpool. Het stoomschip «Prins Hendrik*, van Am- sterdan, arriv. 17 Juli te Genna. Het stoomschip «Prins Alexander', arriv. 19 Juli van Batavia te Amsterdam. Marktberichten. Sohagen, 19 Juli. Aangevoerd 5 paarden f90 a 150, 0 veulens f a f 4 stil f75 a 145, 15 geldekoeien f 100a 150,26 vette koeien f170 a 240, 25 kalfkoeien f 130 a f 3 vaarzen of pinken f 60 a 75, graskalven fa 23 nuchtere kalveren f 8 a 16, oonscliapen f0 a 80 vette id. f20 a 25,0 overh. f a 16 magere kens f 11 a 13,35 vette varkens f 0.39 a 0.48 p. p., 70 biggen f 5, a 8,850 kop boter p.p. 575 a 62s ct, 11000 kipeioren f,2,50 a 3,10, 500 eenden-dito f3.10 aO.kielt- eieren f 0 per stuk, 200 lammeren f 8 a 14, 125 magere schapen f 14 a f20, 3 ossen f 100 a f 125. Visscherijberichten. Nieowediep, 17 Juli. Aangebracht door 1 kotter 11D 4fi, schipper J. Soholder, met 108 etuk* groot r, mid- delm. en kleine tongen, tarbot, kleine ichol en schar, beiomming f 129. 1 kotter HD. 48, schipper A. Wijker, inct 94 slnk» groote, middelm. en kleine loug, tarbot, kleine schol en «char, bemanning f 112. 22 korden met 2 tot 10 tongen p. et. 90 cent, 5 tot 10 middelm. tong) u p. et. 6u cent, 5 lot 15 kleine tongen p. et. 25 n 20 cent, 1 tot 8 mand kleine ichol p. ra. 2 a f 8, 1 tot 8 raaud «cbar p. ra. f 8 a f 4 18 Juli. 15 korders met 5 tot 20 tongen p «t 85 a 90 cent, 10 tot 80 middelm. tongen p. el. 50 cent, 10 tot 40 kleine tongen p. st. 20 t 85 cent, 2 tarbotten p. st. f fl a f g,6Ö, 1 tot 5 roggen p. st f 1,20, 1 tot 8 mand kleine schol p. m. f 2 n f 8, 1 tot 2 mand schar p. m. f 3,50. 19 Juli. 1 kotter H.D. G5, schipper D. Groen, met 80 korders met 5 tot 80 tongen p. st. f 1.10 a f 1.25, 10 tot 40 middelm. tongen p. st. G5 a 75 eent. 10 tot GO kleine tongen p. st. 20 a t'0 cent, 1 tot 10 roggen p. at. 90 cent, 2 tot 5 mand kleine schol p. f 1.(0 a f 2, 1 tot 8 mand sebar p. m. f 8 a f 8,60. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndië llalum der tori W*; d! r laat. bnsl. post-bezorg. ,/h Ponlt p. zeepost via Rotterdam p. HolL mail via Genna p. Holl. mail vin Marseillc p. 1'ransche mail via Marerillc p. P.ugeleche muil via Bnndisi (naar 1'alenibang, Riousr, Uanka, Biliiton en Z. W. Afd. van Horneol Naar Atjch en de Oostkust van Sumitra p. Doittche mail via Napels Naar Guyana (Suriname) p. zeepost via Amsterdam I 81 Julil 7.— p mnil over Engeland 28 7. p. mail via St. Nuaire 7 Aug.j 7.— Naar Curagao, Bonaire en Aruba p. zeepost via Amsterdam p. mail via f P («lleen op v 31 Juli 7.— 'i eiken Dinsdag! 8 80'si eiken Vrijdagl 8.30'si 1 Aug. 7- Naar St. Martin, St. Eustatlua en Saba p mail over Engeland 28 inli 7-'o av. Naar Transvaal en Oranjo-Vry- staat: via Marseille 23 Juli, 3.30 's nam.via Napols 30 Juli, 9 nar 's morg. Burgerlijke Stand, gom. Helder. Van 17—19 Juli. ONDERTROUWD: J. v. d. Berg en M. W. Min- neboo. 1* Wessel en D. Boules. J. de Jong en K. de Groot. W. F. Kreeft en N. Vroon. W. Bos cn P. C. de Vogel. GETROUWD: 11. J. Weidema en G. Klokkere. C. T. L. 8nk en E. Mol. N. L. berkmeer en C v. d. Wiele. A. de Vrootne en T. Weeiel. C. Kiljsu en N. Wakker. C. Kerweboom cu J. van leeuwen, 1'. Kiudt en Timmerman. J. van I«iosen en 1. Bakker. HKVALI,ENC. van Os geb. Brinkman, z. F. Ma kelaar geb. Grande, z. J. Boa geb. Dekker, d. 11. J. kloprngcn geb. Klorachntz, z. 11. Diederike geb. SUy- anrt, d. K 1'looy geb. de Vos, d. J. Dekker geb. Riet- velt, d. D. v. den Berge geb. De Gorter, z J, Quant geb Schollen, d. OVERLEDEN: W. Jansen. 4 d. J. Otlen, 46 j. J. Ta Maire, 2 j. Vervolg der berichten. - De toestand der by de ramp op 13 Juli gekwetsten is naar we heden morgen vernamen, zeer bevredigend. - Gisteren zyn gevankelyk van 's Rijks werf naar het Wachtschip vervoerd twee vaste werklieden van 's Rijkswerf, beide "wd. Het feit staat in verband met de van een party touw. De heer A. Franken, ambtenaar ter gemeente-secretarie alhier, komt voor op de voordracht voor gemeente-secretaris te Wiluis (Utrecht). Mej. B. Roog, alhier is te Amster dam geslaagd voor acte B (hoofd eener bewaarschool). De heer C. Zon, alhier, leerling van den heer D. A. G. Vastenou, is te Rotterdam geslaagd voor het examen Memoriaal-boek houden. uitgeschreven door de Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden .Mercu- rius' aldaar. Met genoegen vernemen wjj, dat de Muziek-Vereeniging zfrecendo" alhier veel succes heeft met de inteekening voor het door haar te geven liefdadigheids-concert. Zy is zelfs genoodzaakt, twee uitvoeringen, en wel op Dinsdag 24 en Woensdag 25 Juli, te geven. De verkiezing van leden voor de kamer van Arbeid in de bouwbedryveu heeft jl. Dinsdag alhier plaats gehad. De belangstelling in deze zaak was al heel min, slechts 2 van de 6 patroons en 4 van de 17 werklieden, die stemgerechtigd zijn, kwamen op. Als patroons-leden der Kamer werden met algemeene stemmen geko zen de heeren F. Boon Jr., J. Duinker, S. Schellinger, H. Wyker en H. de Wit Hz. als werklieden-leden A. Damen, G. J. Feijen en J. Boogaart, elk met 2 stemmen. Voor nog 2 werklieden-leden moet op 24 dezer herstemming plaats hebben tus schen D. van der Plas, P. Hubbeling, A. Roggeveen, J. de Graaf en J. Hoeksel, die elk l stem bekwamen. De »Zeven Provinciën," het model van 't schip van Admiraal de Ruiter, dat tijdens de tentoonstelling van 't zeewezen in den vyver te 's Gravenhage ligt, zal waarschijn lijk eenige avonden even als hier by de kroningsfeesten tijdens de gon delvaart, 's avonds worden geïllumineerd. Texel, 19 Juli. De Raad dezer gemeente zal a. s. Za terdag eene vergadering houden. Op de agenda komen voor de volgende punten 1. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Voorloopige vaststelling Gem. reke ning 1899. 3. Goedkeuring rekening Alg. Armbe stuur 1899. 4. Opmaking voordracht zetters. 5. Vaststelling verordening inrichting brandweer. Te Oosterend alhier is overleden op ruim 91 jarigen leeltyd de oud stryder P. Vermeulen, die in 't bezit was van het metalen Kruis en fan de Citadel-medaille. In de haven van Texel ondervindt men tegenwoordig veel last van drijfwier, tot schade van den aannemer, die telkens heeft te zorgen, dat dit zeegras verwyderd wordt. Af en toe wordt de havenmonding met een net afgesloten, om het wier op te vangen. Ontvingen de visschers van Wielingen en Helder thans eene premie voor het aan brengen van zeehonden, de Texelsche Schippers- en Visschersbond zal zich tot den betrokken Minister wenden met het verzoek, de Texelaars in hetzelfde voorrecht te doen gelden. Op verzoek van den Texelschen Schip pers- en Visschersbond wordt op last der Regeering het wrak van de »Harrow", dat het vaarwater onveilig maakte, opge ruimd. De werkstaking van de bootwerkers te Rotterdam, loopt op het einde. Meer en meer gaan er werklieden aan het werk. Een gedeelte staakt echter nog. Ook de staking der bakkers is als geëindigd te beschouwen. Onbekende Brieven. Postk. Helder. lc Helft Juli 1900. Mevr. H. tor Hall, Amsterdam, Sanstriek, Amsterdam, Mej. A. Vonk, Amsterdam, W. Bax, Haai;, J. de Graaf Rotterdam, H. v. Leeuwe Venloo, van Annappolder, Mevr. A. Hausernan Jansen, Amsterdam, J. Kaan, Heldor. Briefkaarten. II. Maarne, Amsterdam, W. v. d. Kando, Uit het Buitenland terugontvangen van Annappolder. K. Kikkert, Hichlands Indiana, (N. Amerika). Briefkaarten. IJ. 1'othorst, Londen, Mej. Fruce Richter, Snisje. (Zwitserland). ■tamp op 13 Juli. Door ons werd ontvangen ter onder steuning van de nagelaten betrekkingen van de by de ramp op 13 Juli omgeko mene visscherlieden E. v. d. V., Haarlem fl.A. W. D„ Amsterdam f 2.50, postwissel uit Bever- wyk 1 5. Alle giften, boe klein ook, zullen door ons gaarne ontvangen en aan de Com missie overgemaakt worden. ADVERTENTÏËN. Den 29sten Juli a.s. hopen onze geliefde Oom en Tante R. ROERDOMP en C. GRIEK, hunne 25jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 20 Juli 1900. Hunne Tantczegger G. KEIJZER, en verdere Familie. Zaterdag, 21 Juli a.s., hopen i mjjne geliefde Zuster en Zwager j FRANCISCUS MINMEB00 en TJITSKE LEI JEN. hunne 30-Jarige Echtvereeniging 1 te herdenken. Helder, 20 Juli 1900. Hun Zuster en Zwager, S. LEIJEN, Echtgpnoote en kind. Zoo het God behaagt, en zy leven, hopen onze geliefde Ouders J0ZEPHUS MINNEB00 §3 ELISABETH RIEMERSMA, den 2l8ten Juli a.s. hunne 30- Jarige Echtvereeniging te Hel der te herdenkeu. Amsterdam, 18 Juli 1900. Uit naam hunner dankbare Zoon en Dochter, J. W. M. HOMMELSBERG. E. C. HOMMELSBERG- MINNEBOO. Ondertrouwd JOHANNES DE JONG en ELISABETH DE GROOT, Weduwe van W. Zwart. Helder, 19 Juli 1900. Ondertrouwd WILLEM BOS en PETRONELLA C. DE VOGEL. Helder, 19 J»H 1900' Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd JAKOB VAN DEN BERG en MARIA WILHELMINA MINNEBOO. Helder, 19 Juli 1900. Huwelyksvolrrekking 2 Augustus. Ondertrouwd WILLEM FRANS KREEFT en NEELTJE VROON. A°HeldMm' 19 Juli 190°- (Middenatraat'lOS). Huwelyksvoltrekking 2 Aug. a.s. Geen Receptie. Algemeene Kennisgeving. Getrouwd PIETER K1NDT, en Kastelein, NEELTJE TIMMERMAN, die, mede namens wederzydsche familie, hun hartelyken dank betnigen voor de belangstelling bij hun huwelyk onder vonden. H Petta,00' I 19 Juli 190°' GeborenELIZABETH, Dochter van D. PLOOIJ en C. PLOOIJ-DE VOS. Helder, 18 Juli 1900. Heden werd ons allerhart diep ge troffen door het afsterven van onzen jongsten Lieveling JAN LAMAIRE, in den jeugdigen leeftijd van 2 jaar en bijna 10 maanden. Zwaar treft ons allen deze slag, doch wij zullen in hem berusten, wiens doen liefde en wysbeid is. Helder, 18 Juli 1900. J. ROOSLOOD. A. ROOSLOOD— Koopman. Heden overleed onze geliefde Va der, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader PIETER VERMEULEN, Weduwnaar van TRIJNTJE KLEIN, Oudstrijder van 18301831, in den ouderdom van 91 jaren en 7 maanden. Oosterend (Texel), 17 Juli 1900. Uit aller naam, D. VERMEULEN. Dankbetuiging. Voor de vele bljjken van belangstelling ons op 15 Juli betoond, betuigen wy onzen hartelijken dank. PRINS en Echtgenoote. Dankbetuiging. Nog zeer onder den indruk van de ont zettende ramp van Vrydag >3 dezer, is het ons eene behoefte, langs dezen weg onzen meest hartelyken dank te betuigen aan Heeren Doctoren, voor de hulp en bijstand, aan onzen lieven Zoon en Broeder GÉ0RGE SIRAAL bewezen en voorts aan allen, die ons in deze dagen bewyzen van belangstelling en deelneming gaven. In het bijzonder brengen wjj onzen innigen dank aan het Bestuur der Hel- dersche Visschersvereeniging (Visschers- fonds), voor de ons dadelijk toegekende wekelijksche ondersteuning. Helder, 19 Juli 1900. Wed. G. SIRAAL. JACOB SINJEWEL. Dankbet uigin g. Oudergeteekende betuigt by deze haar hartelijker) dank aan HH. Doctoren DRIJ VER, SMITS en VISSER, alsmede aan de Officieren van Gezondheid van Land en Zeemacht en verder personeel, voorde liefderijke en spoedige behandeling, haar Echtgenoot, WILLEM COSTER, tijdens het ongeluk van Vrydag 13 Juli bewezen. Tevens mjjn oprechten dank aan de Matrozen 2de kl. J. IMMERS, J. BAK KER en J. J. BAUER, alsook aan zjjn kameraden J. BEEN, J. SINJEWEL, W. MULDER, H. MEIER. L. v. d BROEK en Mej. Th. RIJKERS-HUISMAN, voor den zorg en hulp mjjn Echtgenoot be wezen. Helder, 20 Juli 1900. Mej. G. COSTER-BAKKER. Wordt gevraagd dat met de wasch kan omgaan. WED. MANN1, Kanaalweg 88. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 22 JULI. 's morgens 10 uur: Dr. PH. i. H0EDF.MAKER, Predikant te Amsterdam. Kaar het Locaal in de Vijzelstraat. Zoo de Heere wil en wij leven, zal aanstaanden Zondag optreden 'de Eerw. Heer H. STEP, vroeger Voorzitter der Christeljjke Jonge- lings-Vereeuiging te Helder, na 22-jarige Evangelischen arbeid in Indië, als Zendeling-I/eeraar vandaar weergekeerd, 's Morgens 10 uur: Evangelie Prediking. *8 Avonds 5 uur Mededeeling omtrent zijn Eerw. arbeid in Indië. Alle plaatsen zijn vrij. C. BREET Az. Aan Ouders en Voogden wordt bekend gemaakt, dat de Zomervacantie van 14 dagen dit jaar zal aanvangen op ZATER DAG 28 JULI a. s. Tevens wordt in herinnering gebracht, dat eiken Maandag nieuwe leerlingen worden aangenomen. Het schoolgeld bedraagt voor 1 kind 15 cenls per week, voor 2 kindereu 25 cents voor 3 kinderen 30 cents Gedurende 4 avonden per week wordt bovendien gelegenheid gegeven tot het ontvangen van goed, degelijk hand- werkonderwijs. De Commissie van Beheer. Herhalings-onderwijs. Inschrijving van leerlingen (jongens en meisjes, boven 12 jaren) op VRIJDAG den 27en JULI 1900 des avonds van 6lf% tot 7'/s uren. Het schoolgeld bedraagt 60 cents per kwartaal. Bewijzen van kosteloos onder wijs kunnen worden aangevraagd op Vrydag 27 Juli 1900. Bij de inschrijving1 moeten de bewijzen van inënting wor- ovei-gelegd. Helder, den 19 Juli ]900. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder P. KRAMER, 1° Burgemeester. UURBANUS, Secretaris, der Muziek-Vereeniging CRESCENDO op DINSDAG 24 en WOENSDAG 25 JULI a.s., in het Lokaal „TIV0LI", s Avond» 8 uur precies. OPVOERING DER OPERETTE „Marijke van Scheveningen". Entrée Heer fl.— Dame f0.50 Tekstboekjes f0.15 HET BESTUUR. AfdeelingSpaar- en Voorschotkas. Vergadering voor de Leden MAANDA8 23 JULI, '8 avonds 8 uur - bovenzaal. DE COMMISSIE. Waarschuwing. Men wordt verzocht geen sn lasterpraatjes GOEMAN, uit betreffende mijn Zuster P. te strooien, daar men zich voor de ge volgen zal moéten wachten. Haar Broeder, A. J. WESTDORP. Geen geld, goed of waren te geven aan mjjne Echtgenoote ANTJE PETRONELLA REUSCHE. Het wordt door mjj niet betaald. J. C. GROENEMEIJER, Zevenbergen. is verhuisd van Parallelweg naar Eentg is de „Tuintjes". In de THEE- en SPEELTUINEN, nabij Huisduinen, Aanstaande Zondag: met een ultetokend MUZIEK-ORKEST Goede consumptie en een nette bediening. Directeur, J. D. DE GRAAF. F" Alle dagen geopend voor Gezelschap pen voor bui Lm en binnen de gemeente. Café Condor. Zuidstr. 66. Café Condor. Op veelvuldig verlangen zullen aanstaan den Zondag werkzaam zyn de Heer en Mej. HERMANS, met geheel nieuwe num mers. Voorziet u bytjjds van plaats 1 Aanbevelend, Aanvang 8 uur. C. LEIJEN. Vrij Entrée Zuldstreat 66. Vrij Entrée.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2