VOORTZETTING («rooien Uitverkoop J. J. SMIT, Apnt E. B. SCHEMER, Spoorstraat. HelÈr. GEKLEURDE PARASOLS. CAFE DE M HAL, Een Dagmeisje. LOOPJONGEN gevraagd LOOPJONGEN m SCHOENMAKERS-HALFWAS, f 300 ter leen gevraagd, een HUIS met VERGUNNING, im. de *Song9 DE ALLEHAMDlf s. v. p. naar Kroonstraat 16, Manufacturen en Mantelmagazijn Granaten-Ontploffing op 13 Juli. Het Bestuur der Heldersche Viischersvereenig-ing: bericht dat allen, weduwen, weezen en verminkten, door de Vereeniging zullen worden ondersteund. Kanaalweg. DE Z0I\. Binnenhaven. Wegens gevorderd seizoen UITVERKOOP w OpraimiDg van diverse LAPPEN voor spotprijzen, -m DE ZON. Zie de Uitstallingen. DE ZON. L I LI, Staatsloterij. Cadeau! Cadeau! SPOORSTRAAT 95. Wrijving vrije Naven. opRumne Spoorstraat 98. Geopend Spoorstraat 98. Staatsloterij. J. HAAI Az., J Zondag aanstaande i met afwisseling van voordrachten. F. 8. C. HENNINC. Ei' wordt gevraagd een flink MEISJE en een WERKSTER, AdresBERKHOUT Co. Gevraagd. een fatsoenlijke Dienstbode. BINNENHAVEN 18. Terstond g-evraan-il een fatsoenlijke DIENSTBODE, waseh buitenshuis loon f 1.75 per week. Adres: BASSINGRACHT No- 29. Gevraagd Een net zindelijk DAGMEISJE, tusschen de 15 en 18 jaar. AdresJk. v. ES, Binnenhaven No. 8. GEVRAAGD Adres: BERKHOUT Co. Gevraagd tegen 1 AUGUSTUS a. s., een flinke Dagmeid, die men de wasch kan omgaan. Aan te melden SPOORSTRAAT 57, tusschen 78 uur 's avonds. Tegen 1 Augustus gevraagd een fatsoenlijke Dienstbode als meid alleen, goed kunnende koken. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden, 's avonds 89 u., Hoofd- gracht 85a. I Augustus gevraagd een flinke WERKMEID, voor Café en Logement, het (liefst van buiten. Loon f8 per maand. Informatie aan het Bureau v. d. Blad. Direct, gevraagd een 2de BROODBAKKERSKNECHT, goed kunnende uitrollen, tegen 8 gulden per week en de broodkost. AdresJ. BRUIN Sluisdjjkstraat. Adres: BINNENHAVEN 24. Terstond een flinke Loopjong en gevraagd Boekwinkel P. SPRUIT. gevraagd. Bjj Boekh. J. C. DUINKER, Spoorstraat Terstond gevraagd tegen kost, inwoning en loon naar bekwaamheid, Geref. Bij L. VAN GALEN, Mr. Schoenmaker te Anna Paulowna. Aan MATERS' Stalhouderij Hoofdgracht, wordt terstond een Koetsier gevraagd. door een Winkelier, tegen 6 pCt. rente en maandelijksche aflossing. Inventaris tot onderpand. Brieven onder lett. M. A., Bureau van dit Blad. TE HUUR een nieuw gebouwd HUIS, hoek Goverstraat bij den Parallelweg, 2 Kamers, Halve Gang, Waterleiding en Vrij Erf, a f 2.10 per week. Te bevragen Boekhandel. DUINKER, Spoorstraat. Te koop aangeboden: Jonkerstraat No. 12, waarin 35 jaren de zaak in sterken drank is uitgeoefend. Inlichtingen te bekomen WESTSTRAAT No. 4. De Deurwaarder H. KWANT, te Helder, is voornemens om op WOENSDAG 25 JULI publiek te verkoopen, des morgens ten 107, ure: 1 Houten Rijn-Aak, groot 6 M. 450 Ton, met deszelfs Inventaris, zijnde4 Lieven Ankers en Kettingen, Kleeden, Blokken, Touwwerk, Trossen, enz. 1 Tjalkschip, groot pl. m. 70 Ton, met Mast, alsmede het loopend Tonwwerk, Blokken, Zeilen, 8 Staaltrossen, enz. Des middags ten ll/s ure een groote partij Kiaten Hout, bestaande inDekdeelen, Platen, Kielbalken, enz. Platen van 7 X 20 tot 7 X 40 10X20 tot 10X30 Planken van 5 X 50 Kielbalken 25 X 50 Dekdeelen 7X1G Lengte van 3 tot 10 Meter. Alles Taekhout. Zonder Llzer en Koper en zonder Nagel gaten, alles liggende aan het water aau de BINNENHAVEN alhier, alwaar de verkoop zal plaats vinden. Daags voor dea verkoopdag ter bezichtiging. Inlichtingen bij bovenvermelde Deur waarder. wegens voortdurende ongesteldheid en op heffing der huishouding. Deurwaarder H. KWANT te Helder, zal aldaar, op Woensdag 1 Augustus a.s., voormiddags 10 uur, in „Tivoli" (Nieuwe Zaal), ten verzoeke van denHr. A.T. RAID, publiek verkoopen: alles in den besten staat en keurig net onderhouden, waaronderMahon. MEUBELEN, als: Linnen- en Penantkasten, Stoelen met rood- en zwartzijden Trijp, Rietgaat-Stoelen; ronde-, uittrek-, pronk- en Penanttafels, Spiegels met- en zonder kroonlijsten, eiken houten Cbiflonnière, velvet- en Peraiscbe Tafelkleeden, diverse Schildergen, prachtige groote en kleine Hanglampen, Notenhouten lonheur de jour of Spiegelkast, Étagère's, Wollen Loopere, Deurkleedjes, Tapistry Vloerkleed en wollen Tapijten; Pianino in zwarten kast, zeer goed van toongeluid; voorts: Japansch en Chineesch Lakwerk, Theebladen, diverse Trommeltjes en Blaad jes, Beelden en Vazen, Pendule onder stolp, compleet Eet- en Theeservies, Nickelwaren, wit en gekleurd Porcelein en Aardewerk, Kristal- en ander Glaswerk, koper-, tin-, blik- en ijzer Keukengereedschap, geëmail leerde Potten, Pannen, Schalen enz.; wij ders jjzeren Ledikant, Beddegoed en Bed den, etc. etc.; benevens 12 Italiaansche Kippen met 2 Hokken, Loopen en Dek stukken, en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Alles op 31 Juli a.S. in gemelde Zaal te bezichtigen, van 104 uur. Te liuur aan de DIJKSTRA A.T, tegen 1 Augustus: •en BOVENHUIS, bevattende vjjf Kamers, Keuken en ruimen Zolder. Een HEERENHUIS met TUIN, bevattende vier Kamers, voorzien van Gas- en Waterleiding, voorheen bewoond door den WelEd.Gestr. Heer KOSTER. Tegen 1 November: Es.. HEERENHUIS met TUIN bevattende vgf Kamers met Waterleiding. Te bevragen DIJKSTRAAT 34, 'JE HUUR een net BURGERWOONHUIS met HALVEGANG, Stationstraat No. 19', huur 2 gulden per week. Adres: STATIONSTRAAT No. 17. TE HUUR een WINKELHUIS Spoorstraat Te bevragen SPOORSTRAAT 90. Een gehuwd Onderofficier wenscht een Gemeubileerde Kamer te buren voor eenige maanden, daar hg binnenkort naar O.-I. zal vertrekken. Brieven onder lett. S no. 10, aan het Bureau van dit Blad. Te» Koop voor billijken prijs, de BLAZERSCHUIT, T.X. Te bevragen bij i. en S. PLAATSMAN, Oosterend op Texel. Alle soorten Baden, GeUzers, Gutta - Percha Waterleidingslangen. Straalpjjpen. Spreibladen en Brouches. Zuidstraat, Goedkoopste prijzen in de ALLEMANSGADING, Bezems 15 ct., Waschborden 20 ct., Werkboenders 5 ct., beste Waschboenders 8 ct., 12-els gestreept Wol Karpet f2,50, lange Kamerstoffers 40 ct., Koffers f 1, Rieten Stoelen fl,30. Fornuizen in de goedkoopste soorten, Groot zwart met bloem ge ëmailleerd Fornuis f 15. Prachtige Bloempot 50 ct., Portretljjsten in soorten, Theebladen met Glas 75 ct., blauw Porcelein Servies 16 stuks f 3,40. STOELEN in soorten. Ronde Mahonie Tafels f 6.75, Machine tafeltjes f3,Bamboe Bloemstandaards 35 ct. Mahonie Salontafels f9,50 Prachtige Vogelstandaards met Kooi f 4.00- Emmers, Tobbes, Ketels, Pannen in soorten, Zeilloopers, 14 ctKeukenmatten 6 ct. 1-, 2-, 3- en 4-vlams Petroleumstellen, Spiegels, Schildcrjjen in soorten, Nikkel waren, Linnenkasten, Penantkasten. LAMPEN. Spotgoedkoope voorraad. Ziei de prijzen, voor gij uw inkoopen doet. VHIESLAKDEB Allen, die eenig SCHILDERWERK willen laten opknappen, wenden zich waar zij goed en billijk bediend worden. van den van Het KANAALWEG. 't Strand Huisduinen. Dagelijks verkrijgbaar: l'KBM'HK BHOODJE8, ook geboterd, en UELH, per Glas van 2, 3 en 4 ct. Wed. J. KWANT Bjj ondergeteekende ia steeds verkrijgbaar Ie kwaliteit PAABDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het slachten door Rgksveeartsen gekeurd wordt. Prgzen zjjn als volgt: Biefstuk 35 Rookvleesch 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER. Helder, 19 Juli 1900. Namen» het Bestuur C. S DE WIT, Voorzitter. FRED. VAN TWISK, Secretaris. van alle resteerende ZOMERGOEDEREN, STOFFEN MANTELS, GEKLEURDE KATOE NEN, AJOURS, WITTE GOEDEREN, enz., tegen verminderde prijzen. Spoorstraat 51. H.H. R00KERS! Neemt eens proef met het merk onoïertreffelijke 2-Cents Sigaar. Aanbevelend, JAC. VERFAILLE. Bij G. J. FEIJ EN, Zuidstraat 70, zijn voor de 864e staatsloterg heele en gedeelte van loten te bekomen. Trekking der le klasse 23 Juli a.s. Prachtige huishoudelijke artikelen cadeau. Zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde puike onbe rispelijke kwaliteiten als tot heden geven wij in onzen Winkel te Den Helder alle dagen cadeau aan eiken kooper van 1 pond MARGARINE van 33 en 38 ct. per pond, een direct cadeau of 2 metalen bons en op een Kilo of 2 pond van dezelfde kwaliteit een direct cadeau of 4 metalen bons en aan eiken kooper van 22, 26 en 29 ets. per pond 1 metalen bon en op 1 Kilo, 2 pond, van dezelfde kwaliteit 2 metalen bons aan eiken kooper van 1 pond MENGBOTER, bestaande nit aller- puikste Roomboter en prima Margarine, van 48 cents per pond, een direct cadeau of 2 metalen bons boven en behalve de cadeaux op Margarine geven wjj nog des Zaterdags cadeau op een pond ROOMBOTER, merk Blujjssen, 75 cent per pond en merk Asten, 70 cent per pond, 1 direct cadeau ot 2 metalen bons. Aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 46 en 51 cents per pond 1 direct cadeau of 2 metalen bons en aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 43 ct. per pond 1 metalen bon. Deze bone geven recht tot inruiling tegen de in onze uitstalkast tentoongestelde prachtige voorwerpen. LET -WELUi Niet alleen dat dit cadeau is eene zuivere toe- giftdie zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde kwaliteiten als thans wordt uitgereikt, bieden bovendien onze Winkels de zuinige huis vrouw de belangrijkste voordeelen aan door de enorme lage prijzen. Onze prijzen xjjn per pond 20, 22, °6, 29, 33 en 38 Cents; of per Hilo 2 pond slechts 40, 44, 52, 58, 66 en 76 Cents. Nooit zag men zulke fraaie Cadeaux aangeboden. Ziet de uitstalkast van onzen Winkel te DEN HELDER, A. BLUYSSEN ZONEN. DURKOPP, CLEVELAND en CRAWFONT f zijn de eenige Rijwiel-merken welke wrijving vrije Naven aan hun rij wie- <j len aanbrengen. Meer dan ooit behoort de rjjwielmarkt aan de Fabrikanten, waarvan het product door bet ontwik keld publiek als het beste wordt erkend, en juist aan dit publiek danken bovenge noemde Fabrikanten de eerste plaats onder alle Rijwielmerken. Nog in het bijzonder verzoeken wij de aandacht te vestigen op de vele en ge wichtige verbeteringen voor 1900. Aangezien deze Fabrikanten de eenige zjjn, welke wrijving vrije Naven aan hunne Rjjwielen aanbrengen. Deze Rjjwielmerken concur- reeren alleen in kwaliteit, waarom zij in verhouding de goedkoopste zjjn. Door liquidatie van eenige Iste klas Rijwiel-Fabrie ken, leveren wij Heeren en Datnes RIJWIELEN met LUCHTBANDEN van af f60 met garantie. Jtmgeheeren WIELEN met LUCHTBANDEN van af f 25. Leveren hei nieuwste en beste. Magazijn van Rijwielen, Onderdeden, Banden en Reparatie-Inrichting. van een gedeelte tegen veel verminderde prijzen. J. N. QUERELLE, H.anaalweg 130. Aanbevelend, Attentie het Nieuwe Manufacturen-Magazijn van JAN VEEN Az., Spoorstraat 98, tegenover de HOOGSTRAAT. Specialiteit in alle soorten eigengemaakte en Tricotgoederen ?oor eiken leeftijd. Groote sorteering nieuwe geborduurde Damesboezelaars, Schouder- en Huishoudboezelaars in alle prijzen. Prima adres voor alle soorten Mans- en Vrouwenkousen en Sokken. Alles prima Hollandsch fabrikaat. IJzersterke SCH00LK0USEN, echt van kleur. Lage prijzen a Contant. J. VKE\ Az. LEES DIT. Bjj NEELTJE KRAAN is bet eenigsi adres waar dageljjks en ook hedenavond de veel beroemde HENGEL-PIETERMAN- NEN en PONEN verkrijgbaar zijn. - Ook lekkere gedroogde SCHARREN. Gelieve er 8. v. p. op te letten, dat er door mg of mjjne kinderen niet aan de buizen wordt gevent. Bestellingen worden aau huis bezorgd. Soiiété Anonyme. COGNAC FINS BOIS v*n 5 Litei, voorzien v*n hrt ittcit v»n Dr. P. V. van 1IAXEL boos. Proofnesrh k f 1 30. OW" Cognac op flesxeben in diverse prijzen. CilRlaitcuil verkrijgbaar bij: W. HUVBRS. Parallelweg Helder. ZATERDAG 21 JULI opening van den.nieuwen TA BAKS. en SIGAREN WINKEL, benevens klein handel van Biscuits, Chocolade en Sui- kerieerken, van C. HOM. Kleedermaker, KEIZERSTRAAT No. 26, Bjj M. DE VOGEL, Spoorstraat 128, zjjn voor de 364ste Staatsloterg weder beele en gedeelten van Loten te bekomen. Trekkking Maandag 23 Juli 1900. ^Ltterxtle Ondergeteekende verzoekt beleefd bij zich aan huis alle soorten van Burger- en Marinewasschen. Nette behandeling. Billijke prljt. Vrouw GROENEMEIJER, Spuistraat No. 2. Inlandsche Wijnen. Roode Bessenwgn Witte Zwarte Frambozen wjjn Kruisbessen wjju Kereenwjjn Bisschopwjjn Kardinaalwijn per flesch 0.35 0.40 0.55 0.50 I 0.45 0.55 z 0 50 0.50 *i< Likeuren zonder Alcohol, zeer fijn van smaak. per ,/9 flesch 0.30 V, 0.25 v, 0.25 V, 0.25 Kroonlikeur Frambozenlikeur Kersenlikeur Lemoencider Ü.I. koopt tegen de hoogste waarde oud Goud, Zilver, Galon, Meubelen, Kledingstukken en alle voorkomende artikelen. Laat zich ook aan buis ontbieden. Hollandsche en Zwitser- sche Limonade - Siropen. Men lette op de qualiteit! Kroonkwast F rambozen -limo nade Citroen-limonade Sirop Grenadine Sirop Napolitaine Groseille Aanbevelend, per flesch 0.35 0.35 0 35 0.45 0.45 0.45 Hoo Jtlgracht tf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3