J „DE TIJD". EI WITST AAL MEYS STGFFWASCHE RECLAME Ara en Bonvterrein J9IAJS UFA«TU«Eff- EN M. Bierenbroodspot, Spoorstraat 87. db 1 1 MEJLK, DEGELIJKER VOORDEEUGER H. DE WIT, Ramp pp 13 Juli 1900. f*. M*uiohroek9 Lood-, Zink- en Leiwerk. Amateur-Fotografie. Het prima Uonservezout P.OCNAC WALRAVEN, FLENS, Staats-Loterij. ft. f.liOf lf, Pension billijk. is het heste middel tegen bloedarmoede 25 Rozenstraat 25. Rijwielen Staatsloterij. Heldersche en Nieuwedieper Voor HUIDEN verkrijgbaar Dij den fleer D. C. KAAN. Echte SINGER Naaimachines Singer-Maatachappij. DEN HELOER. - Kanaalweg 41. A ■5 Z a s JAC. BERKHOUT, Li. PP fMTfJLli, Groote Uitverkoop Onze Bronwateren Vertrouwd adres WINKELPUI. Te koop Winkelpui van het huis Spoor straat 120 Breed 5 Meter, groote der Spiegelruiten 271 c/m. hoog en 139 c/m. breed. Te bevragen bjj A. WIERINGA Spoor straat 89. TE KOOP. Adres H. W1JKER. Bg I. GRUNWALD, Kanaalweg No. 74 n/h Postkantoor en M. I. GRUNWALD, Binnenhaven No. 24, alwaar in de 363ste Loterij op No. 19913 en No. 2174 prijzen van f1000 zyn getrokken, zijn wederom voor de 3G4e Staats-Lotery Geheele en Gedeelten van Loten te bekomen. Trekking der eerste klasse Maandag 23 Jnli a.s. GRAFMONUMENTEN. Groote keuze. Nette bewerking. Teekening op aanvraag. Stoomsteenhoutverij W. F. STOEL ZOON, ALKMAAR. 18 - SCHAGENSTRAAT - 18. Speciaal adres voor Eigengemaakte Goederen, Tricot Onder goederen, Kousen, Sokken, enz. enz. Bijzonder wordt uwe aandacht geves tigd op de ijzersterke Schoolkousen en cheviot Jongensbroeken, zoomede voor den werkman op de goede kwaliteit blauwe Keper Jassen, Broeken, Blouses, Pilowbroeken, Mouwvesten, enz. enz. Wegens vergevorderd seizoen opruiming van verschillende Zomer-Artikelen, tegen veel verminderde prijzen. Aanbevelend, G. M, SMITS. Prijscourant W IJ N E N van Wed. H. RAHDER ZOON, Hofleverancier van H.M. Koningin Weduwe. AMSTERDAM. p. heele p. halve flesoh Medoc St. Juliën De Loubes St Estephe Constant Pauillac Roode Port a Port ld. id. id. id. Witte id. id. id. id. id. id. id. Malaga Vieux Madera Spaansche Wijn Sherry f 0.70 0.80 0.85 0.90 1.- 1.15 1.25 1.50 1.75 L15 1.50 1.30 2- 1.20 1.20 1.20 f 0.40 0.45 *0.47' 0.50 >0.60 >0.80 0.60 >0.80 0.70 0.65 0.65 Vertegenwoordiger Spoorstraat 28. N.B. Per Anker of Va Anker tegen min deren prjjs. Ongeopende flesschen worden weder teruggenomen. Wie éénmaal Adelaar's Bussen- beschuit en Koek heeftgebruikt,vraagt ze immer weer. Btooni-Hoek- en Beschuitfabriek „BE ADELAAR", Schiedam. Engros JAC. VERFAILLE, Spoorstraat - Den Helder. II IV Bonds - Hotol. Beveelt zich aan. Koele Zaal Lommerrijke Tuin. Ruime Kamers. Propriëtaire. Speolaal adres voor Sporthemden, Marnes Overhemden, nnndtehocnen, Goedkoopst adres voor Mey's Papier Linnen Boorden. Fronts en Manchetten. eSpThe O E T T EN - M A U AZI.1 Ni. Lustre, orlls ©n Panama Tasjes, Boorden en Manchetten, Tricot Ondergoederen, etc. van J. W. FLORIJN, Apotheker, HAARLEM, i.iler/'lesch S.HO. verpakt met prbruiknaauwijziiH,. «KV HKl.DKH J. BAAS Azn HOorngraoUt. Me]. O. A. DB "WIT. Verkrijgbaar te Nieuwe Dames- en Heeren- van af t 75 (met garantie) Tevens Dames- en Heeren-Rijwielen te huur, alsmede een Heeren-Tandem. Aanbevelend, H. D. H E N NI N G. SPIEGELS M**—— —31 SCHILDERIJEN. GROOTSTE KEUZE. LAAGSTE PRIJZEN. Degelgke Goederen. 33 /Al DNTltA AT 33 J. van Willigen. Ten Kantore van M. A. GRUNWALD ZOON, Kanaalweg 67-68, naast de Israëlitische Kerk zgn in de 363ste Staats- Loterij de onderstaande kapitale prijzen getrokken in de le kl 10/20 No 2171 f5000. 2e kl 9/20 No. 20009 f 5000 5e kl. 111/20 No. 20017 f 5000. 4/20 No. 19913 f 1000 10/20 No. 2109 f 400 4/20 No 2198 f 400 11/20 No. 20028 f 400 Waar voor de 364ste Staats-Lotery, zoolang de voorraad strekt, heele en ge deelte van Loten zjjn te bekomen. Trek king lste klasse 23 Juli. WAARSCHUWING. Het beste bewijs dat mijn de eenige echte is, blgkt duidelijk, mgn olie niet alleen wordt nage maakt, maar mijn naam zelfs gebruikt wordt om ander fabrikaat aan den man te brengen. W Men bestede nimmer aan REIZI CER8 daar die door MIJ niet worden ult< gezonden. C. DE KONINGTILLY, 13 Achterstraat 15, Haarlem. 't Filiaal van de Spiegel- en Lijstenfabriek Amsterdam, ge vestigd WESTSTRAAT 89-90, levert hare goederen uitsluitend a contant zonder korting, tegen lage doch vaste prijzen. Goedkoopste adres voor het omlijsten van Platen. Ten Kantore van de Collec trice K. J. VAN AMEROKGEK. Hoofdgrachtzijn voor de 364e Mjoterij te bekomenHeele en Gedeelten van Loten. MAANDAG 23 JULÏÏ a.s. Êe trekking. BINNEN IIA VEN 47. Dagelijks versch verkrijgbaar: in flesschen gepasteuriseerde bacteriën vrije 8 cont psp flesch. niet aenb.4>aar dan de bereide GROND en 6LANSVERF. uit de Machinale Verffabriek «DEN HELDER". gevestigd 1876. Noord-Holland - Binnenhaven 74. voor eiken tak van nijverheid alsook voor alle huishoudelijk naaiwerk. Onderricht gratis ook in het moderne borduren. Ih Nederland vertegenwoordigd door 38 eigen magazijnen. Van af 18 Juli tot en met 25 Augustus a.s. worden in het Magazijn >0E WITTE ROOS van alle DAMES-HANDWERKEN, LINT, KANT, BLOEMEN-ARTIKELEN enz., 15 pCt. afgezonderd voor de nagolaten betrekkingen der op zoo ongelukkige wijze omgekomen en verminkte vietterlieden. o. BHEKHOTJT, Zuidstraat 71. e nit één stuk vervaardigd, van ECHT Linnen niet te onder scheiden en goedkooper dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrijgbaar te Helder bjj M. BIEREN BROODSPOT, Spoorstraat No. 87 en J. J SMIT, Kanaalweg 137-138. fij i? Bloemist. MOLENGRACHT No. 6. Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle soorten Bloem werkenalsBal-, Bruids-, Verloving»- en Verjarings-bouquetten. Bloemmanden gevuld met planten en bloemen, passend voor elke gelegenheid. Graf-, Lauwer- en SporOransen in de nieuwste genre. Kamerplanten in alle mogelijke soorten. Voor verzendingen naar andere plaatsen is hij zeer goed inge richt en staat voor de goede overkomst in. Tevens beveelt hij zich beleefd aan voor het plaatsen van v.rsie ring en, tafel-decoraties en het aanleggen en onderhouden van Tuinen. Aanbevelend, P. PUIN BROEK. Zuivere Honig, Beste Bloem, !>i) O Alhier te bekomen bij M. EVELEIN, Hoofdgr. 86. BIJ aanvraag, ook van buiten deze gemeente, wordt direct prijsopgaaf verstrekt van alle bij het bouwvak voorkomende Lood-, Zink- en Leidekkerswerk en aan leg van Waterleidingen, zoomede Zinken Luchtkokers, Rookverdrijvers, alle soorten Baden, Geysere, Closets, Handwaschfonteinen, Waschtafels en Waterfilters, Onderhoud van Gebouwen, Kerken, enz., tegen jaarlijkschen tasten prijs. Reparatloworlt spoedig on lomij li. Zich aanbevelende, Q J_ JONG, Loodgieter, Zinkwerken en Leidekker. IEDEREEN-KAN FOTOGRAFEEREN FiliaalCAREL F. HAZENBERG, Leiden. HAND- EN STATIEF-CAMERA'S. Gevoelige platen en Papiersoorten, Films, Lampen, Bukken, Schalen, Chemicaliën. LUXE- EN GEWONE CARTONS. Vertegenwoordiger Zuiflttraat 72. van HERMAN VAN GEUNS te Groningen, ls vorlir IJ guaar lolj den lieer Drogist, te den Helder. van alle nog voorradig zijnde DAMES- en HINDERHOEDEN. Prachtige opgemaakte DAMESHOEDEN a I GULDEN. Alles spotprijzen Wed. J. E. A. VAM DEI' HEUVEL, Kanaalweg; DUO. in smaak en samenstelling volkomen gelijk aan de natuurlijke Bronwateren, worden door Heeren Doctoren met succes voorgeschreven. Mei goud bekroond te 'a GravenhagrBlankenberg, Antwerpen en Gent. Eenige prijzen: Victoria water10 Cents per 7] kruik. Apollinaris12 EmserwaterII B tterwaterenI71/, Verkrijgbaar bij M C. KOCH, Spoorstraat, Helder. Rekeningen, Nota's, Ewitantiën, in alle formaten en prijzen. Briefkaarten, Bose f 130 per 1000, Groene f 160 per 1000, met firma f 2.25, fijn carton. Strooibiljetten, van f 1 50 af per 1000. Aanplakbiljetten, Enveloppen, van f 1.40 af per 1000. Bouwbrieven, Huwelijkskaarten, Geboortekaarten, worden één uur na bestelling geleverd. Visitekaartjes, keuze uit ruim 50 lettersoorten. Programma's, op gewoon en kunstdrukpapier. Balboekjes, enz. enz. Alle andere Drukwerken leveren wij, kwaliteit, pa pier en afwerking in aan merking genomen, het goedkoopst llandclHdrukkerU van ft I)E BOER Jr. voor Koper, Tin, Zink, Lood, IJzer, enz. Begrijp uw eigen belang en kom in het Huis met recht van wederinkoop Lange- straat No. 11. Daar krijgt men de hoogste waarde en soliedste behandeling. Laat zich aan huis ontbieden. J. KIKKERT. Bij S. A. KANNEWASSER. Debittant der Staatsloterij, Langestraat 64 en Ka naalweg 148—149, zijn in de 363ste Staatsloterij de onderstaande kapitale prg zen getrokken in de le klasse No 2171 f 5000 2e 20001) f 5000 3e 19881 f 1500 5e 20017 f 5000 19913 f 1000 2169 f 400 2198 f 400 20028 f 400 enz. en zijn voor de 364e Staatsloterjj weder heele en gedeelten van LOTEN te bekomen. Trekking le kl. 23 Juli a. s. fin.© bols per flesch f 1.05. Bassingracht, MEEWEIIIEP. Goedkoops Zeetochten van Nieuwediep naar Texel v.v. per R.S. >Kampioen" en >Ada van Holland", eiken Zondag, gedurende de Zomermaanden. Retourbiljetten uitsluitend geldig op den dag van afgifte le Kajuit f 0.50, 2e Kajuit f 0.30. Dienstregeling: van Texel 's morg. 4.15. 6.50, 's nam. 2.30, 5.15 van Nieuwediep 's morg. 5.30, 9.30, 's nam. 4. 6.30 (Plaatstijd). Tarief voor kinderwagens, fietsen en honden15 ct. enkele reis, 25 ct. retour DE DIRECTIE. Zooeven ontvangen de nieuwe Hollandsche Haring" uit Vlaardingen a 8 cent per stuk en de nieuwe ingelegde Augurkjes a 50 cent de 5 kop, bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4