KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helderw Texel en WIeringen No. 2863. Woensdag 25 Juli 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Atoonnomont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87x/|Ct. id. franco per post 75 id. f 1.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Advortontlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRfJDAG8MOKGENS vóór 1(1 uur aan de Burenux bezorgd zijn. lilt Biel Buitenland. Er zyn toch in Engeland nog menschcn, die don Zuid-Afrikaanschon oorlog ton sterkste afkeuren, al vormen die mensclien dan ook maar cene kleine minderheid. Getrouw aan hun rechtvaardigheids-beginsel, veroordcelen zij den oorlog als onnoodig en dus misdadig. De bedoelde partij heeft dezer dagen een goed oogenblik gehad. Voor het eerst Bedert acht maanden is, zonder dat het gemeen met ge weld de bezoekers uiteecjoeg, te Londen een vergadering gehouden tot aanbeveling van eeno staatkunde van rechtvaardigheid en goede trouw in Z. Afrika. Een parlementslid presideer de en een Herv. predikant in de Kaapkolonie, ds. Morrees, trad als spreker op. Een voor naam geestelijke der Engelsche Staatskerk had schriftelijk zyn sympathie betuigd met het doel dezer vergadering; hy wees op de teekenen van den groei van een meer be daarden, verzoenenden geest in Engeland, 't Is dan ook waarlijk te hopen, dat er wer- koyk meer mannen opstaan, die protesteeren tegen de wraak en roofzucht, waardoor de overwonnen Boeren daarginds bedreigd, ja, inderdaad behandeld worden. Het aantal van hen, die tegen de vreeselyke gruweldaden in Z. Afrika opkomen, is nog bitter kleintoch doet hot goed, dat in de bovenbedoelde bijeenkomst eonë mótio aangenomen werd, waarin de han delingen der Britsche Regeering jegens de bevolking der Republieken ten sterkte wordt afgékeurd, en waarin wordt gewezen op de noodlottige gevolgen voor den toekomstigen vrede in Zuid-Afrika. Velen echter gelooven maar weinig aan de vorderingen der vrede lievende gezindheid, omdat de schatten van goud, diamant, zilver, koper, kobalt en steen kool, welke de grond dier Republieken bevat, in 'toog der Engelschen ruimschoots vergoe ding schenken voor de verspilling van zoo vele kostbare menschenlevens en zoo groote geldsommen, die de oorlog maand aan maand verslindt. Een der grootste Engelsche des kundigen in de zaken van mijnen en delfstoffen van Zuid-Afrika heeft dezer dagen openlyk medegedeeld, dat de schatten in goud en edel gesteenten in de Republieken meer dan vol doende vergoeding zullen opleveren voor de oorlogsónkosten. Hy verzekerde, dat die onkosten een baga telletje zyn, in vergelijking met do waarde dor te verkrijgen terreinen. Hij noemt Transvaal en Vrystaat te zamen een land dubbel zoo groot als Frankryk, en dat een rykdom in delfstoffen bezit, door geen land van dezelfde grootte ter wereld geëvenaard. Groote uitgestrektheden in goudland zyn daar nog onaangeroerd. De Regeering der Zuid-Afrikaanschc Republiek kende dien grooten rijkdom van den grond zeer wel, doch wilde dezen terecht slechts geleidelijk in exploitatie brengen. Maar Rhodes en zjjno mannen willen zich de enorme schatten zoo spoedig mogelijk in den schoot zien geworpen, en voor dat doel schromen zjj niet, zooveel bloed te doen stroomen, zooveel gruwelen te bedryven. Hun streven is, om hl de ongebouwde gronden tot Staatseigendom te verklaren en als zoodanig te exploileeren, ten einde in de eerste plaats de oorlogskosten te dekken, en dan zolvon de verdere voordeelen te genieten. 'tls anders in Zuid-Afrika op het oogenblik een ellendige toestand, en de Engelschen schromen thans, nu de stryd hun zoolang op houdt, do laagste middelen niet, om tot hun doel te geraken. Er is nu zelfs sprake van, om de nog strijdende Boeren te dwingen tot de overgave door hun hunne vrouwen en kin deren te sturen, die hun dan in hunne bewe gingen zullen belemmeren, hun voorraden met hen verbruiken, en in gevechten ook aan de kans om getroffen te worden zullen blootstaan. Die vrouwen en kinderen zouden dan uit hunne huizen dat is uit hunne eigendommen worden verdreven. En het Engelsche blad, dat op de onrechtvaardigheid van dezen oorlog herhaaldelijk heeft gewezen, vindt dan ook geroede aanleiding, om den voorgestelden maatregel laag. verachtelijk, onmenschelyk te noemen, waarschuwende, dat zulk een daad mettertijd zou blyken te zyn oen bron van schaamte en wroeging voor Engeland, hot land, 't welk door dichters het land der edellieden'' wordt geheoten. Uit Oost-Azië komt thans de tyding, dat de Chincezen zelfs bniten hun land zyn ge gaan, oen inval op het gebied van Rusland gedaan en een stad in Oost-Sibe ie in bezit genomen hebben. Deze onverwachte, stout moedige beweging wekt het vermoeden, dat er oen met zorg beraamd plan bestaat, om de Russon uit het door hen bezette dool van China te verdrijven, en dat het leger des Horaelschcn Rjjks zich in het bezit van oen bekwaam en ondernemend krjjgskundigo ver heugt. Deze aanval doet helder uitkomen, hoe vinnig do stryd tegen de vreomdelingen is geworden. De Chineezen willen dóns en vooral oen einde maken aan alle betrekkingen met hot buitonland. China is eindelijk tot verzot geprikkeld en woedend geworden. Men sprak vóór de tegenwoordige ernstige verwik kelingen van China als van een taart, die gemakkelijk verdeeld kon worden, mits de verdeelende mogendheden onderling maar geen ruzie kregen. Nu komt het anders uit. Van lieverlede is het bewustzijn bjj dit Oosterscho volk ontwaakt, dat het macht en storkte genoeg heeft, om zich tegen de irvroemdo duivels' te doen gelden. Een Engelschman schreef dezer dagen over het waarschijnlijk verloop van dezen oorlog het volgende ,In een geregelden veldslag zullen do Chineezen het zeker tegen de verbonden mogendheden niet kunnen volhouden. Maar de meening, dat dezen de zaak kunnen uit maken door de Chineezen te verslaan en hunne hoofdstad tc nemen is een dwaling, die de door Engoland in Zuid-Afrika opgedane erva ring genoogzaam in het licht stelt. Hot einde van dozen onzaligen oorlog is niet te voorzien. Zwarte, zeer zwarte wolken hangen aan de kim in het verre Oosten NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 24 Juli 1900. De heer J. A. Klingen, alhier, heeft in de vorige week met gunstig gevolg het eerste gedeelte van het Notarieel S taats-examen afgelegd. De lste-luitenant-kwartiermeesterG. M. K., van de 2de afdeeling mariniers al hier, heeft zonder verlof zyn korps verlaten, een bedrag van f4000 uit de afdeelings- kas medenemende. Ingevolge eener oproeping van den Burgerkring »Harmonie" kwamen Vrijdag avond LI. in 't lokaal »'t Centrum" een groot aantal personen, allen bestuursleden van verschillende plaatselijke vereenigin- gen, bijeen ter bespreking van de vraag wat gezamenlijk gedaan zou kunnen worden tot leniging van den nood der weduwen en weezen der omgekomen slachtoffers en der verminkten tengevolge der granaten- ontploffing op 13 dezer. De navolgende vereenigingen waren tegenwoordig de Burgerkring Harmonie", Onderofficiers-vereeniging >Vaderland en Oranje", de afd. Helder van den Bond van Oud-Onderofficieren, Reciteer- en Zang gezelschap »Harmonie", Bond van Korpo raals en Mariniers, Rederijkerskamer »Wil- helmina", Reciteerclub «Alberdingk Thym" Zangvereeniging Helders Gemengd Koor". Helders Mannenkoor", Dilettantenclub •Entre Nous", Muziekvereeniging »Win- nub8t"\ Loodsenvereeniging Recht d. Zee", Vereeniging Eensgezindheid", Scherm- en Gymnastiek-Vereeniging »Oefening kweekt Kunst", Volksbyeenkomsten", Mannen koor Onderling Genoegen", Tooneelver- eeniging »Van den Vondel", en Jonge Visschersvereeniging", terwijl de afd. Hel der van »Vergunuing" financieelen steun toezegde. Nadat de heer L. A. Hartsinck de ver gadering geopend had, werden besprekin gen aangevangen. Het eerst werd gedis- cusseerd over het punt, op welke wijze te bijeen te brengen gelden besteed zullen worden. Het plan van sommigen om dezen rechtstreeks aan de belanghebbenden uit te keeren, vond van verschillende zijden bestrijding. Men meende, dat de nuttige vereeniging »Het Visschersfonds" het aan gewezen lichaam was om de gelden te be boeren, te meer omdat dan de liefdegaven één hand kwamen en men versnippe- pering voorkwam. Na breedvoerige be sprekingen werd dan ook met algemeene stemmen aldus besloten. Vervolgens verklaarden alle tegenwoor dig zijnde vereenigingen zich bereid tot medewerking om één of meer liefdadig- heidsuitvoeriugen te organiseeren, die even wel na verloop van eenigen tijd gehouden zullen worden, omdat door het Visschers fonds in de eerste behoeften reeds voor zien wordt. Nog werd bepaald in een volgende vergadering de plannen te ont werpen om het voorgestelde doel te be reiken. F. C. TROMP, f Te 's-Gravenhage is overleden de heer F. C. Tromp, die gedurende eenige jaren zee-officier, later lid van den Gemeenteraad en Wethouder te Amsterdam, en tydens de grondwets-herzieuing in 1887 Minister van Marine in het derde Ministerie-Heems kerk is geweest. Getroffen door een aantal smartelijke verliezen, weigerde hij sedert, om weer in het actieve leven optetreden. De overledene was begiftigd met onder scheidene orden, en ook eereburger van Transvaal. Over Chineesche toestanden. De heer A. A. J. Schilt, officier van Administratie lste kl. bij de Marine alhier, die aan boord van Hr. Ms. pantserdekscbip Koningin Wilhelmina der Nederlanden" een bezoek aan China heeft gebracht, schrijft in het >H a n d e 1 s b 1 a d" een artikel onder het opschrift>China als tegenstander." De schrijver merkt op, dat door vele met China bekende auteurs ver zuimd wordt, de grootste wondeplek van dit reusachtig Rijk zichtbaar bloot te leg gen, of er althans de noodige aandacht op te vestigen. Hg noemt die wondeplek: omkooperg, gepaard met een heiligen eerbied voor rijkdom. De heer S. deelt onderscheidene, zeer sterk sprekende staaltjes van die omkooperg mede ze zyn voor ons, westerlingen, aan een ordelgk bestuur gewoon, haast ongeloofelijk en verhaalt, dat die om kooperg zich zelf ook in zake van J u s ti- tie vertoont, vindt die omkooperg dus verzekert de heer S. daar in alle ran gen der maatschappy. Hy noemt deze kwaal den doodelgken kanker, die tot in de hartader van dit reusachtig Ryk iB voortgewoekerd, en die er ten slotte mis schien nog in zal slagen, om het in el kaar te doen storten, zoo niet spoedig, en op afdoende wyze, tegen deze nationale ziekte wordt opgetreden. Bg de aandacht, die tegenwoordig dagelijks, naar aanleiding van de oorlogsberichten in de nieuwsbladen, aan de Chineesche verwikkelingen wordt gewijd, verdient het zeker aanbeveling, kennis te nemen van de zeer interessante voorbeelden, die de heer S. van de om- kooperij, zooals ze algemeen en op t •■oote schaal in China wordt uitgeoefend De schrijver van dit belangrjjk artikel zich overtuigd, dat, bij een nederlaag van het leger der Chineezen, het verlichte, beschaafde deel der bevolking zich aan de zijde der Europeanen zal scharen. Dat het verbonden Europa tegen een bende als het Chineesche gepeupel hoe groot in aantal dan ook en gesteund door het ontwikkelde deel van het Chineesche volk niet met een spoedig eind succes zou kuriueu optreden, is, volgens den heer S., niet wel aantenemen. Hij juicht daar om het uitzenden van een Nederlandsch escader naar de Chineesche wateren ten zeerste toe, Nederland is dan, zij 't ook op bescheiden voet, vertegenwoordigd bg eene eventueel te ondernemen expeditie, eene expeditie, waarvan het snccès, naar schrgvers meening, van te voren verzekerd is. Men schrijft uit Rotterdam De werkstaking der Bootwerkers. De arbeid is hervat. Kettingen rammelen weer, erts honkt weer in zware bakken, lieren en kranen ratelen weer, het graan gljjdt schuifelend langs de bakken in de lichters, die zich verdringen om zware scheepsrompen, het lied van den arbeid wordt weer gehoord op stroom en in de havens. De werkstaking is afgeloopen. Wij hebben de wandeling langs de lig plaatsen der zee- en binnenschepen de laatste drie weken herhaaldelijk gemaakt, maar die van vandaag is wel de meest op wekkende geweest. Overal aanvoer van gereedschap, trossen en takels overal aanneming van werkvolk, overal drukte en bedrijvigheid. Van stakings- verschijnselen niets meer dan hier endaar een marinier of inlanterist bij den ingang van goederenloodsen of stapelplaatsen. De doorvaart naar Binnen-, Spoor-, Rijn- en Katendrechtsche havens is weer geheel vrijde afsluitbalken, waar die lagen, zyn weggenomen, alleen de marine houdt nog een oog in 't zeil. Maar de arbeid heeft zich opgehoopt i schepen zyn gekomen, maar slechts enkele zijn heengegaan. En zoo komt het, dat in de Rijnhaven b.v. niet alle arbeid nog kon worden hervat. Immers hier liggen de schepen, volgeladen, zoo dicht opeen, dat alle ruimte ontbreekt om te mauoeuvreeren met lichters die langszij moeten komen. De passage zelfs ontbreekt vaak ten eenen- male De sleepers hebben geen personeel en geen wagens genoeg om de zich met enor me snelheid opstapelende goederen weg te voeren. Rotterdam is Rotterdam weer van voorheen. Het werd dan ook meer dan tijd dat er eenig schot in de overvulde havens kwam en dat de schade door de staking veroor zaakt enorm zal zijn, kan bij voorbeeld daar uit blijken, dat in de graanbooten ander half voet hoog het groen is opgeschoten, terwijl verscheidene ladingen mais door broeiing zyn bedorven. Onlangs overleed ergens in ons land een officier, die eens een der moeilykste oogenblikken doorleefde, die iemand heb ben kan. Tydens het leven van Koning Willem III was hg tot een hooge rang bevorderd, en hij ging bij Z. M. op audiëntie, om voor die bevordering te bedanken. Toen hy had uitgesproken, zei de Koning tegen hemDaarvoor hebt ge mij niet te bedanken, want als 't van mg had afge hangen, dan zondt ge 't niet geworden zyn. Wie op zulk een oogenbliK zyn conte- nance weet te bewaren, is wel inderdaad een buitengewoon man. »N. v. d. D." Brand te Queenboro. »Een geweldige brand brak Donderdag te Queenboro uit in het havenstation, waar de schepen van de Maatschappij Zeeland aanleggen. Ondanks hulp van de vloot en het garnizoen van Sheerness breidden de vlammen zich over alle gebouwen van het haver.jtation uit, en alle brandden af. De schade wordt geschat op 50,000 pd. st. De booten van de Zeeland zyn niet bescha digd. De dienst wordt waarschijnlijk naar Dover verlegd." Door den brand vertrok de nachtboot voor Vlissingen een uur te laat van Port- Victoria, waardoor de boot met 40 minu ten vertraging heden te Vlissingen aan kwam. De treinen naar Duitscbland vertrok ken te 6.5 en 6.15, trein 80 voor Holland verviel, de reizigers vertrokken te 7 uur. De Londensche correspondenten der »N. R. Ct." seint nog omtrent den brand van het havenhoofd te Queenboro, dat er ook een menigte goederen, die er gelost lagen of ingeladen moesten worden, verbrand zyn. In de Engelsche ochtendbladen lezen wy dat de schade enorm is. Groote hoeveel heden goederen die uit de Koningin Re gentes" waren ontscheept en vrachten, die op inscheping wachtten, zijn een prooi der vlammen geworden. De Koningin Regen tes" had stoom op en kon daardoor zonder bchade te krygen wegkomen. De oorzaak van den brand wordt .niet opgegeven Het vuur is ontstaan in de 2.,'. Jubilee Shed" en greep zoo snel om zich heen dat in een half uur tjjds alle loodsen in lichtelaaie stonden. De pier was gobouwd in de plaats van die, welke in Mei 1882 af brandde en heeft hon derdduizend pd. st. gekost. Gevaar voor den bliksem bij de Telefoon. Een merkwaardig geval van verwonding van een telefoon-ambtenaar door den blik sem heeft zich te Schöneberg nabij Berlyn voorgedaan. Toen men op het telefoon kantoor aldaar de aanwezigheid van groote hoeveelheden electriciteit in de lucht waar nam, gaf de chef, Kudezielski gcheeten. last, den dienst te staken, doch bij het maken van de laatste verbinding werd bjj plotseling door een electrische ontlading getroffen. Hy behield het bewustzijn, leed echter hevige pyn, hoewel geen kwetsuren waarneembaar waren. In zijn toestand is intusschen bijna geen verbetering gekomen en men gelooft niet, dat hy ooit volkomen zal genezen. De geheele linkerzijde van het lichaam is geheel gevoelloos geworden en in het hoofd heett de zieke voortdurend het gevoel, alsof er in gehamerd wordt, terwijl hij in de rechterledemalen en voornamelijk in de hand en den voet door uiterst pynlyke trekkingen wordt geplaagd, die, evenals de verlamming en het gehamer in het hoofd op een gewelddadige prikkeling van het zenuwstelsel, door de in het lichaam ge drongen hoeveelheid electriciteit veroor zaakt is. Over de oorzaak van het ongeluk is uit een iugestlede onderzoeking alleen gebleken, dat de electrische stroom, die den ambtenaar getroffen heeft, afkomstig moet zyn van een in de nabijheid van Berlyn neergeslagen bliksemstraal. Een nieuw Klondyke. Uit San Francisco wordt aan Londensche bladen gemeld Groote beweging heerscht bier, naar aan leiding van het bericht, dat in Neder- Californië een nieuw Klondyke ontdekt zou zijn. Drie goudgravers, zegt men, zyn juist aangekomen, met goudstof ter waarde van een millioen francs, dat zij in eenige maan den op de goudvelden gevonden hebben. Een Mexicaan, genaamd José Harro, heeft goud meegebracht ter waarde van een half millioen, door hem in den loop van een jaar gewonnen. Er zijn maar weinige goudgravers ter plaatse en allen moeten daar in korten tyd een vermogen gevonden hebben. Marine en Leger. De etat-major van Hr. Ms. pantserdekscbip Holland', bestemd voor China, bestaat uit: den kapitein ter zee S. K. Sybrandi, com mandant den kapitein-luitenant ter zee J. C. Cramr- Ie officierden luitenant ter zee le kl. J. H. van Leentde luitenants ter zeo 2e kl. J. M. van Wickovoort Crommelin, C. Fock, J. D. Alberda en L. G. Bouriciusde adelborsten lo kl. L. M. J. Gregory, A. Seret, M. van Neck, D. Baron Mackay en W. Brandt den lo luitenant der mariniers W. J. Bernelot Moeus, den oflicior van gezondh. le kl. O. Engelkon, den officier van gezondh. 2e kl. J. Vastenou, den officier van administr. le kl. C. V. Veldman, den adjunct-administr. H. B. van Dam, en de officier-machinist 2o kl. J. F. P. Nuboer. De landingsdivisie bestaat uit 95 geweer- dragenden, commandant do luitenant ter zee 2e kl. T. L. liarabonet, officieren de luit. (er zee 2e kl. J. D. Alberda, de le luit. der mariniers W. J. Bernelot Moens, de adelbor sten le kl. W. Brandt en A. Seret. Het landingsgeschut staat onder bevel van den luit. ter zoo 2e kL L. G. Bouricius, aan wien de adelborst le kl. D. Baron Mackay, is toegevoegd bet personeel telt 38 onder officieren en miudercn. Aanbestedingen in Noord-Holland. 2 Aug. Haar lom, 11 ure. Het mini sterie van binnenl. zaken, aan het locaal van het prov. bestuur het bouwen van een proef- gebouw voor do verlichting op het omrasterde terrein gelegen aan de Museum-, HobHema- en Honthorststraten te Amsterdam, begr. f 8800; bestek ter. lezing aan het gebouw van gon. ministerie, aan dat van het prov. bestuur van Noordholland, te Haarlem en is tegen betaling te bekomen by den bookh. M. Nyhoff, Nobelstrnat no. 18 te 'a-Gravonhage aanw. 26 Juli, 's morg. 11 ure, aan het bureel van den architect der Ryks-museum-gebouwen, die tevens inl. geeft. 9 Augustus. Alkmaar, 1 ure. Het femeentebest.a het vernieuwen en verbreo- en van de Ridderstraatsbrug over den Ou degracht b het veranderen van de vaste brug over den Voordam, tusschen Dyk en Peperstraat, in een ophaalbruge het ver plaatsen van de poort van de Bokkehrug over de Kaarsenroakcrsgrackt in 2 perc. en in massabill. inz. vóór 12 ure ter gem. secre tarie, waar tevons bestek en teekeningen k f2 verkrygbaar zyn; inl. te bekomen aan het bureau der gem.werken. Heldersche Moppen. Kleine Marie (de buisdeur openmaken de): Ou komt zeker om de huur, die mama vergeten heeft achter te laten toen zy nit- gin J .nisbaas (verbaasd)Hoe weet je dut, kit .ne meid MarietjeMama zei dat ik u dat zoggen moest, als u om de huur kwam vragen Na een festiviteit Mijn Inxxi Dat is de verkeerde. O, dan zal deze 't wezen. Die is evenmin van roy. Ik heb een fon- kelniouwcn hoed met blauwzijden voering. Een nienwen hoed En dat om twee uur? Vóór twaalven waren allo nieuwe hoeden al verdwenen De Oorlog in Zuid-Afrika. Lord Roberts heeft op een vraag van de Engelsche regeering het bericht van de Daily Mail", dat de soldaten te Preto ria gebrek aan schoenen hadden en ge deeltelijk barrevoets gingen, bevestigd. Tengevolge van de verbreking van zyn verbindingslijn moest, toen bet verkeer weer geopend werd, eerst voor levens middelen gezorgd worden. De schoenen moesten toen wachten, maar den 18den dezer, toen Roberts seinde, was er weer een bezending aangekomen. In den Vrijstaat. De correspondent der «Zwolsche Courant" te Kaapstad schrijft dd. 26 Juni: Er loopt hier een gerucht, dat Lord Roberts zyn geheele bereden macht uit Pretoria naar het Zuiden zal sturen, om eerst te trach ten zyn rug te beschermen en den Vry staat voor goed ten onder to brengen. Hy is de laatste drie weken ook wel in een byzonder lastige positie gebracht door guerilla- aan vallen van generaal do Wet. Het toonoel van den oorlog zal dus weer worden teruggebracht naar den Vrijstaat. Arme VrystaatWanneer de wapens einde- lyk zullen worden opgeborgen, dan zal hot daar een groote woestenij wezen, met ruïnen van afgebrande huizen en een doodarme be volking in bongersneod. Ik overdryf kier niet. Do toestand, die nu al jammerlyk is, zal dan verschrikkelijk wezen. De Britsche strijdmacht treedt er op mot een stelsel van verwoesting uit onmacht en wraak. Nu de wapens niet voldoende blyken tegen de menschen, nu neemt Engeland zyn toe vlucht tot het vuur en de byl tegen do eigen- doramcD. En ik kan het mocilyk anders noemen dan wraak, wanneer Lord Roberts in oon proclamatie het verbranden beveelt van do Boerenwoning, die het dichtst bij de plek ligt, waar de spoorlijn of telegraafdraad is verbroken. Hy weet toch evengoed als ieder ander, dat zoo'n Boer er niet aan kan doen wanneer een gucrillu-bendo toevallig in zyn buurt een slag slaat. Dat is niet alleen een proclamatio, het geschiedt ook, het geschiedde zolts vóór de proclamatie, werd uitgevaardigd. Langs de spoorlyn van Bloemfontein naar het Noorden zullen weinig huizen meer staan binnen kor ten tyd want na iedere nederaag wordt er niet óe'n, maar worden alle huizen afgebrand, die maar eenigszins in de buurt liggen. En niet alleen de spoorlyn. Men denke slechts aan de proclamatie omtrent het vin den van wapens in een huis. Of er alleen vrouwen in huis zijn, of de man dood of ge vangen is, het doet er niet toe, liet huis wordt vernield. Alle nieuws uit de onder worpen streken van den Vrystaat is gestopt, maar er zyn hier in Kaapstad soldaten on officieren aangekomen, dio erkenden tc wal gen .van dat voortdurend van do eeno plaats naar do andere trekken, verwocstond on ver brandend', zooals óen van hen hot uitdrukte iu oon der nieuwsbladen. Men stello zich eens voor wat dat beteekent. Vroeger heb ik er al op gewezen hoe er stelselmatig verwoesting?tochten zyn gehouden naar mooie vmchtenplaatsen, waar alle» word kaal gekapt tot den laatstcn vruchtenstruik, omdat nu ja, het doet er cigenlyk weinig toe wat voor reden er voor wordt opgegeven, want de ongelukkige slachtoffers hebben toch geen kans zich tegen de aanklacht te ver weren. Een feit is het, dat door de Engel- sohen de verwoesting wordt gebruikt als oen stolsel ter onderwerping, en dat ook van hen zal kunnen worden getuigdZo schiepen een woestenij en ze noemden het vrede. Niemand zal beweren, dat het mogelijk is in een geweldige beroering als een oorlog alles licel te laten. En dat er van Engel schen kant ook klachten komen over den toestand waarin de Engelscho vluchtelingen van do grensdistricten hun huizen terugvon den, is allerzins te begrijpen. Maar ik her haal nog eens, dat het thans door do Engel schen geschiedt als stelsel. Do bovenbedoelde moedwilligo vornieling is geschied in die gedeelten waar betrekke lijk weinig tegenstand is geweest. Hoe zal hot niet gaan, nu do Engelscho generaals zullon trachten hun geschonden eer te hor stellen on hnn gokrenkton hoogmoed voldoe ning to geven Behalve dio verwoesting bedenke men voorts, dat de landbouw overal stilstaat. De krygswet hoeft alle personen op de plaatsen opgesloten, landbouwbenoodigd- heden zijn niet te verkrijgen, do paarden zyn dood of door de Engelschen gecomman deerd. Hoe moet er na geploegd en gezaaid worden? Zelfs aan de vrouwen wordt vry- wel allo vrye beweging ontzegd. Arme Vry- LONDEN, 21 Juli. Aan de bladen te Kaapstad werd heden gemeldRoberts valt met een sterke troepenmacht Middel burg aan. Er wordt een groote slag gele verd. Kruger is te midden van zyn bur gers, die hg aanspoort om tot het einde te stryden. LONDEN, 21 Juli. Lord Roberts seinde heden uit PretoriaGeneraal Littlo (Ridley ontmoette den 19en bij Lindley de stryd- macht van De Wet die door Hunter's cor don heouge8lopen was. Het gevecht duurde tot den avond, toen verdeelden de Boeren, die teruggeslagen waren, zich in twee af- *:ngon. Little's verliezen zyn gerini

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1