KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. No. 2864. Zaterdag 28 Juli 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Abonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/» Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id roor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidatraat. Advertontlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGENES vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JULI, Hooimaand, 81 dagen. Opkomst der Zon 4 n. 16 m. Onderg; 7 u. 56 m. Zondag 29 Maandag 80 Dinsdag 81 AUGUSTUS, Oogstmaand, 81 dagen. Woensdag 1 Donderdag 2 Verjaardag H. M. Koningin- Moedor. Vrjjdag 8 Eerste Kwartier. Zaterdag 4 tilt het Buitenland. 't Gaat den Engelschen in de velden van Ztiid-Afrika nog maar Bteeds verre van voor spoedig, en reeds wordt het gerucht verspreid, dat de opperbevelhebber van het machtige leger Lord Roberts als zoodanig zal altreden. Men vermoedt, dat, wanneer dit zal plaats hebben, het gevolg zal z\jn van het nhaast u langzaam", dat bjj do krijgsverrich tingen schynt te worden gehuldigd, van den weinigen voortgang bij de algemeene vermees tering der beide republieken. Werkelijk zou echter, kwam het tot 's mans vervanging, als oorzaak worden opgegeven, meent men, ver moeidheid. De Engelsche speculanten, die azen op het goud der mijnen, hadden het aan vankelijk heel anders gehoopt en verwacht, en zien zich nu, bij het zoo langzaam verloop van den oorlog, deerlijk teleurgesteld. Indertijd werd in een der Engelsche nieuws bladen geschreven over den barbaarschen maatregel van het uitplunderen en verbranden der Boeren-hoeven in de nabijheid der plek ken, waar door het republikeinsche leger de spoorwegen zijn verwoest. De schrijver meende, dat het plunderen en in brandsteken dier hooven een dringende noodzakelijk was. De vrees werd toen echter reeds door een En- gelschman uitgeproken, dat er weldra niets meer zou zyn te plunderen en te verbranden aan di* welwerk komt eenmaal toch een einde En u.o vrees werd, zoo waar, spoediger dan men dacht, bewaarheid. De Boeren zitten heel niet stil en geven nog altijd den Engel schen handen vol werk. Zij hebben nu dezer dagen eene geheele „kudn, - Hooglanders en een trein met proviand d n Engi l-chen ont nomen, weer eons een spoorweg vernield, weer de communicatie met Pretoria verbroken. Maar hoeven, om uitteplunderen en te verbranden z\jn er thans niet meer; geen onschuldige woont er meer in de buurt, op wien do *fijn- gevoelige', beschaafde' Engelschman wraak kan nemen, en geen Engelsche indringer kan meer een traan van vreugde voelen opwellen in de oogen bjj het zien branden van het tehuis van republikeinsche Boeren. Wat een berucht generaal uit den 30 jarigen oorlog nu meer dan 2y2 eeuw geleden het sieraad van den krijg noemde rooven en branden moet nu op het oorlogsterrein van Zuid-Afrika ontbreken, omdat de •brave" Engelschen er tot hun spijt niets meer te rooven en te branden aantreffen. Lord Roberts laat de zaken intusschen hun gang gaan. Hij, met zjjn 20 luitenant-generaals, doet dezen ongcljjken strijd op de meest lage, verachte lijke wjjze voeren, zonder nog te kunnen roe men op stappen, die definitief tot beëindiging van den kryg kunnen leiden. Men kan toch maar vooraf nooit weten, waar het een of ander, dat gebeurt, soms nog goed voor is. Wie sou inderdaad nog een ernstige reden kunnen vinden, om het nut aantewyzen van een «orlog, zoo onzalig als de Zuid-Afrikaansch-Engelsche oorlog is. Toch werd dit onlangs door een Engelschman ge daan, ofschoon hij eigenlijk dien oorlog in be ginsel afkeurde. H|j vond die krijg geluk- k i g voor Engeland, omdat het nu zjjne on macht leert inzien. Voor de regcering van dat land treedt nu helder en duidelijk aan het licht, hoe onmogelijk het voor Engeland iB, zich als groote mogendheid in een oorlog te mengen, waarbjj niet in de eerste plaats de vloot haar macht kan doen gelden. In een stry'd tegen een paar schijnbaar machtelooxe kleine Staatjes maakt Engeland al een heel pover figuur door zjjne gebrekkige legerinrich- ting, door zjjnen onbeholpen transportdienst, door zjjne slordige leger-administratie, en door zjjne onmogeljjke verpleging van zieken en gewonden. Wat zou het zjjn, als bjj zulk een toestand Engeland zich in een oorlog waagde met de eene of andere groote mogendheid Gelukkig is het daarom, volgens den bedoel den opmerker, dat, ondanks de hoogst kost bare en menschenlevens verslindende oorlog in Zuid-Afrika, de Engelsche Regeering in zicht krjjgt van de hervorming, waaraan het leger zeer dringend behoefte heeft. Vertrouwbare nieuwsberichten uit Chiua worden dagelijks wèl ingewacht, doch de ontvangst er van laat heel veel, zoo niet alles te wenschen. Er bestaat waarljjk alle reden, om, hetgeen gemeld wordt, precies te wantrouwen. Van Chineesche zjjde worden allerlei mededeelingen en openbaringen gedaan, kenneljjk met het doel om de mogendheden aan de praat te houden. Men houdt zich in China vooralsnog of men van den Prins geen kwaad weet, en de groote heeren de onder koningen en manderjjen verbazen zioh over der mogendheden ongerustheid, ten aanzien van het lot der gezanten en der verdere vreemdelingen. Wie gelooft aan hunne ge ruststellingen, wordt door hunne onbetrouw bare mededeelingen geslingerd in een chaos van hoop en vrees. Allen, die door ervaring geleerd, genoegzaam zjjn ingelicht omtrent de ongeloofwaardigheid der Chineesche autoritei ten, weten echter, dat zjj steeds gelogen heb ben, altjjd nóg liegen, en in de toekomst ook wel liegen zullen, vooral wanneer zjj meenen, dat het is in hun belang, en ditmaal om de mogendheden om den tuin te leiden. Men wil bljjkbaar bjj do mogendheden zoo lang mogoljjk gunstig staan aangeschreven. Er wordt op die wjjze tjjd gewonnen om de zakeu in eigen kring te regelen, en voor te bereiden tegen mogeljjke gebeurtenissen van zorgwek- jcenden aard. 't Is alles, wat uit Chineeeche bronnen wordt medegedeeld, hoogstwaarschjjn- lijk slechts leugen en bedrogop groote schaal wordt daarmede gehandeld, evenals met de omkooperjj, waarvoor ook de hoogste ambte naren niet terugdeinzen. Wie er tegen woordig werkeljjk heerschappij voert in de hoofdstad des Hemelschen Rjjks de Keizer of de Keizerin-weduwe niemand is in staat zulks stellig uit te maken. Wellicht is de regeering uitsluitend in handen van Rjjks- grooten, die zich van de macht hebben meester gemaakt. De ondervinding, in vroeger jaren door Engeland en Frankrjjk opgedaan, toen zjj eens China beoorloogden, heeft aan 't licht gebracht, dat trouw en oprechtheid in dit land precies vreemdelingen zjjn. KIËtlUlTIJDllGKil. HELDER, 27 Juli 1900. Wijziging-Kieswet. Het veralag is openbaar gemaakt van bet onderzoek in de afdeelingen der Tweede Kamer betreffende de wetsvoordracht tot wijziging der Kieswet van 189G. 't Ontbreekt in dit verslag niet aan de noodige aan- en opmerkingen. Volgens sommige leden gaat bet ontwerp te ver, daar het ook ingrijpt in de toekenning van het kiesrecht, terwgl door anderen nog meer verandering en ver betering hoogst wenschelijk worden geacht. Zelfs hadden sommigen, die tot grooter uitbreiding van het kiesrecht neiging ge voelen, in plaats van dit ontwerp, een voorstel tot wijziging der Grondwet wen schelijk geacht. Overigens behielden onder scheidene leden, die bezwaren tegen dit ontwerp hadden, zich de vrjjheid voor, om later amendementen voortestellen. Op meer dere uitbreiding van het kiezerskorps werd door sommige leden aangedrongen, ook omdat anders weêr spoedig een nieuwe herziening der wet zal noodig blijken. Eenige leden betoonden zich met het ontwerp ingenomen, en waren zeer tevreden over de voorgestelde technische verbeteringen, 't Ontbrak niet aan stemmen, die aandrongen op de invoering van algemeen stemrecht. Een der leden de heer van Gilse leverde een voorstel in, strekkende tot in voering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit vooistel vond in de afdeelingen, zoowel bestrijding als ver dediging. Sommige leden wenschten den voor het verkrijgen van het kiesrecht ge vorderden leeftijd van 25 op 23 jarigen ouderdom gebracht te zien. Openbaarmaking van de namen der onderteekenaars van op gaven van candidaten werd niet vereenigbaar geacht met het beginsel van geheime stem ming. Op de openstelling van de stembus in de avonduren werd van verschillende zijden aangedrongen. Wijziging-Drankwet. Het verslag is verschenen van hot in de af deelingen der Tweede Kamer gehouden onder zoek van het wetsontwerp tot wjjziging der Drankwot. Aan dit uitvoerig rapport ont- leenen wjj het volgende Sommige leden meen den, dat de bestaande wet maar weinig resul taten heeft opgeleverd, en zjj aarzelden daar om, deze bepalingen, die grootendeels doelloos zjjn gebleken, te verscherpen. Deze lodon wa ren tot het besluit gekomen, datde beperking van het drankgebruik mislukt is te noemen, 't Ligt dan ook, volgens deze leden, niet op den weg van den Staat, door wettelijke bepa lingen het misbruik van sterken drank tegen te gaan. Andere leden konden zich echter met het beginsel, door de Regeering voorgestaan, ten volle vereenigen zjj schreven de alsnog verkregen resultaten toe aan de van overheids wege aangewende middelen. Eenige leden zagen heil in het maken van den drankhandel en van de drankproductie tot een Staatsmonopolie. De te verkrjjgen voordeden zouden dan kunnen worden aangewend, ten deele ten bate der drankbestrijding, en voor een ander deel ter verbetering van sociale toestanden. De voor standers der wet beweerden, dat hare werking, ondanks den niet streng genoeg bestreden clan- destienen verkoop, nog gunstige gevolgen heeft gehad, zoodat het aantal inrichtingen met ver gunning sedert 1881 met 8000 is verminderd. Er waren ook leden, voor wie dit ontwerp niet ver genoeg gaat, en die o.a. in overweging gaven te bepalen, dat aan de ingezetenen of aan het bestuur eener gemeente de macht werd toegekend, om in bepaalde omstandigheden aldaar den kleinhandel in sterken drank te verbieden, of om, volgens het z.g. Gothenbur- gcr-stelsel, het exploiteeren van drankgelegen heden aan maatschappijen toetevertrouwen, die daarmede niet meer winst kunnen behalen dan eene matige rente over het maatschappelijk kapitaal, en die do meerdere opbrengst moeten storten in de schatkist des Rjjks, of in do kas der gemeente, of wel haar ten algemeenen nutte moeten aanwenden De middelen tot het tegengaan van den clandestienen verkoop, door de Regeering in dit ontwerp voorgesteld, werden door ver scheidene leden zeer onvoldoende geacht, terwjjl andero leden die te scherp en daarom verwerpeljjk vonden. Ook werd de meening geuit, om het vergunningsrecht te heffen ten bate van het Rjjk, zoodat de schattingen ook van Rjjkswege konden geschieden, en het bedrag van 't vergunningsrecht door Gedep. Staten zou kunnen vastgesteld worden. Eeni"en leden had het bevreemd, dut niet in het ont werp was opgenomen een verbod tot het uit- oefeuen der dranknering op Zondag. Anderen zagen daarin weer een hardheid tegenover rustige burgers, die op Zondag wèl sterken drank gebruiken, doch niet misbruiken. Op gekomen werd tegen het tappen in cantines, in kampenemonten en aan boord der oorlogs schepen. Geklaagd werd over de late indie ning dezer wetsvoordracht, zoodat van een in werking treden op 1 Januari 1901' moei- ljjk sprake kan zjjn. Terwjjl sommige leden de behandeling van dit ontwerp wenscheljjk vonden, gaven anderen als hun wensch te kennen, dat de Regeering het zou intrekken, of althans uitstel zou beoogen bjj de bepaling van het tjjdstip in de wet van 1881 bedoeld. Tegen de schending van verkregen rechten tot verkoop van sterken drank werd opge komen, daar bjj de houders van vergunuing ernstige twjjfel is ontstaan, dat hun bedrjjf met 1 Mei 1901 zou ten einde loopen. Het denkbeeld werd in overweging gegeven, om in 1901 de loopende vergunningen te laten doorloopen, totdat zjj door den dood der hou ders of op andere wjjze komen te vervallen. Het stelsel van opbieden tot het verkrjjgen van het vergunningsrecht achtten vele leden hoogst onbilljjk. Er waren leden, die de voorgedragen voorschriften nog niet zoo kwaad vonden, en die het in de Regeering zeer waardeerden, dat zjj thans eene oplossing van deze zaak aan de hand doet. De directie der Nederl. Zuid-Afrik. Spoor deelt ons mede dat zij, met welwil lende medewerking van den Minister van Financiën, met de directie der Staatsspoor en de maatschappij Zeeland alle maatrege len nam, om liaar terugkeerend personeel 'hy aankomst te Vlissingen alle mogelijke hulp te verleenen en hen zoo spoedig mogelijk naar haar verdere bestemming te doen door gaan. Ter vermijding van ongewensebte drukte, welke de directie zou bemoeieljjken in haar streven, raadt zij familiebetrek kingen en vrienden ten- sterkste af naar Vlissingen te reizen. De directie zal gaarne haar tusschenkomst verleenen om de aan ambtenaren te zenden brieven spoedig ter hand te stellen. Ambtenaren de N. Z.-A. S.-M. Uit Apeldoorn wordt aan het »N. v. d. D." geseind: De »Arundle Castle" zal vermoedelijk eerst in het begin der vol gende maand aankomen, doch het is nog onzeker of dit te Vlissingen zal zijn. Om opstopping te voorkomen, wordt aangeraden de verwanten r.iet af te halen. Aan boord is mede de heer Van Stipriaan Luïscius, een der hoofden van de Spoor weg-Maatschappij. De belangen aldaar zjjn thans opgedragen aan jhr. Van Kretsch- mar van Veen, directeur. De repatriëerenden worden door Engel schen vervangen door Canadeesche en Au stralische vakmannen. Hospitaalschip >De Hoop". Volgens bericht van het Hospitaalschip van 23 Juli 1900 uit Aberdeen, had de doctor niet minder dan 89 ziektegevallen Hiervan waren niet minder dan 16 Duit- schers van Vegesack en Emden. Daar onder waren twee patiënten, die naar het hospitaal te Lerwick zjjn gebracht omdat zij aan boord minder spoedig zouden ge nezen wegens het slingeren van het schip. De een had een schot gekregen met groven hagel door met een geweer te spelen, de ander had een been gebroken. Uit Vlaardingen waren 12 patiënten, uit Maassluis 16, uit Scheveningen 31, uit Katwijk 12 en uit Schiedam 2, te zamen dus 89 gevallen. Met allen ging het naar wensch. Ligt de oorzaak van het groote getal dit jaar aan een minder gunstigen gezond heidstoestand op de Noordzee Het is voorbarig dit aan te nemen. De groote re bekendheid, a. »De Hoop" allengs krjjgt, waardoor de schepen, indien zjj hulp noodig hebben, naar >De Hoop"be ginnen te zoeken, zal daartoe stellig ook bijdragen. Hoe het zij, het hospitaalschip heeft druk werk en de doctor heeft het volhandig. Allen, gezagvoerder, arts, leeraar en bemanning bevonden zich wel. Een aardigheid >Maandagniiddag werd de trein, die te 4 minuten voor half twee van het station Haarlem vertrekt, bij den overweg aan de vuilnisbelt tot stilstand gebracht door twee fabrieksmeisjes. De meisjes hadden reeds eenige dagen achtereen de aardigheid om, als de trein aankwam, onder den afsluit boom door te kruipen en dan midden op de rails te gaan staan, in de hoop den trein te zullen stoppen. Floot dan de machinist dan bleven zij staan tot de trein tot op een meter afstand genaderd was dan namen zjj een sprong zjj waar ts en liepen weg. Diusdagmidd. stopte de trein plotseling, de machinist sprong er af en in dien tijd had een jongen de meisjes gegrepen, die nu aan den brugwachter en later aan de politie werden overgegeven. Een groote menigte begeleidde ze naar het bureau." Toen de landbouwer W. Goes te Vianen Zaterdagavond van het hooiland terugkeerde, is hij, tengevolge van de hitte, dood neergevallen. De heer Goes was sedert jaren raadslid. De hertog van Abrussis zoek. In Italië begint men zich nu wezenlijk ongerust te maken over het uitblijven van eenig bericht van den hertog van Abrus- ses, die juist een jaar geleden met een expeditie naar de Noordpool vertrok. Een bijoogmerk van de Italiuansche expeditie was naar een spoor van de Audrée-expe- ditie te zoeken. Nu zal een Italiaansche expeditie worden uitgerust en 1 Augustus vertrekken om naar den verloren hertog te zoeken. Zoo kan men voortgaan! Warmte te Parijs. Zondag zjjn te Parijs vijftien menschen ten gevolge der warmte gestorven. Vjjf- tien anderen werden in zeer ernstigen toe stand in verschillende ziekenhuizen opge nomen. Een groot aantal paarden zijn dood gevallen, terwyl een aantal honden moesten worden afgemaakt, die verschijn selen van hondsdolheid vertoonden. Brand te Konstantinopel. Een vroesuljjke brand heeft te Konstanti nopel gewoed. Honderdvjjftig huizen, honderd magazijnen de Armeensclie kerk, een school en een politie bureau zjjn afgebrand. Talrijke personen zjjn er bij om het leven gekomen, hoofdzake lijk doordat eon aantal vrouwen en kinderen in hun vlucht in een geopenden welput ge vallen zijn. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 23 Juni 1900. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig de heeren P. Kunt on P. Tjjsen. De Voorzitter opent do vergadering, de notulen worden na voorlezing vastgesteld. Ingekomen is een schrijven van den Com missaris der Koningin, dat aan den Burge meester verlof wordt verleend van 8 Augustus tot 2 September. Aan C. Klein wordt J jaar afschrjjving van hondenbelasting verleend, wegens overlijden van den hond on aan mej Asjes 4 maanden afschrjjving van Gemeentebelasting, wegens vertrek uit dc gemeente. De commissie voor de reclames adviseert over den aanslag in de Gemeentebelasting van den heer P. L. Asjes van f 84 te verminde ren tot f 75 en den aanslag van den heer C. J. van Kelckhovcn van f 54 tot f 50 te verlagen, waartoe door den Raad besloten wordt. Van het Bestuur der Afdeeling van het Witte Kruis is eene dankbetuiging ingekomen voor de toezegging van grond en subsidie voor den Ijskelder, met verzoek om aanwjj- zing van het terrein, waartoe besloten wordt. Het verzook van de Harmonie om subsidie voor het bywonen van de revno over de vis- schersvloot, wordt toegelicht door den heer Obreen, die vermeent, dat het in bet belang der gemeente zou zjjn, als Wieringen bjj die gelegenheid een goed figuur maakte, en daar om hoopt, dat de visschers er aan zullen deelnemen en de Raad tot opluistering aan de Harmonie eene subsidie zal toekennen, zoodat de Koningin en de hooggeplaatste per sonen den indruk ontvangen, dat Wieringen is eene belangrjjke gemeente met eeno be- langrjjke visschersvloot. De Raad beschikt echter afwyzcnd. Eene verordening op de verkiezingen, waarbjj de nieuwe raadzaal voor het houden der verkiezingen wordt aangewezen, wordt vastgesteld. Als leden van het stembureau voor de aan staande verkiezing van een lid der Provinciale Staten worden benoemd de heeren Hejjblok en Obreen en als plaatsvervangende loden de heeren Lujjt en Koorn. Op de voordracht voor zetters der directe belastingen worden geplaatst de heeren D. Duijnker en A. Minnes, A. Russelman en J. E. Baii. De Commissie voor het nazien der ge meenterekening over het afgeloopen boekjaar brengt verslag uit. Het nazien heeft drie uren van ingespannen arbeid gevorderd, doch de commissie heeft dit met genoegen gedaan, want er is zuioig huisgehouden en de admi nistratie was netjes bjjgewerkt, zoodat de Commissie dc stnkken heeft'teruggegeven met een woord van lof en dank, zoowel voor bet Dageljjksch Bestuur als voor den gemeente ontvanger en den boekhouder van het zocgras, en aan den Raad adviseert om de rekening voorloopig vast te stellen, zooals zjj is aan geboden, in ontvang f 24737,15', in uitgaaf f 23983,71', alzoo een batig -aldo overlatende van f 753,44. De Raad beslnit alzoo. Bjj de gewone rondvraag wordt nog beslo ten om aan don buitengewonen rijksveldwachter A. Zomcrd|jk bjj gelegenheid der kermis f'25 gratificatie toe te kennen, evenals aan den rijksveldwachter en den gemeento-vcldwachter. Waarna de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. Vit Zuid-Alrika. Het Handelsblad" ontving door de wel willendheid van een vriend de volgende telegrammen van de Transvaalscbe regee ring, waarvan wjj de voornaamste hieronder laten volgen. Die stukken zijn nu van te grooter waar de, omdat ze zijn uit een tijdperk, waarvan ons geen andere dan Engelsche berichten hebben bereikt. Mei. verzuime dus niet deze berichten met aandacht te lezen. 6 Juni. Oranje-V r jj staat. lloofd-comman- dant P. de Wet rapporteert dat lord Methuen aan hem een brief heeft geschreven, meldende dat hij alle vee, graan en privaat eigendom van burgers, die voor de onafhankelijkheid str|jden, heeft geoonfisceerd dreigende met die handelwijze voort te gaan en vorder dat ook generaal Brabant dergeljjko dreigementen aan commandant De Villiers on voldcornet Marits heeft doen weten. Hooid-commaudant Chr. de Wel protesteert bij lord Roberts tegen dergeljjko handelwijze, die tegen alle beschaafde wetten vun oorlog voeren indruischt. Ook klaagt hoofd-command. Chr. dc Wet over diefstal door de Basuto's. Hjj eindigt met lord Roberts te verzekeren dat noch diefstal van vee, noch confiscatie van goederen zjjne burgers zal doeu ophouden te str|jden voor hunne Trjjheid en onafhankelijk heid doch dat de verbittering door dezen on- gelukkigen oorlog in hot leven geroepen, er nog grooter door zullen worden. 9 Juni. Oranje-Vr|jstaat. DeV r jjstaters hebben op 7 dezer op 4 verschillende plaatsen den vjjand aangovullen. Het rapport van hoofd-commardant Chr.de Wet daaromtrent luidt als volgt: Roodewal-siding 7 Juni 1900. Het is met diep gevoel van dankbaarheid jegens God dat ik U.HEd. dit rapport mededeel. Zooals in tnjjn vorig rapport vermeld vertrokken wjj gisteravond in 4 afdeelingen. Commandant Steenkamp vertrok naar Vrodefort-station, waar ook gevochten wordt, doch heb ik hiervan geen officieel rapport tot dusver. Eon tweede gedeelte onder generaal Froneman en comman dant Du Plooj met de Bethulie- en Rouxville- burgers gi;>g naar Kopjes-sidingde derde afdeeling onder commandant Nel zond ik naar Rhenoster-rivier-brug. Ik zelf met commandant Fourie en 80 man trok naar Roode-wal. Er was oen macht van den vjjund van ongeveer 150 man te Roodewal, waarvan 7 gesneuveld cn 23 gewond werden alsook 1 kapitein ge dood en 1 luitenant gewond de anderen werden krijgsgevangen gemaakt na een hevig govecht van minstens 5 uur. Aan onze zjjde 3 gewond nl. 1 bjj generaal Froneman on 2 bjj mjj, nl. Daniël van Tonder Szoon, Melvekop, Do Wetsdorp, de namen van de 2 anderen zjjn nog niet bekend, o.a. is minder gewond Kisselman. Bij generaal Froneman waren de posities van gel|jke gehalte daar de vjjand reeds de kopjes uan de overzijde van de brug gedeeltelijk in bezit had. Het gevecht bjj generaal Froneman duurde ongeveer 3 uur, waarna de vjjund zich overgaf, doch generaal Fronoman en corain. Nel hadden 3 kanonnen op beide plaatsen. Zoowel te Roodewal als bjj de brug was er een onbegrijpelijke hoeveelheid en voorraad van alle soorten artikelen. De vjjand beweerde dat deze hier afgeladen waren om verder ver voord te worden, zoodra do spoorweg voltooid zou zjjn naar de Zuid-Afrikaansche Republiek. Onder den buit is een groote voorraad ka- non-ammunitie en 1 maxim. ook waren er eenige dnizcndelydite-bommon, en 2 Engelsche mails. Ik heb do burgers net zooveel laten nemen als zjj wildon de rest zoowel als de lydito- bommen laat ik in de kisten toepakkon om dezelve hedenavond in brand te steken en zal ik probeeren de lydite te doen ontploffen. De bruggen te Rhenosterrivier cn in de nabjjheid zjjn reeds geheel verwoest. Het aantal gevangenen b|j de brng bedraagt ruim 500 man. Gewond 1 luit.-kolonel, 1 kapitein en 3 luitenantsgedood 1 kolonel en nog 1 officier terwjjl rnim 200 man troepen gewond en gedood zjjndus zjjn ruim 900 man buiten gevecht gesteld. Bjj elke afdeeling vochten onze burgers met bjjna ongekende dapperheid. De rapportrjjder zegt dat het soldata 'jn van het Derby-regiment en dat do ontploffing van do lydite-bommen gisteravond 10 uur plaats hoeft gehad. N a t a 1. Van nsst.-gcn. Erasmus op Langsnek is bericht ingekomen, dat de vjjand gisteren den -gelieelen dag de posities onzer burgers gebombardeerd heeft. 11 Juni. Oranjo-Vrjjstaat. Omtrent den aanval op den vjjand door de Vrjjstatcrs on der hodTdcommandant Chr. de Wet op 7 dezer is een nader rapport ingekomen waaraan het volgende ontleend wordt Onder den buit die. wegens gebrek aan vervoermiddelen, vernield moest worden, waren minstens 30,000 pakken warme klcercn en even zooveel jassen, paren schoenen, hand schoenen, kombaarsen en warme onderklee deren. Het is bekend dat de vjj&ndeljjke troepen reeds bitter over de koude klagen en daarvan te ljjden hebben. De waarde van den buit en klecren en ammunitie schat hjj, daar ook tevens 1000 Lydite en andere bommen werden vernield, op ongeveer 100.000 pond sterling. Do groote waarde voor ons ligt evenwel daarin dat de vjjand door het gemis dier kleedercn zoo lievig gebrek zal ljjden en de vele ziektege vallen, die er nu reeds bestaan er sterk door vermeerderd znllen worden. Hunne hospi talen zijn thans reeds overvol met zieken. Ook do paarden des vjjands moeten in zeer slechte conditie en uitgeput zjjnpaarden liggen dood op een streep van Kroonstad tot in de Zuidafrikaanschc Republiek. Som mige paarden zijn zoo slecht dat zjj uit den dam moeten worden getrokken, waar zjj voor drinken gebracht zjjn. De cavaleristen rijden zelfs merries met veulens achteraan. De uitslag van het govecht op 7 dezer der afdeeling Vrjjstaters onder command.Stcenkampbjj Vredofort-station is nu ook bekend geworden er waren slechts 35 soldaten, die gevangengenomen werden. Geen goederen waren daar aanwezig. 500 man troepen per trein aangebracht snelden toen ter hulp, doch na eenig gevecht retireerden zjj in aller|jl met den zeilden trein, welke toen noordwaarts wegstooinde. Onbekend hoeveel caauliteiten onder dio troepen zjjn aangericht. Van commandant Steenkamp's burgers wer den 9 man licht gewond. Op 8 dezer ver nam hoofdcommandant Chr. de Wet dat een Engelsche pautronille voetvolk van 86 man naar Kroonstad terugraarchcerde, hjj zond hen een patrouille achterna. Na eenige schoten, waardoor 2 Engelschen gewond werden, gaven de anderen zich over. Uoofdcommandant Chr. de Wet berekent dat aizoo op 7 en 8 dezer ongeveer 1000 man, van den vjjand zjjn gesneuveld, gewond en krijgsgevangen gemaakt cn alzoo buiten ge vecht gestold. De hoofdcommandunt eindigt zjjn rapport met ccn woord van lof over den moed zjjncr artillerie en burgers. Van de posities on geest onder dc burgers in het Oosten van den Vrjistaat komen bjj voortduring zeer gunstige berichten in. 12 Juni. Natalgrens. Op de Natalgrens hebben de burgers na een hevig gevecht en na dapper doch te vergeefs tegen dc groote overmacht tegenstand tc hebben geboden Al- mansnek verlaten. Het gevecht dunrde van omtrent 12 uur 's middags tot zonsondergang. De vjjand beeft er zwaar geleden. Het voorsta regiment is bjj den aanvang van den strjjd geheel vernietigd. Het verlies onzersjjds nog niet bokend. Een vjjandeljjke troep p&arden- ruiters, dio in den ochtend uittrok in de rich ting Joubertanek, werd teruggeslagen. 13 Juni. Algemeen. Opnieuw zjjn informaties ontvangen, die getuigen van den ellendlgen en vervuilden toestand der vjjandeljjke troe pen, dio tot Johannesburg en Pretoria zjjn doorgedrongen er is een gedurige klaagtoon onder hen over het gebrek aan voedsel; ver- scheidenen zjjn van uitputting in do straten van Pretoria gestorven overal langs den weg liggen trekdieren van don vjjand dood en de nog levende zjjn zoo zwak, dat ze met moeit* de vruchten voortslepen en vele in de straten nedervielen. 17 Juni. Zuid-Afrik. Repuhliok. Hoogst waarschijnlijk tengevolge vau de door de En gelschen op 11 on 12 dezer geleden zware verliezen teu Oosten van Pretoria opende lord Roberts op 13 dezer onderhandelingen omtrent eon wapenstilstand van 8 dagen. Daar hjj echter op oen gedeeltelijken wa penstilstand wilde ingaan, nameljjk alleen voor zekere plekken (waar natnurljjk zijn krijgs macht dit behoefde), zoo heeft onze wnd. comm. generaal daarmede geen genoegen genomen. Sedert heeft de Engelsche troepenmacht geen poging gedaan tot voorwaartsche be wegingen en versterkt dit dc meoning, dat zjj niet alleen zeer zware verliezen geleden hebben (een ooggetuige schat dit op 1500) maar ook dat zjj zich tengevolge van de suc- ccsvollo afsnijding hunner communicatie door do Vr jjstaters in zeer trcurigen toestand be vinden, wat voeding, klcoding enz. betreft. Onze situatie is dos zeer hoopvol. Des vjjands kamp staat thans tnaschea Bronkborstspruit en Wilgenrivier. 19 Jnni. Hot Engelsche kamp ten Ooston van Pre toria is opgebroken en terraggetrokken naar Pienaarspoort en Donkorhoek, alwaar na gisteren alleen vjjands voorposten waren. Oranje-Vrijstaat. Vechtgeneraal P Viljoen meldt nog uit den Oranje-Vrijstaat dat daar 50 mjjl spoorwog vernield is. 22 Juni. Een kamp staat te Zandspruit aan doz* zjjde van Oudhontnek. Wnd. asst. comm. generaal J. A. Joubert bericht, dat hjj gis teren namens Buller gevraagd werd zich on voorwaardelijk over te geven, hetgeen hjj en zjjoe burgers kortaf geweigerd hebben. Gistermiddag ten 12 uur is de Vaalrivier- spoorwegbrug bjj Standerton door onze krjjgs- macht opgoblazou. Hedenmorgen was de vjjand in bezit van Plat- rand en nadert Standerton. Van het terruin ten oosten van Pretoria U niets tc vermelden. Uit Pretoria wordt vernomen, dat daar 45 officieren, waaronder 3 lords, begraven ajjn, welke gesneuveld waren met de laatste gevech ten bjj Donkerhoek. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 24 Juli. Een officieel bericht van Kaapstad van gisteren zegt, dat in Kroonstad geen nieuwe tjjding van generaal Hunter ontvangen is. Kolonel Bullock bericht van Honingspruit van 22 Juli, dat de Boeren in den nacht in ster ken getale den spoorweg overtrokken ten zuiden van Serfontein. De spoorweg waa nu vau hen gezuiverd. De Boeren rukten klaarblykelyk op naar de verbinding van de Vaal en Rhenoster, waar bekend ia dat De Wet zich daar met een ander commando bjj hen zal voegen. Het gevangennemen van één officier en honderd man had bjj Windraw plaats. De spoorweg is licht beschadigd, doch zal spoedig van de Boeren gezuiverd worden. LONDEN, 25 Juli. De correspon dent der Daily Telegraph" te Pretoria seint bizonderheden over de gevechten van Maandag ten O. van Pienaarspoort. De Anstraliërs doorstonden eerst flink het ge weervuur der Boeren, maar toen een maxim erbjj kwam, gingen de paarden van een Australischen snelvuurder op hol. De Auslreliër8 redden deu vuurmond, maar moesten den schietvoorraad in de rivier en waterpoelen werpen. De spoorgemeenschap naar het zuiden ia weer afgebroken. Naar het heet heeft Christiaan de Wet de tjjdeljjbe brug over de Rhenosterrivier vernield, nadat hjj een trein met voorraad vermeesterd bad. De correspondent van Central News" te Kaapstad seint van een nieuw voordeel, dat de Boeren bjj Roodewal behaald heb ben. Zjj vermeesterden daar een trein met levensmiddelen, benevens bet geleide van tweehonderd Welsche fuseliers en een paar officieren. De correspondent seint ook van een aan val van de Boeren "op Sussexers en Hoog landers, die den Retiefsnek bezetten. Na oen ernstig gevecht waren de Engelschen gedwongen terug te trekken. Zjj verloren vjjftig man. De stelliug der Boeren was zeer sterk. IJet Engelsche vuur bleef zonder uitwerking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1