i Het Zeemanshuis, se 3 im&miwmmmmi Aan de Leden der Ned. Herv. Kerk. Vereeniging het Marinefonds, MUZIEKSCHOOL, Naai-en Hand werkschoot „Arbeid Adelt", CAFE1ÏB1ENDSCHAP. BAL, ïigenfe goede" Bij7 igd ;hev len v»t> )lauwe 1 Jilow> IVegt va te EojU Mede St. J De Lu. Donst Roode id. id. id. id. Witte id. Mal- R8 Volgens een telegram aan de «Daily Telegraph" uit Pretoria, zijn de commando's van de Boeren in Transvaal als volgt op gesteld commandant-generaal Botha staat ten oosten, Viljoen ten zuid-oosten, de la Rey ten noorden en een ander commando ten westen van Pretoria. Laffan's correspondent te Pretoria schat het aantal Transvaalsche burgera dat thans in het veld is, op 18,000. Een aantal menscbeu die sympatbiseerdi met de »samenzweerdere" van Johannesburg zongen het Transvaalsche volkslied toen de gevangenen voorbjjtrolcken op weg naar bet spoorwegstation. Deze manifestanten wer den fluks gearresteerd en eveneens in den trein gezet die de anderen naar het zuiden moest brengen. De Transvaalsche strijdmacht is, zegt men, in de laatste veertien dagen sterk vermeerderd. Uit Pretoria wordt vernomen, dat daar 45 officieren, waaronder 3 lords, begraven z^jn, welke gesneuveld waren met de laat ste gevechten by Donkerhoek. Met het transportschip »Mohawk" zijn 235 krijgsgevangen Boeren uit Kaapstad naar Ceylon gezonden, aldus verdeeld 100 Transvalere, 55 Hollanders, 22 Ierech- Amerikanen, 33 Duitschers en 25 gevan genen van andere nationaliteit. Er zijr 16 officieren by. By die «Hollanders" scliyneu ook te behooren leden van het personeel derNe- derlaudsche ambulance, indertyd aange houden als verdacht van «schending der onzijdigheid 1" LONDEN, 26 Juli. De oorlogstelegram men uit Zuid-Afrika wekken ontevredenheid en toenemende onrust. De nederlaag van Rundie op den Retiefsnek ten Zuiden van Bethlehem is niet langer te loochenen Broadwood's tegenspoed te Vredefort blijkt ernstiger dan men gedacht heeft, ofschoon het twijfelachtig is of de Wet inderdaad twee proviandtreinen vermeesterd heeft, de een begeleid door honderd Hooglanders, de ander door tweehondere Welsche jagers. Nopens het gevecht bij Vredefort seint de correspondent van de Daily Mail" vandaar het vólgendeBroadwood trok Vredefort Dinsdagmorgen binnen. Hy vond de Boeren sterk verschanst in de kopjes ten Z. van de Vaal. Hoewel de Engelschen vyf wa gens van de Wet en achttien Boeren ge vangen maakten, moest Broadwood na een uur vechten tegen een overmacht van Boeren terng. De Engelschen verloren daarbij vyf officieren en 28 minderen ge wond. Broadwood was genoopt te wachten op versterkingen en buiten Vredefort te kampeeren. Hy hoopt, dat een Engelsche krijgsmacht uit het N. de Wet in den rug zal aanvallen, maar sommige deskun digen betwyfelen of er troepen daarvoor beschikbaar zjjn. Zjj achten het oprukken van Roberts ten O. van Pretoria onver standig, ook omdat het oogmerk der Boeren tastbaar is, Roberts verder het land in te lokken. Het Engelsche departement van oorlog *heeft weer een ljjst van verliezen openbaar gemaakt. Zy loopt tot Zaterdag 21 Juli. Het geheele aantal verliezen, behalve de zieken en gewonden in Engelsche hospi talen in Zuid-Afrika liggende, wordt nu opgegeven als 34,350, tegen 32.524 op de ljjst, loopende tot 14 Juli In de vorige week zyn er 1 officier en 164 minderen in Zuid-Afrika aan ziekte gestorven (tegen 4 en 194) invalide naar huis gezonden werden er 66 officieren en 1277 minderen (tegen 72 en 1306). Tot 21 Juli zyn er in Zuid-Afrika aan ziekte gestorven 140 o. en 4727 m. en invalide naar huis ge zonden 1031 o. en 22.614 m. Als in het geheel gesneuveld wordt opgegeven 265 o. en 2466 m., aan wonden bezweken 73 o en 659 in. In de vorige week zyn er, naar ingekomen opgave, 4 o. en 32 m. gesneuveld. Voor het gevecht op den Uit- valsnek op 11 Juli wordt nu opgegeven 3 o. en 19 m. gesneuveld, 3 o. en 53 m. gewond, 4 o. en 186 m. gevangen, teza men 268. In het geheel zyn er voor de vorige week als verliezen opgegeven 21 o. en 481 m. LONDEN, 25 Juli. By de beraadslaging over de kosten van het departement van koloniën uitte Sydney Buxton de meening dat ontneming van het kiesrecht op groote schaal onder zekere omstandigheden de beste straf voor opstandelingen kon zijn, maar hy kon zich geen ongelegener tjjdstip denken dan het tegenwoordige voor do toepassing van dat middel aan de Kaap, want de re geering zou aldus haargedragslyndadelyk verdacht maken. Wilfried Lawson veroordeelde den oorlog in Zuid-Afrika die leidt tot het vernietigen der onafhankelijkheid van twee republieken. Hy stelde voor, de credieten voor het de partement met 100 pd. st. te verminderen. Chumberlain verlangde dat men zich duideljjk zou uitspreken. De regeering acht te den oorlog onvermijdelijk en rechtvaardig wat is de meening van de oppositie dien aangaande Levenslang verlies van stem recht was geen te zware straf voor opstan delingen, maar by zou hot denkbeeld overnemen om in de Kaapkolonie te straffen met vyf jaar verlies van stemrecht. Onze gedragslijn beoogt geen wraak, maar wjj willen ons beschermen tegen opstand, die zoo licht de kloof tusschen de twee stammen verwjjdt. Tot dusver was die kloof te wjjten aan het feit dat de Boeren een verkeerd begrip hadden van den aard en de macht der Engelschen. Dat misverstand is nu weg genomen. De Boereu zullen zich schikken in een toestand waarover zy zich in 't minst niet te beklagen hebben, want wy zullen hun zoo spoedig mogelijk het zelfbestuur geven dat andere Britsche koloniën genieten. De twee Boerenrepublieken zullen ingelijfd worden, geenerlei staatkundige zelfstandig heid zal hun gelaten worden. Het ligt niet in onze bedoeling, daar voor onbepualden een militair bestuur te vestigenzoodra het mogelijk is moet weer een burgerlijk bestuur gevestigd worden. Ik geloof niet zeide Chamberlain nog aan den langen duur van den oorlog of van zoo iets als een guerrilla. De taak der regeering is moeiljjk, maar ik heb goeden moed op een bevredigenden uitslag. Ik geloof dat wjj den volï Mf oumiskenbaren steun der natie hadden hadden wy ook dien van de oppositie gehad, dan zou de oorlog nu al uit zyn. De hoop dat de stemming in En geland zal omslaan, verlengt den oorlog, evenals de hoop op vreemde tusschenkomst in den aanvang den tegenstand versterkt heeft. in den Vrijstaat. LONDEN, 26 Juli. Lord Roberts seint Generaal Hunter viel 23 dezer de stel ling der Boeren in de heuvels ten zuiden van Bethlehem aan. Na den geheeleu dag gevochten te hebben, veroverde Hunter een heuvel. Er werd een aanval gedaan op een an deren heuvel die den nek beheerschte, maar er werd hevige tegenstand geboden en de aanval slaagde niet. De lichte infanterie der Hooglanders werd door het zeer hevige vuur gedwongen terug te trekken De Engelsche verliezen bedroegen ongeveer 50 man. Den volgenden dag bezette Hunter een hollen weg achter den Nek, en den 25n ont ruimde de vyand zijne stelling. De opstand in China. De laatste berichten uit China zijn nog even duister als vroeger. Er is nog geen beslist antwoord van de Chineesche regee ring en evenmin eenig teeken van de ge zanten en andere Europeanen, dat ze nog in leven zyn. De «Daily Mail" komt in een hoofd artikel sterk op tegen het plan om meer troepen naar China te zenden. Eén groote oorlog is voldoende en die oorlog is boven dien by lange na niet gedaan, meent hel blad, zoodat Lord Roberts eerder meer troepen noodig heeft, maar de toestand in- Europa verbiedt Engeland nog meer van troepen te ontblooten. LONDEN, 24 Juli. Wij vernemen dat men in officieele kringen te Londen weer hoop begint te koesteren, nu de ge ruchten over de veiligheid der gezanten te Peking aanhouden. LONDEN, 26 Juli. De «Daily Mail" verneemt uit ShanghaiEen Chineesche koerier, bediende van het Engelsche gezant schap te Peking, is te Nioetsjwang aange komen met de boodschap, dat toen hy Peking verliet de meeste vreemdelingen dood waren en de toestand der overlevenden hopeloos was. Sir Robert Hart zou den 2den Jnli gestorven zyn. Ingezondeii. Mijnheer de liedacteur! Wanneer zich eenige plaatselijke verceniging beschikbaar stelt om belangeloos werkzaam te zjjn ten nutte van hare mede-ingezetenon, die door eenige ramp zjjn getroffen, dan is dit op zich zelf reeds een daad van ware menscli- liuvendheid, en wanneer dan dio daden worden uitgevoerd op eone wijze zooals .Crescendo" dit deed, dan dwingt dit eerbied en bewondering af en zon het hoogst ongepast zyn kritiek uit te oefenen over een gezelschap .dilettanten" dat alléén maar voor oogen had hare ljjdende mode-ingezetenen in hunnen nood ter hulpo to zjjn, maar waar de kritiek ongepast zou zijn mag een woord van lof en hulde aan Crescendo", in het openbaar niet achterwege blijven. Wat moot het niet reeds voor dio vele Dames en Hceren cene groote zelfopofferende daad geweest zjjn om mot onverflauwden yver drie avonden achtereen in eene bjjna slikkend heeto zaal op to treden, waar zy wél mochten er varen eene groote mate van belangstelling van het publiek, maar je ware «kenners" van wat goed is, liefelyk en welluidt, gevoelen behoefte om in het bjjzonder nog een woord van hulde te brengen uun .Marijke", wy weten niet wat méér te be wonderen, haar zwjjgend of welsprekend spel, zjj gat daarin de bewijzen moe te leven in hare rol en zich niet by .opzeggen" te bepalen gelukkig voor haar werd zy krachtig gesteund door Front Verhagen, en niet het minst door Sijmen Pronk", wiens uit het hart voortkomend V aar wel" ook nu begrypolyker wjjze werd gebiseerd, daaraan toegevoegd de liefelyk) verschijningen in welgeslaagd nagebootste door hen zelf vervaardigde Costumea van onze nationale Scheveningsche Vissehersmeisjes dan mogen we onze goede gemeente Helder geluk wenschcn, dat zy zulke jeugdige en goede krachten in zich bevat om werkzaam te zyn ten genoege van hare mede-menschen, maar boveual ten nutte van de ljjdende menschheid. Mynheer de Redacteur dankend voor de verleende plaatsruimte. Een vereerder der schoont kunsten. Helder, 27 Juli 1900. Marine en Leger. Blijkens bjj hot Dep. van Marino ontvan gen bericht Jb Hr. Ms. pautserschip «Piet Hein", onder bevel van don kapitein ter zee J. II. M. Jansen, 24 dezer van Hongkong vertrokken ter opvolging van de bestemming naar Sjanghai, cn Hr. Ms. instructieschip Nautilus*, onder bevel van den kapt.-luit. ter zoo P. S. It. Wolterbeek, 25 dezer van Toneriffe vertrokken, ter aanvaarding van de terugreis naar Nederland. Blykens by het departement van marine ontvangen bericht is Hr. Ms, pantserdekschip .Koningin Wilholmina der Nederlanden" on der bevel van den kapitein ter zee L. A. H. Lamie, 26 dezer van Hongkong vertrokken, en Hr. Ms. torpedoboot «Scylla*, na dezer .lagen te Poplar (Londen) té zjjn in dienst gesteld onder bovcl van den luitenant ter zee le kl. W. C. J. Smit, 25 dezer van Gravesend vertrokken en 27 dezer te IJmuiden binnen gekomen. Bjj Kon. Busl. zjjn met ingang van 1 Aug. bevorderd tot luitenant ter zeo 1ste klasse, de luitenant ter zeo 2de klasse J. G. W. J. Eilerts de Haan, en tot luitenant ter zee 2de klasse, de adelborst lste klasse J. C. Jolian- knogt. Do adjudant-onderofficier A. P. Parée, van de 3de afdeeling mariniers te Rotterdam, is naar de 2de afdeeling alhier overgeplaatst, om belast te worden met den dienst van luitenant- kwartiermeester bjj deze afdeeling, in plaats van dun vermisten officier G. 11. Klasing. Do adjudant-ondorofficier W. v. d. Putten, is overgeplaatst van hier naar Rotterdam. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Myrmidon', vertr. 18 Juli van Padang, naar Amsterdam. Het stoomschip .Laertcs*, van Amsterdam, arriv. 23 Juli te Liverpool. liet stoomschip «Koningin Regentes', va» Amsterdam vertr. 21 Juli van Southamplou. Het stoomschip «Koningin Wilholmina», n. Amsterdam, pass. 24 Juli Kaap St. Vincent. Het stoomschip Koning Willem II», naar Amsterdam, vertr. 25 Juli van Pcrim. Het stoomschip .Prins Hendrik', v. Am sterdam, vertr. 25 Juli van Suez. Het stoomschip Burgemeester don Tex», vertrok 25 Juli vuu Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip .Telamonw, arriv. 22 Juli van Amsterdam tuBatavia. Marktberichten. Schagen, 2G Juli. Aangevoerd 0 paarden fa 0, 0 veulens I a f 17 stieren f80 a 210, 25 geldekoeien f 120a 165,66 vette koeien f160 a 260, 30 kalf koeien f 160 a 250, 12 vaarzen of pinken f 60 a 85, graskalven fa 23 nuchtere kalveren f 7 u 14, oonschapen f0 a 50 vette id. f22 a 25,0 overh. f a 21 magere var kens f 11 a 14,50 vette varkens f 0.37 a 0.426 p. p., 35 biggen f 5, a 7,800 kop boter p.p. 65 u 70 ct, 12000 kipeieren f 2,50 a 3,500 eenden-dito f3.10a0.0 kieft- eieren tO per stuk, 150 lammeren f8al4, 150 magere schapen f 13 a f 17, Oo l-0»i —0. Purmoreud, 24 Juli. Aangevoerd 449 vette runderen f 0.55 a 0.67 p. p., 86 stieren, vette hooger prjjs, handel vlug, gelde- prjjshoudend, matig, melk- idem, 315 vette kalveren f 0.60 a 0.70 p. p., stug, 225 nncht. f 8 a 19, matig, 12 paarden, 1905 schapen en lammeren, prjjsh. matig, 236 vette varkens 34 a 43 ct. p. p., matig, 64 magere id. f 11 a 16, 273 biggen f 5 a 8, beiden handel stug. Kleine kaas f26.50, middelbare f23. Aan gevoerd 818 stapels, 831* kg. boter f 1.30 a f 1.40. Kipoieren f 2.75 a f3.25,eend-dito f 3.10. Visscherijberichten. Nienwediep, 24 Juli. Aangebracht door 20 korden 5 tot 20 tonden p. et. 70 a 80 cent, 10 tot 80 mU- delta, tongen p. it. 40 e 50 cent. 10 tot 40 kleine tongen p. et. 10 tot 25 eeot, 1 tot I roggen p. iL 90 cent, 1 tot 4 mand kleiae tchol p. m. f 1,50 a f 2, 1 lot 4 mand «ebar p. m. f 2,50 a f 2 25 Jnli. 20 korde» met 10 tot 80 tongen p. it. 85 a 95 cent. 10 tot 80 middelm. tongen p. at 50 n 60 cent, 10 tot 40 kleine tongen p. at. 20 n 25 cent, 1 tot 5 roggen p. st. 75 cent, 1 tot 4 mnnd kleine schol p. m. f 1.50 n f 2,60, 1 tot 3 mand tchor p. in f 2,50 a f 3. 26 Jnli. i 5 korde» met 10 tot 80 tongen p. at. 71 a 90 cent, 10 tot 100 middelm. tongen p. it. 45 a 55 cent, 10 tot 80 kleine tongan p. st. 15 n 20 een' tarbotten p. »t. 1 5 a f 7, 2 tot 20 roggen p. il n 76 cent, 2 tot 8 mand kleine aehol p. m. 1,2a a f 2,60, 1 tot 6 mand schar p. m. f 2,60 a f I. 364ste Staats-Loterij. Trekking van Dinsdag 24 Juli. No. 18002 f5000. No. 12663, 12681 elk 11500. No. 2387, 204'»5 elk f400. No. 18602, 20362, 20556 elk f200. No. 3581, 4564, 10299, 14259 elk f 100. Trekking van WoenBdag 25 Juli. No. 15191 f 20.000. No. 5672 f 2000. No. 17467 f1000. No. 8656 f 400. Nos. 1157 eu 16754 elk f 200. Nos. 1014, 4850. 11191, 11696 en 19679 elk f100. Trekking van Donderdag 26 Jnli. No. 16519 f 1000. No. 4765 f 400. No. 2802 f 100. Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Naar Ooit-lndië: Datum der terl dfr laat. baal. post-bezorg. #/h Pottk i Rotterdam H via Genas p. Holl. mail via Marseille p. Kranscha mail via Mnrsi-ille p. Engelsche muil vin Briudisi (naar Pnlnmbnng, Riouw, Bun ka, iiillilon en Z. W. Afd. vnn Borneo) Naar Atjeh on ilc Oostkust van sn mal ra p. Duitache mail via Na pel* Vrijdag i 20 Aog- Naar Guyana (Suriname) p. zaepost via \ma'.erdam I p. mail over Engeland 6 p. mail via St. Nazaire Naar Cura^ao, Bonaire p. zeepost p. mail vu I vin i via Amsterdam Sunthampton 31 Jolil 7.— 's av. s 20 Aug. j 7.— 'a av. 7 7.- av. n Aruba 81 Juli 7.— 's av ulkeu Dinsdogl 8 80'suam eiken Vrijdagl 8,30 'snam. 1 Aug.l 7.— 's av. p. inail via (alleen op verlangen der afzenden). Naar SL Martin, 8L Eustatius en Saba p. mail ovsr Engeland. 6 en 20Amg. 7. Naar Transvaal en Oranje-Vrjj- staat: via Napels 30 Jnli, 9 uur 'e morg. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van £4 tot 26 Juli. GETROUWD: C. Simonie en N. Haukas. BEVaI.T.EN i w. de Boer geb. Kruse, i. E. Dissel geb. Hendriks», i A. M. E. kenniock geb. Verdoom, d. C. F. de Wjjn geb. de Jager, i. C. Hofman geb. leeuw, d. L. Strijker» geb. Ottervanger, z. A. Stam geb. de Porto, d. M C. Verbagen geb Comtnii», d. OVERLEDEN 1. C. Bmndage. 9 j P. G. Teuni.ae, 79 j. 8. M. van Oadeoaard--, 1 j. K. Hendriks, 50 j. Vervolg der berichten. De heer ds. R G. C. Oldeman, te Limmen, heeft het beroep naar de Herv. gemeente alhier aangenomen. Aan het eind-examen van den vasten tweejarigen cursus aan de Zeevaartschool alhier, werd door 5 leerlingen deelgenomen. Aan 4 van hen kon het eind-diploma worden uitgereikt, en wel aanA. Bremer van Texel, J. C. Waldemaier van Helder, E. J. Moojen van Texel Of P. J. Ferdinant van Helder. De beide eersten met zeer voldoenden uitslag, de beide laatsten met voldoenden uitslag. De jongeling G. Ph. Selman, leerling der Rijkskweekschool voor Onderwjjzere te Haarlem, heelt met goed gevolg examen afgelegd voor het reserve-kader. Te beginnen met Maandag a s. zullen de geschenken voor de Fancy-fair ten voordeele der slachtoffers van de ramp op 13 Juli 11., in ontvangst worden genomen. Ieder drage dan 't zjjne by en gove een cadeautje, dat hoe klein ook, in dank zal worden aangenomen. Het detachement mariniers van hier, dat te Rotterdam tijdens de bootwerkere staking aldaar dienst heeft gedaan, is hier weder teruggekeerd. De Engelsche stoomboot «Yereey- moor", geladen met ijzererts, komende van Lulia n. Amsterdam, is gisterenmorgen in de Noordergronden gestrand. Met behulp van de sleepbooten «Hercules" en «Titan" en vletterlieden is het stoomschip vlot geko men en kon dp reis vervolgd worden. Naar wjj vernemen, bestaat het voor nemen Hr. Ms. pantser schip «Friesland'-' in de eerste helft van de maand Augus tus uit de wateren van Zuid-Afrika naar Nederlandsch-Indië te doen terugkeeren. De Mnziekvereeniging «Cresendo", die het hare heeft willen doen om het lot te verzachten van de nagelaten betrekkin gen der slachtoffers en van de verminkten bij de granaten-ontploffing op 13 dezer, heeft groot succes op haar streven gehad. Niet minder dan drie achtereenvolgende avonden, u. 1. Dinsdag-, Woensdag- en Donderdagavond, was zij genoodzaakt de operette «Marijke van Scheveningen" op te voeren. Eiken avoud was «Tivoli" goed gevuld eu met de grootste belangstelling volgde telkens het talrijke publiek het spel, deu zang en de muziek der dilettanten, die niettegenstaande de groote warmte zich met opgewektheid van hun taak kweten. De opvoeringen waren, even als een paar maanden geleden, uitstekend, zoodat wij hier niet verder over behoeven uit te weiden. De dames en heeren, die hunne krachten en talenten ten beste gaven om de rampen hunner natunrgenooten eenigszins le leni gen, hebben een goed werk verricht en bewezen, dat de kunst op eervolle wijze de liefdadigheid kan bevorderen. Het «Handelsblad" ontving per post wissel een bedrag van f 148,041/, als op brengst eener te Domburg, in het Pension «Duinoord", gehouden collecte onder de badgasten, ten bate der slachtoffers (en nabestaanden) der ramp te Den Helder. Texel, 27 Juli 1900. De heer R. D. Bouma, zoon van het hoofd der school te Oosterend, heeft iu deze week te 's-Gravenhage acte als hoofd onderwijzer behaald. Vi88chersvloot-revue. Naar wy vernemen is de kapitein-luite nant ter zee H. Slot, comm. van Hr. Ms. wachtschip te Amsterdam, belast met de regeliDg (voor zoover de Koninbl. Nederl. Marine betreft), van alles wat aangaat de vlootrevue op Pampus den 3en Augustus a.s. Door H. M. de Koningin is bepaald, dat één boot Hr. Ms. «Buyskes" op 3 Augustus zal mogen volgen, echter op zulk een afstand, dat de Buyskes" in haar bewegingen niet gehinderd kan worden. Op deze boot zal aan de pers plaats kun nen worden gegeven. De Koning van België is met zijn stoomjacht «Alberta" te IJmuiden aange komen. Nederland en de Z.-A. Republieken. Aan het Hoofdcomité van het «Roode Kruis" is bericht, dat Dr. Van der Goot, van de tweede ambulance wiens ver blijfplaats sedert het laatst van April niet bekend was den 8sten Juni te Preto ria zou zyn aangekomen. By welke am bulance hy zich na dien tyd heeft gevoegd, is onbekend. Een bewoner van Hilversum, met familie in Den Haag over, nam aan het station van de Hollandsche stoomtram te Scheveningen in een verkeerde tram plaats. Toen hij dit bemerkte, sprong hij van die tram, die reeds in beweging was, waar door hy viel en een eind werd medege- sleurd. Ernstig verwond is hg per bran card overgebracht naar de ziekenverpleging te Scheveningen Zyn toestand is levens gevaarlijk. De rechtbank te Haarlem veroor deelde den gewezen opzichter der Stads reiniging, J. Verkoren tot 1 jaar gevange nisstraf'. De eisch was 3 jaar. Rijnsleepers, machinisten en stokers. Te Dordrecht gaat 't op het water span nen. Woensdagavond voer de «Anton er Irene", de door de stakende rijnsleepers gehuurde Rynsleepboot, naar de sleepboot «Marie". De aan boord van dit vaartuig zijnde marinier riep, dat de boot weg moest en op een afstand blijven. Nadat de» Anton en Irene" halverwege de sleep afgezakt was, viel er plotseling een schot op de «Marie", gelukkig zonder iemand te treffen. Woensdagavond liep 't erger at. Om negen uur voer de «Anton en Irene" naar de «Combinatie V", van den reeder Kloos, te Rotterdam. Men bevond zich ter hoogte van het huis te Merwede, op een afstand van 20 a 25 meter van de stoom boot. De aan boord van de «Combinatie V" aanwezige marinier riep de machinisten en stokers toe, dat zij van de boot moesten afbljjven. De waarnemende kapitein der «Anton en Irene" vroeg: op welken af stand Dat komt er niet op aan, riep de marinier. De waarnemende kapitein vroeg daarop een keer of vyf, zes of hy sommeerde, wanf dan zou hij direct afvaren. De marinier echter sommeerde niet. Langs zjj gekomen, op 8 a 9 meter af stand, hield de kapitein der «Combinatie V1' in eens af, waardoor de Anton en Irene' plotseling met het achterschip tegen het voorechip der «Combinatie V" viel. Zonder de minste sommatie begon daarop de ma rinier te schieten eerst vuurde hy een los schot af, maar daarop bleef hij aldoor schieten. De waarnemende kapitein sprong van het roer af en verschool zich achter den schoorsteen der «Anton en Irene", maar de marinier bleef steeds doorschieten. De waarnemende kapitein viel op het dek, waarschuwde den machinist, dat hy vol aan vooruit moest draaien, doch toen hg op een 50 meter afstands met het hoofd boven de verschansing keek, kreeg hy een schamp schot by het schouderblad. Een ander, die daarop aan het rper wilde springen, kreeg een kogel in de djj, terwijl een ander in den hals werd getroffen. Ziehier de toedracht der zaak, zooals zjj door een ooggetuige is meegedeeld. Staking te Hamburg. De groote staking onder de werfwerkere te Hamburg doet zich daar zeer lastig ge voelen. Er zjjn 8000 werklieden, ongeveer een kwart van alle havenarbeiders, die tot een stilstand in hun arbeid gedwongen zyn. De werven hebben het juist op bet oogenblik zeer druk met allerhands werk, in de eerste plaats met alles wat in ver band staat met de behoeften van de Chi neesche expeditie-korpsen Treinongeluk. De sneltrein van Manchester is Dinsdag van een hoogep djjk gestort in de buurt van Ambere Wood Aast. Er waren vyf dooden en een groot aantal gewonden. In de »J.-B." van 23 Juni leest men «Hedenmorgen heerschte ter reede van Tandjong Priok een levendige drukte. De hevige stortbuien, die in het vroege morgen uur waren gevallen, hadden opgehouden, ei vriendelijk lachend bescheen de zon het spiegelgladde watervlak in de haven. Stoom- barkassen schoten al en aan. als vlieg) gonzend over het water, en bracliieu de passagierende Jantjes terug aan boord der schepen. «Daar lagen in een lauge ry onze vier moderne oorlogsvaartuigen, kleine rookko lommen kringelend uit de hooge schoor- steenen, gereed tot vertrekde kleine «Cerberus" en de «Serdang" ter zydo. «Het wachten was slechts op den vice- adtniraal, commandant der zeemacht in de Indische wateren, die eene inspectie zou makeu over de «Holland", voor haar vertrek naar China. Met den trein van 8.8 uur kwam de vice-adiniraal, ver gezeld van zyn adjudant en den aan zijn departement toegevoegden hoofdofficier te Tandjong-Priok aan, waar de stoombarkas van de Holland" mooi opgetuigd gereed lag. «Toen de vlootvoogd aan boord van ge noemd schip gekomen was, werd het teeken gegeven voor de Java-divisie om te vertrek ken, en stoomde deze voorbij den vice- admiraal de haven uit, op een vreedzanien tocht naar het westen. «De vice-admiraal inspecteerde hier op het pantserdekschip «Holland"; na afloop daarvan werden ook van dat schip de ankers geheschen, en ten 12 ure stoomde het haven uit, om de Nederlandsche vlag te vertoonen op de thans van het krijgsrumoer weergalmende Chineesche kust, om de Ne derlandsche belangen te behartigen. Beter laat dan nooit, en de oud-Hollandsche naam staat ons borg, dat, als het er op aankomt, onze officieren en mannen dien hoog zullen weten te houden. Een aangename reis, veel succes en een bigde thuiskomst zij hun toegewenscht". ADV ERTENTIÈN. WILLEM DALMEIJER en GRIETJE VAN DER MEER hopen den len Augustus huune Vijftig-Jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 26 Juli 1900. Uit naam van Kinderen, Behuwd-, Kleinkinde ren en Achterkleinkind. Receptie van 2—4 uur. Loodsgracht No. 44. Op Zondag 29 Juli a.s. hopen onze geliefde Ouders jl PI ETER ASSENDORP IJf ANNA NOË, hunne 45-Jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 27 Juli 1900. 3£ Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. >3* Zondag 5 Augustus kopen onze geljeftle Ouders H JAC0BUS DEELDER en AAGJE ZWAAN, hunne 25- Jarige Echtvereeni ging te herdenken. Helder, 27 Juli 1900. Hun dankbare Kinderen. immmmmnmm i Donderdag, 2 Augustus, ho- i pen onze geliefde Ouders jan cornelis bommel johanna'barbara sennhauser, hunne 12'/a -jarig» Echtvereeni- ging te mogen Herdenken. Hahjer, 27 Juli 190Q. Naiyens hunne liefhebbende Kinderen BEREND1NA. JACOB JOSEPHUS. i MARIA. j CORNELIS. gSj Donderdag a.s. herdenken wjj gö de 12'/ï-jarige Echtvereeniging J&j van j JAN CORNELIS BOMMEL j eu SS J0HANNA BARBARA SENNHAUSER. Hl Helder, 27 Juli 1900. Nainens Moeder, Zusters en Zwagers. Getrouwd H. W. BAKKER en A. JUTTE die, mede namens wederzydsche familie, hunnen hartelyken dank betuigen voor de ondervonden belangstelling. Helder, Amsterdam, 26 Juli 1900. Geboren MAARTJE BARENDINA, Dochter vau J. P. WANDERS en H. WANDERS- van Steenbergen. Amsterdam, 26 Juli 1900. Hedenmorgen overleed onze jongste lieveling RENS, in den aauvalligen leeftijd vau 10 maanden. Wij hopen iu Gods wil te berusten wioms doen liefde en wijsheid is. Zjjn diepbedroefde Ouders, R. BLOKKER J. A. BLOKKElt- van StBAATEN. Helder, 27 Juli 1900. De Heer en Mevr. VAN BRAAMFrancis betuigen hiermede hunnen hartelijken dank voor de belangstelling, ondervonden bjj de geboorte hunner Dochter. Kraambezoeken worden bij voorkeur af gewacht op Vrjjdag 3 Augustus, tusschen 2—4 uur. Den Helder, 27 Juli. Voor de vele blykeu van deelneming, by het overlijden van ons geliefd doch tertje ondervonden, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelyken dank. G B. BRAMLAGE. A. M. BRAMLAGE- DITO. Helder, 27 Jnli 1900. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 29 JULI. 's morgens 10 uwr: Dr. W. J. AALDERS, Predikant fc*_Buiksloot. Afdeeling Willemsoord, Ardeeliiigsvcrg-adering', og VRIJDAG, den 27 JULI 1900, des avonds 8 ure, in 't lokaal „t Centrum." Punten van behandelingt Mededeeling Jaarverslag en Verkiezing Lid van het Bestuur, wegens vertrek van den heer DITO. Willemsoord, 21 Juli 1900. HET BESTUUR. Burgerkring - Harmonie. De Besturen van de aangesloten Vereeni- gingen worden uitgenoodigd tot eene 2de vergadering op DINSDAG den 31sten JULI, des avonds ten 9 ure, iu Café ,,'t Gentrum". HET BESTUUR. Westsfraat 94. Onderwijs in Plano-, Orgel- en Vioolspel Koorzang, Harmonie, Contrapunt en Compositie. Aanvang van den nieuwen cursus maan dag 20 augustus a.s. Gelegenheid voor aangifte van nieuwe leerlingen tot 5 Augustus. a. J. leewens, Wr. Geboren JOHAN XICOLAAS, Zoon van J. N. STRIJKERS en L. STRIJKERS—Ottervanger. Helder, 25 Juli 19f>0. -oo- De ondergetcekende berichtdat zij 4 Augustus a.s. eene NAAI- en HAND- WERKSCHOOL zal openen. De inrichting zal bestaan in A. Een tweejarige cursus, waarin on derwijs gegeven wordt in naaien van Onder- Bovenkleeding, practisch en theoretisch knippen op maat van Onderkleedingstukken, nuttige en fraaie Handwerken. De Leerlingen, die dezen cursus gevolgd hebben, gaan over naar B, waarin onder richt gegeven wordt in: knippen op maat van Bovenkleedingstukken, volgens keuze uit verschillende coupes: Fransche, Weener, Duitsche of Engelsche coupe Qelegenl\eid tot inschrijving van Leerlingen zal gegeven worden op MAANDAG 30 JUL|, wan 9—12 en van 2—4 uur, in AfUSIS SACRUM. De Directrice C. J. BA IS, Ilelder, Juli 1900. P.S. De Leerlingendie reeds de lessen onder mijne leiding gevolgd hebbenworden tegen voormelden datum en uren opgeroepen in MUSIS S AC RUM. Spoorftraoüt Meest «tezoeht VOLHII. O «E ME KT, ruim» conversatiezaal, zindelijke kamers. Logies van af f 35 cent per nacht, 0T Consumptie uiterst billijk. Zondag aanstaande i met afwisseling van voordrachten. F. 8. C. HENNINC. Mevrouw van hengelaar vraagt eene bekwame Dienstbode, loon f 100 per jaar. Zich in persoon aan te melden, van goede getuigen voorzien, DIJKSTRAAT 53, 's avonds na 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2