KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. EGON's VROUW. No. 2865. Woensdag I Augustus 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Dit het Buitenlnnd. In do rodevoering van Keizer Wilhelm van Duitschland, dezer dagen gehouden bij gele genheid van het vertrek der Duitscho troepen naar het oorlogatooneel in China, kwamen o.a. de navolgende, merkwaardige zinsneden voor Dezo expeditie zal vooral de tauk hebben, om de misdaad te wreken van do in de ge schiedenis nimmer voorgekomen schending der heiligheid van de gezanten, en van hot jegens vreemdelingen steeds betoonde gastrecht. Komt gjj nn met den vjjand in aanraking, weet dan Pardon wordt niet gegeven; er worden geen gevangenen gemaakt! Voert uwe wapenen zóó, dat zelfs over duizend jaar geen Chinees het meer wagen zal, een Duitschor scheel aantczien. Opent den weg der beschaving voor nii en voor altyd 1" Een der Duitsche nieuws bladen voegt aan deze keizerlijke woorden de opmerking toeDeze krachtige, zeer besliste woorden zullen ongetwijfeld bjj geheel het Duitscho volk levendigen weerklank vinden". Met den grootsten ernst wordt thans door de buitenlandscho bladen do vraag besproken Wie zal by den belangrijken tocht van de troepen dor verbondene mogendheden naar Peking het opperbevel voeren Naar de meening van sommigen, zou dit er minder toe doen, als slechts een bekwaam en ervaren generaal daarvoor wordt aangewezen, en de onderbevelhebbers zich verbinden, om de te geven bevelen stipt en zonder morren of rede neoren uittovoeren. Een goede leiding en goede discipline is in hoofdzaak alles, wat voor zulk eene ondernoming vereischt wordt. Het bljjkt echter, dat voor de onderscheidene deelnemers aan de te volbrengen onderneming de zaak met zulk eene overweging nog in 't geheel niet in orde is. Men brengt er en dit vor- oorzaakt eene zeer grooto moeilijkheid po litieke overwegingen by te pas. Volgens be richten nit Berlijn, zou de keuze van een op perbevelhebber zich bepalen tnsschen een Russischen of een Japanschcn generaal. Spot tend zou mon zeggenjammer dat do voort varende Engelscho generaal Lord Boberts zoo verduiveld lang door de Boeren in Zuid-Afrika opgehouden wordt. Wie oveet, hoe spoedig hjj de zaken in China voor de verbondenen tot een schitterend einde zou brengen De Engelschen moeten dus wordt van verschillende zijden verzekerd erg bevreesd zijn, dat, door de keuze van een Russisch generaal, de Russen een sd te grooto macht, een ill te grooten invloed zullen verkrijgen. In onderscheidene opzichten hebben de Russen nü reeds do voor hand, daar in het verre Oosten. Toen vóór eenige dagen het toezicht op den spoorweg door de admiralen in krijgsraad aan den Rus sischen bevelhebber werd opgedragen, pro testeerden de Engelsche <"i Am< rikaansche admiralen daartegen. De Duitsche regeering schijnt nader te hebben voorgesteld, om de benoeming van een commandant-generaal aan de commandanten der troepenafdeelingcn in China over te laton, en dit is ongetwijfeld de beste oplossing der netelige zaak. Of Enge land evenwol daarmede tevreden zal zjjn, is nog in 't geheel niet zeker. Een der leden van het Japansche gezantschap to Berlyn verzekerde dezer dagen, dat een Japansch generaal nooit het opperbevel over do troepen der verbondene mogendheden zal aanvaarden. Japan dus merkte hij volgens den bericht gever op is geen Europeesche mogendheid, en het hecht er aan, der Chineesche Regee ring te toonen, dat liet conflict voornamelijk misschien het gevolg is van het optreden van de Europeesche mogendheden, en niet van het naburige Japan. Tevens gaf deze Japanner te kennen, dat de Japansche troepen wel niet zullen vechten dan onder een Dnitsch bevel hebber. Zoo wordon de kleine twisten en onderlinge verwijderingen voortgezet over allerlei panton van ondergeschikt belang, en verzuimd om hl de aandacht te wjjden aan de grooto allesovcrheerschende vraaghoe zullen wy op do besto wjjze to werk gaan, om aan de Chineesche verwikkelingen van zoo ernstigen aard ten spoedigste eon einde te maken Er wordt verzekerd, dat de verbondene troepen der mogendheden een betreurenswaar dig gebrek hebben aan inlichtingen omtrent de sterkte en de beweging der Chineesche troepen, 't Schijnt, dat de informatie-dienst heel onbeholpen is ingericht, en de moeilijk heden van den tocht naar Peking, die nu, volgens de berichten, op morgen is bepaald, worden daardoor zeker onderschat. De Chi- neezen moeten in het bezit zyn van zwure artillerie, en 't schijnt buiten twjjfol, dat zij vast besloten zyn, den meest ernstigen tegen stand te bieden. In liet Engelsche Lagerhuis is het in de vorigo week wéér eens heel warm toegegaan. Eon der liberale leden gispte de staatkunde van liet kabinet, on vooral hot optrodon van Minister Chamberlain in de Zuid-Afrikaansche aangelegenheden. Ilij stelde eone motie tot afkeuring dier staatkunde, doch slaagde er niet in, de uoodige ondersteuning to vinden, zelfs niet om de motie met een behoorlijk stemmental te doen vallen. Slechts een 80 tal zijner partijgenooten verleende medewerking. Velen, en daaronder anders felle bestryders der Regeering hielden zich onzydig, en ont hielden zich van de stemmiug door do ver gaderzaal te verlaten. De voorsteller was dan ook hl te heet van stal geloopen, door in zijne rede te spreken van zeeschuimers-, roovers- en boksers-politiek, daarbjj doelende op het tegenwoordig kabinet. Een meer kalm en be daard optreden zou stellig een oneindig beter gevolg hebben gehad. Nu wilden vele libe ralen zich door vóór de motie te stommen niet solidair verklaren met den voorsteller, die zulke ongepaste taal had gebezigd. Er waren onder dezo onthouders van stemming een aantal staatslieden, die overigens besliste tegens anders zyn van do maatregelen, die do Regeering thans in Zuid-Afrika raeont geoor loofd te zijn. XIEUWSTlJUlVCiËV HELDER, 31 Juli 1900. Mejuffr. C. C. Visser, alliier, heeft met gunstig gevolg deelgenomen aau het examen der Toonkunstenaarsvereeniging te te *8 Gravenhage, voor piano (1. o.). Op 's Rijkswerf alhier is de gonden medaille met gratificatie voor 36-jurigen ijverigen en tronwen dienst toegekend aan den scheepmaker A. J. Mahieude de zilvereu medaille met gratificatie voor 24-jarigen dienst aan den werktuigmaker J. W. Dijker en de bronzen medaille voor 12-jarigen dienst aan de werktuigmakers H. J. A. Veldhuizen en M. Pons (23 Juni overleden), den takelaar P. Verburgh en de ernstvuurwerkere A. L. A. de Geus en F. van der Ploeg. Marinefonds. Vrjjdagavoud vergaderde de afdeeling Wil lemsoord van het Marinefonds in het lokaal .'t Centrum" onder voorzitterschap van den heer P. P. J. Kloppers. Deze vergadering was hoofdzakelijk belegd tot het uitbrengen van verslagen over het afgeloopen vereeni- gingsjaar, die door den Secretaris, den heer P. M. van der Veer, en den Penningmeester, den heer T. Biegel, werden voorgelezen. In die verslagen wordt met nadruk gowezen op het nut van het Marinefonds en op het goede door de vereeniging verricht, met ingenomenheid en dankbaarheid melding ge maakt van de schenkingen van liefdadige landgenooten, in 't bijzonder van die van II. H. M. M. de Koningin en de Koningin-Moeder en met klem worden alle onderofficieren en minderen dor Marine aangespoord om als leden toe te treden. Verder onlleenen wo hieraan het volgendeDe vereeniging telt 22 mili- taire-bcsehermers, 276 militairc-donatenrs, 99 militaire-begunstigers, 15 beschermsters, 5 dona trices, 10 begunstigers, 53 burger-beschermers, 105 burger-donateurs en 31 bnrger-begunsti- gers, die f 1910,70 in eens en f2120,21 aan jparlijbsche by dragen schonken. De contributie der leden bedroeg, na aftrek der onkosten, f705,546. Het reserve-kapitaal, dat onaange roerd bleef en by de Ned. Bank en de Rijks postspaarbank gedeponeerd is, bracht aan rente op f 512,98. Aan 139 behooftigen werd ondersteuning verstrekt on wel aan 83 weduwen, aan 55 gepensioneerden on aan 1 zonder pensioen ontslagen schepoling. Het uit gekeerde bedrag beliep de som van f 5305,23'. Behalve do jaarverslagen van den Secretaris en Penningmeester werden ook nog voorge lezen de notulen der Algemeene Vergadering, die 27 Maart 1.1. te Rotterdam was gebonden waar de afdeeling door den afgevaardigden, de heeren P. P. J. Kloppers, J. Dito en J. Gladpootjes, was vertegenwoordigd- Deze aan- teekeningen van het verhandelde gaven geen aanleiding tot bespreking. Vervolgens werd overgegaan tot de verkie zing van een bestuurslid, tengevolge van het vertrek naar Amsterdam van den heer J. Dito. Met algemeene stemmen op één nu werd als zoodanig gekozen de korp.-torpediet S. D. Lujjtse, die zich de benoeming liet wel gevallen. Een tweede vacature in 'taf- deelingsbestuur, ontstaan door de overplaatsing van den lieer W. van der Putten ninr Rot terdam, zal in de volgende vergadering aan gevuld worden. Daarna niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter do vergadering mot een aan sporing de toetreding van nieuwe leden te be vorderen, om zoodoendo in hot belang van weduwen en weezen werkzaam te zyn. Revue van de visschersvloot op de Zuiderzee. De commissie voor de Zuiderzecvisscliers- revne op 3 Augustus deelt in haar kennisgeving aan de visschers onder meer mee, dat een terrein wordt afgebakend dat rechthoekig 8000 M. lang by 1800 M. breed is. De ligging in de lengte is van de tón van het Muiderzand om de W.t.Z. tot nabj fort Pampus, de rich ting in de breedte is van de ton van hot Mui derzand om de N.t.W., welke lyn meest op Uitdam nitloopt. Behalve door do ton van het Muiderzand, wordt het terrein nog afgobakond door vyf roodo spiertonnon met vlaggetjes. Op dit terrein worden de visschers in 11 lange rjjen gelegen. Do richting der rjjon is van O.t.N. tot W.t.Z. In elke ry liggen do noodige bakens met borden, welke genummerd zyn, van 1 af, om do Noord beginnende, en die met de merken van de visschers zijn beschil derd. De borden zyn allo zwart behalve de borden aan het begin en op het einde van de even ryen, dio wit zyn- De stelen der bakens zyn in do oneven ryen zwart, en in do even rijen wit. Tot aanduiding, van de nommers der rijen zyn de bakens op de hoeken der rijen nog gemerkt met I, II enz. tot en inel XI, eveneens om de noord beginnende. Lyn XI is dus het zuidelykste en loopt het dichtst langs de lyn MuiderzandPampus. Uit deze kennisgeving blijkt voorts dat er deelnemen nitW ieriugen 70 botters, Medem- blik 30 botters, Enkliuizen 10 botters, Murken 80 botters, Hoorn 15 botters, Urk 70 botters, Monnikendam 6 botters, Volendam 200 b itters, Ransdorp 10 botters, Elburg 30 botters, Kam pen 26 botters, Broek in Waterland on Qoat- zaan, te zamon 9 botters, Bovencarapol 10 botters, Vollenhoven 70 botters, Harderwyk 15 botters, Bunschoten 100 botters, Huizen 130 botters, Muiden 7 botters, Stavoren 60 botters, Do Lemmer 60 botters. De 5 visschers, die aangewezen zyn om hun bedryt aan H. M. de Koningin to toonen, zui len liggen in ry 1. Dezen schepen wordt ver zocht de oranjevlag iu top te voeren. Er wordt verzocht zooveel mogelijk in de rijen te komen, opdat H.M. de Koningin desgewenscht lusschen de ryen botters kan doorstoomen. Voor de Transvaal. Bij de Ned. Zuid-Afr. Vereeniging is tot heden aan giften ingekomen de som van ƒ1.206.886.87. De «Friesland". In de Tafelbaai is aangekomen het Neder- landsche oorlogsschip» Friesland", dat sedert het begin van den oorlog gelegen heeft te Louren^o Marquez Zij is hier gekomen om eenige kleine herstellingen te ondergaan daarna zal zjj weer naar Louren§o Marquez terugkeeren. Op 't oogenblik ligt zij nog buiten in de baai, daar het droogdok bezet is, maar binnen een week zal zjj daarin opgenomen worden. De verhalen in de bladen, dat zjj te Durban Hollanders uit Transvaal aan boord zou hebben gekregen om die naar Holland te brengen, zijn geheel onwaar. Slechts toen zij in Louren£o Marquez lag heeft zij eenigen tjjd Hollandscbe vrouwen en kin deren uit Pretoria aan boord gehad, maar die zijn weer van 't schip gegaan, vóór 't vertrek. De Ambtenaren der N. Z. A. S. M. De correspondent van het »N. v. d. D." meldt de volgende proclamatie van lord Roberts, uitgegeven te Pretoria, betrekking hebbende op geëmployeerden der N. Z. A. S. M. Aan alle beambten van de N. Z. A. M., die geen burgers zyn van de voormalige Zuid- Afrikaansche Republiek en die nog niet in betrekking zyn by de Imperial Military Rail- way, wordt hierbjj kennis gegeven, dat zij zich gereed moeten houden dit land te verlaten binnen 72 uur, nadat zjj aanzegging hebben gekregen door een officier van Hr. Ms. leger. Zij zullen dnideljjk vernemen met welken trein zjj van hun tegenwoordig station kunnen vertrekken naar East-Londen. Beschikkingen omtrent hun vervoer en onderhoud zullen ge nomen worden onder leiding van den Directeur der Imperial Militaire spoorwegen. Alle huisraad, dat zjj niet kunnen meenomen, zal onder het toezicht van den directeur voor noemd wordon opgeslagen, en een Ijjst daarvan zal worden overhandigd aan de Nederlandscho consuls, die zullen worden ingelicht en op de verdere bestemming zullen toezien. Vrouwen en kinderen van gehuwdo per sonen kunnen meegaan of naar verkiezing later volgen. „German" en „Arundel Castle". Het stoomschip »German" van Kaapstad naar Vlissingen en Londen met een groot aantal ambtenaren der Nederl. Zuid-Afr. Spoorweg-Mij. aan boord, is Zaterdagmiddag te 2 uur van Teneriffe vertrokken De boot wordt ongeveer tegen 2 Augustus te Vlissingen verwacht, terwijl de Arundel Castle", eveneens N. A. S. ambtenaren aau boord hebbende, 20 J uli de Canarische eilanden passeerde en dus tegen 1 Augustus te Vlissingen kan worden verwacht. De ambtenaren der N. Z. S. M. Uit Oost-Londen wordt aan »Ons Land" gemeld »De Hollanders komen hier dageljjks bij honderden aan, en ze zyn werkeljjk een treurig klompje. De treinen waarmede zjj komen, worden rechtuit naar de werf ge zonden, en de mannen worden dadelijk ingescheept. Van Stipriaan en een aantal der hoogere ambtenaren hadden heel wat bluf, en spraken omtrent hun naar huis gaan per mails toom boot, maar de militaire autoriteiten namen geen notitie van hen en zij werden met de rest ingescheept. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. Blijkens een bij de directie der Neder- landsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg- Maatschappij ingekomen telegram van den consul-generaal der Nederlanden te Kaap stad, is op 26 dezer het derde stoomschip »Hawarden Castle" van Simonsstad ver trokken met 250 geëmployeerden der Maat schappij aan boord. Ook van deze personen zijn de namen niet bekend. Waarschijnlijk zal de tlawurden Castle" deze passagiers te Vlissingen debarkeeren. Duro steenkolen! De voor den loopenden dienst der Haag- sche gasfabriek benoodigde steenkolen bo ven de 70.000 tous, omtrent welker leve ring tegen f 8.02 per ton vroeger contraci werd afgesloten, kunnen niet verkregen worden dan tegen aanzienlijk hoogeren prjjs dan waarmede bij het ontwerpen der be grooting voor 1900 werd rekening gehou den. Burgem. en Weth. van Den Haag hebben daarom den gemeenteraad voorgesteld, den post «Steenkolen enz." te verhoogen met f20.000, wat gedekt wordt uit den post «Verkoop van nevenproducten." Ter herinnering. Augustus tweede morgen, Brengt een herinn'ringsdag, Dien we altjjd weer begroeten Met onze dricklcurvlag. Dan is 's Lands Moeder jarig, En allen stemmen we in Lang leve de ed'le Moeder Van Neerland's Koningin Vergeet nooit, Nederlanders, Haar kloek en wijs bestuur; Vergeet nooit al haar goedheid, Bewezen menig nar Vergeet nooit al de weldaan, Die Zjj, met milden zin, Voor 't volk gedurig veil had, Als Moeder-Koningin. Nog wjjdt Zjj al Haar krachten Aan 't heil van volk en land Veel wat tot zegen zjjn kan, Houdt zo onvermoeid in stand. Heel Neerland breng' dus hulde Op 't jaarleest der Vorstin Lang leve do ed'le Moeder Van Neerland's Koningin 1 W. M. Tz De Oorlog in Zuid-Afrika. De Engelsche correspondent Winston Churchill, die, op reis naar Kaapstad, in den trein zat, die door de boeren buit werd gemaakt, beschrjjft dit aldus: De heer Winston Churchill schetst dan ver der, hoe hjj zjjn reis deed naar Kaapstad. II jj had vergunning gekregen te reizen met don trein, waarmede de hertog van Westminstor met dépêches en brieven van Lord Roberts ging. Do eerste dag ging zondor eenig incident voorbij, doch do tweedo dag kwamen wij zoo schrijft de heer Churchill op het ge- vaarljjke gedeelte. Ten Zuiden van Vredefort zagen wjj een groot Engelsch convooi, dat met tal van troepen, over grooten afstand ver spreid, omringd was nabij de spoorlijn reden bereden troepen met artillerie dichter bjj el kander. Bij Kopios station zagen wij het gar nizoen, dat daar, met zwaar en lichter geschut goed verdekt opgesteld, gelegerd was. Bij do brug over do RhenoBtor rivier was do ljjn over een groot gedeelte verwoest en bood eon treurigen aanblik. Niet alleen de weg waa go- heel en al op zeer kunstige wijze vernield over een afstand van drie mjjl, maar de ge- heele brng had mon in do lucht doen vliegen. Onder iedere plaats, waar de rails samenkomen, was schietkatoen gelegd cn aangestoken, zoodat de sterke ijzeren rails als gekruld papier in do hoogte staken. Grooto gaten waren in den grond geslagen. De nieuwe brug, do Lwoodc do eerste wus reeds door De Wet in brand gestokon word bereikt, de trein stoomde langzaam door langs de genietroepen, die, bet geweer binnen bereik, daar werkten. Twee mijlen van Ulieuoster brng is Roode- wal station. Toen wjj oen maand geleden daar langs trokken naar hot Noorden, was het een oasis in de grooto woostjjn. Er waren hoornen, eon paar ijzeren gebouwtjes, oen bron, eon waterreservoiren hot huis van den stationschef, alles staande te midden van het groen. Nu was alles, wat bet oog zag, een kalo, dorre vlakte. Tien dagen geleden hadden daar tweedui zend zakken mot brieven voor het Engelsche leger gelegen en al de reserve voor de zware stukken was aan de zorg overgelaten van het garnizoen van Roodcwul acht man sterk. Op den avond van don 6don Jnni kwamen honderdvjjftig man meer om hun lot te dcclon. Do storm brak los, toen een Boer met do witte vlag kwam en zeido Wjj zijn veertien honderd man sterk cn hebben vier kanonnen. Wjj geven n tien minuten om u over te geven.' Maar zij wilden zich niet overgeven, dan nadat eea kwart was neergeschoten en alle hoop op ontzet was uitgesloten. De Boeren begonnen toen han werk wat zy noodig hadden namen zjj, de rest werd opgeofferd aan de vlammen. De groote lydiot- bommen vormden don top van de pyraimde, dio werd aangestoken. Een Engelsch officier, dio zich tien mjjlon van de plaats bevond, zeide later, dat hjj meende, dat er een grooto slag werd geleverd. Alles wat van hout was verbrandde, slechts do jjzeron deelen bloven over en vele der groote projectielen, ofschoon van buiten aangetast, lagen nog onontploft. Een kwart mjjl lang was het veld dik be dekt met de asch van do dikke jassen dor Engelschen, die hen waren toegezonden on door de halfverkoolde brieven, die in de mail- zakken hadden gezeten. Voorbij Roodcwal, juist toen de heer Win ston Churchill aan bot ontbjjt zat, werd do trein lot staan gebracht. Nieuwsgierig vlogon hjj ©n de andere pussagiers naar bniten. Do brug voor bon, oen duiker van 30 voet breedte, stond in brand. Bjj de brug gekomen met de escorte, dat ongowapend, zondor oenigo discipline, mede was koinen aanhollen, zag men twee ruiters een kwart mjjl ver weg galoppeeren, torwjjl eon zestig of zeventig naar het Zuiden langs do ljjn oprukten. De donga's in de buurt zonden goede schuilplaat sen geboden hebben voor schutters die een goede Bchjjf hadden gevonden in de menigte, die naar de brandende brug stond te kjjkcn. De heer Churchill ging naar zjjn waggon terng, om een Mauser pistool te balen, na den overval bjj Frére wetende, wat er te duchten was. Hjj was nog niet ver weg, toen reeds een bom over de locomotief heen vloog cn in de sloot aan de ljjn ontplofte. Do uit werking was typisch. In haastige vlucht, die bjjna komisch was, vlogen de passagiers en manschappen terug naar den trein en sprongen in de wagensverwarring stond op bun gelaat to lezen. Do machinist, dio de locomotief weer had FEIJir.LETON. --e>oo— 2) De fijne zonnestofjes op de trappen van het oude achterhuis dwarrelden hoog op onder do driftige, zware schreden van den man cn de naslepcnde voetjes van de tegenstribbelende kleine, wier laid geween tot aan het voorhuis weerklonk, waar de verschrikte gezichten van twee dienstmaagden aan het venster versche nen en ontsteld naar dit tooneel keken. ,Daar is wat gaande geweest,* zeide de een. .Wellicht dat de wildzang de boenen heeft gebroken.* .Of de oude heeft baar beknord. Weet je wél, hoe voor twee jaar de jonge mevrouw Kemper plotseling in onmacht viel, en twee dagen later was zjj dood .Nn ja, maar ze was toch altjjd ziekeljjk. Wat rnjj maar verwonderd, is dat die twee zieke menschcn zulk een gezond kind bezitten. Neen, dan is die van een ander slag, zoo iets als do blinde aan de overzjj, de oud-tante.* .Maar mevrouw Kemper's dood had toch een plotselinge oorzaak er liepen immers ge ruchten van woekerpercenton Herinner je je dat niet meer?* v .Zeker, herinner ik mo dat. Eensklaps heette het, dat mjjnheer Kemper twee grond eigenaars ongelukkig had gemaakt door woe- ker-interest, dat was omstreeks den tjjd, dat de moeder van de kleine Lindis stierf, en later hoorde men er niet meer over spreken.* _»Nu hebben re hem op de vingers gelikt. Lize van den directeur zei me onlangs, dat hjj geen advocaat meer was. Dat er ginds wat voorgevallen is met de blinde tante, zie, daar zou ik wel een eed op durven doen. Mijnheer word al voor eenige uren in het achterhuis geroepen, en dat is niet voor nie mendal geweest. Lindis huilt. De oude mevrouw is nog al driftig gebakerd ik voor mjj geloof zelfs, dat zjj er de brui van geeft om zich to laten ringelooren, niettegenstaande zjj van zjjne gonade afhangt.' En werkelijk, dat deed de oude dame dan ook. Den volgenden dag reods bleek dit ten duideljjkste. Metselaars met troffels en kalk bakken vertoonden zich op de plaats, eenige met steencn beladen wugens volgden, en nn begon or weldra oen lustig hameren, fluiten en zingen, zóó luid, dat Werner Kemper het hoofd ophief van de groote boeken vol cjjfers en verwonderd door het tralievenster van zjjn werkkamer keek. .Ze is gok!» mompelde hij. .Is het dan werkeljjk zóó erg, wauucer ik eenige percen ten meer neem dan anderen Ik bedrieg immers niet in het geheim de belanghebben den weten zeer goed wat ze mjj geven. In de meeste gevallen komen zjj mjj al tegemoet, het zjju nu eenmaal alleen nobele heeren, waarmede ik zakendoe. Mjjn zwjjgcn laat zich niet met geld betalen, daarom laten zjj in zulke zaken van vertrouwen hun keuze op mjj vallen, 't Is bclachcljjk, wat do menschen hier onder woeker verstaanIk neem oen zekeren rentevoet, dat weten allen, die by mjj komen. Maar waarom komen zjj dan Dat dwazo men ach daar ginds, 't is om te lachen, waar zjj van leven wil. Laat haar maar allo vensters on deuren laten toeinetse- leii, ik zal het liaar niet verhinderen, d .ch met zooveel bomburio behoefde zij toch wer keljjk uiel to werk to gaan «Papa kleine Lindis kwam de kamer binnen gevlogen .tante is niet moor ziek, ik heb haar zoo even aan hot venster ge zien, toon al dat werkvolk hier aankwam. Niet waar, nu mag ik weer naar haar toe gaan .Zjj wil jo niet moer bjj zich hebben, antwoordde Kemper norsch. .En waarom niet?» Kemper haalde zwjjgend do schouders op. .Ga aan je schoolwerk,» beval hjj streng. Papa, is het dan housch waar, dat Dina en Emilic weggaan .Ja, dat is waar, zjj gaan allemaal heen, behalve de oude Lconure. Wjj zjjn dan heel alleen in het groote hui3.' .Ja, wjj met ons drieën en tante in hot toegemetseldc buis. Ach, dat is haast een sprookje.* Lindis klapte van blijdschap in de handen. .Ik zal dan als een muisje door alle kamers kruipen en uit alle hoeken verborgen dingen halen.'' Den volgenden dag waren de vensters on do ingangsdeur van bet achterbuis stevig toe gemetseld geen reet, geen voeg in den dik ken muur, door welke men een blik kon werpen in het geheimzinnige huisje, waurin gravin Hallwoy nu reeds dertig jaar ecu treu rig leven leidde. De versch in den muur ge zette en bepleisterde stukken zugon er echt kluchtig uil, beweerde Lindis, dio op een stoel knielend een boterham at, terwjjl zjj togelij- kertjjd met hare dikke haarvlecht do natte ruiten droogveogdc. .Ik kom er toch wel in, beweerde zij stout en hare oogen zochten op de nok van het dak naar een opening ter groote van een hand, door welke zjj hare kleine gestalte hoopte heen to werken. ,In die andere straat is de tweede deur, ik weet het, maar er wordt niemand binnengelaten. Als men belt, staal er een oude brompot van oen meid voorzjj dient bjj de majooravrouw, dio bij tante inwoont, ik mag ze geen van allen, alleen tante vind ik lief en goed. Waar om of zij mjj toch niet Ijjden mag En hoe hot er in dio prachtige huiskamer nu wol mag uitzien Zeker erg donker, want alle vensters zjjn immers tougemetscld, er moet zeker den heelcn dag ecu lamp branden. Maar voor tanto is hot toch altjjd donker oon eeuwige nacht. En wat had zjj dat zonlicht toch lief, .hot is zoo warm en zoo weldoond, en in bare aderen was het bloed altjjd even koud en traag,' zeide zjj steeds.* Werner Kemper's huis stond dicht by den stadsmuur, die het aan den rechterkant afsloot. Het was een hecht gebouw, dat met xjjno in 't oog loopend weinig vonBters, die alle van ijzeren traliën waren voorzien, wel een ietwat somberen indruk maakte in deze zoo weinig bewoonde stadswyk. Stil en eenzaam stond daar het grjjzo huis. Van de inrypoort, boven welke een groote lantaarn hing, liep oen smal pad door het dichte gras van het voorplein on voerde rechtstreeks naar de halfverweordo steencn treden vun de achterdeur, door welke mon in en uit ging. Sinds ilc metselaars met hun gereedschap pen do plaats verlaten hadden cn de beide dienstboden van den advocaat hen gevolgd waren, zag het er daarin nog vrij wat dood- scher en vcrlatener uit. De ijzeren blinden hiDgen steeds voor de ramen, en hunne krij sende tonen verschrikten verder niet meerde morgen- en avondwandolaars, die zich ver meiden op dc met lommerrjjke kaatanjeboomen omzoomde wandelplaatsen achter de wallen der stadsmuren. Met zjjne van alle verkeer afgesneden ligging geleek bet huis ccn ge vangenis, of moest door den onbekenden wan delaar als uitgestorron beschouwd worden. En nitgestorvon scheen het in werkeljjkheid, zelfs wanneer men do binnenplaats betrad. Onbemerkt kwam men er in en uit, doch zelfs over dag werd hot huis gemeden. Met schrik wendde men zich af, zoodra men het in gezicht kreeg. Do menschen fluisterdon elkaar fabelaclitigo sommen toe, die hior achter slot en grondel lagen on wier eenige erfge name het kleine, onschoone meisje moest wezen, dat zich nu en dan oons in de straat ver toonde, of door een bende jongens achternn gezeten met rappo voetjes bet sombere huis binnen rende cn de getraliede door dreunend achter zich in het slot wierp. Het was een zonderlinge opvoeding, die kleine Lindis genoot. Geen meester ware er too te bewegen geweest, om het kind van den woekeraar te onderrichten, andera toch waro hem zeker geen ander kind (oerertrouwl ge worden. Daarom zag Kempera zich gedwon gen om de weinige uren, die hem van zjjn omvangrijken arbeid overbleven, aan de kleine to besteden, en bjj dood dit met lust en vol harding. De zoldzamo opvattingsgave van hot meisje kwam hem doarbjj voortreffelijk to stade, on lang duurde het niet of Lindis had de eerste ontgoocheling van haar jong leven standvastig overwonnen. In de haar omgevende kloosterachtige stilte cn eenzaam heid drong voortaan geen ongeroepen geluid door, doch daarom ontbrak baar, wjjl do zaken haara vaders haar vreemd blovcn, geenszins de tevredenheid, die Bterke naturen immers steeds eigen is, welke alles in zich- zolvcn zoeken (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1