KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Viieringen» No. 2866 Zaterdag 4 Augustus 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. AToonnemont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/* Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id voor bet Buitenland f 1.25, id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau»! Spoorstraat en Zuidstraat. Acivertentlên van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGS-MORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. AUGUSTUS, Oogstmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 4 n. 27 m. Onderg. t 7 u. 44 m. Zondag 5 Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 Volle Maan. Zaterdag 11 Uit het Buitenland. Deelden we in ons vorig nummer enkele korte berichten meé, omtrent den diep ver- achteljjken moord op den Koning van Italië gepleegd, thans knnnen we daarover eenigszins uitvoeriger spreken. De kennisneming van dit akelig feit heeft terstond, zoowel buiten als in Italië, algemeene en innige deelneming ver wekt, en Let woord door de Koningin ge sproken, toen z(j vernam, welke ramp haar getroffen had, duidde aan, hoe zwaar zjj het verlies schatte: .Dit is de grootste misdaad van deze eeuw Humbert was een goed en loyaal inonsch, die zjjn volk zeer lief had en niemand haatte." En dat zjj waarheid sprak, wordt bewezen door de verschillende mede- deelingen, die omtrent dezen Vorst van onder scheidene kanten gegeven worden. We verne men o. a. Wat vooral aan zjjne regeering zulk eene groote en goede richting gaf, was zijne ziele- grootheid, zjjn goed en edel hart. Daardoor wist hy de liefde, de toegenegenheid te ver werven van allen, die hem naderden, grooten en kleinen, hooggeplaatsten en geringen. Vriendelyk en deelnemend betoonde hy zich, als hy buiten, alleen rondwandelende zonder rfvolg van adjudanten of ordonnanceg, zich iJnzaam onderhield met boeren, arbeiders of handwerkslieden. Met moeite zijn smart be dwingende, snelde bij indertijd naar Cassa- micciola, toen een vreeselijke aardbeving daar de bevolking had geteisterd, eu met raad en daad bood hy haar hulp en bystand. De liefde van zijn volk wist hy te winnen, toen hjj door de volkswijken van Napels liep, zonder zich aan iets te storen, toen er de cholera massa's slachtoffers maakte. En bjj hevige branden en rampen van allerlei aard behoorde liy steeds tot de eersten, in, waar dit moge lijk was, hulp te verleenen, de reddende hand toetesteken. Zulke weldadige herinneringen leven voort in de gedachtenis van een volk, en niet voor niets noemde men Koning Hum bert te Romeden Samaritaan in liet koningskleed. En dat nu zulk een Vorst, die zich door zoo schoone, verhevene eigenschappen kenmerkte, vallen moest als slaclitotier van een even krankzinnige als vloekwaardige misdaad dit is diep, zeer diep te betreuren Tot op dit oogenblik is eene juiste mede- deeling ten aanzien van do Chineesche ver wikkelingen onmogelijk te geven. Den eenen dag heet het, dat alle vreemdelingen, en daaronder de gezanten, die te Peking ver blijf hielden, zyn vermoord, en den anderen dag verneemt men de verzekering, dat zjj nog goed en wel in leven en veilig zyn. Volgens het eene bericht, wordt er gezorgd voor een geleide, om de vreemdelingen naar een veilig oord over te brengen, terwijl een andere tyding een datum noemt van 't laatst der maand Juni of van 't begin Juli, waarop 't verblyf der gezanten door 't geschut der Cbineezen werd gebombardeerd. Hoe nu uit zulke uiteenloopeude tydingen de juiste toe stand moet worden afgeleid, is niet te zeg gen. Was de zaak niet zoo hoog ernstig 't geldt toch een aantal kostbare menschen- levens men zou den spot dry ven met zoo veel misleiding en onbetrouwbaarheid. Nu wordt gewacht op den tocht der verbondene mogendheden, die lang, èl te lang talmen inet het nemen van afdoende maatregelen. Al weken lang laten de mogendheden zich welgevallen, dat zjj dagelijks door de samen stellers van verwarde, misleidende berichten der staartdragers worden om den tnin geleid. De onderlinge wangunst brengt bjj de mo gendheden wantrouwen teweeg en belet het nemen van afdoende maatregolen. Ware bet wezenlijk te doen, om de in benarde omstan digheden verkeerende Europeanen uit den nood te helpen, dan lag het voor de hand, dat men geen oogenblik uitstel nam, om de zaak aantepakken en voorttezetten. China maakt van die langzaamheid natuurlyk ge bruik, om zich voortebereiden op de dingen, die komen zullen. Het is zeer waarschijn lijk, dat de verbondene legers juist daardoor een veel sterker verzet bjj den vjjand zullen ondervinden. Wellicht vernemen we eerst daags, dat de opmar8ch naar de hoofdstad van het Hemolsche Ryk eindelijk eens is aangevangen. Volgens de jongste tydingen bestaat er nog hoop, dat de {gezanten nog Lvend zyn gebleven. De tjjden zyn voorby, dat de aangelegen heden in den familiekring der vorsten een overwegenden invloed oefenden op het lot van volken en Staten. Toch treden znlke fa miliezaken nog weieens op den voorgrond, eD doen zy zich gelden. Dit is thans het ge val in het koninkrijk Servië, waar het huwelyk van Koning Alexander een groote beweging veroorzaakt, en eene groote ver andering teweeggebracht heeft in de verhou ding tot Rusland. De Koning is door zyn huwelyk met eene dame van niet-vorstelijkon bloede, in onmin geraakt met zijn vader, den GX-Koning Milan. Deze hteft zyno betrekking van leger-bevelhebber neergelegd, en 't land verlaten. Dit heeft den jongen Koning niet belet, aan zyn voornemen gevolg te geven. En nu is door het verlaten van het land door den ex-Koning de toenemende invloed van OoBlenryk-Hongarye gebroken, en is de in vloed van Rusland hersteld. Ten teeken van dit laatste heeft de Keizer der Rnssen zyne gelnkwenschen aan Koning Alexander doen aanbieden. Stelselmatig had Rusland steeds geweigerd tot de Servische regeering in ge regelde betrekking te treden, zoolang de ex» Koning Milan in dat land verblyf hield. Het huwelyk des jongen Konings heeft op die wjjzo de terughouding van Rusland geheel doen ophouden. In dit land ziet men zeer goed in, dat 's Konings houding tegenover zijn vader een anderen toestand zal doen ont staan. Het huwelyk, 't welk 's vaders onte vredenheid in erge mate opwekte, heeft by het volk blijkbaar aan de opgewekte stem ming in de hoofdstad Belgrado een zeer gunstigen indruk gemaakt. NIEUWSTIJDI.VGEW. HELDER, 3 Augustus 1900. De heer dr. Frowein, die, wegens vertrek uit de gemeente, voor het lidmaat schap van den Gemeenteraad heeft bedankt, bad daarin zitting voor het tweede district, en was bestemd, om in 1901 af te treden. Er zal das, tengevolge van dit bedanken, nog een tu^schentijdsche verkie zing van een lid voor den Gemeenteraad moeten plaats hebben vóór pr. Februari a.s. De heer dr Frowein was ook lid, en wel voorzitter, der Commissie van Toezicht op het Middelbaar onderwjjs in deze gemeente. De heer S. Roodenhuis, onderwijzer aan school No. 8 alhier, komt voor op de voordracht van hoofd der school te Ben- nebroek. De heer F. de Vries te Enkhuizen, vroeger alhier, is benoemd tot leeraar in wiskunde aan de H. B. School en Bur geravondschool te Zaandam. Naar wij vernemen, heeft zich al hier een Commissie uit de leerlingen van de Hoogere Burgerschool gevormd, om de inwijding van het nieuwe gebouw eenigs zins feestelijk te vieren. Dinsdagavond 1.1. werd in het lokaal 't Centrum" en tweede vergadering ge houden van een 20-tal plaatselijke veree- nigingen, die zich op uitnoodiging van den Burgerkring Harmonie" vereenigd hebben tot het houden van één of meer liefdadigheidsvoorstellingen ten voordeele van de getroffenen by de ramp van 13 Juli 1.1. Breedvoerig werden een:ge plannen besproken, maar tot een bepaald besluit kwam men niet. Ten slotte be sloot men de zaak op te dragen aan een comité, waarin behalve het bestuur van Harmonie" van elke vereeniging één ver tegenwoordiger zitting heeft. Uit dit co mité werd weder een bestuur van 7 leden gekozen, die met de verdere leiding belast is en in een volgende vergadering voor stellen ter tafel zal brengen. Dit bestuur bestaat uit de heerenA. Klein, voorzit ter, P. Pieters, vice-voorzitter, J. Smit, secretaris» L. A. N. van der Kraan, J. R. Meijer, A. A. Rneck en C. S. Jaring. Door het matrozen-muziekkorps van Hr. Ms. »Noord-Brabant", liggende op de reede 'te Vlissingen zal Zondag te Middel burg een concert worden gegeven, waar van de ne+to opbrengst bestemd is voor de nagelaten betrekkingen van de by de ramp te Helder omgekomenen. Te Alkmaar heefl eene collecte voor de slachtoffers der ramp alhier opgebracht de som van f 300.04'/j- Huisduinen. Wjj lezen in de Nederlander" Dezer dagen maakten wjj melding van de stichting van een Weeshuis te Huis duinen, waar de opvoeding berust op Chris- telyken grondslag, in Ned. Herv. geest. Het is niet de eerste maal, dat dit Huisduinen zich verheugen mag in het bezit van een dergeljjke stichting. Reeds in de tweede helft der 18de eeuw, toen Huisduinen het toppunt van bloei bereikt had, was er een weeshuis, waar slechts kinderen van Hervormdeu in mochten ver pleegd worden, 't Stond even buiten het dorp, te Heilig-arden of Heiligarm, een klein gehucht. Dit oude weeshuis is sedert lang verdwenen, want in 1813 is het door de belegeraars van Den Helder verbrand. Trouwens, de eenmaal zoo bloeiende kust plaats is sedert tientallen jaren niet meer wat zy eenmaal was Gesticht in 743 en in de geschiedenis bekend als Husiduna, kwam het plaatsje, dat zyn bestaan in de visschery vond, weldra tot bloei. Wel heeft 't in den loop der tyden veel geleden door watervloeden en ook door de invallen der Noormannen, maar men wist alle bezwaren steeds te overwinnen. Koning Radbout II schonk aan Huis duinen een wapen een veld van keel, be laden met drie kepers van goud en gedekt door een kroon. De plaats had dus ook zyn eigen bestuur. Reeds zeer vroeg vond men er een klooster en later, behalve een kerk voor de Hervormden, ook een voor de Jansenisten. Het toppunt van bloei bereikte het dorp in de tweede helft der 18de eeuw. Toen vond men er groote welvaart. Er woonden niet minder dan (30 commandeurs of kapi teins ter koopvaardy of walvisch vangst. De huizen zagen er voor dien tjjd ryk uit. Sedert is veel veranderd. Het raadhuis vindt men er niet meer. De zetel van het bestuur werd overgebracht naar het nabu rige Den Helder, nadat Huisduinen in 1802 wegens de veranderingen in het bestuur des lands, onder de Fransche overheer- sching, de uitoefening van zyn eigen recht verloren had. Werd Den Helder vroeger als eeu aanhangsel van Huisduinen aange merkt, by het verval van het laatste dorp kreeg het eerste de overhand. Oorzaak van de achteruitgang was hoofd zakelijk, dat de walvischvangst, welke de bronnen van bestaan zoo ruim deden vloeien, van lieverlede in verval geraakte en einde lijk voor de plaats geheel te niet ging. Van de vroegere welvaart is niets meer te vinden. Intusschen spreekt de genoemde stichting van een weeshuis vau nieuw leven. Trou wens reeds voor enkele jaren werd er een allerliefst badhuis gebouwd. Een paar een voudige villa's, Zwitsersche stjjl, verleden jaar gebouwd, zijn thans betrokken door een paar families -van elders. En wie van een kalm verblyf aan het strand van de Noordzee houdt, die bezoek# dezen uithoek van ons vaderland, waar men heerlijk kan genieten van de zee en niet gestoord wordt door een voortdurenden stroom van wan delaars. 't Is een rustig plekje. Verliezen in Atjeh. Blijkens van den gouverneur van Atjeh ontvangen telegrafische berichten zijn se dert de laatste opgave, bij de krijgsver richtingen aldaar gesneuveld de fuseliers F. Veltman en J. Schwartz aan bekomen wonden overleden de fuseliers C. van Caeneg- hem, H. Cools, E. Borremans en de genie soldaat D. B. Geursgewond de lste- luitenauts der infanterie A. ADijkstra en B. Lamberts, de sergeanten der infanterie G. W. J. van den Berg, G. Lebruu, W. Res, E. F. W. P. Rakowsky, J. L. Boogh, J. F. van Raay en de fuseliers Th. G. Bos, G. Schuur, C. van Doorn, Th. Bettens, H Cleton, D. Hagenaar en T. Raukema. Volgens te Groningen ontvangen be richt was de heer R. Rijkens, dokter bij de Ned. Z.-A. Spoor te Standerton, 4 Juli krijgsgevangen aan boord van het stoom schip >Catalonica" te Durban. Het geheim der Scheveningsche duinen. De persoon, die 14 dagen geleden op het Scheveningsche strand werd aange houden, onder verdenking van een jongetje te willen wegvoeren, heeft in de gevangenis tot tweemaul een pogiDg aangewend om zich het leven te benemen. Hy wordt nu in verband hiermede streng bewaakt. Het gerucht, dat eenige bekentenis door hem zou zyn afgelegd, wordt ten stelligste tegengesproken. In hoeverre deze persoon in verband staat met de Verdwijning van het jongetje Van Weezei, is evenzeer nog duister. Toch heeft de rechtbank termen gevonden om zyn gevangenhouding voor een termjjn van dertig dagen te bevelen. Den 20sten Augus tus zal deze termijn verstreken zyn en kan zoo noodig een vernieuwd bevel tot ge vangenhouding worden uitgevaardigd. Het onderzoek bepaalt zich op het oogen blik tevens voor een groot deel tot het nagaan van verschillende brieven en ge schriften, die betrekkelijk deze zaak deels in beslag genomen zijn. Dysenterie op Flakkee Verdeeld over een 7-tal gezinnen, zyn nu reeds een 15 personen in Goedereede door dysenterie aangetast. M< n vreest dat de besmetting door de ganscli-- gemeente is verspreid en dat er aan local.seering der ziekte niet meer kan worden gedacht. Ge lukkig schjjnt de ziekte, tot nog toe, niet zoo kwaadaardig van karakter te zyn als het vorig jaar. Zaterdag bezocht de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht de gemeente en de besmette gezinnen. Er zal getracht worden om een paar pleegzusters te laten overkomen, om in de besmette gezinnen behulpzaam te zyn en vooral om toezicht te houden, dat met de meeste zorg de ontsmettingsmiddelen wor den toegepast. LONDEN, 30 Juli. Volgens telegram uit Nassau is het Nederl st. Prins Wil lem I", van Newyork naar West-Indië, op Mariguana-eiland gestrand. Bijzonderheden ontbreken. Het eiland, in welks nabjjheid het stoom schip >Prin9 Willem I", van den West- Indischen Maildienst is gestrand, is een van de Bahama eilanden. Een hospitaal-hyena. Een ziekenoppasser is, naar het >Bat. Nbld." meldt, bij sententie, met verbetering van het vonnis van den krygsraad te Kota- radja, tot drie jaren militaire gevangenis veroordeeld, ter zake van ontrouw, door het als geëraploieerde bij de uitdeeling van vivres, den ljjders op voorschreven zieken zaal toekomende, ontvreemden van een deel van het hem zoodanig toevertrouwde. Een bescheiden kunstenaar. Te Oost-Souburg is een eenvoudig man overleden, de houtsnijder Pieter Puype, wiens kunstig houtsnijwerk in Zeeland en daarbuiten wel bekend is. Toen hy nog •boerenknecht" was, werd hem door een ongeval met een paard een der beenen zoodanig verminkt, dat hjj drie jaar lang aan bed en stoel gekluisterd bleef. In dien tyd ontwaakte bij hem de liefde tot het houtsnijden, waarin by het door eigen kracht tot een groote hoogte bracht. Hjj sneed en besneed allerlei voorwerpen sigaren- en juweelkistjes, stoven, stoelen, banken, balustrades enz. Zyn specialiteit was echter mesheften. Menige boer haalt dan ook een vervaar- •lyk zakmesje uit de scheede, welks heft een leeuw, of is het van later datum, een span paarden aau den voerbak tot bekro ning draagt. Maar ook andere motieven werden op de kunstig bewerkte messen behandeld. In het heft werd gewoonljjk een getraliede holte uitgesneden, waar binnen een vrij bewegend balletje werd uitgespaard. Puype leerde ook sommigen zijner kinderen zijn kunst, maar zoolang dezen »het balletje" niet konden snijden, achtte de vader de kunstopvoeding niet voltooid. Zijn zoon, die in 's vaders voet stappen treedt, genoot een meer zorgvul dige opvoeding aan de school voor teeken- onderwijs en kunstnyverheid te Amsterdam. Kaapsche ballingen Het »Chr. Nationaal Boeren-Comité heeft te Amsterdam in beperkten kring een samenkomst gehouden met de Kaapsche kolonisten, die voor de Britscbe overmacht uit hun land zijn gevlucht, nadat ze met de Boeren hadden gestreden voor vrijheid en recht en welke thans hier vertoeven. Hartelijke woorden zijn op die bijeen komst gesproken, woorden van weemoed, doch ook woorden van opwekking en troost en tot afwisseling werd er heel wat ge zongen. De leider der bijeenkomst, de heer H. Bijleveld, deelde aan de gasten mede, dat. dank zij der welwillendheid van den ker- keraad der Gereformeerde Kerk, het Boe ren-Comité voor hen een tehuis heeft ge vonden, waarin ze bij elkaar zonden kun nen wonen. Intnsschen ontbreekt aan de meubilee ring en inrichting ervan nog zoowat alles, doch het comité doet zyn best, om met medewerking van stad- en landgenoot, dat gebrek te verhelpen. De moord op Koning Humbert heeft in Italië groote ontroering teweeg gebracht, want het afsterven van den Koning wordt in Italië diep gevoeld. Hum bert was, vooral in de lagere volksklassen, oprecht bemind. «Indien er een vorst is in Europa, schrijft de Popoio Romano", die, niettegenstaande de vele en smarte lijke beproevingen, die hij meer dan eens moest doorstaan, het volle geloof aan de goedheid van het volk, waartoe hij zich uitermate voelde aangetrokken, heeft be houden, dan was het deze vorst, Koning Humbert. En juist aau dit volle ver trouwen, deze oprechte liefde voor de mindere volksklassen, en het stellige geloof dat zyne liefde werd beantwoord, is het te wijten dat hij een offer van de raensche- Ijjke wraakzucht is geworden." En zoo i9 het. Reeds een maand geleden, op 20 Juni, was de regeering gewaarschuwd dat in een geheim genootschap het besluit tot de vermoording van den Koning van Italië genomen was. De veiligheidsdienst om den Koning werd onmiddellyk ver scherpt, maar de Koning, die de strengere maatregelen had opgelet, maakte er aan merkingen op en verlangde dat alles zon blijven, zooals het vroeger was. Zelf vol vertrouwen op de aanhankelijkheid van zijn volk, kon hy niet gelooven dat men hem naar het leven zoude staan. Toch had hij droeve ervaringen opgedaan Het is nog Slechts een drietal jaren geleden, dat hjj zelf den stoot, hem door een anar chist toegedacht, pareerde. Maar dat was niets, zei hjj, »dat zyn nu eenmaal de ;evaren die aan het vak verbonden zjjn." loolang hjj meende op de toegenegenheid van zyn volk te kunnen rekenen, dacht hjj niet aau zyne eigene onveiligheid. Er werd een gymnastiekwedstryd bjj Monza gehouden en de Koning, die eene uitnoodiging tot bjj wonen van het feest had ontvangen, had niet geaarzeld daar aan gevolg te geven. Het zou de laatste keer zjjn dat hy te midden van zyn volk verkeerde. Toen, om tien uur, hij van prijsuitdeeling naar zyn paleis wilde terngkeeren, en reeds plaats in zyn rjjtuig hnd genomen, trad een man naar voren die, eer men nog recht wist wat er ge beurde, drie schoten op den vorst afvuur de. Zjj troffen alle doel. Voordat de Koning aan het paleis was gekomen, stierf hjj. De moordenaar is, zooals wjj reeds meld den, gevat en begint, als gewooulyk in dergelijke gevallen gebeurt, te poseeren. Hij wil zich over zjjue daad niet uitlaten •Vul mg nu niet lastig met vragen wan neer de tyd daar is zal ik spreken" is het eenige wat uit hem is te krijgen. Hjj is uit Prato geboortig, en heeft langen tyd in Amerika vertoefd. Sedert eenige maan den is hy terug, en woonde eerst te Milaan; reeds korten tijd was hij te Mouza, waar hjj onbekend en onopgemerkt bleef LONDEN, 1 Aug. De Daily News" verneemt uit RomeHet volk is zoo verwoed op de auarchisten, dat de politie etteljjke welbekende hunner voor hun eigen behoud in hechtenis heeft genomen. De politie heeft de Avanti, het socialistische blad, hetwelk de regeering verantwoordeljjk stelde voor den koningsmoord, geschorst. De warmte, die gedurende de laatste veertien dagen in Parijs heeft geheerecht, heeft haar invloed het sterkst doen gelden op het sterflecjjfer der kinderen. In de voorlaatste week is door den burgerlijken stand de opgave ontvangen van 1547 ge storven kinderen tegen 955 een week te voren. Zelfs niet by epidemie is zulk een hoog sterftecijfer bereikt. Onbekende Brieven. Poatk. Helder. 2e helft Juli. Mej. M. Bruin, Amsterdam. Confidentia, id. Hartman, id. Mej. Th. Keizer, id J. M. Rejjns, Arnhem. H v. d. Molen, Franeker. Slaapmans, Haarlem. Roos, Helder. J. de Jongh Hellevoetsluis. Mej. M. E Faber, Rotterdam. G. den Graaf, id. C. v. d. Wïnd, id. W. du Croux, id. N. Visser, Tul en 't Waal. Briefkaarten. C. Keijzer, Amsterdam. L. Degang, id. G. Wouters, id. M. T. v. d. Poll, id. D. v. Iperen, Rotterdam. Wed. A. v. Leeuwen, id. Uit het Buitenl. terugontvangen. Campagne, Frankfurt a/ra. F. Bergsma, Urminingen. Briefkaarten. J. Muller, Emmerik. Campagne, Insbruck. Onbestelbaar afkomstig uit Ned. O. Indië. (Oleh-leh). Mej. E. Dekker, Helder. Marine en Leger. Blijkens bjj het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. pantserdekschip t Koningin Wilhelmina der Nederlanden", on der bevel van den kapitein ter zee L. A. H. La tiie, 30 Juli jl. te Shanghai aangekomen. Door den Minister van Koloniën is de zeil maker-majoor der Koninkljjke Nederlandscbe marine C. Desplanque gesteld ter be schikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indiö om te worden belast met de waarneming der betrekking van baas zeilmaker bjj het marine etablissement te Soe- rabaija, in afwachting dat hij, na verkregen eervol ontslag uit den zeedienst definitief daartoe kan worden benoemd. RIJMLESJES. Niets beter bjj den tegenspoed, Dun blij vertrouwen, hoop en moed. Wilt ge ooit een zaak tot stand zien komen, Dan moet men ook geen moeite schromen. Het beste doel vindt nog bestrjjders, En bet succes altjjd benjjders. De handen aan den ploeg Bjj alle goede zaken Maar daarbij laat on vroeg Voor overjjling waken. Zjj, die altjjd voor andren streven, Bcgrjjpen 't ware doel van 't loven. Houdt men gestaag bet doel voor oogen, Dan slaagt in 't eind het ernstig pogen. Volharding bjj bet edelst streven, Kan in hot eind den zege geven. Steeds met goeden moed vervuld, En daarbjj beleid, gedold, Telkens weer in acht genomen, Doet gedurig verder komen. Als het streven niet wil slagen, Helpt ons allerminst het klagen. Bidt en werkt, die beide woorden, Ilelpen nog in alle oorden. W. M. Tc. De Oorlog in Zuid-Afrika. Hoe groot soms het gebrek aan paarden is in Lord Robert's leger, bljjkt uit een brief van 23 Jnni, door een berichtgever van »the Morning Post" te Heidelberg geschreven. De effectieve sterkte der brigade van van Broadwood was toen, door gebrek aan paarden, 400, inplaats van 1800; deljjf- wacht-ruiterjj was 63 (officieren en man schappen), 12e lansiers 120 en het 10e hu zaren 200 man sterk. En die zoozeer verminderde paarden waren slechts voor een klein gedeelte de paarden, die men uit Engeland medenam. De overige bestaan uit een bonte verza meling van Argentjjnsche, Birmaansche, Basuto- en Kaapsche ponies. die doorgaans niet geschikt zyn om de ruitere met hunne zware uitrusting te dragen. Sinds lang, zegt de briefschrijver, is de Britsche ruiterij dientengevolge geen' mo biele troepenmacht meer in den eigenljjken zin des woords. Het vervolgen van de min der belaste Boeren op hunne bewegeljjke inlandsche paarden, die genoeg hebben aan het schaarsche voedsel, dat het veld op levert, is feitelijk een onmogelijkheid voor haar. Officieren en soldaten zyn den oorlog harteljjk moede, en vele soldaten, die een aangenaam Boerenhuis vonden, gingen daar huiselijk wonen en hadden geen haast om naar hun regiment te keeren. Het »Alg. Handelsblad" bevat een brief van den Heer B. G. Verselewel de Witt Hamer, kapitein van het Hollanderkorps, thans als krijgsgevangene op St. Helena. De brief is aan een broeder hier te lande geschreven De Heer Witt Hamer beschrjjft zyn ge vangenschap eerst te Simons-Stad. later op St. Helena. Een onschuldig briefje aan den Commandant van Hr. Ms. >Emma", het Nederlandsche oorlogsschip, dat in het begin van April voor St Helena kwam, was oorzaak van grootere strengheid van de zjjde der bewakers. De Heer de Witt Hamer verzocht 'uarin om lectuur voor de krijgsgevangen^-, maar de Engelschen za gen er blijkbaar een poging in om te ont vluchten. Het briefje kwam trouwens nooit aan zyn adres. Ook werd er beweerd, dat de schrjjver, luit-kol. Schiel en zekere Waldek 6einen hadden gegeven aan het Hollandsche schip. Zij drieën werden daar om overgebracht naar het hoogste punt van het eiland eu daar zyn zij thans nog, afgezonderd ran de andere gevangenen Lord Roberts vergiste zich 4000 man* LONDEN, 31 Juli. Uit de nadere bjj- zonderheden die lord Roberts seint omtrent de overgave van Prinsloo bljjkt, dat 986 Boeren (dus geen 5000 zooals eerst ge meld werd) met 1 negenponder Krupp- kanon zjjn gevangen genomen. Lord Ro berts voegt er hjj dat sommige aanvoer ders in de meer afgelegen streken der heuvels aarzelen zich over te geven, be werende dat zjj min of meer onafhanke- ljjk zyn van Prinsloo. Roberts heeft generaal Huntergelast.de vijandelijkheden onmiddellyk te hervatten en Prinsloo te waarschuwen, dat bjj per- soonlyk verantwoordeljjk zal gesteld wor den dat alle kanonnen van zyn strijdmacht worden ingeleverd. De correspondent van de Daily Mail" te Lourenfo Marqués heeft van uitgeweken Boeren vernomen dat de la Rey zich met 2000 man sterk verschanst heeft ten westen van Pretoria en verleden Zaterdag een ge vecht verwachtte met Baden-Powell, die 1500 man onder zjjn bevelen moet hebben. Louis Botha zou gezegd hebben dat hjj tot het einde toe zal doorvechten, ook al geeft de Wet zich over. Volgens den correspondent van Central News" is Botha met zjjn staf te Machado- dorp aangekomen en werpen de Boeren verschansingen op ten noorden en ten zui den van het dorp. LONDEN, 1 Aug. De Daily Telegraph" verneemt uit Middelburg, dd. 28 Juli; Generaal Louis Botha verliet Middelburg Vrijdagmorgen na Donderdagavond een bal te hebben gegeven in het Transvaal-Hotel. Naar het zeggen van burgers beschikt Botha overeen 10.000mau troepen en ruim twintig kanonnen, waaronder een honderdponder. Hjj moet gedreigd hebben, dat hjj terug zou komen om dit dorp te beschieten. De spoorweg tusschen Middelburg en het sta tion Wilgeurivier is onbeschadigd. STANDERTON, 31 Juli. De Boeren die in den laatsten tijd Engelsche patroeljea in hinderlagen trachtten te lokk'en, zyn gisteren door kanonvuur gedwongen hun stelling op Joubertskop te ontruimen. Hildyard, te Volksrust bezig, heeft troepen Boeren onder Christiaan de Wet gedwongen de buurt van den spoorweg te verlaten. Het bericht in ons vorig No. omtrent de overgave van generaal Prinsloo met 5000 Boeren, bljjkt geheel overdreven te zjjn geweest. Hunter meldt, dat de generaals Prinsloo, A. J de Villiere en Crowther zich giste ren aan hem kwamen o vei geven, en ook 986 man, met 1432 paarden, 955 geweren en een 9-pondcr van Krupp. Eenige aan voerders in verder gelegen deelen der kopjes aarzelen te komen, enz Wjj zyn dus nog een eind vau de 5000 af, al is 't erg ge- 't Is jammer, dat die Vrjjstatere zich juist nu onderwerpen. Het gaat in Trans vaal zoo goed. Jan Hamuton's leger is weer te Pretoria terug. Men leze het tele gram van Roberts daaromtrent hieronder. De opperbevelhebber verguldt de pi] van dien terugkeer met te zeggen, dat die pillen er zoo goed uitzagen. Ifet Engelsche publiek moet zoet gehouden worden. Van daar ook die loftuiting voor de troepen, die aan den aanval op Amersfoort, dd. 25 Juli, deelgenomen hebben. Dat schynt dus wel een aanval van beteekenis te zyn ge weest, maar men heeft er ons onkundig van gelaten. Van den grooten tocht tegen Botha komt dus vooreerst niets. Waarschijnlijk zal Hamilton voorehands gebruikt worden om in het westen de benarde Engelschen bjj te springen. Wat er daar bjj Zeerust en tusschen die plaats en Rustenburg geschiedt is nog maar weinig bekend. Baden-Powell zit nog te Rustenburg in de klem en Me- thuen moet weer naar Potchefstroom, na tuurlyk om Christiaan de Wet te omsin gelen. Ook al zonderling, dat wjj van dezen niets meer hooren. Volgens de correspondent der >Daily Telegraph" te Louren^o Marqués is Bar- berton vol vrouwen en kinderen van Boeren. Alle huizen zyn er voor gecommandeerd. Vele families van Boeren en Hollanders zjjn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1