KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje J voor Helder, Texel en Wieringen. EGON's VROUW. No. 2868. Zaterdag li Augustus 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorttraat. Telefoonn". 59. Abonnement l>. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87l/»Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEEHOÜT Co., te Helder. Bureauai Spoorstraat en Zuidatraat. ^.civertontlöii van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsrnimte berekend. ■idvertentiën moeten uiterlijk des DIfriiSDAGS- en VBIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan de Bureaux hezorgd zijn. KALENDER DER WEEK AUGUSTUS, Oogstmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 4 u. 38 m. Onderg. 7 u. 30 m. Zondag 12 Maandag 13 Dinsdag 1-1 Woensdag 15 Donderdag 16 Vrijdag 17 .tste Kwartier. Zaterdag 10 Uit het lliiftcii&'Ufl. Do sociaal-democratische party heeft dezer dagen een zijner voornaamste steunpilaren verloren. Het lid van den Duitsche Ryksdag Wilhelm Liebknecht is in 74 jarigen ouder dom te Charlottenbnrg overleden. Indertijd in het rumoerige jaar 1818 nam by y'verig deel aan den opstand in het groot hertogdom Baden, waarvoor hij eonige maan den in de gevangenis moest doorbrengen. Daarna vlnchtte hy naar Zwitserland, later naar Engeland. In Dnitschland teruggekeerd, was hij werkzaam aan de Norddeutscho All- gemeine Zeitung, doch er volgde weer eene verbanning uit het Pruissisch grondgebied, wegens agitatie in sociaal-democratischen geest. Nu vestigde hy zich te Leipzig, waar hy weer aan een democratisch blad werkzaam was. Met zyn staatkundigen vriend Behel, bracht hij indertyd twee jaren in een vesting door, welke straf weder het gevolg was van de verspreiding zyner ideeën. Gedurende deze straftijd werd hij in Saksen tot lid van den Duitschen Rijksdag gekozen, en kort daarna ook tot lid der Saksische Tweede Kamer. Tot zyn dood too is hy lid van den Rijksdag gebleven. Nog pas een paar jaar geleden, werd hy ondanks zyn hoogen leeftyd, om zjjne opgewonden artikelen in de dagbladen tot gevangenisstraf veroordeeld, 't Laatst redigeerde hij het blad .Vorwiirts», het hoofdorgaan der sociaal-democratische party i° Duitschland. In onderdeelon week Liebknecht meermalen van de meeningen van velen zyner partygenooten af, hetgeen natuur- lyk weieens scheuring in de party tengevolge had. Maar in ieder geval is hij eene merk waardige verschijning geweest op politiek ge bied in Duitschland. Zyn leven was, tengevol ge van zyn optreden tegenover de regooring, veelbewogen. De anarchisten beginnen het zeer druk te maken, behalve door hnnne uitgevoerde po gingen tot vorstenmoord, ook door hunne woe lingen. Te Parys is de politie druk in de weer, om de daders optesporen van het aan plakken van opruiende biljetten, waarin het beginsel der anarchie gehuldigd en aan den moordenaar vau Koning Hnmbert hulde ge bracht wordt. De Fransche politie hoeftinden loop dezer week den man opgespoord on gearres teerd, die bekeerlingen zoekt te maken voor het anarchisme van de daad, en die zeer waarschynlyk ook den man heeft bewerkt, die een poging deed om den Sjah van Perzië tc vermoorden. Er schijnen in den kring der leden van deze ellendige party meerdere aan slagen op vorstelijke personen beraamd te zyn. Er bestaat bij die onzinnigen het plan, om op een nader te hoppen dag en plaats, oen Congres van anarchisten te houden. De voor- loopige oproeping tot dat Congres, tot alle anarchisten gericht, moet in vjji' talen gesteld zyn. Hot heet daarin/;Er is slechts dón rechtvaardige oorlog, dat is die van de on derdrukten tegen do onderdrukkers, van het volk tegen do regeering en de tyrannen. Laten de werkplaatsen, de fabrieken en do akkers op den eersten kroot van „Te wapen 1" weer galmen van don uitroep: .Leve de broeder schap der volkenWij zullen ons bloed storten voor de bevryding der loonslaven De vestingen zullen vernield, do grenzen uit- gewischt wordenGelukkig vinden zulke leerstellingen nog maar een klein getal aan hangers, en ofschoon men opmerkt, dat het anarchisme door Italianen nogal gehuldigd wordt, was het toch opmerkelijk, dat een zeer groot aantal Italiaansche arbeiders in Noord- Amerika dezer dagen onomwonden hun afkeer te kennen gaven over den moord op Koning Humbert gepleegd. Zy zonden een adres van rouwbeklag aan de Koninklijke familie. In Zuid-Afrika is het strijden nog in 't geheel niet geëindigd, ofschoon er van een gewoon oorlogvoeren niet langer meer sprake kan zyn. De Boeren zijn daarom niet minder lastig voor de Engelschen, en al spreekt de regeering te Londen ook van een toekomstig rastïg bezit der Kaapkolonie, die dan met dc twee vroegere republieken zal zijn uitgebreid, 't heeft er nog niet veel van, dat er in die streken een rustige kalmte beerscht. Wat de toekomst opleveren zal, is moeiljjk te zeggen, doch dit is volkomen zeker, dat, wordt een maal het Engelscho volk volledig ingelicht omtrent de vele menschcnlevens, die direct of indirect door den Zuid-A(rikaanschcn oor log zijn verslonden, en omtrent de schatten, i&gjr den oorlog vereischt, dan zal het toch heef "vreemd opzien, d.u twee kleine Staatjes aan Engeland zooveel opoffering hebb^f-^go- kost. Misschien komt daardoor dhn eerst de vraag op do lippen, welke eerder had behoo- ren gedaan te worden En waarvoor geschied de nu dit alles Omtrent de Chineesche aangelegenheden kwamen in de jongstverloopen dagen eenigs- zins gunstige berichten, berichten die de hoop meer en meer voeden, dut de gezanten en een aantal der overige vreemdelingen te Peking nog in leven zijn. 't Zal een groote uitkomst zyn, wanneer daaromtrent nog meer afdoende mede- deelingen verkregen worden. Welke de ge volgen znllen zijn, als de verbondene mogend heden werkelijk den marsch naar de hoofd stad van het Hcmolsche Rijk aanvaardeu, is onmogelijk te gissen. De berichten daarom trent worden overal mot groote belangstelling te gemoet gezien. HIUUWSTIJDMGEV HELDER, 10 Augustus 1900. Een belangrijk telegram. Bij het departement van buitenlandsche zaken is Woensdag ontvangen een tele gram, gedagteekend 8 Augustus 4.45 en dat wegens het cijferschrift officieel en nit Peking afkomstig wordt beschouwd. De inhoud luidt Tsinayamen (Blijkbaar een telegrafische fout voor Tsjoeng-li-Yamen). «Notrelega- tion détruite par iugendie 22 juin. Nous deux saufs. Nous esperons delivrange dans quinzaine de jours". (Onze legatie vernield door brand 22 Juni. Wij beiden gered. Wij hopen op be- ■rijding binnen veertien dagen). De hierbedoelde twee zyn de minister resident, de heer Knobel, en de secretaris- tolk, de beer Van Duysberg. Beiden zonden dus blijkens dit telegram in leven zyn. Dit telegram is van later datum dan dat aan andere Regeeringen - Zaterdag is op de reede van Vlis singen, tijdens den hevigen storm, een groote boot van het pantserdekschip «Noord- Brabant" onder het binnen boord halen, weggeslagen en te Borsele gestrand. Ge lukkig bevond er zich niemand in De «Noord-Brabant" vertrok naar Borsele om er de gestrande boot af te halen. Het schip vas tegen 12 uur te Vlissingen te rug zonder boot. Deze zit tusschen de palen en een stoorasloep bleef daar om te trachten de boot vlot te krijgen. - Op bet strand te Callantsoog is het lijk gevonden van een jongeling van 1G a 17 jaar, alleen gekleed met een zwem broek van rood en wit gestreept tricot gestalte tamelijk lang, en rosachtig haar. De handen waren klein en schenen niet die van een werkman te zyn. - De «Admiral", van de Ost-Afrika-lyn, is Dinsdagmorgen op de reede te Vlissin gen aangekomen, aan boord hebbende een 75-tal passagiers, meest vrouwen en kin deren, die voor eigen rekening van uit Transvaal naar hier komen. Men schrijft uit Vlissingen Aan boord van de «Hawarden Castle", de laatste van de booten, waarmede de ver dreven ambtenaren van de N. Z. A. S. M. worden vervoerd, zullen zich tevens zeer vele personen bevinden, die in Transvaal gewoond, doch niet aan de spoorwegen verbonden waren. Evenwel zullen niet alle ambtenaren der N. Z. A. S. M. reeds nu naar het vaderland terugkeerenmet toestemming der Engelscke regeering is aan een aantal toestemming verleend voor- loopig te blijven om voor de belangen der maatschappij op te treden en of deze amb tenaren al dan niet terugkeeren, is nog niet te zeggen. Alkmaar wordt de groote paar- denuiJl'^ gehouden Maandag 3 Sep tember 1900. De »Weser Zeitung" meldt dat de twee Duitsche transportschepen, die het laatst uit Bremerbaven zyn vertrokken, den 5den Augustus op de hoogte van Duin kerken gepraaid zijn door het Nederlandsche hospitaal- en kerkschip, dat langs de kust kruist. Aan de beide Duitsche stoombooten werd geseind om by te draaien, en het Neder landsche schip liet daarop eenige booten te water met bier, jenever, tabak en si garen. De kapitein van het hospitaalschip overhandigde deze geschenken aan den be velhebber van de Duitsche troepen, als versnaperingen voor de manschappen op de lange zeereis. De geschenken waren volgens de «Weser Zeitung" bijeengebracht door een comité van Amsterdamsche en Rotter- damsche kooplui, aan het hoofd waarvan de heer Koepkeuit Amsterdam, een vroegere Hamburger, stond. Naar de >Amst Crt." verneemt, zal ook de Zeeuwsche visschersvloot het vol gende jaar zich tot een revue vereeuigen. Het oorspronkeljjke plan, dat ook de Zeeuwsche visschers aan de op 3 dezer gehouden revue zouden deelnemen, ging niet door, daar de organisatie der revue' niet by het bestuur der Nederlandsche Visscheryvereenigingen, maar bij een par ticuliere commissie berustte, waardoor de vastgestelde datum de deelname der Zeeuw sche visschersvloot, die zich in een ande ren tijd van bet jaar voor een deel naar de Zuiderzee begeeft tot het inzameleu van mosselzaad, onmogelijk maakte. Men meldt uit Haarlem: Maandagavond heeft op de kermis een vreeselyk ongeluk plaats gehad. Daar stond de 17-jarige S. in een lucht- schommel en boe het is gebeurd valt niet te zeggen, doch opeens liet hij de handen los, sloeg achterover en bleef met den voet aan een koperen staaf hangen en werd toen met het hoofd tegen den vloer der tent geslagen, en wel zóó, dat hij dadelijk dood was. Men seint uit Terneuzen Sedert den nacht van Zondag op Maandag wordt vermist, na een bezoek aan Sluiskil, de schippersknecht Harmen Ensingh, van Hansweert. Naar vermoed wordt, is hy by een vechtparty in het Kanaal geworpen en verdronken. In verband met il- ze zaak is een persoon van Sluiskil Maandagavond gearresteerd. In het Kanaal is gedregd, doch nog zonder resultaat. Uit Goedereede wordt gemeld De dysenterie breidt zich alhier nog ge stadig uit. Er zyn thans 39 lijders onder behandeling, en er zijn 5dooden te betreuren. De gemeentelijke bewaarschool is in gebruik genomen om daarin lyders nit groote ge zinnen te verplegen zoo noodig kunnen daarin 16 lyders worden opgenomen. De geneeskundige inspecteur kwam Dins dag hier en nam den toestand in oogen- schouw door persoonlijk bezoek in de be smette gezinnen. Spoedig verwacht men alhier een paar hospitaalsoldaten om met het ontsmetten der woningen, waaruit de lijders zijn over leden of naar de bewaarschool zijn over gebracht, eeu aanvang te maken. Men meldt uit Overslag aan de «Vliss. Ct." In de naburige Belgische gemeente Wijn- kei—St. Kruis is Zondagavond eene vreese- lijke riiisdaad gepleegd. Toen de koopman v. d. V. met een kameraad uit de herberg huiswaarts keerde, werd hij op korten af stand van zijne woning, gelegen in de wijk Spanjeveer, door één of meer kerels aan- geVfUen. Zyn kameraad werd een rib af geslagen.kon zich nog huiswaarts begeven, doch pte-ibuis, geraakte hy buiten kennis, tengevolge van UiifJjUing, zoodat hij geen mededeeïingen kon doen aangu£pde v. d. Vwiens lyk men dan ook Maandagochtend in vreeselijken toestand vond liggen. Op het lijk vond men sporen van slagen met een dikken stok of ander zwaar voor werp toegebracht. Verder heeft de moor denaar zyn slachtoffer met verscheidene messteken afgemaakt. Het lyk is zoo vree selyk verminkt, dat wy schromen, nadere bijzonderheden daaromtrent mede te deelen. Men denkt aan wraakoefening. De verslagene laat eene weduwe met 4 kinderen na. De toestand van den kameraad van v. d. V. is zorgwekkend. Het is voor hem en voor het gerecht te hopen, dat hij in leven blij ve, want hy alleen is in staat om den dader aan te wijzen. De politie heeft een streng onderzoek ingesteld. Maandagvoormiddag was het par ket van Gent reeds ter plaatse. Een ongeluk aan boord van de „Bussard". Uit Aden wordt officieel gemeld, dat door het springen van een pijp van de stoommachine van den Duitschen kruiser Bussard", twee stokers werden gedood en drie machinisten zwaar gewond, twee ande ren werden licht gewond. Falb's weervoorspellingen zyn na nauwkeurige waarnemingen van kapitein Reinicke 35 van de 68 malen geheel anders nitgekomen, terwjjl 19 hall' en 14 geheel anders zijn uitgekomen. Van de 24 kritieke dagen waren er 7 werkelijk kritiek, 7 half kritiek en 10 in het geheel niet kritiek. Te Oedelem, achter Maldeghem, een plaatsje bij de Belgisch-Zeeuwsche grenzen, werd de bakker F. H. door gerucht ge wekt. To«n hij op dit rumoer naar buiten ging, werden eenige schoten met een revol ver op hem gelost, waarvan één hem in de longen trof. De man was terstond dood. Als vermoedelijke dader wordt genoemd zekere v. Rdie te slechter naam en faam hekend staat. De moord op den Koning van Italië. Aan het adres van den moordenaar Bresci zyu, behalve een aantal brieven, waaronder sommige met het poststempel «Londen", een groot aantal telegrammen van gelukwensching met den aanslag aan gekomen uit Pateraon, New-Jersey, New- York, Rio de Janeiro en andere plaatsen. Dat het geracht van den moord reeds lang in Amerika liep, bljjkt hieruit, dat een te Sao Paolo in Zuid-Amerika wonende Ita liaan reeds den 30sten Juni aan zyn bloed verwanten in Italië schreef: «Is het waar, dat Koning Humbert is vermoord?' In de laatste vyf dagen moeten in l£alië niet minder dan 1800 anarchisten in hech tenis zyn genomen, maar het is der politie nog niet gelukt de hand te leggen op den man, die Bresci naar Monza verge zelde op den avond van den moord. Een te Quintavalle gearresteerde, in wien men den medeplichtige meende te zien, is gebleken een harbier uit New-York te zyn. De schoonbroeder van den moordenaar, Giuseppi Castagni te Buenos-Ayres, is naar Montevideo vertrokken en heeft verklaard, dat na de «verdienstelijke" daad vau zijn zwager, nu koningin Victoria aan de beurt is I De moordenaar van de keizerin van Oosterijk, Luccheni toonde groote vreugde toen hy van den moord op koning Hum bert hoorde. Hy zeide, dat alle vorsten dit lot te wachten hadden, het eerst de nieuwe koning van Italië. Twee Italiaansche artillerie-officieren hebben twist gekregen, omdat de een den broeder van den moordenaar, luitenant Bresci beleedigde en de ander zyn verde diging op zich nam. In een duel, dat er het gevolg vanwas, werd een hunner ern aar^ het hoofd vervond. y ^Jeefd. TDe Sfiel kwaad van zich te .wat. men ook van he. ^^gkiden loF van een beleefd Vc. -n, kan men hen niet onthouden. Zie byvoorbeeld eens aan, hoe, altijd volgens het «Iteligio-Philosophi- cal Journal" een Chineesch uitgever een onbruikbaar manuscript terugzendt. Dit deed er een met den volgenden brief «Verheven broeder van zon en maan Zie neer op uw slaaf, die aan uw voeten zich wentelt, die de aarde voor u kust en van uwe genade verlof vraagt om te leven en te spreken. «Wy hebben uw handschrift met vreugde gelezen. By het gebeente onzer voorvaderen zweren wij dat wy nimmer zulk een mees terstuk hebben gekend. Zouden wij het drukken, dan zou Zijne Majesteit de Keizer ons bevelen het tot maatstaf te nemen en nimmer meer iets te drukken dat niet hier aan gelyk was. Aangezien dat niet mogelyk zjjn zou binneu tien duizend jaren, zenden wij sidderend uw handschrift terug en vragen u tien duizend maal vergiffenis. Ziemijne hand is aan uwe voeten en ik hen uw slaaf." Niet waar, het is nog haast pleizieriger van een Chinees een roman teruggestuurd te krijgen, dan aangenomen door een Eu ropeaan. (Kr.) Ingezonden. Mijnheer de Redacteur! Eenige weken geleden heeft alhier eene granaten-ontploffing plaats gehad. De ramp hierdoor veroorzaakt is allen bekend. Vóór dat een twecdo ramp onze gemeente treft, is het zaak op de volgende iciten te wjjzen, (of dc bevoegde autoriteiten alhier met deze feiten bekend zyn, is my onbekend). Welnu M. dc R., het gebeurt meermalen dat door l?yX\i-vnartuigon groote partijen ont- ploibure stoffen wordon vervoerd on wel door liet Noord-Hol landsch kanaal, de Binnenhaven alhier, en zoo verder tot Ryks-Marine werf, zonder dat daar de noodige voorschriften voor genomen worden. Het gebeurt zelfs, dat die vaartuigen sotn9 een gcheelen dag en nacht met dit gcvaarljjk goedje in dc gemeente lig gen. Nog jl. Zondag lag een dier vaartuigen gemeerd by de Nieuwe brug, met een party scherpe patronen aan boord, waarmede het den volgenden ochtend naar Ryks-Marinewerf vertrok, aldaar dezo partij loste in een groote sloep, welke, bemand door personeel der werf, eenige uren later weder met deze party door de Binnenhaven voor tot het fort Oost-Oever. Zoover ik heb kunnen informeeren, geschiedt dit alles op commando van werf-autoriteiten en moet het zelfs eenmaal gebeurd zyn dat de Anna Cornelia* mot dit gevaarlyk goedje geladen voor de Steigerstceg lag en daar heeft gelost in eenzelfde sloep, welke door het Helderache kanaal deze partij bracht ook naar bovengenoemd fort. Als men nu nagaat dat bedoelde Rijksvaartiiigon in do Binnenhaven en de ,Anna Cornolia* voor de Steigorateeg nagenoeg met hun stevon in een politie-burean liggen, dan vraagt men zich afhoe is dit mogelyk dat zoo iets kan gebeuren Doze vraag wonsch ik niet te beantwoorden, da gemeente- en rijkspolitie heeft slochts to onder zookon en zy zal tot do wetenschap komen, dat de wet op hot vervoer van ontplofbare stoflon met voeten getreden wordt en onze gemeente en hare inwoners al dikwjjls aan oen groot gevaar zijn blootgesteld geweest. Als men na het vastgestelde uur, ziet U, de straat schrobt ol een kloed uitklopt, pa» dun maar op, of ge zit er tusschen, maar als Meheer' de wet overtreedt, en nog wel op bovenvermelde wjjze, en zjjne ondergeschikte de daad laat volvoeren, om niet in de kjjkers te loopen, ja ziet U, M. de R., dan aan den lezer om dezen zin verder aan te vullen. Een opmerker. De Oorlog in Zuid-Afrika. De Boeren, die Springs, een belangrijke plaats voor de levering van kolen ten be- 1 (ve van den oosteljjken Rand, in bezit genoü?§p hebben, moeten zich ook hebben meester *"»qiaakt van spoorwegmaterieel, en dreigt ,f-«n te vernielen. Er zjjn Engelsche JF de_ plaats heroveren. Ook de met bosch g zuiden van Johannesburg Övy 1 Tusschen Johannesburg en Krüg£.„:SL wordt op treinen geschoten. Een telegraaf- beambte, die bij Kriigersdorp een lyn her stelde, is doodgeschoten. Een ODgeteekende dépêche uit Kroon stad, den 7den uit Kaapstad verzonden, meldt, dat de Boeren opnieuw beproefd hebben, de spoorlijn op 3 KM. ten noorden vau Kroonstad door middel van dynamiet te vernielen, maar er niet in geslaagd zyn. De dienst van de treinen is echter geschorst. Lord Kitchener heeft de leiding op zich genomen van de oporaties aan de Vaal tegen de Wet, die met President Steyn by Schoemansdrift is. Succes der Boeren. LONDEN, 9 Aug. Lord Roberts seint uit Pretoria van 7 Aug. Ik vrees dat de bezetting van Elands rivier (tusschen Rustenburg en Zeerust) onder luit.-kolonel Hoare, krijgsgevangen is gemaakt na tien dagen tegenstand te hebben geboden Delarey, hoorende dat Ian Hamilton naar Rustenburg naderde en begrijpende dat hy geen kans had om zich van Baden-Powell meester te maken, haastte zich naar Elandsrivier. Ian Hamil ton rapporteerde dat het vuren in de rich ting van Elandsrivier is opgehouden en blykbaar is Hoare krjjgsgevangen gemaakt. Ilamelton verliet hedenmorgen Rusten burg en bracht Baden-Powells strijdmacht mede. De Wet begon gisteren de Vaal over te trekkenlord Kitchener rukt nu op om hem te achtervolgen. Lord Methuen, die op den rechteroever der Vaal staat, is blijkbaar in contact gekomen met De Wet's voorhoede, daar zjjn kanonnen hedenmorgen werden gehoord door lord Kitchener. LONDEf), 8 Aug. Volgen» een bericht aan de Daily Mail" uit Louren^o Marqués koopen de Engelsche agenten hier alle voorraden koffie, suiker en ryst op, volgens FEUILLE3TONT. of)oO— 5) •Niet rjjk, zeg je ging Lindi»' tante voort. ,Maar de Hallwey's hebben immers den beroemden farailieschat, die by milliocnen telt. Prachtige, wereldberoemde steenen en brillanten. Ik heb ze allen gedragen, in Parjjs, in Londen, in Weenen. Weken lang kon ik ergens bly ven en dagelijks tooiden my andere edelgesteenten. De bladen gewaagden er van. Ja, de bewondering, die ik verwekte, ver blindde my en mjjn echtgenoot, wij gaven steeds grootere sommen uit, om onze jjdelheid te bevredigen. Ik straalde in juweelen en in de liefde van Nicolaus. Ach, hoe ver ligt die tyd thans reeds achter mij, en hoe droevig is, ondanks den glans, de herinnering daaraan, wyl wy niet goed gehandeld hebben. Myn geluk, mijn eigen groot geluk viel mede in puin, ik zag hot niet, ik las immers alleen bewondering in aller blikken. Nicolaus, och, wist ge eens hoe innig ik u heb liefgehad." Een traan rolde uit de oogen der oude, blinde dame. Een uur later keerde Lindis van hare avondwandeling over de stadsmuur terug, zacht en op dezelde wyze als zij gekomen was. Toen zij het grijze huis bereikt had en langs de trap naar de beneden woonvertrekken sloop, weergalmde de huisbel schril door de flauw verlichte vestibule. Leonore's sloffende tred deed zich '"(ooren, zy maakte ketting en grendel van d< b 'otcr deur los, en binnen trad een slank met de pet diep in het voorhoofd gedrukt en den kraag van zyn mantel hoog opgeslagen. Een fijn parfum ging van zyne kleederen uit en .vervulde op eon aangename wyze de gang- .Precies alsof hij regelrecht uit de balzaal kwam,* dacht Lindis, en plotseling kwam er eene herinnering by haar op bij den klank dezer welluidende mauncnstcm. .Graaf Hallwey Relindis verschrikte. Had zij den naam ge fluisterd? Ook de genoemde ontroerde. Zoe kend vloog zijn oog naar de in het duister gebalde trap, waarop Lindis was neergehurkt. De jonge officier wilde mynheer Kemper spreken en Leonore geleidde hem naar de werkkamer van haren meester. Lindis echter vloog naar haar speelkamertje, rukte onstuimig de jaloeziën voor de ven sters en knielde voor de deur, luisterend huar oor tegen het sleutelgat aandrukkend. Toen zy na een poos opstond, was haar gezicht vuurrood. Hy is uit tante's familie en by heeft geld gehaald voor zijne wedrennen. Of tanto's diamanten al verkocht zyn?" fluisterde zy opgewonden. DERDE HOOFDSTUK. De advocaten- on notarisfamilie Kemper was zeer oud, zij had steeds in den besion roep gestaan, wyl ton allen tijde krachtige handhavers van liet recht uit haar waren voortgesproten. Onder Karei Kemper, de vader van Werner en de broeder der gryze dame, was de familie er financieel echter niet op vooruitgegaan, hy was wel de minst begaafde van zijn geslacht. Wol arbeidde by even vlytig als zyne voorvaderen, doch voor groote gecompliceerde processen, die veel geld op brachten, was hy nu eeu maal niet in de wieg gelegd. Zyn vader daarentegen was een «sliramort*, een knappe kop geweest, zooals do menschen thans nog zeiden. Hy bewees alleB wat hy wilde, en had tal van processen gewonnen en dHarbjj schatten verdiend. De meest verwikkelde dingen wist hy uiteen te zetten, hy bezat eon gelukkige hand, waaraau alles gelukte wat hy aanvatte. Wat opzien baarde het, toen plotseling do goudgerande kaarten met de kennisgeving der verloving van de zwarte Else met graaf Nico laus Hallwey verschenen Ja, do oude advo caat Kemper was fortuinlyk. Hy had voor den ryken graaf een proces geroerd, die om deze reden eenige malen in de woning van den ouden graaf moest komen. Hier zag hy het «zwartbruine dochtertje' van den advocuat en huwde haar ondanks het protest zyner familie. Hy bezat geen andere naasto bloed verwant dan een jongeren broeder, die in go- meenschap met oen verre bloedverwante, welke op het kasteel groot gebracht werd, freule Stephanie van Bohlcn, die geweldig tegen het huwelyk intrigeerde. Zy vermochten echtor niet om hem van plan te doen veranderen, hy beminde de kleine Elisaheth mot ul do kracht zyner dweepachtigo natuur en trot seerde de gansche wereld. Later, toen graaf Nicolans reeda een jaar of vier getrouwd was, ruimde hy plotseling de ingetreden spanning tusschen hem en zyn broeder, die inmiddels met Stephanie in het huwelijk was getreden, uit den weg en bood hem op edelmoedige wyze een voortdnrend verblyf op Hallwey aan, 't geen het jonge paar dan ook verheugd en met grooten dank aannam. Ludwig Hallwey verkeerde als tweede zoon nu juist niet in byzonder gunstige omstandig heden, daarby kwum nog, dat hjj in zyu jeugd cn als officier by het keurkorps meer dan do helft van zijn vry aanzienlijk vermogen cr doorgebracht had, vóór hy in het huwelyk trad. By zyn toenemenden ziekelyken toe stand, een gevolg van een hartsgebrek, zonderde hy zich met zijn echtgenoote geheel op Hall wey* af en leefdo hier in eon gezonde berg lucht en de heerlyke bosschen geheel voor zijno gezondheid en zyne neigingen, die zich steeds naar het sportleven richtten en waar aan hij na verloop van nogmaals vijf jaar het overschot van zyn vermogen ofierde. Van dit oogenblik af was hy geheel en al afhan kelijk van de genade zyns broeders, aan wiens disch hij met zyn familie at en dronk, en van wiens kas bij by de bekende vrijgevig heid van graaf Nicolaus naar hartelust ge bruik maakte. Het was by dit alles een geluk, dat graaf Nicolaus en zijne vrouw geen kinderen had den, wyl zij dan meer met hunne middelen rekening zouden hebben moeten houden. De zoons van Ludwig en Stephanie zouden als dan ook niet het vooruitzicht gehad bobben op de ryke erfenis van de Hallwey's, die hen nu over veel bitters on onaangenaams deed heenstappen. De levenslustige overmoed der jonge gravin Elisaheth gaf Stephanie aanlei ding genoeg om by haar vroeg - intriges in don dagelykschen omgang nu a zeer spoedig nieuwen te voegen; zy was daarin onvermoeid on kampte met gesloten vizier tegen hare schoonzuster, die zij trachtte to benadeelen in eer. lichaam en leven. Graaf Nicolaus was een hartstochtelijke, excentrieke man, wiens grillen de verkeerde stappen van zijne jonge echtgenoote eerder billykten dan afkeurden. Hij was er op ge steld om in zyne van diamanten stralende sclioone Elisaheth bewonderd te worden on dood alleB, wat den stralenkrans vergrooten kon, die haar bruinachtig, tenger gezichtje omgaf. Hy bedacht alle mogelyke feestelijk heden. die in glansen weelde alles overtroffen en zoodoende weefde hy een feestachtigen glans om de vergoode vrouw, wier prachtige toi letten de verbazing dor wereld opwekten. Het waren corapleete wonderen, die men op Hallwey wrochtte. Ja, het waren onver getelijke tyden op Hallwey. En al berichtten de bladen ook van de buitensporigheden op het kasteel Hallwey, men kon ze toch niet veroordeelen. Graaf Nicolaus was immers eon schatrjjk man, wat kwam het er dus op aan of een enkele avond al eens duizenden van goudstukken kostte. Toen echter tien jaar later de moeieljjkhedon op Hallwey uitbarstten, sprak men geheel anderstoen heette hei, dat graaf Nicolaus totaal geruïneerd was cn dat hun ternauwernood zooveel overbleef om de grootste zorg van hen verwijderd te hou den. De tyding kwam niet verrassend, de meesten hadden haar verwacht, hoogstens verwonderde men er zich over, dat zy zoo lang uitgebleven was. Het gansche ryke Hallwoy-erf was verkwist, weg was ook al de pracht en heerlijkheid, alles, alleB, zelfs do eenmaal zoozeer geprezen gravin Elisaheth. Hoo dac toegegaan was 'i Tengevolge van do conflicten. Het slot alleen was onaantastbaar en bleef dus aan don graaf het schoono, som bere slot met zyn toovertuinen, grotten en lusthuizen, prachtvolle kunstvy vers en raadsel achtige sprookjes. Zjjn jonge vrouw echter had hem verlaten, doch niet vrijwillig. Neon, gedwongen en onder tallooze tranen. Ge dwongen door hem, dien zy tot dusver lief gehad en die zich om harentwil geruïneerd bad tot den bei Iels taf. Hoe dat toegegaan was, dat wist alleen gravin Stephanie, die daarmede haren kuiperijen de kroon had op gezet, die als aangeefster en verklikster zóó lang dienst deed, tot de «zwarte Eise» ver- atooten en veijaagd was door den eigen echt genoot, die haar van trouwbreuk beschuldigde. Gravin Stephanie behield het terrein, haar was do zege zou hot ook met recht ge weest zyn Langen tyd verstreek er, zonder dat er eenige beterschap in den toestand van graaf Nicolaus kwam, die meer on meer in droef geestigheid verviel. Hij verliet zyn kamer niet moer en nooit betrad hy weder zyn too- vortuin, waarin hij zulke onvergetelijke schoone uren had doorgebracht. Zyn broeder Ludwich stierf, zonder hem gezien te hebben, de broeders haddeo in het leven toch zoo weinig met elkander omgegaan, dat ook dit sterfgoval zonder invloed op den ge moed »- kranke bleef. Een schat bezat het sombere Hallwey echter toch nog: twee bloeiende knapen Stepba- nie's zonen speelden onder toezicht van hun gouverneur in do doodacho vertrekken, die eenmaal getuigen waren geweest van de gelukkigste vrooljjkheid, doch thans verlaten on angstwekkend stil waren. Do strengste spaarzuamhoid heorschte er onder het bestuur .van de jonge slotvrouw, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat raateloos bezig was. Het was een bittere strjjd, die zy tegen de armoede had aangebonden en waaraan zi5 de scherpste angels trachtte te ontner- En hot gelakte haar dan ook om met vlyt en een onverdroten volh*- doel te bereiken, dat ijj ziev b»d gofeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1