KLEINE COURANT •i 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wierlngenm No. 2870. Zaterdag 18 Augustus 1900. 28ste laargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK. AUGUSTUS, Oogstmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 4 n. 50 m. Onderg. 7 ti. 16 m. Zondag 19 Maandag 20 Dinsdag 21 Woensdag 22 Donderdag 23 Vrydag 24 Zaterdag 25 N. Maan. Uit het lluitenlaiid. Nog altjjd wordt vruchteloos uitgezien naar aanvulling van de zeer onvoldoende berichten uit China. Nog steeds is het niet duidelijk, wat de mannen, die op 't oogenblik te Peking de macht in banden hebben, eigenlijk bedoe len en willen. Waarschijnlijk is het, dat de gezanten der mogendheden zich alsnog te Peking bevinden, ofschoon zij in hun verblijf voortdurend worden beschoten. De Italiaan- Hche gezant aldaar seinde op den 5 dezer cene betuiging van deelneming met den dood van Koning Hnmbert, die hem door een der Chineesche machthebbende* was medegedeeld. Verder meldde bij, dat hjj sedert twee maan- dee geen telegrammen van zjjne Regceriog ontvangen had. En hij besloot zijn bericht volgenderwijze.In den nacht van 4 op 5 Augustus werden tusschen de Enropeeschc troepen, die de gezantschappen verdedigen, en de Cbineezen geweerschoten gewisseld, waarbjj een Rus gedood en twee Russen gewond wer den. Wjj zijn sedert 30 Juli zonder bericht omtrent de verbondene troepen en hopen, dat zjj niet zullen aarzelen, naar Peking opte- rukken". Een ander bericht nit China meldt, dat de afzender ongedeerd, doch niet veilig is, en dat hjj het zeer wensch el ijk acht, hoe eer hoe beter uit de tegenwoordige positie bovrjjd te Wordem omdat de toestand, waarin de vreemdelingen zich daar bevinden, onaange naam veor do Chineesche Regeering, en voor die vr' ndelingcn hoogst onveilig is. 't Ver trek .ar Tientsin onder het voorgestelde ge leide van Chineesche beschermers wordt nog voortdurend door de gezanten afgeslagen. Zy moeten het er voor honden, dat de tocht op die wjjze hun zekeren dood zou veroorzaken, en dat het dus nog veel verkieslijker is, om de komst der verbondene troepen aftewachten, ofschoon ook het verblijf in de hoofdstad des Hemelschen Rijks verre van bevredigend moet worden geacht. De Russische Regeering moet echter, naar men meldt, haar gezant vergun ning hebben gegeven, om naar Tientsin te vertrekken, doch zy heefi terrns der Chi neesche Regeering te ver- t em gegeven, dat gaat het vertrek op diu wijze door, de Chineesche autoriteiten persoonlijk verant woordelijk Btelt voor de veiligheid en het leven van haren gezant. Over de benoeming van een Duitsch gene raal tot opperbevelhebber over de verbondene troepen in China is men in Frankrijk over 't algemeen verre van tevreden, hoe wenschelyk het ook zou zjjn, dat de mogendheden daar omtrent geheel eenstemmig waren, ten einde de toekomstige gebeurtenissen met vol ver trouwen aftewachten. Na wekenlang gekibbel over het bevelhebberschap, beeft de Duitsche Keizer wol een goed werk gedaan, door een voorstel te doen tot de meest geschikte keuze. De Fransche dagbladpers komt nu evenwel met bezwaren daartegen voor den dag, die doen blyken, dat zy hoegenaamd geen oog beeft voor de gemeenschappelijke belangen van Europa, maar dat zy alleen let op de verwijdering, die door den Fransch-Dnitschen oorlog van 1870/71 ia ontstaan. Onderscheidene bladen in Frankrijk zjjn verbolgen bjj de ge dachte, dat ook Fransche troepen door een Duitschen opperbevelhebber zullen worden aangevoerd. Zy hebben zelfs een oude, ver geten bepaling uit het jaar 1844 weten opte- diepen, waarin do opdracht aan een vreemd officier, om in naam of voorloopig zelfs, het bevel te voeren over een Fransch leger of armee-korps wordt verboden. Een der gematig de dagbladen laat zich nog uit, dat Frankryk zich over de bewuBte benoeming niet mag verheugen of bedroeven. Andere bladen durven zelfs beweren, dat Frankryk door Duitschland op sleeptouw wordt genomen. De berichten van het oorlogstooneel in Zuid-Afrika laten duidelijk uitkomen, dat de Engelschen, die meenden door de verovering van Pretoria, het pleit geheel gewonnen te hebben, nog ontzettend veel last hebben van de Boeren, die hen maar in 't geheel niet met rust laten. Inzonderheid de Boercn- a ivoorder De Wet maakt hun het leven in het overwonnen land ontzettend zunr. Van tjjd tot tijd worden de Engelsche bevelhebbers verrast door de verschijning der Boeron- troepen uit strekon, waar ze niet werden verwacht. Op allerlei manieren en op ver schillende punten worden de Engelschen be stookt door hunne lastige vjjanden, die hnn geen rust gunnen. Uit oen en ander blykt duidelijk, dat de Boeren zich heel gemakkelijk bewegon, en een uitnemend gebruik maken van hunne uit den aard der zaak grondige bekendheid mot de gesteldheid van hot land. Lord Roberts, die dagelijks heeft te zorgen, voor het overseinen van oorlogsberichten naar de Regeering in het moederland, slaat vaak den bal erg mis in zjjne rapporten omtrent de gesteldheid van den vjjand en diens ver moedelijk verbljjf. Meldt hjj, dat De Wet is ingesloten door de Engelsche troepen, dan duikt de ingeslotcne spoedig weer elders op, waar de edele lord hem iu 't geheel niet had verwacht. Nu en dan bestaat er, volgens de Engelsebe berichten, volstrekt geen kans voor de Boeren om te ontsnappen later bljjkt het, dat de verslaggevers niet juist waren ingelicht. Treurig voor de Engelschenhunne verliezen aan gewonden en zieken zyn zeer groot, en by de verwikkelingen in China zou men zoo graag meer troepen ter beschikking hebben. H'lUdWSTIJDlftGEV HELDER, 17 Augustus 1900. Mejuffrouw M. E. E. Paesie, alhier, heeft Dinsdag 1.1. met guustigen uitslag te Amsterdam examen afgelegd als hoofd onderwijzeres. De Weesinrichting te Huisduinen, waarop wjj in dit blad reeds meermalen de aandacht vestigden, is Dinsdagmiddag geopend. Tegenwoordig waren by deze plechtigheid het Bestnur, de Commissie van Toezicht en eeuige belangstellenden. Zooals by dergelijke gelegen heden gebruikelijk is, werden toespraken ge- honden, waarbjj men wees op het goede doel, dat deze stichting beoogt, dank bracht aan allen, die aan de totstandkoming van deze inrichting hadden medegewerkt en de beste wenschen uitte voor de toekomst. Het eerste gebouw, dat in gebruik is go- nomen, staat aan den voet van hst duin, en hoewel klein, is zeer doelmatig ingericht en ziet er inwendig wel eenvoudig, maar netjes uit. Door den geldelyken steun van den be kenden philantroop, den heer P. W. Janssen van Amsterdam, heeft men dit tot stand kun nen brengen. Reeds 11 verpleegden z^'n in de inrichting opgenomen en daar nog velen een plaatsing verzocht hebben, zal men wol spoedig, zoo de financiën zulks toelaten, een tweede gebouw voor het doel moeten inrichten. In deze weosinrichting worden opgenomen weezen, hali-wcezen en onverzorgde kinderen, van beiderlei kunne. De verpleging ge schiedt in paviljoenen (afzonderlijke huizen) ieder op zichzelf een hnisgezin vormend, doch hoogstens bestaat zulk een huisgezin uit 30 personen. De opvoeding berust op chris- telijken grondslag in Ned. Hervormden geest. De verpleegkosten bedragen flOOperjaar voor dén kind. In bjjzondcre gevallen kan nen kinderen tegen verminderde bjjdrage of gratis geplaatst worden. Het bestuar der vereeniging is opgedragen aan 5 personen, hetwelk bestaat uit de heeren F. Sant, Voorz., Ds. J. W. Margadant te Oudewater, Vice- Voorz., W. Lammers, lste Secretaris, S. Krjj- nen, Penningm., en G. A. Niessink, 2de Secretaris Directeur. Dit bestuur wordt bijgestaan door een Commissie van Toezicht bestaande uit de heeren C. J. J. H. Van Kempen, A. W. Drijver efi Th. Terra, terwijl tot moeder is aangesteld mej. C. B. H. Waldenmuier. Aan het slot van dit verslag voegen wjj den wensch, dat vele deze nuttige stichting financieel mogen steunen, 't zjj door toetreding van lid, 't zjj door schenking eener geldelijke bjjdrage. Woensdagavond 1.1. werd door de plaatselijke vereeniging van V o 1 k s w e er- baarheid" in 'tCafé Central" een ver gadering gehouden, waar besloten werd tot oprichting vau een schietvereeniging onder den naam >Schietvereeniging Weer baarheid afdeeling Helder". De statu ten dezer onderafdeeüng werden behandeld en vastgesteld, die aan de Koningin ter goedkeuring zullen opgezonden worden. Deze koninkljjke goedkeuring is noodza kelijk, om van Rijkswege de benoodigde geweren te verkrijgen en om over instruc teurs, bekend met de behandeling dezer wapenen, te kunnen beschikken. By de Directie der Marine alhier, is Woensdag jl. openbaar aanbesteed, de levering van 6.000.000. K.G. Eng. steen kolen (Cardiff.) Ingekomen 4 biljetten als volgt: De Leeuw en Philipsen te Rotterdam f 24.87.- A. SillekenB, 's Hage f 24.70. F. J. Ber- gendaal. Arasterdam f 20.88. Bnjjs Co. id. f 19.70*. Voor je pleizier uit. Een matroos van het hier liggende pant- serdekschip Gelderland" vertoefde dezer dagen te Rotterdam. Hjj bracht een bezoek aan een bierhuis in de Raamstraat aldaar, waar hjj bg een vechtportjj door een pol derwerker uit Bergen- op Zoom met een bierglas op het hoofd werd geslagen. Tegen den dader werd proces-verbaal opgemaakt, en de gewonde matroos werd in net Rot- terdamsche ziekenhuis verbonden. Nieuwe gemoedsbezwaren. Een Heldersohe adventist weigerde op godsdienstige gronden 's Zaterdags dienst te verrichten en werd daarvoor door den krijgsraad tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld. In de Haarlemsche gevangenis weigerde hg wederom Zaterdags werk te doen en men strafte hem dan telkens door hem Zondags op water en brood te zetten. De Rijksmiddelen. De schatkist heeft in Juli f 10,818,600 ontvangen, tegen f 11,276,100 in dezelfde maand van 1899. Tegeuover 10 middelen, die te zamen f578,907 meer hebben ge geven, staan er 12 met eene vermindering van f966,476; blyft dus een nadeelig ver schil van 3.8 ton. D,t is, na den buiten- gemeenen voorspoed in het eerste halfjaar, een tegenvaller. Intusschen, bg verreweg de meeste der bedoelde 12 middelen is de kleine opbrengst het gevolg van tjjde- Ijjke oorzaken. Tegenover het verschijnsel dat het ge distilleerd tot ongeveer f2.3. millioen is gestegen d. i. f123,800 meer, bljjvtra de accijnsen op bier en wjjnen traag vloeien voor de maand is er weer een lichte achteruitgang, en voor de zeven maanden beloopt de vermindering f 28,900, terwijl er bij de raming voor dat tjjdvak een te kort is van f63,500. Ambtenaren der N. Z. A. S. M. De vast aangestelde ambtenaren en be ambten der N. Z. A. S. Mdie door de Britsche Regeering verdreven zyn, worden geacht buitengewoon verlof te hebben zon der behoud van salaris. Teneinde den onvrijwilligen verlofgangers te gemoet te komen in hnn levensonderhoud, zal de Maatschappij hun tot nader order maandelyka toekennen Aan gehuwden met gezin f 90.on- gehuwden f60.per maand. Voor ieder salaris dat de ambtenaren genoten boven 20 's maands f2.en f 1.25 toelage tot een maximum van f 250 's maands. Beambten die minder dan 15 's maands genoten f 40 en f 30 's maands. »Het staat", zegt de directie verder, »den verlofgangers vry om gedurende hun verlof tijd tijdelijke werkzaamheden voor anderen te verrichten. Van de daarvoor genoten verdiensten komt mindering van bo venbedoelde toelage. Zoodra de directie hunne diensten in Zuid-Afrika weder noodig heeft, moeten de verlofgangers zich op het door de directie te bepalen tjjdstip weder te Pretoria aan melden. De reiskosten naar Pretoria zullen, wat de ambtenaren en beambten betreft, ten laste der Maatschappij komen, volgens de daaromtrent bestaande bepalingen. Hjj, die tjjdens het gedwongen verlof eene vaste betrekking aanvaardt, moet daarvan onmiddellijk aan de Directie kennis geven". (N. G. C.) Dure kool. Als een groote bijzonderheid wordt ge meld, dat door J. de Boer, te Heer-Hugo- wa&rd, Zaterdag op de veiling te Broek- op-Langendjjk gele kool is aangevoerd, die niet minder dan f 18 per 100 stuks op bracht. De politie iu den Haag heeft in het Haagsche Bosch aangehouden een zekeren van B., die gesignaleerd was wegens het heimelijk wegvoeren van een mindeijarig meisje en sedert geruimen tjjd voortvluchtig. V. B. verzettte zich hevig bg zjjne arrestatie. Eenige toegesnelde politie-agen- ten brachten hem naar het commissariaat over. In de strafgevangenis te Assen is een der gedetineerden krankzinnig gewor den. Men vond hem in deerniswoardigen toestand in zyn cel liggen. Hjj had de ruiten van zijn venster met de vuisten vernield en daar met een stak glas zich den bnik opengescheurd. Aan een der politiebureaus te Am sterdam werd voor eenige dagen ontdekt, dat het regende en nog wel vrjj erg ook. Toen een onderzoek werd ingesteld, bleek, dat al het daklood was weggesneden, ook het lood in het gebouw, tot zelfs de lucht buizen van de arrestantenlokalen. De schuldige bleek to zjjn de in het bureau wonende conciërge De R., die ook bleek zich schuldig te hebben gemaakt aan verschillende kleine diefstallen. De zaak is in onderzoek. (Tel.) Men meldt uit 's-Gravenhage Aan de politiebnreelen en op andere plaatsen in de stad zyn biljetten aange plakt, waarin vermeld wordt dat f 50 be- looning wordt uitgekeerd aan den vinder van een te Amsterdam verloren kortharig hondje, veel op een hazewindhondje ge- ljjkende, doch zwart van kleuï. Het is een black and tan terrier. Dit zon nu op zich zelf niet bijzonder vermeldenswaard zyn, ware 't niet dat door de te Amsterdam wonende eigenaars, een ouderpaar, een dringend beroep wordt ge daan op den eerlijken vinder en op 't pu bliek in bet algemeen, omdat het vinden van het diertje het leven kan redden van een kind, dat ziek is geworden na bet ver lies van het hondje en kwjjnend blijft, nu tot dusver zyn speelkameraadje niet terug gevonden is Een verjaring, van welke mtn te vergeefs een tweede voorbeeld zou zoeken is volgens een bericht dat het »Mdbl. t. d. Verv." ontleent aan het »Wbl. t. bev. v. Gen. die van de slaapster van Tonelles, die reeds sedert lang besproken werd, en het 16e jaar van haren lethar- gischen toestand thans is ingetreden. Toen zij, tengevolge eener sterke gemoedsbewe ging, plotseling insliep, was zy 19 jaren oud. Zy is uiterst mager en vreeseljjk bleek. Toch telt haar pols meer dan 80 slagen. Zij ligt te bed met samengevonwen ban den. Licht men haren arm op, dan blyft deze in die houding staan. Zjj is volstrekt ongevoelig over hare geheele lichaamsop pervlakte. Met moeite wordt zy doormid del van eenige voedende lavementen in 't leven gehouden. Handel in vrouwen. De Avondp." maakt melding van zekere firma Metz Co. ts Amsterdam, ook wel bekend onder den naam van Dolder&Co., welke firma er een huwelijksbureau op nahoudt. Een fabrieksarbeider te Enschedé, die langs >den meer en meer gebruikeljjkeu weg" een vrouw zocht, ontving in antwoord op zyn advertentie een circulaire van den volgenden inhond: Wilt u spoedig een goed huweljjk aan gaan, adresseert u dan, in het volste ver trouwen, tot ons kantoor, hetwelk zich spe ciaal belast met het bezorgen van alle net te huwelijken in alle standen. Zeer veel goede en gelukkige huwelijken zyn door ons in het tjjdvak van 22 jaar, dat ons kantoor bestaat, met het meeste sucoes tot stand gebracht. De vaste con ditiën, hieraan veroonden zjjn le. Toezending van f5 voor de voorloo- pige administratiekosten en bemoeiingen. 2e. Opgaven van naam, woonplaats, on- derdom, beroep, godsdienst en wat door u het liefet wordt verlangd. 3e. Toezending van portret. 4e. By slaging betaling f10. Slaging verzekerd, daar wy zoolang voor u werken, totdat u naar genoegen goed ge slaagd xjjt. Zoo verbljjve in afwachting, onder aan beveling, Met achting, De directie, W. METZ Co. Kantoor geopend van 102 eh van 4—9 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Stiptste geheimhouding verzekerd By de circulaire was nog een kort briefje gevoegd, luidende als volgt P. S. Wjj hebben direct zeer veel goe de vrouwen voor u disponibel meest allen met eenige middelen. Wy kunnen u dus terstond helpen en tevreden stellen" Men zy gewaarschuwd Het spoorwegongeluk bij Rome. Nadere bijzonderheden over het spoor- wegongeluk by het station Castel Giubileo op de ljjn naar Florence doen uitkomen, dat het te wjjten is geweest aan nalatigheid van het personeel van de machine van den tweeden trein, dat geen acht sloeg op de seinlichten van eeu tien minuten vroeger vertrokken trein. De eerste moest in het station wachten daar de locomotief schade had en de tweede liep in volle vaart er op in. Bij hot eerste onderzoek vond men 12 dooden en 40 gewonden, van wie 15 zwaar. De puinhoopen van nog twee wagens moesten worden opgeruimd en men vreesde, dat zich daar nog vele dooden en gekwetsten onder zonden bevinden. De koning en de koningin begaven zich 'a nachts dadelijk toen zjj van het oDgeluk verwittigd waren, naar de plaats des onheils, welke ongeveer 10 kilometer van het koninklijk paleis ligt. De koningin keerde te 4 uur 's morgens met grootvorstin Peter, haar zuster, naar het Quirinaal terug, terwjjl de koning in gezelschap van grootvorst Peter, die met zijn gemalin met den schrik vry was ge komen, tot zes uur bleven om het reddings werk zelf te leiden. Behalve het Russische vorstenpaar bevonden zich ook de Belgische en Turksche deputatiën, die de koninkljjke begrafenis hadden bijgewoond, in den trein. De Belgen kwamen er niet zonder onge lukken af, zoonis ons reeds geseind werd, doch de Turken bleven onverlet. De dadelijk ontboden hulptrein bracht twee geneesheeren mede, doch in der haast had men instrumenten en verbandstotfen vergeten, de lichten waren bovendien uit en de telegraaf van het station werkte niet. Bjjna alle gewonden hadden beenkwetsuren. De dooden zjjn bjjna niet te herkennen. Men kon slechts een hoofdbeambte en eenige officieren aan bnn uniformen herkennen. De passagiers uit den verongelukten trein liepen de spoorbaan terug om een derden trein uit Rome komende, door bun kreten tegen te honden, daar de lichtsignalen der baanwachters niet werden opgemerkt. Het gedrag van den koning wordt zeer geroemd. Hjj sprak den gewonden moed in en bemoeide zich in het bijzonder met den afgevaardigde Massimini, die gewond was en nog onder de puinhoopen lag. De koning hielp zelf mede den ongelukkige te verlossen. Hy verliet het terrein eerst, nadat alle gewonden in den hulptrein waren opgonomen. Toen bleek pas, dat hjj zelf aan den elleboog gewond was. Onder de gewonden komen enkele Duit- schers voor. Onder de zwaargewonden zjjn de bekende pater Vannitelli, wiens beide beenen verpletterd zjju, generaal Driquet en de senatoren prins Chigi Negri en Fogazzaro. Het vergaan van de „Framée". TOULON, 14 Augustus. Officieren van de »Brennus", die nier zyn aangekomen, zeggen, dat liet ongeluk met de Framée" aldus is aangekomeuAdmiraal Fournier, die een bevel wilde gevgu aan de Framée". liet haar dicht bg koinen. Daar de cor mandunt van de Framée" vond, dat zyn schip te dicht by de >Brennus" was, gaf hjj bevel aan den man aan bet roer om af te houdendeze begreep het bevel ver keerd en haalde naar rechts uit. De Fra mée" liep toen op den voorsteven van bet pantserechip en sloeg oui. De bemanning die beneden sliep, stierf opgesloten. De commandant van de Framée" bleef op zjjn schip en weigerde beslist alle hulp van de »Brennos". Hy ging met de Fra mée binnen drie minuten naar den kelder. De Oorlog in Zuid-Afrika. I De correspondent der Daily Mail" te Loren^o Marquez seinde Dinsdag »De Boeren hebben Machadodorp ver laten en Waterval-Onder sterk bezet, II et Komatipoort-commando is versterkt met 140 man en 4 kanonnen. Een groot deel van Louis Botha's kamp, tenten en voor raad te Dalmnnthun is Zaterdagochtem door brand vernield." Reuter seinde Zondag uit Ermelo, dat. de Boeren, die hun wapens aan de Eugol- schen ingeleverd hadden, en later door de Boeren gevangen waren genomen, vrijge sproken zyn van de beschuldiging van hoogverraad en zich nu weer by huu com mando's voegen. LONDEN, 14 Augustus. Lord Roberts se nde Dinsdag uit Pretoria Methuen en Kitchener volgen de Wet en Stejjn nog steeds en waren gisteren te MoJderfontein j op 16 K.M. ten oosten van Ventersdorp. Methuen was iu aanraking met de achter- F s hoede van de Wet. Kitchener seint hedenochtend acht uur uit Schoolplaats, op 13 K.M. ten oosten van Ventersdorp Gisterenavond heeft de Wet drie van zyn eigen wagens laten springen. Zestig Engelsche gevangenen en een officier zjjn ontsnapt uit de Wet's kamp. Zy vertellen, dat Steyn iu het kamp onder toezicht wordt gehouden. De Wet is ver plicht geweest eenigen krijgsvoorraad weg te werpen en heeft vjjftig uitgeputte paar den in den steek gelaten. Gevang.uen be vestigen het gerucht, dat Methuen een van de Wet's kanonnen heeft vermeesterd en gisteren het voornaamste konvooi kracht dadig heeft beschoten. Buller's inarech naar het noorden heeft een goede uitwerking. Een veldcornet en 182 burgers van bet Standerton-commando hebben zich gisteren overgegeven. Bennet Burleigh, correspondent van de Daily Telegraph", is erin geslaagd Bel- fast te bereiken en heeft Bot ha een bezoek gebracht in zjjn hoofdkwartier. Burleigh seint nu uit Middelburg, dat destydB een commando van driehonderd man, meest politie en Ieren, met geschut Belfast bezet I hield, doch de hooidmacht, woarechynlyk 8000 man, kampeerden op Bothasberg, ten i N. van Beliast. Daar verwachten de Boe ren de Wet. De Boeren zullen destelling te Belfast verdedigen en daarna Machado dorp, maar Burleigh herhaalt, dat de Boe- 4 ren zeer gedemoraliseerd zyn. Zy zetten de guerrilla met woede voort en geeselen en verminkon negerspionnen. Treinen, gevuld met Boerenvrouwen en kinderen, komen nog steeds aan. De spoor lijn is onbeschadigd voorby Middelburg. FEUILLETON. EGON's VROUW. •D'OKS*— 7) De achoone Bictinghoff was echter niet de laatste achternakomster van het pleiricrtochtje. Van den anderen kant werd thans een heer zichtbaar, wien men ondanks de bnrgerklee- ding, de stramme militaire houding duidelijk «Egon Hallwey. Wel verduiveld!* Baron Schlichting was in een oogwenk weder op do beenen en rende den aankomende te gemoet, die, zoo jnist eerst aangekomen, nog de spo ren van zijn wandeling op de met stof bedekte klceren droeg. ,Een gelukkig gesternte heeft u voorgelicht. G iksvogel, die ge «jjt» Schliehling trok den genoemde, een slanke, knappe, jonge man, in den kring der dames, die ter zjjner be groeting opatonden. .Wjj zjjn hier een weinig entre nous, mjjn waarde graaf,* lachte de baron. «Maak maar geen complimenten,* fluisterde hij hem toe, .begroet de dames later volgens vorm en gebruik, doch laat ons thans vroolyk en vergenoegd zjjn. Wjj zullen maar dadeljjk op de weide een spelletje gaan doen.» Met con vergenoegd hoofdknikkon sprongen de dames op. Hallwey voelde menigen t eed eren hand druk by de wilde verwarring van hot opbre ken zoete mcisjesoogen lonkten hem toe, menige fiere hals boog zich dieper hjj den groet van den scboonsten cavalier der resi dentie en «Hallo, den berg afj* comman deerde Schlichting, allen vooruitsnellend. Gelijk reeën sprongen zy lichtvoetig het steile pad af, naar de weide toe, die zich, gelyk een groene band om don berg slingerde. Graaf Egon's oogen hadden slechts ééne gezocht in de rjj der dames, de schoone hof dame. Zjj had zich van de (heentrekkende* zwerm weten los te maken en nu stonden beiden al leen tegenover elkander. Een donkere blos overtoog het witte effen gezichtje. .Welkom,* fluisterde zy zacht en innig. «Eugenie,» antwoordde hjj eveneens met eene hartstochtelijke beweging. .Ik heb n geroepen.» ,En ik ben gekomen,» voltooide hy den zin. Maar kom dan toch, graai Hallwey, en trek u freule van Bictinghoff een weinig aan, zjj klaagde daar straks over vermoeidheid,* riep baron Schlichting een weinig boosaardig van de helling van den heuvel naar boven. Het was immers reeds lang bekend, dat de beiden daarboven elkander tot waanzins toe lief hadden, dat het echter zoo spoedig niet tot een huweljjk kon komen, wjjl de schoone Bietinghoff doodarm was, terwjjl hjj met zjjn toelage van huis maar juist zjjn eigen uitga ven bestreed. Kom morgen vroeg om zeven uur bjj do zes beuken aan don boschvjjver,» vroeg Euge- nie met een betooverenden oogopslag. Ge wilt me dan eindeljjk zekerheid geven,* vroeg Hallwey met een zonderling vibrec- rende stem. ,Egon, wjj willen elkaar daar in dó vrjje natnur, onder God's blauwen hemel zegeen, dat wjj elkander zullen toebehooren voor het gansche loven.* De koele terughouding van de troteche hof dame verdween als snoenw in de zon voor de vlammende blikken van haren begeleider, die langzaam, voetje voor voetje, den heuvel afging, aan wiens voet de anderen hen reeds stonden op te wachten. Engenie.* Een wereld van gevoelens lag er in deu toon en den blik van den graaf. «Mijn, mijn geluk,' juichte hjj bjjna luid en voegde er met zachte stem haastig aan toe Waarom thans dien dwang, waarom op dit oogenblik do zalige vreugde ^niet ten volle genoten. Maar morgen zal ik er wezen. Zou den er wel twee gelukkiger menschen zjjn dan wjj, Engenie?* De slanke hand dor hofdame drukte gerust stellend zjjn arm. «Baron Schlichting,* riep zjj tegelijkertjjd met een helder klinkende stem. .Gjj staat met zulk een volharding naar ons te kjjken, dat ik ernstig bevreesd ben voor uwe halsspieren. Waar staat ge toch zoo aandachtig naar to luisteren De algemeen bekende ironische lach kwam op het bekoorljjke meisjesgelaat, te voorechjjn en gaf daaraan voor het oogenblik ietaonbo- schrjjfeljjks schalks. Baron Schlichting bleef onveranderlijk, hjj scheen geheel en al oor. ,Een kwaad voortecken,* zeide hjj cindo- ljjk met geveinsden ernst. «Hoort ge ginds de 8potljjster niet Alles, wat wjj onder haar spottend gekrjjsch besluiten, wordt verjjdold. Hot volksgeloof hecht aan dezen vogel ooo groote beteekenis.* De aanwezigen barstten in een vrooljjken lach los. Do baron was wcrkeljjk een onover trefbaar mensch in gezelschappen. ,Och kom,* riep Engenie van Bietinghoff, niet minder kalm dan de eerste spreker. .Dit wel wat al te krasse bjjgeloof bad ik niet van n verwacht, ik voor mjj ben er echter vrjj van dit misleidende spottend lachen van dozen akeligen vogel ia de boomen zou mannen doen beven Waar het onverstand toch al toe leiden kan. Overigens zou het mjj hard tegenvallen, wanneer het bjjgeloof zich be waarheden mocht, want ik onderhandelde juist met graaf Hallwey over de eerste wals in de Kurhansreunie, die ik open wilde hou den in de bljjde verwachting, dat gjj mjj, waarde baron, als beste walser bekend, daar toe zoudt komen halen. De afscbuwoljjke vogel heeft nu dezen wensch al bjj zjjn opko- o, verjjdeld.' Ik ben ontroostbaar,» ceido baron Schlich ting met een ironisch diepe buiging en onder het lachen der omstanders. De schoone hofdame ging voor zeer slag vaardig en rad van tong door, de spottende en scherpe wjj ra echter, waarin zjj zich ver dedigde, harmoniëeerde zeer weinig met hare jeugd, waaraan een ietwat minder scherpe taal vrjj wat beter gepast zou hebben. Wellicht, omdat go zelve zoo ongeloovig zjjt, besteedt gjj eenige moeito aan mjj, freule, hot zon u wel eens kunnen gelukken om mjj voor een ongeloovigen Thomas door te doen gaan.' Daartoe is zeer zeker niet veel toe noodig, wanneer men voor de waarheid zjjner over tuigingen zoo openljjk uitkomt.' Engenie's lach krenkte een weinig. Baron Schlichting boet zich in de onderlip. De schoone Bietinghoff werd stecdB per soonlijk, wanneer men sich in een woorden- etrjjd met haar inliet, en welk een bekoorljjke verscheidenheid van uitdrukking wist zjj aan haar zilveren lach te geven. Met een snelle wending brak de baron het gesprek af en wendde sich tot Hallwey, die pjjnljjk aangedaan door Eugenio's antwoord, mot somber saamgetrokken wenkbrauwen in het kreupelhout langs den rand der weide staarde. Zoekt ge ook soms het nost van den spot vogel lachte de baron. Ik denk over den aard daarvan na,* ant woordde deze, onaangenaam opgeschrikt, doch met lichte scherts. Dan moet ge ver teruggaan, waarde graaf, er loopen zooveel sagen aangaande den spot vogel, die oigenljjk niets meer kan dan de menschen ergeren met zjjn onuitstaanbaar ge lach. Men wil beweren, dat het de koekoek zon zjjn, die in den voorzomer plaagt en zoo verleideljjk lokt en die later do tonen en den lokroep vergoet, hjj brengt dan alleen het spotgelach te weeg, dat door merg en been gaat. Doch thans aan het spel, dames en heeren.» 'e Avonds laat, toen in den Knrtuin de laatste klanken der muziekwaren weggestor ven, schreed Egon Hallwey, in diepe gedachten verzonken, nog eenmaal den weg naar de hoogte op. Het gelnk was oorzaak, dat hjj de rust nog niet kon vinden, die hjj anders dringend noodig had na de verre reis. Het laatste daglicht verdween boven de bosschen, een smalle, rooskleurige streep zoomde den horizont, die weldra mot zwarto nachtwolken bedekt was. Het zachte gesais in do takken en het ge kweel der kleine gevederde zangers maakte hem droomerig en ernstig gestemd. Met de armen over de borst gekruist loncde hjj tegen den stam van een beuk en keek het diepe dal in, dat thans op zjjn weido niets meer verried van het luidruchtige leven, 't welk er heden op gchcerscht bad. Al die slanke gestalten in witte kleedjes en met bloemen in do haren, die bier gezongen en- gedarteld hadden, sluimerden thans daar beneden in do huizen, en onder haar Eugenie van Bie tinghoff. liet zon terstond middernacht zjjn. Door drukkende warme lucht kliefde een felle bliksemstraal. Met een snelle beweging richtte de graaf zich op, doch ontsteld deinsde hjj terug zwaar gesluiorde vrouwengestalte stond voor hem. Eugenie.' mompelde hjj verheugd. Neen, niot Eugenie,* antwoordde een meisjesstem. ,Ik ben u gevolgd, ik zag n nog naar bniten snellen, na de feestelijke van den avond. Ik wist, dat ge nog eenmaal de plek zondt opzoeken, waar go heden den boker des geluks gedronken hebt. Nn ben ik hier gekomen, om n to waarschu wen, Egon Hallwey, drinkt niet te veel van het zoete vergift. Laat nw oog vallen op andere bloemen, die wel minder in schoonheid prjjken, doch langer geuren on voor u alleen. Aan uwo horst verwelken zjj nimmer. Laat de trolache schoonheid loopen, zjj brengt u den hemel niet. Eugenie kent gcono ontbe ringen, uwe liefde kan haar niot nllcon scha deloos stellen. Zjj is daartoe niet onbaat zuchtig genoeg.' Waarom onthnlt go uw gezicht niet, be koorljjke waarschu water Wat ik u verzoekon mag, een open vizier.* «Gjj kent mjj zeer goed, en ik ken nwe liefde voor do hofdame.* Komaan, genoeg hierover, owc raadgevin gen vloeien uit oen slechte bedoeling voort, bemoei n liever niet mot dingen, die n toI- strekt niet aangaan, ik let zelden op derge- ljjko waarschuwingen.* Het meisje scheen te ontstellen. Bliksem snel draaide zjj het hoofd om en maakte een beweging alsof zjj vlochten wilde. (Wordt vervolgd.) .*1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1