KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen EGON's VROUW. No. 2871. Woensdag 22 Augustus 1900. 28sts Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. o9. ADonnomont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 877sCt. id. franco per post 75 id. fl.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidgtr»»t. Advertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaateruimte berekend. A (tvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. l!it het Uiiitenland. Volgens de berichten, in het laatst der vorige week uit China ontvangen, bevindt zich de hoofdstad van het Uemolsche Rjjk Peking thans in de macht der verbon dene legers. Ook bljjkt het nit die berichten, dat do gezanten dor mogendheden behouden zjjn gebleven ze zjjn als uit den doode weer opgestaan. Maar wat nu de zaken heel zonderling en verbazend lastig maakt, de Chineesche Regcoring is er intusschen van door gegaan. Met pak en zak is zjj getrok ken naar Hsi-Ngan, een stad, welke diep in het binnenland ligt, ongeveer 1000 K.M. ten westen van Peking, 't Is zoo goed als on mogelijk, dat het vereenigde leger daarheen zal trekken, om wraak en straf voor het ge beurde te eischen. Wat nü te doen Geluk kig zjjn de gezanten der mogendheden weer ter beschikking, om in deze raad en voorlich ting te verstrekken. Misschien verdient het aanbeveling, om te wachten, totdat de Chi neesche Regeering uit eigen beweging uit haar schuilhoek terugkeert. Daartegenover staat echter de bosliste uitspraak van Keizer Wilhelm van Duitschland, dat niot slechts het ontzet der gezanten, maar ook de voor beeldige bestraffing der schuldigen, genoeg doening voor de aangedane beleediging en waarborgen voor de toekomst worden geëischt. En ook de President der Fransche Republiek heeft zich in geljjken geest uitgelaten. De gezanten zyn nu wel bevryd, doch bet overige deel van het program is nog onuitgevoerd. En voor die uitvoering is de aanwezigheid der Chineesche Regeering bepaald noodig. De weg van onderhandeling zal moeten wor den ingeslagen. Wellicht kan daarvoor het optreden van den bjj de Europeanen bekenden Chineeschen staatsman Li-Hoeng-Tsang dienen en «pu de bemiddeling van Japan zeer nuttig kunnen zijn, om tot een goed einde te geraken, liet terugtrekken van de geheele Chineesche Regeering naar het binnenland schjjnt er evenwel op te doelen, dat men met de mo gendheden van Europa volstrekt niet in aan raking wenscht te komen. Komt het echter eenmaal zoover, dat het onderhandelen begint, dan wordt het hoogst moeiljjk, om den toestand voor den vervolge te regelen. Niemand schynt er besef van te hebben, hoe dan te handelen, en daar er onderscheidene mogendheden zjjn, zal het spreekwoord ook in deze wel gelden veel hoofden, veel zinnen. En blijkt het, dat de eens begonnen strjjd moot worden voort gezet, dan zjjn de moeieljjkheden niet minder. Dan moet de veldtocht worden vervolgd in een zoo vreemd en zeer uitgestrekt land, tegen eene Regeering, die op zoo grooten afstand haar verbljjf heeft gevestigd. En dan komt er dadeljjk een ernstig bezwaar op, ten aan zien der opdracht van 't bevelhebberschap aan graat Waldersee. De inneming van Peking maakt een einde aan die opdracht, omdat de overeenkomst tusschen de mogendheden zich bepaalde tot de opraarsch in de cëno provincie, waarin Peking is gelegen. Intusschen is graaf Waldersee met zjjn staf geïnstalleerd en reis vaardig, en als nu zjjne reis naar het Oosten doorgaat, zal het moeten zjjn voor het onder nemen van verdere tochten, van nieuwe ge vechten met de «beschaafde barbaren», zooals de Chineezen thans genoemd worden. De be voegdheid van den opperbevelhebber zal dan opnieuw moeten geregeld worden. Over het geheel is de toestand zoodanig, dat het wel zeer de vraag zal zjjn, of de zoo noodige eensgezindheid onder de mogendheden zal bljjven bestaan, totdat de Chineesche ver wikkelingen tot een goed einde zullen zjjn gebracht. Onderweg naar China werd dezer dagen een aardig blijk van verbroedering gezien. Het Duitsche schip «Wittekind», met troepen voor China bestemd, lag te Port- Saïd aan de kade gemeerd, toen daar het Fransche transportschip Aquitainë" naderde. De Duitsche commandant liet zjjne man nen langs ééne zjjde van het schip in gelid scharen en luide hoera's aanheffen voor de Fransche kameraden, terwjjl de muziek aan boord de •Marseillaise' speelde. De Fran- schen, met hun levendig temperament ge raakten bjj deze verrassende begroeting schier buiten zichzelfzjj juichten, klapten in de handen, wuifden roet zakdoeken en riepen Leve Duitschland Tot weerziens in China De Fransche officieren deelden in deze vriend schappelijke begroeting. De berichten uit Zuid-Afrika bevatten den laatsten tjjd mededeelingen omtrent een com plot aldaar, gesmeed met het doel, een aan tal Engelscho officieren, en inzonderheid Lord Roberts onverhoeds te overvallen en gevan gen te nemen. Deze samenzwering is, vóór zij tot uitvooring kon komen, ontdekt en vcr- jjdeld, en thaDS wordt deze geruchtmakende zaak onderzocht cn behandeld. Mon zal het onderzoek moeten afwachten, om te beoor- deelen, welke feiten er inderdaad hebben plaats gehad, en welke personen er wor den bekende namen genoemd er aan schul dig staan. De Engelschen zei ven beginnen intezien, dat de Boerenbevelhebber De Wet door zjjn flink en behendig optreden hunne bewonde ring verdient. Tegenover bekwame, verdien- Bteljjke hoofdofficieren van 't Britsche leger met eindelooze reeksen soldaten stellen zich de landlieden van het veld, eenvoudige Boeren, in ongeregelde benden, die van den oorlog slechts één deel kennen het juist schieten. Hun aanvoerders zjjn landlieden als zij, even weinig bedreven in de kunst van den krijg. En aan een van deze Boeren is het gegeven, meer eer en roem te hebben geoogst dan Roberts en Kitchener te zamen. Een van deze, ongegallonneerde, door niets uiterljjks onderscheiden mannen, heeft een krjjgskundig wonder verricht, waarbjj al de opgehemelde verrichtingen der met goud beslikte Engel- sche aanvoerders in 't niet verzinken. Een Engelsche correspondent erkent dit ten volle, en schrjjft: .Altijd De Wet*. Als de maan schjjnt boven de kim, melden de lampseinen: weest op uw hoede, De Wet is hier of daar! Als de zon rjjst zegt de heliograaf: Weest voorzichtig, want De Wet ia in de nabjjheid, en zal weldra ergens op duiken. Als het schemeren gaat, komen de patrouille's haastig uit het oosten, en krachtige armen wuiven zenuwachtig vlagseincnDo Wet is doze of gene pas over, en rukt op, om den troep van generaal die of die te verpletteren De bewuste correspondent eindigt zijn schrij ven met de opmerking: >En wat er ook met De Wet moge gebeuren zjjn uaam zal ongetwjjfeld aan het nageslacht worden over geleverd als dien van den grooten man van een guerilla. AIGIIWSTIJDISGISV. HELDER, 21 Augustus 1900. De loodskweekeling le kl. P. Duin- ker, heeft met goed gevolg examen afge legd als zeeloods. Ds. W. Beekhuis, te Engelen, heeft het beroep naar de Hervormde gemeente te Olst, bij Deventer, uangenomen Zaterdagavond jl. is de timmerman R. een gehuwd man, vlak voor het Hotel Bellevue in de Spoorstraat alhier in een gezakt en kort daarop overleden. De chemische bereide bronwateren, van de fabriek der firma Bosch Co., te Amsterdam, zyn op de Internationale ten toonstelling te Parys met zilver bekroond. De Urker schipper Klaas Kramer, heeft ten N.W. van Texel een bom onderste boven zien dryven. Er waren geen merken zichtbaar. Het wrak dry ft voor de scheep vaart gevaarlijk. Schipper H. Visscher, van de Urker vischschuit »UK. 255", bemerkte Donder dagmiddag op de Noordzee, een eind van IJmuiden,een vletje, waarvan de opvarenden door teekens te kennen gaven, dat ze in nood verkeerden. Schipper Visscher deed een slag in den wind en mocht het genoegen smaken de menschen te redden, t Waren vier te Zandvoort verbljjf houdende Duit- schere. die, een pleiziertochtje met een vlet makende, door den hevigen oostenwind zóó ver waren afgedreven, dat 't onmogelyk was naar den wal terug te roeien. De golven sloegen over het vaartuigje heen zoodat het reeds half vol water stond en de nood dus hoog geklommen was. De schipper bracht de geredden bjj Zandvoort, gaf den goeden raad nooit meer met zulk een bries naar zee te gaan en kreeg tot belooning voor dien goeden raad en zyn tydverlies een gulden. Omtrent het vergaan van de Scheve- ningsche bomschuit >l)ina Elisabeth", schipper Wm. Dijkhuizen, reeder G Z. Jol, wordt medegedeeld, dat het vaartuig waar- schjjnljjk op Zaterdag 4 Augustus bij ruw weder door een grondzee is omgegooid en de geheele equipage haar dood in de gol ven gevonden heeft. Volgens berichten uit zee was het vaartuig op weg naar huis met 12 last haring aan boord. De >Hawarden Castle", die meteen 800-tal passagiers niet voor heden of mor gen te Vlissingen zal aankomen, zal in de binnenhaven of wel aan de zuidelijke pon ton van de Mjj. Zeeland" meren. Wanneer zich onder de passagiers aan boord vreemdelingen bevinden zonder mid delen van bestaan, dan zullen deze een voudig geweerd worden en kan de «Ha- warden Castle" ze aan boord houden en in Engeland ontschepen. Joubert's afkomst. De heer M. G. Wildeman te 's-Gra- venhage schrjjft aan de «Haarl. Ct." Indertjjd zjjn allerlei gissingen geuit aan gaande de afkomst van den kram gen Boe rengeneraal Joubert en is zelfs de dwaasheid beweerd, dat hjj uit Friesland stamde. Thans is voldoende bewezen, dat Piet Joubert stamt uit Poitou, en dat hjj een nakomeling in rechte lijn is van ridder Joubert, groot meester van de orde van St. Jan van Je- rasalem in 1169, van wien een achterklein zoon in 1356 in den slag van Poitiere door de Engelschen werd gedood. Door een huwelyk van een der voorva deren Joubert met eene Desmier, moest Piet Joubert eigenlijk tante zeggen tegen Koningin Victoria. Bittere ironie. Wie er meer van wil weten, zend ik het bewijs gaarne ter inzage. In Goedereede neemt het aantal ljjders aan dysenterie nog steeds toe. Thans is dat reeds tot 60 gestegen 6 ljjders zyn over leden en 16 hersteld. In 13 van de 34 besmette woningen kan met de ontsmetting worden aangevangen. Een twaalftal lijders zjjn ter verplegiug in de bewaarschool op genomen. Met uitzondering van 3 a 4 ljjders is de toestand niet ongunstig. Inbraak met poging tot moord. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd een brigadier van politie te Amster dam getroffen door een revolverschot, dat op hem gelost werd door een berucht sujet, en bevindt de dader zich reeds in hechtenis. Omtrent het geval kunnen wij thans de volgende bjjzonderheden mededeelen Een tweetal agenten, die de ronde deden in den omtrek van Brouwersgracht en Sin gel, hadden opgemerkt een paar verdachte personen, bekenden van politie en justitie, mannetjes behoorende tot »De Vrienden kring", die als vereenigingspunt het eta blissement van Lammetje Zondag heeft ge kozen. Deze personen werd.*n eenigen tyd door de agenten achtervolgd, doch door op de gebruikelijke wijze zoo snel mogelijk hoeken te maken op hun wandeling, wisten zjj de politiemannen hun spoor bjjster te doen worden. Toen de mannen evenwel verdwenen waren, vond een der beide agenten het noodig den brigadier le klasse Van Stralen, die op controle was, met een en ander in kennis te stellen. De brigadier ging toen alleen, gekleed in uniform, een onderzoek instellen. Hjj voelde daarbij aan de deuren der aan de Brouwersgracht gelegen pakhuizen en be vond, dat de deur van perceel 3 niet ge sloten was. Door het gerucht, dat hetstooten tegen de deur maakte, bljjkbaar gewaarschuwd, drukte iemand aau de binnenzijde de deur halverwege open, en loste a bout portant een revolverschot. Dit schot trof den brigadier in de kin Op hetzelfde oogenblik kwamen twee kerels door de geopende deur te voorschjjn en zetten het op een loopen. Inmiddels werden nog twee of drie schoten gelost evenwel zonder te raken. De twee mannen vluchtten langs den Singel achtervolgd door den brigadier en een burger, die van het voorval getuige was. Het gelukte hun een der beide kerels te grijpen in de Langestraat. De andere wist evenwel aan zyn vervolgers te ontkomen. Bij een nader onderzoek bleek, dat een bezoek was gebracht aan het in het perceel gevestigd kantoor van de firma L. Kleer- snjjder Co., handelaren in spiegelglas enz Daar hadden de inbrekers getracht een zware brandkast te forceeren. Zjj had den inmiddels ook reeds een cylinder-bureau en een lessenaar geopend. Toen de inbrekers werden gestoord, schenen zjj den tyd nog niet te hebben gehad iets te ontvreemden, want zelfs de kleine kas, die in bet cylinder-bureau voor het grijpen stond, hadden de dieven on aangeroerd gelaten. De brigadier begaf zich toen naar het Binnengasthuis, waar de kogel, die in de onderkaak was bljjven zitten, werd verwjj- derd en de wond werd verbonden. De toe stand van den gewonde is gelukkig bevre digend, zoodat zjjc opneming ter verple ging in het Gasthuis niet noodig werd geoordeeld. Door een porder was inmiddels in de Langestraat gevonden een revolver, geladen met vier scherpe patronen, en voorts bevat tende twee ledige hulzen. De aangehoudene is eerst sinds kort uit de gevangenis ontslagen, na een straf van vier jaar te hebben ondergaan. De heer J. B. Daman, commissaris van politie in de 4e sectie (Noordermarkt), waar nemende den dienst in de 6e sectie (Oude- brug) ving onmiddellijk na gewaarschuwd te zijn, het onderzoek aan en was daarmede een groot deel van den Zondag bezig. De brigadier VanStralen verdient eer vol te worden vermeld voor het feit, dat hjj, hoewel gewond, niet heeft geaarzeld zyn plicht te doen door zyn aanranders na te zet ten, met het gelukkig gevolg, dat één gevaar- ljjke misdadiger door hiem aan de justitie kon worden overgeleverd, en dat de aanhouding van den tweede aanstaande mag worden ge acht. Een anarchistisch complot. NEW-YORK, 18 Aug. De «Evening World" meldt dat elf Italiaansche anar chisten en drie Oostenrykere die door een anarchistische vereeniging te Napels waren aangewezen om president Mc. Kinley te vermoorden, in de laatste tien dagen in hechtenis zyn genomen aan boord van verschillende stoombooten uit Europa. Het hoofd van den geheimen veiligheids dienst heeft verklaard dat dit bericht ten eenenuiale ongegrond ia. Hoe kinderliefde iemand parten spe len kan, ondervond dezer dagen de bisschop van Munster, die op zyn wandeling voor de deur van het huis van zyn buurman een jongen zag staan, die tevergeefs be proefde ae bel te pakken te krijgen, waar om de bisschop hem er mee hielp. Krachtig trok hjj aan de bel en wachtte een oogen blik, of er ook opengedaan zou worden. Toen de jongen voetstappen in de gang hoorde, trok hjj den bisschop aan zyn toga en zei»nu moeten wij maken, dat wjj wegkomen, anders krijgt hjj ons te pakken," en meteen zette hjj 't op een loopen. Het volgend oogenblik werd den kerkvoogd vriendeljjk gevraagd wat zyn verlangen was. Stockholm wordt door een rattenplaag geteisterd. Haast geen huis, verzekert men, is er van verschoond gebleven. De burgerjj verlangt, dat de gemeenteraad krachtige maatregelen neemt tot verdelging en er is sprake van de oprichting van een «brigade", om jacht op de knagers te maken. Te Kopenhage was het voor eenige jaren eveneens zoo. Toen werden premiën uitge loofd en gratis vallen uitgedeeld, met ge- bruiksaanwjjzing. Russische boerenwraak. De boeren van het aan den grootgrond bezitter graaf Wolkow toebehoorende rid dergoed Kalinowka nabij Odessa, hadden besloten, uit wraak wegens een proces, dat hjj tegen hen begonnen was en dat hij gewonnen had den graaf te vermoor den. Zjj zonden met dat doel een gevol machtigde uit hun midden naar Odessa, die daar den beruchten dief en inbreker Blank voor een aanzienlijk bedrag tot den sluipmoord omkocht. De chef van de recherche-politie, die wel tijdig met de moordplannen in ken nis was gesteld, kon de uitvoering er van echter niet verhinderen, daar hem als plaats van den moord het landgoed Amou- jew was opgegeven. Intusschen reisde Blank naar Kalinowka, waar graaf Wilkow kort te voren was aangekomen, en doodde hen tjjdens een wandelrit door een welgemikt revolverschot. De ontstelde koetsier zette de paarden tot razenden spoed aan, doch toen het rijtuig voor het kasteel aankwam, vond men in de equipage den graaf als ljjk. De moordenaar Blank is waarschijnlijk met een stoomboot naar Turkjje ontkomen. Verscheidene boeren zijn gearresteerd. De Oorlog in Zuid-Afrika. De berichtgever van «Central News", die twee maanden lang gevangene is ge weest te Nooitgedacht, heeft daar voort durend vriendschappeljjk gesproken met de aanvoerders van de Boeren. Allen, zonder uitzondering, verzekerden, dat zy vastbe sloten waren om tot het uiterste te vechten. Zy vertrouwden vast en stellig, het nog zes maanden te kunnen uithouden in het district Nooitgedacht, dat, volgens den correspondent, een zeei lastige streek is. Het ljjdt geen twjjfel of de Boeren hebben overvloed van voorraden, waarvan groote hoeveelheden veiligheidshalf zyn begraven, en het laat hen koud als de toevoer uit Delagoabaai wordt afgesneden. De correspondent verklaart stellig, dat President Krüger naar vrede verlangt, maar de vechtgeneraals dringen er op aan om den oorlog voort te zetten. De Boeren hebben negentig kanonnen te Machadodorp. Hun stelling te Komati- poort is zeer versterkt. KAAPSTAD, 17 Aug. De Wet heeft al zyn gevangenen op de officieren na los gelaten. LONDEN, 17 Aug. Lord Roberts seint van heden uit Pretoria «Ik vrees zeer dat De Wet erin geslaagd is te ontsnappen aan zjjn vervolgers, naar ik onderstel door zyn leger te doen uiteen gaan in kleine troepjes. Men heeft het laatst vau hem gehoord bij Rustenburg. «Kitcbener's laatste telegram, gedag- teekend van den 15e, meldt, dat hij Hore ter hulp snelde uit het Zuidoosten. Car- rington was gisteren te Ottoshoop. Een weinig ten Oosten daarvan had Errol's Yeomanry een gevecht met den vjjand. LONDEN, 17 Augustus. Aan de «Daily Mail" wordt uit Lourenyo Marquez van gisteren bericht, op grond van mededee lingen van de zjjde van den Transvaalschen consul aldaar, den heer Pot, dat President Steyn van den Vrjjstaat onderweg gestor ven is, terwjjl hij trachtte President Krüger te bereiken. De «Novosti" heeft een onderhoud gehad met kapitein Ganetzki, die pas uit Transvaal is teruggekeerd, waar hjj een commaudo had by het Boerenleger. Kapitein Ganetzki gaf als zyn meening te kennen, dat de zaak der Boeren nog lang niet verloren is integendeel. Alles wat tot dusver is gebeurd, is nog maar een eenvoudig voorspel, «dat dra gevolgd zal worden door een zegenmarsch, die al» een danklied zal opstjjgen boven de ljjke* der zonen van Albion, verspreid ove Transvaal, naar den troon van den .Schepper. Na deze poëtische uitbarsting vergeleek kapitein Ganetzki de inneming van Pretoria t met den val van Moskou in 1812 en voor- A spelde hy aan de Engelschen het lot van Napoleon's groote 'eger. De Ru8gj°«Jii wees erop, dat de Engelschen van het begl. fot het eindde waarheid hebben verdraaid. De Daily Express" heeft van zyn cor respondent te Loren^ Marquez het vol- gende bericht ontvangen De laatste Boerenberichten maken mel ding van een hevig gevecht tusschen Mid delburg en Pretoria. Generaal Delarey nam zeven Engelsche kanonnon. Een luchtbal lon, die was uitgezonden met een verken ningspatrouille, werd doorschoten door d» Boeren en buit gemaakt. De Engelse m moesten terugtrekkenzij hebben Middel burg ontruimd. In Swaziland staan 4200 Boeren die den opmarsch van het Britsche leger af wachten. S Een groot deel van generaal Botha's kamp te Dalmamitia moet door vuur zyn verwoest. De brand onstond tjjdens een zwaren storm. Een groote hoeveelheid voorraden en vele tenten zyn een prooi der vlammen geworden. Een proclamatie van lord Roberts. PRETORIA, 18 Aug. Lord Roberts heeft een krasse proclamatie uitgevaardigd, waarbij alle personen die den onzjjdigheids- eed verbreken bedreigd worden met dood straf, gevangenis of boete. Alle Burgera die in door Engelschen bezette districten wonen en den eed niet hebben afgelegd, zullen als krijgsgevangenen beschouwd en weggevoerd worden. De Wet's operaties. LONDEN, 19 Aug. De bladen bevat ten een telegram uit Loren^o Marquez meldende dat generaal De Wet 4000 En gelschen en 7 kanonnen heeft genomen. Lord Roberts heeft Middelburg ontruimd. PRETORIA, 18 Aug. Gisteren ver scheen De Wet ten noorden van Com- mandonek, dat door Baden-Powel! was be zet. De Wet sommeerde hem zich over te geven. Baden-Powell antwoordde met de vraag welke voorwaarden De Wet bereid was aan te bieden. FE3UILLETON. -»OoiO- 8) Ik beklaag u. Doch daar komt iemand,» (luisterde do onbekende angstig. >Ik bid u, geef mjj gelegenheid om te ontvlochten.» Ga gerust heen,* zeide hjj kortaf. Gedruischloos verdween zjj onder de hoo rnen. «Alle duivels, wie spookt er hier in den pikdonkeren nacht?» riep baron Schlichting, schielijk naderbij komend. Ik bon het, Hallwey,» antwoordde de graaf bedaard. ,Wat sapperment, dan ben ik toch op een valaeh spoor. Ik meende zo# even in het schemerlicht do kleine Horst gezien te hebben en vind in plaats daarvan u in den mane- schjjn staan te mijmeren.» Horst, wie is dat?» Wel sapperloot, de kleine hofdame met haar lichtblauwe oogen, de collega van uwe aangebeden BietinghofT. Hebt ge die dame vandaag niet bjj het pandspel op de weide gezien ,En wat moet die dame op dit uur hier in het boach doen «Hm,» kwam de baron en bootste zoo na- tuurljjk een spotvogel na, dat het in een lange echo van de bergen weerklonk. .Komaan, waarde graaf, ge kondet hier zeer licht een verkoudheid oploopcn, laat ons dus liever langzaam naar huis terngwandelen. In bet vertrouwen gesproken, rojjn waarde, ik geloof liiet, dat de beide hofdames op een al to basten voet staan doch ik geloof het ook maar. Zeker is het echter, dat zjj elkander gaarne wederkeerig een poets spelen.» Haha.» thans was het Hallwey, die een sarcastischen lach deed hooren. Langzaam wandelde de beide heeren den breeden weg naar het dal af. Baron Schichting had een sigaar aangestoken en liep tameljjk onspraakzaam naast de in diep gepeins ver zonken Hallwey te dampen. «Kijk eens, hier links is een gemakkeljjke rustbank voor de badgasten aangebracht. Als go soms lnst hebt, wat te gaan zitten •Ik dank u,» antwoordde graaf Eg< kortaf. Schlichting luisterde plotseling aandachtig in de richting, waar hj) gezegd had, dat de rustbank stond. Hemelsche goedheid, daar ligt wat te slapen,» riep hij, opgewonden wegsnellend. Waarachtig een klein meisje. Kom eens spoedig hier, graaf Hallwey.' De baron hield zijn lucifersdoosje in de hand en verlichtte het slapende kind, dat angstig in elkaar gedoken, zacht sluimerde. Het wild verwarde haar hing tot op den grond af. Dorre takken haddon zich daarin verwikkeld, en toonden aan, dat de kloinc slaapster door heg en steg gekropen was, vóór zjj dit plekje gevonden had, waar de ver moeidheid haar bad overmeesterd. «Parbleu. Dat is waarachtig het kind van don woekeraar. De kleine heks verkeert zeker in de mcening, dat zjj bjj de geldzakken baars vaders slaapt. Hó daar.» Ruw schudde de baron de slapende kleine, die doodelijk verschrikt wakker werd. .Wil je wol eens dadeljjk opstaan, klein nest, wat voer je hier bjj nacht uit? Ben je Boms met je vader aan het gcldgraven geweest en hebben de booze geesten je hierheen gedreven Wat een paar prachtige kijkers heeft dat kind, zie dien zoeten, verschrikten blik eens. Ik denk wel, dat we nog een belooning voor het vinden zallen krijgen.» Brrr. Egon Hallwey schndde zich bjj de woorden des barons. W aarom ga je niet in je bed slapen, klein meisje.» Ik kon den weg naar huis niet meer vin den, het was al zoo donker,» fluisterde de kleine, ,en ik was zoo moe.» Komaan, nu ga je met ons mede,' beval baron Schlichting. De kerkklok van het badplaatsje sloeg in plechtig langzame slagen zeven maal. De zon stond in schitterende pracht aan het hemel gewelf, en vau uit het dal klonken do schal- mejjen der herdersknapen opwaarts. In den Kurtuin deden zich do eerste tonen van het ochtendconcert hooren. Eeuwig de uwe eeuwig de uwe,» zeide Engenie van BietinghofT en legde hare beide handen op Egon Uallwey's borst. •Onherroepeljjk de injjne en trouw, totdat de dood ons scheidt, nietwaar, Eugenie?» sprak hjj ernstig en diep bewogen. •Geen eeden, wat ik u bidden mag. Neen, neen, onze gelofte zjj voldoende. Een liefde geljjk de onze heeft geene verzekeringen noodig. «Je hebt gelijk, mijn engel, doch voo.-taan geen heimeljjkheid meer; heden nog zal ik om gehoor vragen bjj Hare Hoogheid en zoo dra zjj hare toestemming geeft, maken wjj ons engagement publiek.» •Ja, Egon, dat vind ik goed.' Een onbv- schrjjfeljjk geluk straalde in de oogen d«r jonge bruid. En nietwaar, de kleine onwaar heid heeft je gekrenkt, die ik gisteren teg«n don baron zeide? Het was toch echter nids meer dan een afweer van zjjn nieuwsgierig heid, een verdedigingswapen.» Wederom trok de vluchtige schaduw, geljjk ook gisteren reeds geschied was, over het schoone voorhoofd van den jongen officier. Ik kan de leugen niet uitstaan, onverschil lig onder welke gedaante dan ook. Je moet haar herroepen.» «Dj kan ik niet, ik zou mjj daardoor compromiiteeren,' antwoordde Eugenie ont steld. •Nn, dan zal ik het in jou naam doen,' zeide hjj beslist Het wonderschoons, blonde kopje zonk tegen zjjn borst. .Nu, wanneer je het dan volstrekt wilt' zeide zjj aarzelend. Ik wil het Maar zeg eens, geliefde, heb je er al eonB over nagedacht, dat er in de eerste tjjden van ons hbweljjk niets kan komen. Wjj zullen nog jaren moeten wachten, voor ik kapitein word. Je kent mjjn ongunstige financiöele omstandigheden, Eugenie, daar om Ach, Egon, waarom deze uiteenzettingen. Je weet dat de schitterendste partjjen mjj niet lokken kunnen ik heb je onbescbrjj- feljjk lief. Ik wil je stukje brood met je doelen, niet schitteren, maar je eenvoudig, zorgzaam vrouwtje zijn. Al mijn geluk wil ik bjj jou zoeken, bjj jon, Egon, mjjn ge liefde.' En zul je het pjjnljjko, het onaangename dat er in gelogen is om zoo lang geëngageerd te zjjn, zonder bitterheid dragen, zonder dat je liefde er onder ljjdt?' Egon, denk je zoo gering over mjj Ik zal aan het geluk denken, dat mjj aan jou zjjde wacht ik wil bedenken, dat....' •Heks I woekeraarskind zigeunergebrocd Allo, jongens, we hebben haar dadeljjk schreeuwden jongensstem,™"" in de onr;I Ijjke nabjjheid, en als een troep jachthonden kwamen uit het kreupelbosch een half dozijn jongens een kind achterna gestormd, dat wanhopig als een opgejaagd bert en met flad derende haren naar het bruidspaar toesnelde. Groote zweetdroppels parelden op 't geelach tige kindervoorhoofdje. De kleine borst hjjgde van inspanning, het rjjk gegarneerde kleedje toonde gapende scheuren en in het zwarte, loshangende haar hingen bladeren en mos het kleine lichaam echter sidderde als oen espenblad, toen zjj nu doodmoe op don grond viel, haar hoofdje met de wild kloppende slapen zonk aan do voeten van graaf Hallwey neer, die in de kleine de slaapster van den vorigen nacht herkende. Ben je al weder hier?» vroeg hjj streng en op bostraffenden toon. In plotselingen schrik richtte het hoofdje zich op. Een onbeschrijfelijk, droevige blik trof hem, zóó jammervol, zóó zwjjgend sm#e- kend, dat hjj onwillekeurig een pas terug trad. Zjjn arm gleed van Eugenic's heup af en strekte zich afwerend naar de jongens heen, die met knuppels gewapend, als ware do kleine vogel vrjj, op haar indrongen. .Vcrwjjdert je terstond,» beval hjj dreigend. De jongens aarzeldon. Het is de dochter van den woekeruar Kemper,' antwoordden zjj driest, als moest deze opheldering hun godrag rechtvaardigen. Maakt dat je wegkomt, ondeugende ben gels, die weerlooze kinderen kwaad doet, weg, zeg ik je.» Wij zjjn geen straatjongens,» antwoordde er een brutaal weg. «Mjjn vader is do rjjkste koopman in Bremen.» «Dan zal ik naar hem toegaan, en vragen of hjj je eens behoorlijk kastjjdt voor je roo- vershandwerk. En nu opgemarcheerd, of wilton jelui mjj anders eveneens namen noemen i Besluiteloos bleven de knapen elkaar aan staan to kijken. «Maar de woekeraars zjjn schadeljjke men schen, die men uit moet roeien, zeide de eerste waanwjjs. •Jelui hebt het recht niet het kind te slaan. Hoe beetje vader in Bremen?» Hallwey greep naar zjjn notitieboekje. Mot een lang .hoera» sloegen de misdadi gers plotseling op de vlucht. Het kind is bewusteloos,» zeide Eugenie, behoedzaam haar japon bjjeen nemende en een pas achteruit tredende. .Kon jammerljjk lijkbleek schepseltje en laeljjk als de nacht,* voegde zij er aan toe. Met peinzenden blik keek Egon Hallwey naar het bcweginglooze kind aan zjjne voeten, dat vol vertrouwen zjjn hulp had ingeroepen, zonder hem to kennen. Welk oen zonderlinge gewaarwording kwam er eensklaps in zjjn hsu-t op. Vermoedde zjjn geest, dat hjj later dit kind doodeljjk haten zou Vermoedde zjjn hart, dat dit kind aan zjjn lot gewelddadig een andere wonding geven zou, dat bet hem machtclooze tranen afpersen, een nameloos, duizendvoudig leed berokken zou Egon, wjj willen ons onzen heerljjken vorlovingsmorgen niet vergallen laten door dit incidentginds komt een boscliwachter, geef bom do kleine over, wjj zjjn dan ten minste van alle verantwoordelijkheid voor haar ontheven,» zeide Eugenie van Bieting hofT, teeder haar arin in die van Egon leggende. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1