KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. EGON's VROUW. No. 2872 Zaterdag 25 Augustus 1900. 28sti Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. ADonnomont 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 877a Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id voor het Buitenland fl.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidstraat» >"U 1 m. 1 fl.vu. uun &nuA 4J «puui-au aat cn «.ulU9«l na «iwto idvtoia nuiusu ui Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAG8MORGEN8 vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. Aavertentlên van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. KALENDER DER WEEK. AUGUSTUS, Oogstmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 5 n. lm. Onderg. 7 u. 1 m. Zondag 26 Maandag 27 Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 Vrjjdag 81 Verjaardag van H. M. Ko ningin Wilhelmina. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Zaterdag 1 IJlt het Buitenland. Na de gezanten te Peking zjjn bevryd en deze stad in handen der verbondene troepen is géraakt, is de toestand daar in het verre Oosten heel wat veranderd. De tijd zal ook in deze aan 't licht moeten brengen, hoe de verwikkelingen nu ton einde zullen gebracht worden. Een poging daartoe bljjkt beproefd te zjjn door den bekenden Chinceschen staats man Li-Hoeng-Tsang, die de hooiden der buitenlandsche regeeringen heeft aangezocht, om nü don weg der onderhandeling te willen inslaan. Overtuigd, dat die regeeringen tot geene onderhandeling te vinden waren, zoo lang de gezanten niet hnnne volkomene vrij heid hadden verkregen, wijst hjj nu op de bevrijding van die vertegenwoordigers der mogendheden, en dringt hij op minnelijke schikking aan. Hoe dit verzoek zal worden opgenomen, is niet te voorspellen, en met het oog op de door Keizer Wilhelm gesprokon woorden bjj 't vertrek der Duitsche troepen, zon men, eerdor dan aan eene vredelievende oplossing der quaestie, aan eene voortzetting der oorlogs-maatregelcn denken. 't Moet overigens in het Hemelsche Rijk, waar gezegd wordt, dat de Zoon des Hemels regeert, een chaos van verwarring en beroering zijn. Naar 't tegenwoordig verblijf van de regeerende Keizerin met hare gunstelingen worden ge raden; terwijl aanvankelijk werd beweerd, dat zjj zich, met haar gevolg, onder bescher ming van de noodige troepen, naar het Wes ten had begeven, werd later het vermoeden uitgesproken, dat zij zich met hare volgelin gen te Peking verborgen hield. Verscheidene regeerings-lichamen in de hoofdstad moeten, te midden der heerschende verwarring, ont bonden zjjnde ambtenaren zijn inmiddels den zetel der regeering ontvlucht. Eene eigen lijke regeering, die de macht uitoefent, en voor rust en orde waakt, zou men er te ver geefs zoeken. De heerschende partij het >n den laatsten tjjd allen vermoorden, die maar eenigszins onder verdenking 9tonden, met de vreemdelingen te sympathiaeeren. Aan eene beschrijving van de gevechten, die gedurende de beide laatstverloopen maan den in China hebben plaats gehad, ontleenen wjj de mededeeling, dat de Duitschera bij de bestorming der forten van Takoe beschoten werden met kanonnen, die door den Duitschen kanonnenkoning Krtipp te Essen geleverd waren, 't Bleek verder, dat de vestingwallen en de gezamonljjko forten indertijd door Duiteche officieren ontworpen en onder hunne leiding opgebouwd zijn. De berichtgever voegt aan deze mededeeling de opmerking toe Wie wind zwaait, zal storm oogsten Men ziet in ieder geval, dat de Chineezen zeer dankbare discipelen zjjnNaar dat Takoe, thans in de macht dor verbondenen troepen, zonden de veroveraars van Peking nu na de inneming dezer hoofdstad, dringende uitnoodigingen tot het verstrekken der noodige versterking. Daar uit wordt 'tligt voor de hand opge maakt, dat de toestand in de Chineesohe hoofdstad nog allesbehalve veilig is. Wellicht tengevolge van overstroomingen, is het ver keer tusschen Peking en Tientsin gestremd, 'tls echter ook mogeljjk, dat benden gewa pende Chineezen, die den spoorweg tusschen Takoe en Tientsin bedreigen, den weg on veilig maken. Voorzeker een hoogst zonder linge toestand daar Niet onmogelijk, dat de veroveraars van Peking er op hunne beurt nog worden ingesloten. In de nabijheid dier stad bevindt zich thans een groot Chineesch leger, en 't zou er dus wel van kunnen komen. Er zou dan vanwege de verbondene machten opnieuw een ontzettings-leger moeten gezonden worden, ten einde de ontzelters en de ontzette gezanten ter hulp te komen. De berichten uit Zuid-Afrika zjjn gedurende de laatstverloopen dagen hoofdzakelijk gewijd geweest aan de verrassende tochten van De Wet, die den Engelschen veel te vlug af is. De sterke legermacht der Britten schjjnt niet iu staat te zjjn te verhinderen, dat de Boeren zich steeds opnieuw wagen, zelfs in de nabij heid van Lord Roberts hoofdkwartier. Het vermoeden wordt zelfs uitgesproken, dat De Wet eon aanval op Pretoria in den zin heeft. De Wet, die eon Vrijstaatsche Boer is, ver liest zjjn land volstrekt niet uit het oog. Men verzekert, dat hjj een vliegende colonno der waarts heeft gezonden, die den spoorweg bij Kroonstad moet hebben opgebroken. Men houdt het er voor, dat de Wet plan heeft, om naar den Vrjj3taat terug te keeren, zoo dra hjj zich in het bezit heeft kunnen stellen van den noodigen mond- en schietvoorraad, 't Is waarljjk opvallend, dat wjj over het geheel maar weinig te weten komen van de voortreffelijke heldendaden der Boeren. In den regel komen wjj, hetgeen daar op de velden van Zuid-Afrika gebeurt, te weten door tus- schenkomst van onbetrouwbare Engelsche correspondenten. Met volslagen opzet zijn de telegrafische berichten een en al leugen, 't Blykt nu o. a., dat eenige dagen geleden de Boeren niet minder dan 29 voorraadwagens buitgemaakt en meer dan vijfhonderd Engel schen gevangen genomen hebben. Zulke be richten worden gewoonlijk door de Engelsche correspondenten verzwegen of verminkt. 't Ziet er overigens voor de Engelschen voort durend bar uit. Dezer dagen kwam weer een transportschip uit Zuid-Afrika terug, aan boord hebbende 81 officieren, 52 zieken en gewonden en 940 herstellende soldaten, een totaal van 1073 man, die het tooneel van den strijd als invalide of om gezondheidsrede nen hebben moeten verlaten. Hoe treurig voor vele familiënZouden zulke feiten ein delijk niet eens de oogen des volks openen voor 't misdadig gedrag der Regeering YllilWSTlJlMYGEV HELDER, 24 Augustus 1900. Men schrijft van Wieringen: Vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek te Wieringen. Van de 350 schoolgaande kinderen op Wieringen mogen er 287 aan 't jaarlijksch schoolfeest deelnemen. Het maximum der willekeurige verzuimen bedraagt per jaar voor de oudste leerlingen 10voor de jongere 5. 57 der hoogste twee klassen maakten Dinsdag, 21 Aug. jL, onder be gunstiging van prachtig weder, een uitstapje naar Alkmaar en Bergen. Na eene wan deling door de stad met bezoek aan het museum, vertrokken zij per tram naar Bergen, waar zjj zich gedurende enkele uren in het bosch en in de duinen naar hartelust konden vermaken. Hoogst voldaan keerden zy huiswaarts. Onzen dank aan de burgerjj, die ons weder door vrjjwillige bijdragen steundeVoor de overige kin deren wordt op 31 Aug. e k. op dit eiland een kinderfeest georganiseerd. De „Harwarden Castle". Men meldt uit Vlissingen Do «Harwarden Castle» kwam Dinsdag ochtend om 6 uur aan met de quarantaine- vlag in top. De quarantainedokter begaf zich daarna aan boord. Om 8 uur ongeveer kwam de boot in de haven en te 8.15 meerde zjj aan de zuideljjke ponton. Op de ponton werden eenige familieleden en vrienden toe gelaten. De 800 passagiers, waaronder ook vrouwen on kinderen, vertoonden zich op 't dek en wisselden met de menschon aan wal groeten Er beerschto onder de passagiers eeu gedrukte stemming. Later bjj het ontschepen, dat to 9.40 aauving, toen een der passagiers het Nederlandsche en het Transvaalsche volks lied blies, dapper door de anderen modege zongen, kwam er wat leven onder hen. De menigte aan den wal riep hun een luid hoe ra toe. De passagiers zjjn den 15en Juli van Pre toria in treinen naar East London vervoerd, alwaar zij den 19 Juli aankwamen. De zee reis duurde 33 dagen. De vierdaagsche spoor- reis was treurig geweest. De Engelsche ro- geering zou voor hunne voeding zorgen, doch aan de stations, waar zij aankwamen, was niets te koop. Zij die eetwaren hadden mede genomen deelden dat broederlijk met dc an deren. De voeding aan boord was zeer slecht geweest en de ligging niet veel minder. Er waren onder de passagiers 270 Nederlanders. In do douaneloods vereonigden zich de ambtenaren der Z. A. S. M. De hoor van den Wall Bake, de directeur, heette hen daar welkom. Hjj verzekerde hun, dat de band die tusschen do ambtenaren en de directie bestaat niet is verbroken, integendeel nog bestaat. Verder gaf hjj hun de verzekering, dat zjj die een anderen werkkring wenschten te zoeken altijd op den steun en de mede werking der maatschappij konden rekenen. De toespraak van den heer van den Wall Bake werd met een driewerf koera begroet. Daarna .werd met de ambtenaren afgerekend. Onder de passagiers bevond zich ook een kleinzoon van Paul Kruger, de heer T. G. W. Kruger met vrouw en twee kinderen. Hij was wegens ziekte van Rustenburg naar Pre toria gezonden en nu ging hij voor horstel van gezondheid naar zjjn familie te Kampen, die hem hier verwelkomde. De heer Kruger is een spraakzame en minzame man. Hij heeft van zijn 12do tot zjjn 20ste jaar zijne op voeding genoten to Kampen, waar hjj ook is getrouwd. Dank zij de welwillendheid van den minis ter van Financiën mocht de bagage der amb tenaren ongevisitcerd worden doorgezonden. Van de gelegenheid, die de directie bood om Transvaalsch in Hollandsch geld te wisselen, word druk gebruik gemaakt. Ook waardeerde men zoor de maatregelen, ten opzichte van bagage genomen. Men behoefde slechts een adres op te geven en de expediteurs van den Wall Bake Co. te Amsterdam zorgden voor verdere verzending. Gedurende de rei3 zjjn op de >Hawarden Castle" een hofmeester en een kind overleden. Ook hebben veel kinderen de mazelen gehad, doch de uitstekende behandeling van den dokter eou Amerikaan heeft er veel toe bjjgedrugen dat alle patiënten betrekkelijk spoedig herstelden. Over liet geheel wordt mot veel lof over dezen medicus gesproken door zjjn toedoen kreeg menig kind nu en dan een ei on werd aan moeders stout verstrekt, wat bjj de meer dan slechte voeding een ware uitkomst was. Ongeschilde aardappelen en dan zeer weinige, brood met bedorven boter, vleesch waaraan de wormen zich vergastten, w&9 het dagcljjkBch menu, terwjjl pudding, 'wanneer die verstrekt werd, ongenietbaar was wegens de walgelijke vetheid. Doch niet alleen was dit het geval aan boord, reeds te voren was de ellende begonnen in den trein van Pretoria naar East London. Vjjf lange dagen vertoefde men daar in wagenB waarin de passagiers als haringen in een ton waren gepakt. Zoo vertelde mjj o. a. eon dame, dat zjj met hare twee kinderen vertoefde in een slaapwagon van 4 personen, waar thans gedurende de vjjf dagen niet minder dan 14 personen waren opgesloten voeg daarbjj dat iu den trein het eten zeer 9lecht was en het laat zich voldoende verklaren dat de lange reis van 38 dagen een aaneenschakeling van kommer en ontbering was. Ambtenaren der Z. A. S. M. De directie der Nederlandsche Zuid-Afri- kaansche Spoorweg-Maatschappij heeft de volgende circulaire uitgegeven De Nederlandsche Zuid- Afrikaansche Ver eeniging heeft zich welwillend in verbin ding gesteld met de directiën van spoor- en tramwegen en ook met andere indu- strieelen, met de vraag om by voorkomende vacaturen gelegenheid tot plaatsing te geven aan ons uit Zuid-Afrika verdreven personeel. Hoewel ons onthoudende van iedere aandrang of raad, om den dienst onzer maatschappij te verlaten, geven wij van het bovenstaande kennis, omdat een ieder, die plaatsing zoekt, daarvan schrif telijk mededeeling zou kunnen doen aan den heer D. R. van Urk, secretaris van het informatie-bureau der Nederlandsche Z-Afrikaansche Vereeniging, Kal verstraat 6 Ij te Amsterdam. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. Men heeft in ons blad kunnen lezen, dat de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij hare ambtenaren, die uit Transvaal zyn gezet, in dienst houdt, al wil zy hen, zoo zy dat verlan gen, behulpzaam zjjn om een andere be trekking te viDden. Er zijn echter amb tenaren nu hier te lande en, voorzoover de Engelsche militaire overheid in Trans vaal ze als burger beschouwt, nog in Trans vaal, die niet meer in dienst der maat schappij zijn en voor wie het vinden van een nieuwen werkkring dus in de eerste plaats een zaak van belang is. Dat zyn b.v. na 1 Januari 1896 op meer dan veer tigjarigen leeftijd bij haar in dienst zyn gekomen of nog geen achttien jaar zyn, behooren niet tot dat vaste personeel. In Juni laatstleden nu hebben de ambtenaren, die geen vaste aanstelling bij de maat schappij hadden, hun ontslag gekregen, ingaande 1 Juli 11., hoewel met behoud vén salaris tot het einde van deze maand Augustus. Deze ambtenaren zyn dus ver stoken van de ondersteuning, die de maat schappij op zoo royale wijze aan haar uit gebannen vast personeel verleent. »N. Rott. Ct". Men meldt uit Vlissingen Vierhonderdveertig werklieden der Ko ninklijke Maatschappij de Schelde alhier zenden met het stoomschip General" van de Duitsche Oost-Afrikaansche Lijn, dat den 25 Augustus e.k. van hier naar Zuid- Afrika vertrekt, een gelukwensch aan Paul Kruger bij gelegenheid van zyn 75sten ge boortedag. Voor den zwaarbeproefden kastelein. Eenige heeren in Bus9um hebben het plan opgevat te trachten eenig geld bijeen te krjjgen voor den ongelukkigen kaste lein Van Raraerden van den Koepel bij Blaricum, die door het gebeurde aldaar zooveel schade heeft geleden. De heer J. Praetorius te Bussum belast zich daar toe gaarne met het in ontvangst nemen van de giften. Deze zullen bij adverten tie gepubliceerd worden. Omtrent den aanval op den Koepel van Blaricum meldt het <Hbld." nog: De beide neven Baas, de raddraaiers van de Huizer schrikbende, zijn gevanke lijk naar Amsterdam gevoerd. Verder zijn nog een 7-tal arrestaties gedaan doch allen te arresteeren, die mede schuldig zyn, zal wel zeer moeilijk wezen. Wjj meldden dat aan de plundering van den koepel slechts enkele Huizers deel namen, dit is onjuist, waut daaraan waren zeker een 100-tal man werkzaam". Aan de resultaten is dat ook wel te zien geen tafel, geen stoel, geen pendule is heel gebleven. Vele Huizers beroemen er zich op mede te hebben gedaan en een der nieuwsgierigen, die gisteren het vernie lingswerk ging aanschouwen, hoorde een Huizer zeggen >dat het hem speet den stal niet in brand te hebben gestoken, die was van hout en dat was gauw genoeg gedaan geweest." De lui hadden toch het recht dronken te zyn, het was immers >Zoudag", zeide een ander. Men ziet, de gevoelens in Huizen zelf schynen ook verdeeld te zyn, want de meerderheid der bevolking van dat dorpje keurt het gedrag der woestelingen sterk af en verheugt zich dat ten langen leste ten minste eenigen gestraft zullen worden. Een krasse oude. Een ruim 90-jarige oud-aannemer en timmerman te Werkendam, klom dezer dagen op den nok van het dak van een der hoogste gebouwen in die gemeente, om het werk, door een loodgieter daar verricht, te gaan nazien. Uit Goedereede wordt gemeld Hoewel er nog een paar lyders zyn die in een zeer zorgzamen toestand verkeeren, kan worden gemeld, dat over 't algemeen verbetering valt waar te nemen en de ziekte zich niet noemenswaardig moor uitbreidt. In de laatst verloopen 7 dagen zyn er slechts drie gevallen bijgekomen, alle in reeds besmette huisgezinnen. Veilig mag men aannemen dat de genomen maatrege len, zooalB de uitstekende verpleging door de zusters en hun waakzaam oog in de besmette gezinnen, daartoe veel hebben Tot heden zijn er in 't geheel 61 lyders aan dysenterie aangegeven, waarvan 7 overleden en 28 zyn hersteld. De Oorlog in Zuid-Afrika. De nieuwe proclamatie. De nieuwe proclamatie van Lord Roberts zegt, dat voortaan in streken, die door de Engelsche troepen bezet zijn. alle burgers als krijgsgevangenen beschouwd en wegge voerd zullen worden, met uitzondering van wie al den onzydigheidseed hebben afgelegd. Deze zullen, in geval zij dien eed breken, gestraft worden met den dood of gevange nisstraf of boete. Hoeven, die verkenners van de Boeren herbergen, zyn onderhevig aan verwoesting. Wie de Engelsche over heid niet mededeelt, dat er Boeren op zyn plaats zijn, wordt beschouwd als met den vijand te heulen Passen worden niet meer uitgereikt. Ziedaar de nieuwe politiek van Lord Roberts. Al wie zich dus voortaan over geeft of krijgsgevangen wordt gemaakt of eenvoudig op zyn plaats of op de dorpen in hechtenis wordt genomen, gaat naar St. Helena of Ceylon of misschien naar een ander eiland. Engeland heeft de keus misschien gaan zy wel koning Prempeh en koning Asibi, de Asjantijnen, die nu naar de Seychelen worden gebracht, gezel schap houden. Men begrijpt, dat die alge- meene deportatie ook de burgers vau den Vrijstaat geldt. Het zal er toe komen, gelyk president Kruger en president Steyn en andere leiders der Republieken gezegd hebben, dat het verzet eerst zal ophouden met den laatsten Boer. Engeland zal dan triomfeeren over de vrouwen en kinderen van Transvaal en den Vrijstaat. In tusschen de poede kant van de proclamatie is, dat zy den Boer styven zal. Het zal nu ook uit wezen met hun grootmoedige politiek. De >Times" heeft van een correspondent te Vaal Station een brief ontvangen, 16 Juli gedagteekend, waarin een alles behal ve rooskleurige beschrijving wordt gegeven van den toestand tusschen Heidelberg en Volksrust. In het begin van Juli hielden de twee Engelsche legerafdeelingen, te Vlakfontein en te Greylingstad, een afdee- iing Boeren in het oog, maar ondertus- schen had een andere (volgens den corres pondent zeer sterke) Boeren macht vrij spel tusschen Greylingstad en Standerton. Daar werd de spoorweg voor 't eerst opgebroken den 7en Juli, en den volgenden dag ge beurde dat nog eens, terwijl ook een brug op 25 KM. van Greylingstad vernield werd. Door een zonderlinge speling van het nood lot, zegt de correspondent, moest generaal Bullcr, die een paar dagen te voren ge seind had dat de gemeenschap tusschen Johannesburg en Natal nu hersteld was, op zijn terugreis van Pretoria 24 uren te Greylingstad wachten tot de lyn weer in orde waa gebracht. Een herstellingstrein werd beschoten en moest naar Standerton terug. Den 12en vormde generaal Clery een vliegende colonne, die hier en daar de Boeren verdreef, om hen den volgenden dag weer voor zich te tien. Eens zagen de Engelschen een konvooi van de Boeren wegtrekken zonder dat zy een poging kon den doen om het op te houden, want de bereden infanterie was te zwak, en moest wachten op de infanterietoen deze ein deljjk kwam was er geen konvooi en geen Boer meer te zien. Niets is zoo geschikt, klaagt deze cor respondent, de Boeren tot verder verzet aan te moedigen, als deze manier van oor logvoeren, zij worden dan ook iederen dag vermeteler. En hij vertelt hoe drie of vier Boeren een kopje beklommen waarop 4 of 500 Engelschen waren met een groepje officieren, de Boeren vuurden verscheiden malen naar het groepje en gingen pas weg toen de officieren uit het gezicht waren en drie Colt's en twee Maxima het vuur op de aanvallers hadden geopend. Een gewonde die in handen van de Boeren was gevallen »maar later door onze am bulance binnen gebracht was" (d. w. z. door de Boeren teruggezonden) vertelde hoe eeu Boer hem de boodschap had mee gegeven dat het vechten van de laatste dagen hun uitstekend beviel. Een gisteren bekend gemaakte lijst van Britsche verliezen maakt weder melding van een gebeurtenis, waarvan wjj tot dusver niets hadden vernomen. Wy lezen dat bjj Klerks dorp op 25 Juli van het bereden korps van Kimberley zyn gevangen genomen 4 offi cieren en 47 man. Wat daar gebeurd is heeft lord Roberts ons nooit laten weten. Verder bevat de lijst de namen van 16 gesneuvelden, 26 gek wetsten, waarvan slechts 4 licht, 20 vermisten of krijgsgevangenen, 18 overleden aan ziekte, waarvan 13 aan decenterie koorts. Bovendien liggen nog 65 man gevaarlijk nek. De Standard" verneemt uit Pretoria, van den 20sten, dat de Wet Zondagavond 25 kilometer ten noorden van Pretoria gekampeerd heeft. Britsche troepen ruk ten tegen hem uit. De >Staudard" hoopt dat Roberts de Wet zal vergunnen zich met Botha te vereenigen, dat zou het gemakkelijk maken, ïltin naderhand samen een nederlaag toe te brengenmaar de correspondent van de Daily Mail" te Pretoria verneemt dat het de Wet's be doeling is naar den Vrijstaat terug te keeren als hjj den noodigen mond- en schietvoorraad kan opdoen en een onder houd kan hebben met Botha. Toen de Wet de Vaal overtrok, heeft hjj, naar men vertelt, uitgeroepen»Ik zul nnnr den Vrystaat terugkeeren TWIJVELAAR, 20 Augustus. De ge neraals Louis Botha, Lucas Meyer, Schalk Burger, Fourie a Tobias Smuts zjjn, naar het heet, op het oogenblik te Machadodorp met ongeveer 8000 Boeren en de geheele artillerie, ook de zware stukken. Naar de >Staudard" uit Pretoria ver neemt, hebben de Boeren Machadodorp ontruimd. FBUILI.ETON. -4)o<>- 9) VIJFDE HOOFDSTUK. «Wel parbleu, wat zijn dit jaar de herfst- races fataal uitgevallen. Hebt ge er al van gehoord, baron Schlichting? Leo Hallwey zit er tot over de ooren in,» riep een kranige gardeluitenant, den damp van zjjn sigaar in kringetjes van zich stootend. Is het werkelijk zóó erg Ik hoorde wel, dat Hallwey sterk gewaagd heeft bij de races, maar hjj zal tooh^ niet onzinnig gepariëerd hebben. Dat bjj ongeluk gehad beeft en zjjn .Zwaluw» gevallen is, dit heb ik reeds uit de couranten vernomen.» •Ja, wanneer het dat nog maar alleen ware. Kent gjj Leo Hallwey soms persoonlijk ,Ik heb hem eenige malen hier in de resi dentie in gezelschap van zijn broer ontmoet. Hjj scheen mjj toe oen levenslustig, voortreffe lijk mensch te zyn, ik heriunor mjj zjjner nog met bet grootste genoegen, ligt hij niet in P. Juist, in den laatsten tijd moet hjj nogal sterk geleefd hebben, schalden gemaakt, enfin, ge begrijpt er alles van. Ten laatste is hjj met zjjn paardenliefhebberij bjj de jport er onder geraakt. Een lcelijke gosohiedeais. Het zou zelf wel eens kunnen gebeuren, dat bjj zjjn ontslag kreeg. Drinkt ge nog e«p fiesch Scct, baron Schlichting?. .Wel nstuurlyk. Doch doe mo gfuocgcn en vertel verder.' «Wanneer het u interesseert, dan volgaarne; Hallwey liet drie paarden meeloopen, die hem een schat van geld gekost hebben. ,Hotor» en .Blitz*, waarop hjj groote weddenschappon had aangegaan, vielen uit«Royal Match* eindeljjk, dio hjj zelf reed, zou hem wellicht gered hebboD, doch helaas, zjj stortte en brak een been, en alleen door een wonder ia Hall wey er levend afgekomen. Het pikante van de geschiedenis ligt evenwel daarin, dat de beide kostbare paarden, die hij binnen korten ty'd verloren heeft, nog niet eens betaald zjjn. Wissels ge weet er alles van eere schulden, om kort te gaan, Leo Halwey heeft op dit oogenblik zoo ongeveer een 90.000 mark schuld.» Duivels.* Baron Schlichting trommelde met de viugers van zyn zorgvuldig onderhou den hand den generalen marscli op het blad der tafel. .Een kolossale som, voor dogeen, die zo niet heeft. Maar, a propos, de Ilall- wey's zjjn, geloof ik, niet gefortuneerd, is 't wel?» .De hemel beware me. Oorspronkelijk wol, maar or moot eens iets in de familie voorge- vallon zjjn, een grootmoeder of een tante, weet ik het, die er pleizier in had, om het geld met volle handen weg te gooien, totdat alles verkwist was. De tegenwoordige gravin Hallwey moet een flinke, omzichtige zaakbe- hecrschtor zjjn, want zij heeft de financien weder wat in het gereede gebracht en hare zoons stcedB onbekrompen geholpen. Nu, die zal ook op staan te kjjken van haren lieve ling.» ,Of het geheel voor haar geheim zal blyven, dit betwijfel ik op goede gronden, de booze faam is maar al to dienstyverig.» «Verborgen zal het voor mama zeker niet blyven, dat mijnbeer haar zoon zoo dcorlyk in de klem zit, want de musschen op het dak kwetteren reeds van de gederangeerde omstan digheden van den jongen graaf Hallwey.* «Dat is zeer zeker een allerleelijkste histo rie. Hm, ik ben benieuwd te vernemon, hoe hjj or zich uit zal redden. Wellicht dat op hot laatste oogenblik een rjjke schoonvader hem uit den brand helpt." .De regeeringspresident von Rendewitz soms? Met diens financiën is het bjj toeval ook niet schitterend gesteld. De oude beer is te wantrouwend, hij geeft zjjn dochters gaarne soliede echtgenooten, en kiest altjjd de oudste aanzoekers nit, wijl deze de dollemansjaren al achter den rug hebben. Maar, a propos, als ik mjj niet vergis, zjjt go een bloedver want der familie.» ,Een neef; dus Hallwey heeft zjjn oog laten vallen op het jongste dochtertje van den president?- ,Op Adêle, juistde mooiste en betoove- rendste van allen, een bekoorlijk kind, die Adólc.» De gardeluitenant kuste vol geest drift de toppon zijner vingors en draaide zich om in de richting waarin P. lag. .Zooals ik zeide, Hallwey maakt jacht op haar, on ik voor my geloof wel, dat hjj haar ten slotte wol krijgen zou, wanneer hjj geen schulden had on zjjne omstandigheden wat favorabeler waren.» Hm, lim,« hernam de baron. «Dat is waar lijk merkwaardig nieuws. Egon Hallwey beeft zich onlangs met freole von Bietinghofi ver loofd. Beide broeders schijnen bjj hun keuze nu eonmaul niet op geld te letten, want Egon zou als stamhouder op de eerste partjjeu des lands mogen rekenen. Beiden behoefden achter geld, om den glans van hunnen naam er weder boveu op te beloon.» Eenige wek<-J5,ter kwam baron Schlichting,^ die met vooaOeningiotichalwico dc promenadej afsleq'-'jx^ inlirhKn.J don bekenden garde luitenant tegen, die met oen hoffeljjken groet hem voorbjj wilde gaan. .Pardon, een oogenblikje.' riep de baron de band uitstekend. .Hebt ge eon kwartiertje don tjjd .Een geheel uur zelfs, beschik volkomen over mjj.» •Wjj spraken voor eenigen tjjd over Leo Hallwey. Hebt ge inmiddels nog iets naders omtrent hem vernomen .Zeker heb ik dat.» De luitenant lachte. Alles is in orde. De zaak is merkwaardig vlug in haar werk gegaan.' Maar op welko manier? Ik bon werkeljjk nieuwsgierig om iets naders to vernomen.» .Hallwey heeft een vriend gevonden, die hem de sommen voorgeschoten en hom een onbegrensd krediet geopend heeft, om zjjn kostbare levenswijze verder te kunnen voort zetten. Verbeeld u eens, mjjn waarde, Hall wey neem weer deel aan de groote wed-ren- non te B. die prachtig beloven te worden, hjj heeft reeds vermaarde renners aangekocht, Baron Schlichting deed een zacht fluiten hooron. .En do bron waaruit 't gold vloeit viol hij hem ongeduldig in de rede. Wederom lachte de officier. Een lichte ver legenheid maalde zich op zjjne trekken af. Och, mee spreekt daar maar liever niet over," zeide hjj. .Toch soms niet uit de handen van den woekeraar .Het moet zeo wezen. Bjjna ieder van de kameraden is reeds eens of meermalen met kleine bedragen geholpen geworden, de woe keraar is op zjjn manier nobel, maar zulke groote sommen als Hallwey van hem geleend heeft, dit scbjjnt toch wel wat bedenkeljjk.' •Hm, hm, wanneer de zaak maar goed ,Woct^ do andere Hallwey van de strikken, waarin zich zjjn broeder verwikkeld heeft?» vroeg hjj verder. Ik geloof het niet, want dudeljjk bjj mjjn overplaatsing van P. naar hier, vroeg mjj naar de verliezen van zjjn broeder, hu ..ad alleen gehoord van het storten van de .Zwa luw», geljjk ik terstond uit zjjo woorden be merkte. Ik bleef wat terughoudend en zeide, dat Leo zjjn financiëele omstandigheden wel weder in orde zou brengen, want zjjne winsten bjj de weddenschappen der wedrennen wogen ruimschoots op tegen do verliezen, en daar- mode scheen lijj dan ook gerustgesteld. Leo zal zjjn familie denkelijk wel niet het ware van de zaak zeggen, anders zou deze zeker roods lang tasscheubeiden gekomen zjjn.* Vijf jaren zjjn wel oen lang tjjdsverloop, doch zij gaan toch voorbjj, onverschillig of zij met sidderen gevreesd, dan wel met een zalig verlangen door de vorbeideuden verwacht worden. Vjjf korte, vjjf lange jaren. Wie onzer heeft al niet eens eon tjjdstip in het loven gehad, waarin hjj de toekomst met een wijfelend hart, met zinkenden moed tegemoet heeft gezien. En wie van ons, ook de armste aan gelnk, heeft niet naar den verren tijd der blijde hoop met een onstuimig gevoel van zaligheid geweuscht. En toch stoort de tjjd zich niet aan onze gevoelens, toch komt hjj sneller noch langzamer. Vjjf lange jaren van een smarteljjk verlan gen voor Egon Hallwey en Eugenio von Bio- tinghoff, die hunne vereeniging na dezen tjjd wachten. Vjjf ontzettend lange jaren voor Lindis Kemper, die achter de muren van het grjjze huis droevig hare kindorjaren sljjt. En eindeljjk vjjf korte jaren van het dolste In al dien tjjd is hot grjjze huis onveran derd gebleven. Do ijzeren blinden zitten dicht gesloten voor de vonsters, evenals op dion zomerdag, toon de blinde vrouw in het achter huis alle gemoenschap verbroken had tnssehen zich en haar woekerzuchtigen neef. Nog zeld zamer dan te voren was deze sinds dien tjjd van achter zjjne geldzakken in het eigenljjke daglicht gekomen. Hjj verliet zjjne sombere woning alleen om voor zaken reizen te doen, of om des zomers voor eenige weken naar een ver verwjjderde badplaats te trekken, die zjjne geschokte zenuwen genezen moest. Ge durende zjjne afwezigheid was het grjjze huis ontoegankelijk, de deur stevig gesloten. De met roode steeucn toegometseldo vensterope ningen hadden door don invloed van het weer eveneens een grjjze kleur aangenomen, en schitterden niet moer zoo in 't oog vallend als voor vjjf jaar. Een dunne sneeuwlaag spreidde zich uit over het grasperk en over de steencn van do plaats en legde zich als een wit fluweelen kussen op dak, trap on kroonljjst van 't eenzame huis. Do November dag giug tor rustte, milliardon vlokjes dwar relden naar omlaag en do stormwind danste met hen don eersten dans. Een Blank officier, den kraag van zjjn jas hoog opgeslagen, trok haastig aan da bel van 't grjjzo hnis. Kemper scheen hem verwacht to hebben, want hjj opende zelf do deur. «Vergeef me, dat ik zoo laat kom,» begon de eerste ietwat verlegen. «Gisteren was de betalingstermijn, doch ik kon, helaas, niet komen. Ik hoop, dat ge mjjne verontschuldi ging zult aannemen." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1