Reuter seinde den 20eu dezer uit Kru- gersdorp, dat generaal Oosthuizen bezwe ken is aan zjjn wonden in het gevecht bij Krugersdorp ontvangen. PRETORIA., 21 Augustus. Blijkbaar is de Wet van plan om naar het Boschveld te gaan. Er is reden om te gelooveu, dat het voornemen is de geheele Boerenmacbt, Botha's leger inbegrepen, in bet Bosch veld samen te trekken en Machadodorp en Lij den burg zonder veel strijd prjjs te geven. Er ziju zoo goed als geen berichten van het oorlogsterrein in de Engelsche och tendbladen. Wat er eigenlijk gebeurt in Transvaal bljjft duister. Zijn de Engelschen met lamheid geslagen door de stoutmoe digheid van Do Wet, die vlak langs Pre toria is getrokken, om lord Roberts te laten zien, dat hij nog.vrij in zijn bewe gingen is? Is de rust in het Westen van Transvaal, wuar het de vorige week zoo roerig was op slag teruggekeerd, na de »groote overwinningen" die Carriugton beweert te hebben behaald? Rust Bullér te Twjjfelaar uit van de vermoeienissen vau een dag niarchcerens zonder vechten Wacht French met zijn aanval op Botha's troepen, totdat De Wet zich gereed heeft gemaakt om hem de een of andere poets te spelen, waarvan men nog niet kan ver moeden wat het zjjn zal Doet lord Roberts ook nog wat anders dan de troe pen van Baden-Powell te Waterval inspec- teeren, voor zich laten paradeeren en hun pryzen om hun kranig uiterlijk, terwijl ze toch waren uitgegaan om De Wet te vangen Dit zjjn altegaar vragen, waarop we nog geen antwoord vinden. Misschien zullen de volgende dagen van deze week nog iets brengen, waaruit ten minste wat valt op te makeu. Maar voorloopig weten we niets. („Hbld.") Gevechten en geruchten. LONDEN, 23 Aug. Lord Roberts seint uit Pretoria van 22 dezer: Baden Powell hield gisteren de achter hoede van Grobler den geheelen dag bezig Grobler werd teruggedreven. Gedurend» Jhet gevecht galoppeerden Baden Powell in de voorhoede van den vijand op elkan- ler in. Het Rhodesia regiment leed zware verliezen de kolonel en vier man werden Sedood en zeven gewond. De Boeren had- en vele dooden en gewondenzij worden dicht nagezeten. Het schjjnt vrjj zeker dat De Wet het hopeloos vindt naar de oostkant weg te komen. Hjj is den Magaliesberg weer overgetrokken, met de bedoeling naar den Oranje-Vrijstaat terug te keeren. De man- nen die met hem zyn kunnen niet veel meer dan 300 in aantal zyn. Het heet dat Steyn met een klein ge leide op weg is om zich te Machadodorp bjj president Kruger te voegen. De Boeren lieten acht mjjlen ten noor den vau Newcastle den spoorweg in de lucht vliegen en beschadigden de lijn 30 mylen ten zuiden van Newcastle. Britsche verliezen in Zuid-Afrika. Eiken dag houden we onze lezers op hoogte van de gepubliceerde Britsche ver liezen. Volen zullen misschien naar aan leiding van dezo cjjfcrs de opmerking ge maakt "hebben dat de verliezen toch niet zoo heel groot zjjn in den laatsten tijd. Als men optelt komt men echter tot een juis ter inzicht. In de laatste zeven dagen heeft lord Robert# leger aan geneuvelden, ge kwetsten en vermisten 168 man verloren, wq^ronder 12 officieren. Bovendien zijn 200 man aan ziekte gestorven, zoodat het totaal verlies in een week, 368 man be draagt een ^gemiddelde van 52 man En dan moet men daarbij niet uit het oog verliezen dat er al die dagen geen enkel gevecht- van eenige beteekenis is geltvenl.^ (H.bl.) 'eking te bereikeo, zoodat tot dcu terugtocht werd besloten. LaDgs de Poiho ging het lang zaam terug de gekwetsten worden in bootjes medegevoerd. Zoodra do treinen verlaten wa ren, staken de Chineezen ze in brand, liet was één lang gevecht; bij elk dorp moest ge weld worden gebruikt om binnen te komen, en ditmaal waren het geregelde Cbinecsche troepen, die de colonne te ljjf gingen. Hot water, dat gedronken moest worden, was be smet door ljjkou van Boksers en veroorzaakte ziekte. Ten laatste werden de gekwetsten en do zieken zulk een zware laat voor de colonne, dat zub kanonnen achtergelaten moesten wor den, om de lijdenden te kunnen medevoeren. Ten slotte werd, steeds vechtende tegen de Chiaeezen, die om de colonne zwermden, bet westpljjk arsenaal van Tien-Tsin bereikt, en na een korten strjjd bezet. Maar veel verder was men daarmee niet. liet aantal zieken en gewonden was onrustbarend gestegen. Do munitie was zoo goed als op en do Chineezen waren rondom, Er moest noodzakelyk een boodschap naar Tien-Tsin worden gezonden om hulp. Admiraal Seymour koos daartoe oen compagnie matrozen van zjjn schip uit, on gaf lmn diep ontroerd zjjn aanwjjzingen. Hjrbcval bun naar Tien-Tsin te gaan tot eiken iryi: .De dooden moet ge laten liggen en dc gewonden, die niet mede kunnen, als doo den beschouwen. Ge moet u zoo noodig allen opofferen op e'ën na, maar één man moet er komen.' De matrozen gingen. Weldra hoorde iren. Een uur later keerde compagnie terug tot dertig man verminderd. In een gerecht van een kwart uur had zjj vijf-en-twintig ;csneuveldcn verloren, waaronder alle officie ren en evenveel gekwetsten. Alles schoon verloren. Maar den volgondon ochtend kwam redding dagen. Een rogimont kozakken, go- steund door twee Russische infanterio-rogi- menton en een batterij artillerie, uit Port- Arthur gekomen, dreef' do Chineezen uiteen. Admiraal Seymour was ontzet. Zjjn colonne had 70 dooden on 200 gewonden verloren, waarvan de Engelschen het leeuwen-aandeel hadden, 30 gesneuvelden en 98 gewonden. Zürtlicheu, Walzer-, Emil Waldteuiel. 8. Fi nale. .Militaire Kindoren, Couplet-Marsch», E. Paulus. Burgerlijks Stand, gem. Helder. Vau 21 tot 23 Aug. ONDERTROUWD: IJ. Vlietstra'en A.J. Klein. T. Jongkees cn G. do Haan. GETROUWD: S. v. Dok en J. Kouse- hand. J. Veen en C. v. d. Leek. J. F. Die naar en C. Darphorn. J. Snieder cn M. Mosk. J. B. de Klerk cn G. do Boer. J. H. s. Sluis en G. Kemp. J. Donker en M. Quax. B. G. Veltraan cn II. v. d. Maas. BEVALLEN; M. H. Piket gcb. Fasseur, z. 11. M. Pninmorol geb. Mooseker, d. C. Buddingh geb. Ilcijdt, d. A. Dienaar geb. Bruin, z. H. II. Smulz geb. Benken, z. D. Kikkert geb. Zwaan, z. A. M. li. Gieles gcb. Koopman, d. OVERLEDENW. Brugman 11 m. J. 11. J. Schra, 21 j. R. Paulidos, 2 m, C. Hofman geb. Leeuw, 38 j. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. De opstand in China. NEW-YORK, 22 Aug. De Ame rican Association of China" seint uit Sjanghai. >De toestand in het dal van de Yangste wordt hoe langer hoe kritieker. De mili tairen ramen dat 15000 man noodig zullen zjjn om Shanghai afdoende te beschermen. Dring er by de regeering op aan dat zjj onmiddelljjk troepen zendt." Het telegram is aan het departement van buitenlandsche zaken meegedeeld. Onderhandelingen afgewezen. BERLIJN, 23 Aug. Op een voor stel van Li Hoeng Tsjang to't het openen van vredesonderhandelingen en onuiiddel- ijjk terugtrekken van de Europeesche troe pen heeft de Duitsche regeering geant woord dat zjj, bjj gebrek aan behoorlijke volmachten van Chineesche zjjde, niet in onderhandeling kon treden. Admiraal Seymour's tocht naar Peking. In het Parjjeche «Journal» wordt oon uit voerig verhaal gedaan van den marsch dor eerste expeditie tot ontzet van de gezanten te Peking, die onder bevel stond van admiraal Seymour. De oxpeditie was 4000 mau sterk en verliet Tien-Tsin in vier treinen. De mannon werden in de compartimenten zoo geplaatst, dat zjj in elke richting konden vuren. Op de voorste en de achterste wagons stonden mitraillcusos en scheepskanonnen. De gemeenschap tus- •chen de troinen en de wagens werd ondor- bouden door middel van seinmasten, waarin •cheepsseinen werden gchcschen. Nauweljjks waren enkele kilometers afgelegd of do aanval begon reeds. Tot nog toe wuren bet maar kleine troepen Chineezen, dio dun trein naderden zjj werden mot geweervuur verdreven. Des nachts bivakkeerdo de expo- ditio langs den sponrdjjk. Den volgondon dag werden de aanvallen talrjjker, en do Chi neezen stoutmoediger. Do moeste uanvullors waren slechts met zwaarden en lansen gowa- pend, maar hoeveion er ook vielen, de anderen woken niet. Enkele dagen later bemerkte men, dat de spoorweg in den rug van de colonne was opgebroken. Do mannen hadden nog maar 800 rouns ammunitie elk. Ook vooruit was dc weg vernield zoodat do ljjn hersteld moest worden, voordat men verder kon gaan, na verloop van een weck had de colonne twee honderd gewonden mede te voeren, en niets dan wat rjjst om van to leven. Hot drink water was op. De tegenstand der Chineezen werd steeds sterker. Hot w-d duideljjk, dat onmogeljjk zou -iet do expeditie Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Sumatra', v. Amsterdam, pass. 21 Aug. Kaap Bon. Het stoomschip «Myrmidon», n. Amsterdam, pass. 20 Aug. Gibraltar. Het stoomschip .Madura», naar Amsterdam, passeerde 22 Aug. Oucasant. Ilot stoomschip «Koningin Wilhelmina», van Amsterdam, pass. 24 Aug. Oucasant. Het stoomschip .Prinsea Amalia", van Am sterdam, arriv. 22 Aug, to Port-Said. Het stoomschip «Bali», naar Amsterdam, vertrok 28 Aug. van Poriin. 364ste Staats-Loterlj. Trekking van Dinsdag 21 Augustus. Nos. 1383 en 8891 elk f1000. Nos. 7829 en 13864 elk f200. Nos. 8170, 3186, 4064, •1148, 12710 en 14729 elk f100. Trekking van Woensdag 22 Augustus. No. 366 f25000. No. 20768 f5000. No. 6978 f2000. No. 12672 en 19445 elk f1500. No. 19226 f1000. No. 11412 en 16660 elk f 400. No. 20588 f200. No. 2840, 7225, 20229 en 20667 elk t 100. Trekking van Donderdag 23 Augustus. No. 18950 f 1000. No. 19569 f 100. Programma van het Zomer-Concert, te geven op Zondag 26 Aug. 1900, van 3 tot 41/» uur. 1. «Handicap», March, George Rosey. 2. Ouverture zu dem Zauberspiel: «Dielrrfahrt um 'a Gliick», Franz von Suppé. 3. «Die Mühlr im Schwarzwald, Ydille», Richard Eilenberg. 4. Fautaisie de 1'opéraLo Trouvêro», Gi- aeomo Vcrdi. 5. Ontorture Wallenstoin's Lager', S. KerliwjfllG. Fantuisio do 1'opdra- comifluo «.N- J (fenéo. 7. «Dio Naar Oost-lndië Adolf Friedrich Alexuudcr Ileinrich Von Mecklenburg-Schwerin. Deze mededeeling werd door enkele bla den in twijfel getrokken en ook wel weer sproken. Intusschen vinden wij heden weder eeu bevestiging daarvan in ecu bericht uit Kopenhagen aan de Belgische Petit Bleu, volgens hetwelk de verloving gister-(Dins- dagjuvond officieel bekend zou zjjn ge worden. Nederlanders in China. Giflternamiddag laat is aan het Mini sterie vau Buitenlandsche Zakeu van den waarnemenden consul te Tieutsin via Che- foo het volgende telegram ontvangen Knobel licht gewond op 13 Augustus. Mars, Brunger, Van Zuylen allen wel; om trent andere Nederlanders geen bericht vermoedelijk allen wel. Van Zuylen onder scheidde zich dapper gedureude het ge vecht te Peking." Volgens het N. v. N. is de kastelein van het paviljoen te Blaricum, na door den officier van justitie gehoord te zyn, voor loopig op vrije voeten gesteld. Verxrndiogsweg. ,r ter! Tjjdst.der I laat. busl. poit-bczorg. ./hPortk. Marine en Leger. Met wijziging van de aankondiging in de Stct. (no. 185,) zjjn benoemd met ingang van 1 September tot adelborst 3de klasse bjj bet KoDinkljjk Instituut voor de Marine te Wil lemsoord, met bestemming voor den zeedienst G. J. Wijers, G. J. T. Bakker, D. van Njj- mogen Schonegevel, G. P. Wesselink, H. A. Gregory, T. W. van Rees, J. van Roede, J. L. Andrcie, K. W. Thomas, G. van Motoren, J. M. de Booy, II. Keyser, J. Veldkamp, W. J. Iioffman, lt. J. Brukcma, A. J. W. van Anrooy, A. J. van Pcsoh. (Stof.) Hr. Ms. pantscrdekschip .Gelderland", commandant de kapt. tor zee J. II. L. J. Baron Sweorts de Laudas Wyborgh, is, na vooraf door den vice-ndmiraal Engelbrccht te zjjn geïnspecteerd, Woensdagmiddag van hier naar Oost-lndië vertrokken, uitgeleid door het staf- muziekkorps der Marine en eene onafzienbare menigte. Het schip zal de reis maken via Vlissingen, Algiers, Port-Said, Perim en Co lombo. Marktberichten. Pnroterend," 21 Aug. Aangevoerd 570 vette runderen f 0.54 u 0.66 p. p., 27 stieren, vette prijshoudend matig, gelde- en melkkoeien, hooger prjjs vlug, 217 vette kalveren f0.65 0.80 p. p., matig, J-15 nuckt. f8al9, vlug, 13 paarden, 1738 schapen en lammeren, hooger prjjs vlug, 198 vette varkens 37 a 43 p. p., stug, 93 magere id. f 12 a 21, 255 biggen f5.— a 9.beiden stug, 750 zak appelen f 2. a 2.50, 550 zak peren f2.50 a 3. Kleine kaas f32.50, middclbaro f commissie Aangevoerd 304 stapels, 1750* kg. boter f 1.15 a f 1.25. Kipeieren f3.25 a £3tH5, eend. dito f 8.10 a Scliagen, 23 Aug, Aangevoerd 15 paarden f80 a 175, 0 veulens f,— a f—,15 stieren f80 a 190, 30 gcldekooion f 110al70,50 vette kooien f160 a 260, 40 kalfkoeieuf Ï20 a 240, 0 vaarzen of pinken f a graskalven (J— a 11 nuchtere kalveren f 10.a 23, oonscbapen f0 a 200 vette id. f22 a 28,0 overb. f a 26 magere var kens f 12 a 14,29 vette varkens f 0.41 a 0.44 p. k., 60 biggen f 6, a 8,50, 850 kop boter p. p. 60 a 70 ct, 9000 kipeieren f 3,a 3,50, 200 eenden-dito f3.10 aO.0 kioft- eicrcn f0 per stuk, 300 lammeren f8al5, 200 magere schapen f 14 a f 18, 14 ossen f 50- a f 100. Visscherijberichten. Nieuwediop, 21 Aug. Aangebracht door 3 korders tc zamon mot 25 tongen p. st. 90 cent, 20 middolm. tongen p. st. 65 cent, 15 kleine tongen p. st. 30 cent, 6 mand kleine schol p. ra. f' 2,50, 2 mand schar p. m. f 2,50. 22 Aug. 50 korders met 2 tot 10 tongen p. st. f 1,25, 2 tot 10 middelm. tongen p. st. 85 cent, 5 tot 10 kleine tongen p. st. 35 cent, 1 tot 2 mand kleine schol p. ra. f 2, 1 tot 2 mand schar p. m. f3. 50 makreelen p. st. 20 cent. 23 Aug. 16 korders met 2 tot 10 tongen p. st. f 1,25, 2 tot 10 middelm. tongen p. st. 80 cent, 5 tot 20 kleine tongen p. st. 30 cent, 1 tot 2 mand kleine schol p. m. f 2, 1 lot 2 maud schar p. m. f 3. tl Aug. 7.- av. 94 7.- av 88 7-— 's av. 4 cn 18Sept 3.30 "snnm 24 Aug 7.— av. p. zeepost via Amatcrdam p. zeepost via Rotterdam p. Hol), mail via Ocnoa p. HoU. inail via Marseille p. Kransche mail via Marzrillc p. Engeliche mail via Briudisi (naar Puleiabaug, Kiouw, Liauka, Billiton cn Z. W. Afd. van Borneo) Naar Aljeh ea de Oostkust J Vrijdag van Sumatra J p. Duitaclie mnil via Napels 3 eu 17Scpt. 11.56 Naar Guyana (Surlnamo) p. zeepost via Ams erdom I 31 Aug.l 7. p. mail over Engeland 3 en 17 Sopt. 7. p. mail via St. Nixairc 7 7. Naar CuraQao, Bonaire en Aruba p. zeepost via Amsterdam 81 Aog.j 7. p. mail via Sonthampton clkeu Dinsdag; p. mail via Qoeens'.owa eiken Vrijdagl 8.30 p. mail via GenualSeptl 7. (alleen op verlangen der afzenden). Naar St. Martin, SI. Euttatius en Saba p. mail over Engeland 3 en 17 SepL 7. Naar Transvaal on Oranje-Vrjj- staat: via Napels 27 Aug.,9unr 'smorg. Correspondentie voor Ilr. Ms. Fries- land" te zenden naar Batavia. Naar Hr. Ms. ,Dolijja" to Stavanger (Noorwegen) 24 on 25 Aug., 3 uur 'a nam, Naar Hr. Ms. «Gelderland" te Al giers, 27, 28 en 80 Aug7 uur 's av. (Aankomst dezer posten te Algiers 31 Aug. 1 en 3 Sept.) Vervolg der berichten. Bjj Kon. Besl. is benoemd tot notaris binnen het arrond. Alkmaar, ter standplaats Nieuwediep, gemeente Den Helder, H. M. Beeckman, cand.-notaris te Meerssen. Volgens een telegram uit Loren^ Marquez, is Hr. Ms. pautserdekschip Fries land", van daar naar Batavia vertrokken. Benoemd tot surnumerair der poste- rjjen en telegrafie te Helder, de heer A. J. Klerk. Bij den Voorzitter van het Visschers- fonds, den heer G. S. de "Wit en bij den heer A. P. Staalman, zjjn van eeu onbekende uit Amsterdam elk de belangrijke gift van t 400 ontvangen voor de nagelaten slacht offers der ramp alhier op 13 Juli 11. George Siraal, de 14-jarige knaap, die by de granaten-ontploffing alhier deer lijk werd gewond, en eeu zijner beenen moest missen, heeft gisteren, op twee kruk ken loopende, het Marine-hospitaal, waar hjj verpleegd is geweest, kunnen verlaten. Na ontslag van den jongen Siraal, blijven nog in het Marine-hospitaal Terpleegd Gerrit Huurman, oud 50 jaar, met een stijf rechterbeen. Willem Coster oud 26 jaar, met verlies der rechterhand. Jan Schendelaar oud 33 jaar, met verlies vau het linkeronderbeen. Jan Kwinkelenberg oud 30 jaar, (waarschijnlijk met volkomen herstel). De collectieve inzendingen van de Nederlandsche visscherijen en reederijen zyn op de Tentoonstelling te Parijs bekroond met den eere prijs. Aan dr. H. C. Reedeke alhier en H. Kikkert te Vlaardingen, werden beiden een zilveren medaille toegekend. Woensdagmorgen is in de Buiten haven het lijk opgehaald van den vuur- stoker J. H. J. Schra, dienende aan boord Hr. Ms. Gelderland. Hoe de man te water is geraakt, is niet juist hekend. Men ver moedt dat hij 's nachts langs een tros naar don wal heeft willen gaan om te deserteeren, De korporaal bjj het reserve-kader, C. ten Harmsen, is bjj het regiment gre nadiers en jagers aangesteld tot reserse- sergeant. Oosterend op Texel, 23 Aug. De familie Plaatsman van hier heeft een nader onderzoek ingesteld, naar het in de vorige week op Vlieland gevonden ljjk van een manspersoon. Gebleken is, dat dit het overschot was van den verdronken schipper F. Plaatsman der H. D 60. Het ljjk, dat reeds in het zand begraven was, is weder opgedolven, gekist en op het kerkhof te Vlieland ter aarde besteld. Men schrijft uit Vlissingen Naar ik verneem wordt de Manhattan", de volgende boot, die uit Zuid-Afrika per sonen herwaarts zal brengen, hier 31 Au gustus of 1 September verwacht, terwjjl den 2en September het stoomschip Kaiser" van de Oost-Afrikaansche Lijn hier een aantal op eigen kosten terugkeerende per sonen zal ontschepen, De visscher Jb. Bakker, van Wie- ringen. heeft verleden week op 't Inschot bjj Vlieland een flesch drijvende gevonden, welke het volgende briefje in 't Duitsch bevatte Adres: A. Jide, Lübeck, Falckstraat 14. »Wij bevinden ons op reis naar China en bevinden ons zeer wel aan boord Een onzer vrienden is over boord gevallen. >8, 8. 1900." Onze Koningin. Ongeveer 4 weken geleden meldden wij, dat H. M. de Koningin op Haar komenden verjaardag aan Haar Volk mededeeling zou doen van kaar aanstaand huweljjk en noemden wij als den toekomstigen Gemaal au Hare Majesteit dan 27-iari<">« hertog 'Ontvoering? Woensdagmorgen circa halfelf verliet het 11 -jarig dochtertje van den heer M. Kes- sels, fabrikant van muziekinstrumenten te Tilburg, de ouderlijke woning, om aan den Noordhoek een brief te postenter hoogte van de post is het.kind het laatst gezien Sedert is er geen spoor van te ontdekken. Onmiddellijk zjjn door de politie de meest uitgebreide maatregelen genomen; tot nu toe zonder eenig gevolg. Alle kermisten ten en wagens, die met het oog op de kermis, die a. s. Zondag aanvangt, in Til burg zjjn, werden afgezocht; de bosscken zijn onderzocht, de gansche omgeving door kruist, alles zonder eenig resultaat. Nie mand heeft het kind gezien, sedert zjj den brief gepost heeft. Elke gedachte aan een ongeluk is uitgesloten. Bljjft alleen te denken over dat het aanvallig meisje ont vreemd is. Onmiddellijk is in alle richtingen gete legrafeerd, .zoodat de politie overal een wakend oog zal houden. Het signalement is: tameljjk lang, slank, eenigszins blozende gelaatskleur, haar bloud, lang en krullend, blootshoofds, voorhoofd hoog, neus en mond gewoon, kin rond, gekleed met katoenen, rose gestreepte japon met korte mouwen, witte schort of boezelaar, korte zwarte kousen, de kuiten bloot latende, li< lederen knooplaarsjes. Nader vernemen wij dat het vermoeden bestaat dat het kind ontvoerd is door twee ontslagen Zwitsersche werklieden, f 1000 belooning is uitgeloofd voor het vinden en f 500 voor het geven vau inlichtingen, die tot ontdekking leiden. De marechaussee en een groot aantal belanghebbenden zoe ken tot zelfs in Duilschland, tot nu toe te vergeefs. Te Rhenen hebben eenige arbeiders, die achter de woning van den bakker F. van Essen bezig waren een kelder te maken, een rooden aarden pot met 23 goudstuk ken gevonden, waaronder gouden rijders, ruim 800 groote en kleine zilveren en een aantal koperen muntstukken, een en ander vertegenwoordigende eene vrij aanzienljjke som. Bovendien zijn er een aantal Zeeuw- sche rjjksdaalders en stukken van de stad Utrecht onder, de meesten dragen het jaartal 16661694. De vondst is tijdelijk bjj den burgemeester in bewaring gegeven. Haring. De aanvoeren van haring waren in de afgeloopen week tameljjk beperkt en be droegen voor Vlaardingen 6647 ton, aan gebracht daar 26 loggers en 7 bommen. Op de overige reedeijj-plaatsen kwamen slechts 476 ton aan, zoodat de aanvoer van de vorige week 7123 ton bedraagt en de totaal-aanvoer van het seizoen gestegen is tot 45.225 ton tegenover 34,686 ton op 18 Augustus van het vorige jaar. De grootste besomming vau alle Neder landsche haringschepen is nu gemaakt door schipper S. van Deventer van de Stoom- bootharingvfescherij »Oranje-Nassau". Na 10 dagen kwam hij van de derde reis te Scheveningen binnen met 26 last haring en heeft nu ongeveer te zamen f 20 00( de plaats van het ongeluk, ongeveer 115 K.M. ten Z.O. van Kaap St. Vincent, doch van de »Framée" en hare ongelukkige bemanning werd niets meer gevonden. De verhooging der kolenprijzen. Jan welwillende zijde wordt ons toege- zondeu het Engelsch t ijdschrift voor kolen- en jjzerindustrie »Coal audlron" waarin wjj verschillende beschouwingen aantreffen over dc verhooging der koleupryzen, zoo wordt vau Londen uit geschreven dd. 18 Aug. Er is in de laatste twee weken een groote u steeds stjjgende vraag naar kolen, zoowel voor industrieel als «oor huiseljjk gebruik. Ongetwjjfeld hebben de alaruieerende be richten in de pers sterk tot dezen toestand bij gedragen. Dit, met het feit dat de algemeene prijzen op den lsten dezer zyn gestegen in verhand niet de houding van de kolencom- binatie, heeft veroorzaakt dat haast alle categorieën van gebruikers zich gehaast hebben hunne bergplaatsen te vullen. Wjj vernemen van huishoudens waar, uit vrees voor dure kolen, alle beschikbare ruimte is volgegooid. Vandaar nu eeu stijging der pi-yzen. Eén ding schjjnt zeker, dit namelijk dat een toestand als deze, waarbjj op zulk een ongewoon tijdperk een groote inslag van kolen plaats vindt, invloed zal hebben op den stand der markt in dcu a.s. herfst. De handelaars, aldus gaat >Coal and Iron" voort, zouden zeker liever gehad heb ben, dat er niet zooveel te doen was en zij hopen voor den herfst op eeu vermindering van den enormen toevloed van orders. Vreemd zou bet niet wezen als, door deze toestanden binnenkort de prjjzen nog meel de hoogte ingingen (deze beschouwing is van 1.9 dezer). Uit Derby wordt van 17 Augustus ge meld dat de kolen daar in de laatste veer tien dagen met 1 of 2 shilling per ton in prjjs gestegen zyn, ook al in verband met de onverwachte vraag naar voorraden, die de correspondent op zyn beurt toeschrjjft aan de alarmeerende berichten in deLon- densche bladen, die een kolenschaarechte voor den aanstaanden winter meenden te mogen voorspellen. Deze correspondent ziet den toestand voor den aanstaanden winter weinig optimistisch in. Uit York komt ook al geen aangename tjjding. De vraag naar kolen houdt ook daar steeds aan, als een gevolg van de pers berichten en van het besluit van den Con- ciliation Board (Verzoeningsraad). De pry zen stegen ook daar zeer sterk. Stedelijk verkeer in Londen. Te Londen vervoeren de verschillende trams per jaar 300 millioen reizigers, de omnibus 248 millioen en de ondergrond- sche spoorwegen 128 milliioen. De bevolking van de wereldstad bedraagt 51/» millioen zielen, zoodat elke inwoner gemmiddeld 124 maal per jaar van een van deze openbare middelen van vervoer ge bruik maakt. Middel tegen verkoudheid. Als zoodanig verdient aanbeveling het opsnuiven van het sap van een rjjpen citroen, dat men in de hand gegoten heeft. Heeft men dit middel twee- of driemaal toege past, dan neemt men bij de zwaarste ver koudheid reeds verbetering waar. Citroensap in een kop goed heete koffie zonder melk helpt dikwijls tegen hoofdpyn. Omtrent het vergaan van de torpedo boot >Framée" deelen de militaire bladen thans het volgende mede. Het eskader stoomde in de richting naar de Straat van Gibraltar, de schepen achter elkander met een vaartsnelheid van 10 knoopeu, het was zeer kalm weer en even helder alsof het dag was. Even voor mid dernacht werd naar het admiraalschip Brenuus" het bericht geseind, dat de torpedo kruiser »Foudre", die achtergeble ven was om de torpedobooteu van levens middelen, enz. te voorzien, zich weer bjj hut eskader had gevoegd. De admiraal aan de »Foudre", een bevel willende doen overbrengen door de »Fra- mée", liet dit schip door den torpedojager »Hallebarde" aanzeggen, bjj de >Brennus" te komen. Hieraan werd voldaan, de »Framée" kwam met een vaart van 16 knoopen aan bakboord van het admiraal schip en begon luchtseinen te wisselen. De commandant De Maduit was aan dek, de adelborst Epaillard, die de wacht had, op de brug. Op een zeker oogenblik, ziende dat de schepen te dicht bjj elkander kwa men, liep De Manduit de brug op en com mandeerde >twintig graden naar links" om van de >Brennus" af te houden. Werd de order verkeerd begrepen of verkeerd overgebracht Zooveel is zeker, dat de »Framée" in hare gansche lengte voor de boeg van de »Brennus" kwam te liggende officier van de wacht, het ge vaar ziende, liet onmiddellijk achteruit- stoowou, maar het was te laat, de aanva ring kon niet worden vermeden, de torpedo boot werd omgeworpen, bleef ongeveer 3 minuten drijven met de kiel naar boven en verdween toen iu de diepte, terwyl de schroeven tot het laatste oogenblik bleven draaien. Allen, die niet aan dek waren, werden een prooi der golven. Onmiddellijk uitgezette sloepen redden de overigen, be halve den commandaut, die het laatst geholpen wilde worden en den dood in de golven vond. v 'eV Gedurende drie uren wer L aspo- ringen gedaan, dc kruisqy'Oük^ en »Galilea" bleven den g -rot op ADVERTENTIËN. BIJ EEN KINDERGRAF. Er is een heel klein plekje Ginds op den doodenhof Gedolven, toen de maaier Een kleine liev'ling trof. Hoe ook de ouders klaagden Bjj 'tpas gedolven graf, De dood bleef ongevoelig, Al nam bjj 't liefste ben af. Een nauw ontloken bloeme, Een knop nog, jong en teer, Werd door kern afgeslagen En ligt thans welkend neer. De onopgeloste vragen Zjjn weer met één vermeerd Maar ook bet nieuwe raadsel Bljjft menscben te geleerd. Het graf zwjjgt als het offer. Maar 't nameloos verdriet Dat de onders zoo doet treuren, Dat smartgevoel zwjjgt niot. Do droeven blijven treurig Naar 't kleine grafje zien, En vragen, smartlijk klagend „Waarom moest go ons ontvliön?" Klein is bet kindergrafje, Groot is de wond van 'thart, Groot moog' do troost eens wezen, Veel grooter dan do smart I En blikken vochtige oogen Naar troost ook smachtend heen, Dan staren zjj ten Hemel, God troost, wie treurt, alleen. W. M. Ti. Op den 27 Augustus hopen onze geliefde Ouders P. RAVEN en S. RAVEN geb. WIEGMAN, hunne 35 Jarige Echtvereeni- ging ie mogen herdenken. WlRKLNGEN, 24 Aug. 1900. Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwd- een Kleinkinderen. Op den 288ten Augustus 1900, ho pen wjj den 908ten Verjaardag te her denken van Jan Klaverstein, gepensionneerd Sergeant, Oud-Strjjder van 1830 en 1831, en later gepensionneerd Sergeant-Majoor-Verbauduieester. Hjj is de laatstovergeblevene, die in 1842 van het Ziekenschip naar het tegenwoord:ge Marine-Hospitaal overging, en is van af 1883 als zoodanig gepensionneerd, in den leeftijd vau 73 jaren. Hij is tevens begiftigd met het Metalen Kruis en twee Gouden Medailles, bij welke Kruisridder schap hij in 1853 als Secretaris werkzaam wasen bezit het voorrecht, bij volle gezondheid, al zjjne zintuigen nog ten dienste te hebben. Helder, Met achting, Jonkerstraat 51. Kl. BOON en Echtgenoote. Ondertrouwd IJ. VLIETSTRA en ALIDA J. KLEIN. Helder, 23 Augustus 1900. ReceptieZondag 2 September, van 35 uur, Westraat 109 Granaten-Ontploffing. Een vierde lijst van giften, ingekomen bij den heer A. P. Staalman, bedraagt f 1278.037a* makende met de vorige ljjs- ten f 3719.587,. Heldersche Moppen. Landeigenaar: Kunnen de inbrekers niot langs den rand van het bosch gevlucht zjjn Veldwach ter: Dat kan niet, mijnheer; dat is verboden terrein De ryke erfdochter: De man, met wien ik zal trouwen, moet knap, dapper en verstandig zijn. Geld is niet noodig. Mjjnheer Bruin: Wat een gelukkig toeval dat wjj elkander ontmoet hebben. Matigheid levert vuur ju don haard, meel in do trog, geld in dun zak, krediet overal, tevredenheid in huis, kleeren voor do kinde ren, lichaamskracht, helderheid van geest, in één woord maakt een gelukkig mensch. Jonge vrouw Bertha, als mjjn man vraagt wie hot vleesch heeft laten uanbranden, zeg dan dat jjj 't hebt gedaan. Goed, mevrouw, maar dan moet u toch vanavond tegen mjjn aanstaande zeggen, dat u 't hebt gedaan, ik zou me anders schamen Citroenen tegen zeeziekte. „Docter," zei een patiënt, „een mijner vrienden heeft mjj verzekerd, dat men door hel uitzuigen van eeu citroen zeeziekte kan voorkomen. Is dat zoo „Ja," was het antwoord, „wanneer ge bjj het uitzuigen van den citroen in de schaduw van een hoogen boom zit." Ondertrouwd JACOB RIEUWERTS en PETRONELLA ROTGANS. Amsterdam, 23 Augustus 1900. I»1* Oosterparkstraat No. 157. Getrouwd A. KRUK, eu Huisduinen, MAAIKE WASSENAER, Harlingen. Vetoen, 23 Augustus 1900. Getrouwd J. H. VAN SLUIS en G. KEMP, die, ook namens wederzjjdsehe familie haiteljjk dank zeggen, voor de vele bljj- ken van belangstelling bjj hun huweljjk ondervonden. 22 AnguslM 1900. Geboren FRAN^OISE MARIE, Dochter van A. F. C. BÜCKMANN en J. C. BÜCKMANN— Brachthuizer. IJmuiden, 21 Augustus 1900. Geboren HENDRIKA MARIA, Dochter van HENDR1KUS JOHANNES GIELIS en ANNA VARIA HENDRIKA QIEUS geb. Koopman. Den Helder, 23 Augustus 1600. Algemeene kennisgeving. Heden overleed onze geliefde Vf>e~ der, Behuwd:- en Grootmoeder, Mer vrouw de Weduwe P. KUIPER, geb. ANTJE DRIJVER, in den ouderdom van 68 jaar. Mede namens Kleinkinderen J. DlJKSTERHUIS-KUIPER. R. C. DIJKSTERHUIS, Borodo. T. KUIPER, Utrecht. P. J. KUIPER, M. KUIPER—WIERSMA, Amsterdam. J. W. KUIPER, P. E. KUIPER-HOOGEWEG, Rotterdam. N. D. KUIPER, Utrecht. A. M. VAN DER LEE-KUIPER, C. G. VAN DER LEE, Helder. Amsterdam, 19 Aug. 1900. Ferdinand Bolstraat 49. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, tot mjjne diepe droefheid, myn geliefde Echtgenoot, de Heer G0DFREY PHILLIPS. Wed. G PHILLIPS— Yaij Amehonpe?. Londen, Hope Cottage, 27 Hill Str. Upper Claptqn, 21 Augustus 1900. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed te Londen onze geliefde Behuwdbroeder, de Heer G0DFREY PHILLIPS. Uit aller naam R. J. VAN AMERONGEN. Helder, 21 Augustus 1900. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele harteljjke bewijzen van belangstelling, ondervonden van Familie, Vrienden en Bekenden, bjj gelegenheid van ons 25-Jarig Huwelijk, aa» allen onzen oprechten dank. D. MULLER en Echtgenoote. Ook namens onze Kinderen. IJmuiJen, Augustus 1900.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2