Gasornamenten i WESTSTRAAT 51 WESTSTRAAT 109. Het Zeemanshuis, Een LÖOPJONGETTE Manufacturen-Magazijn „DE ZON". Prima Delftscbe Roomboter, Jacob Bakker Dz., Spoorstraat 101. Haarlemmerolie CAFE DE VRIENDSCHAP Garnizoen ie flen Heller. WERVEN. Aan de Leden der Ned. flerv. Kerk. RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL School met den Bijbel. WITTE KRUIS, extra groot Balmuziek J. H. MOOJEN, Ringrijden met Paard en Kar, BAL, een zindelijke DAGMEID. een Dagmeisje. een zindelijke Dagmeid. een Dagmeid. Een flinke Loopjongen 2 Commensaals, het fOflH- en WINKELHUIS, een Brood- en Bescbuitbakkerij, Meubelen en Huisraad, Levering .«Brandstoffen. A. RA1S, lste soort SPECULAAS 35 ct. Eeste SPECULAAS25 ct. TAAI-TAAI14 ct. J. Fortuin, Keizerstraat. Cardlffkolen Manufacturen en aanverwante Goederen. Wie SLECHTE BETALERS heeft Opruiming van een partijtje Orna menten, tot zeer lage prijzen. Depót in Koppen' jï Bluyssen's Boter en Margarine. SPOORSTRAAT 95. A. BLUYSSEN ZONEN. De ondergeteebenden betoigen hunnen hartelgken dank aan allen, die bjj het plotseling overlijden van hunnen gelieiden Echtgenoot en Vader JACOBUS RIEKWEL, hulp en bjjstaud hebben verleend, inzon derheid aan H.H. Doctoren voor hunne onvermoeide pogingen, en aan de heeren DE WAARD, EGNElt en Dragers, voor de laatste eer den overledene bewezen. Den Helder, 23 Aug. 1900. Wed. J. RIEKWEL—Brem er cu Kinderen. Bjj mijn vertrek naar Oost-Indië, roep ik aan mijn Ouders, Familie en Bekenden, een hartelijk vaarwel tot weerziens toe. Willemsoord, a. b. Hr. Ma. pantserdek- schip >Gelderland", 24 Aug. 1900. W. CORNELISSEN, matroos lste klasse. Bjj ons vertrek naar Indië. roepen wjj Familie, Vrienden en Kennissen, een har telijk vaarwel tot weerziens toe. J. C. KOMEN, matroos 3de klas. J. SPARIllUS, matroos 3de klas. A/b. Hr. Ms. >Gelderland", 21 Augustus 1900. De oudergeteekende wenscht bij zjjn vertrek naar Ned. Oost-Indië, aan alle Vrienden en Bekenden, een hartelijk vaar wel tot weerziens toe. J. GOUDSWAARDT, serg.-hofmeester, a. b. Hr. Ms. Gelderland". Bij ons vertrek naar Oost-Indië met Hr. Ms. pantserdekschlp „GELDERLAND", roepen wij aan Familie, Vrienden en Kennissen een hai> teljjk vaartwel tot weerzien* toe. G. J. VAN DE POLL, Schipper v. k. J. BAKKER, Konstabel-majoor v. k, J. A. GRAAFLAND, Torpedomaker-maj. v. k. A. STEEN, Bootsman v. k. C. GOMES, Bootsman v. k. M. SINT, Bootsman. G. FLAMELING, Bootsman. W. W1GGERTS, Sergeant-konstabel. J. BASSTRA, Sergeant-konstabel. J. SMIT, Sergeant-timmerman. J. A. VRUGTMAN, Sergeant-bottelier. C. WINTER, Sorgeant-ziekenverpleger v. k. A. M. LOUÏS, Sergeant-schryver v. k. P. J. H. VAN ACHTERBERG, Sergeant-Bchrjjver v. k. K. F. PLENCKERS, Sergeant-schrjjver. J. GOUDSWAARDT, Sergeant-hofmoester. P. L. WEZEPOEL, Sergeant-hofmeester. A. SCHIPPER, Sergeant-kok v. k. C. SNIJDERS, Sorgeant-kok. P. H. J. BOGNKTTEAÜ, Sergeant-smid. J. LÖSCHER, Sergeant-torpedomaker. C. E. KOOPMAN, Sergeant-stoker v. k. P. J. ANNART, Sergeant-stoker. J. HOOGLANDER, Sergeant-stoker v„ k- D. BEELDMAN, Sergeant-stoker. J. C. FLOTAT, Sergeant der Mariniers. Willemsoord, den 22 Augustus 1900. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 26 AUGUSTUS, 's morg 10 uur Ds. D. A. VAN HASELEN, Predikant te Vlaardingen. Dp opdergeteekende brengt ter kefinis Ypp belanghebbenden, dat het tweede toe- latings-examen en de her-examens zullen gehouden worden op 3 en 4 SEP TEMBER a.s. De lessen zullen een aanvang nemen op WOENSDAG 5 SEPTEMBER, 'b morgens te 8 uur, in de tot nu toe in gebruik zijnde hnlplokalen en in de woning van den Heer S. MANHEIM, Kanaalweg Mo. 71. De Directeur, Dr. R. RIJKENS. Het Bestuur bericht bij dezen, dat de ter plaatsing aangegeven leerlingen kunnen geplaatst worden op 1laandag 3 Sept. a.s. HET BESTUUR. IHABAZIJili is verplaatst van naar Verzoeke beleefd goederen in bruikleen aan genoemd adres terug te bezorgen. J. KLEIN. Eenig is de „Tuintjes", lp de THEE- en SPEELTUINEN, nabij Huisduinen, Aanstaande Zondag: met een uitstekend MUZIEK-ORKFAT. Goede consumptie en een nette b^&ning. Directeur, J. D. DE GRMF. PW Alle dagen geopend voor Gez'Vchap- pen voor buiten en binnen de gentlente. Makelaar te Texel, kantoor houdende te Helder Woensdag en Donderdag van iedere week, MOLEN GRACHT 2, belust zich met de behande ling van boedelzaken, het plaateen en ver strekken van gelden onder hypothecair verband, verkoopen van vaste goederen, enz. Spoorgraotit 48. Meest (ttMM'lil tOI.UNI: O t. KM ENT, ruime conversatiezaal, zindelijke kamere. Logies Yan af 35 cent per nacht. gv Consumptie uiterst billijk. Gymnastieklokaal, Weezenstraat. Dansonderwijs. Bovengenoemd lokaal is des ZONDAGS geopend van 7'/s—9'/« uur, tot het geven van Dansonderwijs. Op Zondag 2 September, des namiddags van 5 7 uur, zal begonnen worden met een Dansles voor eerstbeginnenden. DE DIRECTIE. K JE Si ifl MIS te Koegras, Zondag 26 Augustus: om prijzen van f 10.-, f 5 -, 12.50, eu verdere Volksvermakelijkheden. Bü: O. MAHEES. Zondag aanstaande i met afwisseling van voordrachten. F. 8. C. HENNING. QBVEAAQ-D Te bevragen Bureau van dit Blad. Er wordt gevraagd een nette zindelijke Waschvroum> Adres: WEEZENSTRAAT No. 52. Gevraagd een Meisje, voor des morgens en een paar uur des middags, om licht huiswerk te verrichten. Adres: Bureau dezer Courant. gevraagd een net Burgermeisje, tegen halt September, uitsluitend voor Buffetjuffrouw. Alleen zjj, die goede ge tuigen kunnen overleggen, komen in aan- erking. HEEREN-LOGEMENT. Binnenhaven. GEVRAAGD AdresBureau dezer Courant. Gevraagd een flinke Dagmeid, van 16 a 17 jaar. Adres: DIJKSTRAAT 10. Fabrieks- I 'sSÉP' de Natuur-V/ollen t Ondergoederen zyn verkrygbaar by J. J. SMIT. M. BIERENBROODSPOT. GEVRAAGD Adres: SPOORSTRAAT 110. Er biedt zich aan •en net Meisje van buiten, yan de P.G., als 2e Meisje of in een gezin zonder kinderen, voor nacht en dag. Ze is van goede getuigen voorzien. Adres: T. TROOST, Licht wachter. Huisduinen. Er wordt gevraagd AdresBERKHOUT Co. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een bekwame BROOD- en BESCHUIT- BAKKERSKNECHT. Adres: P.THOMAS, Wagenstr., Helder Er wordt gevraagd ff» Knecht, voor loopwerk en lichte bezigheden. Loon 4 Gld. Zich schriftelijk aan te melden met opgave van leeftjjd, aan het Bureau van dit Blad onder letter A. Een nette Loopjongen gevraagd. Adres: HOOFDGRACHT 22. «EI'RAAli» IEMAND, genegen als BODE te werken, voor een oude Maat schappij van levens verzeke- ring. Fr. Brieven onder lett. H. aan den Boekhandelaar A. J. MAAS, Dijkstraat. «ct-vrauKd. Adres Magazijn „DE ZON", Kanaalweg. GEVRAAGD EEN LOOPJONGEN. Adres M. J. WALL AST, Spoorstraat over de Koningstraat. benoodig"<l AdresBureau van dit Blad. itte, flinke Loopjongens gevraagd, Adres: Boekh. A. J. MAAS, Djjkstraat. GEVRAAGD met ot zonder vrij Kamertje. AdresPARALLELWEG 16. Tegen 1 Oct. a 8. te huur, hoek Palelssteeg, HET BOVENHUIS, thans bewoond door Mevrouw de Wed. MUNNIK. Huurprijs f 250 per jaar. AdresKANAALWEG 440. tg iiuur Koningstraat 110. AdresWESTSTRAAT 58. TE HUUR een Burgerwoonluiisje, bevattende Voor- en Achterkamer, Boet met Regenbak, a f 1,25 per week, staande Achtergracht-Zuidzjjde. Te bevragenSpoorstraat 36. TE HUUR een net BURGERWOONHUIS. te bevragen VLAMIMGSTRAAT No. 25. Te koop aangeboden een goed loopend BILJART. AdresP. GOVERS, Meubelmaker en Stoffeerder, Spoorgracht. TE KOOP •en zoo goed als nieuwe WATER- en VUURKETEL, met DOOF POT en een groot WATERVAT. AdresH. VAN PELT Vosstraat No. 12. TE KOOP op een besten stand der gemeente HELDER, voor uitbreiding vatbaar. Brieven fr. lett. X. bij BERKHOUT Co. Uit de liand te koop: Een goed onderhouden Bupgerwoon- huis, op prachtigen drukken stand, met Erf, dubbele Regenbak en Put, annex een ruimen steenen Pakhuis, zeergeschikt voor Smederij, Turfzaak etc., gunstig gelegen aan het water. Te bevragen Bureau dezer Courant. Deurw. H. KWANT, te Helder, zal aldaar in „Tivoli", op WOENSDAG, 29 AUGUSTUS 1900, voormidd. 10 uur, ten verzoeke van den heer Mr. W. C. BOSMAN, Curator in het faillissement van F. H. B. ROODERS e. a., publiek verkoopen als: Mahon. Linnen- en Penantkasten, Salon-, ronde- en andere Tafels, Spiegels, Schilderyen, Pianino, welluidend van toon, prachtig Notenhout Buffet met marmer blad, dito Eettafel op kruispoot met één inlegblad, zwarthout Dames-Schrijftafeltje, bekleede en andere Stoelen, Penanttafeltjes, Waschtafel, Vloerkleeden en Karpetten, Wollen- en Zeildoekloopers, éénpersoons eiken Ledikant met Matras. Vogelkooi op Standaard, Kinderwagen, Regulateurklok, Bloemtafel, Rijwiel met luchtbanden, nic- kel- en geëmaill. Goederen, Porcelein-, Glas-, wit en gekleurd Aardewerk, Vul kachel, Fornuis en verder Keukengerief, 6 Kippen en 1 haan en hetgeen meer zal worden aangeboden. Kijkdag 28 Aug., van 11—5 uur. te HELDER, in „TIVOLI", WOENSDAG 26 SEPTEMB. 1900, des avonds 7 l/t uur, ten overstaan van P. J. C. VAN T00RNEN- BURGH, Notaris te Alkmaar, van: Twee perceelen uitmuntend WEILAND, in den Helderschen polder, aan en bjj den Middenweg, gemeente Helder, samen groot 1 H.A., 21 A., 10 c.A. Drie perceelen uitmuntend WEILAND, in den Huisduiner polder, nabjj den Huis- duinèrweg, gemeente Helder, samen groot 3 H.A., 43 A., 40 c.A. Breeder by bi 11etten omschreven. Aanvaarding 25 December 1900, behou dens gestanddoening der huur. Meerdere ii^^ De MAJOOR, GARNIZOENSCOM MANDANT te den Helder, zal op WOENS DAG den 29en AUGUSTUS e. k., des mid dags ten 12 ure, ten zjjnen bureele, Wacbt- straat, onder nadere goedkeuring van Z. E. den Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden de levering van ongeveer 56000 K.G. Steenkolen, 5600 H.L. Cokes, 63100 stuks lange Turven, 32300 stuks Vuurmakers, 1800 stuks Briquetten (Houtskool), of zooveel meer of minder als zal bljjken noodig te zijn gedürende het tijdvak van 1 October 1900 tot en met 30 Septem ber 1901, ten behoeve van de Militaire Gebouwen en Inrichtingen in opgemeld garnizoeo. De voorwaarden van levering van 11 October 1897, Vle Afdeeling No 90, zijn tegen den prijs van twintig centen (f 0.20) per exemplaar verkrijgbaar bjj de Firma GEBR. VAN CLEEF, te 's Gravenhage. Nadere inlichtingen nopens de leveringen ;jjq verkrijgbaar op het garnizoens-bureel alhier. Den Helder, den 23 Augustus 1900. De Majoor voornoemd, IJ. C. BUIJTENDIJK. MATRASSEN, CANAPÉ'S, CRAPEAUX en FAUTEUILS, worden uitsluitend met prima materiaal tegen de goedkoopste prijzen geleverd of degelijk gerepa reerd bij Behanger en Stoffeerder, Hoofdgracht §D. Bij H. Blikkenhorst Az., Schagenstraat 32, IS VERKRIJGBAAR s OSSENVLEESCH: Lapjes 30, Stukjes 35, Biefstuk 40 ct. Alles per 5 ons, VARKENSVLEESCH, concurreerende prijs. Bij de ondergeteekende weder verkrijgbaar: per 5 o n 8. Keden ontvangen DE EERSTE Egmonder Duinaardappelen van de fijnste en puikste kwaliteit zijn verkrijgbaar voor f2.50 per V, H.L., bij C. VAN PEL, lste Molenstraat 32. - Helder. geschikte gelegenheid te Aanbevelend, U ZW0LSMAN, Scheepsbouwer, Workum. IWwwwwwwB Piano's, Orgels, Harmonica's, Speel dozen, Klokken, enz., worden gestemd en gerapareard bU: T. IIO tl A. ZUIDSTRAAT 52. HELDER. Bij W. BAKKER, Heerensteeg en BRAS, Binnenhaven No. 107, zijn te tegen f t.10 per H.L. of f 13.20 per 1000 K.G., zoo lang de voorraad strekt. HAIAALWEU. ■iiweyiia vi:v Groote keuze in alle soorten Solide '/utiliteit, Lage prijzen. Opruiming van nog resteerende Zomergoederen en diverse Lappen voor spotprijzen. Zie de Uitstallingen I 75 cent per V. Kilo, bij H. DITO, Weststraat. en op de minst kostbare wjjzen deze posten wenscht te doen innen langs minnelijken, dan wel gereohtelyken weg, vrage PROSPECTUS. Soliedst adres is >De ALGEMEENE SCHULDINVORDERING-MIJ. voor NEDERLAND en KOLONIËN, Directie C. PHILIPSEN, Amsterdam". SUCCES VERZEKERD. UAACA SPl?WTl?W ne*' besPraakt en handelsrelatie bezittende, worden UUUr JU'AuüiN 1 riJN, tegen flinke conditiën gevraagd tot het afsluiten van abonnementenbevoegd agenten aan te stellen. in- alle soorten. Winkelverl' liting, Gloeilicht- artikelen, Ballons, Kappen, Glazen. Aanleg of veranderingen der gasleiding spoedig, solide en goedkoop. BijP.LENGERS, Smidstraat no. 31, is verkrjjgbaar: OSSENVLEESCH. VARKENSVLEESCH. Lappen, Gehakt en I Lappen, Karbonede Polet 30 ot 35 ot R, '.lade, Stukje* 35 Metworst 27J B '*Muk, Haee 40 Leverworst - - Duizend - - Briefkaarten - extra fijn, groen Carion, rijksmodel, - f ï.eo. - C. DE BOER Jr„ - - Handelsdrukkerij. - LEES DIT. Bjj NEELTJE KRAAN is het eenigst adres waar dagelijks en ook hedenavond de veel beroemde HENGEL-PIETERMAN- NEN en PONEN verkrjjgbaar zjjn. - Ook lekkere gedroogde SCHARREN. Gelieve er 8. v. p. op te letten, dat er door mg of mjjne kinderen niet aan de huizen wordt gev wfc. Bestellingen worden aan huis bezorgd. DE ECHTE van de Erve Tiliy, ac Slijters fabrieksprijs. u o O t> r* 3 <D bf> u a> Cadeau. Cadeau. Prachtige huishoudelijke artikelen cadeau. Zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde puike, onberispelijke kwaliteiten als tot heden, geven wij in onzen Winkel te Den Helder alle dagen cadeau i aan eiken kooper van 1 pond MARGARINE van 33 en 38 ct. rr pond, een direct cadeau of 2 metalen bons en op een Kilo of pond van dezelfde kwaliteit een direct cadeau of 4 me talen bons; en aan eiken kooper van 1 pond MARGARINE van 23, 27 en 29 ets. per pond 1 metalen bon en op 1 Kilo, 2 pond, van dezelfde kwaliteit 2 metalen bons of 1 direct cadeau aan eiken kooper van 1 pond MENGBOTER, bestaande uit allerpuikste Roomboter en prima Margarine, van 48 cents per nd, een direct cadeau of 2 metalen bons boven en behalve de cadeaux op Margarine geven wjj nog des Zaterdags cadeau op een pond ROOMBOTER, merk B1 u g s en, 75 cent per pond en merk Asten, 70 cent per pond, 1 direct cadeau ot 2 metalen bons. Aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 51, 537a en 57 cents per pond 1 direct cadeau of 2 metalen bont en aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 46 cL per pond 1 metalen bon. Deze bons gsvsn recht tot inruillng tegen de in onze uitstalkast tentoongestelde prachtige voorwarpan. LET 'WEL!!! Niet alleen dat dit cadeau is eene zuivere toegiftdie zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde kwaliteiten als thans wordt uitgereiktbieden bovendien onze Winkels de zuinige huisvrouw de belangrijkste voordee- len aan door dm enorme lage prijzen. Onze prijzen zijn 21, 23, 27, 29, 33 en 38 Cents per pond; »r per Kil» 2 pond slechts 42, 46, 54, 58, 66 en 76 Cents. Nooit zag men zulke fraaie Cadeaux aangeboden. Ziet de uitstalkast van onzen Winkel te DEN HELDER,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3