LOTEN 77 RECLAME DE TIJD" MEYS STOFFWASCHE WALRAVEN, Eenia: is de Sleaar merk LILL Zonder Alcohol. Voile-Tulle HnizBD ei Boifierreii IEI WITST AAL SiSSÜ"- DE WIT's Noorsch Us, Ramp op 13 Juli 1900. Lood-, Zink- en Leiwerk. M. Bierenbroodspot, Spoorstraat 87. A. W. DRIJVER, Arts, HOEK POSTSTEEC. EN NIJVERHEID. J. H. MOOJEN L Paarden, Rijtuigen, Vee, Landbouwwerktuigen C. DE BOER Jr., Prijs per lot 50 ct. II loten f 5. 110 ld. - 48.75 23R ld. -100.— Qocnac Sigaren-Magazijn „^nuiatra", Spoorstraat 51. JAC. VËRFA1LLE. Er bestaat M. C. li O <11, is hel beste middel tegen bloedarmoede f*. Puinbroek geruide Koek Kruidkoek •B. Portuin Fabriek van Kamerglansverven en MELK, Hy p otheekbank A. J. DE JONGH. Zijt Gij Doof?? «I. KI AAS Az., Landbouwkalk W.V. BRUINVIS. ff 9 9 rs ft ia VERHUISD naar Telefoonnummer 15. SpreekkamerIngang (om den hoek) Poststeeg. VOOR gevestigd te Amsterdam. Kapitaal f2.500.00». g waarvan geplaatst en volgestort f 500.000. t' DirecteurenG. H. COOL en Jhr. Mr. SCHORER. De Bank verleent crediet aan den Land bouw en aan de Nijverheid tegen hypothe caire zekerheidborgstelling, onderpand van fondeen of andere deugdelijke zekerheidetel ling. Zij belast zich met het nemen van gelden in deposito en het verrichten van alle bankzaken. Vertegenwoordiger voor TEXEL en n DEN HELDERi Makelaar te Texel* Zitdagen te Den HelderWoensdag en Donderdag, MOLENGRACHT 2 de andere werkdagen te zjjnen kantore aan Den Burg te Texel, van 94 uur ^,"^5 en van 5—7 uur n.m. get* de d- VflQr de Verloting van nen bUen diverse Voorwerpen, d te houden door de Afdeslinp J' Helder van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, zijn verkrijgbaar bij: - te Helder. - Naar bulten tegen inzending van het bedrag of tegen rem bours. fine bols per flesch f 1.05. Bassingracht, K1EUWEUIEF. 18 SCHAGENSTRAAT - 18. geen heler adres voor HARPETTKN, MATTEI. R TAP1JTKV. B VI.OIill/.EILEt. .s 1 fll'f:i//.EILIA. 1 BEHANGSELPAPIER en RANDEN. Nergen* lager prijzen Nergens degelijker goederen, dan J. VAN WILLIGEN. per V, fl. f 0.60 per 7i - 0.45 - 0.50 - 0.50 - 0.60 - 0.60 Likeuren Wijnen. Roode Vruchtenwijn Appelwijn Wittewijn Madera Heureka Limonade-Siropen. Aardbei- en Framboos per liter f 0.70. Zuiverheid gegarandeerd. Aanbevelend, Spoorstraat 28. N.B. Bovenstaande prijzen zjjn met inbe grip flesch ad f 0.05. „DE MAGNEET". Beste en speciaal adres voor de zeer gunstig bekende Echte Tyroler Glacé HANDSCHOENEN, a f 0.87l/„ fl.10 en f 1.40. Prima gegarandeerde qualiteit. H. SPRUIT. WAARSCHUWING. Het beste bewijs dat mjjn Speciaal adres voor i Goederen, Tricot Onder- n, Sokken, enz. enz. Bijzonder wordt uwe aandacht geves tigd op de ijzersterke Schoolkousen en cheviot Jongensbroeken, zoomede voor den werkman op de goede kwaliteit blauwe Keper Jassen, Broeken, Blouses, Piiowbroeken, Mouwvesten, enz. enz. Wegens vergevorderd seizoen opruiming van verschillende Zomer-Artikelen, balen veel verminderde prijzen. werd Sm*. Bterxcr. jt ininiyk,„s *"•4 onmogelijk sou "rijn _.eR ao expeditie J comiauc de eenige echte blijkt duidelijk, mijn olie niet alleen wordt nage> maakt, maar mijn naam zelfs gebruikt wordt om ander iabrikaat aan den man te brengen. Man bestede nimmer aan REIZI CER8 daar die door MIJ niet worden uit gezonden. C. DEKONINGTILLY, 13 Achterstraat 15, Haarlem. in ruim 50 dessin*. Kanaalweg 65. TE KOOP. AdresH. WLJKER. Goedkoope Zeetochten van Nieuwediep naar Texel v.v. per R.S. «Kampioen" en »Ada van Holland", eiken Zondag, gedurende de Zomermaanden. Retourbiljetten uitsluitend geldig op den dag van afgifte le Kajuit f 0.50, 2e Kajuit f 0.30. Dienstregeling: van Texel 's morg. 4.15 6 50, 's nam. 2.30, 5.15 van Nieuwediep 's morg. 5.30, 9.&0, 'snam. 4. 6.80 (Plaatstijd). Tarief voor kinderwagens, fietsen en honden15 ct. enkele reis, 25 ct. retour vracht. DE DIRECTIE. Bjj ondergeteekende is steeds verkrijgbaar Ie kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na bet slachteD door Rjjksveeartsen gekeurd wordt. Prjjzen zjjn als volgt Biefstuk 35 Rookvleesch 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER. Lilerfletch f t.SO, verpalct mei gebvuiloaanurijsiiiy. Verkrijgbaar te BEN HELDER «T. E3A.AS Azin., HOofdgraolit. •T ZAND Me], O. A. DE WIT. Bloemist. MOLEN KRACHT No. 6. Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle soorten Bloem werkenalsBal-, Bruids-, Verlovings- en Verjarings-bouquetten. Bloem manden gevuld met planten en bloemenpassend voor elke gelegenheid. Graf-, Lauwer- en Sportkransen in de nieuwste genre. Kamerplanten in alle mogelijke soorten. Voor verzendingen naar andere plaatsen is hij zeer goed inge richt en staat voor de goede overkomst in. Tevens beveelt hij zich beleefd aan voor het plaatsen van versie ringen, tafel-decoratiee en het aanleggen en onderhouden van Tuinen. Aanbevelend, P. P TJ1NBROEK. Ëlayelijks versche S cent per ons. a 15 cent per stuk. Eenig van smaak en geur. Ueiserslraal. in elke kleur, alsmede voor BUITENWERKEN, voor Vaartuigen, Molens, Boe renhofsteden en Melkgereedschappen, enz. enz,, voor kleine huishoudelijke artikelen, in klein fust verkrijgbaar van 25 cent per busje. Onovertrefbare kwaliteit tot uiterst billijke prijzen. Geregeld komen nabestel lingen en nieuwe orders. Verkoopers genieten rabat. Verzendingen naar alle plaatsen. Filiaal A. KORFF Azn., Kanaalweg, Helder. Filiaal D. C. KAAN, te IJmuiden. Filiaal B. C. WELTEVREDEN, te Maassluis. Orders voor Tkxel Jn. Pz. DEKKER, te Oude-Schild en Mej. de Wed. J. BROUWER te Oosterend, alsmede bij den Heer J. H. DE HOOGH, Lienden (Gelderland). KI. DE WIT, ffevesti«:d 1876. Fabriek en JHaffazijn SilWEAKIAVEA 74. HELDER (Voord-Rolland). Orders van f 10.en daarboven franco hoofdplaats onder rembours. Attesten van verbruikers ter inzage. Monsters en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. Afnemers gevraagd, flink rabat. Plaatsen niet vertegenwoordigd, levering direct aan particulieren. Bekeningen. Nota's, Kwitantiën, in alle formaten en prijzen. Briefkaarten, Bose f 1.30 per 1000, Groene f 160 per 1000, met firma f 2 25, fijn carton. Strooibiljetten, van f 1 50 af per 1000. Aanplakbilj etten, Enveloppen, van f 1.40 af per 1000. Bonwbrieven, Huwelij kskaar ten Geboortekaarten, worden één uur na bestelling geleverd. Visitekaartjes, keuze uit ruim 50 lettersoorten. Programma's, op gewoon en kunstdrukpapier. Balboekjes, enz. enz. Alle andere Drukwerken leveren wij, kwaliteit, pa pier en afwerking in aan merking genomen, het goedkoopst. Handelsdrukkerij van DE HOER Jr. Wie éénmaal Adelaar's Bussen- beschuit en Koek heeft gebruikt vraagt ze immer weer. Stoom-Hoek- cn Beschuitfabriek „HE AHËLAAtt Schiedam. Engros JAC. VERFAILLE, Spoorstraat - Deo Helder. BIJSNEE HA VEN 47. Dagelijks versch verkrijgbaar: in flesschen gepasteuriseerde bacteriën vrije 8 cent per flesch. De 's Gravenhaagsche verstrekt Gelden tor leen, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDE N.^öp Huizen en Landerijen. Inlichtingen te bekomen te Helder bjj den Heer Alle gevallen van DOOFHEID of HARD- HOORIGHEID zijn nu Geneesbaar door onze nieuwe uitvinding, behalve degenen welke doof geboren zjjn. Gegons in de ooren houdt direct op. Beschrjjft Uw gevalonderzoeking on raad vrjjmen kan zich met weinig on kosten te huis genezen Dr. DALTON'e Aura Institute, 596 La Salie Ave., CHICAGO JLL. Inlandsche Wijnen. Roode Witte Zwarte Frambozen wjjn Kruisbessen wijn Kersenwjjn i 0.35 0.40 0.55 0.50 0.45 0.55 0 50 0.50 Likeuren zonder Alcohol, zeer fijn van smaak. Kroonlikeur Frambozenlikeur Kersenlikeur Lemoencider Kardinaalwijn per Yï flesch 0.80 V, 0.25 Ys 0.25 7, 0.25 Hollandsche en Zwitser- sche Limonade - Siropen, Men lette op de qualiteit! Kroonkwast per l/t flesch 0.35 Frambozen-limonade Vs 0.35 Citroen-limonade 7a 0 35 Sirop Grenadine 1/s 0 45 Sirop Napolitaine 7* 0.45 Groseille Is 0.45 Aanbevelend, Hoo fdgracht. i» verschillende soorten. W. F. STOEL k ZOON. - ALKMAAR. Vertrouwd adres veel waard, daarbjj komt dat men ook de hoogste waarde krijgt voor KOPER, TIN, ZINK, LOOD, IJZER, enz., in het HUIS MET RECHT VAN WE DERINKOOP, No. 11, hoek Laat zich aan kuis ontbieden. Met achting, J. KIKKERT. Kristal helder verkrijgbaar bij M A KOLSTER.Vischhandel. VOORHANDENi de van ouds bekende prima BESSENSAP. J. J. MOL, DIJKSTRAAT, HELDER. Bloempotten, Bloem- pot stand aards, Macquart- bouquetten en enkele Bloemen, Bloemengietertjesen Bloemspuitjes. Kfraenontpitters, Komkom mer- en Chainbolschaafjes, Snijboonmessen, Vleeschklop- pers, Aardappelstampers, Bouillon-en Melkzeeften, Hak messen, Hakvlootjes. Kurkentrekkers, Kogelflesch- doppen, Biljartki ijt, Pomme- rances, Ouwels. Badsponsen, Kugwasschers, Sponsennetten, Closetpapier, F.au de Cologne, Vinaigre de Toilet te, Sproeten-, Teer-, Bad- en diverse Toiletzeepen. Van af 18 Juli tot en met 25 Augustus a.s. worden in het Magazijn >DE WITTE ROOS", van alle DAMES-HANDWERKEN, LINT, KANT, BLOEMEN-ARTIKELEN enz., welke a contant worden verkocht, 15 pCt. afgezonderd voor de nagelaten betrekkingen der op zoo ongelukkige wijze omgekomen en verminkte vietterlieden. o. BHBZHOLJT, ZlIIDSTHAAT 71. A 9 9 uit één stuk vervaardigd, van ECHT Linnen niet te onder scheiden en goedkooper dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrijgbaar te Helder bjj M. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat No. 87 en J. J. SMIT, Kanaalweg 137-138. n s Bij aanvraag, ook van buiten deze gemeente, wordt direct prijsopgaaf verstrekt van alle bij het bouwvak voorkomende Lood-, Zink- en Leidexkerswerk en aan leg van Waterleidingen, zoomede Zinken Luchtkokers, Rookverdrijvers alle soorten Baden, Geysers, Closets, Handwaschfonteinen, Waschtafels en Waterfilters. Onderhond van Gebouwen, Kerken, enz,, tegen jaarlijkschen vasten prijs. FleparatlowerU. spoedig 011 IdIIHJü.. Zich aanbevelend», Q J JONG, Loodgieter, Zinkwerker en Leidekker. UIA» I/F ACT KJ REM- EU Corset EMPIRE Speciaal «dros voor Sporthemden, Hamos Overhemden. Handschoenen. Linnen 'J; den jn -jangen Reedl'oopst ajjres voor Mey's Papier 'Cl yn.'noe. »uic I v au llaic in_jesteii tl O fit tt F T T F M - va A €ii A Z 1.1 A Lustre, IDx-lls en Panama Tasjes, 6 Hoorden cn manchetten, Tricot Onder,-: iedere», etc.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4