KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringenm V No. 2873 Woensdag 29 Augustus 1900 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Abonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87'/iCt. id. franco per post 75 id. f 1.20. id voor het Buiteuland f 1.25, id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Burcaux» Spoorstraat en Zuidstraat. Advertentlên van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5» Groote lettere worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VBfJDAGSMOItGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Uit het aiiiitenlaiid. Een correspondent der L mdenschc fondsen- markt schreef dezer dagen De dagen volgen elkander in eentouigo lusteloosheid aan de Beurs op, en de omzetten nemen van dag tot dag af. Te verwonderen is zulks trouwens niet, daar de onzekerheid omtrent het verloop der militaire operatiün in Znid-Afrika, zoowel als in China, voldoende is, om alle belang rijke zaken aan de fondsenmarkt te doodon. De injjnaandeolen van Zuid-Afrika verkeeren in lustelooze stemming, naar aanleiding van het voor de Engelsche weinig bevredigend nieuws van het oorlogstooneel. Wel is waar trachtte een gepubliceerd bericht van Lord Boberts een gunstige kleur aan de wapen feiten der laatstverloopen dagen te geven, doch do waarschijnlijkheid daarvan is zelfs voor Engelsche bladen te doorzichtig, om tor Beurze eon gunstigen indruk to maken." De oorlogsberichten uit Zuid-Afrika zijn in den laatsten tjjd verre van veelvuldig, en daar zo ons bjjna uitsluitend over Engeland moeten bereiken, in den regel zeer onbetrouw baar, eenzijdig en vervalscht. Do mededee- llngen omtrent de marschen, door de Engel- Bohe colonnes gemaakt, ton einde De Wet met zjjne Boeren te achtervolgen en inte- balen, worden door de Engelsche dagbladen met groote eore vermeld, en de met spoed volbrachte marschen hoogelijk geroemd. Er wordt nog bijgevoegd, dat do manschappen er nk die inspannende marschen nog uitste kend uitzagen, en geene teekenen van afge matheid vertoonden. Waren de oorlogs-corre- spondenten echter niet zoo partijdig, dan zou den zij moeten erkennen, dat aan De Wet met zyne mannen nog veel grooter lof toe komt, daar hij aan znlke prachtig vooruit strevende troepen telkens, en telkens wéér, weet te ontkomen. Door Lord Roberts is aan President Kruger voorgesteld, om aan de 2000 Engelsche gevangenen te .Nooit Ge dacht" de vrijheid te hergeven, op voor waarde, dat zij naar Engeland terugkeeren, en niet weder de wapens togen de Boeren opnemen zouden. President Krüger heeft dit voorstel echter beslist afgeslagen, 't Ligt voor de hand, dat door de terugkomst der 2000 gevangenen in Engeland weer andere 2000 man naar Zuid- Afrika konden worden uitgezonden tot ver sterking van het Engelsche leger op het oorlogsveld. In beschouwingen over den rampzaligen oorlog, welko Engeland tegen het vrijheidlievende volk van Znid-Afrika voert, en thans reeds ruim tien maauden voort duurt, lazen we dezer dagen de volgende opmerkenswaardige gedachten De wereld historie vermeldt maar weinig zulke ontzettende gruwelen, als thans door Engeland worden bedreven. De beschaafde wereld ziet thans bij het wegsterven der vaak hooggeroemde, verlichte XIXde eeuw, hoe weinig nog de beschaving en de godsdienst bjj de volken zijn doorgedrongen. Veel erger nog dan de ellende, die de uit huis en hof verdreven Boeren ondervinden, is liet vreeseljjk bederf, dat in Engeland bjj volk en regeering valt op te merken. Den Boeren, hoe smadelijk en laag ook behandeld, verdrukt en met woede bestreden, hoezeer ook in de nauwte gedreven door Engeland's verpletterende overmacht, valt in ieder geval do eer te bunrt, om als martelaars voor hunne onafhankelijkheid den doodstrijd te strijden, en door heel de be schaafde wereld te worden geëerbiedigd. Maar Engeland Vergiftigd is er over het algemeen het volk door dezen onzaligen oorlog. Het leger van een zich beschaafd noemend volk onderscheidt zich door wreedheid en bloeddorst jegens vredelievende medemenschen. De Engelsche natie toonde indertijd haar afschuw van de ruwe vervolgzieke, moordende Spanjaarden en Turken; nü doet zij desgelijks en acht zjj die staatkunde de eenig goede. Het groote Engelsche volk laat zjjn leger vechten tegen vrouwen en kinderen, en maakt zich blijkbaar gereed, om een geheel volk uit het land te ontvoeren, zooals in lang vervlo- gon tyd door overheerschers mot de Israëlieten word gedaan, die naar Babel en Perzië in ballingschap werden gezonden. Niet ongepast wordt daarom het gros van het Engelsche volk met dcszelfs regeering in cluis met de boksers, de barbaren van China vergeleken en op ééne ljjn gesteld, als even eens het tnoordouaarsvak uitoefenende. En deze verschrikkelijke strjjd werd aangevangen, om dat de vrijheidlievende Boeren slechts een enkel jaar in verschil waren met de Engel sche regeering over het verleenen van het kiesrecht aan vreemd ingekomen buitenlanders. Terecht vraagt daarom de onpartijdige be schouwer der ontzettende gebeurtenissen in Zuid-Afrika zich afIs or dan waarlijk geen rechtvaardigheid meer in do wereld Schroeuwt het bloed van gesneuvelden en gewonden niet om wrake tot God Als dat onrechtvaardige Engeland in de aanstaande, nieuwe eeuw niet zwaar gestraft wordt voor zooveel boos heid, en voor het gruwelijk onrecht, dat het thans doet, dan zon de menschheid inderdaad gaan wanhopen Uit China en omtrent de Chineesche ver wikkelingen valt gedurende de laatstverloopcno dagen maar weinig belangrijk nieuws mede- tedeelen. De jongste berichten uit Peking ver melden, dat de Russische en Pransche vlag gen wapperen van het voornaamste deel van het keizerlijk gebied aldaar, waar men meent, dat de schatten van den Keizer verborgen zyn. De gedachte wordt uitgesproken, dat de stad geheel door de vreemdelingen zal moeten bezet worden eer men er aan kan denken, om voor de verrichte gruweldaden de noodige straffen aan de schuldigen toetedienen. WHSUWSTIJOIKGEV. HELDER, 28 Augustus 1900. Koninginnedag. Omtrent den optocht, die op Koningin's- verjaardag alhier gehouden zal worden, kunnen we nog het volgende mededeelen Des namiddags te 1 uur zullen de kinde ren zich op de Yischmarkt verzamelen, daar eenige zangnummers ten gehoore brengen en vervolgens marcheeren naar het verkooplokaal in de Wagenstraat. De stoet wordt aldaar opgesteld en vertrekt te 2 uur. Deze zal bestaan uit 19 rij tuigen, waaronder een versierd rijtuig met een muziekkorps en een praalwagen met eenige jonge dames, voorstellende H. M. Koningin Wilhelmina met hofdames, die geëscorteerd wordt door een eerewacht. De route, die de optocht neemt, is de volgende Wagenstraat, Hartestraat, Visch- markt, Oranjestraat, Gasstraat, Spoorgracht, Bassingracht, Brouwerstraat, Hartestraat, Nieuwstraat, Botbrug, Nieuwe Brugsteeg, Zuidstraat, Weststraat, Kruisweg, Kanaal- weg. Westplein, Dijkstraat, Langestraat, Middenstraat, Dijkstraat, Westplein, Kerk- gracht, Koningstraat, Spoorstraat, Bier- steeg, Westgracht. Spoorgracht, Jonker straat, Oranjestraat, Vischmarkt, Harte straat, Wageustraat. Aan de Zuid straat, voor de woning van mej. de Wed. Kaan, en aan de Dijkstraat voor het Raad huis zal halt gehouden en eenige liederen gezongeu worden, terwijl de stoet in de Wagenstraat ontbonden wordt. De commissie, die zich met de regeling dezer feestelijkheid belastte, verzoekt beleefd de medewerking van het publiek tot hand having der orde. Te Monster (Zuid-Holland) is eene inzameling gehouden van giften ten behoeve der noodlijdenden door de granaten-ontplof fing alhier. Er werd f 100.15 bijeengebracht. Een nieuw beroep wordt gedaan op de liefdadigheid onzer landgenooten, weder om voor slachtoffers van het visschersbedrjjf. De Scheveninger bomschuit >Dina Elisa- beth" is in den storm van 4 Augustus jl. omgeslagen en alle 9 opvarenden vonden den dood in de golven. Een commissie heeft zich te Scheveningen gevormd om liefdegaven in te zamelen voor de nagelaten weduwen en weezen. (Zie de annonce in dit blad) Hartelijk hopen wij, dat ook deze ongelukkigen geholpen zullen worden. Het provinciaal bestuur van Noord- Holland heeft bij enkele inschrijving aau- besteed Het doen van leveringen en werk zaamheden ten behoeve van de Heldersche Zeewering behoorendetot de rijkszeewerken in Noord-Holland in twee perceelen strek kende die van het 1ste perceel voor het gewoon onderhoud der zeewering, en die van het 2e perceel voor herstel der zee wering van schade, ontstaan door storm. Raming le perceel f15.000, 2e perceel f1185. Minste inschrijver le perceel D. de Vries, Helder, voor f12.937, 2e perceel A. Krjjnen, Helder, voor f 1150. Op 13 September zal op het bui tenverblijf Waterland te Velzen, toebe- hoorende aan den burgemeester van Haar lem jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hoge- landen, door de Christelijke Jongelings- vereenigingen uit Noord-Holland, die aangesloten zijn bij den Ned. Jongelingsbond, een open-lucht vergadering worden gehou den, 's ochtends uitsluitend voor de leden, 's middags ook voor het publiek. Te Haarlem is Vrijdag door den auditeur-m litair in het 4e militaire dis trict op de gebruikelijke wijze vóór het huis van arrest de indaging gedaan van den voortviuchtigen le luitenant-kwartier meester van het korps mariniers G. M. Klasing, van Willemsoord, die vervolgd wordt wegens valschheid in geschrifte en verduistering van f 6803.97, welke hij voor zijne dienstbetrekking van het Rijk onder zich had. Weldadigheid. De directeur der Prins Hendrikstichting te Egmond aan Zee ontving 5 certificaten N. W. S., tot een nominaal bedrag van f 2500, van eene bejaarde dame, die oube- kend wenscht te big ven. Eenige Hollanders, indertgd door het »Fond8 tot daadwerkeljjken steun" naar den Transvaal nitgezonden, zijn geheel be rooid in ons land teruggekeerd. De Engel sche autoriteiten zetten hen zonder vorm van proces het land uit, eu zonden hen per >Hawarden Castle" naar Holland terug. Tot hen behoort ook de heer J. van Heesch. timmerman te Amsterdam, die zijn uitzending door het fonds als zijn volslagen ondergang beschouwt Te Nes op Ameland overleed de wed. H-, die zich altjjd als een zeer behoeftige vrouw had aangesteld. Hoe werden de erven verrast, toen zjj niet alleen een grooteu voorraad kleedingstukken en stoffen, maar aan effecten, enz., nog een aanzienlijk be drag bij de overledene vonden. Verduistering. Naar de openbare terechtzitting der rechtbank te Middelburg is verwezen W. J. v. D., 51 jaar, secretaris en ontvanger der gemeente Kapelle, ter zake dat hg heeft verduisterd als ontvanger dier ge meente f2565, als ontvanger der kerke lijke fondsen van de Ned. Herv. Gem. aldaar f 376, als administrateur van gene raal Donny, generaal Egter van Wissen- kerke en den heer Caspor Houben respec tievelijk f3212, f834 en f 1073. Mr. J. de Witt Hainer, advocaat te Goes. is ambts halve als verdediger toegevoegd. Een ongeluk. Op de in aanbouw zijnde Roomboter en Kaasfabriek van de Maatschappij »Hollan- dia" in de Beemster nabjj De Rijp bad Donderdagmiddag een ernstig ongeluk plaats Onder toezicht van den architect der fabriek waren eenige werklieden bezig aan 't opvijzelen van een stoomketel Plotseling kantelde 't gevaarte, waardoor de meester knecht der timmerlieden, J. Bierman van Purmerend, tot aan zijn borst er onder geraakte. Een zijner been en was letter lijk verbrijzeld, 't andere ernstig gekneusd. Na door dokter Van Vliet in de Rjjp zoo goed mogelijk verbonden te zijn, werd de getroffene per tram naar 't Gasthuis te Purmerend vervoerd en door de artsen Bakels en Jelgersma verder behandeld. Vóór men echter tot de amputatie der beenen overging, was de patiënt reeds overleden. Hij laat eene vrouw met vier jeugdige kinderen achter. Ontvoerd. Sedert twee dagen was te Venloo het 5 jarig dochtertje van den heer Max, dat een bezoek aan haar grootmoeder zou brengen, verdwenen. Een broeder van het meisje ging per fiets naar het naburig Duitsche plaatsje Straalen en had het geluk zijn zusje in gezelschap van een Duitscher te vinden. De man, die het kind ontvoerd had, werd gearresteerd. Men schrijft uit Wiersse, gemeente Vorden, aan de »Zutph. Ct.": Toen de koetsier van baron Van Dorth van 't Medler het jonge paard, dat in de weide naast het kasteel graast, Dinsdag ochtend het gewone maal haver wilde brengen, bemerkte hg met ontzetting, dat het dier de tong meer dan een vinger lengte was afgesneden. Volgens den veearts den heer Tnien, onmiddellijk ontboden, moest het reeds den vorigen avond geschied zijn. 't Is te hopen, dat de onverlaat gevonden wordt en 't loon voor zyne lage daad ont vangt. Het hospitaal-kerkschip »De Hoop", Vrijdagmiddag van Amsterdam naar IJmui- den slepende, werd op het IJ door een vletterman aangeklampt, die met ziju bootje beladen met groenten naar de Houthaven wilde medeslepen. Op dit traject schijnt de sleeptros onklaar geraakt te zijnde vlet is gekenterd en de vletterman te water geraakt; trots alle onmiddellijk ingestelde pogingen, zoowel van >De Hoop" als van andere vaartuigen, is liij verdronken. Onoprechte „oprechte Haarlemmer olie". In Friesland worden dezer dagen vooral de herbergiers bezocht door twee mannen, die, hoewel zjj klaarblijkelijk bij elkander behooren, zich voordoen, alsof zjj elkaar niet kennen. Een van hen tracht den her bergier over te halen een agentuur in •op rechte Haarlemmer olie" op zich te nemen, en de ander weet met een vloed van woor den de soliditeit der firma aan te toonen. Eeb jaarlijksche belooning van f 60 wordt den herbergier toegezegd, onder bedmg, dat hij voor f 12 aan olie in voorraad zal hebben. Natuurlijk moet dan die som dadelijk betaald worden de daarvoor in ruil gege ven fleschjes zijn gevuld met een waar deloos vocht. Men zij op zijn hoede Twee meisjes van fatsoenlijke ouders, het eene slechts 9, het andere 11 jaren, zjjn het slachtoffer geworden van twee booswichten, onderscheidenlijk 17 en 18 jaren ond, voermanskneebten bij een stal houder in het Noordeinde te 's Gravenhage, die zich tegenover die meisjes schuldig hebben gemaakt aan ergerlijke mishan deling. Beide onverlaten zjjn in hechtenis ge nomen. Door een locomotief gedood. Donderdagavond heeft aan het station Weesperpoort te Amsterdam een ongeluk met doodelijken afloop plaats gehad. De controleur Tjaden, die van het eerste naar het tweede perron zich wilde begeven, had de onvoorzichtigheid de rails over te steken en bemerkte niet, dat een losse locomotief in aantocht was. Hg werd door de machine gegrepen en onmiddellijk gedood. Tjaden laat een vrouw en vier kinderen aehter. Een internationale piek pocket. Voor de rechtbank te Amsterdam ver scheen een Ier, Alfred Kirby, beklaagd van zakkenrollerij. Op 9 Juni jl. maakte hg van een volksophooping op de Oude Hoog straat bij den Kloveniersburgwal gebruik om de portefeuille te rollen van een knecht der firma E. J. Bok en Zoon, Wolfgram geheeten. Het is gezien door een 16-jarigen pakhuisknecht, die den bestolene den dief aanwees. Op den hoek geraakte Kirby te midden van een hoop volks. Men zag. dat hij de portefeuille op het trottoir liet vallen, tegelgk met nog een andere. Wolfgram had dus zjjn geld, rond f 1100, terug, en Kirby werd gearresteerd. Hg ontkende thans het misdrijf. Kirby is een knap uitziend man, 42 jaar oud, blgkens woord en gebaar tot een goeden stand behoorend. Er hangt een waas van geheimzinnigheid over zjjn persoon. Kort na zjjne arrestatie kwamen twee Engelsche dames hg de politie informeeren naar een Engelsch- sprekend heer. Zjj wilden echter niet zeggen, wien zjj zochten en evenmin wie zijzelf waren. Zy hebben aestgds in het Bible- Hotel overnacht. Het O. M. zag in den man, wie hg dan ook zjjn mocht, den echten pickpocket en eisebte 2'/s jaar gevangenisstraf. Dooden op een Bruiloftsmaal. Te St. Luce bjj Nantes hebben zich bjj 19 personen, die aan een bruiloftsmaal deelnamen, verschijnselen vau vergiftiging voorgedaan. Drie zijn reeds gestorven en men vreest voor nog meerdere sterfgeval len. Het geval is des te meer geheimzin niger wjjl er bij onderzoek niet het minste gif in het eten is gevonden. Het water wordt nu scheikundig onderzocht. De drie dooden zjjn de bruidegom, de jonge bruid en een nichtje. Nog 16 perso nen zjjn zwaar ziek. De Oorlog in Zuid-Afrika. Uit de Kaapsche mail. Nederlandsche »rebe!len". Reuter seint uit Durban aan »Ons Land": De Hollander rebellen, die door generaal Buller gevangen genomen werden op zgn marsch naar Standerton, zgn allen naar de Nederlanden vervoerd, waar zg door hun eigen regeering terechtgesteld zullen worden wegens verbreking van de verklaring van neutraliteit. De Friesland". Het Nederlandsche oorlogsschip •Fries land" wordt, na zeven maanden aan dit station geweest te zjjn voorzien van provisie om naar Nederlaudsch Oost-Indië te gaan. De >Friesland" kwam hedenmorgen dehaven binnen en vuurde een koninklijk saluut ter eere van den veijaardag van de Koningin- Moeder. Het Britsche oorlogsschip >Fear- less" nam deel aan het saluut. De •Fries land" zal vervangen worden door de •Zeeland". LONDEN, 23 Aug. Roberts seint uit Pretoria Baden Powell heeft gisteren 100 gevangenen verlost en tevens 25 Boeren gevangen genomen, onder wie een Dnitschen artillerie-officier, alsmede kapitein van der Merwe, van de staatsartillerie, en een veld- cornet. Er zgn patrouilles gezonden naar Brand-« waterpan, die daar 14,000 stuks Mauser- patrouen, 12 Krupp-granaten en 200 pond dynamiet opgegraven hebben. Het Londensclie blad >De Standard" geeft het volgende telegram uit Pretoria, dat zeker een treffend beeld geeft van den tegenwoordigen toestand. De Boeren zgn nog te velde ten getale van 20,000. Hunue linie strekt zich uit Oostwaarts van Belfast tot Westelijk aan de Kroko dilrivier. Botha leidt den aanleg van verdedi gingswerken ten Westen van Dalmanatha. •Kruger ia te Drinkwater, Zuidwaarts van Roos-S enekal. In het Zuid-Westen van Transvaal tre den de Boeren veel meer vjjandelyk en aanvallenderwgze op dan sedert hetoutzet van Mafeking het geval was. •Boeren-ambtenaren oefenen weer het gezag te Zeerust, Klerksdorp, Rustenbui^.— en Lichteuburg." Neen, men heeft de Transvaal nog niet en verloor zelfs al veel van wat men gehad heeft Vrijdag zjjn in Londen een groot aan tal landverhuizers naar Natal scheepsge- gaan. Het zijn meerendeels spoorwegwer kers en -beambten, die de schade aan de Natalsche lijnen moeten herstellen. De overigen zijn bloedverwanten van kolonisten in Natal, Engelschen en Noren. Botha-Buller. LONDEN, 25 Aug. Lord Roberts seint uit Wonderfontein van heden Generaal Pole-Carew bezette Belfast he den zonder tegenstand te ontmoeten. De vijand houdt de heuvelruggen tusschen Bel fast en Dalmanutha bezet. Buller's colonne is zes mijlen ten westen. French rukt ten oosten van Machadodorp op. Lord Methuen is te Zeerast aangekomen en in verbinding met Carrington. Generaal Buller ontmoette gisteren aan zienlijken tegenstand. De vjjand legde een hinderlaag nan de cavalerie en opende het vuur op korten afstand. De kanonnen werden echter tot zwijgen gebracht en de hinderlaag mislukte. Tengevolge van eeu misverstand raakten twee infanterie-compagnieën afgesneden. De hoofdtroep werd omsingeld en verloor 12 man en 1 officier aan gesneuvelden, 57 man en 4 officieren aan gewonden en 83 man aan vermisten. De correspondent van de >Times" te Van Wjjk's vlei seinde den 22en dat Bul ler op den rechtervleugel marcheerde en Freusch in het midden, tusschen Buller en den spoorweg. De 4e divisie bereden infanterie op den rechtervleugel raakte ernstig in gevecht, een patrouille onder kapitein Kwart verloor 8 man en was bijna gevangen genomen. De African Light Horse die zwenkten, kwamen onder een hevig vuur, en de positie der Boeren was zoo sterk, dat ze niet genomen kon worden. Tegen het vallen van den avond werd de bereden infanterie ontzet door de Leicesters en de Gordons, welke laatBten veel te lgdeu hadden. Douglas Story schrgft in de >Daily Mail" Er zgn alle teekenen dat de Boeren op FEXJILLETOKT. EGON's VROUW. 10) «Zeker, graaf. Wees zoo goed en ga mjjn kabinet binnen, wjj kunnen daur ongestoord onze zaken afhandelen." Leo Hallwey wierp zyn met sneeuw be dekten mantel op een stoel, pet en handschoenen op een tafeltje en streek met de fijne hand zyn vol haar glad. «Wilt ge plaats nemen Werner Kern per schoof een zeiel naar hem toe en ging zelf in eon met leer overtrokken armstoel zitten, die voor do schrijftafel stond, waarop rensachtige kantoorboeken lagen. Gisteren is do termyn voor mij afgeloopen, nietwaar?" Hallwey legde hel eene been over het andere en beschouwde aandachtig de elegante, atrafzittende pantalon. Een lichte blos van schaamte was naar zyn voorhoofd gestegen. Ondanks zyne bevangenheid lag er nog steeds een zekcro driestheid in zjjn wezen. «Om u to dienen. Gisteren was de bota- lingsdag, ik had den termijn maar zoo lang mogelyk genomen en ik hoop, mynheer de graaf, dat ge zulks erkennen zult." Waarachtig doe ik dat, zeker. Gjj hebt mijn zwakheden in de hand gewejkt met een bereidwilligheid, die mjj verbaast-* Moet dat soms een verwijt zjjo Werner Kemper keek met een oigenaardjgen glimlach over zyn bril heen. Hallwey baalde de schouders eb. .Het is tenminste niet het gewone gebi dk van onze geldmannen. Gij hebt my nooit afgewezen, hoe vaak ik ook gekomen ben, integendeel, gij mocdigdet my steeds aan, om nog moer on nog hoogere sommen te leenen. Ik zou u wel eens willen vragen, waarom deedt gij dat?' Waarom vraagdet gy dat destyds niet?' Deslyds verkeerde ik in geldgebrek, en dat doe ik ook heden nog. Weet ge wel, dat ik geen enkele pfenning bezit?" Kemper greep bedaard naar de naast hem staaude üzereu cassette. «Hoeveel verlangt ge?* vroeg hjj. Met afschuw en walging in al zijn trekken, sprong de graaf op. «Laat dit oneerlijk spel thans uit zyn. Ik kan u niets betalen, ik beken myn onvermogen, wat wilt go thans met my beginnen Door innerlijke onrust gedrevon, liep hy de kamer op en neer. Na een poos trad hy naar Kemper toe en legde zyn hand op diens arm. >Ik heb er verkeerd aan gedaan, door u een verwijt te doen, het is zeer zeker uwe plicht niet om my op mjjne lichtzinnigheid opmerkzaam te maken, alle vermaningen dienaangaande vun myn moeder en mijn broeder sloeg ik in den wind, 't zelfde zou ik op «we voorstellingen gedaan hebben. Gy hebt geen schuld, wilt go mjjne excuses aannemen zeide hy met oen zon derlingen nadruk. Peinzend boog Kemper het hoofd. Kunt ge niet betalen vroeg hü plotseling. •Neen. Ik weet zelfs niet, of ik daar immer toe in staat zal zjjn. Hoe hoog is de schuld Do woekeraar kreeg een der grootste boe ken, verdiepte zich een tjjdlung in de lange rjjen getallen, die hy met potlood op eon vel papier neerschreef, en antwoordde eindelyk «Uwe schold bedraagt iets over de 150.000 mark.* Met eon zucht liet Hallwey zich in zyn stoel achterover vallon en bedekte het bloeke gelaat mot beide handen. .Ik ben verloren,* riep hy met eon smartelyke uitdrukking. Een zonderlinge lach gleed om Kemper's lippen. .Wanneer wilt ge betalen?* vroeg hjj kalm. Een matte straal van hoop schitterde in Hallwey's oogen. ,Wilt go nog langer wachten .Neen, ik wil niet langer wachten geen dag langer." .Dan is het goed.* Een woeste lach ver wrong de trekken van den graaf. «De dag zon toch eenmaal komen, al werd die ook zoo lang verschoven en wellicht, dat hjj my later harder zou treffen dan thans. Wat verlangt ge van my, zal ik my een kogel door het hoofd jagen Zal ik myn ontslag nomen en als gewoon werkman den kost verdienen. In beide gevallen ontvangt gjj echter geen pfenning.' .Dat weel ik, kunt ge niet trouwen In dat geval zou ik nog wel willen wachten Ju, met myn persoon zou ik nog wel zaken kunnen doen, ge hebt gelyk.' In vree- selijke zelfironie stormde graaf Leo do->r de kamer. .Doch ik heb mjjn woord gegeven en ben eon eerljjk man. Ik kan niet ten tweeden male kiezen, deze weg is mij dus afgesloten. Kemper haalde do schouders op. •En nw carrière?» vroeg hjj met nadruk. «Daarmede is het gedaan,' antwoordde Hallwey op somberen toon. «Goed, maar met uwe liefde dan zeker ook, of niet Een lichte aarzeling, gedurende welko hij zich het strenge gelaat van den regeerings- preaident von Rendcwiu voorstelde, en Let- boog het hoofd. «Ja,* zeido hjj op vaston toon. De uitkomst bljjft?* Niets.* In orde, Hallwey, dus onder alles een streep en rekenen wij opnieuw. Of bljjft u soms nóg de geringste kans op het bezit uwer bruid .Neen, neen, ik zeide het reeds, ik heb haar verloren, wanneer ik u thans niet met sommen in het boek van my kun afschud den.» ,Ik laat mjj niet eerder afschudden, voor en aleer ik het mjjno heb. Doch ik zou nog wel een uitweg weten, een voor beido partyen prachtigen uitweg, wilt go dien ver nemen Werkeljjk?* zeide de graaf met een zwakke poging om te glimlachen, doch nieuwsgierig keek hij op. ,Ik ben een rijk man, graaf Hallwey, en heb maar een eenig kind, een bedaard wel opgevoed meisje van zeventien jaar, zjj is geen schoonheid, maar bezit een goed hart, zij Ijjdt zwaarder onder do omstandigheden, dan met andere dochters iu denzelfden toe stand het geval zon zjjn. Graaf Hallwey, trouw mjjne dochter, ik zal mjjne millioenen met u dooien.* Mot verontwaardiging stiet graaf Leo den ouden man van zich, die zich vertrouwelijk naar hem toe gebogen had, en sprong met een waanzinnigen lach zóó heftig op, dat de stoel, waarop hij gezeten had, op den grond viel. »Ge zijt niet bjj uw verstand, Kemper, of zou waanzin zich Boms van my meester gemaukt hebben Ik zou u satisfactie kun nen vragen, voor de belecdiging, die ge mjj aandoet, door zoo iets van mjj te veronder stellen, doch gjj bohoort nu eenmaal niet tot die menschenwaarmede men duelleert. Schaam u, om zoo iet - van mjj te verwachten. Ik ben eon edelman en gjjDe dochter van een woekeraar kan en mag ik nimmer trouwen.* In hot kleine vertrek was het plotseling stil geworden, slechts de zware schreden van den graaf weergalmden luid. .Weet gjj geene andere oplossing van mjjne schuldverplichting Neon.* Wernor Kemper rees langzuam op, zjjn ziekeljjk bleek gelaat scheen totaal versteend. Met een langzame beweging sloeg hjj het boek toe, greep naar zjjn kalotje en maakte zich gereed om de deur voor den graai te openen. Wat zjjt ge van plan te doen?' vroeg deze met aschkleurige trekkon. Heden niets.» Maar morgen?' .Juist morgen.» «Het ergste?' Het ergst*» Doe 1 en dan maar hoe eerder hoe beter, het l .<i er toch eenmaal van komen.* «Denk nog eens over het voorstel, dat ik u gedaan heb. Van nn tot morgen is nog twaalf uur on in dien tijd kan men nog boel wat overdenken.' Uw dochter nimmer, dut zweer ik.* Leo Hallwey hief de rechterhand op. De met jjzer beslagen deur opende zich knarsend. Graaf Leo stond in mantel en pot reeds op den drempel, sombere vastberaden heid lag in iedere spiervezel van zjjn gelaat. «Sta mjj een laatste uitstel toe tot morgen avond, een enkelen, armzaligen dag.' En wanneer ik dat niet wil?* Dan ben ik morgen vroeg een ljjk, mjjn woord er op." Het jeugdig schoone gelaat van den spreker er bleek uT djttfÈÊM vc-»ekerinjL^h de nitdrukking zjjner trekken liet geen twjj- fel toe. Goed ik zal wachten tot morgenavond. Heb ik om zeven uur geen bericht van n, dan geef ik u aan bjj nwo chefs.' Geljjk een beschonkcne wankelde graaf Leo den weg terug naar zjjne woning, nieuwsgie rig aangestaard door de voorbijgangers, die hom verwonderd nakeken. Steunend on zwaar udomhalond betrad hy zyno weelderige vrijgezellen woning, waar Lij den mantel op den grond wierp en zich snik' id in een fauteuil liet neervallen. Toen hjj -.».u na een poos oprichtte, viel zjjn ver strooide blik op een brief, waarvan het hand schrift hem dadeljjk verried, dat hjj van zjjn broeder Egon afkomstig was. Werktuigelijk opende hjj het couvert en las. De letters zwommen voor zjjne oogen. Heden mjjn bevordering tot kapitein gekregen. Over vier weken vier ik mjjn bruiloft.» De jubelende inhoud perste zjjn hart te zamoD, zjjn wonde ziel schreeuwde het luid uit. Welk eon jam mer bracht hjj over hem en over zjjne moeder. Over vier weken on hjj Hjj lag dan reeds lang in de koele aarde, zjjn schuld met het leven afbotalend. Of ook zjjn ziel rust zou vinden? Vaar was het vrome kinder geloof gebleven in den maalstroom dor wereld- ache genoegens. Hij steunde luid. Zou hjj op die wjjze uit bet leven scheiden Een traan verduisterde zjjn blik. .Egon raad help mjj. Egon, mjjn eenige, geliefde broeder, zult ge het mij vergeven kunnen, dat ik den uaam der Hallwey's met smaad, en schundo overladen heb (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1