KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen No. 2874 Zaterdag I September 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpooritraat. TeMoonn". 59. KALENDER DER WEEK. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 13 m. Onderg. 6 u. 45 m. Zondag 2 Eerste Kwartier. Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrjjdag 7 Zaterdag 8 Uit het Buitenland. Gedurig meer wordt de vrees uitgesproken, dat de mogendheden in China op don duur niet eensgezind zullen blijven. Een bericht gever schreef dezer dagen, dat de zoo wen- schelijke eendracht nog niet heel en al open lik verbroken is, al zien de lui elkaar ook mot angstige nauwgezetheid op do vingers. In Engeland schijnt voortdurend te worden «esproken over plannen van Rusland en luitschland, om samen te doen, zonder de andere mogendheden. De Japanners dus wordt verzekerd praten met de Engelschen meê, omdat zij bevreesd zijn, dat Rusland het landschap Mandschoerjje zal bezetten, zonder aan hen een deel van den buit in het noorden van China overtolaten. Niemand schijnt China te willen vordeelen, maar ieder wil heel graag een belangrijk stuk van dat land voorzichzelf in bezit nomen en tot eigen voordeel exploi- teeren. Wat men nu in den tegenwoordigen toestand met Peking zal doen is precies een raadsel. De vraag ontstaat, of men deze ver overde hoofdstad zal sparen, dan wel of men haar, nè algeheele in bezitneming, weer zal verlaten, en of men vooraf nog tot plundering zal overgaan. Men wjjst er op, dat, als de mogendheden geen krasse maatregelen nemen, de Chineezen hen voor groote lafaards en zwakkelingen zullen houden. Alles wordt in China zoo geheel anders nitgelegd dan in Europa, waar men by het sparen eenor ver meesterde stad veeleer aan grootmoedigheid zou denken. Waaneer men de hoofdstad in brand stak, zouden de staartdragers zulks nog maar als een nietige wra.ikneming beschou wen. In de C'uneeBche provinciën gelooft men nog niet aan de ovcrwinnigen der Europeanen. Als een onbetrouwbaar gerucht beschouwt men daar het verhaal van de in- nc - der hoofdstad van het Hemelsche Rijk. Integ eel maakt men zich in de verschillende streken vai het binnenland wys, dat door de Chineesche troepen niet minder dan 60.000 barbaren of vreemde duivels zyn verslagen. Indertyd, toen China in oorlog was met Japan, werd allerwege in ei r-igcnoemd land het bericht verspreid, dat de Zoon des Hemels de Japanners, die inderdaad de Chineezen herhaaldelijk hadden verslagen, door zjjne bondgenooten de Pranschen en de Russen uit het land had laten verjagen. Men wilde niet hooren van de waarheid, dat China een zeer groote oorlogsschatting aan do Ja- pansche naburen moest betalen, om hen tot den aftocht te bewegen. In Zuid-Afrika voorziet men eene zeer ern stige botsing tusschen de beide strijdvoerende partyen de Engelschen en de Boeren. Engel- sche bladen, die voor Lord Roberts en zijne mannen een gunstigo afloop tegemoet zien, moenen in 'tgeon nu volgen zal, 't begin van 't einde te zullen zien. Niot-Engolscheu voor spellen echter een geheel anderen, voor de Engelschen minder voordeeligcn uitslag. De omstandigheden schijnen voor de Engelschen dan ook niet byzonder gunstig te zijn. Som migen meenen, dat de jongste bewegingen van het Engelsche leger het gevolg zyn van een beslist bovel van den Minister van Koloniën Chamberlain, door wien eene belangrijke over winning wordt gewenscht en verlangd, met het oog op de vast aannaderende verkiezingen voor het Britsche Parlement. Of erger nog dan deze reden men begint ernstig te twy- felen aan de voortdurende geschiktheid van den Engelschen opperbevelhebber, Lord Ro berts. De bijzonder krasso proclamaties door hem tegen de Boeren uitgevaardigd, hebben aanleiding gegeven, dat de gedachte is ontstaan, dat de man door den dood van zijn eenigen zoon, door de vele en aunhouuende vermoeie nissen van don langdurigen veldtocht, by zijn hoogon leeftyd, en door de vele teleurstellin gen, die hy in Zuid-Afrika herhaaldelijk onder vindt, in zyne geestvermogens is gekronkt. De positiepfewaarin hy nu zyn leger heeft ge bracht, mfct zeer handige en ondernemende vjjandcljjke troepen in don rug, geven plaats aan het denkbeeld, dat de Britsche opperbe velhebber niet meer volkomen toorekenbuor ia als hij ten minste geen strikt bevel van de regoering uit hot moederland heeft ont vangen. Een staaltje van de slechte behandeling* die de Engelsche soldaten op het oorlogs- tooneel in Zuid-Afrika hebben te verduren, werd dezer dagen geleverd door een nieuws bericht in do conranten, afkomstig uit de Britsche kolonie Canada in Noonl-Amerika. Aldaar zijn militairen, die aan den oorlog hebben deelgenomen, teruggekeerd, en die mcnschen klagen steen on been over de slechte behandeling, waaraan zij van de zyde der Engelsche officieren hebben blootgestaan. Zij noomcu die officieren over het algemeen onbekwaam, ruw, aanmatigond on geheel zon der zorg voor de belangen der onder ben die nende manschappen. In den Vrystraat zal do stryd tusschen do oorlogvoerende partijen dit is te wachten weldra met hevigheid ontbranden. En al heeft Do Wet ook eonige der zeer bruikbare raaDSchappen verloren, en al is ook de slag gevoelig, die Olivier met zyne drie zonen roor het Boeren-legcr deed verloren gaan de stryd zal zeker met de te wachten ge vechten nog niet oindigen. De Engelsche kannen er op rekenen de Boeren bljjven volhouden. Ook in Natal treden zy in den laatsten tijd zeer vermetel opzy verjagen er afdcelingen van de Engelsche ruitery, be zetten spoorwegen of doen die in de lucht vl egen, en ontzien zich zelfs niet, van hun ne vijanden dynamiet to rooven Meenen de Engelschen, dat zy do Boeren hier cn daar, onder den duim hebben gekregen, dan duiken die lastige mannen elders weer onverwacht op. SIËllWSTMnKCEl, HELDER, 31 Augustus 1900. Bij Koninklijk besluit is, met in gang van 1 September 1900, benoemd tot leeraar aan de rijks-hoogere burgerschool te den Helder, dr. F. C. van Geer, tijdeljjk leeraar aan die school. By Koninklijk besluit is, voor het tijdvak van 1 September 1900 tot en met 31 Augustus 1901, benoemd tot leeraar aan de rijks- boogere burgerschool te den Helder, dr. R. U. Reinders, tijdelijk leer aar aan die school. Men schryft uit fort Erfprins Dinsdagavond arriveerde alhier de divisie- geDcraal Mac. Lood, om den volgenden dag over het bier in garnizoen zynde bataillon Infanterie inspectie to honden èn om de man schappon van deze en do juist opgekomen lichting 1897 eenigo oefeningen to zien uit voeren. Woensdag rukte dan ook een troepenmacht van ongeveer 350 man ond«»r bevel van den majoor J. C. Buytcndijk uit, zyn weg nemende langs den voet dor duinen tot hot kustlicht Falga. Vandaar werd door hen een aanval ondernomen op den vijand, die verondersteld werd in stelling te zyn naby Kijkduin. Een breedo tirailleurslinie voorafgegaan door pa trouilles breidde zich van af het aanvalspunt uit, zich voortbewegond op het hier voor dergelyke oefeningen zeer geschikt terrein. Heuvel na heuvel werden, na eerst con goed onderhouden vuur op den vijand afge geven te hebben, èn om zoo min mogelyk blootgesteld to zjjn aan de schoten der tegen- party, mot den looppas overtrokken. Spoedig naderde men de stelling, waarop na het knal len der schoten, daarna de bajonetaanval, onder het luid hoerageroep der honderden kelen, de bezetting zich overgaf. Eenige oogenblikken rust en men mar cheerde weer naar de kazerne af. Jan Scbeodelaar een der gekwetsten by de granaten ontploffing, heeft bet hos pitaal verlaten. Hij mist zijn linkervoet. Onder de namen der gevangenen, die uit Transvaal naar Ceylon zijn gebracht, komt o. a. voor de heer J. G. Raadsveld, van hier. De groote goederenloods op het ter rein van het spoorwegbassin alhier, zal b"gin October in het openbaar voor af braak worden verkocht. Door den majoor, garnizoen.s-coin- mandant alhier, is Woensdag openbaar aan besteed de levering van 56000 K.G. steen kolen, 5600 H L. cokes, 63.100 lange turven, 32.300 vuurmakers en 1800 houts- koolbriquetten, tenbehoeve van de militaire gebouwen ea inrichtingen, van 1 Oct. 1900 tot en met 30 Sept. 1901. Ingekomen 5 biljetten, waaruit als laag ste inschrijver voor steenkolen C F. Duij- vetter, fl.42* per 100 KG. Cokes: J. Krnijff f 0.89 per H.L. Lange turven P. Bandsma, f0.50 per 100 stuks. Vuur makers: C. F. Duij vetter, f0,17 per 100 stuks. Houtskool briquetten P. Bandsma f 1.70 per 100 stuks. De marine heeft door het overlijden in Indië van den kapitein-luit. ter zee J. M. P. Kluit eeu dapper en kundig officier verloren. Een groot gedeelte van zijn mi litaire loopbaan, die by aanving in 1873 als adelborst 3e klasse, heeft de heer Kluit in Indië doorgebracht, waar bij het laatst bet bevel voerde over bet opnemingsvaar tuig »van Gogh". Als luitenant ter zee le klasse verwierf by de militaire Willemsorde 4e klasse, wegens zjjn gedrag bij de krijgs verrichting in Atjeh gedurende bet jaar 1890. Den 6den September a. a. zullen Jan Post er. Willemyntje de Vries, te Wierin gen bet zeldzame voorrecht genieten van 60 jaren met elkander in den echt ver- eenigd te zijn. De namen van de bemanning van de onlangs in de Noordzee verongelukte Scbeveningsche bom Dina Elisabeth" zyn de schipper Willem Dykhuizen. gehuwd, 44 jaarzijn zoon Nicolaas, ongehuwd, 18 jaarHuib Plugge, gehuwd, 38 jaar zyn zoon Wouter, 12 jaarTeunis de Ruiter, gehuwd, 34 jaarLeen de Bruin, gehuwd, 24 jaar; zyn broeder Cornelis, ongehuwd, 20 jaarallen uit Scbeveningenen George Gutterswyk, ongeh., 18 jaar, uit den Haag. Bij Koninklijk besluit is benoemd met ingang van 1 September 1900, tot burgemeester van Terschelling, D. Reede- ker, secretaris dier gemeente. MAASSLUIS, 28 Aug. Het stoom schip »Nymphaea" van Kroonstad, is gis teravond bij bet binnenkomen van den Nieuwe Waterweg in aanvaring geweest met de sleepboot »Egmond". Een der loggers, de Scb. 50, op sleeptouw van de »Egmond", is tengevolge daarvan bij den Hoek van Holland gezonken. Van de »Egmond", die naar zee stoomde, werd sedert niets vernomen. De >Nymphaea" is onbeschadigd opgestoomd Later bericht. De equipage van de sleepboot »Egmond" is gisteravond over gesprongen op den logger Scb. 232 en beden door de sleepboot Kinderdyk" daar van afgehaald en alhier aangebracht. Van de »Egmond" werd niets meer vernomen. Voor de gevangen Boeren. Het Middelburgscbe dames-comité sCronjé en zijne Medegevangenen", dat onlangs weer vyf kisten voor de gevangenen te Simonstad en op St. Helena verzonden beeft, wensebt zjjn arbeid nu uit te breiden tot de gevangenen op Ceylon. Het doet daartoe een hernieuwd beroep op de milddadigheid. De heeren de Vries Co., cargadoors en expediteurs, de Ruyterkade 100, Amsterdam, zullen ook weer voor de verzending naar Ceylon zorg dragen. Goederen, 't liefst kleeren en levensmiddelen, gelieve men onder het merk M. C. met opg i"e van den inhoud aan hen te zenden. Vracht en ver dere onkosten komen voor rekening van het Middelburgscbe comité. Het comité regelt de verdeeling der goederen voor de verschillende havens in overleg met de consuls, tenzij de schenkers een bepaalde aanwyzing doen. De eerste verzending zal half September plaats hebben. Men schryft nit Utrecht: De typhus heerecht hier in zoo erge mate, dat burgemeester en wethouders het weuschelijk geoordeeld hebben de beide openbare badplaatsen voorloopig gesloten te houden, terwijl reeds herbaalde malen door bet hoofd der gemeente de aanbeve ling tot de ingezetenen is gericht om water, melk, vruchten en groenten, slechts te ge bruiken nadat zij goed gekookt zyn. In verschillende gevallen (men zegt veer tien) moet door geueesheeren geconstateerd zijn, dat in huisgezinnen, waar typhuslijdera waren, melk van eenzelfden handelaar werd gebruikt. De Kindermoord te Tilburg. Men schryft uit Tilburg aan «do Tijd" Vnn de vele gernchton, dio in omloop zjjn, kau ik dén ten stelligste tegenspreken. Niet alleen hier, ook elders, met name to Breda, werd algemeen verteld, dat Mevrouw Kessels, de beklagenswaardige moeder van de arme Maria, door de treurige gebeurtenissen zóó zoer zon zjjn aangegrepen, dat zij ernstig on gesteld zou zjjn. Gelukkig kan ik daarentegen melden, dat zy" zich bij het zware leed, dat haar getroffen heeft, bewonderenswaardig houdt en volkomen gezond is. De heer Kessels was Woensdag afwezig. Hjj bevond zich te Parijs, waar zjju fabrikaat op de tentoonstelling be kroond is. Toon hot dochtertje wegbleef, was do mooder alleen. Zjj wa3 doodelyk ongerust on, bijgestaan door den zeer eerwaarden heer Pastoor, het personeel der fabriek on eenige vrienden der familie, nam zij dadelijk maat regelen om hot kind te zoeken. Roods terstond bleek toen, dat niemand het ergens gezien had verder dan de kerk, dio in de nabyheid van haar woning gelegen was. Eerst later werd de hulp der politie inge roepen en toen is overal in de nabjjheid en zelfs op grooten afstand gezocht. Specialo boden werden uitgezonden naar Goirke on Hilvaronbeek, waar volgens geruchten oen meisje gezien was, wier signalement aan dat van Maria Kessels heette to beantwoorden. De heer Kessels, in don namiddag per telegraaf ontboden, kon eerst don volgenden dag te Tilburg aankomen. Twee dagen on twee nachten in vroeseljjken angst worden doorge bracht, tot dat Vrjjdagmiddag op zoo droevige wijze aan de onzekerheid een einde kwam. Nieuwe gebeurtenissen zijn niet te vermelden. Van de twee verdachten is nog geen tot be- kentonis gekomen, en toch twyfclt niemand eraan, dat do Just: op do schuldigen of den schuldige de hand heeft gelegd. liet staat o.a. vast, dat van de torentrap, waar de mis daad gepleegd is, niemand een sleutel ter be schikking had dan do schilder, die er werkte, en de koster. Het schjjnt wel, dat de vermoedens, zooals ik gisteren reeds zeide, tegen den koeler minder sterk worden, en dat integendeel de schilder onder zwaarder verdenking komt. De vox populiwaaraan natuurljjk in dit geval weinig waarde to hechten valt, keert zich meer en meer ten gunste van Van Ispendaal, en ik sprak eenige personen, die hein bij het overbrengen van het politiebureau naar de kerk om met het ljjkje geconfronteerd te worden, hadden uitgejouwd eu mede hadden geroepen «hangt hem op I" en daarvan nu reeds bittere spijt gevoelen. Zoo hij onschuldig is, kan waarljjk gezegd worden, dat ook de koster in deze dagen vreeselijk leed geleden heeft, niet het minst toen hjj door de politie beschermd moest worden tegen de wocdo van de veront waardigde muuigtc. By du confrontatie, die plaats ha<! ia de gewelven onder het dak, op de plaats waar het lijkje gevonden was, «raet hij dezelfde kalmte hebben aan den dag gelegd als bjj de verhooren, terwjjl daar do schilder meer onverschillig dan kalm was. Het onder zoek der justitie wordt bcmooiljjkt o.a. doordat de verdachten, die beiden ontkennen, niet hun alibi kunnen bewijzen. De koster heeft door getuigenissen kunnen aantoonon, dat hjj tus- scheu half twaalf on twaalf uur elders, niet in de kerk is geweest. Voor den tjjd van half elf tot half twaalf on na twaalf uur heeft hjj geen bewijzen van alibi. De schilder moet gedurende al dien tjjd niet anders dan in de kerk geweest zjjn. Dit versterkt het vermocdou tegen hom, omdat hij of de eenige dader of minstens mededader of medeplichtige of racdo- welende moet zijn. De arrestatie van den koster heeft inderdaad, zooals ik reeds schreef, plaatsgehad ten huize van den heer Kessels. Nadut do schilder in do kerk aan den commissaris van politie don koster had aangeduid als de schuldige, haalde de commissaris den koster van diens huis en, na met hem in de kerk gesproken te hebben, begaf hjj zich met hem naar de woning der familie Kessels, waar pastoor Van Zinnicq Bergmann aanwezig was om to overleggen, welke maatregelen in de onzekerheid, die nog bestond, nog zouden genomen kunnen worden. De pastoor ging mot den heer Kessels in de kamer, waar zich de commissaris mot den koster bevond. Toon de pastoor aau Van Is pendaal gevraagd had: «Koster, hoe laat hebt gij het kind gezien en toen deze geantwoord had: «Tusschen kwart na tien en elf uur", legde de commissaris do hand op hom met do woorden: >Mjjnhecr Pastoor, deze man is mijo arrestaot. Ik heb do overtuiging dat hjj de moordenaar van het kind isOp telefo- nischen last van den commissaris kwamen politieagenten voor de woning van den heer Kessels, en deze moest getuige ervan zjjn, dat uit zijn eigon huis de verdachte, geboeid, door do politie word weggevoerd, ton aanschouwe van oen dichte menigte, die op straat stond. Na het medisch-juridisch onderzoek, inge steld door dr. Bloemen van hier en dr. Dek- natel, van Breda, moet, gelukkig, vaststaan, dat het kind reeds teer spoedig nadat het in handen was van het laaghartigo individu, dat haar met een weerzinwekkend motief zou hebben gelokt uit vrees dat ten gevolge van het gekerm hulp zou komen opdagen door vorworging is tot zwijgen gebracht. Vermoedeljjk moot do moordenaar dadelyk van de plek gevlucht zjjn en eerst later het ljjkje naar boven gedragen hebben, naar de gewelven onder het dak. De deuren, die toegang geven tot de torentrap, bevinden zich onmid dellijk bjj het portaal der kerk. Terstond moei dus het kind, onbewust do kerk binnen getreden of daarin geroepen, binnen een dier (leuren zjjn geleid, misschien verlokt met do belofte hier een schoon vergezicht uit een der torenramen te zullen genieten. Onmiddelljjk daarop moet de aanval geschied zjjn. In de kerk van het H. Hart werd Zondag onder de H. Missen hot volgende van don kansel gelezen «Naar aanleiding der verschrikkelijke mis daad, die gepleegd is, meenen wjj goed te doen u op het hart te drukken, om zooveel mogelyk mode to werken, opdat aan de raenscheljjke gerechtigheid kunne worden voldaan. „Geheel de maatschappij heeft er belang by dat de dader idekt eu gestraft worde. Ieder die derhi -nt eenig licht in deze duistere zaak te ïfen brengen, al is het nog zoo weinig, i.rzuime niet zich tot de bevoegde macht te wonden. «Niemand late zich door een valsch mode lijden weerhouden het algemeen wolzijn gaat boven hot geluk van eukelen niemand vreeze daardoor anderen te kwetsen of hun minder welgevallig te zullen zyn. Men spreke dus niet alleen en zegge de waarheid, en de volle waarheid, als men door de bevoogde macht ondervraagd wordt, maar men wende zich ook tot baar, als men meent iets te weten, zonder aanzien van wien ook. Geen wraak zjj hier de drijfveer, maar het bewustzijn dat aan de gerechtigheid moet worden voldaan". In de Noordhoeksche kerk, waar liet ver schrikkelijk drama is afgespoeld, had een hartroerendo gebeurtenis plaats. Toen de pastoor van den kansel, zooals gebruikelijk is, de modcdeeling van do uitvaart moest af lezen voor het op de allerlaagste wjjzo ver moorde kind, barstte de goesteljjke in tranen uit. Al de aanwezigen toonden groote deel neming. Men meldt uit Tilburg Woensdagochtend is de koster van de kerk van het Heilige Hart onder sterk politiegeleide zwaar geboeid naar destraf- 'gevangeuis te Breda overgebracht. Nader vernemen wjj, dat later ook de schilder Mutsaers, met den trein van 2 uur 13, uit Tilburg naar Breda isgetransporteerd. Gezonken Omtrent bet ongeluk met den logger »Colbert", van den reeder Alb. de Jong te Scheveninren, wordt uit Nieuwpoort gemeld. Maandag voor raiddag te 10 uur met sterken Noordenwind en ruwe zee brak de groote mast aan den koker af en viel met 3 zeilen over boord. Dadelyk werd da- het schip zwaar lek. Na 12 mi jn brak de ankerketting en was het vaartuig geheel aau de golven prijs gege ven. Om elf uur werd de noodvlag ge- heschen eu het volk gered door een Bel gischen loodskotter. Later op den dag zag een mailboot van Oostende het schip drjjven en zetten daar op 5 man aan boord van de >Colbert" om het schip te inspecteeren en binnen te breDgen. Den volgenden dag werden twee gou vernementsbooten uitgezonden om het schip met de vijf opvarenden op te zoeken doch van het vaartuig was niets meer te zien, zoodat men vreest, dat het met de vyf matrozen is gezonken. De Haarlerasche justitie was Dinsdag te Beverwijk tot het instellen van een ge rechtelijk onderzoek naar een geval van vergiftiging, die zich daar had voorgedaan. Gebleken moet zyn, dat eene veertig jarige gehuwde vrouw zich door het inne men van arsenicum om het leven heeft gebracht. Ofschoon geneeskundige hulp werd verleend, mocht men er niet in slagen haar leven to redden en is zjj hedennacht overleden, ruim 24 uren nadat zy 't vergift had ingenomen. Vermoedeljjk zyn huiie- lyke onaangenaamheden de oorzaak van het feit. VOOR 31 AUGUSTUS. Vóór Oogstmaand gaat scheiden, Is 't feest in ons land Dan schalt weer de juichtoon Langs veld en langs strand Dan jubelt de jonkheid Met vroolyken zin, En do ouderen jniclicn Vivat, Koningin!" Heil, heil de Vorstinne, Die nu weer verjaart; Wier wolzjjn ons allen Belangstelling baart. Haar feest wekt een geestdrift, Dio telkens voldoet. En iedoreen jubelt: «Vorstin, woes gegroet 1" Gegroet, Koninginne, Bemind en geacht. U wordt door Uw volk weer Een feestgroet gebracht. Deez' böc stjjgt ten Hemel, B|j jubel en zang «God schenk U zjjn zogen, En spaar' U nog lang". W. M. Ti. De Oorlog in Zuid-Afrik; Er gaan uit Engeland vóór deu JqJ September weer 3657 man en 820 yuardi in vyf transportschepen als versarjym naar Zuid-Afrika. LONDEN, 29 A Roberts meldt, dat dodorp bezette. LONDEN, 29 Aug.*£«d gisterenavond uit Belfast sBuller's vooruitgesckovi? zetten bedenmidd&g Machadodor^ a bood zeer zwakken tegenstand en tri- ,rur naar het noorden, gevolgd door Dundonah bereden troepen. Deze konden evenwel n. verder komen dan Helvetia, wegens de moeiljjke geaardheid van den bodem en omdat de vjjand stellingen kon innemen die te sterk waren dan dat hjj er door berede- troepen nit kon worden verdreven. schijnt zeer weinig verliezen te hebben geleden. >Frencb rukte vandaag vooruit tot Elands- fonteiu, uit welke plaats hjj de vjjandeu zonder moeite verjoeg. Ze trokken haastig terug, hun gekookt voedsel achterlatende. French kan uit Elandsfontein Machadodoi zien liggen en seinen wisselen met Boller. De correspondent van de Standard te Bergendal seinde Maandagavond dat de Engelschen die plaats bezet hadden na twe i dagen hevigen strjjd. De Boeren die tege French vochten hadden vier kanonnen en twee pompoms De Boeren streden man moedig, vooral tweehonderd man van de Johannesburgsche politie, die een rotsheuvel bezet hielden en dien pas ontruimden nadat zjj vele uren beschoten waren. De Engei- schen vonden twaalf lijken van Boeren, namen er twaalf gevangen, onder wie kom- mandant Oosthuizen, en vermeesterden een pompoin. PBUILLETON'. EGON's VROUW. ■o Haastig greep Leo Hallwcy naar de pen en wierp eonige regels op het papier, vluchtig, ternauwernood leesbaar cn door de vallende tranen half uitgewischt. Ilij sloot den brief met zjjn zegel en stormde er mede naar be neden de straat op, naar het dichistbjj gelegen postkantoor. Wanneer de brief nog mot den laatsten trein ging, was hjj met den eersten in de residentie. Egon moest den brief ontvangen vóór hjj Daar zjjn dienst ging. En toen hjj dit schrjj ven bezorgd had, dacht hjj ua over zjjne plichten. Vandaag ja, wat was er vandaag ja, wat was er vandaag ook weer Soiree dansante bjj den regeeringspresident von Ren- dewitz, het eerste bal van dit seizoen. Graaf Leo had beloofd te zullen komen, ach, hjj was immers Adèle's walser. Hij barstte in een luiden lach uit, den lach der dolste wan hoop. Wat zou h(j daar doen met het zwarte lot, dat hjj getrokken had uit de goluksloterij des levens Zou hjj Adèle zeggen, dat hy n*. do monding van zjjn pistool togen de slapen ..jtten zou en hoe laf en walgel jjk hem al die vrooljjke drukte scheen met den dood voor oogen Hjj zag haar immers niet meer terug jon morgen zou men den doodu den waanzinnigen streek vergeven. Wat men al zoo over hem zeggen zou de praatjes der booze wereld. Brrrhij bibberde van do kou. Eu Adèle Zou zjj over hora weenen cn treuren En zjjno moeder Hjj 2ag de trotsche jrrouw als verpletterd. Thans viel er aan terugtreden niet meer te denken, hem bleef nog slechts over om stil te wachten. En toch, wanneer die regels Egon nog eens bereikten, wanneer hjj onver wijld naar P. snelde, wellichtDe bedrio- gelijke hoop liet hem niet los. De drenkeling aan een stroohalm. Weder barstte hjj in eeu luiden lach uit. Foei, wat klonk zyn eigen, door de wanden teruggekaatsten lach huive ringwekkend in de ooren, en wat ging die pendule onbarmhartig sr.el. Hot was terstond middernacht on zjjn sterfdag brak aan. Wat voor datum was 't lieden? Den 8stcn November. Met welk een huivering, wolk een ontsteltenis zouden voortaan zjjn mooder en zyn broeder dezen dag begroeten. Wat zou hjj er misvormd en bloedig uitzien. Ja, zou een vau zijn familio hem nog willen zien. En zou hjj iets schrjj ven, eenige woorden van afscheid, van opheldering. Zijne hand sidderde hevig, het was hem ondoenlyk, hjj wierp de pen weder weg. Egon alleen kreeg de laatslo regels van zyne hand. Graaf Leo trad aan het venster en zette het wjjd open. De glinsterende sneeuw joeg het salon binnen op den met tapijten bedekten vloer eu legde zich verkoelend op het verhitte voorhoofd van den koortsigen man. Egon, do oudere, zooveel meer bezadigde broeder zou toch zeker er wel wat op weten. Leo Hall- wey greep krampachtig naar het vensterkruis. Bedrog, bedrog. Hij wist op het oogenblik nog hoegenaamd niets. En wanneer er toch nog eens redding voor hem ware. Zjjn voor hoofd zonk zwaar op de besneeuwde venster bank on zjjn heesche stem fluisterde «God, die daar boven de sterron troont, zend mjj een oplossing, red my van een oot- eerendcu dood. Roep mjj vrijwillig uit het leven en ik zul gaaa zonder morren, zonder klagen, op dit oogenblik ware het zelfs een weldaad voor my. Straf mij gelyk Gy wilt, ik zal het geduldig dragen, neem slechts de schande van mijn hoofd on van dat mjjner familie. Ik wil voortaan aan U gelooven. U dienen en U liefhebben, gelyk de beste Uwer kinderen.* De morgen brak helder aan. Thans las Egon de regels. Graaf Leo's hart bonsde luid, in zjjn slapen klopte het als in een smidse^ Een oog-nblik stokte de hartslag, een adem- looze spanning trok zjjn hart naur het ven ster heen, zal hij ooit den geliefden broeder daar aan zien komen En wanneer het ramp zalige toeval eens wilde, dat Egon den brief niet ontving? Moest bjj de revolver tegen het voorhoofd zetten? Vun Kemper was geen medelyden to verwachten, hy zag den kouden vampiersblik van den woekeraar op zich ge richt, hjj hoorde zijn laatste voorstel, om zijn kind, zijn eigen vleesch eu bloed te trouwen, zjjn millioenen met hem to declcn, en weder om ontsnupte er eeu „nimmer* aan graat Leo's lippen. Liever den kogel door het hoofd dan de slavenketenen der schando to dragen. En zjjne ziel Het geloof had nooit bijzon der vast in zijne ziel gezeten. Zijn karakter was te oppervlakkig geweest, maar thans zoo vlak voor de poorten der eeuwigheid, dook hot wondorschoone Christelijk geloof voor hom op. De lessen, dio hjj als kind had ontvangen, traden helder en vast voor zjjn ziel. Waarheen zou de tweespalt van zjjn binnenste voeren Was hjj niet wat al te schieljjk mot zijn woord geweest? Had hjj gehoopt Kompor's eisch to kunnen verstooten Zjjn dood kun iu de zaak niets baten, hjj redde zich alleeu voor schande en, maar neon, Ook dat nog niet. Do woekeraar zou do wissels aan zijn brooder preaenlcoron, qpenlyk tegen hem optreden, on zjjn aanden ken bevlekken. Al hoorde on zag hij zelf ook niets, waren dan zjjn familie niet de dubbel beklagcnswaardigen En wanneer hjj het huwelijk koos het huweljjk met de dochter van don woekeraar. Welk een ver schrikkelijke foltering moest dat zyn een zedelijke dood. Neen, dan maar duizendmaal liever den dood gekozen, hij vrijwaarde hem ten minste voor de vertwyfeling. voor do zelfverachting. «Voorwaarts dus, Leo, weet te sterven!* sprak hjj luid, opend een lade en haalde er twee pistolen uit, dié hjj lang zaam vóór zich op tafel neerlegde. Zijn blik vloog naar de pendule op de console. Zjj wees het middaguur aau. Nu nog slechts de helft van het uitstel, dat hem verleend was, waarmode zou hy 't doorbrengen, 't Waren schrikkolyk vele gedachten, dio zjjn hersens folterden. Zjjn oppasser was reeds onderscheiden malen de kamer onder een en andor voor wendsel binnengekomen. Een bezorgden blik trof zjjn heer, die hom 't eerst met een dienst- boodschap naar zjjn compagnie-commandant had gezonden. Do graaf giug niet naar de kazerne en toch was hy niet ziek, wat zat daar tusschen Zjjne vraag, of de luitenant nu het ontbijt wilde gebruiken, was reeds tweemalen ontkennend beantwoord geworden. Frits beschouwde mot een heimelyke ongo- rusthoid het paar pistolen op do tafel, en be trad al vaker cn vaker de woonkamer, om zjjn heer en die «verdraaide dingen* van naderb|j te bekjjkcn. Het angstzweet brak hem uit cn bedekte zjjn voorhoofd. Hjj had vuak vun een duel gehoord, waar er twee uitgingen cn er maar één terugkeerde. Kon er iets dergelijks in aantocht zjjn Graaf Leo had iu de laatste jaren veel geld uitgo- geven. Frits was uit Hallwey's dorp, hjj kende de omstandigheden van zjjn meester haarfijn. Droevige gedachten kwamen er daarom bjj hem op. Doch wat zou hjj doen? Voor de derde maal vroeg bjj beleefd aan de deur of mjjnheer de luitenant nu het onlbjjt wilde hebben. Eeu heimelyke blik miste ter stond eon dor pistolen. «Ach, groote God," riep hjj ontsteld uit, toen hjj dit in de handen van den graaf ontwaarde. Hoe laat is hot?* vroeg deze. Het is een minnnt of wat over drieën, zal ik de koffie brengen, mjjnheer do graaf heeft vandaag nog niets gebruikt,* herinnerde hjj met zichtbaren angst. De graaf wenkte afwerend mot de hand. «Ik wil niet meer gestoord zjjn, begrepen? Mocht mjjn broeder komen, zoo laat hem dan terstond boveu. Je kunt wel wat naar hem uitkjjken. Als hjj om zes uur nog niet hier is, ga dan naar het station en wacht daar op hem.* Maar na vyf uur komt er hier geen trein uit d. residentie meer aan, eerst in den uucut «Hoe dan ook, je gaat.' Graaf Leo wendde zich af. Frits bemerkte, dat men hem weg wilde hebben. «Hoe lang mag ik uitblyven vroeg hjj. •Tot dat kan mo trouwens ook niot schelen, over een uur zal alles voorbjj zjjn.' Om zeven uur dau Frits sloot do deur eu begaf zich naar zjjn luisterpost. Twee uren verstrekon in geluidlooze stilte. Eenige heeren, dio Hallwey spreken wilden, wees hjj af met do verklaring, dat de graaf zeer ziek was. Met geheimen angst luisterde hjj naar de deur, achter welke het doodstil geworden was. Alleen het knetteren van een vel papier ontging het fijn gehoor van den oppasser niet. De wjjzer der pendule wees zes uur t Frits zette de deur van don corridor wjjd open on hield het slot van het woonvertrek mot beide handen vast. Bjj het minste go- druisch wilde hjj naar binnen stormen, onver schillig wat daarvan bet gevolg mocht zjjn* Plotseling verscheen cr oen hooge gestalte in het schemerlicht vau de huisgang. «Kapitein,* juichte Frits, den aankomt tegemoet snellende en zjjne handen grjjpcndo, als ware hjj thans van iedere verantwoorde lijkheid onthoven. Egon, mijn broeder!* Graaf Leo trad op den drempel van d kamer en wierp zich aan de borst van don geroepene, die ademloos van den snellen loop en verwonderd door het zich daar aan hem aanbiodonde tooneel stil bleef staan. Nu echter begon het spreken zacht en steeds zachter te worden. Het duurde ternauwernood tien minnten. De kapitein begreep terstond alles en zag het hachelyko van den toestand in. Hjj stond midden in de kamer, den mautel om de schoi ders geslagen, gereed om hoon to gaan. Geijjk een besohonkene stond vóór hem Leo, wions bloek, ontdaan gelaat hem meer zcidc dan diens woorden doen kondon. Eindoljjk schreed hjj naar de scbrjjftafei, las vluchtig de papieren door, die daar op Ugen, stak zo bjj zioh, nam behoedzaam hot geladen vuurwapen op en stak het in den zak van zjjn mantel. Eon jjzeron vastbcradonhoid er in zjjn oogen, toen hjj den oppasser vaste stem het bevel gaf om een koffer het allertioodxakeljjkste linnengoed en eem kleedingstukken gereed te houden, over o» kwartior moest do bagage reisvaardig -zjjn.* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1