KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en WSeringen m EGON's VROUW. No. 2875, Woensdag 5 September 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Atoonn omont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/JCt. id. franco per poet 75 id. f 1.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaujm Spoorstraat en Zuidatraat. Aavertentlên van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Aitvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VBtJDAGSMOKGElSS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Vit het Buitenland. Er is waarschijnlijk een groote verandering in de naaste toekomst te wachten, ter zake van de zoo ernstige en veelbesproken Chi- neesche verwikkelingen. Zulk eene verande ring, een belangrijke wijziging in den hui- digen toestand bedoelende, is althans door don vreemden loop van zaken zeer mogelijk. Wo schijnen aan den vooravond te staan van eene vredelievende oplossing der hangende quaeslie. Rusland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika willen, hoezeer ook om verschillende zeer uiteenloopende redenen, den weg van onderhandeling met de Chineesche regeering inslaan, en om het bewandelen van dien weg mogelijk te maken, de bezetting van de hoofdstad des Hemelschen Rijks opgeven. De regooring der Vereenigde Staten heeft, meent men, reeds haar genoegen van het Chineesche vraagstuk en van het voeren van den oorlog in zulk een vreemd land te kennen gegeven. Rusland's regeering wil de troepen der andere mogendheden liefst zoo spoedig mogelijk uit China zien verdwijnen, opdat zij alleen on ongehinderd haar gang kan gaan in M&ndschoerjje, om daar de troepen te be zigen, die zü nu in en om Peking noodig heeft, 't Is nu maar de vraag, of dozo twee mogendheden hun zin zullen kunnen door drijven. Daar is echter wel veel kans op, want de meerderheid der bij de zaak betrok kenen meent, dat het nit Peking terugtrekken voor hen het meest wenschelijk is. Een deel van het door allen beoogde doel de be vrijding der gezanten is bereikt, doch niet bereikt is de verdere bedoeling, om de schul digen aan de vervolging der vreemdelingen in China de noodige straf toe te dienen, 't Is echter de vraag, of men de schuldigen wel zal kunnen opsporen. Eigenlijk is heel de Chineesche natie schuldig; de beweging tegen de vreemdelingen heeft zich over hotgeheele land verspreid, 'tls natuurlijk niet mogelijk, het geheele volk voor de gepleegde euveldaden te straffes, en daarom zon het, naar het oor deel der vredestichters, het beste zijn, om de regeering deB lands, die zich verscholen heeft, op te sporen, met haar eene overeenkomst aan te gaan, en een passende schadeloosstel ling in geld te bedingen, waaraan dan toch de geheele natie zou mieten bijdragen. Hiertoe zal het noodig zjjn, don weg der onderhandeling te betreden, die toch zou moe ten worden ingeslagen, ten einde het derde dool der expeditie te bereiken het verkrijgen van waarborgen voor do toekomst. Do beide tot onderhandeling gezinde mogendheden won- schen den Chineeschen staatsman Li-Hoeng- Tsjang als onderhandelaar te rekenen, of schoon hij op 'toogenblik nog de noodige macht on invloed daartoe niet bezit. Moot er evenwel, met uitzicht op goede gevolgon, on derhandeld worden, dan is het dringend nood zakelijk, dat de Chineesche regeering weder te Peking verbljjf houdt. En, naar 't schijnt zal zij in geen geval in de hoofdstad terngkeeren, vóór en aleer de Europeanen en Japanners zich diaruit verwijderd hebben. Dozo voor waarde zou voor de verbondene mogendheden, ingeval zjj eenparig eene vredelievende oplos sing bcgceren, heel moeilijk en gevaarlijk zijn, want do Chineezen zijn verraderlijk en leu genachtig, en onmogelijk kunnen zjj zich van hun standpunt voorstellen, dat de troepen der mogendheden uit de hoofdstad terugtrekken zonder deze vernield te hebben, of er moet iets achter steken. Het doel van het terug trekken uit Peking zou op die wijze wellicht niet eens bereikt worden. Er is, als men er over nadenkt, ook heel veel vóór te zeggen, om die stad niet te verlaten. De Chineezen zouden dit als een gevolg van angst aanmer ken, het als een lafheid beschonwen, terwijl in hunne oogen alleen de uitoefening eener zeer gestrenge bestraffing het bewjjs van overmacht zou geven. Trekken nu de mogendheden terug, dan zal het zjjn als een stormwind, die de overal iu het land opgehoopte brandstof doet ontvlammen dan is de uitbarsting weldra algemeen, en de toestand erger dan tot nu toe. Hoe hot afloopen zal 't Is moeilijk daarnaar te radon. De Dnitscho Keizer zendt nog voortdurend troepen naar China, en hjj heeft aog zjjno uitspraak, dat voor den moord op zijn gezant gepleegd, wraak moot worden genomen, niet ingetrokken. Bjj de meerderheid der mogendheden schijnt neiging to bestaan, om het vredelievende voorstel to aanvaarden, doch de in dit voorstel opgesloten terugtocht heeft stellig kans op een zeer gevaarlijk ge volg. 't Is vooreerst de vraag, of de Chineesche regoering werkelijk wel naar de hoofdstad zal willen terngkeeren, en als zjj dit al doet, of zy geneigd zal zijn, aan de hooge eischen tot schadeloosstelling on waarborgen voor de toekomst to voldoen. Aan den anderen kaut, kunnen toch ook de mogendheden niet voort durend hunne troepen in China laten, als de Keizerin in het binnenland blijft zitten, en niet van zich hooren laat. Er is dan geen kans, om tot onderhandeling te geraken, 't Bljjft intueschen belangstelling wekken, hoe in deze verder de houding van het wraak roepende D uitschland zal zjjn, on welke taak er in China voor den opperbevelhebber Wal- dorsoe is weggelegd. Bclangrjjk oorlogsnieuws uit Zuid-Afrika valt er op 't oogenblik niet te vermelden. Geljjk de jongste nieuwsberichten vandaar mededeelen, is generaal Bulier bezig, om zjjne zegevierende tochten te volvoeren naar door de Boeren verlaten dorpen, en de En- gelsche berichtgevers laten niet na, om het terug trekken der Boeren wie weet met welke woloverlegde bedoelingen als een vlucht" te beschouwen. Volgens die onbe trouwbare berichten, staan de Presidenten Kruger en Stejjn ook weer gereed om naar Europa scheep te gaanal znlke berichten zyn 't is al meermalen opgemerkt wel licht voorboden van de eene of andere tijding, die een nederlaag of zoo iet3 van de Engel- schcn aankondigen. De bedoelde geruchten cn valsche mededeelingen zyn dus wellicht be stemd, om de vermelding van eene minder gunstige positie van Lord Roberts en de zynen vooraftegaan. Te Parys ziet men verlangend uit naar de te wachten verzekering, dat do Keizer aller Russen eerlang een bedoek zal brengen aan de wereldtentoonstelling aldaar. Een bericht gever scbryft daarvan «Het ministerie Wal- deck-Rousseau heeft dezen klap op den vuur- pjjl wel zeer noodig voor zyn voortbestaan. Het Russisch-Fransch Bondgenootschap mag ook op de Parijsche wereldtentoonstelling niet ontbreken muuu STIJ IU Y G l£$. HELDER, 4 September 1900. Vrijdag 1.1. werd aan boord Hr. Ma. Wachtschip de zilveren medaille voor 24- jarigen eerlijken en trouwen dienst, uitge reikt aan den Onderkapelmeester v.k. L. A. Schouten. Na afloop der feestelijkheden aan boord, begaf zich het Stafmuziekkorps naar Casino", welwillend beschikbaar ge steld door den heer M. P. Polak, alwaar de jubilaris door eene deputatie van het muziekkorps werd binnengeleid onder het weerklinken van fanfares. Hierop nam de Kapelmeester, de heer J Koning, het woord en schetste in de meest hartelijke en ge voelvolle woorden de groote verdiensten van den heer Schouten als musicus, voorbeeldig militair en goedhartig mensch. die het altijd een lust was geweest zijn beste krachten en talenten te wijden aan het korps dat hem zoo dierbaar is en waar hy als het ware als kind mede opgegroeid was. Als huldebljjk werd hem door den Kapelmeester en leden der Stafmuziek een met zilver gemonteerden inktkoker met inscriptie aan geboden, alsmede een stel zilveren medailles te dragen by de hem vroeger vereerde Oranje-Nassau. De heer Koning, wien het wel was aan te zien met welk een innig genoegen hy zyn Onderkapelmeester hul digde, bood hem nog een bloemstuk in den vorm van een lier aan, (een waar pracht stuk, vervaardigd door den heer Puinbroek, bloemist alhier,) en eindigde zyne toespraak met den wensch, dat dit symbool den On derkapelmeester jteeda zoude zeggen, dat hij altyd een ware Apollo's zoon was geweest. De heer Schouten was zeer aangedaan, ook door de eigenaardige hulde toen de kapel onmiddellijk inviel met zijnen Mar- che Militaire", destijds bekroond met den eersten prijs, onder het groot aantal mede dingers, eene attentie, die wjj zeer toejuichen. Met een kort woord dankte hij voor de vele verrassingen en zeide met den meesten y ver cn toewijding zyn best te zullen blijven doen. Wy voor ons hopen, dat de heer Schouten nog lange jaren in ouzo goê ge meente zal doorbrengen en besluiten met een woord van lof voor de byzonder goede verstandhouding, welke er steeds heersebt tusschen den heer Koning en zijne artisten. Leve ons kranig Stafmuziekkorps Voor de Boeren. Door den voorzitter van het Hoofdco mité van het Nederl. Roode Kruis, den heer H. J. G baron van Hardenbroek van Bergambacht, wordt er de aandacht op gevestigd dat uitzending van groote hoe veelheden wollen winterkleedingstukken voorhands zou kunnen worden gestaakt. Er wordt o. m. nog een groote party bouffantes, polsmoffen en dergelyke aan het opgegeven adres te Amsterdam gezonden, om den lsten September met het stoom schip »Admiral" te worden geexpedieerd. De goede bedoelingen worden ten zeerste gewaardeerd, maar met het oog op de kost baarheid der transporten naar Zuid-Afrika en op de niet altyd beschikbare scheeps- ruimte voor groote bezendingen blykt het toch wenschelijk de goederen-transporten zooveel mogelijk te beperken tot het aan gevraagde en onmiddellijk noodige. Het Hoofdcomité zal, in samenwerking met het Haagsche dames-comité, onder mevrouw Gysberti Hodenpyl, voorzien in de behoeften aan diverse benoodigdheden voor de krijgsgevangenen, leden van de tweede Ned. Roode Kruisambulance op Ceylon. De geregelde verzending van een drietul dagbladen is verzekerd. Aan allen die daartoe meewerken hartelijk dank. Voor den pachter van het paviljoen te Blaricum, wiens inventaris door flui- zervisschers bijna is vernield, is reeds f 1146.38Ys ingekomen. VisscheriJ. Uit IJmuiden schrijft men Byzonder scLaarsch is tegenwoordig de visscherij op de kusten der Noordzee. De Zuiderzee-vloot, welke in dezen tjjd voor een groot gedeelte op de Noordzee vischt, kan langs de kust gemiddeld niet meer dan f 10 per nacht en per botter besom- raeneenige jaren geleden werd bij mooie nachten, als thans, van f30 tot f40 ver diend De vischprijzen zyn in de laatste jaren steeds gestegen. Er moet dus wel heel wat minder gevangen worden De sterke vermindering der visch op de kust wordt geweten aan de stoomtrawlers, welke op het diepe water" de visch weg vangen, zoodat deze niet meer op zekere tijden van het jaar naar de kust kan trekken. Zuiderzee. In een adres aan de Tweede Kamer brengt de heer mr. P. J. G. Van Diggelen te Zwolle in herinnering wat tot nu toe is geschied in zake de meermalen bespro- keu bedijking en droogmaking der Zui derzee. Ten einde een schrede voorwaarts op het pad der geleidelijke oplossing van het vraagstuk uit te lokken, verzoekt adressant »het daarheen te willen leiden, dat op een daartoe geschikt te achten tydstip in het aanstaande zittingsjaar der Staten-Generaal voor de Regeering de ge legenheid worde geopend, om van hare voornemens omtrent de afsluiting en ge melijke drooglegging der Zuiderzee, waar van in 's lauds belang de uitvoering door de Staatscommissie is geadviseerd, aan uwe vergadering en langs dezen weg aan het Nederlandsche volk te doen blijken." Goed gepoetst is half gevoederd. Een reine huid ondersteunt krachtig de ademhaling. Regelmatig gepoetste paarden hebben glad, glimmend haar en een vroo- lijk en bups voorkomen, terwyl daarente gen ongeborstelde en ongekamde paarden een vuile huid hebben, die de uitwaseming tegenhoudt, en een triest, treurig eu lij dend voorkomen. Hun haar is ruw en borstelig en het oog staat droevig en neerslachtig. Ontzie daarom noch borstel, noch roskam by de paarden en evenmin een stroowisch by 't rundvee. Voor het inbeslagnemen van de »Bun- desrath", de »General" en de >Uerzog" zal Engeland 1,750,000 mark schadever goeding betalen. Dit bedrag zal de vol gende week worden voldaan. De Oostenryksche Regeering eischt van Engeland schadevergoeding wegens de uitzetting van Oostenrijkers uit Transvaal, De Pollock-prys ten bedrage van 100.000 francs, uitgeloofd voor den uit vinder van het beste systeem tot redding van schipbreukelingen, is aan geen der 435 mededingers van alle nationailteit toegewezen kunnen worden, terwijl slechte één enkele mededinger (de Eugelschman Roper) van de jury een prijs van tien duizend francs heeft gekregen voor een verdienstelijke inzending van reddingstoe- s tellen. Er zal een nieuwe wedstrijd worden gehouden, waarvan de mededingers zich zullen moeten bepalen tot het uitdenken van maatregelen tot veiligheid voor zee schepen en tot redding van de passagiers en de equipages in hun geheel. Nog voor den eersten Januari a. S; zullen de voor waarden bekend gemaakt en overgelegd worden aan de verschillende regeeringen De werf te Kiel. De nieuwe Duitsche vlootwet heeft de uitbreiding van de keizerlijke werf te Kiel dringend noodzakelijk gemaakt. De werf zal bjjna tweemaal zoo groot worden. Daar toe moet, zegt een bericht uit Berljjn,"het dorp Ellenbech, dat bijna 0000 inwoners heeft, verdwijnen of althans verlegd worden. Allereerst zal er evenwel een nieuwe en ruime haven worden aangelegd om de sche pen voor storm te vry waren. Dan zullen ruime loodsen en tuighuizen worden ge bouwd. Het aantal werklieden op de werf, op het oogenblik 6000, zal weldra tot 10.000 worden uitgebreid. Het Fransche marinebestuur te Brest heeft de attentie gehad een aardige beleefd heid te bewijzeu aan ons laud. Wegens de aanwezigheid van den Hollandschen kruiser Noord-Brabant" op de reede van Brest op Koninginnedag, is bevel gegeven dat alle Fransche oorlogsschepen in de haven ter gelegenheid vau den 20en verjaardag van H. M. de vlag zouden hyschen. De Italiaansche koningsmoordenaar. Bresci, de moordenaar van den koning is tot levenslange gevangenisstraf veroor deeld, waarvan de eerste zeveu jaren in eenzame opsluiting. Uit Milaan wordt gemeld dat Bresci cassatie heeft aangeteekend tegen zijn ver oordeeling. Volgens de Stampa" bestaat de mogelykheid dat het vonnis wordt ver nietigd, daar een der juryleden onrecht matig zitting heeft genomen. Nieuwe Amerikaansche postzegels. In September wordt een begin gemaakt met de vervaardiging van nieuwe postze gels der Vereenigde Staten, die bestemd zijn om met 1 Januari 1901, dus bij het begin van de nieuwe eeuw te worden uit geven. Deze postzegels, waarvan er een milliard exemplaren tegelijk worden ge maakt, zullen als eigeuaardigheden geïllus treerd zyn met de ziunebeelden van het moderne verkeer en de industrie. Zoo komt op den 1-centspostzegels de afbeelding van een Bchip, op dien van 2 cent een loco motief eu op dien van 4 cent een automo biel. Zy worden langwerpig rond van vorm en in twee kleuren gedrukt, evenals de zegels, die in 1893 bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Chicago werden uitgegeven. Een nieuwe trust. In Amerika hebben de twee metaalko ningen, Carnegie en Frick, een nieuwe trust in de jjzer- en staalindustrie gevormd met een kapitaal van 160.000,000 dollars of 400.000,000 gulden. Deze onderneming, die de grootste is op dit gebied in di Vereenigde Staten, omvat negen fabrieken, 17 hoogovens, een pletterij, een spoorweg (de Pittsburg and Lake-Erie-Railroad). elf duizend ovens, 18 mijnen van steenkolen en metalen, een aantal dokken in het Bo ven Meer, eu dertien stoomschepen. Alleen de fabrieken van Carnegie leverden jaar lijks 3 milliard kilogram ijzer. Heldersche Mappen. Onder kinderen. Heb je weer school moeten blijven Wat zal je pa nu wel zeggen, als hij thuis komt Mijn pa, o, die zegt als hij thuis komt, nooit anders dan, is het eten nog niet klaar Transvaa I-logica. Engelschman„Wy hebben langs de ge heele lyn gezegevierd I" Franschmun „Jawel langs de telegraaf lijn 1" De Oorlog in Zuid-Afrika. Mafeking is voor een groot deel verwoest door een cycloon. Boomen werden ontwor teld, huizen van de daken beroofd en veranda's vernield. Er is bijna geen huis dat niet beschadigd is en er werd grooter verwoesting aangericht dan door de Boeren- kanonnen in het beleg van zeven maanden. De tenten in het militaire kamp werden door den wind omvergeworpen, waardoor vooral zieken en gewonden veel te lijden hadden. In den stroomenden regen, die twee uren lang aanhield, werden zij over gedragen naar het Victoria-hospitaal. Een of twee menschen kwamen om en velen werden gewond. Onderwijs in Zuid-Afrika. De Eugelschen zyn nu ook begonnen met het schoone werk van het departement van onderwjjs te Pretoria, het echte na tionale onderwijs, op de meest afdoende wijze af te breken door numelyk de Hol- landsche oudurwyzers, indcrtjjd meestal door bemiddeling onzer commissie uitge zonden, terug te zenden, zegt het ♦Chris telijk Schoolblad". Niet minder dan negen onderwijzers en onderwijzeressen zyn baar I hans reeds be kend, die de vorige woek met de »Hawar- den Castle" te Vlissingen aan wal zijn gezet. En wat zullen de nog volgende stoomschepen tot ons terugvoeren Van de onderwijzers zjjn teruggezonden en kosteloos vervoerd de heerenC. Plok- hocy, J. Fris, W. J. de Boer, J. Endendijk, De Bie, P. van der Smit en J. Zandstra van de onderwijzeressen de dames W. Sy- brandi en W. M. Roozen. Prof. Blok tegen den oorlog. LONDEN, 1 Sept. De >Morning Leader bevat een krachtig protest van professor Blok te Leiden, tegen lord Ro berts' proclamatie. De hoogleeraar schryft dat vóór den oorlog Hollands groote dankbaarheid voor wat Eugeland heeft gedaan voor weten schap, handel industrie, maatschappelijk leven, vrijheid en menschelykheid de sym pathie voor Engeland heeft vergroot, welke voorkwam uit overeenstemming in karak ter, belangen on instellingen. Maar de inoreele, politieke en economische onder gang volgt op de daad. Lord Roberts' schandelijke proclamatie brandmerkt hem als een Engelschen Alva, een Engelschen Weyler en het is een ongeluk, dat zjj Engeland niet als één man deed opstaan. Nu de bladen óf zwijgen óf haar goed keuren, moet Engeland denken aan zyn eer die bevlekt is door deze afschuwelijke Spaansche handelwijze, veroordeeld door de beste geschiedschrijvers en door Enge land zelf, slechts twee jaar geleden. Laat men er aan denken dat Weyler's wreed heden het begin waren van een schande lijke en noodlottige nederlaag. Moge deze daad ongedaan worden gemaakt en een eervolle vrede voor beide partyen volgen. Gebeurt dat niet, dan is het altyd nog beter met eere te vallen dan zyn vlag te bezoedelen mot zulke misdaden. - m Louis Botha behoort tot de jongsten van de Boerengeneraals. Hij is slank en buig zaam van gestalte, heeft een energiek gelaat, een paar groote oogen, die vaak staren als trachten zy te zien waar anderen reeds lang de grens hunner gezichtslyn hebben bereikt, een blond baardje on dito knevel en een mond, die zich gauw tot een glimlach plooit. Louis Botha is in alle opzichten een heer". 11 ij kentalle vormen der Europeesche samenleving, spreekt en schrijft het Hol- landsch boter dun een der andere generaal# en teekent bjj zjjn eerste verschenen reeds den man van beschaving. Zijn burgers ach ten hem om zyn welwillendheid, zyn on vermoeide werkkrachtenzijn groote tactische bekwaamheden Zijn woord is hun een wet. Zij doen voor hem alles uit liefde en toe wijding, en trachten er naar hem naar den zin te zijn. Opmerkelijk is het, dat, waar de Boer heel spoedig en bjj voorkeur spreekt van oom Paul, oom Piet, oom Chrisjan en oom Koos, geen enkel Burger er uan denkt oom of neef Looid te zeggen. Toch is hy niet onpopulair onder zijn medestrijders integendeel, hy is met president Kruger d' invloedrijkste persoon inde beide republieken. Louis Botha is de man van de >grande guerre". Geen enkele Boerengeneraal weet zóó zyn posities te kiezen en klaar te maken weet zoo te handelen op het juiste oogenblik. Waar de Wret en de la Rey hun kracht vinden in den guerillastryd, daar ontwikkelt Louis Botha zijn sterkte in d groote veldslagen, waar hy bet geheele vechtterrein overziet, als de bekwaamste generaal. Sir Redvers Bulier heeft in hem altyd zyn meester gevonden. Lord Roberts meet zich thans met hem. Indien de over winning ten slotte aan de Britscke zijde zou wezen, wat ik niet geloof, zou dit niet aan de mindere bekwaamheid van den tegen stander des Engelschen veldiuaarschalks to wyten, doch slechts te zoeken zyn in do verpletterende overmacht. De spoorweg afgesneden. PRETORIA, 1 Sept. De Boerenverspic- ders van kapitein Theron hebben den spoor weg bij het station Kliprivier (ten zuiden FETJILLBTOIV. 12) Graaf Leo was eindeljjk met zyne beken tenissen ten einde. .Haat mij, Egon, doe my verwyten, maar wat ik u bidden mag, ver breek dat ijzige stilzwjjgen, smeekte by op hartbrekcuden toon. Gelyk een zwak riet vlyde hy zich tegen den forsch gebouwden broeder aan, wiens tegenwoordigheid alleen bom reeds troost en hulp schonk. «Schud je gansohen toorn over my uit, ik smeek je daar als 't waro om, doch onthoud mij je bijstand, je broederliefde niet.» ,Wees bedaard, Leo, je geweten zal je al genoeg vorwyten doen, ik wil je daarvan ver- schoonon. Thans is bet zaak om to bandelen. Heb je reeds een plan gemaakt •Do kogel iB mjjn oonige redding.' De ernstige oogen van den jongen kapitein blikten bestraffend op den wanhopigen broeder. Afkeurend schuddo hij het hoofd. .En wij dan?' vroeg hy ernstig. Radeloos blikte Leo voor zich heen. «Ik meende het aan onze eer verschuldigd te zyn,» verontschuldigde hy zich. «Onzo eer bestaat daarin, om de schuld te betulcD, maar niet om een nog grootere op ons to laten. Voor jou staat thans maar óón weg open Amerika. Maak je gereed, over een half uur moot je op reis zyn." Naar Amerika? Egon, moet ik dan een avonturier worden In een Iraartclyke klacht omvatte de jonge graaf zyn broeder. #Dai moet je niet, toon, da* er nog dege lijke kracht in je zit. Ginds is het land van den arbeid. Je zult er je brood wel vindon. Na vorloop van een jaar zal de zaak hier wel weer in orde gebracht zjjn. Dat je het land verlaat, dit is noodig, wjjl ik alsdau vrjjer handelen kan. Dien vanavond nog je ontslag in, met Kemper zal wellicht nog wel een vergelyk te treffen zyn, zoodra je per soon en je positie niet meer in aanmerking komen. Reken hier niet op, Egon. Kemper is hard als een rots, zoo licht geeft hy iets niet op." Wy zullen zien. Wil je vertrekken Ik zal alles doen, wat je goeddunkt. Maar wat wil je met den woekeraar beginnen, wanneer hy bjj zjjn vordering bljjft volhar den «Aan onzen naam ieder mogelijk offer bron gen. Wjj zullen gebrek ljjden, opdat hjj zoo spoedig mogeljjk voldaan wordt. Wellicht dat ik mjjn huwelijk nog verder verschuif, tot zoolang er geen verplichtingen meor op ons rusten.' «De koffer staat gepakt,' meldde Frits, wien dikke zweetdroppels op hot voorhoofd paroldon. Kleed je nu aan, Leo, wjj bljjven nog slechts weinige minuten bjj elkaar, cn ik heb nog veel met je te bespreken.* Kapitein, mag ik meegaan naar Ame rika?" vroeg Frits op zjjn gewone trouwhartige wjjze. Wat zou je daar beginnen Mjjn broer zal geen oppasser noodig hebben,» antwoordde graaf Egon met een bitteren lach. Ik zou den luitenant van groot nut kunnen wezen. Do broer van mjjn vader is een rjjke mjjn bezitter in Californic, als arme scheeps jongen is hjj naar Amerika getrokken. Mjjn vader zoi altjjd, dat ik daar toch ook eens heen moest.» Neen, daar kan niets van komen,» besliste Egon Hallwey kort en bondig. «Het zal een loven vol ontberingen voor je worden,* ging hjj voort, zich tot zjjn broeder wendende. Doch ik verwacht van je, dat je niet ver zinken zult in de werkeloosheid cn in het sljjk des levens. Ik weet, dat het een groote troost voor je zou zjjn, wanneer Frits mede- ging, maar je moet zelfstandig worden, zelf den weg zoeken, die je toekomst verzekert. Geen avonturier moet je worden, maar wel een karaktervast man. Vindt je niets voor je bestaan, dan znllen wjj de zorgen van je levensonderhoud op ons nemen, doch een jnar moet je je zelf zien ie helpen. Hier is geld, mjjn eerste kapiteins-traktement, voor den overtocht zal het voldoende zjjn, ik zal in New-Tork verder een som voor je deponeeren, die je voor gebrek zal vrjjwaren. Meer kan ik ook niet doen.» Leo was reisvaardig, afscheidnemend blikte hjj ora zich heen. «Het is terstond zeven uur, ik heb den woekeraar vóór dien tjjd bericht beloofd. Ik zelf zal het hem brengen.* «Mag ik onze moeder nog eenmaal zien?» Neen, zjj moet eerst voorbereid worden. Ilot is beter, dat ik haar persoonljjk de feiten mededeel.» Een zucht ontsnapte aan Leo's borst. «Ik zou je nog wel om een liefdedienst willen verzoeken. Ik bemin Adèle von Rcndewitz, ik heb haar eenige regels geschreven. Ik dacht, dat het in de ure des doods geschiedde. Zjj zal mjj voor lafhartig houden en vele anderen zullen betzelfde doen, wjjl ik het noodlot door de vlucht ontga.' Laat het maar aan mjjn zorg over, om voor onze eer te waken. Ga nu.' Egon drukte zjjn broeder aan de borst en kuste hem. »Gu met God,« voegde hjj er aan toe. Met een ruk maakte graaf Leo zich uit de armen los en sneldo naar do deur. Vaarwel, vaarwel." ,Leo, wanneer je eenmaal in de verzoeking mocht komen ik bedoel,' Egon'a hand haalde een der pistolen te voorschjjn cn bracht het omhoog. «Niet waar, dan zul je baar weerstaan.» «Ja, Egon, hier heb je mjjn hand er op.» Ik dank je. De tjjd is beperkt, wjj kunnen niet meer veel spreken, maar ik zal jc schrjj- ven, ook onze moeder zal het doen. God zjj met je, tot weerziens.» Tot weerziens," herhaalde Leo werktuige- ljjk en snelde de straat op. Weinige minuten later stond graaf Leo Hallwey voor de oerste maal voor hot grjjze huis, dat zyn broeder zoo noodlottig was ge worden, en trok aan de schel wjjl de deur van den woekeraar stevig gesloten was. ZESDE HOOFDSTUK. Toen graaf Leo Hallwey schcldo, sloeg de ouderwetsche klok in het grjjze huis met rate lende tonen zevenmaal. Met militaire stiptheid,» zeide Kemper, die zelf gekomen was om de deur to openen, en door de geljjkenis misleid graaf Leo meende to zien, dien hjj op dit uur verwacht had, doch reeds de volle klank der ernstige man- nonstem, die buitengemeen streng klonk, deed hem verwonderd opzien, cn eerst toen de aankomende zjjn mantel atlegdo, bemerkte hjj terstond zjjn vergissing. ,Ik bon graaf Egon Hallwey en kom hier om de aangelegenheid mijns broeders tc be spreken.» Ha zoo, de luitenant heeft er alzoo de voerkenr aan gegeven om een parlementair te zenden, nu mjj ook goed. Ge brengt me zeker het geld, dat uw broeder van mjj ge leend heeft?» Neen.» Een lichte blos trad op hot voor hoofd van den jongen kapitein. «Niet Kemper liet teleurgesteld de hand zinken, die naar het rekeningenboek had ge grepen. .Zoo maar dan heeft de luitenant zeker te kennen gegeven, dat hjj mjjn voor stel aanneemt. Nu ik moet zeggen, dat ver wondert me wel, nadat ik eerst zjjn besliste weigering vernomen heb.* En bjj die weigering bljjft hjj met de meest mogelijke beslistheid volharden, ik heb mjj vrjjwillig aangeboden, wellicht heb ik hem door zijn overhaast vertrek gedwongen, om zjjne aangelegenheden tc moeten regelen.» De woekeraar rimpelde het voorhoofd. «Hjj is dus gevlucht?' «Mjjn broeder heeft zyn ontslag ingediend en inmiddels door mjjn tusschenkomst een langdurig verlof gekregen. Gjj zult hem den kelijk niet wederzien, hjj is naar Amerika gegaan.» «Gjj deelt mjj deze tjjding te vroeg mede, kapitein, men kan duaruit zien, dat gjj met den gang van zaken onbekend zjjt. Onze telegrafen werken snol en ik kun uw broeder wegens poging tot ontvluchting in hechtenis laten nomen." «Gjj zult dat niet doon, eenvoudig, wjjl het u weinig baten zou.» «Met uw verlof cn wie zegt u dat? Het zou toch, en met alle recht nogal opzien baren, wanneer de politie hom arresteerde en er zou nogal oen aardige schandvlek op de Hallwey's vallen, wanneer de werkeljjko oor zaak bekend word. Ilot idóc is onbetaalbaar. Welke proposities bobt ge mo te doen, mjjn- hecr de graaf5" In vereeniging met mjjn broeder wilde ik mij verbinden, om do sommen, die bjj van u geleend heelt, binnen een zekeren tjjd terug te geven.» Kent go de hoogte van dut bedrag wel «Neen,* «Het is 150.000 mark.» •Onmogeljjk.» De graaf ontroerde. «Welnu, zie dan zelf.* Dc woekeraar legde hem het opengeslagen rekeningenboek voor. Maar dat is ongeoorloofd, hoe kondet gc een jong officier zulke aanzienljjke sommen voorschieten dochter tot vrouw aan. Ook tegenover u wil ik mij aan dit voorstel houden. Ik bied t millioeoen, en gjj geeft mijn kind uw naam, dit is, dunkt me, de eenvoudige oplossing van de zaak. Ge vergeet, dat geen officier do dochter van een woekeraar huwen mag. Er wordt een streng onderzoek naar de persoonlijkheden gedaan.' «Gekheid. Daar zou wel een mouw aan to passen zijn. Ik laat desnoods mjjn kind door oen onbesproken adolljjk persoon als dochter adopteeren. En moot mijn schoonzoon dan volstrekt in dienst bljjven? Ik laat hem vU komen vrjjheid, hjj kan zich landgoedert koopen, kasteden bouwen, reizen maken to aan het einde dor wereld, voor mjjn part.» (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1