KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen- No, 2876. Zaterdag 8 September 1900. 28ste Jaargang. Bureau Znidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. Atoonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagabl. 87VsCt. id. franco per post 75 id. fl.20. id roor het Buitenland f 1.25,id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau* i Spooratraat en Zuidatnaat. Advertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaateruimte berekend. KALENDER DER WEEK. SEPTEMBER, Herfstmaand, 80 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 25 m. Onderg. 6 u. 29 m. Zondag 9 Volle Maan. Maandag 10 Dinadag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrg&g 14 Zaterdag 15 Laatste Kwartier. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Woensdag 5 September 1900. Voorzitter de heer Van Stejjn, Burgemeester. Tegenwoordig z\jn 16 ledenafwezig de heoren Stammes en Staalman, de eerste met kennisgeving van verhindering1 vacature. Nadat de vergadering is geopend, worden de notulen der vorige zitting gelezen. De heet* Korvor maakt de opmerking, dat in deze aanteekeningen de motiveering van zjjn stem ten opzichte dor geldleening niet is weerge geven. Hg heeft tegen gestemd, omdat h\j een openbare inschrijving verlangde en dat zulks voor de gemeente voordeeliger zou zyn geweest, kan blgken uit het feit, dat Schie dam dezer dagen een leening sloot tegen een rente van 4 met een koers van 98,78 Volgens deze voorwaarde zou de gemeente f 4200 goedkooper haar leening gesloten heb ben. De heer Over de Linden vindt het gewaagd Helder en Schiedam gelgk te stel len, laatstgenoemde gemeente verkeert in be tere financiëele omstandigheden. Ook wijst hg op Rotterdam, die een leening sloot tegen een rente van 4 °/o en ®®n koers van 98 De heer Korvor repliceert, dat onze ge meente een vergelijking omtrent haar solidi teit met andere gemeenten gerust kan door staan, want zg is nimmer in gebreke geble ven aan hare financiëele verplichtingen te voldoen. Hg meent, dat juist het Bloiten eener leening bjj een credietbank niet gunstig voor de gemeente kan werken. Het doet hem daar om leed, dat de Raad zoo nnaniem het voor stel van B. W. heeft aangenomen en niet ernstig genoeg er over nagedacht heeft. De heer Over de Linden protesteert tegen deze aantijgingen en vindt deze niet alleen tegenover het Dag. Bestuur, muur ook tegen over de Raadsleden zeer misplaatst. De heer de Wit maakt do opmorking, dat do heer Korver, volgens zyn eigen verklaring, de stukken niet hooft ingezien. Had hg znlks gedaan dan zou hg waarschijnlijk niet be weren, dzt de Raadsleden ondoordacht hun stem hadden uitgebracht. De Voorzitter merkt op, dat men afdwaalt; lig vraagt daar om of iemand nog aanmerkingen op de no tulen 'lüeft en daar geen der leden hierop antwoordt worden deze, behoudens de aan merking van den heer Korver, goedgekeurd. Daarna geschiedt mededeeling van de In komen stukken. Dese bestaan in 1. Missives pan Ged. Staten, behelzende goedkeuringen van de volgende raadsbesluiten a. de vaststelling van bet le suppletoir- kohier fan den Hoofdei. Omslag 4. het aangaan eener geldleening ten be drage van f 240.000 e. de wijziging der veroi dening op het lager j bepaald wordt, dat nog 2 acte fransch op school 8 i B en W., om op de orwaarden de huur te vernieuwen perceelen weiland, die bg den ist in gebruik zyn, want het ge- totraot vervalt den 24en December i Voorzitter op een vraag van [i __r verzekerd heeft, dat dit land voor den reinigingsdienst onmisbaar is, wordt het voortel met algemeene stemmen aange- 3. Een voorstel van B. en W., om met in gang van 1 Nov. as. een tydelyken opzichter- administrateur voor de Waterleiding te benoemen op een bezoldiging van f 1800 en vrjje woning, met vooruitzicht dat dit salaris tot f1500 kan klimmen. Dit voorstel wordt gedaan op advies van den deskundige, den heer Hal- bertsma, die evenwel met het oog op de over name der gasfabriek voorloopig een vaste be noeming minder gewenscht acht. De heer Korver zag liever het technische- en administratief gedeelte aan verschillende personen opgedragen. Verder heeft hg bezwaar tegen het verleenen van vrge woning en vreest te dien opzichte voor latere moeielijkheden. Ook meent hjj, dat een aanvangssalaris van f 1000 met eventuëele verhoogingen voldoende is. De Voorzitter acht het voorgestelde salaris niet te boog, vooral omdat de waterlei ding voor de gemeente een zaak ia, die de sympathie van de burgerjj moet verkrggen. Vrge woning voor den opzichter-administrateur is noodsakelgk, omdat het wenschelgk is, dat hg bg zgn kantoor en magazgn woont en dos voortdurend toezicht kan uitoefenen. Do heer Over de Linden bepleit eveneens de noodzakelijkheid van vrge woning en toont aan, dat een salaris van f 1300 niet te groot is, als men zekerheid wil hebben geschikte sollicitanten te krggen, die de noodige techni sche bekwaamheden bezitten. Nog wjjst de Voorzitter er op, dat deze benoeming wel maar het toch niet in de bedoeling ligt den aangestelde na een paar jaar weder te ontslaan. Deze bepaling wordt alleen ge nomen, om een latere regeling in verband met de overname der gasfabriek niet te bemoeie- lgken. Hierna wordt het voorstel in stem ming gebracht en met 14 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Korver en Terra. AIbqu komt in behandeling de vaststelling van de rekening over 1899, die in een geheime vergadering is onderzocht. De heer Dito brengt als rapporteur van dit commissoriaal onderzoek verslaguit, waar uit blgkt, dat genoemd onderzoek den 20 Aug. LL heeft plaats gebad en geen aanlei ding tot aanmerkingen beeft gegeven. In stemming gebracht wordt de rekening met algemeene stemmen goedgekeurdde heer Korver stemde niet mede. De rekeningen van het Burgelgk Armbestuur, Algemeen Weeshuis en d.d. Artillerie-Schutterij worden eveneens vastgesteld. Alleen de heer Kor ver stemde bg de laatste tegen. De eind cijfers der verschillende rekeningen zgn de volgende Gemeenterekening. Ontvangsten249454,79' Uitgaven 241511,16 Batig saldo 7948,63' Burgelijk Armbestuur. Ontvangsten15762,14 Uitgaven13687,45 Batig saldof 2124,69 Algemeen Weeshuis. Ontvangsten11216,05' Uitgaven9371,25' Batig saldo. 1844,20 Schutterij. Ontvangsten1827,80 Uitgaven1837,15 Nadeelig saldo 9,85. Vervolgens beeft de aanbieding plaats van de gemeentebegrooting voor den dienst pan 1901. Deze bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 855064,66 met een sluitpost voor onvoor ziene nitgaven van f 1726,87. Op voorstel van den heer Dito wordt, in afwijking der gewoonte, besloten deze be grooting door den geheele Raad en comité te onderzoeken. Hg achtte zulks beter, omdat dan alle leden van 't Dagel. Bestuur tegen woordig zgn. De Voorzitter ondersteunt dit voorstel op grond, dat de gevraagde inlich tingen dan duidelijker en beter kunnen zgn. De dag voor dit onderzoek zal later wor den bepaald. Verder komt ter tafel een suppletoir e be grooting dienst 1900 tot een bedrag van f 190081,76, waarin is opgenomen de aan te ganen geldleening, de bedragen voor de over name der waterleiding, de schoolhouw, enz. Nadat de beer Korver eenige inlichtingen heeft gevraagd over een daarop voorkomende som van kwade posten der personeele belas ting en de Voorzitter heeft gezegd, dat deze een verrekening is van 't vorige dienstjaar en de opgave van hoogerhand zonder nadere omschrijving is gegeven, wordt deze begroo ting met algemeene stemmen vastgesteld. Daarna iB aan de orde een voorstel tot wijziging der Algemeene Politieverordening. Door B. W. zgn in de bestaande verordening verschillende veranderingen voorgesteld, om dat gebleken is, dat deze op eenige punten herziening vereischt. De heer Korver zegt moeielgk zgn stem aan deze voorstellen te kunnen geven, omdat hg niet genoeg is voorbereid. Wel heeft hg opgemerkt, dat sommige redactievorbeteringen en eenige strafbepalingen niet met zgn zienswijze over eenkomen. Hg stelt voor de behandeling dezer zaak te verdagen, waartoe de Raad met 11 tegen 5 stemmen besluit. Tegen stemden de heeren Van Neck, Sevenhugsen, Van Twisk, Van Breda en Over de Linden. De agenda hiermede afgehandeld zijnde, brengt de Voorzitter in het midden, dat bin nenkort de hoogere burgerschool in gebruik zal worden genomen, dat dit feit niet onop gemerkt voorbij mag gaan, maar alsdan eenige feestelijkheden zullen plaats hebben. Hij meent, dat van gemeentewege den autori teiten een behoorlijke ontvangst dient bereid, te worden en vraagt daarvoor een blanco crediet, onder verzekering de zainigheid te zullen betrachten. Met algemeene stemmen wordt dit crediet verleend. De heeren Kra mer, Van Neck en Viejou onthielden zich van stemming. Verder niemand het woord verlangende, wordt de openbare vergadering gesloten en gaat men over in geheime zitting tot onder zoek van eenige reclames tegen den aanslag in den hoofdelgken omslag. lilt het Buitenland. De berichten en mededeelingen betreffende de Chineesche verwikkelingen bewegen zioh alle om het voorstel vap Russische zijde tot de mogondheden gericht, tot terugtrekking der troepen nit Peking. Aanvankelijk schgnt dit zonderlinge voorstel groote verbazing te heb ben gewekt, on geen wonder ook, daar de verovering der stad als een zoo gewichtige werd beschouwd, dat daartegen als tegen eene groote moeielgkbeid werd opgezien. En zou men dan bet behaalde voordeel dan nu maar zonder eenige noodzakelijkheid daartoe prjjs geven? Men meent, dat financiëele rede nen en de moeielgkheid ter zake van de ver zorging der troepen tot het doen van het bewuste voorstel hebben geleid. Niet onge grond is echter de vrees, dat het Russische voorstel tot bet verbreken der totnogtoe be staande eenstemmigheid lusscben de mogend heden aanleiding zal geven. Het voorstel is thans in overweging, en de berichten, die daaromtrent verspreid worden, loopen gewel dig uiteen, 't Schgnt noodig, daaromtrent eene afwachtende houding aantenemen. Een defini tief besluit is op dit oogenblik nog niet ge nomen. Aan een der Amerikaansche staats lieden wordt inmiddels toegeschreven de uit spraak, dat in geval de Chineezen er in slagen, om de eensgezindheid onder de mogendheden te verstoren, alle vreemdelingen vast genood zaakt zullen zyn, China te verlaten. En dat invloedrgke Chineezen naar het ontstaan van tweedraoht onder de mogendheden met ver langen uitzien, dit bewijst het onbetrouwbaar gedrag van Li-Hoeng-Tsja><g, die er naar streeft, om als door de Keizerlgke regeering gevolmachtigd onderhandelaar op te treden, doch zich niet bevrgden kan van den schgn, dat het hem te doen is, om de verstoring te bewerken van de eensgezindheid der mogend heden, of om des noods de nederlaag der vreemdelingen to bewerken door verraad. De groote afstand, waarop de jongste ge beurtenissen in Oost-Azië plaats grgpen, zgn natuurlijk, al zgn de middelen van gemeen schap uiet gestremd, oorzaak, dat de tijdingen zeer langzaam Europa bereiken en vaak minder vertrouwbaar zgn. Op de vraag naar den stand der vredesonderhandelingen, bekomt men in den regel geen afdoende antwoorden. Bg de afwezigheid der Keizerlgke familie werd wel verzekerd, dat op officieels wijze een regent over het Hemelsche Rjjk is aangesteld Prins Tsjing het jegens de vreemdelingen meest welwillende lid der Regeering, en dat deze naar de hoofdstad terugkeeren zal, doch zoolang de mogendheden nog eenige belang stelling wgden aan den bg hen indringenden vredes-apostel Li-Hoeng-Tsjang, is er weinig kans, dat de onderhandelingen zullen slagen. Dezen indringer moet het, naar herhaaldelijk verzekerd wordt, nergens anders om te doen zgn, dan om tusschen de verschillende mo gendheden verdeeldheid te zaaien, en zoo doende het land van de vreemdelingen te bevrgden. Verward zgn verder de mededee lingen omtrent den stand van zaken daarginds. Volgens hot eeno bericht, is er omtrent hot terugtrekken uit Peking nog niets beslist andere berichten doen er aan denken, dat het meerendeel dor mogendheden hare gezanten last gegeven heeft, de stad te verlaten. De Oostenryksche vertegenwoordiger zou, volgens deze tijdingen, reeds op weg zgn naar Tientsin. De EDgelsche opperbevelhebber in Zuid- Afrika, die zich berucht gemaakt heeft door zgne proclamaties, heeft op den eersten dag dezer maand niets beters weten te doen dan eene nieuwe proclamatie uitte vaardigen, waar in bg, uit naam van Koningin Victoria, de Zuid-Afrikaansche Republiek heeft ingelijfd verklaard bg het Brilsche Rgk. Deze annexatie is er eene als die van den Oranje-Vrijstaat, slechts in naam, want inder daad is Lord Roberts op het oogenblik nog niet veel verder, dan toen hij in 't begin van Juni jl. Pretoria bezette. Een klein gedeelte van Transvaal is nog maar in zgne macht, en het onderworpen gebied strekt zich niet verder uit dan Pretoria en Johannesburg. Districten, welke reeds vóór eenige maanden geheel van Boeren heette gezuiverd te zgn, bevinden zich thans vrgwel weder in de macht der oude bewoners, die van tgd tot tgd tot onder den rook der beide genoemde steden du spoorwegen opbreken, EDgelsche patrouilles aanvallen en convooien vermees teren. Do annexatie-proclamatie van Lord- Roberls is dus slechts een blooto formaliteit, 't Is een middel, om de burgers, die tegen hem de wapenen blgven voeren, als oproer lingen te kunnen behandelen, dat wil zeg gen hen op staanden voet te kunnen laten fusilleeren. wanneer zg met de wapenen in do hand gevat worden, of ben te kunnen laten veroordeelon wegens hoog verraad, in dien zij diensten bewyzen aan de Booron- commaudo's. 't Is dan ook het beste bewjjs voor de onmacht van Lord Roberts op 't oogenblik, dat hjj tot zulke middelen de toe vlucht moet nemen. Met zgne jongste pro clamatie maakt bg geen einde aan den oor log. Zg zal waarschgnlgk zelfs tengevolge hebben, dat de Boeren, nog meer verbitterd geworden, hardnekkiger dan ooit te voren in hun tegenstand zullen zgn, en den strgd om hun land meer verwoed en met alle moge lijke middelen zullen voortzetten. VliaUNIIJIIIlOKV. HELDER, 7 September 1900. Examens R. H. B. S. Voor 't Maandag en Dinsdag gehouden hor examen voor toelating tot de Ryks Hoogere Burgerschool alhier zyn 10 van de 12 candi- daten geslaagd, nL W. S. H. El te, C. Giftjes, W. C. M. J. Kisjes, L. Grunwald, N. Dekker, A. de BarbansoD, W. F. Rung, A. J. de Vries (voor enkele leasen), J. Krjjnen en Sibregie M. Kisjes. Na gunstig afgelegd examen werden mede nog tot de eerste klasse toegelaten G. W. Jimmink, van Schagerbrug, A. C. G. Post, van Heer-Hugowaard en W. Droogleever Fortuyn, alhier. Zonder examen (hebbende andere H. B. scholen bezocht) zgn nog toegelaten tot de vierde klasse J. E. de Brnyne en M. F. de Bru(jne, alhier en tot de vyfdo klasse J. L. de Waardt, alhier, J. J. Schiltkamp, van Am sterdam en J. Bosman, van Alkmaar. De herexamens voor overgang naar eene hoogere klasse hadden dezen uitslag, dat be vorderd werden Van de 1ste tot de 2de klasse S. N. Bakker, L. G. Barentsen, P. J. Dekker, J. Drijver, W. L. C. Brunings, C. M. Taaie, C. L. E. Versteeg en P. Zuatman. Van de 2de tot de 3de klasse A. Korff. Van do 3de tot de 4de klasse G. W. Bak ker, G. S. Hoek, J. C. Klerk en J. WRoem. Van de 4de tot de 5de klasse F. Weber. In ons vorig nummer vermeldden wjj, dat Gerrit Huurman en Willem Cos- ter als hersteld het Hospitaal hebben ver laten. Geheel hersteld zijn zij echter niet Huurman is nog niet tot loopen in staat en moet zich op twee krukken bewegen, en Coster, wiens rechterhand is afge zet, heeft nog een belangrijke beenwond, zoodat beiden nog onder behandeling van den dokter moeten blgven. Werving. Door den Minister van Oorlog is het vol gende echrgven verzonden aan de Commissa rissen der Koningin in eenige provinciën Do onvoltalligheid van mindere militairen bg de bereden korpsen van bet leger beeft het noodzakelijk gemaakt, dat naar middelen word omgezien, welk er toe leiden kunnen, dat in de uitkomsten der werving voor die korpsen verbetering komt. Onder meer wordt die verbetering verwacht van de uitzending van onderofficieren naar de verschillende gemeenten van enkele pro vinciën van ons land met het doel, b\j de bevolking den lust tot dienstneming door ge paste middelen aan te wakkeren, en hen, die het voornemen hebben of door de zoo even- genoomde middelen er toe te bówegen zgn, zich aan den militairen dienst te verbinden, en tot bgeenbrengen der noodige bescheiden, en overigens met raad en voorlichting ter zjjde te staan. Zal deze maatregel echter iets ten goede uitwerken, dan is het een onmisbaar vereisehte, dat de bedoelde onderofficieren, die gekozen sullen worden uit de meest geschikten hunner standgenooten, zich verzekerd kunnen achten van den steun en de medewerking der plaatselijke overheid, óók opdat de bevolking wete, dat zg aan de uitgezonden militairen baar vertrouwen schenken kan. Het voornemen bestaat, ook het gewest onder uw bestuur gedurende een drietal maan- don door twee onderofficieren tot vorenbedoeld einde te doen bereizen en het is in verband hiermede, dat ik de eer heb UHEGestrenge beleefdelijk te verzoeken, de burgemeesters in hun provincie met dit voornomen in konnis te stellen on hen uit te noodigen om, wanneer bedoelde onderofficieren wier komst intns- sohen nog vooraf door den betrokken regi mentscommandant aan het hoofd van olko te bezoeken gemeente zal worden aangekondigd zich b(j hen aanmelden, deze hunne mede werking te willen verleenen op zoodanige wjjze als dien burgemeester, ook ter bereiking van het beoogde doel, raadzaam zal voor komen. Nabij Schoorldam is Zaterdagnamid dag de heer Mr. A. Tsedert korten tyd te Alkmaar gevestigd, in het Noord-Holl. Kanaal te water geraakt. De marktschip per Swaan, die er voorbij voer, zag den drenkeling reeds in zinkenden toestand en had bet geluk hem binnen boord te halen. Door spoedig ingeroepen geneeskundige hulp, slaagde men er in, de levensgeesten weder op te wekken. Naar wjj vernemen moet de toestand echter zorgwekkend zgn. Het bomschip »Clara", Sch. 163. eederij Wed. C. van der Toorn Jzn., te Scbeveningen, dat wegens frauduleuzen invoer van pepermunt, enzdezer dagen door de Rijksambtenaren te Vlaardingen in beslag werd genomen, is tegen een borg stelling van f 5000 vrijgelaten. Bg den jon gaten ridderorde-regen heeft zich een eigenaardig geval voorge daan. De eere-medaille der orde van Oranje- Nussau in zilver is nl. toegekend aan Ant. Dingen, hoofdagent van politie te 's-Her togenbosch. De man is ruim een half jaar geleden gestorven. (Hbld.) Te Tiel is gevankeljjk binnengebracht de klerk der postergen 1ste kl. F. A. Moors, die beschuldigd wordt zich te Culemborg een groot bedrag te hebben toegeëigend. Hg was naar Antwerpen gevlucht, doch werd aldaar ontdekt, en, na verkregen toe stemming van de Belgische regeering, aan de Nederlandsche justitie uitgeleverd. Drama te Apeldoorn In een villa in 't Wilhelminapark te Apeldoorn, sedert een dag gesloten en be woond door den heer Zack heeft de politie zich Dinsdagavond door verbreking toe gang verschaft. Men vond in de slaapkamer te bed de lgken van den bewoner er diens vrouw naast elkander liggend. Het vermoeden bestaat dat Z. eerst zgn vrouw met een revolverschot in den slaap heeft gedood en daarna den hond doodgeschoten en toen zichzelf een kogel door 't hoofd heeft gejaagd. Financieële achteruitgang moet de aan leiding tot deze treurige diaad zgn. De kindermoord te Tilburg. Men schrgft uit Tilbnrg aan „De Tgd" »Nog altjjd heeft geen der twee verdach ten in zake den afsohuwelgken kindermoord, beiden zgu nog in hechtenis te Breda, be kend, de gruwelgke misdaad te hebbon ge ploegd. Hot wordt echter door getuigenissen, die verkregen zgn, meer en moer waarschgn lgk, dat de koster, J. van Ixterdael, de hoofdschuldige is. De vermoedens, die tegen hem reeds bestonden, zgn in de laatste dagen zeer verzwaard meer dan die tegen den schiller. Zoo hebben zich de heer uit Bergen-op- Zoom en v. D. uit Tilburg bg de Justitie aangemeld, met de verklaring dat zg op den bewuaten Woensdagochtend toen Maria Kes- se Is vermist is, vanaf even na elf tot kwart voor twaalf uur, zich bevonden in de kerk van bet H. Hart te Tilbnrg om deze te be zichtigen. De hoofddeur was gesloten en zg waren door een z'jdenr het gebouw binnen gegaan. Daar hebben zg niemand aangetroffen, ook niet den koeter en niet den schilder, die er wèl haddm bchooren te zgn. Vermoedelijk bevonden beiden zich toen op de torentrap of in de gewelven. Ook een zekere J., een gepensionneerd brievenbesteller alhier, heeft zich bg de justitie aangemeld met een ander getuigenis, moer bijzonder bezwarend voor den koster en wel in hooge mate. J. is even vóór elven in de Noordhoeksche kerk binnengegaan en heeft toen het klagend gekerm van een kind ge hoord. Even later zag hg den koster, zeer ontredderd, mot verwilderd gelaat, van het koor komen. Zooals men weet, kon de koster na half twaalf tot twaalf uur zjjo alibi be wijzen, J. hoeft aan het geschrei van het kind niet dadclgk veel waarde gehecht, omdat hjj hot op een afstand had vernomen, en kindcr- geklaag geen zeldzaamheid is. Zgn getuigenis hoeft hg aan de justitie afgelegd reeds vóór verscheiden dagen, aangespoord door de be kende afkondiging van don pastoor in de kerk van het U. Hart. Een bekentenis zou, natuurlijk, gaarne wor den ontvangen om aan de onzekerheid een einde to maken. De aanwijzingen en geinige- nissen moeten echter voldoende zgn voor een vervolgingin elk geval is de voorloopige hechtenis voor beide beklaagden verlengd". De dubbele moord te Berkel. Men schrgft uit Botterdam De gruwelijke moord te Berkel, in den nacht van 16/17 Januari 1899 op den ren tenier Machiel Ripping en diens huishoudster Gerritje Vrieling, ligt nog versch in het geheugen. Daarvoor werden kort na de mis daad gearresteerd C. Uytenboogaard en Anton Kraayenbrink, doch beiden wegens gebrek aan bewjjs buiten vervolging gesteld. Als verdacht van de misdaad werden toen door do politie hier ter stede in verhoor genomen de bekende Schmitz, die verleden jaar door de rechtbank alhier tot 10 jaar gevangenis straf werd veroordeeld wegens het lossen van een revolverschot op twee politieagenten, toon Schmitz in vereenigiDg met Van der Meer op heoterdaad betrapt werd op inbraak in een onbewoond pand aan den Plantagewcg in Mei 1899. Schmitz, die thans in de straf gevangenis te Leeuwarden zgn vonnis onder gaat, heeft naar ons gemold wordt uitlatingen in betrekking tot do daders van dén dubbelen moord gedaan. Gisteren is daarop hier ter stede door oen rijksveldwachter op last van den Officier van Jastitie gearresteerd een man, Van dor Linden genaamd, die daarop gevankelijk naar 's Gra- venhage is overgebracht, alwaar de instructie door den rechtercommissaris, jbr. mr. De Savornin Lobman, heden heropend is. V. der Linden staat ongunstig bekend, was .iestyds ook in verhoor in verband met den dubbelen moord en oefende geen ambacht uit, kortom leidt een renteniersleven, terwjjl hg steeds in gezelschap was van personen als Kraayenbrink, Schmitz en dcrgelgken. Hg hield eerst verblijf in het bierhuis van Schmitz aau de Dirksmitsstraat en toen deze gearre steerd werd, verhuisde Van der Linden naar het bierhuis van Kraayenbrink aan de Boter- sloot. Door de moordenaars werd te Berkel een som van f 20.000 buitgemaakt. Voor de ontdekking van de schuldigen aan doze euvel daad is een beloooing van f 1000 uitgeloofd. In de bekende zaak van den moord op den jeugdigen Van Wezel zoekt de Haagsche justitie naar een tweeden pereoon, die mededader of medeplichtig zoude zgn. Het verhoor van den verdachte, die nog steeds in hechtenis is, zou daartoe aanlei ding hebben gegeven. BRUSSEL, 5 Sept. In den afge- loopen nacht ia een der voornaamste wg- ken van de stad het-tooneel geweest vun een tragisch voorval. Wegens een diefstal, gepleegd bg een juwelier in d< rue Royale, was de politie geroepen. Agenten zetten de dieven, die op de vlucht sloegen, ach terna. Toen een agent op het punt was een der dieven te grgpen, loste deze drie revolverschoten op den agent, die dood neerviel. De agenten hielde nu een ware drgfjacht op de dieven, die ten slotte ge pakt werden. De eene is een HoDgaar, de andere een Oostenrijker. De rijkste man ter wereld. Het hooge dividend, dat de >Standard Oil Company" in de Vereenigde Staten in de laatste jaren uitkeert, heeft de »New- York- Herald" er toe gebracht eens uit te rekenen, hoewel het jaarlgksch inkomen bedroeg van den petroleumkoning John. D. Rockefeiler, dien een andere geldmo- □arch Andrew Carnegie, welke zelf eeu inkomen geniet van 20 millioen dollars of 50 millioen golden, den rgksten man ter wereld noemt. Het is gebleken, dat Rockefeiler hem nog verre overtreft en op een jaarlgksch inkomen van 30 mil lioen dollars of 75 millioen gulden reke nen kan, een sommetje, waarnaar de meeste, of misschien wel alle gekroonde hoofden vinger en duim zouden likken. Ja, het is bjjna meer, dan alle Europeesche vor sten te zamen verdienen, want, om eenige voorbeelden te noemen, de czaar van Rus land geniet een inkomen van 30 millioen, de keizer van Duitschland van byna 10 millioen gulden, en alle andere vorsten ontvangen beduidend veel minder. De Oorlog in Zuid-Afrika. Te Amsterdam is, volgens het Handels blad", bericht ontvangen, dat ook ds. God- defroy te Pretoria in hechtenis genomen is, wjjl hij bg de Godsdienstoefening voor de Boeren gebeden had. De Londenacbe dagbladen deelen een telegram mee nit Badfontein, meldende dat de Boeren absoluut meester zgn van den eenigen weg op Lgdenburg en dat zg minstens 10 kanonnen hebben opgesteld op de hoogten, die den weg ber 'ijken. De correspondent van de >Küln. Ztg." in Zuid-Afrika verneemt uit officieele bron, dat de Engelschen reeds 91,000 paarden sedert het begin van den oorlog verloren hebben, hetgeen, het paard tegen een prys van 250 gulden berekend, een bedrag uit maakt van ruim twintig millioen gulden. De Londensche correspondent van de »Petit Bleu" schrgft aau zgn blad, dat men daar twgfelt aan het gevangennemen van Olivier. Het is reeds negen dagen geleden, dat deze gevangenneming plaats had en nog heeft men niets meer verno men dan een kort bericht van het gebeur de, terwyl evenmin geseind is of de com mandant naar St. Heleua of Ceylon zal worden gezonden. LONDEN, 4 September. Roberts seinde gisteren nit Belfast Toen Buller naar Ljjdendorp oprukte bevond hg, dat, onmiddellijk voor zgn front, de vgand een sterke positie bezet had, welke Bulffer niet kon omtrekken. Ik zond vandaag een colonne langs den rechtatreek- schen weg van Belfast over Dnlstroom om hem te helpen. De Boeren hebben op 2 Sept. een trein van de lijn Pietersburg, waarmede troepen vervoerd werden laten, derailleeren. Gevechten in Transvaal. LONDEN, 4 Sept. Een telegram van Lord Roberts nit Belfast van 2 dezer maakt melding van een aantal gevechten, die reeds bekend zyn. Het telegram zegt verder dat kleine commando's, voonameljjk behoorende tot De Wet's colonne, in don laatsten tijd zeer werkzaam optreden in de nabijheid van Johannesburg. Een afdeeling koloniale cavalerie mar cheerde van Zeerust naar Krugersdorp het district dat zij doortrok was zeer on tevreden. De cavalerie raakte herhaaldelijk slaags. De Engelschen verloren in deze gevechten met elkaar ongeveer (50 man de verliezen der Boeren zgn ernstig. BADFONTEIN, 3 Sept. Boller raakte gisteren in gevecht met de Boeren in het gebergte, dat Lgdenburg beheerscht. Botha streed met twee duizend man aan de Boerenzgdezg hielden den geheelen dag een pas bezet. tg de nadering der Engelsche cavalerie openden de Boeren het vuur nit drie Lange Toms en een snelvunrkanon De Engelschen bezetten een stelling met de bereden artillerie op den rechtervleugel zg waren niet in staat daaruit terug te trekken voordat de avond gevallen was, daar het Boerengeschut den geheelen dag vuurde. Wanneer men nagaat dat de En gelschen in een knil zaten, zgn de ver liezen buitengewoon gering. De Engelsche infanterie op den linkervleugel was even eens in gevecht tegen Boeren, die in kreken verscholen waren. Generaal Buller moet zeer verontwaar digd zijn'geweest over het feit, dat gene raal Ben Viljoen beslag heeft gelegd op zes ambulancerijtuigen met 80 muildieren bespannen. De Boerengeneraal gebruikt de trekdieren voor zgn kanonnen. Viljoen heeft generaal Buller doen wetendat hg slechts een represaille-maatregel had genomen, daar Boller reeds t waalf Boerenambulances had »buit" gemaakt en de geneesheeren en pleegzusters krijgsgevangen had ge maakt en uit het land had aoen zetten. LONDEN, 5 Sept. De Daily Mail" verneemt uit Louren90 Marqués President Kruger heeft te Nelspruit een proclamatie uitgevaardigd waarin hg Ro- bert's proclamatie van nol en geener waarde verklaart. MASEROE, 4 ept. De bezetting van Lady brand telt 150 man zg bezit gom zwaar geschut, en heeft zich op de berg hellingen verschanst. De Boeren zgn twee of drieduizend man sterk, zg hebben 10 kanonnen. Het garnizoen heeft twee aan vallen afgeslagen. Het ontzettingsleger wordt vandaag verwacht. CRADOCK, 4 Sept. Te Bloemfonteiu heerschte Zondag groote opgewondenheid wegens het bericht dat een Boerenmacht. zich vertoont had te Thsba'Nohu. Gene raal Brnce Hamilton rukte Zaterdag naar Thaba'Nchu opook is een vliegend ven del Zondag uit Bloemfontein vertrokken er is gevochten bg de waterwerken. PRETORIA, 3 Sept. De la Rey is, naar men zegt, overleden aan wonden, te Elandsrivier bekomen. LONDEN, 5 Sept. Reuter'B correspon dent te Pretoria seint over de jongste aan vallen op de spoorwegen. Hg deelt mede dat Boeren die, naar men denkt, door de Wet aangeveerd worden, de ljjn in den Vrgstaat op twee plaatsen hebben opge broken ten noorden en ten zuiden van Kroonstad. Ook hielden de Boeren een trein aan, en beschadigden den spoorweg by Standerton. De schade is al hersteld. De Engelschen hebben, alles bgeen genomen, 19 waggons met voorraad en 25 met ar tillerie-materieel, maar geen met ammunitie, verloren. Het bericht dat de la Rey dood is, heeft te Pretoria diepen indruk gemaakt. Hjj was een dapper krijgsoverste, die altgd op de meeat beschaafde wjjze oorlogvoerde. LONDEN, 5 Sept. De >Dailv Mail" verneemt uit Lourenfe Marqués Nelspruit ia buitengewoon verstrekt. Een Oostenrjjksch zeilschip heeft vgf- tienduizend zakken meel voor de Boeren aangevoerd. Een Hollandsch beambte van de Z. A. S. M. is er in geslaagd van St. Helena te ontsnappen en heitneljjk te Louren^o Marqués tc landen, ofschoon het schip, dat hem overbracht, in quarantaine moest blgven. Ons Land zegt van de inlnving van de Z.-A. Republiek: „Het volk is ingelgfd, maar niet zjjn hart. Het is niet aan ons om op den tjjd vooruit te loopen, noch om de oogmerken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1