Het Zeemanshuis, Aan de Leden der Ned. flerv. Kerk. van VeDnootscbap van Café „de Pool" Café „ffe POOL", J. H. MOOJEN, Conversatielessen extra groet Balmuziek CAFÉ DE YRIEBBSCHAP BAL, Keukenmeid Een flinke LOOPJONGEN een een LOOPJONGEN. Een fatsoenlijke LOOPJONGEN LOOPJONGEN. TE H UUR H eeren-Rij wiel, het WOON- en WINKELHUIS, van de Voorzienigheid in Afrika te voor spellen. Het is ons genoeg te werken en en te vertrouwen. Dat de Afrikaander partjj zal blijven bloeien en toenemen in kracht staat vast als de bergen. Het volk cal de inlgving slechts eerbiedigen, zoolang er een sterk leger is om haar te hand haven." BERLIJN, 5 September. De langzamer hand tot de dagbladen doordringende klach ten over het uitzetten van Duitschers en andere vreemdetingen uit Zuid-Afrika ma ken hier meer en meer indruk op de pers van alle partijen, zoodat zelfs conserva tieve organen, gewagende van de Engel- sche gemeenheden, toornig aan de regee- ring vragen waarom zij haar troepen al leen mobiliseert tegen de Chineesche Boksers, en niet tegen de Engelsche, wier gruwelen even erg zijn. LONDEN, G September. Een officieele verliezenlijst toont, dat er Vrjjdag een ernstig gevecht is geweest bg Kwagga's- fontein in de buurt van Rustenburg, waar bij de Kafirarian Rifles vjjf dooden, negen tien gewonden en twee vermisten verloren. De Daily Mail" vermoedt, dat ze in een hinderlaag waren gevallen. Carrington is teruggekeerd uit Boelawajo, naar men vermoedt om de Kaapkolonie in ■taat van verdediging te brengen tegen de invallen van de Boeren, dien men verwacht. LONDEN, 6 September. De Daily News" verneemt uit Louren^o Marqués, dd. 4 dezerEr zijn hier 31 kisten staafgoud van de Transvaalsche regeering aangeko men. President Kruger zal waarschijnlijk het land verlaten over Imkomati, in de buurt waarvan twee sleepbooten gereed worden gehouden om hem te brengen naar een schip, dat hem wacht aan den mond der rivier. Marine en Leger. Blijkens bjj het Departement van Marine onvangen bericht is Hr. M». paatserdekschip «Noordbrabant", onder bevel van den kapitein ter tee A. W. F. C. van Woerden, 4 dezer van BreBt vertrokken. Volgens gisteren bij de Directie der Marine alhier ontvangen telegrafisch bericht, is Hr. Ms. pantserdekschip .Gelderland" gisteren van Algiers vertrokken, ter voortzetting van de reiB naar Oost-Indië. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Koning Willem I', naar Amsterdam, pass. 4 Sept. Carvoeira. Het stoomschip Bali», naar Amsterdam, arriv. 4 Sept. te Marseille. Het stoomschip .Koningin Wilhelmina*, van Amsterdam, vertrok 5 Sept. van Snez. Het stoomschip .Koning Willem Il«, Amsterdam, vertrok 5 Sept. van Southampton. Het stoomschip .Prins Hendrik', vertrok 5 Sept. van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip .Prinses Amaha», van; Am sterdam, pass. 5 Sept. Point de Galle. Marktberichten. Pnrmerend, 4 Sept. Aangevoerd 819 vette runderen f 0.54 a 0.56 p. p. 48 stioren, vette lager prijs, gelde-en melkkoeien prijshoudend, allen matig, 289 vette kalveren f0.60a0.80 p.p., matig, 144 nucht. f10 a 20, vlug, 19 paarden, 13 venlens, 2789 schapen en lam meren, lager prijs, stug, .174 rotte varken» 40 a 47 ct. p. p., vlug, 122 magere id. f 13 a 25, 269 biggen f 6.a 9.beiden matig, 550 zak appelen i 1.50 a 2.400 zak peren f 1.75 a 2.25 per zak. Kleine kaas f 88.middelbare f 29,50. Aangevoerd 338 stapels, 2197 Kg. boter fl. a 1.10, kipeieren f3.30 a 4.eendon dito f 3,40 per 100. Schagen, C Sept. Aangevoerd 4 paarden f70 a 150, 12 veulens f 90 a f 110, 15 stieren f80 a 170, 70 goldekoeien f 100a 170,60 vette koeien f160 a 260, 80 kalfkoeien f 140 a 235, 10 vaarzon of pinken f70 a 95, graskalvon fa ,12 nuchtere kalveren f 10.— a 28, oonschapen f0 a 350 vette id. f21 a 26,50, 0 overh. f a 40 magere var kens f 12 a 14,35 vette varkens f 0.42 a 0.46 p. k., 80 biggen f5,50 a 9., 1150 kop boter p.p. 50 a 55 ct, 11.000 kipeieren f 8,a 8,40, 200 eenden-dito f 8.40 a 0.0 kieft- eiercn f 0 per stuk, 460 lammeren f 10 al 5, 300 magere schapen f 13 a f 17,50 12 ossen I 80 a f100. Visscherijberichten. Nienwediep, 4 Sept. Aangebracht door 30 korders 5 tot 20 tongen p. st. 70 a 80 cent, 10 tot 30 middelm. tongen p. sU 50 a 55 cent, 10 tot 20 kleine tongen p. st. 20 a 25 cent, 1 tot 8 mand kleine schol p. m. f 2 a f 8, 1 tot 3 mand schar p. m. f 3. 5 Sept. 90 korders met 10 tot 40 tongen p st. 70 a 75 cent, 10 tot 60 middelm. tongen p. st. 35 a 45 cent, 10 tot 60 kleine tongen p. st. 15 20 oent, 3 tarbotten p. st. f 8,50 a f 9, 2 tot 15 roggen p. st. fl,15 a 11,25, 2 tot 30 mand kleine schol p. m. f 0,80 a f2, 1 tot 8 mand schar p. m. f 1,75 a f2,50. 6 Sept. 1 kotter HD. 46, schipper J. Schol der, met 70 stuks groole, middelm. en kleine tong, kleine schol, schar en rog, besomming f 120. 50 korders met 10 tot 40 tongen p. st. 65 a 70 cent, 10 tot 50 middelm. tongen p. st. 35 a 40 oent, 10 tot 50 kleine tongen p. st. 15 a 20 cent, 8 tarbotten p. st. f9 a f 10, 2 tot 15 rog gen p. st. f 1,15 a f 1,25, 2 tot 20 mand kleine schol p. m. f 1 a f 2, 1 tot 8 mand scbar p. tn. f 1,50 a f 2. 364ste Staats-Loterij. Trekking van Dinsdag 4 September. No. 19722 125.000. No. 7628 f 2000. No. 16051 f 1000. No. 8796, 8971 en 6835 elk f400. No. 7573, 15158, 16394 en 17547 elk f100. Trekking van Woensdag 5 September. No. 1998 en 6188 elk f 1000. No. 8448 f 400. No. 10491 f 200. No. 2867 7897 18094 en 19785 elk f 100. Trekking van Donderdag 6 September. No. 6678 f200. No. 973, 14352 elk f 100. Programma van het Avond-Concert, te geveu op Vrijdag 7 September 1900, 'savonds van 8 tot 10 uur, voor de Marine- Club1'. 1. .Hands across the Sea», Mareh, Pb* Souza. 2. .Ariadne, Ouverture-Militaire', li- Kling. 8. .Le Canari, Solo Air piccoloFord. Sabathil. 4. Fantaisie de 1'opdra «La Boho- mi enne', Edmnnd Balfe. - PAUZE. 5. Onvertnre .Piqne Dame', Franc von Suppë. 6. Paraphrase über dus Lied: .Wie •chün bist du«, E.Nesvadbs. 7. «Sccondpot pourri populaire", A. E. Clement. 8. .Sou venir dn IJhin, Valse', W. Nchl. 9. Finale. «Marchc-Polka des Clowns*, G. Allier. fff Programma van het Zomer-Concert, te geven op Zondag 9 Sept. 1900, van 3 tot 4l/s oor. I. .Handicap', March, George Rosey. 2. Ouverture zu dem Zauberspiel.Dielrrfabrt urn 'a GlUck', Frans von Suppë. 3. .Die Mühle im Scbwarzwald', Ydille, Richard Eilenberg. 4. Fantaisie de 1'opéra.Le Trouvêre,» Gia- como Verdi. 5. Ouverture: Wallenstein's Lager', S. Kerling. 6. Fantaisie de 1'opdra- comique.Nanon', Richard Genëe. 7. .Die Ziirtlichon Walzer', Emil Waldteufol. 8. Fi- nalo. .Militaire Kinderen", Conplot-Marsch, E. Paulus. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooat-lndifi: p. icepoüt vil Amaterdum. p. scepoat vis Rotterdam p. lloll. mail via Genaa p. HolL mail via Maraeille p. Franache mail via Maraeille p. Engelaclie mnll via Brindui (naar Pnlcmbang, Rioow, Banks, Biliiton en Z. W. Afd. van Borneo) Naar Aljoh en de Oostkuit. van Snmatra p. Dultaohe mail via Oostkuit via Napels Datum der ter Tijdat. der poit-bexorg. a/h Poatk. 14 en 28 Sept. 7.— av. 7 en 21 7.— av 11 eu 26 7— av. 18 8.80 '.nam 7 en 21 7.— av. 14 en 28 0.'amor. eiken Vrijdag 9.'amor. 17 Sopt 11.65 Nssr Guyana (Suriname): p. zeepost via Ams erdam 114 eu SOSept.l 7.'i p. mail ovur Engeland 17 7.'i p. mail via 8t. Naxaire 7 7.— 'i Naar Curaqao, Bonaire en Aruba: p. zeepost via Amsterdam 14 en 80Sept.1 7.— - p. mail vla Sonthampion eiken Dinsdagl 8.80 'nu p. mail via Quccnstown eiken Vrijdag8.80 'si p. mail via Genua 1 Oct.j 7.— 'i (alleen op verlangen dl afzenden). Naar St. Martin, St Euitatius en Saba p. mail ovar Engeland 17 Sept.! 7. Naar Transvaal en Oranje-Vrjj- staat: via Napols 10 en 24 Sept., 9 unr 'smorg.: via Marseille 23 Sept., 3.30 's namiddags. Naar Hr. Ms. Gelderland Colombo: 7 en 14 Sept, 9 uur 'b morg. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 4 tot 6 Sept ONDERTROUWD: J. Smeeta en C. E. Ratelband. K. Bjjl en M. Veen. GETROUWDT. Jongkeee en G. de Haan. A. Hogerbrug en G. H. M. Corie. IJ. Vlietstra en A. J. Klein. BEVALLEN: M. Post geb. Mangel, d. M. Zon geb. Scbuitemaker, z. W. Brizee geb. Rensmaag, z. M. J. Korver geb. Ran, d. F. L. van der Leeuw geb. van Bommel, z. J. Bot geb. Bjjl, z. J. PoBt geb. Bakker, d. G. M. Njjveld geb. Scheeper, c. C. P. van Gorkum geb. Pol derman, z. OVERLEDENA. P. J. Licher, 7 m. A. van der Haagen, 8 m. L. G. K. Gal, 2 m. J. Swaager, 8 w. Correspondentie. In ons verslag over de roei- en zeilwedstrijd in ons vorig no. staat dat aan do sloep vaD Marnix stuurman L. de Vroome in no. 2 een prijs van f20, is toegekenddit moetzjjnfló. Vervolg der berichten. Zondag a. s. zal in het park »Ti- voli" een luchtballon opgelaten worden. Het is, meenen wij de eerste maal, dat zulks hier zal plaats hebben. De ondernemer rekent hierbjj op een tal rijk bezoek, zoowel uit de gemeente, als uit plaatsen in den omtrek Wjj hopen, dat hjj niet in zjjne verwachtingen bedro gen wordt en een vriendelijk zonnetje de feestelijkheid opluistert. Zoo wij vernemen kan men Zaterdagmiddag na 2 uur in »Tivoli" plaatsen bespreken. Do hier bestaande vereeniging voor kindervoeding, die reeds eenige jaren gedurende de wintermaanden nuttig werkzaam is, vraagt wederom, zooals uit achterstaande advertentie bljjkt, den finantieelen steun onzer moergegoede plaatsgenooten en zal binnenkort oen collecte aan de huizen honden. Wjj ver trouwen, dat haar ook nu weder voldoende medewerking verleend worde, opdat zjj mot gunstig succés ook dezen winter haar liefde werk kan voortzetten. Niemand ontkoude daarom aan de commissie een grootere ol kleinere gave. Ten bewjjze, dat zjj steeds tracht te helpen, waar hulp noodig is, ver melden wjj, dat zjj hoeft uitgedeeld 24754 boterhammen, 228 brooden en 24 pond boter, aan do weduwen en weezen tengevolge der ramp van 13 Juli 1.1. Op de voordracht voor kantonrech ter te Dokkum zjjn geplaatst mr. F. D. de Boer, te Bolsward, mr. J. A. Schaaff, te Helder, en mr. F. W. ter Spill, te Woerden. De heer J. H. Schol, klerk der poste- rijen eu telegrafie 2de kl., is van Amster dam verplaatst naar het telegraalkantoor alhier. De heer P. M. Polak, klerk der poste rijen en telegrafie 2de kl. alhier, is over geplaatst naar Wormerveer, op den voet van surnumerair. Hr. Ms. pantserdekschip >Utrecht' zal binnenkort van Amsterdam naar hier komen om proef te stoornen in het Mars diep. Woensdag is door schipper J. Schol der van de vischkotter >HD. 48", op 4 mjjl van het lichtschip Haaks" een bran dend schip, vermoedelijk een brik of schoe ner gezien, dat kort daarna is gezonken. In de nubjjheid werd een sloep gezien onderst boven drijvend Door schipper J. Taal werd later een ongemerkte sloep op- ge vischt en hier aangebracht. Ton Iinadhuize is Donderdag in liet openbaar (alleen voor inwonenden dezer ge meente) aanbesteed De levering van kleedingstukkcn ten belioove van de politiebeambten dezer gemeente, ge durende hot tijdvak van 1 Juni 1901 tot uit. December 1902. Ingekomen 2 biljetten van do boeren A. A. Hes en J.A.Mejjer. Lakenscbo jas voor Inspecteur f82.25. f 88. Brigadiers f26.75. f26.50 r Agenten f24.75. f25. Overjas Inspecteur f 35.75. f89. Brigadiers f25.75. 126.75 r Agenten ff25. Pantalon Inspecteur fll.90. f 14. t Brigadiers en Agenten f 11.25. f 11.75 Pet Inspecteur f 7.25. f 8.— Brigadiers f 2.25. f 4.— Agenten f 2.25. f 3.25 Hclmon. i 8.f Hedenmorgen werd ten kantore van den Ontvanger der Registratie en Do meinen bg inschrjjving verpachtDe Vogelarg op het strand van en rondom Wieringen, in 6 perceelen. Er was slechts één inschrgvings-biljet ingekomen, dat echter niet geopend werd. Texel, 6 Sept. De Sociëteit Neptunes" te Oudeschild zal op 21 Nov. a. s. haar 40 jarig bestaan feesteljjk herdenken. Tot bestuursleden zijn herkozen dehee- ren M. Kroon eu Chr. Niessiuk. De heer A. Dros Albz. te den Burg is benoemd tot Hofleverancier van H. M., onze Koningin. Aan de verschillende kantoren op het eiland is in de maand Augustus voor de Rjjks-postspaarbank ingelegd f 17617,44' en terugbetaald f 3503,48. De heer Wonterlood, vroeger pastoor te Oudeschild, thans te Bleiswijk, heeft eene belangrijke som geld beschikbaar ge steld voor de Protestantsche armen op eerstgenoemde plaats. Een zeer ernstig ongeval heeft Dinsdagochtend in het pakhuis van de firma N. Kater Co. aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen plaats gehad. Id een in het pakhuis geheel volgens de Hin derwet ingericht lokaaltje was de heer I. Kater met drie bedienden bezig kachel- pomade te bereiden. Op een gegeven oogen- blik kwam er ongewoon veel rook onder den kookpot weg. De heer Kater vestigde daarop de aandacht van Blok, die reeds 16 jaar bg de andere patroons en voor zich zelf zich met dit soort van werk bezig houdt. Blok schjjnt deze rookontwikkeling een volstrekt niet bedenkelijk verschijnsel te hebben gevonden. Ten onrechte helaas. Want kort daarna werd een knal gehoord en vertoonde zich een lange vuurzuil, met dit gevolg, dat de kleeren van de drie bedienden in brand geraakten en de heer Kater brandwonden aan zjjn handen be kwam, terwjjl het haar van zjjn snor en hoofd geschroeid werd. De heer Kater en de bedienden Goud- berg en Blok vlogen naar buiten. Een andere bediende, v. d. Wonde, bleef in het lokaal achter. Een politieagent trotseerde de verstikkende rook en vond de onge lukkige hopeloos en bracht hem naar buiten. Toen bleek het spoedig dat de toestand van alle drie der bedienden zeer ernstig was. Een later bericht meldt: De 15-jarige Lucas van der Woude, een van de drie personen, die bg de ontploffing aan het Zuiderdiep gevaarlijk gewond wer den, is Woensdagmiddag overleden. Jozef Blok leeft nog, maar de hoop op zjjn be houd schjjnt zeer gering te zjjn. Jacob Goudberg's toestand is vrjj gunstig. Deze is alleen aan een knie gewond. Omtrent het drama te Apeldoorn, verneemt het Vaderland" nog het vol gende »De heer en mevr. Zack, geb. Dusault, leidden aldaar een genoegljjk leven. De heer Z. had vroeger met een sleepdienst LeidenRotterdam, een niet onaanzienlijk vermogen vergaard en zich uit de zaken teruggetrokken. Door welke oorzaken is nog onbekend, doch vermindering van in komsten, zoodat hg zich genoodzaakt zag de villa voor een minder confortabele woning te verwisselen, moet de oorzaak van het drama zjjn. Mevr. Z. was met twee kogels door de slapen, de heer Z. met een kogel in het voorhoofd getroffen. De zuster heeft verklaard zeker te weten dat mevr. Z. onkundig was van den ach teruitgang van de zaken van den heer Z., aangezien zjj (de twee zusters) geen ge heimen voor elkander hadden. De nalaten schap wordt op 20 a 30 mille geBchat." Gisteren is nabjj het Station Eist een goederentrein geladen met steenkolen en een waggon vette varkens ontspoord. De weg was totaal versperd en de treinen loop geheel gestoord. Persoonlijke ongeluk ken zjjn gelukkig niet voorgevallen, doch een dertigtal varkens werden gedood. Over toestanden aan het Hof te Sofia. Vorst Ferdinand van Bulgarjje is door een hotelhouder te Munchen gedagvaard ▼oor het gerecht, wegens een schuld van 3.000 mark, die bjj hem gemaakt was door den gewezen geheimsecretaris van den vorst Pfannenstiel. De vorst had herhaaldelijk door zjjn vroegeren particulieren secretaris, Fiirth, en door den tegenwoordigen Lever- kühn, betaling van deze som beloofd, doch nimmer was het tot betalen gekomen. Wie de toestanden aan het hof te Sofia kent, zal zich daarover niet verwonderen. Want niets is moeieljjker dan betaling te erlangen bjj de vorBteljjke Bulgaarsche hofkas. Onlangs zag een confectiefabrikant uit Carlsbad, bg wien vorst Ferdinand persoon- ljjk voor verscheidene duizenden francs goederen besteld had, zich genoodzaakt, de tusschenkomst van het Oostenrjjk-Hon- gaarsche consulaat te Sofia in te roepen, omdat hg op geen andere manier aan zjjn geld kon komen. De vorst beloofde dan ook. de zaak onmiddellijk in orde te laten maken. Eenige dagen later ontving de fabrikant een brief uit de hofkanselarij met de vraag, of hjj in plaats van het geld den titel van hofleverancier van den vorst van Bulgarjje wilde aannemen. Een andermaal eischte een muzikant, voor horbaalde medewerking bij in het paleis georganiseerde feestelijkheden, 120 francs honorarium. Na maanden lang ge wacht te hebben, kreeg hg een bon. Aan de hofkas werden hem echter maar $0 francs uitbetaald. Een schilder, die het portret van wglen vorstin Maria Louise had geschilderd, kreeg eerst na jaren wachten zijn arbeid betaald en dan ook maar een gedeelte van de over eengekomen SOJU. Het meest kenschetsend is echter de volgende episode Eens wendde vorst Ferdinand zich tot een in het paleis arbeidenden werkman met vraag: Wel, hoe gaat het? Gedeeltelijk goed, Hoogheid, ant woordde de man alleen kan onze baas ons niet betalen, omdat de hofkas haar rekeningen niet voldoet. Vergankeijjklieid. Misschien is er geen gepaster zinnebeeld voor het vluchtige, vervliegende, verganke lijke, vervallende en kortstondige van al hat aardsche te kiezen dan een paar joagens- Iaarzen. Ramp op 13 Juli. De derde Lij et van giften, ingekomen bjj het visschers- fonds kunnen wjj tot ons leedwezen in dit nummer niet opnemen. Het totaal van deze lijst bedraagt f 6204.117*- Totaal met de vorige lijsten f 13257.067s. In het volgende nummer zulleu we de ljjst in zgn geheel opnemen. De zesde ljjst van giften, ingekomen bg den heer A. P. Staalman bedraagt f1743.22, makende met de vorige opgaven f7114.49. Kindervoeding. Even als vorige jaren komt de Com missie voor Kindervoeding weder een be roep doen op uwe offervaardigheid ten bate der arme kleinen, die gedurende de wintermaanden door haar geregeld iederen avond van boterhammen worden voorzien. Het aantal der kinderen, dat zich bg haar komt aanmelden, wordt voortdurend grooter, waarom zjj zich voor krachtdadigen steun ten dringenste aanbeveelt. De Commissie, A. H. L. KIKKERT. A. TIMMERS. C. DE BEURS. ADVERTENTIËN. 2 25-jarige Echtvereeniging van GERRIT KOUSEBAND en ELISABETH LASTDRAGER. op 16 September a.s. Strekkende deze tot Algemeene Kennisgeving. Helder 7 September 1900. Zoo de Heer wil en zjj leven hopen onze geliefde Onders GERRIT KOUSEBAND en ELISABETH KOUSEBAND- LASTDRAGER, den 16den September 1900, den dag te herdenken waarop zjj voor 25 Jaar door den Echt zgn verbonden. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hunne dankbare Kinderen en Behuwdzoon. Helder, 7 Sept. 1900. Hunne dankbare Kinderen. Zondag a. liefde Ouders in onze ge- JAC0B DE LIGT HELENA DEKKER, hunne 127*-Jarige Echtvereeni ging te herdenken. Helder, 7 Sept. 1900. Uit naam van hunne liefhebbende Kinderen. Den 23,ten September hopen onze geliefde Ouders, JONAS VISMAN en HERMINA NANNINGS, hunne 25 jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens hunne dankbare Kinderen. CORNELIS VISMAN. PIETER VI8MAN. DIRK VISMAN. JONAS VISMAN. °op'Twi!d 8 S"*-190°- Ondertrouwd JAN SMEETS en CORNELIA ELIZABETH RATELBAND. Helder, 6 September 1900. Receptie: Zondag 9 September, van 24 tnir, Tuinstraat 7. BARON en BARONESSE Van Hecckeren van Waliën-Backer betuigen hunnen dank voor de harteljjke bewjjzen van belangstelling, ontvangen bjj de geboorte van hunnen Zoon. Visites zullen bg voorkeur worden afge wacht op 11 en 12 September a. s. Dankbetuiging. Ondergeteekenden betuigen mede namens hunne Kinderen en Behuwdkinderen, aan Familie, Vrienden en Heer en Zeilmakers hun oprechten dank, voor de talrjjke be wijzen van belangstelling hun betoond bg hun 25-jarige Echtvereeniging. G. E. VINK en Echtgenoote. Oproeping. Zjj, die nog iets te vorderen hebben van den Heer FREDERIK PLAAT8MAN, in leven Schipper op de onlangs te Texel gestrande Blazerschuit H.D. 60, worden verzocht hunne rekeningen in te dienen ▼óór den 15 September a.8. ten Kantore van den Deurwaarder C. DE WIJN, te Texel. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 9 SEPT., 'e morg 10 unr: Ds. C. J. Hammerink, F.edikant te Amsterdam. Vergadering: op DINSDAG 11 SEPT., 'e avonds 8 uur, in het gewone Lokaal bij den Heer POLAK. HET BESTUUIL te Helder. Beleefde kennisgeving aan Heeren Aan deelhouders, dat Maandagavond a.s., n& 7 uur, op de Bovenzaal dier inrichting, tegen afgifte der Quitantiën, de bewijzen van aandeel zullen worden uitgereikt. HET BESTUUR. Spoorgraont 48. Meest gexoeht VOLHILOCIKM E Si T. ruime convereatiezaai, zindelijke kamers. Logies van af 39 cent per nacbt. g^- Consumptie uiterst billijk. Is geen Sociëteit meer, maar een algemeen Café, dat zich bijzonder recommandeert. Makelaar te Texel, kantoor houdende te Helder Woensdag en Donderdag van iedere week, MOLEN- GRACHT 2, belast zich met de behande ling van boedelzakenhet plaatsen en ver strekken van gelden onder hypothecair verband, verlcoopen van vaste goederenenz. in Fransch en Engelsch. Beste wijze om de kennis dier talen te onderhouden en vermeerderen. Brieven „Conversatielessen", „Vliegend Blaadje". Bureau Eenig is de „Tuintjes". In de THEE- en SPEELTUINEN, nabij Huisduinen, Aanstaande Zondag: met een uitstekend MUZIEK-ORKEST. Goede consumptie en een nette bediening. Directeur, J. D. DE GRAAF. Vf Alle dagen geopend voor Gezelschap pen voor buiten en binnen de gemeente. Zondag aanstaande i met afwisseling van voordrachten. F. 8. C. HENNINC. Dansonderwijs. Bovengenoemd lokaal is des Z0NDA6S geopend, voor eerstbeginnenden des namldd. van 5 tot 7 uur; en voor meergevorderden: des 'savonds van 77,—97» uur. Beide lessen worden gegeven onder lei ding van een bekwaam Dansonderwjjzer. DE DIRECTIE. Nieuw. CAFÉ CONDOR. Nieuw. Grand Café-Concert. Zondag aanstaande zal werkzaam zjjn het beroemde Trio-Gezelschap van Am sterdam. Optreden van den Dwergkomiek, nog nooit in den Helder werkzaam geweest. Voorziet U bijtjjda van plaats. Aanvang half-acht. Vrjj Entree. Aanbevelend, C. LEIJEN, Zuidstraat. Mevrouw DE BRUIJN KOPS vraagt terstond wegens ziekte iid. Mevrouw HACKSTROH, Djjkstraat 48, raagt tegen 1 November eene Dienstbode F.G., om mee te gaan naar Hees bij Njjmegen, goed kunnende werken on wasschen, koken geen direct vereischte. Mevrouw BEECKMAN— VAN CIT- TERSvraagt zoo epoedig mogelijk: een HetUcenmeid en een Miinder-ltceede Meid van goede getuigen voorzien. Adres tot 25 Sept. a. s. Parallelweg 429, Maastricht. Daarna West8traat *43, Nieuwediep. wordt verlangd te Gouda, liefst zoo spoe dig mogelgk of tegen November, die flink een Burgerpot koken eu netjes werken kan. Loon f150.—, buiten waschgeld en verval. Br. franco Mejuffrouw DE G0E1J, Kleiweg, Gouda. Er wordt gevraagd een Bagmrid. Adres BERKHOUT CO. GEVRAAGD een flinke DAGMEID, loon 2 uuiden per week. Adres: BERKHOUT Co. MEISJE GEVRAAGD, niet beneden de 47 jaarvoor dag en nacht. Te bevragen bij den Boekh. A. J. MAAS, Dijkstraat. Een jonge WEDUWE zouder Kinderen, biedt zich aan als IIUINHOLDNTER, in een net burgergezin, ook niet ongenegen een zaak waar te nemen Adres met br. onder lett. G., bij C de BOER Ja., te Helder. Er wordt gevraagd een WERKSTER en een MEISJE. Adres: BERKHOUT Co. Wordt gevraagd Een bekwaam Brood-, Beschuit-, Koek eu Banketbakker. Adres: P. VERFAILLE. TIMMERLIEDEN. (devrantrd twee bekwame Timmerlieden. Adres: J. J. Schoeffelenberger. Wordt gevraagd oen net Persoon, om van 's morgens 7 tot 1 uur Brood te bezorgen. AdresBureau van dit Blad. gevraagd. AdresBoekhandel P. SPRUIT. GEVKAAGD een Schoenmakersjongen. AdreBJ. F. RAMLER, Koningdw&re< straat No. GEVRAAGD Adres: P. HÖOGENBOSCH, WesU 8traat 68. GEVRAAGD AdresG. ROOSENDAAL, Spoorstraat 19. gevraagd AdresBoekhandelaar A. J. MAAS, Djjkstra&t. Er kan geplaatst worden een vlugge Loopjongen* WINKELVEREENIGING EIGEN HULP". Fabrieks-Merk de Na tuur-Wollen I Ondergoederen^ TR/EZENVEEMa *yn verkrijgbaar by J. J. SMIT. M. BIERENBROODSPOT. Een Heer vraagt zoo spoedig mogelgk liefst omtrek Haven plein of Marinewerf. Brieven met prgsopgaaf onder lett. J., I>8 den Boekh. J. C. DE BUISONJÉ S ZOON. TE KOOP een goed onderhouden Heerenfiets met luchtbanden, voor den spotprijs van f 80. AdresZuidstraat No. 52, Nieuwediep. Te 1ioop een nieuwe FIETS met Dunlop-banden voor f80.—. Adres G. KROON, Nieuwebrugsteeg. •tn HEERENHUIS, in de nabijheid van de Marinewerf, voorzien van O as- en Waterleiding. Huurprijs f275. met inbegrip van waterleiding. Adres: Wed. Riesselmann, Zuldstr. 74. Tegen 1 Oct. as.te huur, hoekPalelseteeg, HET BOVENHUIS, thans bewoond door Mevrouw de Wed. MUNNIK. Huurprijs f 250 per jaar. Adres: KANAAL WEG 440. TE KOOP •en goed onderhouden (laatste model), tegen billijken prijs. Te bevragen Bureau van dit Blad. Te liuur Koningstraat 110. Adres WESTSTRAAT 58. .....ihpmflrii. mui»'- -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2