Groot Luchtvaartfeest. - Park „Tivoli", Den Helder. f Bluyssen's Boter en Margarine. Notaris STAM1ES Allemansgading!! Oe Allemansgading. k AM De Bloem van Java M. BIERENBROODSPOT, Spaarstraat 07. ZOIDA« 9 i£PT£llfi£R 1900. een" een MANGEL. Openbare Verkooping. cents per paar fljlO en f 1,40 Openbare Verkooping Portretlijsten. HUISHOUDING. HANG LAMPEN 87 Weststraat 88. J. van Willigen. Verbouwing van het Magazijn ZUIDSTRAAT 33. Uitverkoop van een grnnte partij Spiegels en Schilderijen, 33. ZUIDSTRAAT 33. J VAN WILLIGEN. Klompen, 5 Cadeau. 3 alle dagen cadeau: SPOORSTRAAT 95. Koppen's Verkoophuis. Hoofdgracht 84. Zaterdag 8 September Opening der Zaak O. KUIPER, Haagsche en Duitsche Leverworst OJEKJEJWfj, Staatsloterij. 3-cents Sigaar, K. J. Feijen, Dames! W. V. Bruinvis, MAAUFACTUREA- EA Jaeger Tricot Ondergoederen, EORiETTEA-RAKAZIJA. 2Sle Grooto BUjetten en BtroolblUetten. TE HUUR, een Ilink lliiricerniionliuis, aan den Polderweg. Adres BREEWATERSTRAAT 29. TE HUUR voor 1 of 2 Heeren, met of zonder Pension. SW Piano disponibel. Adres: LOODSQRACBT 54a. Te huur een Achterhuisje In de Langestraat, f0.70 per week. Te bevragen MIDDEN8TRAAT 51. Te huur wegens vertrek met I November a.s. i een HEERENHUIS aan de Hoofdgracht no 36, thans bewoond door den HoogEd. Gestr. Heer C. A. DE BRAUW, bevattende ruime Suite, drie Kots en twee kleinere KAMERS, Dienst enkamer, ruime Zolder, Kelder en Tuin. Het huis is voorzien van Gas- en Waterleiding. Het huis is ook tegen billijke voor waarden uit de hand te koop en kan des- verkiezende de helft van den koopprjjs tegen billijke rentevergoeding als le hypotheek er op gevestigd blijven. Te bezichtigen Maandag en Woensdag van 2 tot 4 uur. Te bevragen bjj J. DU1NKER, Aannemer, Breewaterstraat. TE HUUR twee nette WOONHUIZEN, •taande DIJKSTRAAT. Huurprijs per week f 3,00 en f 2,50. Te bevragen KEIZERSTRAAT 112. Ter overname aangeboden een CAFÉ LOGEMENT met BILJART, op een der beste standen der Gemeente. AdresBureau Katholiek Zondagsblad, Kanaal weg 59. GEVRAAGD Adres CALIFORNIESTRAAT No. 14. Notaris OBREEN, te Wieringen, zal op ZATERDAG IS SEPTEMBER 1900, des avonds 7 ure, in het Logement van den Heer D. LONT aldaar, in het openbaar verkoopen: le. voor den Heer P. POPPEN De BLAZERSCHUIT W.R. No. 30 met toebehooren. 2e. voor den Heer J. DIRKS De AAK W.R. No. 164 met toebehooren. Nadere inlichting geeft genoemde Notaris. T© ÜLOOP 7 Puien en 4 Kippen, met Hok en Loop. AdresJANZENSTRAAT 38. ZAL OP DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1900, '8 morgens 9 uur, en zoo noodig den volgenden dag, In TIVOIjIpubliek verkoopen: De voorraad GOUD- en ZILVERWERK, diverse KLOKKEN en UURWERKEN, mitsgaders den geheelen INBOEDEL, behoorende tot de nalatenschap van den Heer C. VAN DER MEIJ. Te bezichtigen in gemeld Lokaal daags ▼óór den Verkoopdag van 10—4 uur. Inlichtingen geeft Notaris STAMMES. 88 PRIMA TYR0LER GLACÉ DAMES-HANDSCHOENEN. Gelegenheids-aanbieding wegens overproductie. Verder de bekende kwaliteiten van per paar. MAGAZIJN DE MAGNEET Molengracht hoek Biersteeg. te SCHAGERBRUG, ZIJPE, op Woensdagen 3 en 10 October 1900, des morgens 10 uur, in het Café van den heer A. BRUIN, aldaar, van A. Ken Boerenplaats met circa 40 hectaren aaneengelegen Welland, staande en gelegen aan den Hoofdweg, westzjjde van het Groot Noordhollandsch Kanaal, nabij de Schagerbrug, in de gemeente Zijpe, sectie D. nos. 5, 6, 7, 8, 11, 19, 22, 23, 1272, 1442,1443, 1444, 1445,1446,1480, 1481, 1482, 1483, 1484 en 1485, samen groot 89 hectaren, 38 aren, 45 centiaren. Hulsmanawonlng, belend ten Oosten met de Algem. Armen, te Zijpe, ten Zui den de Heer Zeeman, ten Westen de Erve Prévinaire en ten Noorden de Hoofdweg. Alle perceelen zijn omringd door zoet water en bijzonder gunstig aangeslagen in de belasting, daar gronden polderlasten te zamen slechts vïjf-en-tachtig gulden bedragen. Het geheel is door ligging lan^s den dninregel een uitstekend jacht- B. Een Rentenierswoning, zoo goed ale nieuw, met grooten Tuin, aan de Schagerbrug te Zjjpe, sectie D, no. 1646, groot 11 aren. C. Een geheel nieuw Burger woon huis, ingericht tot Bierbottelarij, te Scha- gerbrng, Zgpe, sectie B, no. 679. groot 1 ars 15 centiaren. D. Een perceel nitmuntend Welland, aan den Westfrieschen dijk, nabjj de Scha gerbrug te Zgpe, sectie B. no. 406, groot 2 hectaren 29 aren 60 centiaren. E. Een perceel uitmuntend Welland, in den polder E, nabjj de Oudesluis te Zgpe, sectie B, no. 188, groot 2 hectaren 24 aren 40 centiaren. Aanvaarding Landerijen Kersttjjd 1900 en de huizen en erven 1 Mei 1901. Inlichtingen worden gegeven door den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, en den Makelaar S. BREGMAN, beiden te Naar de -*ex>o-- Twee-persoons Ledikanten f 5.25 12-eis wol gestreept Vloerkleeden 2.60 Geëmailleerde 1-vl. Petroleumstel 0.68 Geëmailleerde 1-vl. Keteltjes 0.40 Prachtige bamboe Vogelst. m Kooi» 4. Geëmailleerde Zeepbakjes 0.18 Bezems vanaf 0.15 Geschilderde Penantkasten 5.50 Mahonie ronde Tafels 6.50 Prachtige Bloempotten 0.50 Soliede Rietgaatstoelen, 6 stuks 11.— Koffiemolens, nikkelen deksel 1. 6 Stoelen, Wit of Sprenkelmat 7.50 Bladen voor 3-vlams Stel 0.16 Groote geëmailleerde Waterketel 1. Compositie Lepels 0.06 Lampenpit per El 0.07 Kleerborstels 0.09 Groote voorraad Mahonie Pronktafeltjes 3. Schuiflamp met gekl. Porselein bal 4. Nikkelen Lepelvaasjes 0.27 Dames- Dejeuners 0.25 Kasten, Tafels, Fornuizen, Emmers, Tobbes, Spiegels, Schilderijen. Vloerzeil, Matten. Sleeden, Beel den. Pannen, Va zen, Ketels, 2-, 3- en 4- Klams petro leumstellen, al les voor de Spotgoedkoop1 Spotgoedkoop 1 VRIEhLAHDER. Grootste keuze. Laagste prijzen. Degelijke goederen. S8538S *85 38S 38S 38S tegen bnitengewoon lage prijzen. ONTVANGEN een groote partij M0DE- en PUNTKL0MPEN aan het bekende goedkoopste adres MEE REN S. Zuidstraat 63. Verhuisd van de 2de Molenstraat No. 71, naar de Westgracht No. 71. L. W. VINKEN, Kleedermaker. <D fH <D nd 2 '-3 is M <D <D ho u <D Prachtige huishoudelijke artikelen cadeau. Zonder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde puike, onberispelijke kwaliteiten als tot heden, geven wij in onzen Winkel te Den Helder aan eiken kooper van 1 pond MARGARINE van 33 en 38 ct. rr pond, een direct cadeau of 2 metalen bons en op een Kilo of pond van dezelfde kwaliteit een direct cadeau of 4 me talen bons; en aan eiken kooper van 1 pond MARGARINE van 23, 27 en 29 ets. per pond 1 metalen bon en op 1 Kilo, 2 pond, van dezelfde kwaliteit 2 metalen bons of 1 direct cadeau; aan eiken kooper van 1 pond MENGBOTER, bestaande uit alierpuikste Roomboter en prima Margarine, van 48 cents per pond, een direct cadeau of 2 metalen bons;' boven en behalve de cadeaux op Margarine geven wjj nog des Zaterdags cadeau op een pond ROOMBOTER, merk Blugssen, 80 cent per pond en merk Asten, 75 cent per pond, 1 direct cadeau ot 2 metalen bons. Aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 51, 581/» en 57 cents per pond 1 direct cadeau of 2 metalen bons en aan eiken kooper van een pond KOFFIE van 46 ct. per pond 1 metalen bon. Deze bons geven reoht tot inruiling tegen de in onze uitstalkast tentoongesteld* prachtige voorwerpen. LET -WBL!!! Niet alleen dat dit cadeau is eene zuivere toegiftdie zouder prijsverhooging en onder waarborg van dezelfde kwaliteiten als thans wordt uitgereikt, bieden bovendien onze Winkels de zuinige huisvrouw de belangrfjkste voordes len aan door de enorme lage prijzen, On/.e prijzen zün: 21, 23, 27, 29, 33 en 38 Cents per pond; ot per Hilo 2 pond slechts 43, 46, 54, 58, 66 en 76 Cents. Nooit zag men zulke fraaie Cadeaux aangeboden. Ziet de uitstalkast van onzen Winkel te DEN HELDER, A. BLUYSSEN ZONEN. SPECIALITEIT IN Reis- en Handkoffers van af f 0.90 Conrier-enHandtasschenfi.75 Paul Krüger Portemonnaie f 2.00 LEDERWAREN. AnkerHerculesPortemonnaie f 1.50 Lombok-Portemonnaie f 2.25 Beurs en Pratical f 1.80 Alle soorten SIGARENKOKERS en PORTEFEUILLES. Spoorstraat (16 tegenover de Koningstraat, waarin uitgeoefend zal worden de Behangerij, Stoffeerderij en Beddenmakerij. Wjj houden ons beleefd aanbevolen voor alle voorkomende werk zaamheden als het stoffeeren van Canapé's, Crapeaux, Fauteuils, Stoelen en alle voorkomende Meubelen. Het maken van Springveeren, Kapok en andere Matrassen, Kapok- en Veerenbedstellen, (prima gezuiverde kapok). Verder Gordjjnen, Tapjjten, Vloerzeil, Karpetten, Loopers, Matten, Tafelkleeden, Gestikte- en Wollendekens, enz. Reparatie spoedig en billijk. Allen artikelen worden uitsluitend van prima kwaliteit materialen vervaardigd. Hopende de gunst en het vertrouwen te mogen genieten, Hoogachtend, Uw EDw. Dienaren, VAN ES A KIESEWETTER, Behangers, Stoffeerders. - Spoorstraat 66. Ondergeteekende bericht, dat zij met ingang van den 9" dezer hare zaak in SIGA REN en TABAK heeft overgedaan aan J. C. RAN. Dankend voor de gonst en het vartrou wen, zooveel jaren genoten, beveelt zjj haren opvolger io dezelfde gunst aan. Mej. Wed Marechal Ondergeteekende, de zaak van Mej. de Wed MA- RÉCHAL overgeno men hebbende, beveelt zich bjj zjjne vrienden en het publiek beleefd aan voor de levering van Sigaren en Tabak, zullende Tg zorg dragen, doorverkoop van goede waar tegen billijken prijs, het vertrouwen en de gunst, welke Mej. de Wed. Marécha! zoo ruimschoots genoten heeft, waardig te worden. j. o. iR.a.asr. In de Rund- en Varkensslachterij van W. j. 00STENBRUG, Vlamingstraat 43, is verkrijgbaar eerste kwaliteit GD Lappen, Gehakt en Soepvleesch 40 Ct. Rollade, Klompstuk en Boeuf 42' Ct. Biefstuk en Haas 55 Ct. per 5 Ons. Yarkensrieesch concnrreerende prijs. R00RW0RST 35 Ct. per 5 Ons. Aanbevelend. Ondergeteekende beveelt tich beleefd aan voor het maken van Alle» wordt netje» en op maat afgeleverd. Aanbevelend Iqj. Wed. Dl BASSINGRACHT 25. Spoorstraat 56. Onderstaand adres beveelt zich beleefd aan voor het over trekken van Adres: Achtergracht Westzijde No.29. Bij M. DE VOGEL, Spoorstraat 128, zijn voor de 5e klasse, zoolang de voorraad strekt, nog gedeelten van loten te bekomen. LEES DIT. Bg NEELTJE KRAAN is het eenigst adres waar dagelgks en ook hedenavond de veel beroemde HENGEL-PIETERMAN- NEN en PONEN verkrjjgbanr zgn. - Ook lekkere gedroogde SCHARREN. Gelieve er 8. v. p. op te letten, dat er door mg of mjjne kinderen niet aan de huizen wordt gevent Bestellingen worden aan huis bezorgd. Décorateur. -<oo- Meubeleering van huizen en wat verder tot het vak behoort. Leegste prijzen. is bet nieuwe merk van de fijnste welke H.H. Rookers wordt aanbevolen. Aanbevelend, Zuidstraat IO. De ondergeteekende bericht aan har» geacht» cliéntèU», dat tij wederom ontvangen hoeft een prachtige collectie STALEN voor het Najaars- en Winterseizoen. Onder mimame aanbeveling CORJVa. «MS Vf l V, Wilhelminastraat No. 9. Bjj H. Blikkenborst, Schagenstraat no. 32, is verkrijgbaar OSSElltf VLEESCH 30, BIEFSTUK 40 ct. VARHEKgVLEEICH: LAPJES en KARBONADE 37>/., VETTE LAPJES 27>/s. Alles per 5 ons. Magazijn „DE BAZAH", HOOFDGRACHT K 55. Damborden, Schaak- en Trik- trakborden, Speelkaarten, Hombredoozen, Whistboekjes, W liistleitjes, Dominosteenen, Gezelschapsspelen, Chocoladeketels, Karaffen, Glazen, Gebak schotels, enz. A contant 3 procent korting. Speciaal adres voor der Firma JANSEN TILANUS te Friezenveen. Corsef EM?IRE Goedkoopst adres voor Meij's Papierlinnen Boerden Pronts en Manchetten, Parapluie's, Sporthemden, etc.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3