Oesters! RECLAME MEYS STOFFWASCHE Eeltig te de 2-ets. Sigaar merk LiLI. Prima Delftsche Roomboter, BISTE C. WERVEN. Adres J. BAAS, A. POSTMA, Hy p otheekbank P. Ptiinbroek Wie SLECHTE BETALERS heeft jji. c. Hotm Zijt Gij Doof?? JNËLH, Sigaren-Magazijn „Siiiiiatra'% Spoorstraat 51. - JAC. VERFAILLE. Ondergeteekende maakt be kend dat zij haar Vleesch- houtveren Spekslagerij heeft verplaatst van Breetvater- straat Nu. 2 naar Minzaam aanbevelend Wed. P. KOOMEN-DE WIJN. Des Zondags is de zaak gesloten. Van af heden verkrijgbaar vsrsche Texelscha en Zséuwsche Oesters. WESTGRACHT 38. Goedkoope Zeetochten van Nieuwediep naar Texel V.V. per R.S. Kampioen" en >Ada van Uollond", eiken Zondag, gedurende de Zomermaanden. Retourbiljetten uitfluitend geldig op den dag van afgifte le Kajuit f 0.50, 2e Kajuit f 0.30. Dienstregeling: van Texel 's morg. 4.15, 6.50, 's nam. 2.30, 5.15; van Nieuwediep 's morg. 5.80, 9.80,- 's nam. 4.—, 6.30 (Plaatstyd). Tarief voor kinderwagens, fietsen en honden15 ot. enkele reis, 25 ct. retour vracht. DE DIRECTIE. Heden ontvangen de eerste Spekbokkings k 6 ct. Nieuwe Holl. Haring. Nieuwe Zoutevisch. (jlemarionneerde Haring en Augurkjes. Grootste Afslag VAN Stoofperen en Zoete- en Znre Appelen en alle soorten van fljne Vruchten. KPOOKNTKAAT. 3V 2mb ó«r twriL Wie éénmaal Adeiaar's Bussen- beschuit enKuek heeftgebruikt. vraagt ze immer weer. Soom-Hock- ,^e Be»('hiiit fabriek ..BË AUBLAAH", De 'e Gravenhaagsche verstrekt Gelden tor leen, tegen MAflGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huizen en Landerijen Inlichtingen te bekomen te Helder bg den Heer A. J. DE JONGH. VOOR gevestigd te Amsterdam. Kapitaal f2 500.000. waarvan geplaatst en volgestort f500.000. Directeuren: G. H. C00L en Jhr. Mr. SCHORER. De Bank verleent crediet aan den Land bouw en aan de Nijverheid tegen hypothe caire zekerheidborgstellingonderpand van fotideen of andere deugdelijke zekerheidstel ling. Zij belast zich met het némen van gelden in deposito en het verrichten van alle bankzaken. Vertegenwoordiger voor TEXEL en DEM HELDERi „DE MAGNEET". Beste en speciaal adres voor de zeer gunstig bekende Echte Tyroler Glacé HANDSCHOENEN, a f0.877„ fUO en fl.40. Prima gegarandeerde qnaliteit. H. 8PBUTP. Schiedam. Engro» JAC. VËItFAILLE, Spoorstraat - Den Helder. 75 cent per Kilo, bij H. DITO, We9tstraat. ffloemist. MOLEN GRACHT No. 6 en op de minst kostbare wijzen deze posten wenscht te doen innen langs minnelijken, dan wel gerecbtelgken weg, vrage PROSPECTUS. Soliedst adres is »De ALGEMEENE SCHULDINVORDERING-MIJ. voor NEDERLAND en KOLONIËN, Directie C. PHILIPSEN, Amsterdam". - SUCCES VERZEKERD. ÜAAPD i ppijrprW ne*' bespraakt en handelsrelatie bezittende, worden gjfoNp HUUr U-AllÜoN 1 EiN, tegen flinke conditiën gevraagd tot het afsluiten van abonnementenbevoegd agenten aan te stellen. Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle soorten Bloem werkenalsBal-, Bruid»-, Verloving»- en Verjarings-bouquetten. Bloemmanden gevuld met planten en bloemenpassend voor elke gelegenheid. Graf-, Lauwer- en Sportkranten in de nieuwste genre. Kamerplanten in alle mogelijke soorten. Voor verzendingen naar andere plaatsen is hij zeer goed inge richt en staat voor de goeds overkomst in. Tevens beveelt hij zich beleefd aan voor het plaatsen van versie ringentafel-decoraties en het aanleggen en onderhouden van Tuinen. Aanbevelend P. P IN BROEK. Makelaar te Texel. Zitdagen te Den HelderWoensdag en Donderdag, MOLENGRACHT 2 j de andere werkdagen te zjjnen kantore aan Den Burg te Texel, van 9—4 uur v.m. en van 5—7 uur n.m. Bg ondergeteekende is steeds verkrijgbaar Ie kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na bet slaobten door Rgksveeartsen gekeurd wordt. Prgzen zgn als volgt: Biefstuk 35 Rookvleesch 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gebakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER WAARSCHUWING. ALKMAAR, belast zich gaarne met bet bouwen van MOTORSCHEPEN en het plaatsen vau MOTOREN van verschillend fabri kaat in bestaande vaartuigen. uit één stuk vervaardigd, van ECHT Linnen niet te onder scheiden en goedkooper dan bet waschloon voor Linnengoed. Verkrijgbaar te Helder bg M. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat No. 87 en J. J SMIT, Kanaalweg 137-138. a j 18 - SCHAGENSTRAAT - 18. Speciaal adres voor Eigengemaakte Goederen, Tricot Onder goederen, Kousen, Sokken, enz. enz. Bijzonder wordt uwe aandacht geves tigd op de ijzersterke Schoolkousen en cheviot Jongensbroeken, zoomede voor den werkman op de goede kwaliteit blauwe Keper Jassen, Broeken, Blonses, Pilowbroeken, Mouwvesten, enz. enz. Wegens vergevorderd seizoen opruiming de eenige echte is, blijkt duidelijk, mijn olie niet alleen wordt nage maakt, maar mgn naam zelfs gebruikt wordt om ander fabrikaat aan den man te brengen. Men beatelle nimmer aan REIZI- CERS daar die door MIJ niet worden uit gezonden. C. DEKONINGTILLY, 13 Achterstraat 13, Haarlem. Piano's, Orgels, Harmonica's, Speel- doozen, Klokken, enz., worden gestemd en gerepareerd bu: T. BOOS, ZUIDSTRAAT S2. - HELDER. Bassingracht, WIËIJWËBfËP. Likeuren per S. f 0.60 Wijnen. Roede Vruchtenwijn pnr - 0.45 AppelwijnV, -O» WlttewIJnVa - 0.50 «HKhraVi n - 0.00 Heureka- 0.80 Limonade-Siropen. Aardbei- en Framboos per liter 0.70. Zuiverheid gegarandeerd. 'Aanbevelend, Spoorstraat 28. - N.B. Bovenstaande prgzen zgn met inbe grip flescb ad f 0.05. van de Erve Tiliy, HLDËiI geschikte gelegenheid te Aanbevelend, U ZWOLSMAN, Scheepsbouwer, Workum. tmr Slijters fabrieksprijs. BINNENHAVEN 47. Dagelijks versch verkrijgbaar in flesschen gepasteuriseerde bacteriSn vrije 8 cant por ffleoeh. FEUILLETON. Alle gevallen van DOOFHEID of HARD- HOORIGHEID zgn nu Qeneeobaar door onze nieuwe uitvinding, behalve degenen welke doof geboren *yn. Gegons in de ooron houdt direct op. Beschrijft Uw gevalonderzoeking en raad vry men kan zich met weinig on kosten te huis genezen. 'Vit.' DALTON'! Aura Inatituts, 596 La Salls Ave., CH1CAG0 JLL. tegen teel verminderde prijzen. tanbevelend, G. BL SMITS. TE KOOP, AdresH. WLJKER. hier binnengetrokken was. Hare Hoogheid de hertogin was heden in de eerste morgenuren na een langdurig lijden en een harden ddóds- strijd ingeslapen. Met een beklemmend leed in het harte, was graaf Haliwey het bordes van het.slot opgegaan, langs de schitterende equipages, dio bier stilhielden om de zwartgerande rouw kaarten af te geven. De flusj^erende, eerbiedig pchuwe stemmen der dienstdoende kamorheéren gaven op belangstellende vragen bereidwillig antwoord en met een harteljjken hoofdknik begroetten zy den voorbijsnellenden graaf, die zyno schreden richtte naar het gedeelte van het slot, waar de hofdames hare appartemen ten hadden. Freule von BietinghofF zal niet te spreken zgn, zy heeft vandaag kort na het afsterven van Hare Hoogheid een toeval gehad,' fluis terden zy Haliwey toe. Hy schudde het hoofd. «Ik moet freule vort Bietinghofl* spreken,' eoide by, een voorby- loopenden lakei aanhoudend, wien hy eon kaartje overgaf, waarop hjj inderhaast eenige woorden had geschreven. Na verloop van eenige minuten stond hg tegenover Eugenie in haar bekoorlijk ontvang- salon. Zonder een woord te spreken drukte hij de slanke gestalte tegen zjjno borst en zwij gend legde zg het blonde kopje op *zyn schouder. Aeh, Egon, wat is dat lief van je, snikte zg. Het weoke haar van beur hoofd legde zich liefkoozend tegen zyn wang, en plot seling kwam de vreeselyke zekerheid van den dag van gisteren in herinnering. (Wordt vervolgd.) ,Myn liefde, mfjn geluk moeten geofferd worden, wanneer er geen keuze is. Ik heb verplichtingen jegens mijn bruid ik kan niet dadelyk het bindende woord spreken, alvorens ik deze verbroken heb. Op een of twee dagen zal en kan het toch niet aanko men en ge moet mjj een uiteenzetting met myn bruid willen toestaan. Ook een rugge spraak met mijn moeder. Geef ray vieren twintig unr don tyd.* Plotseling de zichtbare aarzeling in do gelaatstrekken van don woe keraar bemerkende, liet hy er schielijk op volgen «Vrees niets, ik heb reeds een beslnit genomen het strijdt alleen tegen mijn «er om nieuwe banden aan te knoopen, alvorens do oude verbroken te hebben.' Welnu, ga uw gang. Over vier-on-twintig uur verwacht ik uw komst.' .Mjj niet doch ik zend een telegram. Is u dat voldoondo ,Het is my voldoende.» ,Het is goed,' teide de graaf. »Gg zult zeker wel de noodigc stappen doen en my in kennis stellen met het tydstip van bethuwe- lyk. Twee getuigen zyn voldoende, in alle stilte. Wilt ge uw toekomstige echtgenoote niet leeren kennen.' .Neen.» De woorden klonken als yzer en zwaar als een vloek. «Vergeet echter niet, dat uwe dochter alleen maar myn naam draagt, doch nimmer myne echtgenoote zal zyn. Vorgeot vooral niet, dat zy in myn huis slechts zóólang geduld wordt, tot de laatste pfenning betaald is.' In het vorstelijk slot te D. heerschte een doodsche stilte. Gernischloos slopen de be dienden door gangen en trappen met strikken van zwart floers wn hunne kleeren, zwarte draperiën hingen aan alle wanden en deuren, overal den somberen rouw verkondigond, die duld worden, totdat de laatste pfenning be-" taald is. Welk een treurige toekomst, weik een pynlflk samenzijn. Gevoelt uw vaderhart dan geen gewetensangst voor dit lot y^n UW cenig kind Geef dat verlangen op, ik bid or u om, Kemper. Wellicht dat uw dochter, nog een ryk geluk te wachten staat in andere kringen, by ons zou zy zich "nimmer thuis gevoeleo. Ik zelf ben een vyand van alle mósaillancos. Wat wrok on verachting mochten kunnen uitdenken aan vernederingen, daaraan zou uw dochter blootgesteld zyn, want ik ben geen verdraagzaam menaeh, even sterk in do liefde als in den haitt. En ik zou haar doodolijk haten, daar zy immers myn geluk verwoestte en my aan slavenke tenen klonk. Bedenk dat toch goed, alvorens ge over het lot van uw kind eigenmachtig beschikt.' Egon Haliwey'» taal was edel, zyn houding vol waardigheid, een diepe aandoening had door zyn woorden getrild. Meende hy den woekeraar te overtuigen? Met een koud bedaarden glimlach, zat deze op den leeren leuning en beschouwde den jongen man met onverholen belangstelling. «Wilt go myn dochter Relindis ook soms zien vroeg htf eensklaps. Dit was dos het resultaat van het gesprek. Graaf Egon maakto zulk een heftig afwerend gebaar met de hand, dat Kemper schouder ophalend zeido: ,Ge zoudt alsdan zien, dat het moeielyk valt, om de kleine een kwaad woord toe te voogen. Doch myn tyd is beperkt, verklaar u kort en bondig, wilt ge uwo eer of uw geluk redden ,De eer... dat spreekt van zolft* Een diepe bleekheid bedekte voor een oogen- blik hel mannelyk schoone gelaat van den graaf. De hand, die naar den mantel greep, beefde licht. EGON's VROUW. IW»K Piano Onderwijzeres. (Dipl. Had. Toonk. Var.) PARALLELWEG 43.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4