KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wierlngen EGON's VROUW. No. 2877. Woensdag 12 September 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Abonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/» Ct. id. franco per poat 75 id. fl.20. id Toor het Buitenland fl.25,id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBEHOUT Co., te Helder. Bureauxi Spoorstraat en Zuidatraat. Aavertentlön van 1 tot 5 regela25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. 1181 hel Buitenland. Toen nu eenige maanden goleden de Engelsche troepen zich op bloedige wijze meester maakte van Bethlehem in Zuid- Afrika, waren er CbrÏBteneD, die, bij t ver nemen van deze tyding, herinnerden aan de geboorte van Jezus in het dorp van dien naam, in Galilca gelegen, en aan de van uit die dagen afkomstige profocy«Vrede op aarde, in de mensehen een welbehagen Men uitte toen den wensch, dat, betere, edeler gevoelens zouden in de plaats treden van den haat en partijdrift, die er blijkens het doodon en ver minken van natuurgenooten by de Engel- schen aanwezig zyn, lijnrecht in stryd met het christelijk gebod der onderlinge liefde, 't Is in den loop van maanden gebleken, dat deze schoone gedachte by het gros dor men- schen, in de harten der staatslieden van het met woede strydende en volhardende Enge land niet is doorgedrongen de horinnering aan do wereldberoemde plok, waar indortyd de groote Stichter dos Christendoms werd geboren, bracht hocgonunmd geen verzachting te weeg by de strijdlustige schare, die slechts bljjk geven in naam tot de navolgers van den grooten Meester te behooren. Zou het in deze beter worden, zou het invloed oefenen, nu er in Engeland een kunstenaar, een Bchilder is opgestaan, die op de opzettelijke tegenstelling wyst, gelegen in de bloedige voortzetting van dezen onzaligen oorlog in Zuid-Afrika en het Evangelie, dat van liefde en vrede spreekt? De bedoelde kunstschilder Felix Moscheles heet hy heeft eeu door hem vervaardigd schildery te Londen tentoongesteld, waarop deze verhevene gedachte in beeld gebracht is. De Britsche leeuw is er op te zien, wieus gryzenden muil met bloed is bevlekt. De slacht offers van den oorlog Boeren en Engel- schen liggen dood of verminkt ter néér. Een blik wordt gegeven op hetgeen de moor dende kryg vau weerszyden gekost heeft. En de ten stryde dagende en zegepralende leeuw heeft de oogen gericht op den gewonden Chris tus, die met meewarigen, vragenden blik dit hoogst treurige tooneel gadeslaat. Zou dit vraagt men zich by de vermelding van het bovenstaande af het zien van dit wel sprekend getuigenis nu geen indruk maken op het volk van Engeland, dat tot heden hal- starrig, ongevoelig bleek voor edeler aandoe ningen, voor de ellende van dezen onrecht- vaardigon oorlog Men verzekert, dat woldra een besluit tot ontbinding van het Engelsch Parlement ge- teekend en uitgevaardigd zal worden, zoodat de verkiezingen nog in het najaar kunnen plaats hebben. Een der Engelsche bladen kwam echter dezer dagen met de modedeeling aandragen, dat do openbaarmaking van het bedoelde besluit alsnog afhankelijk is van de oorlogsberichten, die door de Britsche regee- ring uit Zuid-Afrika worden tegemoet gezien, 't Zou lastig worden, wanneer de tijdingen vandaar niet gunstig voor de Engelschen luidden. Nog allyd wordt door de regeering te Londen gewacht op berichten, die doen uitkomen, dat de Boeren in het Lijdenburg- sche beslissende nederlagen lijden, en dat Kruger en Steyn hunne onderwerping aan bieden, doch ondanks do snorkerij der Engel sche berichtgevers, laat zich zulk eene uit komst nog voortdurend wachteD, en strekken de Boerenbevelhebbers Botha en de Wet nog steeds tot Bchrik en vrees der Engelsche legerscharen. Zoo gaarne zonden de minis ters van Engeland by bot uitschryven der verkiezingen willen wyzen op het overwin nen van der Boeren tegenstand, doch daarop bestaat nog maar steeds geen uitzicht. De Chiuoesche verwikkelingen vorderen nog steeds de algemeene aandacht, ofschoon er gedurende de laatstverloopene dagen weinig of geene oorlogsberichten vallen te vermelden. Inmiddels hoeft het voorstel der Russische regeering, om het bezet houden van Peking optegeven, teneinde daardoor des te eerder en te beter tot eene bevredigende oplossing der kwestie te komen, tot ernstige overwoging by de kabinetten der mogendheden aanleiding ge geven. We hadde reeds gelogenheid, om te wyzen op het afwykendo van dit voorstel vau hetgeen door don Keizer van Duitsch- land, blykens zyne uitlatingen bij de uitzen ding van troepen naar China, werd bedoeld. 't Spreekt van zelve, dat een z<5<5 ingrijpend voorstel als dat, 't welk door Rusland werd gedaan, tot ryp beraad heeft geleid, en dat algemeen met groote belangstelling vooral naar Duitschland's antwoord werd uitgezien. Dat antwoord is geblekeD, zooals wel te ver wachten was, niet geheel en al toestemmend te zyn, maar houdt toch in een meegaan met het denkbeeld, om do vyandelykheden verder zooveel mogelyk te vermijden. Do Keizer is gezind tot het bewandelen van een midden weg, en stelt voor, dat de verbondene mo gendheden een contingent, waarin alle nati onaliteiten zullen vertegenwoordigd zyn, to Peking zullen achterlaten, terwyl dan de overige troepen naar Tientsin terugkeeren zullen, om daar to bly ven tot het sluiten van den vrede. De Duitsche regeering toont zich, na ernstige overweging, bereid, om in hoofd zaak met het denkbeeld van Rusland mede- tegoan, doch mot in achtneming van enkelo wyzigingon, waaronder die, dat inzonderheid de Duitsche troepen zullen zyn aangewezen, om Poking gedurende eenigen tyd bezet to houden. Reeds gaan in het buitenland stem men op, o.a. in Engeland, om het streven van Duitschland te huldigen. Naar verzekerd wordt, hebben thans alle groote mogendheden hun antwoord op Rusland's voorstel reeds in gezonden. Na met die antwoorden te hebben kennis gemaakt, moet zich de Russische re geering bereid verklaard hebben, om in den algemeenen wensch te bewilligen, en met eene tydelyke bezetting van Peking medetegaan. Het gevaar voor hot verstoren der eensge zindheid tusschen do verschillende regeeringen is daardoor geheel geweken. In eene toe spraak, dezer dagen door den Duitscben Kei zer te Stettin gehouden, werd de verwachting uitgesproken, dat het aan het Duitsche expe ditie-korps gelukken zal, een geregelden toe stand in China te scheppen, een toestand, waarin de Duitsche koopman, die daarginds leeft en werkt, voor goed voor onheil zal worden bewaard, en zonder gevaar handel zal kunnon dryven. Z. M. verklaarde zich onbezorgd voor de toekomst, en sprak de verwachting uit, dat de afloop der expeditie zal zyn in 't bolang van 't algemeen en van het Duitsche vaderland. KlËIIWHiTIJHIkeEV HELDER, 11 September 1900. Ten voordeele van de noodlijdenden door de alhier plaats gehad hebbende granaten-ontploffing, zal op Maandag 17 dezer in het Casino gebouw de opening plaats hebben van de Fancy-fairwaartoe door het Israëli tisch Jongelings-College alhier vóór eenigen tyd is besloten. Ter zijde gestaan door belangstellenden, hebben de leden dezer Vereeniging een uantal voorwerpen, zeer gewaardeerde geschenken, ter ondersteuning van bet liefdadig pogen bijeen verzameld. Ook van buiten de gemeente zijn onder scheidene geschenken bij de leden inge komen, waaronder zilverwerken van waarde; verder artikelen van firma's, die op de tegenwoordige Tentoonstelling te Parijs zyn bekroond, kunstvoorwerpen van ver schillende soortvoorts zeep, wijnen, chocolade, bijouteriën enz. enz. enz. De zaal zal voor deze gelegenheid fraai gedrapeerd zyn. Door een en ander be veelt de aanstaande Fancy-fair voor een bezoek van het pqbliek ten zeerste aan, niet het minst evenwel door het liefda dig doel, 'twelk door het College wordt beoogd, en voor welks uitvoering door bestuurders en leden heel wat zorg en en moeite zyn ten koste gelegd. De ope ning zal 's avonds ten 7 uren plaats heb ben, en door muziek-uitvoeringen opge luisterd worden. We verwijzen verder naar de in dit nummer voorkomende advertentie, waarin deze zaak wordt aangekondigd. Het chemisch wasschen van goederen waardoor gedragen kleederen een vernieuwd aanzien krijgen, is voor zorgzame huismoe ders van zeer veel belang. De firma Kreymborg Nieuwenhuis te Nijmegen, Stoomververij en Chemische Wasschery. heeft voor dat doel in deze gemeente een Depót gevestigd aan de Weststraat No. 38, daar kunnen de goederen voor genoemde firma, bestemd worden afgeleverd. Men zie de advertentie in dit blad. De Hervormde gemeente te O udeschild op Texel zal weldra 250 jaren hebben be staan. In November a.s. zal het gedachte- nisfeest gevierd en door den heer C. Nies- sink, godsdienstonderwijzer aldaar, een feestrede uitgesproken worden. Zaterdagmorgen is het Eng. stoom schip «Manhattan" met 494 personen aan boord te Vlissingen aangekomen. Onder dezo waren 125 spoorwegambtenaren, mee- rendeels gehuwd, niet hunne vrouwen en kinderen, benevens een aantal Hollanders, die uit de Transvaal verdreven zijn. Uit deze gemeente was slechts één persoon aan boord n. 1. de heer J. C. Verfaille. De N. Z. Afr. Sp. Maatschappij hield jl. Zaterdag te Amsterdam eene ver gadering van aandeelhouders. Met algemeene stemmen werd het vol gende besluit genomen »De algemeene vergadering besluit, op voorstel van den raad van commissarissen, om het dividend over het dienstjaar 1899 te bepalen op 11 ten honderd voor de aandeelen der overige seriën en het nog niet uitbetaalde gedeelte van het dividend betaalbaar te stellen op een nader, door de directie in overleg met den Raad van commissarissen te bepalen datum. Aangezien de statuten verbieden, dat andere zaken behandeld worden in eene gewone vergadering, werd de vergadering gesloten en daarna gelegenheid gegeven om inlichtingen te vragen. Door eenige aanwezige aandeelhouders werden inlichtingen gevraagd, welke door de directie en commissarissen werden ge geven. De vrees scheen by sommigen te bestaan dat de directie zich door politieke overwegingen zou laten leiden in de be handeling der zaken van de Maatschappij. Daartegenover werd de pertinente ver klaring gegeven, dat noch vroeger, noch nu de politiek invloed had op de behan deling van zaken der Maatschappij. Ter beurze vernemen wy nog dat door de Berliner Handelsgesellschaft" dequaes- tie ter sprake is gebracht van de betaling der waschtgelden aan de door de Engel schen uitgewezen beambten der maat schappij. Tot de betaling dezer gelden acht de directie zich echter verplicht doordat deze gelden gedeeltelijk salarissen vertegenwoor digen, welke nog aan de beambten moeten worden betaald, en voorts doordat de di rectie nog niet zeker weet of zij haar be ambten al defentief kan ontslaan, daar de omstandigheden het zouden kunnen mee brengen dat de lijn weer door de maat schappij in exploitatie werd genomen en de beambten dus weer in dienst zouden worden gesteld. De kosten van de betaling der wacht gelden bedragen naar men ons mededeelde f 60.000 per maand. Wat de coupons der geldleen ingen be treft, zyn de voor de October coupon benoodigde gelden aanwezig en wordt deze op tyd betaald. Ook de Dec. coupon zal op tyd worden betaald, hoewel de daar voor benoodigde gelden nog niet beschik baar zyn. Men schryft uit Vlissingen De reizigers, die met de «Manhattan" zyn aangekomen, klagen, evenals zy die met de vroegere schepen vervoerd zyu, over den slechten overtocht. Mij werd o.a. meegedeeld dat eenmaal een rat in de soep werd gevonden en nog een dag voor de aankomst werd plumpudding verstrekt waarin niet meer of minder dan een mui zennest werd gevonden, en zoo was alles naar verhouding. Droog, bijna niet te ver teeren brood met vet was de gewone kost en dat terwyl wel beter voedsel te ver krijgen was als men er maar peperduur voor betaalde. En niet alleen voor een goed maal waren buitengewone uitgaven noodig, ook voor drank. Op het laatst van de reis kostte een flesch whisky f 12 en een flesch bier f 2.40. Doch de ellende was reeds lang voor het vertrek begonnen. Zoo werden er uit Pretoria in een kolenwagen 54 personen vervoerd, blootgesteld aan regen en koude, en dan nog verstoken van het noodigste brood en drinken. Schande roepen de rei zigers over de Engelsche regeering, om menschen, die de onzijdigheid niet in het minst hebben geschonden, op zulk een wijze naar Holland te laten vervoeren. Versoheidenen zullen zich dan ook by baar beklagen. Het stoomschip «Braemar Castle", het laatste schip, hetwelk uit Zuid-Afrika verdreven personen naar Nederland zal terugbrengen, wordt heden of morgen te Vlissingen verwacht. Mevr. Reitz, echtgenoote van den staatssecretaris der Zuid-Afrik. Republiek, heeft zich metterwoon te Loosduinen ge vestigd. Luitenant Asselbergs. Omtrent den in Zuid-Afrika toevenden luitenant Asselbergs vernemen wij dat hy thans in zooverre hersteld is, dat hy ver moedelijk 20 Aug. jl. van Durban via Capetown uaar Southampton is vertrokken aan boord van de «Tautallon Castle". De luitenant zou dan binnen een paar we ken in het vaderland terug kunnen zyn. Inlichting gevraagd. Het «Dagblad van Z.-H." ontving een schrijven vau den beer G. Benckhuyzen te 's Gravenhage, waarbij deze zegt den tyd gekomen te achten, dat de Nederlandsche natie er toe overga, met klem opheldering aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te vragen over het lot van een gedeelte der Nederlandsche ambulance, in Zuid-Afrika door Lord Roberts gevangen genomen en naar Ceylon gezonden. Schry ver stelt deze vragen Hebben de leden dier ambulance de Conventie van Genève geschonden (wat hy in het laatste schrijven van dr. Koster te vergeefs heeft gezocht), in welk opzicht heeft deze schending plaats gehad Op welke gronden heeft de Engelsche Regeering deze daad durven doen Heeft de Minister van Buitenl. Zaken aan het Engelsche gouvernement met allen aandrang opheldering gevraagd omtrent deze z. i. willekeurige en vijandelijke daad Is dit niet geschied met allen ernst, dan is aan de eer der Nederlandsche natie te kort gedaan, en had dit wel plaats, dan behoort de Minister hieraan openbaarheid te geven en wel zoo spoedig mogelyk. Men meldt uit Rotterdam Veel sensatie heerschte in handelskrin gen wegens het bekend worden van de deconfiture van de firma H. J. Plant en Co. te Schiedam, welke ook te Rotterdam uitgestrekte terreinen voor den opslag vau hout bezit en gerekend werd tot de groot ste houtimporteurs van ons land. Deze zaak was eerst kort omgezet in een naaui- looze vennootschap. Het passief wordt op honderdduizenden berekend en vele per sonen moeten er volslagen door geruïneerd zyn. De directeur der vennootschap is voortvluchtig. Men verwacht vau deze catastrophe den val van een aantal bouw ondernemers. Werkliedenbeweging te Zaandam. Men schrijft uit Zaandam Sedert een paar dagen heersebt in de Westzijde, de hoofdstraat van onze stad, des avonds een ongewone drukte, veroor zaakt door een menigte arbeiders, die in optocht, voorzien van borden met opschrift ten, een «ovatie" brengen aan den heer A. Honig te Koog a/d. Zaan, aan wiens 8toom-oliefabriek «Het Hart", staande te Zaandam, sinds eenige weken een werk staking uitgebroken is. Een deel der werklieden (22) li ad 111 gestaakt, omdat bun was te verstaan ge geven, dat allen zouden worden ontslagen. De patroon was tot dit besluit gekomen omdat bij de fabriek wilde zuiveren van een verkeerden geestdie daarin heerschte. Deze staking, die aanvankelyk een kalm verloop had, heeft zich in de laatste da gen uitgebreid, doordien zich daarby nu ook sommige werklieden voegen, die aan een andere fabriek van den beer H. werk zaam zijn en die zicb verzetten tegen o- verplaatsiug naar de fabriek «Het Hart", om de plaats van de stakers te bezetten. Wel hebben Donderdag, toen aan de fabriek de mededeeling prijkte «hier kun nen olieslagers geplaatst worden", allen zich weder aangemeld, doch de patroon verklaarde zich tegen de indienstneming en bloc, er bij voegende, dat ieder die we der wilde werken dit hoofdelijk kon ver zoeken. Hiertoe konden evenwel de werklieden niet besluiten, zoodat zij voortgaan met hun agi tatie tegenover den patroon en de aan het werk gebleven kameraden. De betoogingen worden door de auto riteiten van Zaandam en Koog a/d Zaau niet verboden Yooral in laatstgenoemde plaats geven zij een buitengewone drukte. De groote toeloop van menschen maakt het door den nauwen straatweg moeilijk het verkeer open te houden, ofschoon de politie, versterkt door de tegenwoordig heid van den burgemeester, en ook de betoogers zelf alles in het werk stellen om de orde te handhaven. De Oorlog in Zuid-Afrika. Het Engelsche blad, de «Manchester Guardian", een orgaan, dat zich te midden van den wilden kringstorm van jingoïsme en imperialisme, sinds meer dan een jaar door Chamberlain en consorten over Enge land ontketend, aan zijn oude liberale tra dities heeft vastgehouden, zegt over de proclamatie van Roberts, waarbij Transvaal wordt geannexeerd, het volgende «De toekomst gaat zwanger van confis caties, van doodvonnissen, van brandstich tingen. Het staat vast, dat geen enkele Engelschman dergelijke gevolgen wenscht van de aquexatie, maar het is niet minder zeker, dat deze dingen gepaard zullen gaan met de vernietiging van een vry en dapper volk niet minder zeker dan dat de nacbt volgt op den dag. Een militair be stuur, dat wil in deze omstandigheid zeg gen de verbanning of de dood voor dege nen, die onder dit bestuur staan, liet misvormt de beste gevoelens van een volk tot misdaad, en is een aanprikkeling voor de laagste hartstochten. Ziedaar dan het regeeringsstelsel waartoe Engeland, zijn oude sympathieën voor de emancipatie van Griekenland en Italië vergetende, de Boeren der beide Republieken veroordeeltZiedaar het resultaat van den veldtocht, dien wij in Zuid-Afrika zyn begonnen voor de ver dediging van vrijheid en gelykheid der rassen Helaas, geen erger dooven dan zij, die niet hooren willen en daarom zal de stem van den «Manchester Guardian" zeker geen andere uitwerking hebben, dan die van een roepende in den woestijn9 De Kaapsche correspondent vau ditzelfde blad verklaart, dat generaal De Wet aan een zijner kennissen te Bloemfontein ver zekerd heeft te zullen vechten tot den dood. Zijn zoons stierven op het slachtveld, zyn vrouw bezweek vau verdriet, thans kent oom Chrisjan hier beneden slechts één ideaal meereen onverzoenlijke, onafge broken, verwoede guerilla tegen den ge- haten «rooinek". De «Indép. beige", of schoon vol bewondering voor De Wet'a zeldzaam kundige taktiek, voor de ha. '- nekkige verdediging van Botha en hfe. onwankelbaar vertrouwen van den hoog bejaarden president Krüger, betreurt den voortgezetten tegenstand der Boeren, wjjl deze slechts er toe kan bijdragen om bet juk van den Brit des te langer en te zwaarder op hen te doen drukken. «Dit diende bet kleine volk te vermijden. Uet moest trachten zich te behoeden tegen een algeheele v -matiging en uitroeiing, opdat de kiuderei van hen, die thans gevallen zyn voor d. onafhankelijkheid van hun vaderland, later den strijd kunnen hervat ten, later, wanneer heel Zuid-Afrika zal opstaan tegen de Britsche tyrannie." De geschiedenis van eiken dag k~.„, dat de Boeren-zelren er geheel anders over denken. De schadevergoeding, welke Engeland betalen zal voor het in beslag nemen vau eenige Duitsche schepen, is bepaald door een scheidsgerecht, bestaande uit E. Woer- rnann, van de Duitsche Oost-Afrikaansche Lijn dr. A. Sieveling, van Hamburgsir Walter Murton, der Engelsche Board of Trade J. G. Smith, griffier der admira- liteitsafdeeling van bet Engelsche hoog gerechtshof, en Henderson, voorzitter der Anchor-lyn. Voor de aanhouding der «Bundesrath", «General" en «Herzog" krygt de D. O. A. L 20,000 p. st. en nog 5000 p. st. voor de factors per schip. De eigenaar van de bark «Hans Wag- ner" krygt 4437 en die van de «Marie" 126 p. st De scheidsrechten waren in do bepaling van al die sommen eenstemmig. Theron gesneuveld? LONDEN, 8 Sept. Roberts seinde in een telegram uit Belfast van 6 dezer: De vijand gaat voort met pogingen om treinen te laten derailleeren en de spoorwe gen te vernielen, maar alle gevallen van dien aard worden direct gestraft. Hildyard heeft Wakkerstroom bezet. Generaal Hart rapporteert, dat na een gevecht bij Krugersdorp, vier Ijjken van Boeren op het gevechtsterrein werden ach tergelaten, waarvan er een vermoed wordt, kapitein Theron te zyn men maakte dit op uit papieren, die in zyn bezit werden gevonden. KAAPSTAD, 9 Sept. Generaal Buiier trok hedenmorgen den Mauchsberg over, die ongeveer 16 K.M. ten oosten van Lij den burg ligt. Hy was weer slaugs met den vijand, zyn geschutvuur werd te Lydenburg gehoord. Lord Methuen trekt vau Mafeking naar Lichtenburg en ontmoet slechts weinig tegenstand. FEUILLETON. «€>00- Hy voerde haar zachtjes naar een stoel en knielde voor haar neder, zyn gloeiend voor hoofd in hare handen drukkend. Zou hy hare natunrlyke smart om het verlies van de edele beschermster, van de moederlyke vriendin en de offervaardige landvorstin vermeerderen en er een nienwe aan toevoegen? Tot dien avond was hy haar verloofde, doch dan be hoorde hy een andere behoorde hy wer- kelyk aan de dochter van den woekeraar Zyn naam alleen zyn trouw bleef haar, zyn bruid, der lang geliefde. Zijn naam was de koopprys voor Leo's eer maar waarlijk, de prys was hoog. Koop tegen koop prijs tegen prys. In bittere zelfironie begon hy te lachen, zóó wild en smurtclyk klagend, dat Eugènie hem bezorgd in de oogen keek, die hy thans met een kloek besluit ophief. Engenie, zul je het kunnen dragon, wat ik je zeggen moet veel is hot niet, maar het is ons gansche levensgeluk." „Heden niet, nu niet," smeekte zy, ontsteld door den wanhopigon trek, die or om zijn lippen gleed. „Ik mag niet dralen, thans, ja oogenblik- kelyk moot het gezegd wordon, de tijd vliedt, en ik heb geen minuut te verliezen. Maar of je het op die wyze begrypen kunt, als ik het bedoel of je het ideale van onze toekom stige verhouding begrypt...' »Om 's hemels wil, wat zog je daar. Egon, bent krank, je hebt de koorts. Wat is er gebeurd In werkolyke beklemdheid des harten boog zij zich voorover en omstrengelde haren verloofde met beide armen. .Stol je gerust, myn verstand is helder, een wonder zou hot overigens niet zyn, wan neer het sinds gisteren wat geleden had. Doch laat mij thans uitspreken, wil je mij opmerk zaam aanhooren „Maak het kort, geliefde, wanneer ik lyden moet.' Graaf Egon knikte. .Leo is weg, sinds gisteren. Je weet, wat wy steeds gevreesd hebben, het is geschied." •Heeft hij schalden vroeg Eugeoie schier ademloos. •Ja, hy is in handen van den woekeraar gevallen." .Hy is gevlucht myn God, welk een schandaal.' Zy sloeg do handen voor het gezicht, dat in de laatste vyf jaar niets van zijn schoonheid en frischheid had verloren. „Zou de schande werkelijk zoo groot zyn?' vroeg Egon onwillekeurig. .Kun je dat nog vragen? De schande is onverdragelyk." •Zoo." Egon Hallwey rees uit zyn knielende houding op. .Welnu, ik ben Loo's borg." Jjj. Hoe moet ik dat begrypen Kun jy dan die schuld betalen .Niet op de gewone wyze de woekeraar heeft mij echter een uitweg gelaten.' .En die is och ik bid je, spreek toch." .Ik trouw zyn dochter." Een doordringendo kreet kwam er over de lippen der hofdame, doch niet de schrik maar wel de toorn had hem uitgestooten. Deze straalde uit haar gryze oogen en deed hare neusvleugels trillen. „En Leo,* vroeg zij. .Hij is naar Amerika gegaan.» Hy is een lafaard," stiet zy nit. .De kogel de eer. Ab. Hy is een zwakkeling." „Eugenie, het grieft my om je zoo te hoo ren spreken. Behoort er voor Leo, in plaats van den verwerpelyken zelfmoord, niet een veel grooteren moed toe, om met zijne levens gewoonten te breken en in onbekende, ja, onzekere omstandigheden te gaan, tot welke niets in zyne opvoeding hem heeft voorbe reid „Door jou gedwongen,' hoonde het schoone meisje buiten zichzelve van woede. „Ik loochen niet, dat ik in dit opzicht myn invloed deed gelden, maar het is toch een schoone opvatting, die Leo deed toegeven hy redde zyn ziel od, naar ik hoop, ook zyn zcdelyk leven. Het is een harde proefsteen, maar zoo God wil, keert hy gezonder dan ooit terug. Ik zal er voor zorgen om hem het ,Ha zoo, en jy hebt de voorwaarde, die Leo gesteld was om zich te redden, voor je zeiven aangenomen," hoor e Eugenie al knar setandend voort. Waar was de welluidendheid dezer zoete stem gebleven, waarheen de engelachtige zachtheid der groote oogen geweken Het hoofd van den jongen kapitein zonk op diens borst neor. Leo zou het niet gekund hebben, hij ware ondergegaan in het slijk het lot was te zwaar voor hem." .Maar jy, jy, die my trouw beloofd hebt, o, jegens mij heb jo geen beloften te honden, nietwaar .Juist daarom ben ik hier. Zie, ik heb geweten, dat bet een zwaron stryd zou geven, doch ik heb gemeend, dat je even als ik aan het ongeluk do voorkeur zoudt geven boven do schande.' Leo's plicht ware het geweest, zijn fout weder goed te maken, hy had moeten boeten, niet wij, die niets misdreven hebben, dan dat wij elkander liefgehad hebben. En is het soms geen schande om de dochter van den woeke raar hu - als zyn vrouw zyn woning binnen te voeren. Ik vind geen woorden om don afschuw te schilderen, die zich by deze gedaohte van my meester maakt. Egon, Egon, laat het onweer maar komen en inslaan, wy beiden redden ons." „En myn broeder zon als een vogelvrij verklaarde het land moeten mijden on onze moeder dan Zij zon het laatste, wat zij bezat, opofferen om die schold te delgen nee». Eugenie, je kent het eergevoel der Hallwey's nog niet." .By wien zou ik het bewondercD, by Leo soms, die don kogel vreest, welke aan zyn ellendig bestaan een einde zou maken. Leo. die do zorg maar liever op zyn broeder laadt Ha, ik zou van schando door den grond kun nen zinken, moet ik jou eergevoel soms bewonderen, dio mij, je verliefde bruid, in don steek wilt laton, om je hof te maken aan de rjjke dochter van Kemper." Eugenie,' riep Hallwey met opvlummondo oogen, „ik wil jc woorden alleen toeschrijven aan de smart, die jo beheerscht. Je behoort thans niet zwak te zyn. Zelfs wanneer Kem per van zyn verlangen afstand zou willen doen, zou ik thans toch niet tot een huwelijk met je overgaan nimmer, niet voordat de laatste pfenning betaald is. Het geld is eerlyk geleend en moet ook eerlyk teruggegevon worden. Voortaan zal er strenge spaarzaam heid op Ilallwey heerschen. Jou echter voor de zorgon des levens to vry waren, dit zal myn voornaamste stroven zyn. Wil jo by myn moeder komen inwonen „Of ik wil? En gij dun, Egon?' Ik Een diepe zucht ontsnapte aan Egon's borst. .God kan licht een verandering doen plaats vinden. Hy is niet meedoogenloos. Wel licht, dat Hy my spoedig van uit het iuk redt, Hy kent toch immers de maat, tot hoever wy, menschen, bet dragen kunnen." .Ga in vrede, Egon, ik wil je lot niet nog zwaarder maken door verwyten en klachten. Ga en verzuim niets ter redding van jo familie- eer ik help je dragen en kampen, ik ben thans sterk in het bezit van jo liefde.' Een harde strijd teekende zich in de schoone trekken van den graaf af. Met grooto schre den liep hy de kamer op en neer en bleef eindelijk voor de joDge hofdame staan. .Eugenie, je geoft my dus myn vryheid?* vroeg hy met een onbeschryfelyke droefheid in de stem en bijna onhoorbaar zacht. De eer gaat boven alles, ja, ik geef je je vrijheid." Eugenie was opgestaan, de oude helden geest harer voorvaderen scheen over haar neergedaald, om voor een oogenblik allo zwakko on zelfzuchtige gevoelens harer ziel lo verdringen. Ik dank je," zeido Egon Hallwey, kuste de klein», blanke hand, die zijn verlovingsring droeg on schreed naar do dour. ,Ik wil my naar myn moeder spoeden, nog weet zy niots. Niet waar. Eugenie, ik zie jo spoedig by haar en je blyft haar troost en haar steun ik zal vaak thuis komen om my to troosten in uw beider aanblik en friasche hoop to putton op eon betere toekomst.' .Ja, ik Egon, Egon,* riep zy in waan zinnigen angst hem omstrengeleud. .En je liefde." Tranen verstikten hare stem, wild snikkend hing zy aan zyn hals. .Myn liefde behoort jou, z(j behoort jou voor immer.» Smartelyk bewogen streelde hy het blonde haar van het schoone meisje, om welks bezit honderden hem benyd hadden. .Maar wat zal de dochter van den wocko- raar voor je zyn vroeg zy in de grootste spanning. .Een voorwerp voortduronden afschuw voor myn oogen ven onbcschrijfelyko fol tering wijl ik daarby aan jou zal donken.' ZEVENDE HOOFDSTUK. In de geopende vensters van het gryze huis in P., die op de plaats uitzagen, zaten een menigte musschen en pikten de broodkruimels van de vensterbank, dio een kleine, lichtbruin getinte meisjeshand heimelijk om den hoek wierp. De zon straalde helder door den kou den wintermorgen en bracht een goudon weer schijn op de dikke, zwartbruine haarvlecht, die zich achter deD vcnstervleugol heen en weer bewoog en eindclyk kwam een smal, brnin gezichtje te voorschijn loeren en een paar zwarte, schitterende oogen blikten lachend over do vroolijk piopende vogelenschaar heen. Verschrikt vloog deze echter plotseling weg. Do slanke meisjesgestalte, dio zoolang op den grond gehurkt had, sprong op en keek do vluchtelingen na, dio op het dak van het achterhuis neergestreken waren. „Schuwe, schuwe vogeltjes, die je bent, het was eon roofvogel, doch hy wilde jelui niots doen/ sprak zy met een welluidend weeke stem on strekte verlangend do armen nit. En goljjk zy daar stond, do jeugdige, slanke gestalte mot de kroezige haarmassa en do duizenden krullotjes boven de onvcrgelyk schoone oogen, kon men de dochter van deu woekeraar ge rust oen van die Oostersche schoonheden noemen, dio met haar tcedcro ledematen on hare gracieuse bewegingen het oog van den toeschouwer in verrukking brengen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1