KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wleringen.. EGON's VROUW. No. 2879 Woensdag 19 September 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telofoonn0. 69. Uit het Buitenland. Het was op het vernemen van het bericht, dat de heer Kruger, met het plan om naar Europa te vertrekken, te Lorenijo-Marquez is aangekomen, wel te verwachten, dat de dagbladen dezo belangrijke tijding niet onbe sproken zouden laten. En vreemd is het zeker niet, dat de Engelache pers, over het alge- gemeen zoo vijandig jegens de Afrikaners ge zind bitter scherpe en schampere opmetkingen maakt over, zooals zjj het gelieft te noemen, de «vlucht» van den ex-president der Trans- vaalscho Republiek. De Times», onder die dagbladen op verre na niet het venijnigste, laat zich over de bedoelde gebeurtenis vol- genderwijze uit: ,De man, die gedurende zoovele jaren een bfjna despotisch' bewind over Transvaal gevoerd heeft zocht een schuil plaats tegen de wapenen van de mogendheid, die hij durfde tarten, en vluchtte op Portu- geesch grondgebied. Het moet een bitter oogen- blik zyn geweest voor een ex-president, toen hy de grenzen overging en het land verliet, waar hy zonder verlof van Engeland nimmer zal terugkeeren. Vele jaren lang was hij de ziel van de anti-Britsche samenzwering in Zuid-Afrika. Met een hardnekkigheid en een kloek maar bekrompen inzioht in de zaken, heeft hy steeds gewerkt voor de verwezen lijking van het denkbeeld het verdry ven der En gelachen uit Zuid-Afrika, en het vestigen eener Zuid-Afrikaansche republiek, onder Hol- landsche suprimatie, op de ruïnen van En- gelsche koloniën. Daaraan heeft hy i»l zijn geestkracht gewyd. Hy heeft gemanoeuvreerd, geïntrigeerd en gestreden. Meer dan een poli ticus uit de koloniën, en misschien zelfs meer dan een Europeesch staatsman, zal, met een zucht van verlichting, vernomen hebben, dat Kruger er in geslaagd ïb, zjjne archieven over de grenzen te brengen. Ongetwijfeld bevinden zich daarin geheimen, die velen van '8 mans vroegere correspondenten liever niet in Engeland's han den zonden zien.' Op die wjjze gaat het blad voort, doch andere Engelsche dagbladen maken het veel erger, en putten zich uit, om de verwachting uittespreken, dat de oorlog nu wèl ten einde is gekomen. De vorige week eindigde met hot ontvangen van het bericht uit LorenQO-Marquez, dat President Kruger aldaar wordt gevangen ge houden door den Portngeeschen gouverneur dier stad. Afgestapt bjj zjjne aankomst aldaar ten huize van den heer Pott, consul van Trans vaal en Vrijstaat, ontving hij weldra een bezoek van den gouverneur, die van zjjne regeering de opdracht had ontvangen, voor den President zorg te dragen en hem te beschermen. Dit stond in verband met Kruier'h voornemen, om naar Europa te vertrekken. Sedert is echter door den Engelschen consul lo LjrenQo-Mar- quez bezwaar geopperd tegen Kruger's verbljjf aldaar, met het bljjkbaar doel, om van uit dat onzjjdig gebied de Transvaalsche aangelegen heden te beBturen. Hiertegen werd verzet in gebracht, en hot gevolg is geweest, dat de heer Kruger naar het paleis van den gouverneur is overgebracht, en dat hy afgezonderd wordt gehouden van de Transvalere, die daar gekomen waren, om hem te bezoeken. Dit belet echter niet, dat de heer Kruger, zoodra de gelegenheid daartoe bestaat, naar Europa kan vertrekken. Lord Roberts, do man van de veelvuldige proclamaties, heeft, naar aanleiding van Pre sident Kruger's .vlucht", opnieuw zulk een publiek stuk uitgevaardigd, waarin hy de bur gers van Transvaal vermaant en bedreigt op ernstige wjjze. Hy verzekert daarin, geeno middelen onbeproefd te zullen laten, om mot den sterken arm den guerilla-oorlog te doen eindigen, en stelt de burgers verantwoordelijk voor de gevolgen van verder verzet. Omtrent de Chiceeeche verwikkelingen xjjn dezer dagen de onderhandelingen aangevangen tusschen Prins Tsjing, als gevolmachtigde der Chineeache regeering, en de gezanten dor mo gendheden. Eerlang zal men dus berichten omtrent den uitslag dier beraadslagingen te gemoet kunnen zien. Men meent te weten, dat o.a. door Rusland wordt geëischt: gevangen neming van Prins Toean, den aartsvijand der vreemdelingen en do uitsluiting der Keizerin weduwe van allen invloed op de regeering. Inmiddels zal het zeker vooreerst niet ontbreken aan de noodige geruchten omtrent den afloop der onderhandelingen, die stellig wel inge wikkeld zullen zijn. De oorlog, die door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika op de Philippynsche eilan den in het oosten van Azië wordt gevoerd, toont in hoofdtrekken zeer groote overeen komst met den strjjd van Engelond in Zuifl- Afrika. 't Zou wel wensoheljjk zjjn, dat dit door de Engelsche regeering eens rijpelijk werd overwogen. De jongste berichten van de genoemde eilanden toonen aan, dat do oorlog, die nu reeds twee jaren heeft geduurd, aan 4000 Amerikaansche soldaten het leven heeft gekost, en dat voor het vervolg een bezettingsleger van niet minder dan 65.000 man bepaald noodzakeljjk wordt geacht. Op het oogenblik zijn de Amerikanen minder ver dan in den aanvang, en kunnen zij zich slechts meester achten van Manilla en het aangren zende gebied dier stad. Het geheele overigo deel bevindt zich in de macht der Philipino's, waar zjj onafgebroken hun guerilla-oorlog voeren, en zich tot zelfs enkele mjjlen van de hoofdstad wagen. Behalve de hoofdstad, houden de Amerikanen weliswaar nog enkele kustplaatsen bezet, doch nergenB zjjn hunne voorposten veilig, en bijna dageljjks moet er gevochten worden. Een eigenljjk Philippjjnsch leger is er niet meer; er zjjn slechts benden, die zich in het binnenland verborgen houden, om, als de kans schoon is, afzonderlijke Ameri kaansche troepen-afdeelingen te overvallen, zich daarna te verstrooien, om zich later weêr met hetzelfde doel te verzamelen. Het mee- rendeel van de invloedrijke en wèlgestelde bevolking der Philippjjnen staat da&rbjj in gemeenschap mot do opstandelingen. Het be kende opperhoofd der inboorlingen Aguinaldo is in al zijne bewegingen volkomen vrij. De Amerikaansche soldaten lijden daar de grootste ontberingen, en hebben veel last van tropische koortsen. Allen, die met don toe stand daar van nabjj bekend zjjn, achten de verovering dor Philippjjnen zoo goed als on mogelijk, en beweren, dat 500.000 soldaten gedurende vele jaren noodig zouden zjjn, om den opstand op afdoende wyze te onderdruk ken. En als men bjj dit alles bedenkt, dat de Amerikanen daar zjjn gekomen als bevrij ders van het Spaansche juk, dan moet men er wel toekomen, om den toestand heel en al hopeloos te noemen. NiËiiwsTunMmv. HELDER, 18 September 1900. Staten-Generaal. De zitting 1899/1900 van de beide Ka mers der Staten-Generaal is jl. Zaterdag namiddag door den Minister van Binnenl. Zaken, daartoe door H. M. de Koningin gemachtigd, op de gebruikelijke, plechtige wijze gesloten. In de door den Minister gehouden sluitingsrede werden de wets ontwerpen opgesomd, die in dit zittingjaar door de Kamers zyn behandeld en aange nomen, en werd, namens H. M., dank be tuigd voor de betoonde medewerking aan deu wetgevenden arbeid. Heden zou het nieuwe zittingjaar door H. M. met iu acht neming van het gewone ceremonieel worden geopend. Tweede Kamer. Door den minister van marine is een wetsontwerp ingediend, strekkende om het tijdvak, gedurende hetwelk het pantserdek- schip Friesland" aan den dienst in Ned. Indië is onttrokken voor eene zending naar Zuid-Afrika, aangevangen 24 October 1899, voor de bemanning van dezen bodem, ten opzichte van aanspraak op pensioen, gelyk te stellen met diensttijd bij de zeemacht in 'a Rijks overzeesche bezittingen. In de toelichting tot dit wetsontwerp wijst de Minister er op, dat de Friesland" tijdelijk aan de scheepsmacht in Neder landsch-Indië onttrokken en op 24 October 1899 van Batavia naar Zuid-Afrika gedi rigeerd is, alwaar deze bodem onafgebroken gestationneerd is gebleven tot 23 Aug.jl. Voor de bemanning van dit pantserdek- schip, die allen, naar beurtorde, voor een tijdvak van 3 achtereenvolgende jaren voor den dienst in Oost-Indië werden aange wezen, zou aan den genomen maatregel het zeer belangrijk nadeel verbonden zyn dat de tijd van afwezigheid uit de Over zeesche bezittingen voor eventueele aan spraken op pensioen niet dubbel zou tel len en tevens dat voor den tjjd, buiten de keerkringen verbleven, niet de verhooging van pensioen kan worden toegekend, be doeld by de artt. 19 en 44 bis der gewij zigde wet van 28 Augustus 1851, tot re geling van de militaire pensioenen by de zeemacht. Stuurlieden examens. De commissie tot examineeren van stuur lieden ter koopvaardij hield van 11 tot 16 September zitting te Amsterdam. Geëxa mineerd werden 18 candidatcn. De volgende diploma's werden uitge reikt Groote zeilvaart A, tweede stuurman aan de heeren A. E. Gomm, H. P. de Jonge, J. Spaanderman, J. W. H. Zim- mermanderde stuurman aan de heeren H. de Kok, L. Bakker J. Smit. Groote stoomvaart A, eerste stuurman aan de heeren H. Smit, H. Wegener tweede stuurman aan de heeren H. J. Harms, Th. W. Smitderde stuurman aan den heer A. E. Gomm. Uit LJmuiden schryft men van 13 dezer De stoomtrawler »Minna" is gisteren op zee gezonken. Dit is de tweede stoomtrawler van de IJmuider vloot, welke vergaan is. De »Gre- ta" bleef met man en muis in de sneeuw stormen van dezen winter; de Minna'" heeft zich vermoedelijk lek gestooten op een wrak. Het volk kon zich gelukkig redden. Het merkwaardige van het geval is, dat beide booten van eenzelfde Duitsche reederij gehuurd waren door den heer Planteydt, alhier. Behalve de gewone verzekering, door de reederij in Geestemunde, had ook de huurder eene assurantie op de booten ge sloten. Eigenaardig is het, dat in de laatste jaren geen enkele van de meestal zeer oude Engelsche kotters van hier vergaan is en daarentegen eenige groote sloepen en twee ijzeren stoomtrawlers wèl. De kotters heb ben dus hun naam als goede zeeschepen wel gehandhaafd. De Visschershaven te IJmuiden heeft nu ook electrische verlichting gekregen. Van de bestaande lantaarnpalen zyn de petroleumlampen afgenomen en vervangen door gloeilichten. Daarenboven zyn er nog 16 booglampen rondom de haven aange bracht, zoodat deze nu uitstekend verlicht is. De nieuwe Rijksvischhal beeft 14 boog lampen gekregen, zoodat ook daar geen gebrek aan licht zal zyn. De kindermoord te Tilburg. Onder de getuigen, die den avond van de ontdekking der afgrijselijke gebeurtenis, gehoord zijn een verhoor, wat tot bij vier uur in den ochtend duurde moet een persoon geweest zijn, die den schilder Mutsaers zelf belangrijke dingen heeft hoo- ren zeggen, ten overstaan van eenige vrou wen. 't Was 's namiddags even vijf uur en er was nog niets bekeud van eenige ontdek king. De schilder Mutsaers zeide toen reeds dus twee uur vóór de ontdekking van het lykje op de gewelven der kerk: 'tls toch verschrikkelijk. De kleeren van het arme kind zyn gevonden in de verwarmingsbui zen van de kerk. En waar 't kind is, weet ik ook wel. Dat ligt boven op de >holsbal- ken". Dit zou dus een zeer bezwarende getui genis voor den schilder zyn. Dat de schilder dit om vyf uur en niet later tegen de vrouwen gezegd zou hebben, is niet te loochenen. Want om zyn getuige nis, ten aanzien van het uur, waarop dit gesprek plaats had, nog meer aannemelijk te maken, voegde de ooggetuige er aan toe: ik ben door te blijven pvat en nog iet wat te laat gekomen bij de oef-ningen van den kruisweg bij de paters Capucynen. De ze oefeningen nu beginnen ten vyf ure. Deerniswaardig moet de toestand zyn, waarin de vrouw van den koster Isterdaal verkeert. Den avond van het eerste verhoor, had het mensch met een 14-jarige dochter, uren lang moeten wachten alvorens verhoord te worden. Eerst Yan niets bewust, was het haar allengskens duidelyk geworden, waarvan haar echtgenoot verdacht werd. Stom van smart, deed zjj niets dan her halen, dat zij haar man onmogelyk tot zoo eeu onmenschelijke daad in staat achtte. Dat kon niet, dat kon niet, herhaalde zij telkens. Hoe kon men hem toch verden ken V Ooggetuigen hebben deze arme vrouw, gebroken en verplet van smart, de trap zien afstrompelen, toen omstreeks twee uur iu den nacht haar verhoor was af- t Vrijdagmorgen is tusschen Vlaardin- gen en Maassluis op den spoorweg het lijk gevonden van L. Van Bergen, kaste lein te Maassluis. Het hoofd was geheel afgereden. Vermoedelijk is deu ongeluk kige door den sneltrein naar Hoek-van- Hollaud overreden. Gestikt op de sportkar! Twee jonge kinderen tePurmerend had den een sportkarretje in het plantsoen neergezet, waarin zich een kindje van een jaar bevond van den werkman A. Oudejans. Daarop gingen ze niet ver vandaar spelen. Inmiddels was 't kind van 't zitbankje af geschoven, waardoor de strak gespannen riem, die om 't lijf zat, den hals bereikte, zoodat het moest stikken. De zoo spoe dig mogelyk ontboden gemeente-geneesheer, dr. A. Bakels. trachtte gedurende drie kwartier de levensgeesten op te wekken, doch mocht er niet in slagen. Uit Galveston komen steeds erger berichten. Men heeft, naar het heet, reeds bjj na tienduizend slacht offers geteld, en dat getal groeit nog aan, omdat nog veel ljjken onder de puinhoopen bedolven zyn. De lykeulucht is zoo erg, dat groote brandstapels opgericht zyn, waarop honderden lichamen, dooreengewor- pen, verbrand worden, grootendeels zonder herkend te zyn. De correspondent van de Daily Tele- graph", te New-York, dïe naar Galveston gereisd is, hangt een gruwelijk tafereel op van het schrikbewind, dat daar geheerscht heeft, nadat de elementen hun verwoestend werk hadden verricht. Er vormden zich benden van blanken, ook vrouwen, en van halfdronken negers, die de bouwvallen door zochten, de lijken beroofden en afmaakten wie nog tegenstand bood. De aanzienlijkste burgers kwamen toen bjjeen en benoemden een veiligheidscommissie van drie leden, waarin de burgemeester en de hoofdcom missaris van politie zitting namen, en die den staat van beleg afkondigde en veel burgers als vrjjwillige rustbewaarders aan stelde en wapende. Deze laatste schoten veel plunderaars o. a. een 90-tal negers dood, maar de ergerljjke tooneelen duren voortgewapende negers omsingelden het $t. Mary-gasthuis, waar houderden revolverschoten gewisseld werden, zoodat alweer tal van negers wer den gedood. Eiken avond herhalen zich die tooneelen, het is feitelijk een burger oorlog op straat wordt telkens gevochten. De correspondent van de Daily Telegraph" zegt, dat alleen te Galveston 15000 uien- schen zonder dak zijn de stad is grooten deels weggevaagd, de havenwjjk althans alle gebouwen op de kade, de prachtige havenhoofden, door Huntington aangelegd, en het station van de Zuid-Pacific zyuwer- nield. De spoorweg is over een lengte van 50 KM. verwoest. De staat van beleg is te Galveston afge kondigd, en van overheidswege zyn prjjzeu vastgesteld voor eetwaren, waaraan nog groot gebrek is. Vereenvoudigde voeding. De pogingen, die in den laatsen tijd door de scheikundigen worden aangewend om het voedingsvraagstuk zoo eenvoudig mogelyk op te lossen, worden tegenwoordig veel besproken. Het is bekend (of misschien ook niet), dat de hedendaagsche chemie voorgeeft, uit de voedingsstoffen de uitsluitend aanzettende bestanddeelen te kunnen extraheeren, in dier voege, dat het voldoende zal zyn eenige pastilles in te slikken om ontbeten of'ge middagmaald te hebben. Een kop choco lade wordt vervangen door een balletje, ter grootte van een speldeknop, een biefstuk door een tablette, die de doorsnede en de zwaarte van een kwartje heelt en als meu twee kippeneieren wil nuttigen, kan men volstaan met een linze uit te zuigen. De wyze van zich te voeden zul ten zeerste op prjjs worden gesteld door lieden, die behept zjjn met een slechte maag, of die het ongeluk hebben binnen de muren van een belegerde stad te zjjn opgesloten maar ougetwyfeld zouden anderen weer vinden, dat, wanneer die voedingsrevolutie uitbarstte, zij aan het menschelyk leven veel van ziju aantrekkelijkheid zou ontnemen. Welk een prettige wjjze van eten zou het zyn, wanneer die slimme chemisi hun beoogd doel bereiken. Men zal, in den vorm van pillen, stikstof en koolstof, de grond stoffen, waaruit hoofdzakelijk rundvleesch bestaat, bjj zich dragen, en die balletjes eet men op, als men naar zyn werk gaat. Welk een ideale methode, om den etens tijd in te krimpen, teneinde meer tjjd over te houden om te werken. De grootste wjjsgeeren hebben steeds nagedacht over het vraagstuk wat is het levensdoel van den mensch. Wanneer men die vraag uitpluist, komt men tot een oplossing, die bjj uitstek be stemd schynt om sentimenteele geesten van schrik te doen verstjjven, maar die er des niettegenstaande niet minder waarheid om bevat. Een goedkoope rattenval. Men neemt een vat of ton, tamelijk hoog, en plaatse op den bodem een steen op zyn kantdaarna giete men zooveel water in de ton, dat dit ongeveer gelijk staat met den bovenkant van den steen. Is dit geschied, dan binde men over de ton een stuk katoen of stevig stuk papier en legge een plank in schuine richting van den bovenkant der ton naar den grond, opdat de ratten gemakkelijk boven kunnen komen. Op dat papier legge men eenige stukjes gebakken spek. Bemerkt men uu 's morgens, dat de ratten van het spek hebben gegeten of wel alles hebben opge maakt, dan herhale meu dit een paar nachten, opdat zjj zich veilig weten op het papier, daarna snijdt men een kruis door het papier en binde hut spek met een draad vast. De eerste rat, die er nu op komt valt in de ton, en ook weldra de tweede. Elk der ratten tracht nu uit het water en op den steen te komen om zjjn leven te rekken en dit heeft tengevolge, dat er verscheiden ratten volgen, omdat de ratten op de ton komen toeloopen op het gekibbel en gevecht van de andere ratten. Een Duitsch blad, waaraan dit bericht is ontleend, verzekert, dat men op eeu graanzolder in één nacht en in één ton op die wjjze 50 ratten heeft gevangen in eeu dergelyke goedkoope val. Eenmaal in het water zijnde, kunnen zij onmogelyk weer uit de ton komen en moeten dus verdrinken Heldersche Moppen. Ook een passagier. Een leeljjko eigenaardigheid der Engol- sclien is, dat zo met Kerstmis nog al diep in het glaasje kjjken. Punsch geeft daarop een vermakelijke plaat. Koetsier (het portier geopend, tot een heer in zjjn rjjtuig, die uit dineeren geweest is) Wjj zjjn er, mjjnheer! Mjjnhecr, u is er! Hier is uw huis. Stap er maar uit, maar wees voorzichtig, hier is de tree.... Heer: Jawel, dat is in onle, „maar w zjjn mjjn voeten?... Nederig. Polilie-oommiasaris.Dus je hebt dien rijksdaalder gevonden? Waarom heb je hem dan niet dadeljjk op mjjn bureau gebracht? Bedelaar: .Zoudt u denken, dat ik mot mjjn eerljjkheid loop te geuren De Oorlog in Zuid-Afrika. Kruger naar Europa. WEENEN, 15 Sept. Het »Neue Wie ner Abendblatt" heeft een telegram uit Triest, waarin gemeld wordt, dat op de Oo8tenrijksche boot »Styria Lloyd", die binnenkort Lorenfo Marqués zal aandoen op de terugreis naar Europa plaatsen ziju besproken voor president Kruger en ge volg. De strijd in het Lijdenburgsche. LONDEN, 15 Sept. De »Staudard" ont ving uit Machadodorp een telegram van 13 dezer meldende dat French te Barber- ton is aangekomen en daar 3000 vrouwen en kinderen vond, die uit Pretoria en Jobannesburg gevlucht zjjn. De Boereu maakten tusschen Helvètia en Schoemansdrift een wagen van de te- legraafafdeeling buit, waarin zich Buller's correspondentie en mails bevonden. KAAPSTAD, 15 Sept. Generaal French heeft Barbcrton bezethy maakte er liet rollend materiaal der N. Z. A. S. M. en 43 locomotieven buit, benevens Mauser geweren, «munitie, vee en voor drie we ken levensmiddelen. Ook maakte hy 100 gevangenen. De strijd wordt voortgezet. LONDEN, 15 Sept. De correspondent van de Daily Telegraph" te Loren90 Marquez meldt, dat president Kruger van de woning van consul Pott gegaan is naar het paleis van den Portugeesche gouver neur-generaal, waar hjj, op verzoek van den Engelschen consul klaarbljjkelyk als gevangene wordt gehouden. Niemand krijgt vergunning hem te sprekenzelfs aan Schalk Burger werd de toegang geweigerd. De meeste Transvaalsche ambtenaren ver lieten Loren90 Marquez, om naar Trans vaal terug te keereu. Consul Pott kreeg bericht, dat de Regee ring te Lissabon de Republieken beschouwt als behoorende tot het Engelsche grondge bied en daarom Consul Pott niet langer als baren vertegenwoordiger kan bescbou- Terwijl de >Temps", de »Debate" en andere Frauscbe bladen betoogen, dat een bezoek van president Kruger aan de Euro- peesche hoven vruchteloos zou zjjo »het scherpste oog zou in Europa geen mogend heid kunnen bespeuren, die er aan denken zou, den eersten stap te doen om in extre- rnis tusscheubeide te komen", sehrjjtt de »Temps" zegt de »Matin" te kunnen verzekeren, dat president Kruger zjjn be zoek reeds by verscheiden hoofden van Europeeeche Staten heeft aangekondigd. »De vruag, met welke eerbewyzen de eerwaardigeu President der Zuid-Afrikaan sche Republiek zal worden ontvangen, behoeft zelfs niet gesteld te worden, zegt de »Matin". Men zal hem ontvangen als het hoofd van een Staat Nooit zal een beschaafde natie aannemen, dat staten met een pennestreek van hun souvereini- teit vervallen verklaard kunnen worden. En dus bljjven de presidenten Kruger en Steyn de hoogeljjk geachte en bewonderde ver tegenwoordigers van twee souvereine natiën, die geen afstand hebbeu gedaan van bun onafhankelijkheid. President Kruger zal overal ontvangen worden met den eerbied die toekomt aan zyn waardigheid, met de sympathie, die zyn ongeluk, en de bewon dering, die aan zjjn heldhaftigheid verschul digd is. >De beleedigingen van de Engelsche pers verboogen den glans van zyn persoon lijkheid en maken die te meer onaantast baar." LONDEN, 15 September. Uit Louren^o Marqués wordt geseind Burgers, die gisteravond hier zyn geko men, zeggen dat de Boeren te Nelspruit het onder elkaar oneens zyn en zich aan plundering en brandstichting overgeven FEUILLETON. 16) Wegens toenemende ziekcljjkheid kon de moeder zich weinig meer met hot kind be moeien, Lindis bleef daarom dan ook urenlang aan zich zeiven overgelaten en richtte de groote donkere kjjkers op het verguldsel van het bedje of op de krullen van het behangsel. Daar de ledomaten sterker geworden waren en hare woning niet meer in het nauwe bedje bestond, zat zjj in een hoek, speelde met steentjes en maakte geluiden, die zjj van nie mand gehoord had. Later, toon de moeder gestorven was en Werner Kemper in een aan vechting van te late liefde en barmhartigheid hel kleine wezen in de armen sloot, betoonde het hier hoegenaamd geen blijdschap over, maar huilde en trachtte zich los te maken uit de haar omvattende armen. De vader werd daardoor verbitterd en bestrafte het meer dan eens, wjjl hy niet wist, dat de kleine wortelen, toon zjj eens den warmen bodem der vaderliefde zochten maar niet vonden, in de rots van het eigen hart moesten groeien. Zoo werd de woestenjj al grootoren grooter. Toen nu het loeren kwam en de uren van den voormiddag bezet waren, zat zjj daar en staarde met het eenig schoone, dat zjj bezat, met de fraaie, nombere oogen, op de punt ▼an liet ver van haar af liggende boek of van de landkaart, en wanneer de vader, zjj bet ook maar zelden, een tchieljjke vraag lot baar richtte, verschrikte zjj en wist geen antwoord te geven. Maar op lange avonden, of wanneer de vader in zjjn werkkamer zat en haar niet miste, lag zjj op den grond tus schen dooreengeworpen boeken of op platen en verscheurde kaarten, die zjj niet meer noodig had. Van de boeken haars vaders had zjj, daar de slentel steeds op de boekenkast zat, meer dan de helft gelezen, zonder dat hjj het ver moedde. Daaronder waron de meesten zulken, die zjj niet kon begrjjpen. Sinds Lindis had loeren denken en gevoelen, had de verede lende geest der gravin op haar gewerktwat in de opvoeding verzuimd was, had deze trachten aan te vullen, en het was een vrien- deljjke. hartverkwikkende omgang tusschen die beiden geweest. Uit het diep gevoelende hart van het jonge meisje kwam een warm bestaan voort, eerst nietig en onbeduidend, doch daarop zich al rjjker en rjjker ontwik kelend, hare ziel was sterk en kuisch. Wjjl zjj haar hart niet voor den tjjd ontzenuwd had door liefdesgedachten en liefdesbeelden, woei ook de adem van een onverzwakt leven uit hare ziel.. Ook haar omgang was aantrek kelijk wjjl zjj steeds alleen was geweest, had zjj ook alleen hare wereld opgebouwd en het was een nienw, merkwaardig, slechts haar toebehoorend rjjk, waarin hare gedach ten zwolgden. Buiten de gravin Elisabeth had Lindis nie mand gehad, wien zjj een blik in haar bin nenste veroorloofde. In de laatste jaren was aan hare gloeiende phantasie een nieuwe Cooverwereld geopend geworden voor de al vaker en vaker terugkeerende vertellingen van de oude damo die met het toenemen dor jaren als 'l ware met geestdrift over het ver leden sprak, over de schitterende feesten, de prachtige bals, de loovernachlen van het kasteel Hmllwey, en daarbjj was do innige liefde voor den dooden echtgenoot het voort durende middelpunt in de verwarde taal, die de hooge leeftjjd ingaf. Sinds gravin Elisabeth het tjjdeljjke met het eeuwige had verwisseld en Lindis het groote geheim van haar bruidschap bezut, sierde hare phantasie de vervlogen beelden met nienwe en dichtte nog veel schoons bjj het gehoorde. Hare ziel greep steeds om zich heen, haar geost zag het kasteel, den graaf Egon, de trotsche gravin-moeder, zjj zag groene heuvels verrjjzen, bronnen vloeien, wjjngaardranken fluisteren, kortom een nieu we wereld ontsloot zich aan haar door bljjde verwachting en een door hoop doorglocid binnenste. Wat ook graaf Ilallwey bewogen mocht hebben om aanzoek te doen om hare hand, welke onedele motieven zjj veronderstelde, wjjl hjj haar naar het altaar wilde voeren, zonder haar gezien te hebben, zoo sprak toch een onverklaarbaar iels in haar hart ten zjjnen gunste. Een niet te noemen gevoel trok haar met een heirneljjko vreugde naar de plok, waar gravin Elisabeth de schoonste dagen haars levens gesmaakt, waar zjj bemind en geleden had, de plek, welke haar laatste woord had gegolden. Een zeker smachtend verlangen, ja, een liefde zonder naam, waar omtrent zjj het met zichzelve niet eens was, maakte zich van haar meester en deed haar sneller ademhalen bjj de gedachte, eenmaal tante's naam aan te nemen, waaraan deze zulke zware offers had gebracht. ACHTSTE HOOFDSTUK. Een koude, donkere Jannari-avond daalde op P. neer. Do sneeuwvlokjos dwarrelden een dol jagen op deu grond, waarop een hard bevroren jjskorst bjj iedere schrede akelig kraakte. De storm huilde en gierde om de hoeken der straten en verjoeg de voetgangers, die trouwens toch maar in een klein aantal vertegenwoordigd waren. Met den kraag van zjjn mantel hoog opge slagen schreed graaf Egon in hot voorgedeelte eener kleine parochiekerk in do voorstad op en neer. Reeds een poos liep hjj aldus met groote schreden, toen er plotseling in de duis ternis een tweede mannelijke gestalte opdook en naar do kerk toekwam. Het traliehek viel in het slot, de onbe kende schudde zich de sneeuw van de voeten, deed zjjn parapluie toe en wilde juist liet ruim der kerk binnentreden, nit 't welke door de half aanstaande deur een zwak kaarslicht schitterde. tGuttheim.' «Neem me niet kwaljjk, ik had u niet gezien, kapitein.* De aangeroepenc sprak levendig cn schudde krachtig de hand van den graaf. Mjjn moeder heeft u tot de reis overgo- ha&ld, is 't niet?' (Neen, de gravin weet er zelfs niets van. Alleen in D., waar ik uwe nieuwe woning in orde bracht, vertoefde ik op haar verlangen, maar mjjn zuster Francisca verzocht mjj De jonge landbouwer stokte in do grootste verlegenheid. ,Om mjjn huweljjk bjj te wonen, is 'tniet zoo?« bracht Hallwey er met moeite uit en voer met de hand langs hel voorhoofd, waar op koude zweetdroppels stonden. •Guttheira, ik dank er u voor, dat ge gekomen zjjt, het is voor mjj op dit oogonblik een zekere troost u in mjjne nabijheid to weten.' In zwjjgcnd medelijden drukte Guttlieim de hand van den graaf, die hjj onwillekeurig had vastgehouden. «Ge zjjt de eenige vertrouwde van mjjn huis," hernam Hallwey met de uitdrukking van den harteljjkstcn dank. «Ik bon zooals ge weet, eenigen tjjd op reis geweest, ik wilde mjjn moeder niet eerder sproken dan nadat alles voorbjj was. Gjj kent haar smart. Is Eugcnie, freule von BietingholT bjj tar «Ja, zjj kwam spoedig na den dood van de hertogin en staat do gravin dapper ter zjjde. De dames hebben bijzondere plannen gemaakt, go bobt er toch zeker al van ge hoord, kapitein?' Ik weet, dat zjj mij uit de ketenen be- vrjjden willen, die ik mjj heden laat aan smeden, hebben uitgedacht, wat trouwe liefde slechts vermag uit te denken. Of hot immer gelukken zal Is er al tjjding van Leo ge komen 10 ja, voor u zoowel als voor do gravin moeder zjjn lange brieven aangekomen. De graaf is gelukkig in Amerika geland. Hij heeft daarom een wissel, dien gjj voor hem bad gedeponeerd, geïncasseerd cn is vorder door gereisd naar Californië.' ,En overigens?' vroeg do graaf kalm, maar inncrl|jk diep bewogen. «Graaf L<o schynt zeer terneergeslagen ge sterad te zjjn, bjj verzocht dringend om be richt aangaande den loop der zaken.' Het gedruisch van eeu rjjtuig, dat voor den ingang der kerk stilhield, deed graaf Egon licht ontstellen, hjj verbleekte. Uit het rjjtuig stapten de woekeraar cn zjjn dochter, laatstgenoemde in een eenvoudig donker reistoilet en zwaar gesluierd. Twee deftige hoeren bevonden zich in hun gezel schap, die zich aan den graaf weldra als reserve-officier en grondbezitter mei goed klinkende namen voorstelden en van wich bekend was, dat zjj bjj den woekeraar zwaar in hot krjjt stonden. Do voorstelling was spoedig afgeloopon en het kleiDe gezelschap betrad hot schip der kerk zonder verder een woord te spreken; zjj wisten toch allen waarom het hier han delde, en van het pjjnlyke van don toestand waren allen zich bewust. Kemper schreed met zjjno jonge dochter vooruit naar het altaar, tcrwjjl Ilallwey aan do zjjde van den voormaligen speelmakker met vasten Irod volgde. Een ijzeren vastberadenheid lag erin zjjne trekken, een koude hoon in zjjne ernstige oogen. Ook do woekeraar, die met vasten druk en onverbiddelijke hardheid de hand van zjjn bevond kind omsloten hield, blikte somber en Gutthcim kon, ondanks het sche merlicht en den sluier waarnemen, hoe de lippen van de brnid als 't ware smartelijk beefden. Do priester, door den koster verwittigd, trad woldra aan het altaar en graaf Egon plaatsto zich aan de zjjde van do hem opge- dwongen bruid, die hjj een uur geleden op het stadhuis voor het eerst had gezien. Het kaarslicht flikkerde, door don tocht bewogen, onrustig heen en weer en verlichtte hel zonderlinge bruidspaar op een treurige wjjze, het gloed verder over de in diepe duisternis gevulde ruimte, over de weinige getuigen der korte handeling, die slechta weinige minuten duurde en bleef eindeljjk op het enorgickc, van kracht cn gezondheid ge tuigende gezicht van Gnttheim, die daar bleek en aangedaan bjjstond, evenals wilde en moest hjj zich er tusschen werpen, en dit wederzjjdsch gedwongen huwelijksverbond ver hinderen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1