KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en WSeringen. No 2680 Zaterdag 22 September 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. KALENDER OER WEEK. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 5 u. 48 m. Onderg. 5 u. 58 m. Zondag 23 Nieuwe Maan. Ihwtog SI Nlenwj„r. Dinsdag 2o J Woensdag 26 Donderdag 27 Vrüdag 28 Zaterdag 29 tilt het Buitenland. Koningin Victoria hoeft dezer dagen eene proclamatie geteekend en doen uitvaardigen, waarin het beeluit tot ontbinding van het tegenwoordige Parlement tegen 25 dezer is opge roepen. Het nieuwe Parlement zal dan togen 1 November a. s. worden bijeengeroepen. Bjj de mededeeling hiervan voegen wjj den wenach, dat de uitslag der te houden verkiezingen zoodanig moge zjjn, dat hei kabinet, waarin een man als Chamberlain een zoo gewichtige rol speelt, aan den dijk gezet, en de onrecht vaardige oorlog in Zuid-Afrika ten spoedigste tot een eind gebracht wordt. Met leedwezen vernemen we echter, dat er niet veel kans bestaat op de Tervulling van dien wenBch. Wèl lokt de mededeeling der ontbinding van hot Parlement met de uitschrijving der ver kiezingen in dezen tijd in het land tal van aan- en opmerkingen uit, doch deze moeten natuurlyk zonder gevolg bljjveu. Het konink lijk besluit wordt daardoor niet herroepen. Een der Engelsche bladen betreurt het, dat de verkiezingen nu weldra zullen plaats hebben, eer nog de kiezers op de hoogte kunnen zjjn van hl do voor Engeland droe vige gevolgen van den oorlog. Moesten de verkiezingen in 't begin van het volgend jaar plaats hebben de uitslag zou voor de re geering minder gunBtig zijn. 'tBlad meent, dat het den ministers, en vooral Chamberlain, er om te doen is, nü te geuren met de schijn baar gunstige berichten uit Zuid-Afrika, ter wijl de ernorme kosten van den onzaligen oorlog nog niet behoeven gepubliceerd te worden. Van eene zoo schoone gelegenheid poogt het ministerie behendig te profiteeren, ten oinde zjjno positie bjj do aanstaande ver kiezingen te handhaven. En nu komt er nog iets by, dat, haast zonder twijfel, de vastheid der ministeriëele zetels doet toenemen. De liberale party ljjdt sterk aan onderlinge ver deeldheid, en dit vermindert in groote mate do kans, om het tegenwoordige kabinet op zy'de te zetten. Zelfs wordt verzekerd, wat vóór eenigen tjjd niet mogelijk werd geacht, dat een deel der liberaleD thans, mot Cham berlain en zyne vrienden, de annexatie der Zuid-Afrikaansche republieken voor Engeland dringend noodig keurt. De toestand is op die wyze maar heel weinig opbeurend De nadere mededeelingen omtrent President Kruger's verblijf te Lorenyo-Marquez beves tigen de meening, dat hij daar in het paleis van den Portugeeschen gouverneur volstrekt niet gevangen wordt gehouden, maar dat zjjn verblyf aldaar slechts noodig is geacht, om het hem onmogelijk te maken, op het neutraal gebied van Portugal den strijd tegen Enge land verder te besturen. De gouverneur heeft dus wordt gemeld bevel ontvangen, om den heer Kruger volstrekt niet te bemoei lijken by zijn plan, om naar Europa te ver trekken, en om alle maatregelen te nemen, die strekken kunnen, om de veiligheid on de eerbiedige behandeling van den ouden Presi dent te verzekeren. Bovendien heeft de gou verneur ook last gekregen, om toetezien, dat de President werkelyk naar Europa vertrekt. Hierdoor heeft echter de Portugeesche regee ring hare bevoegdheid overschreden. Zy heeft volkomen recht, te beletten, dat de heer Kruger gedurende zjjn verblijf 16 Lorenc;o- Marquez iets doet, waardoor Portugal's on zijdigheid kon worden geschonden. Maar zij heeft niet het recht, iets te bepalen, om- hot doel van zijn reis, als hjj het Portugeesche grondgebied wil verlaten. Bovendien kunnon de belangen van Portugal in het minst niet geschaad worden, indien do heer Kruger voornemens mocht zyn, om ergens anders heen dan naar Europa te vertrekken, b.v. naar Azië of Amerika. Vreest men soms te Londen dus vraagt een berichtgever dat de aankomst van den ouden President in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zulk een invloed zou hebben op het Ame- rikaansche volk, dat de zaak der Boeren daardoor een andere wending zou krijgen Het plan van den heer Kruger schynt te zijn, om, als hy naar Europa vertrekt, Nederland, België, Frankryk en Rusland te bezoeken, ten einde de regeeringen dier lan den tot het bezigen van hun invloed te be wegen. Naar men verneemt, hebben de gezanten der mogendheden te Peking een bijeenkomst gehouden, waarin zy twee dor drie door den Keizer van China aangewezen gevolmachtig den hebben gewraakt, om hunne bekenden deelneming aan en toelating van de gepleeg de gruwelen. Dé generaals der verbondene troepen heb ben zich daarmede vereenigd. Li-Hoeng-Tsjang, die men nog meer ten halve vertrouwt, is dan nog de eenige onderhandelaar die genade vindt. En wat den stand der zaken betreft de oorlog schynt nog niet ten einde te zyn wellicht dat graaf Waldersee, die thans in China is aangekomen, or als opperbevelhebber der vereenigde troopenmacht, nog eon en an der te doen zal vinden. De generaals der leger- afdeelingen moeten reeds gewaarschuwd zyn, dat zy zich gereed hebben te houden tot het bevechten van Chineesche troepen, die den verbindingsweg van Peking naar Tientsien bedreigen. Rusland heeft inmiddels gevolg gegeven aan zyn voornemen, om door een deel zyner troepen Peking te doen verlaten. Er blyven nu nog 8000 man van het Russische leger in de hoofdstad achter. Het geheele aantal troepen der mogendheden bedraagt 70.000 man, waaronder 22.000 Japanners. Enkele Engelsche bladen spreken de ver wachting uit, dat ook andere mogendheden Rusland's voorbeeld zullen volgen, hetgeen zy een misdaad van grooten omvang zouden Te Maintz (Duitschland) is jl. Zondag do jaarljjksche algemeene vergadering der sociaal democratische party in Duitschland geopend. Deze vergadering is tevens bestemd ter vie ring van het 25jarig bestaan der Vereeni- ging. Den dag te voren hielden de sociaal democratische vrouwen een bijeenkomst, waar in bitter werd geklaagd over de houding der sociaal-democratische mannen, die de vrouwen beweging niet ernstig opnemen, en gewoon zyn te zeggen, dat zy, en niet de vrouwen, het huishondgeld verdienen, en dat de vrou wen dus by het fornuis en niet op vergade ringen thuis behooren. Daarom moeten de vrouwen voor zich self zorgen en betoogen. Er werd door de dames besloten, de belan gen der vrouwen te behartigen door de stich ting eener vereeniging in het land, met eene aanvoerster te Berlyn. MIEUWHTIJDIKGEW. HELDER, 21 September 1900. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. EEN PROTEST VAN DE ZUID-AFRIKAANSCHE DEPUTATIE. De Zuid-Afrikaansche deputatie in den Haag heelt het volgende protest uitgegeven Te onzer kennis is gekomen dat in een proclamatie van Lord Roberts, den opper bevelhebber der Britsche troepen in Zuid- Afrika, wordt gezegd, dat president Kruger de grenzen der Republiek is overgetrokken en daardoor formeel het presidentschap heeft nedergelegd en zijn afval van de zaak der Boeren de burgers moet overtuigen dat het noodeloos is den strijd voort te zetten W ij voelen ons verplicht tegen deze nieuwe insinutatie onze stem te doen hooren en te verklaren, dat als de Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek de grenzen van zijn land heeft overschreden, Z.H.Ed. zulks heeft gedaan om gevolg te geven aan eene opdracht van den Uitvoerenden Raad, welk lichaam volkomen bevoegd is krachtens speciale machtiging van den Volksraad in zyne zitting van 1899, den Staatspresident te machtigen zich buitens lands te begeven voor het een of ander doel. Volgens de constitutie treedt in zoo danig geval de Vice-presidentonmiddellyk op als Staatspresidenten blijft de regeering alzoo in alle opzichten voortbestaan. Van nederlegging van het presidentschap is dus geen sprake, van afval van de zaak der Boeren evenmin. De proclamatie heeft dus weder geen ander doel dan om door onware voorstelling van zaken afbreuk te doen aan den vijand, dien men, zelfs door toepassing van tegen alle recht en gerechtigheid in- druischende maatregelen, niet kan ten onder brengen. De Deputatie der Zuid-Afrikaansche Republieken, A. FISCHER. C. H. WESSELS. A. D. W. WOLMARANS. De le-luit. van het O.-I. leger C J- Asselbergs, die als militair attaché den oorlog in Zuid-Afrika gedeeltelijk meege maakt en daar geruimen tijd ernstig ziek gelegen heeft, is thans, na een voorspoedige reis, te 's Gravenhage teruggekeerd. De »Kölnische Ztg." schrijft: Betreffende het bericht, dat de Nederl. Z.-A. Spoorweg door de Engelsche militaire autoriteiten is overgenomen, zyn nog geen nadere bijzonderheden bekend geworden, doch het is wel waarschynlyk, dat Enge land deze handeling voltrokken heeft of voltrekken zal als opvolger in rechten van de Transvaalsche regeering, als hoedanig het zich sedert de officiëele verklaring der annexatie beschouwt. In de concessie oorkonde voor de Ned. Zuid-Afr. Spoorweg is het geval voorzien, dat de regeering het recht hebben moet, den spoorweg by het uitbreken van een oorlog over te nemen en op dit artikel, welks uitvoering ook de regeering van president Kruger indertyd had kunnen eischen, zal de Engelsche regee ring wel steunen. Wy beschouwen bet als vanzelfsprekend, dat de Engelschen hierdoor de bij verdrag verkregen rechten van de baan volstrekt niet ongeldig willen verkla ren, maar dat zy tegenover den spoorweg als nieuwe regeering de rechten zullen eerbiedigen, die de oude regeering den spoorweg heeft verleend. Naar het Dagblad" verneemt, zyn twee Nederlanders, kortelings Transvaal uitgezet, zich aan het departement van buitenlandsche zaken komen beklagen over de schandelijke behandeling, die zy door en by hun uitzetting van Engelsche zyde hebben ondervonden. Blijkens een bij de directie der Ne- derlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg- Maatschappij ingekomen telegram van den consul-generaal der Nederlanden te Kaap stad, is den 16en dezer wederom een stoom schip, de >Arundel Caatle", van Kaapstad naar Vlissingen vertrokken met een aantal geëmployeerden der maatschappij met vrou wen en kinderen te zamen ongeveer 200 personen aan boord. Ook nu weder zyn de namen der terugkeerenden niet by de directie bekend. Uit Vlissingen meldt men, dat de »Arun- del Uastle" den 17en om 3 uur n.m. van Kaapstad vertrok met ongeveer 360 Hol landers, die Zuid-Afrika weer uitgezet zyn. Den 9en October wordt het schip te Vlis singen verwacht. President Kruger. Men meldt uit den Haag: •Naar wij vernemen, is bij onze regeering telegrafisch antwoord ontvangen van den Nederlandschen consul te Louremjo Marqués, mededeelende dat president Kruger het hem namens de Nederlandsche regeering gedane aanbod om met een Nederlandsch oorlogs schip in Nederland te komen, aanneemt." De »Spectator" heeft een aardige illustratie. Oom Paul staat voor het kaar tjesloket te Loren^o Marquez. Rustig, stoer, den pijp in den mond, vra.igt hij een eerste klas biljet. Enkele reis vraagt gedienstig en bedenkelijk de beambte. Neen, waarachtig niet »retour", ant woordt Kruger. Ik Oom Paul, 't moet retour zyn hoor 1 Uit Huil is te Scheveningen bericht ontvangen dat de bom »De vyf Gebroe ders", reeder A. C. Roeleveld aldaar, door een Engelsche boot overvaren is. De bom is gezonken, doch de bemanning gelukkig gered. Het stoomschip General Dodds", dat 14 dezer den Waterweg binnenkwam, van Dakar naar Rotterdam bestemd, werd in quarantaine gehouden ter reede van Maas sluis omdat, naar bekend is, te Dakar in niet geringe mate de gele koorts heerscht. Wy vernemen nu dat er zich aan boord een paar ziektegevallen hebben voorgedaan, waarvan de symptomen op gele koorts wijzen. (Scheepvaart.) Wij kunnen hier bijvoegen, dat het ge noemde stoomschip nog altijd te Maassluis in quarantaine ligt. Onder de bevolking van het Rijks opvoedingsgesticht te Alkmaar heerscht een oproerige geest. Vrijdag was er de hoofd-inspecteur der gevangenissen, rijksopvoedingsgestichten en rijkswerkinrichtingen aanwezig, ten einde een onderzoek in te stellen, en van elders iB bewaarderspersoneel gerequireerd ten einde orde en rust te helpen herstellen. Mede was dien dag de directeur van de strafgevangenis te Amsterdam in Alkmaar. Het geheim der Scheveningsche duinen. Aan den persoon, die eenigen tijd gele den is aangehouden en sedert in arrest gehouden, in verband met den moord op den 7-jarigen knaap Van Wezel te 's Gra venhage is de sluiting der instructie betee- kend, zoodat dezer dagen een beslissing te verwachten is of de zaak al dan niet ver wezen wordt naar de openbare terechtzit ting van de Haagsche rechtbank. De kindermoord te Tilburg. Zondag werd in de kerk van het H. Hart aangekondigd, dat Dinsdagmorgen te 8 uren de plechtige reconciliatie der kerk zon plaats hebben. Er werd bygevoegd, dat dit als voor zichtigheidsmaatregel geschieden zal en men daardoor niet den uitslag van het onderzoek der justitie wil vooruitloopen of een besliste meening uitspreken, over de plaats, waar de misdaad is gepleegd. Tevens werden de parochianen uitgenoo- digd de solemmeele mis by te wonen, waarmede de plechtigheid zal besloten wor den en God vurig te bidden, dat Hij het zoenofter aanneme, zich over de parochie ontferme, en aan den schuldige of de schul digen de genade der bekeering schenken moge. Uit den Haag wordt gemeld By het vullen, is een ballon, waarmede de luchtreiziger L. Antenne aan den Paral lelweg zou opstijgen, in brand geraakt. De vulling zou plaats hebben door middel van warme lucht, waartoe een bak, gevuld met spiritus, was aangestoken, en een der vlam men schynt het papier, waarvan de ballon vervaardigd was, te hebben geraakt. De kleeren van een twaalfjarig jongetje, A. v. T., dat dicht by het vuur stond, raak ten in brand, waardoor het kind hevige brandwonden kreeg, en in het Ziekenhuis moest worden opgenomen. De agent Schou ten, die vrij van dienst was, en tot de toe schouwers behoorde, greep het kind, en 't gelukte hom de brandende kleeren te blusschen. Hy bekwam daarbij echter brandwonden aan zyn handen, moest zich in het Ziekenhuis laten verbinden en zal voorloopig zijn dienst niet kunnen doen. De toestand van het jongetj* is niet levensgevaarlijk. Mocht het behouden blij ven, dan is het te danken aan het moedige en raenschlievende optreden van agent Schouten. Wasch de vruchten af. Nooit moet men ongewasschen vruchten eten. Door voorafgaande reiniging der vruchten spoelt men het stof der velden en wegen, den fijn verdeelden mest van straten en tuinen, de eieren van ingewandswormen, groote en kleine bacillen en de weinig zichtbare, maar voor ons organisme scha delijke stoffen af, vooral niet te vergeten het zweet van de handen dergenen, die de vruchten afplukten en verkochten en die dikwijls het gebruik van een zakdoek niet kennen. Gevangen Hollanders. Dr. Bronsveld voegt zich in zjjn Kroniek bij hen, die hun stem verheffen voor het vragen van inlichtingen aangaande het ge deporteerd ambulance-personeel. Onze landgenooten zegt hij worden •op de ruwste manier opgepakt, als niet voel beter dan vrachtgoederen vervoerd, en in schepen geladeu, waarin men hen behandelt, alsof zy het uitvaagsel der menschheid zyn." En ons volk en onze regeering schy- nen daarin te berusten. "Wij hooren althans niet, dat er zelfs een manlijk protest wordt gezonden naar het hof van Engeland. Ik bezocht dezer dagen de tentoonstel ling van ons zeewezen te 's Graven hage. Heeft men bedoeld met deze herinnering aan hetgeen wy eens waren, iets van den ouden volksgeest te doen opvlammen Dat verkleinde scheepken in den Vyver- berg moest het ons toeroepenZóó klein zijt ook gy geworden? Eens vloog onze vloot den Theems op, en verbrandde in 't gezicht van Londen tal van Engelsche schepenthans ligt een klein model van een toenmalig admiraal schip als een stuk speelgoed in een vyver, en nu en dan wordt het 's avonds geïllu mineerd ten genoege van een vermaak zoekend publiek. Ons steeg het bloed naar 't aangezicht van schaamte en toorn. De Hollandsche leeuw uit onzen tjjd komt uit Neurenberg en wordt nu en dan te voorschijn gehaald uit een doos en Engeland doet met hem wat hij wil ten aanBchouwe van heel de wereld. Wy hadden nooit geloofd, dat zulke onbeschaamdheden, en zulke ongerechtig heden mogelijk waren, maar nu zien wij ze. En terwijl in Afrika Engeland, zonder protest van eenige mogendheid, doet wat het wil, tractaten schendt, weerloozen mis handelt, brandt, rooft en plundert gaat het met de andere Mogendheden in China de eer wreken van de miskende Wester- sche beschaving, en den moord van zen delingen en inlandsche Christenen. Wy beleven een miskenning, een onderst boven keeren van al wat eerlijk, trouw, Christelijk is, gelijk vermoedelyk nooit heeft plaats gehad. Ach, als God ons niet staande hield, wat moest er dan van ons worden! Wy werden de prooi van twijfel en ongeloof. In China vermoord. Men seint uit Nijmegen aan »DeTjjd": Den 16 ontving de heer De Favereau, minister van buitenlandsche zaken, te Brus sel, het volgend telegram van den Belgi schen gezant te Peking»Ik heb treurig nieuws, Mgr. Hamer en twee zyner mede missionarissen, de Belgen Heirmans en Mallet, zyn vermoord." Mgr. Hamer was geboren te Nijmegen 21 Aug. 1840, werd priester gewjjd 10 Aug. 1864 en vertrok in 1865 met nog drie missionarissen naar China. In 1879 werd hij aldaar tot bisschop benoemd. Sedert 1889 verbleef hij in West-Mon- golië. Verdronken op weg naar de wedrennen. Nabjj Wexford werden Zondag wedren nen gehouden en vele belangstellenden begaven zich over zee naar de renbaan, aan boord van kustvaartuigen. Een dezer vaartuigen, de >Dolphin", volgeladen met passagiers, ankerde wegens ondiep water, op ruim 250 meter afstand van de landings plaats. Tien passagiers werden in een bootje behouden aan wal gezet en toen het terugkwam op zij van de »Dolphin", ver drongen andere passagiers zich, om hot eerst geland te worden. Ten slotte zaten er 15 h 20 in het kleine vaartuig. Tusachen de »Dolphin" en de kust bevond zich een geul van ongeveer 100 voet diepte en toen het bootje zich er boven bevond, sloeg er water over een der zjjdeneen paniek ontstond en het bootje sloeg om. Er waren andere booten in de nabyheid, maar alle te toI geladen, om hulp te kunnen verleenen. Aan de kust stonden hondeiden menschen, te ver af echter, om de met den dood worstelenden in de golven te helpen. Het was een vreesalijk gezicht. Een man redde zijn vrouw en zjjn twee jongste kinderen door bijna bovenruensche- ljjke inspanning, maar zjjn oudste dochter verdronk. Iemand aan boord van de Dol- phin" wierp met groote handigheid een ljjn uit en slaagde er in verscheidene dren kelingen uit 't water te halen. Een der dren kelingen, die zich door zwemmen gemakke- ljjk had kunnen redden, wilde een vriend helpen en verdronk zelf. Zeven ljjken zyn gevonden, maar verscheidene personen worden nog vermist. Onbekendo Brieven. Postk. Heldor. lo helft Sopt. A. Verbrugge, G. Nieuwhof, Moj. Koba Louwpost en M. Endhoven allen te Amster dam, Jerwel, Delft, J. Leliveld, Leiden, Baker en A. Berghaan te Amsterdam. Briefkaarten. Mej. N. Jongort, Amsterdam, J. Leliveld, Leiden, G. Vermeulen, Nicuwediep. Uit 't Buitenland torug ontvangen D. Tiolc- man, Dortmund. Briefkaart T. M. S. du Perugo, Civitavechia. De Oorlog in Zuid-Afrika. LORENQO MARQUEZ, 18 Sept. Het vechten bjj Komatipoort duurt voort, alle beschikbare mannen worden naar de grens gezonden. Men verwacht dat de Komatibrug vernield zal worden. Hier heerscht groote ongerustheid. Een Boeren ambulance-trein met 20 ge kwetste Boeren en vier gewonde Engel schen is hier aangekomen. Hedenavond zullen 500 Boeren-vluchtelingen aankomen. PRETORIA, 18 Sept. Generaal Pole Carew heeft Kaapmuiden genomen en daar n 56 locomotieven benevens een ontzaglijke a hoeveelheid rollend materiaal buit gemaakt. v Te Lorenfo Marquez wordt verteld dat het zwaar geschut der Boeren te Koma tipoort zou zyn aangekomen. Het Boe renleger zou geheel gedesorganiseerd zyn J vele Boeren nemen de wijk naar de Por tugeesche haven. Er zyn reeds vier treinen met vluchtelingen aangekomen. Ook me vrouw Kruger is te Lorenyo Marquez, en president Steyu wordt eiken dag verwacht. De families der Boeren die naar Barber- ton de wijk hadden genomen, hebben beve! ontvangen te vluchten, er zyn drie stoom schepen gecharterd om hen naar Neder- land over te brengen. Ie v o Te Brussel moet uit Rome bericht zjjn ontvangen, indirect van den Transvaalscheu consul te Napels, dat president Kroger vredesvoorstellen voor Engeland mede naar Europa brengt, waarvoor hy den steun der mogendheden zal vragen. Deze voorstellen zonden behelzen administratieve autonomie p( voor de republieken onder politieke suzerei- niteit van Groot-Brittannië. Hm® Reuter's correspondent in Bullcr's leger seinde den 12den dezer: »De liuperial Guides hebben 100 ton levensmiddelen ge vonden in een molen van Glynn's Lyden- burg Mjjn, alsook 300.000 patronen. De mjjn werd tot den 5den door de Boeren ontgonnen, en generaal Botlia zond het goud met de spoor naar den hoor Kruger." 11 Naar het heet, ljjdt Botha aan een ont steking van de amandelen en van de keel n en heeft hy veel last gehad van malaria. t Lallen seinde den 18den uit Pretoria, dat men nu twjjfelt aan De Wet's dood. Een Boer, die tien zieke Saeforth-Hoog- landers van Heilbron naar Vrede fort weg bracht, vertelde dat de Wet te Heilbron was en hy die Hooglanders naar de Engel schen gezonden had. FEUILLETON. EGON's VROUW. 17) Met doordringende blikken monsterde Guit- heim liet slanke meisje aan graaf Egon's xjjde, hare hand beefde zichtbaar, toen zjj het verbindende .ja» met een handslag beze gelde. En nn de ringen. Kemper had aan allee gedacht, hg bood ze op de vlakke hand den priester aan, die ze na de zegening aan de vingers der jonggehuwden stak, geen ver moeden hebbende van het zonderlinge, ja, tragische lot dezer beiden, dien bjj thans de hnwelijksgelofte afnam. Op een hardklinkenden toon en met een Guttheim onbekendo stem sprak graaf Egon de gewichtige woorden, die hem levenslang aan de dochter van den woekeraar ketende. Zonderling klopte zgn hart, toen Gnttheim luisterde naar de schuchtere, met tranen kam pende meisjesstem, die op een zoeten, wel- iuidenden toon de gelofte herhaalde. O, wat botcekendo de eed van deze beidon, die niet de liefde, niet hnn eigen wil hierheen gevoerd had, maar do willekeur, van een enkele, wien de omstandigheden een macht hadden gegeven, om beslissend en met ge weld in te grjjpon, hnn een onbeschrijfeljjk barteleed berokkenend en aan wilde wanhoop prjjsgevend. De handeling der huwelijksvoltrekking was afgeloopen, do priester verwjjderde zich, do aanwezigen brachten hunno gelukwcnschen. «Nog spot op de comtdie, die hier werd ver toond,» mompelde Hallwey in grimmige woede. Hjj vatte de hand van zjjn jongen pachter Gnttheim en toen zjj don uitgang van de kerk hadden bereikt, fluisterde hjj met heeeche stemRjjd met ons mede terug naar D., het is mjj onmogelijk om met haar alleen te bljjven.» «Maak gerust gobruik van ons rjjtuig mjjn- heer de graaf, gjj komt ncj tjjdig genoeg voor het vertrek van den trein aan. De heeren gaan met mjj te voet naar rojjne wo ning.' Kemper draalde nog een weinig, wel licht dat hjj nog een vertrouwelijke toespraak of eon woord van afscheid verwachtte; toen er iets dergelijks echter niet volgde, haalde hg onverschillig de schonders op en wendde zich tot zjjn begeleiders. Wjj kunnen thans gaan,» zeide hjj met een hoffelijken glimlach. Hjj kustte Lindis op het voorhoofd en was na eenige seconden in de duisternis van den avond verdwenen. «Mag ik u verzoeken om in te stappen,' zeide Guttheim, ziahtbaar bewogen tot de jonge vronw, die daar stil en bewegingloos als oen steenen beeld stond. Zwjjgend voldeed zjj aan dezo uitnoodiging. Hallwey volgde, voor zich zeiven de voor plaats innemende, en het rjjtuig rolde achio- lijk weg. Toen eindeljjk de lichten van het station opdoken en het rjjtnig stilhield, vloog graaf Egon als 't ware van zjjn zitplaats op en de kondo lucht in, die verkoelend tegen zijn voor hoofd aankwam. Het heldere gaslicht viel verblindend op het schoone militaire hoofd, dat voor het oogenblik ontbloot, de dichte sneeuwvlokken over zich dwarrelen liet. Het koele nat was een weldaad voor do van schaamte gloeiende trekken, die zoo even nog b«t bleek der ontsteltenis en van den afkeer hadden vertoond. Welk een eindeloos jammer moest daaruit voortspruiten. Frans Guttheim schudde het hoofd en beschouwde heimeljjk de kleine, slanke gestalte, die voor eenige minuten de echtgenooto van graaf Hallwey geworden was. Zjj stond eenzaam, als uitge put, tegen het stationsgebouw aangeleund, en ver van haar af, ja zeer ver, stond de graaf, met geen enkelen blik zich bekommerend om zjjne zoo even aangetrouwde echtgenoote. «Wat is het toch rnuar goed, dat ik gevolg heb gegeven aan hot verzoek van mjjn zuster,» dacht Guttheim bjj zich zei ven. De korte mededeeling van den graaf, die zjjn huweljjk en zjjn aankomst in het late avonduur in D. meldde, was voor hem een vingerwijzing geweest. Goddank, hjj was een uitstekend tusschenpersoon, die getrouw be middelde, wat tusschon die twee zoo geheel en al zonder tegenspraak niet af te doen viel. Wat was graaf Egon veranderd. Zelfs do stem, hoe onvriendelijk was zjj. De reis, die hjj in het barre van den winter gemaakt had, even nadat hjj zjjn toestemming tot dit onge lukkige huweljjk had gegeven, had hem'geen verzachting, geen hulp in den nood gebracht, hjj had haar ondernomen, om niet .gek* te worden, had hjj zolf in een bitteren lach uitbarstend bjj zjjn aanwezigheid in Hallwey gezegd. Gravin Stephanie echter, de moeder van Egon, liep handenwringend rond, haar leed was onmeteljjk, hare gansche hartstochtelijke natuur had zich in haat opgelost, in grimmi- gen haat tegen het wezen, dat haar eerstge borenen was opgedrongen. Guttheim dacbt daaraan en met een licht leedwezen liet hjj zjjn blik glijden langs de eenzame vrouwengestalte tegen den muur. Do trein kwam aangobruist. De passagiers stapten nit, graaf Hallwey was vooruitgegaan om een ledige coupé te zoeken. Toen hjj deze had gevonden, stapte hjj in en liet het aan zjjD pachter over om de jonge vrouw iu de coupé te helpen, die hem zwjjgend gevolgd was. De trein zette zich in beweging. Guttheim herinnerde zich op latere jaren nog zeer goed die stonde, waarin een dof angstgevoel de borst der drie personen samen snoerde. Hallwey zat aan het venster on keek naar buiten in den stormaebtigen win ternacht, zjjn hart eischte vrijheid, eischte de geliefde terug, die bjj zjjne moeder ver- toofde en dio even wreede uren te doorleven had als hjj. iO, onverdrageljjko foliering.' Zjjn voor hoofd zonk tegen do ruiten, terwijl de trein in geljjkmatigen spoed zjjn eindeloos geratel liet voortklinken. Gnttheim zat aan hot tegenovergestelde venster, en wierp schuwe, zjjdelingscbe blik ken op het jonge paar, dat nog geen woord met elkaar gesproken, geen blik gewisseld had. ,Een vreeseljjk huweljjk,dacht hjj met een stille huivering. En Lindis Zjj zat in oen hoek gedrukt on bleef in dezelfde onbowoeglijke houding. «Zou ze slapen vroeg Egon Hallwey zich zeiven af. Wolk oen zaligheid wanneer in hare plaats eens Engenie von Bietinghofl' hadde gezeten. Doch ook aan den langsten rit komt een einde. De trein hield in D. op, de graaf was reeds buiten in den sneeuwstorm, zich ltaasiig door het geringe aantal reizigers ongemorkt een weg banend. Guttheim reikte dor jonge vrouw, die juist op het punt stond de coupé te verlaten, de hand. Een oogen blik rustte do lichte last van haar lichaam op zijn gespierden arm en gleed zacht op den grond neer. «Heb medelijden en laat mjj terugkecron, fluisterde zjj bevend. Hij schudde zwjjgend hot hoofd. De fiacre, die Guttheim besteld had, was recht tjjdig ter plaatse aanwezig, lijj wees haar den graaf aan, die wel eenigszins lust scheen te gevoelen om den weg te voet af te leggen, hjj bedacht zich echter en stapto mede in het rjjtuig, waarin de anderen reeds plaats genomen hadden. En- zoo ging het dan door do nachteljjke stille, zwak verlichte straten der residentie in snellen draf, en na verloop van een kwartier hield men in een voorname stille straat stil. Hier alzoo hebt ge me eon thuis bereid vroeg de jonge kapitein, als 't ware uit zjjn kwellende gedachten ontwakende. .Hot is zeer eonvoudig, zeer bescheiden, geheel en al volgons do wenschen van do gravin-moeder, die iedere onnutte uitgave ver meden wilde hebben,* antwoordde Guttheim bedrukt. .Zjjn er gedienstige geesten aanwezig?" «De oude Margaretha is hier do gravin wilde aan vreemde personon geen blik in het huishouden gunnen, en verder Frits van graaf Leo, beiden zjjn trouw en weten te zwygen.» Hallwey wenkte met de hand, als worden de mededeelingen hem te veel. Hjj opende het portier en sprong in de sneeuw naar buiten, het aan zjjn begeleider overlatende, om met den koetsier af te rekenen. De portier van het huis stond slaapdronken onder den ingang en liet met een knorrig «goeden avond» den graaf, zjjne vrouw en Gnttheim voorbjj zich heengaan. De huisdeur viel in het slot, nog eenige trappon slechts en Lindis was aan het doel gekomen. Met een zilveren armluchter gewapend, stond onder de wjjdgoopende glazen deur vun een corridor de onde huishoudster van het slot Hallwey, en wachtte met betraande oogen haren meester on diens, in stand zóó ver onder hem staande, echtgenoote op, die hjj gehuwd had, om zjjn familie voor schande te bewaren. Noch welkom noch groet ont ving de jonge vrouw, de oude Margarotha boog zich alleen diep over de hand van baron meester heen. }In het salon zjjn do lichten voor don gra> ra aangestoken, en hier is de andere kame - Margaretha opende haastig do donr van e op do plaats uitziende kamer en liet er c ',l jonge vrouw binnentreden, terwjjl Gutlhcii den graaf in dienB vertrekken volgde. Lindis eerste beweging was om naar br venster te gaan. Goddank, zjj kon het openen en hot was ook niet van jjzeren slaver 8 voorzien. Mot ooti zachten kreot tuimelde 7 tegen den wand on drukte beiden bandon o het hart. Wat gebeurde hier waarom behandeld r Hallwey haar mot zulk een verachting? Wa M had hem tot dat huweljjk gedwongen, wat e! iu Godsnaam, wat? Maar zjj mocht doz< minachting niet dulden, zjj mocht zich de- -T^ behandeling niet zwjjgend laten welgevallen, wat had zij dan misdreven Hjj was immerf ^1* vrjjwillig naar het grjjze huis gekomen J vrjjwillig. Een afschuwcljjk vermooden ging er door haro ziel. Wanneer haar vader oenv de hand in het spel had gehad. Maar nee hjj had immers herhaaldelijk verzekerd, da hjj Egon llallwoy niet gekend, dat hjj ho nooit te voren gezien had en dat ileza ,D, iederen pfonning huwelijksgift had alge- (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1