KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen. Vreeselijke Ramp te leider. No. 2880. Zaterdag 22 September 1900. 28ste Jaargang. bureau Zuidstraat 72 BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. TWEEDE BLAD. Inscozori don. Don Heer J. R. MEIJER, Sergeant der Artillerie en Voorzitter van het Comité. Waar het n in uw ingezonden stuk d.d. 19 September jl." blykbaar te doen is geweest de Zangvereeniging «Harmonie" tegen te wer ken in haar welgemeend streven om zelf iets goede te geven ten bate der slachtoffer^ en u zelfs zoo ver gaat om min of meer die po gingen van .Harmonie" verdacht te maken, wil ik alléén de lezers maar herinneren, dat hier de Voorzitter van het Comité aan het woord wasdie tastbaar aan .Harmonie" één lauwer blaadje misgunt uit den toekomstigen lauwer tak van den Voorzitter. Doch de verdediging laat ik aan .Harmonie' over. Waar u echter spreekt over de welwillende medewerking van eonige heeren Solisten der Kon. Ned. Marine, en u daarvoor evenals het publiek liever belanglooze medewerking hadt gelezen, ja zelfs met schriftelyke bewijzen uit het archief van het Comité komt aandragen, met de minder fraaie bedoeling om het pu bliek er attent op te maken, dat de leden der Murinekapel voor degelijke zaken nimmer meer gratis willen medewerken, daar is het mijn plicht het publiek eenigszins in te lichten, waarom de leden dat nimmer meer zullen doen, op verzoek van Vereenigingen, Comité's enz. Vroeger waren de leden der Marinekapel ten alle tijden bereid gratis hunne medewerking te verleenen, waar en voor. welk goed doel dat ook was. Men stelde dt.-tyds de leden der Marinekapel ook voortdurend in de gelegen heid om geld te verdienen, waar het to ver dienen was 1 In de laatste tijden hebben de verschillende vereenigingen enz. zich gewend tot burgermuzikanten, zoodat dc leden der Marinekapel bij hooge uitzondering (en dan nog wel als men niet anders kon) nog eens iets verdienen (f 1.75 per jaar). Die zelfde burgermuzikanten (de meeaten nog ambachtslie den) zijn zelfs zoover gegaan om aan Z.E. den Minister per request te verzoeken, de leden deiMarinekapel het spelen te verbiedenomdat zy werklieden .alias muzikanten" in hun brood werden benadeeld (sic). Waar nu alle verdien sten met moedwil aan de leden der Marinekapel worden onthouden, hoe kan men dan verlan gen, dat zy hun beste krachten zullen geven voor niemendal De leden der Kapel hebben daarom voor goed besloten nooit meer .voor welk doel ook" gratis hunne medewerking te verloenen by Vereenigingen Comité's enz Dit besluit is echter, vermeen ik, niet van toepassing wanneer de betrekkingen van slacht offers hun verzoek zelve tot do Marinekapel richten, en dan do uitvoering aan den chef der Kapel geheel overlaten. Er zijn nog andere zéér gegronde redenen waarom de leden der Marinekapel nooit meer gratis willen mede werken bij Vereenigingen, Comité's enz. Die redenen wil ik echter in 't belang der goede zaak hier maar liever verzwijgen. Waar u, raynheer Moyer spreekt van wel willende en geen belanglooze medewerking, hadt het van u eerlijker en beter geweest maarte zwygen, daar n zelf zoo menigmaal belangloos medewerktet, waar welwillend beter geplaatst zou zyn, en gij menigmaal misbruik maaktot van de welwillende medewerking van een of meer leden der Kapel tegen belanglooze betaling. Waarom de heer Meyer zoo boos is over de medewerking van eonige solisten bij .Har monie" wordt maar al te goed door mjj en anderen begrepen. A- GRENTZIUS, Stafmuzikant Kon. Ned. Marine. Geachte Redacteur! Verzoeke beleefd, naar aanleiding van een ingozonden schrijven van 18 dezer van den heer Meijereenige plaatsruimte in uw veel gelezen blad, ten einde dien beer van ant woord te dienen. By voorbaat onzen dank. We wenschen daartoe het stuk van den heer Meijer op den voet te volgen. Geachte heer Meijer! U spreekt van het misleide publiek. Waarin bestaat die misleiding? Waar U spreekt, dat het uwe bedoeling niet is om de slachtoffers door uw geschrijf te benadeelon, moet U weten dat U juist daardoor eerder afbrekend dan opbouwend te werk gaat en dus zrlf misleidt. Mochten er onwaarheden zijn verspreid ons trouwens onbekend dun geeft U dit nog niet het recht daarvoor dc geheele ver- eeniging aansprakelijk te stellen. Aangezien op de vergadering, waarin door het Comité een ontworp-programraa werd aangeboden ter beoordeeling, kon door onze afgovaardigde geen definitieve toezegging wor den gedaan, daar hij vooraf wensclite to be raadslagen mot zijn medebestuursleden. Deze konden op het voorstel niet ingaan, waarop Harmoniezich niet zooals U zegt direct terugtrok, doch nadere pogingen aanwendde om met het Comité tot overeenstemming te geraken. Waar U spreekt dat .Harmonie" zich zelf te veel op den voorgrond stelt, zou U onze verecniging verdenken van een kwaad, waar mee U op die vergadering getoond heeft zelf in hooge mate behept te zijn. Over het onverwachte van ons optreden ont zeggen wij U het recht een oordeel openlijk uit te spreken; daarmede zou U in de rech ten treden van ons bestuur. Geheel onwetend van de door U te nemen maatregelen verklaren wij niet te begrijpen in welk opzicht wy de roskam hadden te vreezen. Dat do afgevaardigden spraken over uwe onhcusche bejegening op de bewuste verga dering, zou U zelf aan het publiek het best kunnen toelichten door de woorden te her halen daar gesproken. Waar U spreekt ovor de medewerking van de H.H. solisten, toont U aan dat .Harmonie" in deze zeer correct gehandeld heeft, daar wy de welwillende medewerking van die hee ren op hoogen prys stellen. Aangaande het door U van ons ontvangen weigerend antwoord herhalen wy het aan U gedane doek voor het publiek verzwegen voor stel, om in oen oneer nader te bepalen be stuursvergadering, U in de gelegenheid te stellen dien afgevaardigden van antwoord te dienen. Daarmede heeft eene algomeene ver gadering onzer vereeniging niets te maken, wyl uwe houding daarop niet is besproken. De onderteekenaar van het tot U gerichte antwoord stelt te veel vertrouwen in zyne medebestuurders, dan dat hy zich over uwe verwondering!!!! bij het publiek behoeft te rechtvaardigen. En hiermede meent het Bestuur van «Har monie' aan zijne verplichtingen tegenover hot publiek en inzonderheid tegenover den heer Meijer te hebben voldaan, alle verder streven naar het algemeen bekende doel van harte toejuichend. Het Bestuur van de Zang- en Reciteervereeniging „HARMONIE'. -®cXD O- Het Bestuur der Heldersche Visschersver- eoniging doet hieronder de v:erde opgave volgen van bij haar ontvangen bijdragen door tusschenkorast van de Heeren F. K. Engelbrecht, Vice-AdmiraalVolgens inteekenlysten van Hr. Ms. schepen «n mari tieme inrichtingen in de Directie te Willems oord.Kortenaer', f 36.30, .Noordbrabant', f 5.50, .Zeeland", f 16.80, „Bellona' f 11.50, Zeehond', f6, .Gier«, 1'12, .Geep", f 5.50, Dolfijn', f 2.30, .Argus", f 2.70, het Kon. Instituut voor de Marine, f 0.65, Marine hospitaal f22.85, 's Rijkswerf, f5.90. Totaal f 128.05. A. J. J. van Steijn, BurgemeesterPatiën ten van Heideheuvel, f 3.50. Mej. G. BerkhoutPercentage contante verkoop van dames-handwerken in .de Witte Roos*, Zuidstraat No. 71, f 31.05. E. van DriestenAmbtenaren van Hoofd- i bijkantoren telegraaf, 's Hage, f 16.75. R., Helder f 5. Totaal f 21.75. A. W. DrijverB. Molenstr., f 1J. H. S., Amsterdam, f 4.60. Totaal f 5.60. Dn Celliée MullerDoor tusschenkomst van den heer Van Twiak, Overveen, 2de lijst nes S. v. L., H., f25. S-, B., f10. t. B., O., f 2.50. T. v. B. en 5 gasten, Bergendal, f 13.50. Mevr. E., O., f 10. Mevr. v. d. V., O, f 10. Dr. en Mevr. v. D., Meerenberg, f 10. personeel Meerenberg, volgens lijst, f 24.30. Opbrengst collecte te Haarlem, f 397.25. To zamen f 502.55. Hulpkantoor Rolde: f 1. Mw. do J., Oud-Beierland, f 10. Bghs, Rot terdam, f 5. Totaal f 518.55. P. Groen en ZoonFreule S., 's Hage, f 2.50. Schipper D., Wieringen, f 0.50. E. C. E. Co., Arnhem, f 7.50. Ned. Cred. Bank, Haarlem, f 2.47%. Busje, f 0.20. Totaal f 18.17%. F. Th. de Haas H. B. en anderen, vol gens lyst, f 10.50. Dr. P. P. C. HoekMej. H., f 2. Mr. L. J., f 3. Totaal f 5. A. van Juchem Sneeuwballetje f 11.85. C. J. J. H. van KempenR. V. V., Har derwijk, f5. Freule L. v. C., 'sHage f2.50. Mr. C., Amersfoort, f 2-50. Totaal f 10. M. C. Koch: J. v. 't O., K., f 1.50. Ds. de Koe: M. W. B., fl. Spelberg, uit een busje in de openbare school, Nieuwveen, f7. Mej. L. Sp., 'sHage, f5. W V. H.,f5. Collecte llerv. Kerk, Schoonoord, f7.50. Uit 't Aardappelenland, f2.50. N. N. Noord wijk a. Zee, f 5.50. Uit Friedrichstad a. d. Eider, 18. Totaal f36.50. A. Kooreman: A- v. D., Haarlem, volgens lyst f6. G. KoppenL. B. en N. P., f 5. Gezin P., fl. idem B., 11. Euterpe, f4.66J. J. J. v. Z., fl allen te Utrecht. Wed. K., Rot terdam, fl. B. D., 10.50 en N. N., f0.25, Don Haag. L. W. v. D., Tilburg, f 1. Vrien den onder ons, f4.80. Totaal f 20.21$. H. M. Manikus: J. H. P. Co.,'f2.50. H. H. J. Nas: Sneenwballetje f8.05. W. J. van NeckN. N., Eist, f 2. E. Jr., Zntphen, f 2.50. J. H. S., Amsterdam, f 5. Diversen, Delft, (door tusschenkomst Jhr. Trip) f 18.50. Diversen, Krommenie en collecte Sigarenfabriek van heeren J. Baars Zoon, f21.86. W. B., Nijmegen, (voor verongelukte botter) 12. Totaal f 51.86. L. F. Over de Linden C. L. P. B., 's Hage, f8. v. d. II., Baarn, f5. J. M., Eist (Betuwe) f 8. Mej. W. E., 's Hage, f 2.50. Totaal f 18.50. Oudkerk van Praag: B. R., f 1. H. Z., fl. R. P., fl. H. N., fl, E. d. G., fl. W. J. v. L., fl. P. W., fl. D. V., fl. S. L. O., fl. J. v. H., f 1, allen te Groningen. N. N.. Amsterdam, f 1. Totaal f 11 J. Spruit: C. de W., Alkmaar, f2. Rat. Arntz, Nijmegen, f 5. M. SOostorbeek, f2.50. P. D., f5 en D. H., fl. Zaandyk Canneg. Salverd, Franeker, f2. Totaal f 17.50. C. Swaving: Door tusschenkomst van don heer W. S. Streep, Amsterdam, gecollecteerd by diamantclnb, Antwerpen, volgens lyst f88.04 A. P. Tiromers: J. A.. 's Hage, f5. Vliegend BladNagekomen giften, in het blad reeds verantwoord f 11.50. C. D. Zurmuhlen, IJmuiden Jhr. P. H., f25. Mr. H. Ph. de K., f 2.50. Totaal f27.50. C- S. de Wit, VoorzitterS. L., f 2. W. B., volgens lijst, fl.10. M. Jansen, volgens lyst, f25.80, allen Arasterdam. J. Jariog Sz. Utrecht, volgens lyst, f 15.97. Mej. wed. D. J. v. Son, Haarlemmermeer, f8.40. Collecte door tusschenkomst van het Comité van Hel- levoetsluis, f242.90, Nieuw Helvoet f79.48. Vierpolders 124.52. Brielle, f10. Directeur- Goneraal Miatsch. Zeebad Scheveningen, volgens lyst, f95. Subsidie ten behoeve der Heldersche Visscherevereeniging van het Snouck van Loosenfonds, Enkhuizen, f300. Totaal f805.17. Te zamen f 1814.86 Vorige opgaven f 13257.07% Totaal f 15071.98»/, Onder hartelijkon dank aan de milde gevers, houdt het Bestuur zich beleefd aanbevolen voor de inlevering van nog circuleerende lysten. Namens het Bestnur der Heldersche Visscherevereeniging C. S. DE WIT, Voorzitter. FRED. VAN TWISK, Secretaris. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndië: Tijdst. der Verzeudingsweg. poit-bezorg. laat. busl. a/h Postlc p. zeepost via Amitcrdnm 28 Sept. 7.— av p. zeepost via Rotterdam p. Holl. mail via Geoaa 21 7— 's av 25 7— av. p. Uoll, mail vio Marseille 2 ca 16 Oct. 3.30'«nam p. Frnnscbe mail via Marseille 21 Sept. 7.— 'a av. p. Engelsche mail via Brindisi (naar Palmnbang, Rionw, 9.—'sroor. Hanka. Billiton en Z. \V Afd. van Borneo) Naar Atjeh en dc Oostkust van Sumatrnj eiken Vrijdag 9.— 'amor. p. Unitscbe mail via Napels 1 en 15 Oct. 11.55 7.- »Y. I 80 Sept. 7.av. elkeu Dinsdag. 3.80'snim. eiken Vrijdag! 8.30'snam. 1 OcLI 7 'u av. Naar Guyana (Suriname) p. zeepost via Ams erdara I 3 p. mail over Engeland 1 en 1 p. mail via St. Nazairo Naar Curaqao, Bonaire en Aruba p. zeepost via Amsterdam p. mail via Sonthampton p, mail via Qaeenalovrn p. mail via Genaa (alleen op verlangen der afzenders). Naar St. Martin, SL Eustatius en Saba p. mail ovar Engeland1 en 15 Oct.' 7.'s av. Naar de Zuid-Afrikaansche Republiek: via Engeland: eiken Vrydag, 3.30 's namiddags. Naar Hr. Ms. .Hydra" en »Snylla* Te Algiers: 22, 24, 25 en 27 Septem ber, 7 uur '8 avonds. To Port-Said; 5 en 12 October, 9 uur 's morgens. Te Aden: 12 October, 9 uur 's morg., en via Napels: 15 October, 9 uur 's morgens. To Col om bo 19 October, 7 uur 's avonds, en 26 October 9 uur 's morgens. Te O 1 e h - 1 e b 26 October, 9 uur 's morg. Het College voor de Zeeyisscherijen maakt de belanghebbenden opmerkzaam op de nieuwe bepalingen betreffende do kleur en de afmetingen der onderscbeidings teekenen van zcevisschersvaartnigen, vastgosteld by be schikking van den Minister van Waterstaat, Handel cn Nyverheid van 4 Augustus 1900 en luidende als volgt Het letterteeken en nommer van het schip worden gesteld ter wederzijde van den boeg, 8 a 10 centimeter onder hei potdeksel, of, laat de inhoud van het schip geen genoegzame ruimte onder hot potdeksel over, zooveel hooger als zal blyken noodig te zyn. «De letterteekens en nommers, geschilderd in witte olieverf op oen zwarten grond, hebben voor schupen van vyftien ton en daarboven eene hoogte van 45 en eene dikte van 6' cen timeter; voor schepen beneden vyftien ton eene hoogte vau 25 en eene dikte van 4 een- 1 timeier. Dezelfde leiierleokens eu nommers moeien evenzeer in olieverf geschilderd worden aan weerszyden van het grootzeil van het vaar tuig, onmiddellijk boven den hoogsten rifband, en op zoodanige wyze, dat zy zeer zichtbaar zijn zy worden op wilte zeilen en op zeilen die de oorspronkelijke kleur van het zeildoek hebben, in zwarte verf geschilderd, op zeilen van andere dan ovengenoemde kleuren in witte verf. De afmetingen van do letters en nommers op de zeilen moeten, zoowel in hoogte als in 1 dikte, één dorde grooter zyn dan die welke 1 op den boeg geplaatst zyn. .Deze beschikking treedt in werking op 1 Januari 1901." Het verschil tusschen het vroegere en het nieuwe voorschrilt komt hierop Deer Vroeger was bepaald, dat de onderscheidings- tcokenen aan weerszijden van het grootzeil moesten worden geschilderd op witte zeilen in zwarte verf, op zwarte zeilen in witte verf on op zeilen eencr tusschenliggcnde tint in witte of zwarte verf, naar gelang de Burge meester der gemeente, waar het vaartuig te huis behoort, zulks het meest doeltreffend zou oordeelen. Volgens de nieuwe bepalingen daarentegeu moet de kleur der lettorteokens op het groot zeil zyn zwart op witte zeilen en op zeilen die de oorspronkeljjke kleur van het zeildoek hebben, en Wit op zeilen van andere dan de bo vengenoemde kleuren, dus op alle getaande of geverfde zeilen. De belanghebbenden moeten zorgen dat vér 1 Januari 1901 de letterteekens zyn geschilderd in overeenstemming met de nieuwe bepalingen. Bij verzuim hiervan stol len zy zich bloot aan strafvervolging. Het College voor de Zee.visscherijen E. N. RAHUSEN, Voorzitter. H. VAN DER HOEVEN, Secretaris. Amsterdam, September 1900. Sept. nam. 12 ureinlichtingen bij den hoofd- ingenieur Kemper te Haarlem, den ingenieur van Oordt te Amsterdam en den adjunct- opzichter de Weger te Schellingwoude. 10 Oct. Medemblik. 3 ure. Hot ministerie van binnenlandsche zaken, in het lokaal cn ten behoeve van 's Rykskrankzin- nigengestichtd e levering van 50000 kg. aardappelen, gedurende het tydvnk van 1 Nov. 1900 tot en met 15 Juni 1901, of zoo veel meer of minder als blyken zal noodig te zyn bestek ter lezing aan gen. ministerie, aan het gesticht voorn, en is te verkrygen by den boekh. M. Nyhoff, Nobelstraat 18 te 's Gravenhagoinlicht, te bekomen bij den geneesheer directeur dr. T. E. Frylinck te Medemblik. Laatste Avond-Concert in dit seizoen, te geven voor de SOCIËTEIT „MARINE-CLUB", op Vrijdag 21 September 1900,'s avonds van 8 tot 10 uur. Programma: L .Anna-Marie", Marsch aus: Die Bajazzi, Franz Roth. 2. Ouverture: «Péché Mignon", Otto Langey. 8. Les Gnomes", Morceau ca- ractéristiqne, Richard Eilenberg. 4. Fantaisie de 1'opéra-comique«La Mascotta", Edmund Audran. PAUZE. 5. Ouverture .Festi val", Albert Leutner. 6. «Toréador ot Anda- louse", sur Ie Bal Costumé, Anton Rubinstein. 7. .Grand Bouqnets de Mélodios", A. Tren- kler. 8. .La Serenato", Valse Espagnole, Olivier Métra. 8. Finale. „Bunt in der Rund", Galop, H. Weiss. vin het Zomer-Concert, te geven op Zondag 23 Sept. 1900, van 3 tot 4Vs uur- 1. .Kamerun-Marsch», C. A. Rnïda. 2. Ouverture Haydée ou le secret de la Reine D. F. E. Auber. 3. Priesterraarsch und Arie .,0 Isis und Osiris' aus der Oper„Die Zauberflöte", W. A. Mozart. 4. Fantaisie über beliebte Deutsche Lieder, Eduard Stranss. 5. Ouvertnre.Die schone Galathé», Franz von Snppé. 6. Potpourri aus der Operette .Gasparono', Carl Millücker. 7. Le Vague, Valse, Olivier Métra. 8. Finale. .LaCzarine', Mazurka caractéristiqne, Louis Ganne. Aanbestedingen in Noord-Holland. 27 Sept. Haarlem. 11 ure. Het mi nisterie van binneDl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestH e t uitvoeren van ee nige werken aan het rijkskrankziDnigenge- sticht te Medemblik; begr. f 17.475 bestek ter lezing aan genoemd ministerie, aan het lokaal van het prov. bestuur to Haarlem en is te bekomen by den boekh. M. Nijhoff, Nobelstraat 18 te 's Gravenbageaanw. 20 Sept. nam. 2 ureinlicht, to bekomen by den bouwk. voor de onderwijsgebouwen en by don hoofdopz. der Universiteitsgebouwen, J. Roem te Leiden. 4 Oct. Haarlem. 11 ure. liet minis terie van waterstaat, handel on nyverheid, aan het gebouw van het prov. bestuurH e t maken, inhangen en gangbaar opleveren van drie paar binnenvloeddeurcn voor de maalsluizen van het oude stoomgemaal te Schellingwoude, belioorenue tot de werken van het Noordzeckan., begr. f2500, bestek no. 199, na 20 Sept. ter lezing aan gen. minist., aan de lokalen dor prov. besturen en is verkrygbaar by de firma gebr. van Cleef, boekh., te 's Graveuhageaanw. 27 Marine en Leger. Blykens bij het departement van marine ontvangen bericht zijn Hr. Ms. torpedobooten Hydra" en .Scylla", onder bevel van do lnitcnants-ter-zee der lste klasse W. T. de Booy en W. C. J. Smit, 18 Sopt. gezamen lijk van Coruna vertrokken en den 19 Sept. d. a. v. Kaep Carvoeiro (zuidpunt Portugal) gepasseerd. Dc adspirant-machinist C. J. van Mausvelt, dienende aan boord Hr. Ms. .Bellona' en de adspirant-machinist P. D. Whitlau, die nende aan boord Hr. Ms. „Marniz', hebben beiden met gunstig gevolg het theoretisch examen afgelegd voor machinist 2e kl. Do machinist le kl. J. W. M. Renken is heden overgeplaatst van Hr. Ms. Wachtschip Willemsoord naar Hr. Ms. .Reinier Claessen* te Ilellevoetsluis. Met 29 Sept. overgeplaatst van Hr. Ms. Kortenaer* op Hr. Ms. -Zeeland" do ma chinist 2e kl. A. M. Erkelons. By Kon. besluit ia benoemd met ingang van 1 Oct. tot officier-machinist 2de kl. bij 's Ryksstoomvaartdicnst de lioofd-machinist lste kl. H. J. A. Lagaay. By Kon. besluit is benoemd met ingang van 21 Sept. tot adelborst lste kl. bij de zeemacht, de adelborsten 2de kl., lste afdeeling, by het Kon. Instituut voor de Marino alhier: P. F. Postemn, G. W. R. Rutten, H. G. van Steyn, M. J. L. Rosman, C. Rühl, M. J. Verloop, J. Bostna, J. Filz, F. M. Fransen van de Putte, J. de Graaff, J. W. A. Mulder, H. E. te Winkel, J. Heringa, M. H. van Duim, E. Broms, H. F. R. Snoek, jhr. li. F. O. Groeninx van Zoelon en O. D. T. de Ridderen tot 2de luit. bij het korps mari niers, de adelborsten 2de kl., lste afdeeling, bij gemeld Instituut: R. G. M. A. Heg, P. van Werdt, F. A. Kimball, R. G. A. Schrei- nor, H. baron van Ilemert tot Dingshof en P. J. J. Michielsen. By Kon. besluit is eervol ontheven met ingang van 16 Oet. van de betrekking van commandant van het Kon. Instituut voor de Marine alhier en directeur van hetonderwys ald&nr, de kapt. ter zee D. Stolp en die be trekking opgedragen aan den kapt.-luit. ter zee W. J. do Bruyne. Afloop der openbare verkooping, Woens dagavond in .Tivoli" alhier gehouden, ten overstaan van don notaris C. Stammes: 1. Een huis en erf, Fabrieksgracht 10 kooper de heer R. N. van Os, qq. voor f 640. 4. Een huis, Achtergracht-Zuidzijde, hoek Oesterstoeg 2kooper de heer J. Dijkshoorn, voor f 91. 6. Een winkelhuis en erf, Zuidstraat 55; kooper de heer G. D. Hagenaar, voor f 2055. 79. Een huis en erf, oen woon- en winkelhuis en erf Weststraat 65 en 64, en een huis en erf. Achtergracht-Westzydo 35; kooper de heer P. Walraven qq, voor f 3'50. 1011. Twee huizen cn erven, Molen- gracht 27 en 26; kooper de heer G. Dries- sen, voor f 2660. 12. Een buis en erf. lste Molenstraat 17; kooper de heer J. F. Philips, voor f 661. 13. Een huis en erf, le Molenstraat 19; kooper de heer R. Ran, voor f 710. 1415. Een huis on erf met boet en tuin, en een huis en erf mot tuin, Smid straat 28 en 26; kooper de heer P. Breg- man, voor f 2815. Vervolg der berichten. Naar wij vernemen, is omtrent de plaats van bestemming van bet oorlogs schip, door onze regeering aan President Kruger aangeboden, nog niets vastgesteld. Aan Kruger zelf wordt overgelaten het land te bepalen. De commandant van de Gelderland" zal, na aankomst van het schip te Lou- reni^e Marqués, de beslissing van den Pre sident daaromtrent hebben te vragen. Woensdag a. s. zal een goedkoope trein rijden van hier naar Leiden, den Haag, Schiedam en Rotterdam. Men zie de advertentie in dit blad. De heer W. C. Gessel, vroeger kweekeling aan dc Normaalschool alhier, is benoemd tot hoofd der Vincentius-school te Amsterdam. Woensdagmorgen 11. werd door den Hoog Edel Gostrengen hoer W. M. J. Visser, kapi tein tor zee, commandant van Hr. Ms. Wacht schip alhier, op plechtigo wyze de Gouden Eere-Modaille der Oranje-N assauorde uitgereikt aan den heer J. Koning, kapelmeester van het stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine. Mocht de vorige commandant by de overgave van zyn commandement, den heer Koning zyne hooge tevredenheid betuigen, voor do wyze waarop hy gedurende tal van jaron aan het hoofd van het muziekkorps stond en onder zyne leiding tot eon der beste van ons Vader land heeft weten optevooren, de kapitein ter zee W. M. J. Visser voegde daarby: dat het zyne wenscli was, dat het eeremetaal nog zeer lang zyn borst zoude sieren, om ook op lateren leeftijd, Da den dienst te hebben verlaten; mot trots te kunnen terugzien op do afgelegde loopbaan. Daarna sprak de commandant hot muziek korps toe, feliciteerde het met de hooge eer, hunnen chef te beurt gevallen en twyfeldeer niet aan of het corps zou die eer zeer waar- deeren, daar de eor vau hunnen chef ook de hunne is vóóral stelde de commandant den heer Koning tot voorbeeld van zijne kapel en moedigde ieder aan voortdurend zyn plichten nauwgezet waar te nemen, ten einde door den tyd, zoo mogelijk, zich ook eene Koninklijke onderscheiding te mogen waardig maken. Met oen driewerf hoera leve de Koningin 1 werd na hot spelen van het Wilhelmus do plechtigheid gesloten, waarna de heer Koning door den geheelcn otat-major werd gecom plimenteerd. Ook wy voegen onzen hartelyken geluk- wonsch daarbij, on twyfelen niet of ieder, die den lieer Koning kent, zal hem van harte die hooge onderscheiding gunnen. Staten-Generaal. Eerste Kamer. In de zitting van Dinsdag namiddag aanvaardde de heer Van Naumen van Eomnes het voorzitterschap mot eene rede, waarin hy, sprekende over de werk zaamheid in het afgeloopen zittingsjaar en blykbaar doelende op de verwerping der On gevallenwet, deed uitkomen, dat do Kamer in dc volkomen handhaving harer roeping do daartoe noodige beslissingen heeft genomen tot welzijn van land en volk. De Voorzitter herinnen:ian den gruv.-elyken moord- inslag, op den Koning van Italië gepleegd, on noodigde de Regeering nit, de deelneming der Kamer aan de Italiaansche Regeering kenbaar te maken. De Minister van Buitoni. Zaken aan vaardde deze opdracht. Id de gisteren gehouden zitting kwam aan de orde het door eene Co:umis3io samenge steld ontwerp-adres van antwoord op de troon rede. By hot debat richtte de heer Franson van de Putte eenige vragen tot de Regeering, omtrent Transvaal on China, in 't by zonder omtrent de gevangenneming van leden der Noderl. ambulance, omtrent do uitzetting van ambtenaren der Z.-A. Spoorwegmaatschappij on ten aanzien van de aanbieding van eon oorlogsschip, om den heer Kruger naar Europa over te brengen. Ook vroeg hij inlichtingen betreffende het zenden van Ned. Arlogssche- pen naar China. De Minister v«i Buitenl. Zaken gaf zeer geruststellende en bevredigende mededcelingen, en verzekerde o. a., dut do Engelsche Rogeering hoegenaamd geen bezwaar heeft gemaakt tegen Kruger's overbrenging, toen haar hot bericht daarvan werd mede gedeeld. Het adres van antwoord werd daarop unaniem goedgekeurd, en een ontwerp tot wyziging van twee artikelen der Gemeente wet werd met 87 tegen 8 stemmen aange- TWEEDE KAMER. De zitting van Dinsdagnamiddag werd geleid door 't oudste lid der Kamer, deu lieer Jansen, die een ope- nings-Uiesprmik hield, waarin hy den wensch uitdrukte, dat Gods zegen op de werkzaam heid der Kamer moge rusten. Tot candidaten voor het voorzitterschap werdeD gekozen de heeren Gleichman, Vecgens en Michiels van Verdnijnen. Uit deze candidatenlijst is eerst genoemde door H. M. de Koningin tot Voor zitter gekozen. In de zitting van gisteren aanvaardde do hoer Gleichman het voorzitter schap met eene rode, waarin hij wees op de te wachten werkzaamheid, die van grooten omvang zal zyn. Op zyn voorstel, word ook door deze Kamer deelneming betuigd over den moord van den Koning van Italië. Een ontworp-adros van antwoord op de troonrede word tot onderzook naar de afdeelingen ver- zondon. In de namiddagzitting werd door den Minister van Financiën, met het houden der gebruikelijke millioenen-rede, de Staats- begrooting voor 1901 aangeboden. De Oorlog in Zuid-Afrika. LOÜRENQO MARQUÉS, 19 Sept. Er is hier geen nieuws van de grens ont vangen. De Portugeezen hebben een com missie benoemd om levensmiddelen te .ver zamelen voor de vluchtelingen, die uit Transvaal komen. De consuls hebben aan zegging gekregen, dat van hen verwacht wordt, dat zij voor de onderdanen van hun eigen land zullen zorgen. De ge vluchte Boeren, die pas zyn aangekomen, veroordeelen streng Kruger's vlucht. LONDEN, 20 Sept Roberts seint uit Nelspruit »Van de Boeren, drieduizend in getal, die teruggetrokken waren naar Komati- poort, zyn zevenhonderd over de Portu- geeeche grens getrokken. De overigen deserteerden of verspreidden zich, nadat zy vooraf de Long Toms en de veldstuk ken hadden vernield. Van het leger van de Boeren is nu niets meer over dan - eenige stroopende benden."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1