KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wierlngenm No. 2681 Woensdag 26 September 1900. 28ste Jaargang. EGON's VROUW. l8) Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Atoonnomont p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/t Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id Toor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. BureiuKi Spoorstraat en Zuidttwi Advertentlön van 1 tot 5 regels 25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Ad verten tiön moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur ann de Bureaux bezorgd zijn. l il het Buitenland. In ons overzicht der belangrijkste gebeur tenissen in het buitenland hebben we aleens aanleiding govonden, om te wjjzen op do zeer aanstaande verkiezingen voor liet Parlement in Engeland, met het oog op den rampzaligen oorlog in Zuid-Afrika. Hoe moer die verkie zingen beginnen te naderen, des te meer en te heftiger wordt deze gewichtige aangelegen heid in de dagbladpers besproken. Uit de cir culaires, door eenige ministers van Engeland aan den vooravond der verkiezingen tot hunne kiezers gericht, bljjkt zonneklaar, dat deze verkiezing alleen dient om do door de regee- ring gevolgde politiek tegenover de Zuid- Afrikaansche republieken goed te keuren. Chamberlain o. a. zegt in zjjne circulaire aan de kiezers van Birmingham, dat de vraag, die aan de kiezers wordt voorgelegd, is, of de oorlog in Zuid-Afrika een onrechtvaardige en onvermydelijke oorlog, bf dat hjj alleen een voorbeeld was van do staatknnde van onderdrukking en begeerigheid, waarvan Enge- land's vyanden het beschuldigen. Natourlyk is, naar Chamberlain's meening, deze oorlog noodzakelijk .geweest, en zjjn alle beschuldi gingen, door de vyanden der regeering in Engeland en daarbuiten tegen haar ingebracht, volstrekt onwaar. Op de gewone manier van dien braven* minister, worden dan verder de feiten voorgesteld, en ten slotte wordt de toekomst van Zuid-iÜrika voor de kiezers in ecne profecy geschilderd. De onafhankelijk heid der bcido republieken dus verzekert Chamberlain zal nooit weer worden her steld. Na eene periode van beheer, gesteund door eene militaire bezetting, zullen do beide Staten worden opgenomen in het Ryk, op den voet van zichzelf besturende kolonies. Het snccès van deze staatkunde hangt slechts af van de geregelde voortzetting er van. Elke verzwakking der regeering, elk bewijs van de verandering van den wil des volks zal het sein geven tot intriges, die de vestiging vaa een nieuwen en beteren toestand zullen doen uitstellen en vernietigen. En de .edele* Chamberlain zou dat niet achten te zyn in het belang van het Rijk, van de eenheid van het Engelecho ras. Hy uit den wensch, dat de regeerings-po- litiek door do kiezers zal worden goedgekeurd, en dat in het nieuwe Pari-ment eene groote, beslissende meerderheid vóór die politiek zal zitting nemen. Ongeveer in denzelfden geest uiten zich do andere leden van het kabinet in hunne tot de kiesgerechtigden gerichte circulaires, bestemd om hunne herkiezing te bepleiten. De minister Balfour o.a., wyzende op hetgeen door dit ministerie gedurende zyn bestaan is verricht, besluit zjjne opsomming van de voortreffoljjke regeeringsdaden aldus .En Zuid-Afrika is bij het Ryk gevoegd", 't Verzet, dat daarginds in Afrika alsnog tegen Lord Roberts cn zyne mannen zeer levendig is, wordt door den heer Balfour heel en al over het hoofd gezien. De ministers in 'tal- gemeen, sprekende over de vyandigc gezindheic jegens Engeland, verzuimen natuurljjk met op zet in hunne circulaires te gewagen van alles, wat door deze regeering gedaan is, om vijandige gezindheid tegen Engeland in het buitenland te doen ontstaan en aantewakkeren. Dit geeft aan een der Engelschc bladen zeer terecht aanleiding, om er op te wyzen, dat de on handige manier, waarop Lord Roberts de vreemdelingen in den Oranje-Vrijstaat en in de Zuid-Afrikaansche Republiek behandelt, eene nieuwe en ernstige agitatie tegen En geland in Europa heeft teweeg gebracht. De Engelsche regoering heeft dus wordt aan gevoerd na de vele klachten over de uit zettingen, een verklaring van den opperbevel hebber gevraagd. Deze zond een antwoord, dat het verhaal inhield van een complot, te Johannesburg gesmeed, met het doelde En- gelschen aldaar te vermoorden. Dit complot werd ontdekt, en 500 personen werden in hechtenis genomen en nitgewezen. Bovendien werden alle ambtenaren der Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij uit het land verbannen. De lijsten der uitgezette personen zullen, zoo dra ze gereed zyn, naar Engeland worden opgezonden. Het bedoelde dagblad voert daar op aan, dat het nitzetten, behalve bjj bewezen misdryven, stellig geen wettige wjjze van handelen is. En nog minder is dit uit een staatkundig oogpunt goedtekeuren, omdat de uitzetting van vreemdelingen directe aanleiding geeft tot oeno zeer vjjandige agitatie tegen Engeland in de verschillendo landen van Europa, het geen op dit oogenblik zeker ia hot geheel niet gewenscht is. Omtrent de Chineesche verwikkelingen is thans weinig of geen nieuws te vermeldou. Do mogendheden zyn het in het geheel nog niet eens over de te volgen gedragslyn. De van verschillende zjjden gedane voorstellen zyn op 't oogenblik in overweging by de ver schillende kabinetten, en in afwachting der te nemen beslissingen, wordt naar den nitslag verlangend uitgezien. Inmiddels tracht de Chineesche rogeering de mogendheden te be wegen, de vredesonderhandelingen aantevan- gen, nog voordat de voorwaarden, die door de regeeringen gesteld worden, zyn tot ver vulling gekomen. Uit den zetel der regeering van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika word dezer dagen gemeld, dat de gezant van China aldaar pogingen deed, om de regeering tot toestemming te bewegen op de vraag, of zjj haren vertegenwoordiger te Peking wil machtigen, alvast een aanvang te makeu met de onderhandelingen, in de verwachtiog, dat dan de andere mogendheden dat voorbeeld wel zouden volgen. De onderkoningen van China streven ongeveer naar hetzelfde doel. Zy verklaren zich ten volle bereid tot bescher ming der vreemdelingen, stellen zich voor, dat zij rust, orde en veiligheid kunnen ver zekeren en bevestigen, wanneer de mogend heden zich maar verbinden, geen nieuwe troe pen nit Europa te doen aanvoeren. Men" ver zekert, dat de Keizerin wel gezind is, om zich voor 't vervolg van allen invloed op de regeering des lands te onthouden, en do teu gels van het bowind aan den Keizer te zul len la. NIEUWSTIJDMGEV HELDER, 25 September 1900. Tot opzichter in het gesticht Nederl. Mettray by Zutphen is benoemd de heer J. de Jong, sergt. der Infanterie, alhier. Ook J. Klinkelenberg, de laatste verpleegde van de granaat-ontploffing, heeft Vrydag het Marine-hospitaal verlaten, doch moet voorloopig nog onder behandeling blij ren. Aan den heer J. A. Zoetelief alhier, is door de marine de levering opgedragen van diverse gereedschappen, roosters en potten voor kachels, vuurvaste steeneu enz., voor een bedrag van f 450.—. Zaterdagavond 11. hield deafdeeling Helder van den Ned. Bond van Oud-Onder officieren in 'tlokaal »*t Centrum" een feestvierende vergadering. De bijeenkomst werd door den Voorzitter, den heer D. C. Boerrna, met een toespraak geopend. Nadat hy alle aanwezigen een hartelijk welkom had toegeroepen, deelde hy mede, dat deze vergadering met een drieledig doel belegd was, n.1. tot herdenking van den verjaar dag van H. M. de Koningin, tot herinne ring van het l2*/2-jarig bestaan van den Bond en tot viering van het jaarfeest der af deeling. Verder zette hij het streven van den Bond uiteen en wees er nadrukkelyk op, dat deze niet alleen feestelijkheden organiseerde, maar ook in niet geringe mate de belangen van de oud-onderofficieren behartigde, want er worden ernstige po gingen in 't werk gesteld om een weduwen- en weezenfonds te verkrijgen, terwjjl door het dubbetjesfonds aan vele kameraden hulp wordt verleend: er is reeds f 11.700 uitgekeerd en de reservekas kan nog over f 1600 beschikken. Ook zyn 70 leden, van de 108, die zulks vroegen, door tus- schenkomst van den Bond in eene burge- lyke betrekking geplaatst. Waar de ver- eeniging zoo goed werkt, verwonderde het spreker, dat nog zoovelen niet als lid toe traden aan den Helder zyn slechts l/$ der gepensionneerde onderofficieren als lid in geschreven Vervolgens wenschte hij de 4 militaire donateurs der afd., die op 31 Aug. 11. gedecoreerd werden, met deze koninklijke onderscheiding geluk. Op zyn voorstel besloot men nog den algemeenen Voorzitter, den heer de Kok te Haarlem, die wegens ziekte geruimen tijd zyn betrekking niet kon waarnemen en nu weder hersteld is, een telegram van gelukwensching te zenden. Met den wensch, dat de feestelijkheden van den avond mochten slagen, eindigde de President zijn openingsrede. Daarna werd een zeer aardig programma ten beste gegeven. Onderscheidene voor drachten, meest van luimigen aard, werden gehouden en een aardig blyspel >De Ja- loersche" opgevoerd. Alles liep flink van stapel. Een prettig bal besloot het geheel. Gaarne vestigen wjj de aandacht op de hier ter plaatse bestaande gelegenheid tot 't beoefenen der Stenografie (kort schrift). Werd er vroeger, tot 't aanleeren van een ouder systeem, vrij wat tyd ver- eischt zich dit stelsel eigen te maken, blykens achterstaande annonce is met een der nieuwere systemen de kunst om verkort te schrjjven, in een minimum van tyd te verwerven. Dezer dagen is by den heer G. van der Haagen, alhier, een werkje verschenen getiteld De schipbreuk van de Nederland- sche Schoener-Kof >Gezina Jantina". In dit boekje wordt op levendige wyze de schipbreuk, die op 10 Januari 1852 by de kust van Huisduinen plaats had, beschreven en de edelmoedige en zelfopofferende daad van den eenvoudigen vletterman Cornelis Dito, den held in stormgevaar, weergegeven. Allen, die moed en zielegrootheid op prijs stellen, raden wy aan zich dit boekje, het welk 40 ets. kost, aan te schaffen. Zy zullen een genotvol uur met lezen door brengen en tevens een goed werk verrich ten, want de baten der uitgave worden afgedragen aan 't Visschersfonds ten voor- deele der betrokkenen by de granaten- ontploffing op 13 Juli 1.1. Het totaal der giften by de Zuid- Afrikaan8che-Vereeniging voor de Boeren ontvangen bedraagt thans fL215.206.24. Tweede Kamer. Heden komt in behandeling het gewij zigd ontwerp van antwoord op de Troon rede, waarvan de inbond is als volgt Mevrouw De Tweede Kamer der Staten-Generaal verheugde zich, Uwe Masjesteit weder in het midden der Volksvertegenwoordiging te zien, ter opening van de gewone zitting der Staten-Generaal. Aan de behan deling van de vele gewichtige aanhangig zijnde wetsontwerpen zullen wy onze beste krachten wy den. Wij spreken den wensch uit, dat de betrekkingen met China, thans verstoord door de in dat Ryk gepleegde geweldadigheid, spoedig op bevredigende wyze zullen hersteld worden. Met be langstelling hoorden wy Uwe Majesteit de hoop uiten, dat het eerlang hier te vestigen Internationaal bureau van het hof van arbitrage bevorderlijk zou zyu aan de vreedzame oplossing van interna tionale geschillen. In den oorlog, die in Zuid-Afrika wordt gevoerd, zien wy met Uwe Majesteit eene diep betreurenswaar dige gebeurtenis. Wij stellen het op prys, dat Uwe Majesteit het als de roeping der Regeering erkent, aan landgenooten, die in moeielykheden geraken door ver wikkelingen in het buitenland, hulp of bescherming to verleenen. Voor de mededeelingen omtrent de financien van het Ryk in Europa en van Nederlandsch Indië, omtrent de gelijdelijke verbetering van den toestand in Noord-Sumatra, en omtrent de indiening van verschillende voorstellen van wet betuigen wy Uwe Majesteit dank. Moge het Uwe Majes teit gegeven worden, in gemeen overleg met de Volksvertegenwoordiging, onder Gods zegen veel goeds tot stand te bren gen voor het Vaderland en zijne Koloniën- Een krasse oude. Onder de velen, die dezer dagen aard appelen rooiden, behoorde ook de 87jarige grijsaard Adr. Van der Laak te Ginniken. Reeds vroeg in den morgen was hy in het veld en werkte daar den ganBchen dag door. Men schrjjft uit Maassluis Nadat Dinsdagnamiddag L. Nieman,onder wiens leiding de duikers der gezonken boot »St. Paul staan, tot onderzoek in het schip was gedoken, bemerkte men weldra, dat er iets onklaar was. Een duiker, die daarop naar beneden ging, vond Nieman dood, staande met zyn arm rond een stut geslagen. Door het breken der sluiting van de slang was hij gestikt of verdronken. De overledene woonde thans als aaunemer van publieke werken te Antwerpen, waarheen zyn lyk per sleep boot is overgebracht. Hg was bekend als redder van vele menschenlevens, waarvoor hy dan ook werd benoemd tot broeder in de orde van den Nederl. Leeuw. Een Nederlander logeert ergens in Zwitserland in een hotel, waarin ook vele Engelsche gasten zyn. De hotelhouder komt by hem en zegt, dat de Engelschen ge dreigd hebben allen weg te gaan, als die »Dutohman" blijft. En onze landgenoot, die den braven hotelhouder niet benadeelen wil en een wijs man is, gaat. Het is niet lang geleden gebeurd en met wien het gebeurde was de president van de Nederl. Bank mr. N. P. v. d. Berg. De rechtbank te Dordrecht veroor deelde de rijksveldwachters Eykelenboom en Knoppers, wegens meineed, tot 2 jaar gevangenisstraf. Het O. M. had hunne vrijspraak gevraagd. Transvaal en Oranje-Vrijstaat. Te Antwerpen heeft zich reeds een com missie van Nederlanders en Belgen gevormd om president Kruger een waardige ont vangst te bereiden. Als de president te Vlissingen aankomt zullen eenige leden van het comité hem daar gaan opwachten. Reveu Visschersvloot. Te Tolen is ecne algemeene vergadering gehouden van visschers-vereenigingen in Zeeland. Besloten werd aan H. M. de Koningin te verzoeken een revue te wille#houden over de Zeeawsche Visschersvloot-; jp een door H. M. te bepalen datum in <9 eerste helft van de maand Juni, en wel op een gedeelte van de Iereekesche bank, gelegen tusschen Bergen-op-Zoom en Ierseke, wijl dit vaarwa ter daarvoor het meest geschikt wordt ge acht. Getracht zal worden zooveel mogelijk vaartuigen by elkaar te krjjgen en de rege ling van een en ander aan het hoofdbestuur der Visscherij-Vereeniging over te laten. Naar schatting kunnen ongeveer 800 a 900 vaartuigen aan de revue deelnemen. Spoorwegongeluk. Een treffend ongeluk heeft op de lijn Luik-Maastricht plaats gehad. Toen de trein no. 390 het station Grons- veld naderde, wilde vrouw Jansen, die als baanwachtster Jicnst deed, den slagboom nederlaten. Zy had niet gezien, dat haar zoontje van vyf jaren haar daarbij was gevolgd. Hare poging om het kind van den overweg te verwijderen, waarbij rich ook in allerijl haar man aansloot, kostte aan alle drie het leven, daar zij door den naderenden trein werden overreden. De vader was geheel verpletterdde moeder had de ruggegraat gebroken, ter wjjl van het kind, dat nog een uur heeft geleefd, een stuk van het hoofd was ge reden. De echtelieden Jansen laten twee nog jonge kinderen achter. In de duinen achter >Meer-en-Boach", te Loosduinen, is het in vergevorderden staat van ontbinding verkeerende lyk ge vonden van zekeren P. Hebenaar, die, by eene poging om met zjjn arm een konjjn uit een hol te halen, door eene zandstor- ting bedolven en gestikt moet zjjn. Men vermoedt dat het lyk van den on gelukkige ongeveer 14 dagen bedolven is geweest. Voor den gewezen kastelein van de rotonde te Blaricum, bjj wien, gelyk men weet, een bende woestelingen zoo deerijjk huisgehouden heeft, is een totaal bedrag van f 1500 ingekomen bij hen, die zich zyne zaak hebben aangetrokken. Bjj de stormen op de kust van New- foundland zyn alleen te Cape Breton 65 schooners gestrand of geheel verongelukt. Rnim 100 andere schepen werden besoha- digd. Een-en-dertig menschen kwamen om het leven. Bij den grooten orkaan in Texas bljjkt ook de badplaats >High Island", in het Zuidwesten van Jefferson County, te zjjn vernield. Van de 1000 huizen bleef geen enkel staan. Onder het puin vond men rnim 400 dooden. Opening der boel van Andrée. In Stockholm is 10 dezer de laatst ge vonden boei van Andrée in d§_Academie van Wetenschappen geopend. De boei was uitwendig zeer goed bewaardhet deksel was er vast opgeschroefd ei. ooven- op stond nog een deel van den spiraal vormige mast, die eertyds een vlaggentje droeg. De boei had niet geleden, noewel zjj aan zware drukkingen was blootgesteld geweest. Na afneming van het deksel heeft men een beschreven briefje ge vonden, dat stellig van de hand van An drée is. De weinige woorden in postscrip tum zyn waarechijnljjk door Strindberg geschreven. De boei is in het nationaal museum neergelegd gelyk de andere. De Oorlog in Zuid-Afrika. Sprekende over president Krnger's ver trek naar Europa, met een Nederlandsch oorlogsschip zegt de Daily Telegraph" »Wjj misgunnen Holland het genoegen van 's heeren Kruger's gezelschap niet, en evenmin misgunnen wy den heer Kruger de meerdere glorie, over den oceaan te gaan op een Nederlandsch oorlogsschip. Toch zal deze kleine gebeurtenis in ons land niet vergeten worden, en er zou oen dag kunnen komen waarop het Neder- landsche volk berouw had over de zinne- looze vyandschap die het voortdurend, in in den loop van dezen oorlog, aan den dag heeft gelegd tegenover een natie die een eeuw lang altijd en overal zyn vriend ge weest is." Het oordeel dor Russische pers over de proclamatie van Lord Roberts is te merk waardig om het niet cenigszins uitvoeriger aan te halen dan reeds geschied is. Ziehier wat zjj volgens de Petersburger correspondent van .the Times* daarvan zegt: Do .liossia* vindt het onder do omstan digheden noodig de grootste zelfbeheersching in acht te nemen om niet te vervallen in beleedigondo taal jegens Engeland, en ver klaart dan, dat de Britsche autoriteiten in Zuid-Afrika hunne daden van vrjjbniterjj en roof hebben opgevolgd mot oone onbeschaam de bespotting van de slachtoffers en een wroe- den hoon van beschaving en volkenrecht. De logica dor proclamatie is die van een vrjj- buiter, die het recht van tegenstand ontzegt aan een man, dien hjj plundert en met den dood bedreigt als hjj zich niet onderwerpt. Do Britsche veldmaarschalk wordt verge leken met een Helman van roovende Ko zakken nit den ouden tjjd, en de arme Boeren met de eerste Christenen, die psalmen zongen, terwjjl zij in het Romeinecho Arena door wilde dieren verscheurd werden. De volken van Europa kunnen slechts sympathiseeron maar hunne Regeeringen zjjn moreel gebon den tii8schen-beide to komen, al ware hot slechts uit zelfbehoud. Want ze kunnen bjj hare oigono onderdanen slechts sterk en ge ëerbiedigd zjjn, zoolang deze in haar de ver persoonlijking van -recht en billijkheid zien. De «Novoe Vremya' acht de proclamatie het schandelijkste stuk dat ooit uitgegeven werd, waarin een onbeschaamde ontkenning doorstraalt van do meest elementaire denk beelden van menschelijkhoid, recht en de be ginselen van liet volkenrecht. Het moet aan leiding govon tot eenstemmige verontwaar diging van alle volken, die niet tot het Angel- Saksische ras behooren. Do eerbiedwaardigs Paul Kruger heeft in geen onkel opzicht het Preaidontsohap prjjsgegovon van zjjn nog steeds veroverde Republiek, en zjjn bezoek aau Europa zou nog de aanleiding kunnen zjjn om do stoute aankondiging van non- interventio, die Lord Roberts de continontale machten voor de voeten werpt, te logenstraf fen. De wjjze, waarop hjj spreekt over de oorlogsgebruiken ter rechtvaardiging van de bedreiging met meedoogenloozo wraak en draconische maatregelen tegen de guerilla- operaties der Boeren, toont, dat hjj moet gedacht hebben aan de gewoonten der Hun nen of de wilden van Centraal Afrika. Als het waar is dat Frankrjjk do interventie over weegt, kun het er op rekenen, dat het niet alleen zal bljjvcn. De grootste verachting wordt uitgodrukt voor do handelwjjze der Portugeescho autoriteiten, die den Heer Kruger op onzjjdig gebied als in hechtenis houden, het gevolg natuurlijk van Engelsche omkoo- perjj en bevelen van den Engelschen Consul. De «Novosti* zegt, dat do proclamatie den naam van Lord Roberts niet verhoogt, die de andere onwettigheden in de tweede helft van den oorlog vermeerdert. Geen oorlog kan als wettig geëindigd beschouwd worden, terwjjl nog een cnïele der vjjanden weigert de wapenen neder te leggen. Het eenigo in de proclamatie, waarmede do «Novosti' het eens is, is, dat de Boeren niots van Europa •k wachten hebben en dat is, gelukkig voor Engeland, slechts wegens den stand van zaken in China. De in hot Duitsch verschijnende «Peters- burger Zeitnng*, die hot bezoek van den Heer Krugor vergeljjkt met dat van Thiers gedurende den Fransoh-Duitschen oorlog, verklaart, dat Lord Roberts de waarheid vcrvalacbt en dat hjj zjjn schoone reputatie geheel verloren heeft. In denzolfdon geest schrjjven ook de «Svet* en andero bladen. BERLIJN, 22 Sept. - De >Berliner Neueste Nachrichten" komt heftig op tegen het artikel van de Londensche Stan dard" tegen Nederland en zegt o. a.Ne derland neeft door zyn besluit om presi dent Kruger voor zijn reis naar Europa een oorlogsschip aan te bieden, overal buiten Engeland nieuwe harten veroverd. Het is te hopen dat er ook zelfs aan gene kant van het Kanaal nog stemmen zullen opgaau die de aanvallen van da Standard" afkeuren". De begeerte om den grijzen aanvoerder van het dappere Boerenvolk niet alleen op staatkundig ge bied onschadelijk te maken, maar hem ook pereoonljjk te verootmoedigen, toont vol gens het Berljjnsche blad een diepen af- FETJIT ,T .BTON. *Oo<3*— Juist die afwijzing der bruidschat was het, wat Lindis had bewonderd, wat haar nieuwen moed had geschonken, om don stap in het onbekende gerust en zonder tegenspraak te wagen. Het edele voerde immers steeds tot het goede, dat was zeker, een opheldering was hier noodig. Doch was het aan haar, het onervaren, met de wereld onbekende meisje, om deze uit te lokken Onder diepo zuchten ontdeed zjj zich van hare omhulsels en beschouwde nu opmerkzaam de matig groote kamor, de eenige, die ter harer beschikking stond. In eea hoek stonden een massa koffers opgestapeld, volgens de adressen afkomstig nit Parjjs. Zjj schenen onaangeroerd te zjjn de kasten en commodes, die naar Oud-Duitschen trant tegen de wan den stonden, bevatten hare kleederen en haar linnengoed, alles in do volmaakste orde. Een goedkoope, buitengemeen eenvoudige inrichting dor kamer. Lindis had het beter en smaakvoller in het grjjze huis gehad, doch geen woord kwam daarvan over hare lippen, toen Margaretha met sombere blikken en in een weinig eerbiedige houding naar de wen- schen der .dame* kwam vragen. Alles is behoorljjk in orde, wees zoo goed er zelf van te overtuigen. Do kisten daar,* zjj wees geringschattend op de reusachtige koffers in den hoek, .zjjn uit Parys en bevat ten oagetwjjfeld groote toiletten. Mevrouw de gravin gaf daarom last ze niet uit te pakken, wjjl go or toch donkolijk wel geen gebruik van zult maken.* Op Lindis' verwonderden blik, voegde zjj er nog met vinnigon nadruk aan toe: .Wij geven nameljjk geen partjjen.* In de keuken bleef de oude vrouw als door den bliksem getroffen staan en zetto de beide handen in de heupen. «Heer in den hemel,* zeide zjj tegen Frits, .wat ben ik daar ge schrokken, dat is waarachtig gravin Else in levende ljjve met haar schitterende zwarte oogen en haar Zigeunerhuid. Doorzichtig slank en met haar zoetsmeokeoden blik. O, ik kon dat. Zjj had den armen graaf Nicolaus in don ban gedaan. Doch onzen graaf zal zjj niet betooveren, dio is gepantserd, want zit zjjn armen bruid niet thuis to jammeren? En wat ziet hij er uit. Als een schim. Frits, Frits, daar komen ongelukken van. Do zwarte vrouwen hebben de Hallwey's steeds ongeluk aangebracht. Daar heb je Jobst van Hallwey met zjjn veelgeliefde echtgenoote Jutte, die den grondsteen gelegd hebben, doch de geld duivel was in haar gevaren. God zjj met ons. Ik spreek de waarheid. Graaf Leo heeft me zelf eens de oude kroniek van hot kasteel voorgelezen. Sapperloot, wat stond daar al niet in geschreven. Zjj moet zwart geweest zjjn van aangezicht en zonder schoonheid, maar een eigenaardige aantrekkelijkheid moot er gelogen hebben m hare trekken en hare oogon, waarmede zjj allen betooverd heeft, die mot haar in aanraking kwamen zjj was zóó gierig, dat zjj haast niet at en liet ook hare ondergeschikten honger ljjden. Do oudere bedienden zjjn van gebrek omgekomen en alles op hot kasteel was zóó vermagerd, dat de beeuon door het vel staken, ja, zelfs hel vee, do paarden cn de honden. Graaf Loo lachte er destjjds om on zeide, dat die beenen dan wel vrooljjk geklapperd moeten hebben. Ja, dat waren bange dagen ten tjjde van vronwo Jutta, zjj was verzot op het geld en edelgesteenten, beide had zjj bjj schepels opgezameld en opgestapeld, totdat zjj plotseling moes sterven.* tZ'i is na haar dood teraggekomen,' merkte Frits huiverend op, .vader heeft ons daar dikwjjls van verteld.* «Onzin, de volksmond heeft dat van haar verteld, wjjl zjj een allesbehalve Christeljjk leven geleid heeft, maar zjj is wel degeljjk gestorven en ook degeljjk bijgezet geworden in den watertoren, dien zjj zelve gebouwd en waarin zjj hare schatten bewaard heeft. Zjj heeft het uitdrukkelijk zoo gewild, ook haar eenige zoon, de kleine Jobst, die vóór haar stierf, heeft zij daarin laten brengen haar echtgenoot Jobst echter wilde niet in den heidenscho toren midden in het Hallweymeer begraven liggen. Na Jutta's overljjden heeft hjj zieh een blonde mooio vrouw genomen en nog vele jaren in vrede met haar geleefd totdat zjj zalig ontslapen is. Ja, Frits, zoo staat hot geschreven.* «Nu, en gravin Elisabelh Dat was do tweede zwarte vrouw, die het huis onheil gebracht hoeft, wellicht nog meer dan de eerste. Ach, die vrouw, Frits, je vader en ik hebben haar gekend, het was totaal onmogeljjk haar iets te weigeren. Koningen en vorsten hebben haar vereerd en hulde gebracht, zooals nooit aan een sterveling, en ook zjj was zwart geljjk de booze. Ja, dat was me ccd leventje op Hallwey, hemelsche goedheid, wanDeer ik aan die tjjden terug denk, ik was toen nog maar een jong ding. Men bewoog zich bjjna niet moer op aarde, men wist ternauwernood den dag van don nacht te onderscheiden, men geloofde aan tooverjj. Zfl wist het geld uit to geven, dat Jutta eenige honderden jaren geledon had bjjeengegaard. Lustig vloog hot de vensters uit en de voornamen kwamen uit alle landen om de wonderbare vrouw te leeren kennen. En toch was zij schoon, al droeg zjj ook de kleuren van den duivel, die gravin Elisabeth, er lag iets tooverachlig boeiends in do som bere trekken. Frits, wanneer wjj hier nog zulko tjjden beleven moesten.' .Nu, daar ia, geloof ik, niet veel kans op,* antwoordde Frits droogweg. .De geldkist zal wel leeg gebleven zjjn.* Margaretha knikte. .Ik vertrouw die zwarte vrouwen nu eenmaal niet. Zjj zjjn allen pre cies eender.* Wanneer het gold maar eenmaal betaald was, dat de lichtzinnige mjjnheer Leo zoo zinneloos verkwist heeft, dan zouden we dio zwarte niet in huis hebben.' .Maar Frits,* Margaretha was verontwaar digd. «Hoe durf jjj je te vermeten, om op zulk oen oneerbiedige wjjze over onzen jongen mjjnheer te spreken.* Hm,* hernam de verstokte Frits. .Hjj heeft ods een mooio poets gebakken, hjj ver braste bet geld maar. alsof er geen opkomen aan was, en ten slotte moest graaf Egon de kastanjes voor hem uit het vuur halen. Met dat onvrjjwillige uitstapje naar Amerika heeft graaf Leo zjjn verdiende loon, hy moet nu maar eeus eerst loeren, hoe mocioljjk het is, om geld te verdienen. Daarom geen vjjand- schap. Margaretha, in trouw jegona onze meesters zjjn wjj hot toch, geloof ik, vrjjwel met elkander eens. Maar na die daarboven?* Frits wees met den duim over den schouder naar de kamer, waarin zich de jonge vrouw bevond. Margaretha haalde de schouders op. ,Zjj wilde niets gebruiken en verlangde niets anders dan rust.* .Wat moet daar echter van worden? Zal ze maar altjjd op haar kamer bljjven zitten .Natuurljjk, do gravin spant alle krachten in, om den woekeraar zjjn geld terug te be talen.' ,De inkomsten op Hallwey zjjn gering en dan zou die groote som nog terug gegeven moeten worden Frits kon zjjn verwondering niet verbergen. «Wel zeker, wat andera Maar de jonge vrouw?» •Zjj gaat met het geld weer heen, ha ha. Of denk je soms, dat we haar een oogenblik langer hier hielden .Maar het zyn toch echtelieden, graaf Egon en de woekeraaradochtor Noem je dat een huwoljjk De hel is het, Frits, ja de hel. Onze kerk laat ook scheiding toe, waar wederejjdsche afkeer en verachting heerscht en het loven vergalt.* Frits schudde veolbetcokeuend het hoofd. •Graaf Egon zou nimmermeer kunnen trou- wen.* Hobo.* Margaretha nam haar tegenstrib belende houding weder aan. .Hoho, het is een gedwongen huwelijk, graaf Egon's trouw behoort reods een andore. Het zou wcrkeljjk ten hemel schreieD, wanneer hjj voor zjjn zelfopofferende liefde voor broeder on familie niet do volle belooning kreeg. Doch wacht maar, dat zal de gravin-moeder wel klaar spelen, wachten wjj hot maar eens af?* NEGENDE HOOFDSTUK. Een sombere wintermorgen brak aan. Het sneenwde nog heviger dan een dag te voren en de koude was in één woord snijdend ge worden. De storm schudde aan vensters en deuren en bewoog de zware damasten gordjj- nen her- en derwaarts. Lindis stond voor de konde ruiten en koek peinzend naar buiten. Ondanks het vroego morgenuur was zjj reeds geheel gekleed on wachtte nu op Margaretha, om door deze don graaf om een onderhoud te laten vragen. De oude vrouw liet niet lang op zich wach ten. Met con korten morgengroet plaatste zjj de ontbjjtbordon op tafel. Op Lindis' vraag naar don graaf zette zjj verwonderde oogen op en haalde onverschillig de Behouders op. Mjjnheer de graaf was naar de kazerne go- gaan, al zeer vroeg, hjj at ook niet to huis maar in het Casino, zjj kon daarom ook niot zeggen, wanneer hjj thuis kwam. Lindis zweeg bekommerd en gebruikte haar koffie, het was het eerste wat zjj sindB drio dragen had ge nuttigd, zjj kon zich dan ook ternauwernood staande hondon. Een onboschrjjfeljjke bitterheid welde or in haar hart op. Welk een droevige rol speelde zjj hier in dit huis, en had zjj ook geen recht op haren echtgenoot. Een donkere blos schoot haar eensklaps naar haar bruin gezichtje, en kronkelde zich daar geljjk een slang onder het dichte haar in den hals. Haar echtgenootWaarom had hjj haar naar hot altaar en hier in zjjn woning gevoerd, zonder haar te kennen, zonder deu wil haar te leeren kennen Lindis had in haar jong loven, zoudor iets van de wereld to kunnen, vele kren kingen ondervonden, doch haar gevoel zeide haar, dat goon van die allen do zwjjgonde verachting van dezen man evenaarde. Het trof haar als dolksteken, vorlamde haar geest en haar hart en maakte haar bjjna onbe kwaam om te denken. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1