KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje le voor HelderTexel en WIerIngen. M A R I N E. Or. Borgesius, Oogarts, Café Garoizoen le den Helder. IJMUIDEN. Openbare Verkooping J. H MOOJEN, Ne. 2882. Zaterdag 29 September 1900. 28»te Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Aan onze abonné's buiten "de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zon dagsblad, 3e kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels vóór 5 Ooft., zullende anders daar over met 5 cents verbooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2»/s Ct. beplakt te worden. DE UITGEVERS. KALENDER DER WEEK. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 6 n. Om. Onderg. 5 n. 89 m. Zondag 30 OCTOBER, Wynmaand, 31 dagen. Maandag 1 Eerste Kwartier. Dinsdag 2 Woensdag 3 Isr. Gr. Verzoendag. Donderdag 4 Vrijdag 5 Zaterdag 6 Uit het Buitenland. Algemeen was gedurende de laatatverloopen dagen do aandacht gevestigd op het voorstel van graaf von Biilow, Dnitschlands minister van Buitenlandsche Zaken, strekkende tot het eisehen van de uitlevering en de bestraffing van de hoofdleiders der vijandige agitatie, tegen de in China vertoevende vreemdeLingen, vóór en aleer tot de behandeling der eigen lijke vredesvoorwaarden zon worden overge gaan. Naar het schijnt, zal aan dat voorstel de goedkeuring der andere mogendheden wor den gehecht. Rusland moet in beginsel in het voorstel van Duitschland hebben toegestemd alleen is men te St. Petersburg bevreesd, dat door de vele moeieljjkheden, welke van Chi- neesche zjjde tegen het Duitsche voorstel zul len worden ingebracht, een spoedige oplossing der quaestie aanmerkelijk zal worden ver traagd. En Rusland's vrees schijnt niet ongegrond, want reeds heet het, dat de Keizer en de Keizerin-wednwe van China beslist weigeren, Prins Toean en de ove rige Boksersvrienden uit 's Keizers onmid dellijke omgeving uit te leveren, of zelfs het voorstel tot hun bestraffing in overweging te nemen. Te Berlijn schijnt men zich verzekerd te houden, dat het antwoord van Engeland gunstig zal luiden. De Londcnsche dagbladen laten zich daarover althans gunstig uit. Frank rijk moet zich reeds gunstig voor het voor stel hebben verklaard, ofschoon het antwoord als nog te Berlijn wordt ingewacht. Beslist ongunstig, geheel in strijd met Duitschland's wenschen, is het antwoord, 't welk dezer dagen uit Washington werd ontvangen. Do regeering der Vereenigde Staten trekt zich van verdere samenwerking terug. Zjj wil China zachter, toegevender behandelen. Dit wekt overal elders in grooto mate bevreemding, omdat het belang der N. A. Unie even krachtig eischt, als dat van andere volken, dat de schuldigen, ten exempel voor hunne landgenooten, zullen wor den gestrait. Het vermoeden wordt echter uitgesproken, dat door den ongunstigen toestand op de Philippjjnschc eilanden Amerika belemmerd wordt in zijne plannen tot het zenden van de noodige troepen naar China. Er blijven echter nog genoegzame krachten over, om naar den wensch van heel de beschaafde wereld, van China de vereischte boete te vorderen, en voor de toekomst een betere orde van zaken, inzonderheid wat betreft het verblijf van vreemdelingen binnen do grenzen van het Hemelscho Rijk, te verzekeren. De bniten- landsche dagbladen betreuren over het alge meen de zonderlinge houding van de regee ring der Vereenigde Staten. Men acht die houding ook een gevolg van de ophanden verkiezing voor het Presidentschap der Groote Republiek. Niet vreemd is het echter ook, dat velen vrees koesteren, dat China door dit terugtreden van Amerika in zynverzet tegen do mogendheden aangemoedigd, althans niet meer handelbaar worden zal. Do Parloments-verkiezing in Engeland is op handen en ter voorbereiding er van doen de dagbladen daar te JLande dezer dagen al hun best, om de kiezers in het „goede* spoor te leiden. En inmiddels doen ook do candi- daten der verschillende richtingen vóór en tegen de regeering hunne stemmen hooren, om het kiezersvolk in de onderscheidene dis tricten te bewerken. Niet het minst werkzaam op het terrein der verkiezingen is minister Chamberlain, die dezer dagen in den zetel van het door hem vertegenwoordigd district Birmingbam een politieke redevoering heeft afgestoken. Een der Engelsche bladen de „WeBtminster Gazette" heeft daar voor dank betuigd, omdat de spreker aan de hem vjjandige liberale party een belaagryke dieast heeft bewezen. De minister beweerde o. a-, dat de ontbinding van het Parlement noodig was geworden, omdat de regeering vóór het uitbreken van den oorlog en tydens den atryd in Znid-Afrika voortdurend gehin derd en in hare handelingen belemmerd was geworden door een klein deel des volks, zelfs door mededeelingen aan de vyanden des land s. Aldus zoo voert het blad aan worden de liberalen door Chamberlain voor landver raders uitgemaakt. Om een slechte zaak goed te praten, bodient hjj zich van min goede wapenenopsnyden over eigene daden en schelden op do tegenparty. 't Genoemde blad houdt het er voor, dat de liberalen het niet maar kalm zullen aanzien, dat zjj voor landverraders worden gescholden. Er was, zegt hot blad, veel verdeeldheid onder de liberalo party, doch door het geheel onver diende geschimp van den .braven" minister zal de party* zich ongetwjjfeld hereenigen. Verschillende voorname leden der liberale partjj hebben zich medo doen hooren. De heer Rosebery o. a. verwjjt aan het tegenwoordig Kabinet, dat hot de bnitenlandsche aangele genheden behandeld heeft op ceno wjjze, die alle beschaafde natiën van Engeland moest vervreemden, en dat het door gebrek aan vooruitziendheid en door het verwaorloozen van alle militaire toebereidselen hot land aan groote gevaren blootgesteld heeft. Ton slotte beveelt genoemde staatsman aan, eeno staat kunde, die in Zuid-Afrika wil medewerken, om welvaart, vertrouwon en volkomen har monie te grondvesten. Ook door den heer Morly wordt de buitenlandsche staatkunde van het ministerie-Salisbury-Chamberlain ver oordeeld, en wordt gewezen op den storm van ongerustheid en wantrouwen, die binnen 'slands verwekt is, door de daden der regooring in zake de buitenlandsche aangelegenheden. Do .Weatmineter Gazette* voert nog aan, dat Engeland staatslieden noodig heeft, dio de kosten berekenen, vóór er tot ernstige ope- ratiën wordt besloten, en die niet de open bare meening opwinden vóór zjj nog overdacht hebben, hetgeen zij verder zullendoen. Met eenige uitvoerigheid maken wjj gewag van de a,s. Parlements-verkiezingen in Enge land, omdat de uitslag van veel belang kan zyn in zake den Zuid-Afrikaanschen oorlog. Als Chamberlain eens ten val werd ge bracht NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 28 September 1900. WinterdienstderHoll. IJz. Sp. Maatschappij. De uren van aankomst en vertrek zjjn met 1 October als volgt: Aankomst van Amsterdam: 's morgens 8.39 en 11.16 (sneltrein), nam. 2.29, 5.50, 6.39, 9.55 (sneltrein) en 's nachts 12.03alleen des Donderdags ook 7.41 'b morgens. Van Alkmaar 1157 voorm. Vertrek naar Amsterdam.: 's morgens 5.12, 7.50 (sneltrein) en 9.15, nam. 12.16, 1,53, 4.11, 7.30 (sneltrein) en 8.18. Naar Alkmaar 's morgens 7.04. Alleen des Donderdags naar 8 c h a g e n Alle nren van aankomst en vertrek zjjn opgegeven in den tijd van Greenwich. Naar men verzekert, beeft de heer P. Poutsma zyn voornemen te kennen ge geven, om zjjne betrekking neder te leg gen als schoolopziener in het district Haar lem, waartoe ook deze gemeente behoort. Bevolkings-statistlek. De door het Centraal Bureau voor de Statistiek bewerkte voorloopige uitkomsten der in December jl. gehouden achtste tien jarige volkstelling heeft voor de gemeen ten in Noord-Hofland, die boven de 10.000 inwoners tellen, de volgende voorloopige uitkomsten opgeleverdAlkmaar telt 18,275 zielen, Amsterdam 510.850, Haarlem 64.069, Helder 25.159, Hilversum 19.442, Hoorn 10.714, Velzen 10,519, Zaandam 21.146. De ter Secretarie alhier gedane opgaaf van het bevolkings-cijfer op 1 Januari 1900 vermeldde, dat de gemeente Heldertoen 26.713 inwoners had. Volgens het bepaalde in art. 4 der Gemeentewet, moet het aantal leden van den Gemeenteraad alhier, thans 19 be dragende, met nog 2 worden vermeerderd. Gemeenten, die van 25.001 tot 30.000 in woners tellen, hebben, volgens genoemd artikel der wet, 21 Raadsleden. In het volgend jaar zullen dus verkiezingen moe ten plaats hebben, zoowel wegens de pe riodieke aftreding van 6, als door het ver kiezen van 2 leden wegens de uitbreiding van het ledental. Rijkspostspaarbank. Gedurende de maand Aug. 1900 zjjn in- [elegd en terugbetaald de navolgende be dragen Inlagenf 3,286,556.61»/, Terugbetalingen (waar onder f 8,570.27 we gens aankoop van in schrijvingen in een Grootboek, obligatiën of certificaten van inschrij ving) 2,076,529.41 Meer ingelegd dan terugbetaald f 610,027.30»/, Aan het einde der maand Juli 1900 was ten name van de ver schillende inleggers in geschreven 81,115,297.60'/, Tegoed op uit. Aug. 1900 f 81,725,324.91. A T J E H. Bljjkens aan het Departement van Koloniën ontvangen bericht is de kapitein der infanterie van het leger in Ned.-Indië A. J. P. Kessler, gedetacheerd bjj de expe- ditionnaire macht op Atjeh, overleden aan de gevolgen van bij eene ontmoeting met den vijand bekomen wonden. Uit Batavia seint men aan de »N. R. C.": »Bjj het rondgaan van een patrouille in Djeurapa is kapitein Wijer in het been gewond." President Kruger. Naar men mededeelt bestaat het voor nemen bij president Kruger om te Napels de «Gelderland" te verlaten. Naar wij vernemen kunnen de noo dige zeekaarten aan boord van do «Gelder land" te Aden verwacht worden, zoodat het schip vermoedelijk heden van daar zjjn bestemming zal volgen. Te Waal op Texel heeft men een bijna 70-jarig man dood gevonden, han gende achterover, met het hoofd in een slooteen der beenen was bekneld tus schen een hek op het land. Vermoedelijk is de man achter dit hek willen omgaan; toen zal er een paaltje gebroken zjjn, waar door hjj achteaover geslagen is, terwjjlde voet bekneld zat. De Transvaalsche regeering li aan de firma Van Malsen te 's Gravenhage verzocht de aflevering van het door die firma vervaardigde voor het rechtsgeboaw te Pretoria met meubilair tot nader order uit te stellen. Effecten diefstal. De internationale dievenbende, die ge stolen en dientengevolge buiten omloop gestelde effecten, aan den man zoekt te brengen, heeft weer eens geprobeerd te Breda haren slag te slaan. Dinsdag kwam bjj de kassiersfirma Van Mierlo een juffrouw, in Antwerpen woon achtig, met effecten «Ville de Paris" om deze te verzilveren Juist met deze soort papieren was evenwel de firma in Maart 1.1. eveneens bedrogen geworden, zoodat men al dadelijk kwaad vermoeden kreeg. Er werd geimformeerd, en het bleek inderdaad dat de stukken afkomstig waren van een grooten diefstal, indertijd te Rouaan ge pleegd. De gestolen nummers zyn toen buiten omloop gesteld frappés d'oppostion en derhalve waardeloos geworden. Intusschen was de politie gewaarschuwd en werd de juflrouw, die hoewel in België wonende, van Hollandsche origine bleek te zjjn, aan het station gearresteerd. Zij is naar het huis van bewaring overgebracht. Het schjjnt, dat de Bredasche politie met deze aanhouding een goede vangst heeft gedaan. Maandagmiddag werd door een te Amsterdam vertoevend heer vermist een zwart verlakte, lederen brieventasch, inhou dende de volgende geldswaardige papieren, als12 Ned. bankbiljetten van f 1000, 4 van f 300, 2 van f 200, 24 van f 100, 3 van f 40, 2 van f 25, 1 muntbiljet van f 10 en 1 muntbiljet van f 50. De commissaris van politie der Ce sectie (waarnemende de le sectie) te Amsterdam noodigt een ieder, die hieromtrent eenige aanwijzing of inlichting zou kunnen ver strekken, beleefdelijk en dringend uit, zich aan het politiebureau, voormalig Gymna sium, aan het Singel 453 te willen ver voegen. Dinsdagmorgen tegen halfelf is, op den O. Z. Achterburgwal bjj de Spinhuis steeg te Amsterdam een familiedrama af gespeeld. Op een gegeven oogenblik hoorde men daar op de gracht een aantal schoten vallen en zag men een man dooi de Spinhuissteeg hard wegloopen, door een agent met getrokken sabel achtervolgd. Hij werd op den Kloveniersburgwal ge grepen en naar het hoofdbureau gebracht. Ondertusscben waren daar nog binnen gedragen een man en vrouw door revol verschoten gewond, die dadeljjk per bran card naar het Binnen-Gasthuis werden vervoerd. Wat was geschied? Een bootwerker, wonende aan den Haar lemmerdijk en genaamd Christiaan Fjjmand had zich willen wreken op zyn vrouw, Maria Lobbe, die naar hij verklaarde reeds geruimen tijd op te intiemen voet stond met een neef Christiaan Blinderman. Zjjn leven was, zeide hij, door dien omgang van beiden reeds lang vergald en hjj had besloten beiden te dooden. Hen na op den O. Z. Achterburgwal ontmoettenae, had hjj de schoten gelost nit de revolver, die hij geladen bij zich droeg. Het is gebleken dat de neef levensge vaarlijk in hoofd en arm is gewondde vrouw is niet erg getroffen. De hoofd-commissaris van politie, de heer Franken op de gracht ging eerst het praatje dat op hem geschoten was stelde zelf een onderzoek in, terwjjl de dader later naar het sectie-bureau St. Pietershal werd gebracht. De justitie van het gebeurde dadeljjk in kennis gesteld, nam verder in den loop van den dag de in deze noodige verbooren af. Nader verneemt men In het gasthuis zyn uit de wonden van den neef twee kogels verwjjderd men ver moedt dat de vrouw twee kogels in den rug heeft, die echter nog niet zjjn weg genomen. Hoewel de kwetsuren niet le vensgevaarlijk sehynen, laat de toestand der gewonden nog geen verboor toe. Tusschen eenige kermisreizigers die met hun wagen te Venlo waren, is Maan dagavond zulk een twist ontstaan, dat een hunner, een jongen van 18 jaar, zyn meisje en haar moeder met een mes zoodanig heeft gestoken, dat beiden bewusteloos neer zijn gevallen. De toestand van het meisje is hopeloos. De dader is gearresteerd. Een diefstal. Een groote diefstal is de vorige week te Berlyn gepleegd. Een bewoner van de millionairsbuurt bij den Thiergarten be merkte 's morgens, dat des nachts in zjjn studeerkamer dieven geweest waren en ver miste uit zyn gesloten brandkast voor 20,000 mark aan effecten en 3 millioen aan de posito-bewijzen. Het slot was geheel gaaf en ook geen enkele deur toonde sporen van braak. De diefstal moet dus zjjn ge pleegd met valsche sleutels en door per sonen, die met het huis bekend waren. Een vroegere huisknecht en een portier nit de buurt zijn als daders of medeplich tigen aangehouden, doch ontkennen alle schuld. Daar terstond van de nummers der efiecten bericht werd rondgezonden, kun nen de dieven van het gestolene geen voordeel hebben. Van de efiecten is reeds een bedrag van 5000 mark in een spoor- weg-waggon teruggevonden. De Oorlog in Zuid-Afrika. Van Spitskop ten Oosten van Ljjden burg wordt gemeld, dat den 19den Sep tember een afdeeling Boeren over de Sabie- rivier naar het Noorden trok en zich ver eenigde met het commando te Macmac. Dit laatste heeft nog twee Lange Toms bij zich. Een andere troep Boeren staat te Spekbron ten Noorden van Lydenbnrg. Sir Red vers Bulier is te Nelspruit en wacht daar op voorraden. Een kleine Boerenaf- deeling hondt nog altyd den heuvel bezet boven de brug te Badfontein. De «Daily News" meldt, dat de Boeren bjj Komatipoort veel rollende materieel hebben verbrand voordat ze aftrokken. Het stoomschip «Milwaukee" isoitFiume naar Zuid-Afrika vertrokken met 1200 Beiersche paarden aan boord. De volgende telegrammen van Lord Roberts zyn door het ministerie van oor log openbaar gemaakt. Pretoria. 22 September. Bulier meldt dat 58 burgers zich bij Spitskop aan hem overgegeven hebben, 20 bij Devil's Knuckles, en nog verscheiden te Lij den burg. Eenige mannen van de Imperial Light Horse, die van French Bob terugkeerden, maakten, 20 man gevangen, namen 200 geweren en verbrandden eenige wagens met ammunitie. De koloniale divisie, die tusschen Heil bron en Lindley rondtrekt, maakte 4 wa gens, 2000 schapen en 120 stuks vee buit. 23 September. Gisterenavond vroeg viel een afdeeling Boeren, tot het com mando van Erasmus beboorende, het sta tion Elandsrivier aan. Hun granaten be schadigden eenige gebouwen en een van onze menschen werd gewond, maar het kleine garnizoen verdreef, zonder verster- kiDg ontvangen te hebben, den vijand, en ik denk dat de Boeren het betreurd heb ben dat zjj hun kamp verlieten, want in hun afwezigheid is dat door Paget ver overd. Hij maakte 's nachts een geforceerden marsch van 40 KM. met het West Riding regiment, twee compagnieën van Witshi- res, twee compagniën Munster Fusiliers, de batterij van de Londenscbe vrijwilligers en twee kanonnen van 13 cm.veroverde het kamp van Erasmus, 2500 stuks vee, 5000 schapen, 50 paarden, 12 gevangenen, 20 geweren en wat ammunitie. De weinige manschappen, die nu nog onder de bevelen staan van Coetzee en Pienaar, de twee Boeren-commandanten in oostelijkste gedeelte van Transvaal, zijn geheel gedemoraliseerd. Het zjjn bijna allen Boeren, daar de vreemde huurlingen naar Loren<jo-Marqeus vertrokken toen de Portugeesche overheid beloofde, hen te zullen onderhouden zoolang ze daar moes ten wachten, en hun overtocht te geven naar hun land. 24 September. De gardebrigade, on der Pole-Carew heeft vanmorgen om acht unr Komatiepoort bezet. Er werden slechts eenige geweerschoten gelost. De brug was ongeschonden, maar alles was voor de vernieling in gereedheid gebracht. Er zyn zeer veel locomotieven en wagons buit gemaakt, ook eenige wagens met ammu nitie voor de Long-Toms. Volgens een bericht van Laflan uit Pre toria telden de Boeren, die een aanval ge daan hebben op het station Elandsrivier, ten oosten van Pretoria, 500 man, zjj had den twee kanonnen en een pompom bij zich. Zij zouden elf man verloren hebben. De telegrafische gemeenschap met Pre toria is verbroken geweest, maar spoedig hersteld. Een correspondent van «Petit Bleu" beweert, dat het Republikeinsche Drie manschap naar Kopenhagen zal gaan, om de bemiddeling in te roepen van den Deen- sche kroonprins, die als broeder van de prinses van Wales byzonder goed instaat zon zyn tusschenheide te komen. Lord Roberts seinde den 24sten Sept. uit Pretoria: Generaal Pole-Carew meldt dat hij te Komatipoort een langen Tom, een acht en negentigponder, en een Creusot-kanon vernield vondmen gelooft dat daar nog een ander kanon vernield is. Verder vond men driehonderd geweren met 30 kisten ammunitie voor klein ge weer, 40 granaten voor een langen Tom en 130 kisten met andere granaten. Op een korten marsch, dien Barton uit Krugersdorp ondernam, nam hij negen krijgsgevangenen, 720 trekossen, 950 run deren, 1000 schapen, 34 hitten en 17 goederenwagens. De waarde van de locomotieven die de Engelschen te Barberton hebben gevon den, wordt op 500,000 geschat. Het transportschip «Suffolk" dat bjj Kaap St. Francis op een klip was geloo- pen, is in 25 vaam water gezonken, nadat de «Lake Erie" nog een poging had ge daan om het weg te sleepen. De beman ning is gered, maar de 900 paarden die aan boord waren, zjjn alle verdronken. Charles Williams wjjst er op, dat de «Gelderland", die geen voldoenden kolen- vooraad heeft om haar naar Holland te brengen, in havens onder Engelsche con trole als Mombassa, Aden, Perim, Suez en Port-Said, geweigerd zou kunnen wor den kolen op te doen. ADVERTENTIËN. Spreekuur van 12-2 Voor minvermogenden Zondagen Woensdag; 12-2. 99 „de POOli is geen Sociëteit meermaar een algemeen Café, dat zich bijzonder recommandeert. bij de Directie te WILLEMSOORD op Dins dag 9 October 1900, des voormiddags te 11 uur, van de levering van le, Groenten b|| Aardap pelen en Soepgroenten. He. Verseh spek. 3e. Kundvet. ten behoeve van de equipages van Hr. Ms, schepen van Oorlog in genoemde Di rectie, gedurende het jaar 1901. 4e. Verseh Vleesch en Rundvet. 5e. Groenten en Vruchten. 6e. Bier. 7e. Melk. 8e. H it Brood. ten behoeve van het Marine-Hospitaal te Willemsoordgedurende het jaar 1901. 9e. Aardappelen. ten behoeve van de equipages van Hr. Ms. schepen van Oorlog en het Marine-Hos pitaal te Willemsoordgedurende het eerste halfjaar 1901. De voorwaarden van levering liggen gedurende de werkdagen op de gewone kantooruren ter Griffie der Marine te Willemsoord voor gegadigden ter inzage. De inschrijvingsbiljetten, ingericht over eenkomstig Art. 4 der algemeene voorwaarden van aanbesteding van goederen en materialen ten behoeve van 's Rjjks Marine en alzonderlijk opgemaakt voor elk der bovenstaande 9 perceelen, moeten vóór het uur van aanbesteding franco ter Griffie van gemelde Directie zyn bezorgd. De aandacht van gegadigden wordt ge vestigd op de wijziging in de voorwaarden voor de levering van Rnndvet. De Kolonel Garnizoens-Commandant te den Helder zal, op Maandag den laten October 1900, des middags ten 12 ure, ten zjjnen bnreele Wachtstraat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden, de levering van ongeveer p.m. 1200 H.L. AARDAPPELEN, gedurende het tjjdvak 1 November e.k., ot en met 31 Mei 1901, of zooveelmeer of minder als zal blyken noodig te zyn, gedurende gemeld tjjdvak, ten behoeve van de troepen der Landmacht in bovengemeld garnizoen. Het gewicht per H.L. aardappelen be hoeft niet te worden opgegeven op de inschrjjvingsbiljetten. De voorwaarden van levering van 11 October 1897, VI" Afdeeling, N8. 90, zyn tegen den prjjs van twintig centen (f 0.20) per exemplaar verkrjjgbaar bjj de Firma Gebroeders Van Clbep te 's Gravenhage. Nadere inlichtingen nopens de leveringen kunnen bjj den aanbesteder worden in gewonnen. den Helder, den 24 Sept. 1900. De Kolonel, Garnizoens-Commandant, J. J. DE GREVE. in het te verkoopen perceel, DINSDAG, den 9 OCTOBER 1900, 's middags 12 uur, ten overstaan v. d. Notaris M. J. DE LANGE, van een HUIS met SCHUUR en ERF, waarin gedurende ruim 20 jaren, met het recht van het verkoop van sterken drank in't klein, de KOFFIEHUIS-AFFAIRE met succes is en nog wordt uitgeoefend, aan de Visseringstraat C 13, te IJmuiden, groot 1 are 75 centiarenhet perceel be hoort tot de nalatenschap van wylen den Heer JAN GROEN Hz en is te aanvaar den by de betaling. Nadere inlichtingen geeft Notaris DE LANGE te Beverwijk. te SCHAGERBRUG, ZIJPE, op Woensdagen 3 en 10 October 1900, des morgens 10 unr, in het Café van den heer A. BRUIN, aldaar, van A. Een Boerenplaats met circa 40 hectaren aaneengelegen Weiland, staande en gelegen aan den Hoofdweg, westzijde van het Groot Noordhollandsch Kanaal, nabjj de Schagerbrug, in de gemeente Zjjpe, sectie D. nos. 5, 6, 7, 8, 11, 19, 22, 23, 1272, 1442,1443, 1414, 1445, 1146, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 en 1485, samen groot 39 hectaren, 38 aren, 45 centiaren. Huismanswoning, helend ten Oosten met de Algem. Armen, te Zjjpe, ten Zui den de neer Zeeman, ten Westen de Erve Próvinaire en ten Noorden de Hoofdweg. Alle perceelen zijn omringd door zoet water en bjj tonder gunstig aangeslagen in de belasting, daar gronden polderlasten te zamen slechts vljf-en-tachtig gulden bedragen. Met geheel is door ligging langs den duinregul een uitstekend jacht veld. B. Een Rentenierswoning, zoo goed ale nieuw, met grooten Tuin, aan de Schagerbrug te Zjjpe, sectie D, no. 1646, groot 11 aren. C. Een goheel nieuw Burgerwoon- hule, ingericht tot Bierbottelarjj, te Scha gerbrug, Zjjpe, sectie B, no. 679. groot 1 are 15 centiaren. D. Een perceel uitmuntend Welland, aan den Westfrioschen djjk, nabij de Scha gerbrug te Zjjpe, sectie B. no. 406, groot 2 hectaren 29 aren 60 centiaren. E. Een perceel uitmuntend Welland, in den polder E, nabjj de Oudeslnis te Zjjpe, sectie B, no. 138, groot 2 hectaren 24 aren 40 centiaren. Aanvaarding Landeryen Kersttijd 1900 en de huizen en erven 1 Mei 1901. Inlichtingen worden gegeven door den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, en den Makelaar S. BREGMAN, beiden t« Alkmaar. Makelaar, gevestigd te Helder, kantoor houdend® eiken Woensdag en Donderdag MOLEN- GRACHT 2. Verstrekt geld op hypotheek en op hand- teekening met of zonder borgtocht. Rente en onkosten zeer billijk. Gemakkelijke wijze van ajlossing. Belast zich met de behandeling van Boe delzaken, Veiling van vaste en roerende Goederen, Assurantiën en Bankzaken. BEKENDMAKING dat bjj ondergeteekende te bekomen zyn: VEEBK1' van f0,50 tot f2,50 de 5 ons. BEDDEN, DEKENS, MATRASSEN, KAPOK en LEDIKANTEN. Voorts ontvangen de STALEN voor de Mans- en Vrouwen-Collectie in den nieuwsten smaak en concurreerende prijzen. Ook ops'uiming van JPMSTTJEJV tegen mpotprfj*. Aanbevelend, Wed. C. DE WIT, te ïf ieringen. W. HUVEB8, Sociétc Anonyme. COGNAC FINS BOIS f 1.50 de Liter in verzegelde bemande flescli v»n 6 Liter, voorzien ven bet ntteit vnn Dn. P. I'. VAN HAMEL ROOS. Proeffloteh i> 11.40. ('"gnoe op flciïchon in diverae pryzen. UiUluitcud verkrijgbaar bij Parallelweg, Helder. Broodbakkerjj „De Volharding". Onder voortdurende contróle van P. FERMAN, scheikundig laboratorium te Amsterdam. Met deze maken wjj onze afnemers bekend, dat door duurte van krenten, rozijnen en sucade, enz., de prjjzen van het Krentebrood van af 22 Sept. zyn Paaschbrood van f 0.50 na f 0.60. 0.20 0.25. 0.15 0.20. - 0.02 0.02"' Krentemik 0.10 0.13. - 0.05 0.06. Aanbevelend, 6KBBs. BRUIV. Oame»! De ondergeteekende bericht aan hare geachte cliëntèlledat zij wederom ontvangen heeft een prachtige collectie STALEN voor het Najaars- en Winterseizoen. Onder minzame aanbeveling conxa. misnix, Costuumnaaister. Wilhelminastraat No. 9.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1