Sla ffi laar over, •rmmmWmimtmim wmmiwfflmmmm Ctir. Joogel. Vereeniging Spoorstr. Valksleesbibliotheek O. 8. W. S. J. MANHEIM, Een nette Dienstbode gevraagd, 9ST TE KOOP :eo Kamerkachel niet Beun. oorlog heeft samenwerking bijna onmoge lijk gemaakt. >Maar als wij de Hollanders in Zuid- Af rika niet op de een of andere wijze kan nen verzoenen, dan zal het den troepen der Koningin nimmer gelukken ons vernield oppergezag aldaar te herstellen. g£>Ala de tegenwoordige politiek niet ver anderd wordt in oen van geheel tegeno vergestelde richting, dan mogen wij ons gelukkig achten als wij, na jarenlange oorlogen, de kust onder Engelsche vlag zienelders zal zij wel niet meer worden geduld." •Lord Roberts seint d.d. 27 September, 8 u. 's avonds, uit Pretoria Het gedeelte van Paget'a afdeeling te Pienaar's Rivier Station, dat onder bevel van kolonel Lionel Chapman staat, werd vanmorgen van twee kanten aangevallen, terwijl do vijand in staat was ouder be dekking van dichte bosschen zeer nabij te komen. Na drie uren vechten werden de Boeren afgeslagen, en door de woudloopers ach tervolgd. Onze verliezen zijn een woudlooper ge sneuveld en een gewond, en drie Munster fusiliers gevangen genomen. Generaal Majoor Charles Knox bericht, dat eene afdeeling van de Boeren gisteren op de 3de cavalerie brigade met een ver dragend stuk het vuur opende, en drie mannen wondde, vóórdat zij konden op stijgen. Bjj de vervolging werden twee wagens en eenige paarden genomeu. •Central News" verneemt uit Durban, dat generaal Hildyard op zijn weg naar Vrjjheid voortdurend lastig gevallen is door Boereu van Christiaan Untha's comman do, dat gezegd werd, 2000 man te tellen. De Boeren betwistten Hildyard ieder kopje en elk ravjjn. Hildyard's troepen zjjn nu tot op 15 K.M. Piet Re tiet gekomen. gLOURENgO MARQUÉS, 1 Oct. Ter wijl Engelsche soldaten te Komatiepoort bezig waren met het vernielen van am munitie, door de Boeren achtergelaten, heeft er een groote ontploffing plaats ge had. Twee man werden gedood en 18 ge wond, waaronder een Portugeesch soldaat. BRUSSEL, 1 Oct. De heer d'Aumerie, een Nederlander, heeft den heer van Boe- schoten, secretaris van het gezantschap van do Zuid-Afrikaansche Republiek, ver wittigd dat hij, indien president Kruger in Brussel mocht komen, hem en zijn be geleiders eeti prachtig kasteel, dat hij te Anderlecht, bij Brussel, bezit, ter beschik king .{stelt. De heer d'Aumerie stelt ook zijn paarden ter beschikking van den Pre sident. Do heer van Boescboten antwoordde dat hij of dr. Leyds president Kruger te gemoet zullen gaan naar de plaats waar hij aan land komt, en hem van het aan bod zullen kennisgeven. BRUSSEL, 1 Oct. In een interview met de tEtoilo Beige" verklaarde de lieer Fiaoher dat do tegenwoordige toestand zoo delicaat cn ernstig is dat hjj niets kan zoggen. Er is, zeido hjj nog niets bepaald omtrent het verbljjf van president Kruger, doch deze zal zich zeker nederzetten te Brussel of te 's Gravcnhnge. De heer Fischer had des morgens een brief van president Stcjjn ontvangen, waarin zeer sterk vertrouwen in den uitslag van den oor log wordt uitgesproken. President Steijn zal tot het einde in Transvaal blijven. De heer Fiseher eindigde met de mededeeling, dat hij binnenkort waarlijk interessante zaken zal hebben te pnbliceeren. President Kruger op de Gelderland". Een oud-zeeofficier schrijft aan het »Hbld." o. a. bet volgende: Volgens het reglement op dc eerbewij zen en saluten heeft president Kruger recht op een saluut van 21 schoten en het hjjschen van zjju landsvlag aan den grooten top. Dat is een internatio naal gebruik dat de Engelsclien natuurlijk ook kennen, zoodat zjj daardoor niet in den war zullen geraken, ook al mocht het hun minder aangenaam zijn dat het alge meen gebruik in dit geval moet worden Er^komt echter hier nog iets anders in aanmerking. President Kruger is alvorens op de •Gelderland" aan boord te komen als gast van Nederland, do gast geweest van Por tugal, tijdens zjjn verblijf *e Louren^o Marqués. Vermoedelijk zal onze regeering den commandant van de Gelderland" wel geen bijzondere orders hebben gegeven omtrent de eerbewijzen gewoonlijk laat de minister van Marine de verantwoorde lijkheid aan den gezagvoerder. Welnu, deze kan, dunkt mij, niet beter doen, en zal dat ook wel doen, dan nagaan wat er bij het verblijf van den president in het paleis van den Portugeescben Gouver neur te Lourenfo Marqués heeft plaats gehad wat betreft de vlag en de saluut schoten. Wjj hebben niet gehoord, dat hetzij Engeland, hetzij de Zuid-Afrikaan- ache Republiek zich door de eerbewijzen daar ter plaatse heeft gekrenkt gevoeld. Als dus de commandant van de •Gelder land" evenzoo handelt als de Portugeesche Gouverneur heeft gedaan, heeft niemand wat aan te merken. Marine en Leger. Bij Kon. Boel. zijn, met ingang van 1 Oct., bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee, dc luitenant ter zee der l9te klasse P. C. Swaan tot luitenant ter zee der 1ste klasse, de luit. ter zee der 2de klasse J. A. van Zadelholl'; tot luitenant ter zee der 2de klasse, de «del- horst dor 1ste klasse C. C. Kayser. Bjj Kon. besluit is, met ingang van 16 Octobor, de kapitein tor zee C. F. A. Gregory op ponsioen gesteld en liet bedrag van het pensioen bepaald op f .1000 'sjaars: bevor derd tot kapitein ter zee, de kapitein-luite nant tor zoo J. G. de Booytot kapitcin- Initcuant tor zoo, do luitenant tor zoo lslo klasse 1'. F. van der Volden Erdbrink tot luitenant ter zee 1ste klasse, de luitenant ter zee 2de klasse F. C. Schaaljc en lot luitenant ter zee 2de klasse, do adelborst lo klasse H. J. Hartkamp. Hr. Ms. kannonncerboot «Sperwer*, toe gevoegd aan Hr. Me. artillerie-instructieschip «Bellona", is Zaterdag 29 Sept. in conservatie opgenomen. Do hoofdmachinist 2o klasse W. C. Kamer beek ia met datum 29 Sept. geplaatst aan boord Ilr. Ms. Wachtschip Willemsoord en gedetacheerd bjj de conservatie op rijkswerf. Hierna wordt aangeboden de gemeontebegroo- ting voor 1901 met een eindcijfer in ontvangst en uitgaaf van 57220.70, die in handen ge stold word eencr commissie, bestaande uit de heeren Dikkera Dros en Roeper. Do begrooting van 't Algcin. Armbestuur, waarbjj een begeleidend schrjjven met verzoek om f 2500 subsidie, wordt in handen gesteld der commissie, bestaande uit do heeren Mots, Zijm en Lap. Ten slotte wordt goedgekeurd om het salaris van don waarneraenden onderwijzer C. Kojjser te bepalen op f 500 's jaars. Bij rondvraag verlangde nioinuiid moer het woord, waarom do vergadering word gesloten Ingessonden. Mijnheer de Redacteur! Naar aanleiding van de ingezonden stuk ken van den heer G. E. A. van Ilall, Direc teur van de P.-II.-Stlebting tc Egmond aan Zee, verzoek ik n hot volgende mee te deelen. Van zeer nubjj bekond met het ontstaan en don vooruitgang van de bewoging om eigarenpnntjes to verzamelen ten behoeve van do P.-H.*Stichting en andoro stichtin gen voor oude lieden, door don heer W. H. van Zanten Jr., lo Leiderdorp, op touw ge zet, zal ik, nadat in den loop der volgende week do uitslag van hot onderzoek zjjner rekening zal kunnen gepubliceerd worden, den lieer van Ilall ook op de andore punten van zjjn schrjjven van antwoord dienen. Uit do gevoerde correspondentie zal ik aantooncn, dat het van den beginne af', plan en bodocliiJg is geweest, om, behalve do zeelieden van do l'.-H.-Stichting, ook zoo mogeljjk andere oudjes in verschillende gestichten, onverschillig van welke gezindte, van rooktabak to voorzien, waardoor er van beweerd eigendomsrecht van dePrins-Hendrik- Sticliling geen sprake kan zjjn. Hoogachtend, Uw dw. dr., S. KÜTSCH LOJENGA, Doopsgezind Predikant. Luiden, 1 Üctober 1900. Stoomvaartberichten. Het stoomschip ■Laortes*, vertrok 27 Sopt. van Batavia naar Amsterdam. Hot stoomschip .Koning Willem I», ver trok 29 Sept. van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip «Prins Hendrik", naar Am sterdam, arriv. 29 Sept. te Genua. Hot stoomschip .Java', naar Amsterdam, vertrok I Oct. van Port-Said. Het stoomschip .Koning Willem I«, van Amsterdam, arriv. 30 Sept. te Southampton. Het stoomschip .Burgemeester den Tex«, van Amsterdam, pass. 29 Sept. Kaap del Armi. Marktberichten. Alkmaar, 29 Sept. Aangevoord 7 paarden f75 a 250, 35 koeien en ossen f140 a 250, 35 nucht. kalv. f 8,a 20,540 magere schapen f 10, a 24,93 magere varkens f 12 a 18,11 bokken cn geiten f 2.a 6.229 biggen f 6 a 9.50, boter por P. f 0.65 a 0.70, aangev. 4709 pond, kipeierei f 1.a 1.12' p. 25, eenden dito f0.per 100, 0 lamm. f0 a 0 kleino bokjes f0. a 0.0 vette varkens, p. p. a ct volte schapen f a 0 vette kalveren, f a per P. a c. Visscherijberichten. Niouwodiep, 28 Sept. Niets binnen. 29 Sopt. 4 korders to zamen mot 25 tong p. st. 90 eent, 20 kleine tong p. st. 35 cent. 8 mand kleine schol p. m. f 3, 2 mand schar p. m. f 2,50. 1 Oct. 1 kotter HD. 46, schipper J. Schol der, met 70 stuks groote, middelm. en kleini tong, kleine schol en schar, besomming f82. 6 korders to zamen met 40 tong p. st. f 1,25, 40 middelm. tong p. st. 80 cent. 40 kleino tong p. st. 40 cent, 24 mand kleine schol p. m. f 2,50 a 1 3, 6 mand schar p. f 2. 364ste Staats-Loterij. Trekking van Vrijdag 28 September. No. 18687 en 19011 elk f1500. No. 1,9843 n 10361 elk f1000. No. 750, 1748, 2701, 2878, 1102 en 20564 elk f400. No. 5173. 6364, 6584, 7195, 10288, 11261, 15584 en 17795 elk f200. No. 226, 1533, 1933, 2423. 2546, 2680, 4062, 4482, 4831, 6059, 8188. 8639, 14454, 18139, 19098 en 19999 elk f 100. Trekking van Maandag 1 October. No. 16010 f 50000. No. 5855 f 1500. No. 3852, 8068 en 20002 elk f 1000. No. 2914. 16803 cn 17347 elk 1400. No. 10166,12186. 13520, 17978 on 18016 elk f 200. No. 389, 431, 556, 8448, 5584,6754,7704,7957,9130, 9200, 9952, 10244, 12702, 13153, 18388 en 16074 elk f 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 28 Sept. tot 1 Oct. BEVALLEN J. M. Westenberg geb. Wil- denboer, z. J. S. Lunshof gob. Odding, z. M. C. Bol geb. Wilnor, H. J. Diktus geb. Talsraa, z. N. do Groot geb. Slotemaker, z. A. W. H. Bak ker geb. Op 't Land, d. OVERLEDEN: J. H. Veldhuizen, 88 j. J. F. Egner, 26 j. W. Klijn, 11 w. J. Schong, 58 j. A. Smeeta wed. J. (J. de Barse, 71 j. G. Bragé, 7 w. M. Stijn geb. Visser, 77 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 22 Sept. tot 28 Sept. 1900. ONDERTROUWD: Bernardus Noorder- grauf (Helder) en Catharina Abbenes (den Hoorn). GETROUWD: Geene. GEBOREN: Immotjo Cornelia, dochter van Cornclis Vlaming en Maria Kooger (Oos terend). Pieter, zoon van Jacob Koogor er Pietje Vlaming (Zevenhuizen). OVERLEDEN: Pietertje Hïd, 80 j weduwe van Picter van Keeren en Jan van Hoerwaardon (Westen). Pieter Zjjm, 21 jaar, zoon van Pieter Zjjm en Antje van Keeren (den Burg). Jacob Bakker, 67 jaar, weduw naar van Trjjntjo Dekker cn Trjjutje Daal der (de Waal). Gemeenteraad van Texel. Gehouden op Vrjjdag 28 September 1900. Voorzitter H. W.do Joncheere, Burgemeester. Tegenwoordig 7 leden, afwezig de heeren Dikkers, Keesoom on Zjjm met, en Lap zonder kennisgeving. Na opening en behandeling der nolnle: deelt de Voorzitter mede, dat de Secretaris wegens ziekte zjjn functie niet kan waarnemen waarom zulks geschiedt door don ambtenaar A. Langeveld. Hicrbjj wordt de wensch uitge sproken, dat de Secretaris spoedig moge her stellen. Medegedeeld wordt verder, dat van Ged. Staten goedgekeurd is terugontvangen de vast gestelde Gemeente-rekening ovor 1899. Ont vangsten f 56.685,52', uitgaven f 56.840,47', en batig saldo f295,05. Verder een schrjiven van don betrokken Minister, dat er op Texel geene gelegenheid gegoven zal worden tot inlevering van doode zeehonden dat voor 3 maanden verlof is verleend aan den heer P. Deuzeman, hoofd der school te de Cocksdorp, tot herstel van gezondheiddat als waarne mend hoofd is aangewezen de onderwjjzer P. Zojjlemakor en tot tjjdelijk onderwjjzer dc heer O. Kejjsor. Deze mcdcdcclingcn worden voor kennis geving aangenomen. Aan mej. M. Boon, onderwjjzeres in vak k, te den Hoorn, wordt op verzoek tegen 15 Nov. h.8. met algemoene stemmen eervol ont slag verleend. B. W. zullen trachten tegen dien datum oen ander te benoemen. De Voorzitter zegt, dal bjj nog als mede deeling heeft to doen, dat kasverificatie heeft plaats gehad bij den Gemeente-ontvanger, waar alles in orde was. In kas was f 4292,41'. Ook de havenkas was in orde. In kas bevond «ch f 659,10'. Texel, 1 Nov. Te Waal is eene Zangvereeniging opge richt onder den naam >Zang en Vriend schap". Directeur is de heer J. de Jongh. hoofd der school aldaar. De heer D. Koning, postbode tuBschen Waal en Koog, is benoemd als zoodauig to Anna Paulowna-polder. De heer R. Jansma, hoofd der school met den Bijbel te Oosterend alhier, komt als No. 1 voor op de voordracht voor hoofd der o. 1. school te Urk. Vervolg der berichten. Do ijsclub .Harmonie" alhier, die des winters bjj vriezend weder zorgde voor goede jjsbancn in de Binnenhaven, heeft thans plannen gevormd, die door liefhebbers van schautsenrjjden met genoegen vernomen zullen worden. Zooals men zich nog wel herinnoren zal, had het Bestuur dor ijsclub den laatsten en voorlaatstcn winter zich heel wat moeite zorg getroost om de banen in orde te krijg™ en af tc bakenen, maar omdat do it niet aanhield on niet streng genoeg kondon zjj niet in gebruik genomen worden tot groote teleurstelling van velen. En toch mocht liet Bestuur veiligheidshalve niet anders handelen, want do Binnenhaven hooft een diepte van 6 M. De banen werden dan ook niet open gesteld of het ijs moest minstens een dikte hebben van 10 cM. Do ondervinding der laatste jaren en de bc- langrijke kosten telkenmale, door .Harmonie" gemaakt zonder eenig resultaat, heeft haar een ander raiddel doen beramen, om wat Bpoediger van het jjsvermaak te knnnen pro- fitceren, zonder zich aan gevaar bloot te stellen. Een commissie van de ijsclub hoeft zich met eenige bewoners van Koegras in verbinding gesteld, waardoor het mogeljjk is geworden oon stak land van ongeveer één Hektare groot, to huren. Het is gelegen nabij het fort Wost-Oevor aan het Stort. Het voor nemen bestaat dit land, wanneer hel daar voor tjjd is, onder water te zetten. Reeds is men begonnen het van wallen te voorzion, zoodat bij vriezend weder daar spoedig een fraaie jjsbaan verkregen zal zjjn, waar men zonder gevaar van de ijssport kan genieten. Slaagt deze eerste proef dan heeft men do toezegging van een grooter stuk land. Do heer C. Maters te Koegras heeft zijn wel willende medewerking in deze beloofd. Wjj vestigen er de aandacht op, dat de vergadering in zake Drankwet, uit geschreven door de H. G. onth. Bond, niet Woensdag, maar Donderdagavond plaats heeft. Zie achterstaande advertentie. Fancy-fair. Zaterdagavond werd de fancy-fair van het Israëlitisch Jongelingscomité gesloten. Twee weken lang is de gelegenheid open gesteld geweest en honderden hebben een kjjkje genomen en iets gekocht. De ont werpers hebben zich heel wat tijd en moeite voor de goede zaak getroost. Be grijpelijk is het daarom, dat de sluiting niet met stille trom plaats had, maar met eenige feestelijkheid gepaard ging. Do Voorzitter, de heer L. S. Kannewasser, dankte namens het Comité, voor den steun in zoo ruime mate van het publiek onder vonden de heer D. J. Glazer bracht eenige woorden vau dank aan den eigenaar van Casino" voor het kosteloos beschikbaar stellen zijner zaal en voor de opluistering der fancy-fair door muziekuitvoeringen, alsmede aan den bloemist Van Amesfoort voor zijn keurige plantendecoratie, terwijl de aanwezigen luide instemming betuigden met de woorden van een der bezoekers, die aan het Comité en aan de dames-ver koopsters welverdiende hulde bracht. Het Casino-orchest speelde daarna nog eenige muzieknummers, en op vroolijke, gezellige wjjze werd de fancy-fair gesloten. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken in deze gemeente zal vergaderen op Vrjj dag den 5den October 1900 des namiddags ton 7£ uur. Stukkon voor deze vergadering worden in gewacht vóór genoemden datum bjj don Voor zitter of een der leden. Men verzoekt ons het navolgende be richt op te nemen Door de schippers van alle hier thuis be- hoorende Visschersvaartnigen is een vereeni- ging gesticht ten doel hebbende de bevordering der belangen van liet Viascherijbedrjjf. Naar men ons meêdeelt hebben alle Hel- derscho schippers zich terstond aangesloten. Een deputatie der Vereeniging heeft zich bereids tot den afgevaardigde van ons district gewend met verzoek, waar noodig, op zjjn knip en medewerking te mogen rekenen. Het bestuur bestaat uit de schippers P. dc Jong, president, Jn. Bakker, secretaris, Jb. Willems, Th. Bais eu C. do Vries, commis- Door de schippers M. Zegel, >H.D. 78', D. Sperling, blazer .Noordzee* en Jb. Burger, «T.X, 134* zjjn Zatord^» en Zondag alhier aangebracht stukgoederen uit het bjj Callants- oog gestrande Eng. stoomschip «European*, waaronder ook een partjj linnen. Het Bchip zit geheel onder water. De vischbom .Katwjjk 40», schipper Hazennood, voerdo hier 20 last pekelharing aan, welke in de Binnenhaven gelost worden. Het handige Spoorboekje, dat met de Zomer- en Winterdienst door de firma W. G. Boele Sr. Sigarenfabrikant te Kam pen, vertegenwoordiger de heer A. B. Weber, alhier telkens wordt uitgegeven is weder verschenen. Aan de afnemers wordt dit nu weder gratis uitgereikt. Door den Kolonel Garnizoeus-Com- mandant is gisteren aanbesteed, de levering van 1200 H.L. Aardappelen, gedurende 1 November e.k., tot en met 31 Mei 1901. ten behoeve der troepen van de Landmacht. Ingekomen 8 biljetten als volgtP. van Twisk f 2.57 A. Postrna f 2.60 A. J. de Bonje f2.70; F. Th. de Haas f2.70; S. van Amesfoort f 2.83 J. Luidinga f 2.87 M. Smits f 2.95C. van Os f 2.98 per H.L. Zaterdag zijn nabij het onder Cal- lantsoog gestrande stoomschip »European" dry ven de gezien twee blikken bussen, ver moedelijk gevuld met ontplofbare stollen. De commissaris van politie alhier verzocht ons daarvan melding te maken ter voor koming van ongelukken. De stranding van de „European". Met laag water is men er in geslaagd een gedeelte der lading stukgoed van het bij Callantsoog gestrande ss. >European'' te bergen. Met hoog water kan men niets op het wrak uitrichten, daar het dan ge heel onder zit. De geborgen lading is hier opgeslagen. ADVERTENTIËN gelieve men des nior- ons voor 10 uur in te zenden. ADVERTENTIËN. Op den 7den October a.s. hopen onze geliefde Ouders ARIE GRAVEMAKER en PIETERTJE DE ZEEUW, den dag te herdenken, waarop I zjj vóór vijftig jaar door den Echt zjjn verbonden. Dat God hen lang moge sparen, is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. Helder, 2 October 1900. A. VAN DE POLL. T. VAN DE POLL, GRAVEMAKER. Zaterdag 6 October a. s. hopen nze geliefde Ouders- en Groot- j ouders m Hendrik Pieter Rensmaag jjfë en IfS Neeltje Groot, H hunne 30 jarige Echtvereeni- §rj h* ging te herdenken. 5» Helder, 2 October 1900. Uit naam Hunner Dochter iS Behuwdzoon en KleinkinderenS» W. KWAST m $8 N. KWAST-Rknsmaao. w. kwast. m N. KWAST. 2* 3 H. P. KWAST. G. KWAST. 1W TV. iV» 1^^ *V* (TN wV, ia; }7c WiiWiWiiwisïBWi Den 7den October a. s. hopen 36 onze geachte Zwager en Zuster P? 31 W. C. CALTENBACH Mê 36 en T. BRUIN, §g te Helder, |g ag hunne 25-jarige Echtvereeniging 3f te herdenken. Oudeschild, 2 Oetober 1900. 2 J. v. d STERRE Tz. 3 N. v. d. STERRE—Bnuut. SS H* Den 8sten October a.8. h£pen onze geachte Broeder en Zuster KAREL KOPER MARIA J0HANNA SPEL hunne 12'/i-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Helder, 2 Oct. 1900. Namens Broeders en Zuster. Middenstraat <15. Heden overleed na een langdurig doch zeer geduldig lijden mijne ge liefde Echtgenoote, Moeder, Gehuwd en Grootmoeder M. STIJN, geb. VISSER, in den ouderdom van bijna 78 jaren. Uit aller naam, A. STIJN. Tevens brengen wjj onzen oprech ten dank aan den WeledelG. Heer Dr. VISSER, voor zjjne onvermoeide hulp, die hjj aan mijn Echtgenoote gedurende haar ziekte heeft bewezen, en aan den WelEerw. Heer Ds. KEU LEN, voor zijne liefderijke hulp die hjj haar tot aau haar dood heeft bewezen. Uit aller naam, A. STIJN. De Ondergeteekende bericht hiermede aan zjjne geachte Cliëntelle, dat hjj het Café Biljart en Logement, gelegen aan de Zuidstraat No. 49/50, opnieuw heeft ge restaureerd en van al heden voor het publiek geopend zal zijn. Goede consumptie. Billijke prijzen. Onder minzame aanbeveling, P. KINDT. Gehuwd HENRICUS ANTONIUS HE1JDEMAN en MARIA GOUWENBERG, die, mede namens wederzjjdscbe familie betrekkingen, harteljjk dank zeggen, voor de ondervonden groote belangstelling. Amsterdam, 2 Oct. 1900. Geboren JAN, Zoon van J. BOL en M. C. BOL—WILNER. Helder, 29 September 1900. Heden overleed na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten, onze ge liefde Moeder en Behuwdmoeder MIDA SMEETS, Weduwe van J. C. DE BARSE, in den ouderdom van 72 jaar. Helder, 28 Sept. 1900. C. ROSSENAAR. A. ROSSENAAR—DE BABSK. Heden overleed, na een kortstondig, doch smarteijjk lijden, mijn geliefde Echtgenoot, J. VELTHUIS, in den ouderdom van 38 jaar. Helder, 21 September 1900. Wed. J. VELTHUIS, Kinderen en Familie. Den 28sten September jl. overleed na een langdurig, doch geduldig ljj- den, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, mjjn Echtgenoot en der Kinderen zorg volle Vader J. SCHONG J.zoon, in den ouderdom van 58 jaren. Helder, 2 Oct 1900. Namens Wed. J. SCHONG, geb. GENET, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen en verdere Familie. Voor de vele bewjjzen van deelneming bjj 't droevig ongeluk van 1.1. Zondag avond 23 September en bij 't lijden en overljjden van mjjn Echtgenoot J. VELTHUIS, betuigen wjj onzen innigen dank. Zoo mede aan den WelEd ZeergelHeer den Heer Dn. DRIJVER, voor den eerste en verdere hulp hem bewezen. Ook aan de H.H. Dragers voor de laatste eer den overledene bewezen. Namens de wed. J. VELTHUIS, Kinderen en wederzjjdscbe Familie. Opening V0LKS-BIBLI0THEEK, Vrijdag B October van 773—9 uur. Catalogus 10 Cent. HET BESTUUR. als gjj geenerlei belang stelt in de bestrij ding van 't drankmisbruik doch zoo gij hiervoor iets voelt en dus wilt deelnemen aan de reeds aangekondigde VERGADERING inzake de DRANKWET, uitgeschreven door de H. G. Onth.-Bond, geef dan acht op de volgende mede- Genoemde vergadering wordt niet gehouden WOENSDAG 3 OCT., maar: DONDERDAG 4 OCT., '8 8 Nieuwe zaal TIVOLI. DER Maatschappij tot nut van 't Departement HELDER. OPENING: Maandag 8 October 1! des avonds te 7 uur, Spaarbankgebouw Polderweg 1. Lezen gratis. Catalogus f 0.10. HET BESTUUR. Het Bestuur van den Polder HELDER en HUISDUINEN maakt bekend, dat Jaarlijksche Algemeene Kroosschouw in dien polder zal gehouden worden op WOENSDAG 24 OCTOBER 1900 Helder, 1 October 1900. A. ZWAAN, Voorzitter. C. BOON, Secretaris. WERKLIEDEN-VEREENIGING OPENING der LEESBIBLIOTHEEK op DONDERDAG 4 OCTOBER a.s., des avonds van 7 tot 87a uur. CATALOGUS a 10 Cent. HET BESTUUR. Inzending van Rekenin gen wordt verzocht vóó 6' October a s. door F. J STAM, Luit. t/z. der lste klasse. Buitenhaven 19. f60 wordt uitgeloofd voor het vinden en aan brengen van het ljjk van den Stuurman CHARLES WARRENT, van het bjj Callantsoog gestrande Engel sche stoomschip »EUROPEAN". W. J. VAN NECK, Britüch Vice Consul. in Gouden en Zilveren Werken, bericht zjjn geachten begunstigers, dat hjj te spreken is op Donderdag en Vrijdag a.s. (4 en 5 October), ten huize van den Heer D. SCHRIJVER, Mr. Vleeschhouwer, Koningstraat. HH. KEGELAARS worden uitgenoodigd, op Donderdag, vier October aanstaande, des avonds acht ure, tegenwoordig te zjjn bij de uitreiking der Prijzen, en Rekening en Verantwoording van het gehouden KEGELCONCOURS voor de Heldersche Ramp, in den „Speeltuin" van den heer SNAPHAAN. HET BESTUUR. J. H MOOJEN, Makelaar, gevestigd te Helder, kantoor houdende eiken Woensdag en Donderdag MOLEN GRACHT 2, Verstrekt geld op hypotheek en op hand- teekening met of zonder borgtocht. Rente en onkosten zeer billijk. Gemakkelijke wijze van aflossing. Belast zich met de behandeling van Boe delzaken, Veiling van vaste en roerende Goederen, Assurantiën en Bankzaken. Hiermede bericht onderge teekende, dat hij het Café- Billard van den Heer P. KINDT, aan de Zuidstraat No. 44, heeft overgenomen. Zich beleefd aanbevelende, Hl. HUPPEL. Goede Consumptie ------ Billijke prijzen. Gemeente-Secretarie. Ter Gemeente-Secretarie alhier wordt ge vraagd, een fatsoenlijk jongmensch, niet boven de 15 jaar, uitgebreid lager onder- wjjs genoten hebbende, een goede hand schrijvende, geschikt en genegen, bjj wijze van proef, eenigen tjjd als volontair werk zaam te zijn, met vooruitzicht op eene mogelijk benoeming als 2« klerk, op eene jaarwedde van f 100.— tot f200.—. Persoonlijke aanmelding voorloopig niet gewenscht. Eigenhandig geschreven adressen in te zenden aan den Secretaris, vóór 9 Octo ber a.s. Mevrouw SNETHLAGE, Hoofdgracht I, vraagt voor dadelijk een nette Kinder juffrouw of Kindermeidgewoon met kleine kinderen om te gaanvan 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Zonder goede getuigenis onnoodig zich aan te melden. Mevrouw BETHE, Kanaalweg /4, vraagt een net Dagmeisje, eenigszins bekend met koken. Zich aan te melden tusschen 8 en 9 uur. Wordt tegen November gevraagd een fatsoenlijke Dienstbode als Meid alleen, tan de P. G. en van goede getuigen voorzien. Zich in persoon om inlichtingen te vervoegen bjj Mevrouw ALBARDA, Havenplein 17. Mevrouw van ROOSENDAAL. Buiten haven 23. vraagt EENE DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Aanmelding 's avonds na 7 uur. gevraagd een DIENSTBODE, voor dag en nacht, met de wasch bekend. AdresHoofdgracht 35. die met de wasch kan omgaan, f 1,50 per week. Adres: SPOOKSTAAT No. 89. Loon gevraagd een flink Dagmeisje. Adres: Bureau van dit Blad. Een Das- of Dienstbode aevraatrd, die met de wasch kan omgaan. AdresSchagenstraat 58. Een BURGERVROUW, vraagt eenige WASSCHENaan huis. AdresBureau van dit Blad. gevraagd liefst eenigszins met het vak bekend. Adres: WESTSTRAAT 15. BROODBAKKERS. 2 KNECHTS gevraagd, waarvan een zelfstandig kan optreden, loon f 10 f 12 p.w. Adres: »De Volharding". Gevraagd bjj W. LAMMERS. Koningstraat een flinke broodbakkersknecht. Een Sigarenfabr. te Amsterd. wenscht een AGENT voor den Helder en omstr. Uitsluitend op prov. Br. te adr. a/d. Heer A. A. BES, Den Helder. Een Sergeant der Landmacht, met admi nistratie bekend, zijne avonden vrij hebbende zoekt SCHRIJFWERK. Br. lelt. S, Boekhandel P. SPRUIT' Een flinke Yerstelnaaister vraagt beleefd een paar Naaihuizen in de week, tegen 30 Cent per dag. Te bevragen Bureau van dit Blad. LOOPJONGEN. Gevraagd een net JONGETJE* voor loopwerk. Adres: P. A. MARMEL- STEIN, Spoorstraat No. 43. Gevraagd een nette JONGEN, die in 't barbiersvak wenscht opgeleid te worden, AdresH. v. d. Made. Kanaalweg 157. GEVEAAGD. 2 Meubelmakersjongens gevraagd. Die met het vak bekend zjjn, genieten de voorkeur. A. BARNEVELD, Meubel maker, Keizerstraat. xoo goed als nieuw. Adres2e VROONSTRAAT 9. In een klein gezin op netten stand be staat gelegenheid tot kost en inwoning. Adres met franco brieven onder letter C. J., Bureau dezer Courant. te koop een beste witte KET. Adres A. HOFER, Louisestraat 1, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 2