Roomboter, YOOBLOOPIC BERICHT. notaris STAMMES Koningstraat 61. lollen Borstratten, Lies, Botten, Froks, Pantalons, Kousen. Botten. Handscboennn enz, Jaeppien in alle soorten. Broodbakkerij „RECHT DOOR ZEE". Ii ie MelMaricbting Jacob Bakker Dz., A. BIJL HM". M Pianu-Orgelles. PIANINO's, Spiegelruit. een kleine witte Poes. Galanten en finish. Artikelen. Ondergeteekende bericht hiermede, dat begin Oe- tober alhier gevestigd zal worden, Koningstraat 110, eene zaak in Dames-artikelen, uitsluitend JAPONSTOFFEN, ZIJDEN STOFFEN, GAR- NEERINGS, PASSEMENTERIËN en FOUR NITUREN voor DAMESKLEEDING. Aanbesteding beddenmalferij ZEER LAGE PRIJZEN DIJKSTRAAT. G. BAAS Ai fl lO per 5 ons. Kanaalweg. BEZON Binnenhaven, Ontvangen een ruime sorteering - DËBI-SAIiOIVi - Stoffen voor maatwerk, Kachels in soorten. Tegelplaten, Kachelschermen, etc. Gasartikelen in uitgebreide keuze. Herfst- en Winterkleeding DEMONS, E. M. SMIT. J. KATER, Vlamingstraat No. 45. Maison Bébé, Maison de Modes. Verhuisd - Portretten. - Opgorich'. In 1838. Gevestigd te ROTTERDAM. Sluit alle mogelijke contracten op het gebied van Levensverzekering, Lgfrenten en Weduwpensioenen. Verzekering van toekomstige Kapitalen en Studiebeurzen. Inlichtingen en tarieven le bekomen bij J. Vu J. UUWT. AGENT - D1JKSTRAAT 31. 2 lessen per week, f3.50 per maand. J. HOIIIVË, Stafmuz Solist. K. N. M jyia contostraat No. 4. Te huur wegens vertrek •n spoedig ie aanvaarden t Een Heerenhuis, Hoofdgracht No. 76, thans bewoond door den WelEd. Gestr. Heer ZAALBERG, huurprijs f400.— Een Heerenhuis, Hoofdgracht No. 68, vroeger bewoond door den HoogEd. Gestr. Heer WOLTERBEEK, huurprjjs f 700. Informatiën bij den Heer Jb. van OS, Nieuwstraat 27, alwaar tevens te bevragen zijn vier geheel gerestaureerde WOON HUIZEN in de Nieuwstraat, fll.— per Tenen 1 Oct. a s. te huur, hoek Paleissteeg, HET BOVENHUIS, thans bewoond door Mevrouw de Wed. MUNNIK. Huurprijs f 250 per jaar. Adres: KANAALWEG 140. Te huur een nieuw Woonhuis, aan de Veldstraat, Adres A. KRIJNEN, Polderweg 13. Ter overname aangeboden Café-Biljart en Slijterij. Adres Borean van dit blad. Voor zeer billijken prijs te koop aangeboden twee zoo goed als nieuwe zeer solide tegen nader te bespreken voorwaarden. Adres Bureau dezer Courant. Te Koop een in tweeën gebroken Spiegelruit, in het geheel groot 2.25 X 1-76 M. en dik 8 mM. Aanbiedingen worden ingewacht onder motto «Spiegelruit", adres VI. Blaadje VERMIST S.V.P. terug te bezorgen KONING STRAAT No. 29. SERAPHINE ORGEL. Te koop in goeden staat, mooi vol) ge luid, 7 registers voor den geringen doch vasten prjjs van f55. Ter bezichtiging bjj H. P. MARKUS, Wilhelminastraat 44. TE KOOP een partij esschen Roeiriemen. Adres: H. KLEIJN, Binnenhaven No. 6 Ter overname aangeboden met 15 Nov. of eerder, een florisante ZAAK. op een der beste standen te IJMUIDEN, op zeer voordeelige voorwaarden. Fr. br. S. A. BAKKÉR, te IJmuiden Aantoevolend, H. PIJPER. van 3680 K.G. nieuw met de hand gedorscht TARW E S T R O Q, ten behoeve van het nacht leger der II® Afdee- ling Mariniers. Schriftelijke aanbiedingen worden vóór den 15den October a.8. ingewacht bjj den laatstondergeteekende. Willemsoord, 2 October 1900. De Luitenant-Kolonel, A. P T1MMERS. De fung*1. Luitenant-Kwartiermeester. W. VAN DER PUTTEN. TEXEL. Publieke Verkooping eener BAKKERIJ. De Rentmeester J. E. WINKLER is voornemens den B11®11 OCTOBER a. 8.. 's avonds half acht ure, in 't Logement „DE ZEVEN PROVINCIËN", te Oudeschlld, voor zijn Principaal, den Heer P. VAN VELZEL, te verkoopen a. Een HUIS met ERF, gelegen te Oude- schild, waarin sedert vele jaren met goed gevolg eene bakkerij is uitgeoefend. b. Een perceel BOUWTERREIN naast de bakkerjj. Beide perceelen zjjn kadastraal bekend onder Sectie D, Noa. 719, 1459 en 720, groot 5 Aren 60 centiaren. Aanvaarding 14 November a. s. Betaling bij de aanvaarding of 15 Mei 1901. Het goedkoopste adres voor het maken veranderen van JAPONNEN en MANTELS is bjj Wed. VAN DERWEERD, KUIPERSTRAAT No. 10. Japonnen van af fl.75 Blouses f o.f Dienstboden en Morgen- Japonnen fL Kinder Capes en Pelerines wor den goedkoop en netjes gemaakt. zal, op Woensdag 10 October 1900> '8 avonds 7'/i uur, n „Mnsis Sacrnm", in het verkoopen, de volgende perceelen in de gem. Helder: Het HUIS en ERF te Huisduinen, no. 30, groot 92 centiaren. Laatst bewoond door wijlen A. ZEEUW. Het HUIS en ERF met het gedeelte Schuur daarachter, aan de Zuidstraat, no. 58, groot 81 centiaren. Het HUIS en ERF met het overige gedeelte Schuur daarachter, naast het vorige perceel, aan de Zuidstraat, no. 57, met Steeg, uitkomende aan de Achtergracht-Zuidzijde, groot 1 are 11 centiare. Twee WONINGEN onder één dak en ERF, aan de Achtergracht-Zuid- zjjde, Nos. 54 en 55, achter het vorige perceel, groot 52 centiaren. Twee WONINGEN onder één dak en ERF, aan de Achtergracht-Zuid zijde, Nos. 56 en 57, naast het vorige perceel en achter perceel 2, groot 63 centiaren. Twee WONINGEN onder één dak en ERF, aan de Achtergracht-Zuid- zjjde, Nos. 58 en 59, naast het vorige perceel, groot 60 centiaren. Combinatie 2—6. De schetsteekeningvolgens welke de perceelen 2—6 worden verkochtligt ter inzage, bij genoemden Notaris. 7. Het HUIS" en ERF aan de Loods- gracht, No. 21, groot 1 are 19 cen tiaren. Het HUIS met eeuwigdurend erf- pachtsrecht van den grond, aan de Californiestraat, No. 19, groot 1 are 43 centiaren. Het HUIS met eeuwigdurend erfpachts- recht van den grond aan de Califor niestraat No. 17 naast het vorige per- ceel,groot 1 are 22 centiaren. De te betalen erfpacht dezer twee per ceelen bedraagt 2 cent per centiare 's jaars. Combinatie 8 en 9. Te bezichtigen twee dagen voor en op den verkoopdag van 114 uur. Verdere inlichtingen geeft Notaris STAM MES, en Notaris VRIJBURG te Zijpe wat betreft perceelen 2—7. Spoorstraat 66. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f7.50 tot f40.— KAPOK MATRASSEN van af flO.— tot f30.— VEEREN BEDDEN van af f40.- KAP0KKEN BEDDEN van af f 14.- - HOSPITAALDOEK.- Prima gezuiverde KAPOK 60 ct. p. p. Gedroogde BOSCHVARENS 15 cent. ZEEGRAS 5 cent per pond. Alle Matrassen worden van prima materiaal vervaardigd. Reparatiën spoedig en billijk. ■r Lage prijzen. Aanbevelend, Van Es Kiessewetter, Spoorstraat 66. Uitgebreide keuzo AMERIKA ANSCHE VULKACHELS, waaronder zwart geëmailleerd met Nlckel. Ronde Vulkachels, Tegel platen, Kachelbeunen, Vulemmers, Kolenbakken, enz., enz. Aanbevelend, A. KLAASSEN Orgel- en Piano-Handel Steeds voorradig de wereldberoemde Lakeside Organs. Geen goedkooper, geen degelijker, geen fraaier is er denkbaar. Een Orgel en een Pianino te huur De directe aanvoer van THEE in onze Magazijnen, onder toezicht van bekwame Vaklieden gemengd, stelt ons in staat op dat gebied het baste te leveren. o.vzk zij* Grove Thee f0.60, f0.70, f0.80, fl.—fl.10 en fl.25 per 5 ons. Gruisthee f0.80 en fl. Verpakt in 'h, en 2'A ons pakjes. Vraagt onze Reclame-Thee VAN SPOORSTRAAT 95. A. BLUYSSEN ZONEN. Najaar8- cit Winterseizoen UiOO-WOl Ontvangen de nieuwste genres in NAJAARS en WINTERMANTELS, JACQUETS, CAPES, PELLER1NES, enz. JAPONSTOFFEN, DAMESLAKENS, FLANELLEN, FLUWEELEN, alsmede de nieuwste bijkomende CARNEERINGS. ROKSTOFFEN, FLANELETTEN, PECQUOIRES, RUITEN, enz. Uronlc voorraurt in de bekende xnlidc kwaliteiten witte; en JAEttEH II.AVEI.I.KV en HAAIEN, ■tooi»*: en BLAUWE HAVANNA MEVERN en HAAIEN. UIIFI'KL. enz. HUHNTHEEPEN. MOIe TOYS, NPOHTFLA YELLEN, LAMA'S. WOLLEN, KATOENEN EN MOLTON DEKENS, ENZ. BREIGARENS, ZWARTE EN GEKLEURDE SAJETTEN, ENZ. FANCHONS, KAPERS, DOEKEN, CACHENEZ. ENZ. Alles in de bekende solide kwaliteiten van de goedkoopste tot in de beste soorten legen uiterst Inge prijzen. rZIB XDH UITST^XjXjIia"OElT.-»« HELDER, 1 October 1900. I« GfÜnWald. Wegens feestdagen gesloten van DINSDAGMIDDAG 4 tot WOENSDAGAVOND 7 UUR. en een uitgebreide collectie |n 24 uur fpereed. Aanbevelend, M. J. WALLAST, Tailleur. Confectie-Magazijn, Spoorstraat 70. Spoorstraat 19. Spoorstraat 19. de Ontvnn «en nieuwste DAMES KINDER WINTERMANTELS, alsmede de nieuwste ZWARTE GEKLEURDE JAPONSTOFFEN. Zeer lage prijzen Aanbevelend O. ROONEYDAAL. SPOORSTRAAT 101. Spoedige levering Lage prijzen. Prijscouranten en catalogussen op aanvrage verkrijgbaar. voor HAMEN, voor DAMES: Nieuwste Cape's en Pellerines. met en zonder Bont, van af f 4.50. Prachtige sorteering Stalen voor Cöstumes, Blouses en Rokken. HEERKIN cn Voor HEEREN Regen-, Pellerine en Winterjassen, DENII-SAISONS van af f 7. HIIDERKV. Voor KINDEREN: PELLERINE- en WINTERJASSEN, Cape's, Mantejjasjes Kinder-Pakjes Gekleede-, Jacquet- f Colbert-Costumes. Ruime keuze In PANTALONS. ZIE DE ETALAGE Voor Kleeding op maat groote voorraad stukken en stalen van alle mogelijke WINTERSTOPPEN. Echte JAEGER ONDERGOEDEREN. Goederen worden gaarne op zicht gezonden. Lage prijzen; a contant 5% korting. ^bevelend. JAN BAKKER. Heeren-Kleeiilng en Mantelmaker. 't Filiaal, Weststraat 89- vindt men de goedkoopste SPIEGELS. SCHILDERIJEN. POI THETLIJSTEN, HARPETTEN. fLOER- EN TAPELXEILEY Speciaal adres voor alle soorten THEEBLADEN. fwwm% Onderj morgen ergeteekende maakt zijn geachte cliëntelle bekend, dat hg voortaan, vanaf (WOENSDAG) zijn brood verkrjjgbaar zal stellen bij het gewicht, tot de onderstaande matige prijzen. Bjj voortduring zal door mg worden zorg gedragen voor prima kwaliteiten. Ter bevordering van de kennismaking met gewicht en kwaliteit, zal morgen (WOENSDAG) bij elk brood dat wordt afgehaald een fijn luxe Roombroodje worden cadeau gegeven. De levering kan niet anders geschieden dan a contant. De prgzen der verschillende broodsoorten zijn als volgt Luxe Melkbrood, in pannen gebakken15 cent. Witbrood10 Zeeuwsche Tarwe- of Bruinbrood10 Krenten-Kropbrood12 Alles per K. G. Roggebrood, per 3 pond 13 cent. Kleinbrood5 10 Alles afgehaald. Aan huis bezorgd door nette bedienden, tegen 1 cent per K.G. verhooging. Beleefd aanbevelende, J. HHLIN Sr... Slui§d|ikstraat 49. KANAALWEG IS. Bericht de ontvangst der nieuwste modellen DAMES- en HINDERHOEDEN voor het a. s. Winter-Seizoen. Groote keuze VOII.E-TULLE en BARRETS, tegen concurreerende prijzen lste kwaliteit 35, 377., 40, 45 en 50 ct. Jer pond, 2ct per pond minder, MELK-IN RICHTING VJLM Weststraat 38. Ontvangen een fijne keuze in Damesbleu8es, Rokken, Hand schoenen, Stalen voor Japon- i stoffen, enz. enz. Voorts Tricot- en gemaakte Ondergoe deren, Kapers, Fanchons, Doeken geweven en gebreide Kousen, Huishoud-, Kinder- en Fantasie- schorten, enz. enz. Aaubevelend, C. W. Tielrooij. LEEN UIT. Bjj NEELTJE ERAAN is het eenigst adreB waar dagelijks en ook hedenavond de veel beroemde HEN6EL-PIETERMAN- NEN en PONEN verkrjjgbaar zjjn. Gelieve s. v. p. op te letten, dat er door mg of mgne kinderen niet aan de huizen wordt gevent. Bestellingen worden aan hnis bezorgd. Hanaalweg 169. De ondergeteekende bericht haren ge- achten plaatsgenooten, dat van af heden een groote collectie elegante jflotieihoeden van de eerste Fransche huizen, in alle prgzen ter bezichtiging is gesteld. Groote keuze VOILE TULLES. Met aanbeveling, UEd. dw. P. J. BOON ÏAN HORSSEN. Ondergeteekende beveelt xich beleefd aan tot het behandelen van de II.ISlll. Wed. HOUTZAGER aliforniëstraat 14. van SMIDSTRAAT 28 naar WALVISCHSTRAAT 7: K. R4N, Schoen- en Laarzenmaker. Tevens beveelt hg zich voortdurend aan tot het maken en repareeren van alle soorten schoenen en laarzen en wat verder tot het vak behoort. beveelt zich beleefd aan tot het teekenen van KINDER- en FAMILIEGROEPEN tegen billijken prijs. AdresOOSTSLOOT8TR. 38. van P. DUINKER, SPOORGRACHT 2, nabij de Keizerbrug. Verkrijgbaar: Versche Roomboter 65 cent per 5 ons. Belegen Roomboter 50 cent per 5 ons. Kop Boter 65 cent per kop. Daar ik alle weken zelf karnis con currentie onmogelijk. Jonge en Oude Edammer Kaasjes fLIA per stuk. Versche Polder-eieren. Aanbevelend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 3