Gasornamenten EIWITNTAAL Dames- Knip-Cursus. Spiegels m PorirBiliisten. Jacob Bakker Dz, Spoorstraat 101. Uitverkoop wegens opheffing der Zaak Natuurwollen Ondergoederen JANSEN TILANOS, Friezenveen, Systeem Prof. Or. G. JAEGER. Alcoholvrije Vruchtenlikeuren. 0. KOPPEN, ZUIDSTR. 73. KOFFIE, E.Br^ndsm^ - Amsterdam. 40. M. H. KOLSTER-ZIJM. Verkrijgbaar bij De Agent der Nederlaeiscbe Gasgloeilicht-Maatscbappij, van J. W. FLORIJN, is het beste middel tegen bloedarmoede. Academie eoor den Dans. Casino- Lieboutr - St anaal er eg. Fotografie. Mej. A. C. LEIJER, WOONHUIZEN DE KONINGIN DERSOEPEN MARfil om k kruiden, den smaak van uwe gerechten, soepen en sausen overheerlijk en krachtig te maken. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. m. Tl. iftrizee-Tiiiimeriiian, FATALE van tegen spotprijzen, allé Kindergoederen, MODESI Agent yoor HelderJ. Keizerstraat 99A. Steeds voorraad in alle courante modellen, grootten en kwaliteiten, zoowel voor Damee en Heeren als voor Kinderen. Men lette er op dat ieder kleedingstuk voorzien is van nevenstaand Stempel en Etiquet. Gedurende 10 jna^en me* groot euccee verkocht doort «T. T. B 3MC X T, K.anaalwo(£. Speciaal goedkoopst adres voor Mey's Papierlinnen Fronts, Boorden en Manchetten zoowei voor Dames als Heeren. £/tr£££A/V£££) Verloting op 25 October e. k, (»n het openbaar tn het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam door vijf houder» van Loten op den dag der trekking te kiezen door de houders van Loten in de zaal aanwezig). Loten Nieuwe Apeldoomsche Bouwonderneming. Kassiers Ie KOPPEL Co. te Apeldoorn, bij wie da ontvangen gelden gestort worden. De ondergeteekende bericht dat by de Boekhandelaren te Helder BERKHOUT CoZuidstraat, DU1NKEB, Spoor straat 92, by de Sigarenhandelaren VAN DER STAAIJ, D\jli- straat 12, KLEIN, 11'eststraat 31, en bij den Buffetchef Station Hoil. IJzeren Spoorweg II. S. KARSKENS verkrygbaar zyn bovenstaande Loten 2.50 per Lot. In deze Verloting bevinden zich 150 uitsluitend en niet anders als kost bare prijzen, als: 1. Drie Heerenhuizen met tuinen aan De Regentesselaan te Apeldoorn, te zamen groot 8 Aren en 50 Centiaren, óf INOOO in contanten. 2. Een Huis met tuin aan den Trekweg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 90 Centiaren, óf 3000 lu contanten. en ais premie op het laatstuitgekomen 32duizendste nummer nog een Huis met tuin ook aan den Trekweg te Apeldoorn, groot 3 Aren en 80 Centiaren, óf 2500 in contanten/ W Deze 5 panden zijn gezamenlijk verhuurd 1650 'sjaars. Wanneer de gelukkige winners desver kiezende de huxiek in plaats van contanten verlangendan worden deze vrij op naam zonder kosten geleverd. VerderEen Automobile le klasse fabrikaat. Een Landauer met 2 paarden, prachtig getuigd. Een rijk gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement. Een eikenhouten Slaapkamer Ameublement. Een Dames Schrijfbureau. Een eikenhouten Bureau Ministro met sclirijfstoel. Een Salon-pianino. Een Amerikaansch Orgel. Een zeldzaam fraaie Boekenkast. - Een Chatwood Brandkast. 10 Prijzen van elk een Lot Stad Amsterdam van 100. 10 Prijzen elk een Lot Gemeente Rotterdam van 100. 50 Prijzenelk; Een Damesfiets, eerste merken, met één jaar garantie. 50 Prijzen elk Een Heerenflet8, eerste merken, met één jasir garantie, verder nog een groot aantal Pryzen waarvan de minste een waarde vertegenwoordigt van vijftig gulden. Het aantal Loten bedraagt 32000. UHT Naar alle steden en dorpen van Nederland worden de prijzen der winners terstond na de trekking franco toe gezonden. N.B. Trekkingslijsten gratis verkrijgbaar bij den wederverkooper bij wlen het lot gekocht is. ■W* Bij elk Lot wordt een Prospectus gevoegd, vermeldende al de prijzen die getrokken worden. ~*u T. EIJBERN. Apeldoorn. Firma: Nieuwe Apeldoomsche Bouwonderneming. Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn en Sinaasappel, van de Firma Eugenia" te Breda. Diraoteuran I Dr' "ERtUAN VIERDAG (Arts). uirecieuren. R ARKITZKSIVS (Technoloog). den Agent M. C. KOCH, Spoorstraat 28, n K. METZELAAR,^Binnenhaven 12, ad r0 60 per llc-ch. Aardbeien- en Fre m bozen-Li monade-siroop, ad f 0.70 per V, L i t e r f I e s c h. Wederverkoopers per mand~(24 flesschen) tegen fabrieksprijs. voorheen J. SELTEN, Amsterdam. beveelt zich beleefd by zyn plaatsgenooten aan tot bet plaatsen en her stellen van Gasgloeilicht-Appsraten, onder garantie. Tot heden heeft de ondervinding geleerd, dat de lichtsterkte en soliditeit van onze KOUSJES verre alle andere overtreffen. Bewijzen liggen ter inzage, zoowel van Marine, Post en Telegraaf, alsmede van verschillende groote particuliere inrichtingen. Men abonneere zich op 'tvoordeeligst by den Agent: M. L. HE1LI«E\BERG. Keizerstraat 52. p.S. Men lette vooral op nevenstaand Fabrieksmerk Apotheker, HAARLEM, Liter/leteh 't.SO, verpakt met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar te "/iV UEI.DER Tl ftS Azn., HOOldgraObt. •T ZAND Mej, O. A. DE WIT. De ondcrgete< kenden berichten, dat de danseur sus voor DAMES en HEEREN in besloten kring in hun établissement is aangevangen. De nieuwste talon- en courdansen, waaronder de BOSTON en TROïKA root til door hunne elegante figuren en lieve muziek op de bals een eerste plaats innemen, komen op het programma. Tot het formeeren van Clubs zullen twee avonden in de week disponibel worden gesteldwaartoe dagelijks gelegenheid bestaatuitsluitend in het CASINO-GEBOUW Kanaal teeg Aanbevelend, Mej. FLORA POLAK. M. P. POLAK. CASINO-GEBOUW. Herkgravht SO, beveelt zich aan tot het fotografeeren van Familie- en Gezelschapsgroepen, Gebouwen, Intérieurs, Grafmonumeuten, enz. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina- en onverauderlijken kooldruk. Fraaie zee- en stadsgezichten zyn aan hetzelfde adres te verkrygen, alsmede by alle Boekhandelaren. Bezichtig slechts de extra rijke sorteering. LAAGSTE PRIJZEN. UIT DE HAND TE KOOP. AdresK. ZEEMAN, Kanaalweg 142. .bat Extra, Puike, Krachtige 40 ct. per V» K.G., bij 27i K.G., 377s ct. per 7, K.G. Onder minzame aanbeveling, Wed. J. VAN DIEST—LASTDRAGER, Koningstraat No. 69. f 1 O 1 «U H SOEPEN ^1#» 9 ^.BOUILLOI l f SOEPEN 'n ^bletten, zeer smakelijk en gemakkelijk, f 0.55 en f 0.75 BOUILLON ^P8"1®8' evenaar^ de versche, ƒ0.60 per doosje van 10 aan te bevelen voor zieken, GEPEPT0NISEER0E BOUILLON maaglijders en herstellenden, p. fl. 0.90. licht verteerbaar voedsel voor CHEME DE LÉGUMINEUSES kinderen en WeUenden, p. blikjes /0.60. Verkrijgbaar bij alle voorname Kruideniers en Comestibleshandelaars. Voor ENGROS en EXPORT by PAUL HORN, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van naam, adres en bovenstaand poueerd handelsmerk, verkrijgbaar te Molenstraat 68 J. LUI DEN GA. gedeponeerd HELDER: Breewaterstraat 43 Wed. H. D. v d. HOOP. Basstraat 60 J. D. v. d. BLOM. 38 Wed. C. RAN. Diaconiestraat 15 Wed. J. v. SANTEN. Gravenstraat 68 C. J. HORN. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizèrstraat J. KORVER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 >Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v. W.C.v. BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanamweg 99 Wed. J. RLNNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed. C.ZUNDERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 18 J. HOFSTEE. Lange straat 32 Mej.A. JELLEMAGuus. 51 W. HILLENIUS. Loodsgracht 15 Wed. SARLEMIJN. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. d. PLAAT. 2e Molenstraat 128 H. LASTDRAGER. 2e LAFEBER Molengracht Wed. v. ZWIJNDREGT. Oostslootstraat 21 Wed. J. J. WICKEL. 33 Wed. P. GRAS. Wed. C v. d. KULIL. Polderweg 3. 8. KARSMAN. Piet Heinstraat 2 C. A. DRIESSEN. Rozenstraat 46 Wed. G. OVERKAMP. Spoorstraat >De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Schagenstr. Wed. C. NOOT—STOOKER. Sluisdijkstraat 78 D. MURKS. le Vroonstr. 28 Wed. J. J. A. PUTTERS. 76 Wed. H. RIEMERS. 2e Vroonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Westgracht 26 G. REUS. Zuidstraat J. WINTER. t 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JURJAANS. Op TEXEL: Den Burg W. P. SMIT. Op VLIELAND: F. DEKKER. Molenstraat 51 Wed. P. ADR1AANSE. |Te K 0 E G R A S, by: D. MAREES. jn bet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de S0UCH0N-THEE f1,30 p. 5 ons. J. A. Meijer, Tailleur, HOOFDGRACHT 25. Ontvangen de NIEUWE STOFFEN voor Heeren- kleeding in onderscheidene dessins en kwaliteiten. Leverancier van Marine- Uniformen. Uitrustingen voor Oost en West-Indië. Abbott'8 Engelsche Regenjassen. in alle soorten. Winkelverlichting, Gloéilicht- artikelen, Ballons, Kappen, Glazen. Opruiming van een partijtje Orna menten tot zeer lage prijzen. Aanleg of veranderingen der gasleiding spoedig, solide en goedkoop. Stoomtrasmolen Schelpkalkfabriek. Hodei - lIoctleBi. Ondergeleelcenden geven door deze kennis van de ontvangst der kicüwsfe modellen van Dames- en Kin der hoeden voor 't a.s. seizoen. Zeer groote keuze. Concurreerende prijzen. Met beleefde aanbeveling, Gez. KOOT, Weststraat 54. Aan 't zelfde adres kunnen 2 nette Leerlingen geplaatst worden. Stoomververij en Chemische Wasscherij KREYMBORG NIEUWENHUIS, Nijmegen. Aflevering der goederen in zeer korten tijd. Oepoft den Helder i Weststraat 38. C. W. TIELROOIJ. WESTBTRAAT 3«2. D A IUI FS f weder bestaat er gelegenheid om het MAATKNIPPEN ■wrAIWI C.CP l volgens 't systeem der Europeesche Mode Academie, GRON DIG te leeren, alsmede het vervaardigen van ALLE VOORKOMENDE DAMES- KLEEDING. Dames, welke dezen Cursus bijwonen, mogen voor proef een Costuum voor zichzeive vervaardigen. Leertijd onbepaald; ieder kan zoolang blijven totdat men zelfstandig zal kunnen werken. ged. Leeraresse. alsfijne witte Kinderjurken, Doopjurken, witte cachemir Manteltjes, witte gebor duurde Hoeden, Capelines, Barretten, Sokjes, Mofjes, Schoentjes, Boezelaars, Mouw schortjes, Barretjes, Handschoenen, Tricot Kindergoederen, enz., enz. Dames-Artikelen i Boorden, Strikjes, Dassen, Lavalières, Corsetten, Fantasie- schorten, witte, Rokken, witte en zwarte glacé Handschoenen, wollen Handschoenen, diverse kleuren Satins, Dameahandwerken, Antimacassers, Journalen, enz., enz., Wasch-, Floret en K$Qr4;ijclef Gouddraad, Garneering, Festons, Lint, Kant, enz., enz. Artikelen worden tegen elk aannemelijk bod Al A.z. eruimd I opg Het grootst, meest gesorteerd en goedkoopst Magazijn van Dames- en Kinder- hoeden, bericht de ontvangst der nieuwste WINTERHOEDEN, in alle soorten en prijzen en alle bijbehoorende artikelen. Groote keuze in V0ILE-TULLES. Specialiteit in Rouwhoedcn. Wed. J. E. A. v. d HEUVEL, MOLENPLEIN IBS. Nederland aoHe gevestigd te Vlissingen, I Mei 1849. Directeuren: F. DELVOYE en J P. VERMAAS. le Afdeeling-ZIEKENFONDS. Geneesheeren te Helderde Heeren Dr. P. VISSER JWzn. en C. G. VAN DER LEE, Apotheker G. DE VEN, Firma. Boon. 2e Afdeeling-: BEGRAFENISFONDS, met vrye uitkeering voor levenloos geborenen en kinderen beneden acht jaren, als de ouders beiden leden zyn Vrijstelling van contributie in de wintermaanden. Jaarlyksche uitkeering van aandeel in de winst. 3e Afdeeling: LEVENSVERZEKERING. Tarieven per week berekend. Vrystelling in de Wintermaanden. Aandeel in de winst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4