KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje alleluja", Nieuwe Winkel. voor HelderTexel en Wieringenm 1875.10 OCTOBER. 1900. n Geopend A. BIJL EGON's VROUW. Openbare Feestelijke Vergadering Volksleesbibliotheek B. B. BORGART Maison Bébé, P. J. WIGBOUT, - Portretten. - Koffiebranderij. Theehandel. No. 2885 Woensdag 10 October 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn». 69. Hit het Buitenland. 't Zal op morgen, 10 dezer, juist oen jaar geleden zyn, dat door den heer Reitz, Staats secretaris der Znid-Afrikaaneche Republiek, het bekende ultimatum aan de Engelschn regeering werd gezonden, waarin door de regeeriag van Transvaal werd gevraagd vriendschappelijk overleg tot oplossing der bestaande geschilpunten, het terugtrekken der Engelsche troepen aan de Transvaalsche grenzen, en het terugroepen dor legerefdee- üngen, die Engeland sedert Juni 1899 naar Zuid-Afrika had afgezonden. Het antwoord van Engeland werd den volgenden dag 11 October tegen 5 uur des avonds inge wacht het bleef echter uit, en de verschrik kelijke oorlog ving onmiddellijk daarop aan. Hetgeen godurende de twaalf maanden, die daarop zjjn gevolgd, is geschied, behoeven we zeker niet in herinnering te brengen 't ligt nog verseh in ieders geheugen. Do feiten, daarginds op het bloedig oorlogsveld voorge vallen, werden door ons week aan week in hoofdzaak medegedeeld, en lieten niet na, om bjj ons, Nederlanders, stamverwanten van do voor hunne vrijheid en onafhankelijkheid strijdende Hollaodsche Afrikaners een zeer groote mate van sympathie te wekkon. Bjj een terugblik over het afgeloopcn jaar ver eenigen we ons allen zeker in den hartgron- digen wensch, dat, hoe door de groote over macht der EDgelschen de oorlogskans op beden ook moge staan, een of ander middel nog moge slagen, om aan de moedige mannen van Zuid-Afrika hunne vrjjheid en zelfstandigheid voor de toekomst te verzekeren. De verkiezingen voor het Engelsche Parle ment verschaffen ons dagelijks niouwe berioh- ton omtrent don Btand der partjjon aldaar, ons telkens de mededeeling brengende van de overwinningon der regeerings-party. Men ver zekert, dat do oppositie do liberale party hare wenscben niet verder heeft uitgestrekt dan tot de hoop op eene eenigszins belangrijke inkrimping der regeerings-meerderheid. Een zegepraal bjj de stembus werd van den aan vang af door haar niet gezocht en begeerd. Zy wenscht verschoond te blijven van het vele vuile werk, dat er na den oorlog zal te verrichten vallen. De partjj, die dezen oorlog uitlokte, moet zelve den boel maar opredderen. De regeering heeft de ontbinding van het Parlement an de daarop gevolgde verkiezin gen in 't aanzijn geroepen, om daardoor ge legenheid te hebben, van de oorlogskoorts, die by het Engelsche volk bestaat, in haar belang te profiteeren. Wanneer deze koorts eenmaal zal zjjn uitgevoerd, zal het boeren bedrog in Engeland wel aan het licht treden. Er wordt nu bovendien gebruik gemaakt van de voor de regoering zoo schoone gelegenheid, dat zeer vele kiezers men spreekt van honderdduizenden tijdelijk van hun stem recht zjjn beroofd. Door nog in den loop dezer maand de verkiezingen te doen plaats hebbeu, zjjn alle werklieden, die sedert het begin des jaars verhuisd zjjn, van hun stem recht vervallen. In November s-s. eerst zul len de nieuwe kiezerslijsten geldig worden verklaard. De onbillijkheid hiervan behoeft niet te worden aangetoond. Moest de stem ming later plaats hebben, als b.v. do soldaten uit Zuid-Afrika teruggekeerd zjjn, dan zou de uitslag der verkiezing weieens een heel andere kunnen geweest zjjn, wanneer het volk meer in bijzonderheden had vernomen, op boe een onverantwoordelijke wjjze de re geering het leger verzorgd, hoe roekeloos zy door het uitlokken van den oorlog gehandeld heeft. Met iederen dag zal het Engelsche volk wel meer begrjjpen, hoe gevaarlijk het is voor het land, om aan een man als Cham- berlain zooveel invloed op de rogeeringszaken toetostaan. Er zal te eeniger tjjd wel eene ontbinding van het nieuw gekozen Parlement moeten volgen, en eene schitterende over winning der liberale party is dan ontwijfel baar. Is de oorlog eenmaal voorbjj, dan zal deze partjj stellig wel leeren, eendrachtig eenzelfden koers te moeten houden. De po gingen, dezer dagen aangewend, om op een gegeven oogenblik, bjj onverwacht uitgeschre ven verkiezingen, de tweespalt geheel te kee- ren, zjjn zoo goed als onmogelyk gebleken. Daar behoort voorbereiding, toenadering toe. Als de gevolgen van den oorlog zich eerlang doen gevoelenstijging der belastingen, ten gevolge der oorlogskosten, op ruim 1200 mil- lieen gulden geschat, en eene blijvende be zetting in Zuid-Afrika dan is een krachtig en eendrachtig verzet tegen deze rogeering, die zoo iets uitwerkte, zeer zeker do taak van de oppoatie der liberale party. De wjjze, waarop de rogeering van Duitsoh- land thans de verwikkelingen met China wenscht te vereffenen, vindt, naar verzekerd wordt, by de mogendheden algemeen instem ming. Zij hoeft haar nader antwoord aan den Keizer des Hemelschen Ryks door hare gezanten te Looden, Parijs, St. Peteraborg, Weenen, Rome, Washington en Tohio aan de mogendheden doen mededeelen. Het be doelde antwoord houdt in, dat de Dnitsche regeering genoegen neemt met de verzekering van den Chioeeschen Keizer, dat hij instaat voor de bestraffing van onderscheidene met namen genoemde prinsen en grootwaardigheid-bekloe- ders. De regeering te Berlijn meent omtrent deze verzekering der Chinoesche regeering, dat deze inderdaad gezind is, om tot de be wuste boBtraffing overtegaan, als den eersten stap, om weer op een goeden grondslag tot het herstel van den georderden toestand te geraken. De Duitsche regeering heeft daarom aan de overige mogendheden voorgesteld, om aan hare vertegenwoordigers te Peking een onderzoek op to dragen omtrent de jnistheid van de lyst der te bestraffen personen om trent het voldoende der in uitz:cht gestelde straffen en ten aanzien van de wjjze van uitvoering dier straffen. Zooals we hierboven vermeldden, heelt dit voorstel van Duitsch- land's regeering bjj de verschillende mogend heden ingang gevonden. Op deze wjjze gaat ook Duitschland den weg op, om het aan- knoopen van vredesonderhandelingen te be vorderen. Door den Franscbe regeering is den ge zanten in het bollenland opgedragen, de mogendheden te polsen over een program van onderhandelingen mot China, waarin de vol gende punten voorkomen: bestraffing der voornaamste schuldigen, door de vertegen woordigers dor mogendheden aantowyzon handhaving van het verbod op don invoer van wapens schadevergoeding voor de Staten en de particuliere genootschappen; instelling van een permauente wacht voor de gezant schappen te Peking; ontmanteling der Takoe- fortenen militaire bezetting van twee of drie punten aan den weg van Tientsin naar Peking. XIËUUSTIJDIIGE». HELDER, 9 October 1900. VISSCHERSFONDS. Vrijdagavond 1L had een algemeene verga- doring plaats van de Heldersche Visschers- vereeniging in de Sociëteit ^Harmonie". On danks het gure weder waB de opkomst der leden talryk. De Voorzitter, do heer C, S. de Wit, opent met een welkomstwoord en deelt mede, dat de oprichting van een nieuwe vis- Bchersvereeniging de oorzaak is tot het beleggen dezer vergadering, om to kunnen bespreken in hoeverre deze gewenscht is. Daarna worden de notulen der vergadering van 4 April 11. gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan doet de Voorzitter mede deeling van zjjoe bemoeiingen in zake de ge houden vlootrevue. Ook herinnert hjj aan het gesprokene van den heer Zwier Visser en aan zjjn voorstel om tot de Nederl. Visscbery- Vereeniging toe te treden. Omtrent dit laatste punt heeft hjj bet advies ingewonnen van 't Bureau voor sociale adviezen te Amsterdam, dat in gunstigen zin, behoudens wijzigingen der Btatuten, adviseerde. Het gevolg dier aan sluiting zou zjjn een verhooging der contributie, die thans 10 ct. per week bedraagt. Zulk een verhooging is niet wenschelyk en hot fonds laat niet toe, dat van het tegenwoordige bedrag iets afgezonderd wordt, want de uit- keering aan ziokengeld is zeer belangrjjk en steeds stygende. Hoewel de aansluiting bjj de Ned. Visschery-Voreeniging| in 't belang van allo vissohers is, doet de Voorzitter in deze geen voorstel, maar wordt het nemen van een besluit tot later verdaagd. Wegens het bedanken van den heer F. P. Schilling als commissaris, wordt in diens plaats gekozen de heer M. A. Kolater, nadat over dq reden dier bedanking en over het meer of minder wenschelyke, dat de Voorzitter tevens Penningmeester is, was gedisensseerd. Vervolgens komt een voorstel van hel Be stuur ter tafel, om aan den 79-jarigen Arie de Boer een wekeljjkeche tegemoetkoming te verleenen van f 1.—Velen achten deze gra tificatie te gering en bij meerderheid van stemmen bepaalt men, dat de Boer f 2.zal ontvangen. Verder herinnert do Voorzitter aan do ont zettende ramp van 18 Juli 1.1. on geeft oen overzicht van het ontstaan der Commissie, die zich belastte mot hot inzamelen van giften voor de betrekkingen der overledenen en voor de verminkten. Omtrent een tot hom gerichte vraag, waarom de lieer A. P. Staalman niet was uitgenoodigd mede de aanvraag om giften te onderteekenen, deelde de heer de Wit mode, dat reeds tjjdens de vergadering van 16 Juli een courant werd gebracht, waarin een ad vertentie van den beer Staalman om giften voor het bekende doel voorkwam. De ver gadering, die nog bezig was de commissie samen te stellen, kon toen moeielyk hem uit- noodigen. Was znlks evenwel geschiedt, de Voorzitter zou er geen bezwaar tegen gehad hebben. De werkzaamheden der Commissie zjjn goed geslaagd, want er is reeds circa f 15.500 ingekomen, waaronder giften zjjn van H. M. de Koningin en van H. M. do Koningin Moeder. Nog geschiedt voorlezing van de ver schillende bedragen, die sedert de ramp aan de gekwetsten of aan de familie'B der getrof fenen wekeljjka worden uitgereikt, benevens van de sommen door den lieer G. B. H. Fil- bri en den hoer A. P. Staalman aan hen verstrekt. Alsnu is aan de orde het punt, waarvoor deze vergadering hoofdzakelijk is belegd, n.l. De oprichting der Nieuwe Vissohersvereeni- ging. De Voorzitter leest een bericht uit de courant voor, waarin do vestiging der nieuwe vereeniging wordt medegedeeld. Hy geeft hier over zijn verwondering te kennen, dat zulks geschiedde zonder medeweten van het Bestuur. Men diende toch, van alles wat de visscherjj betreft of daaraan verwant is, diens advies te hooren. De eerste onderteekenaar van het bericht P. de Jong is nog wel lid van .het Bestuur van hot 't Visschersfonds, op wiens weg het had gelogen van deze omstandigheid zjjne medcbcstuurderen mededeeling te doen. Scbippcr do Jong verdedigt zich op dit punt met de bewering, dat de bestaande vereeni ging weinig voor het bedrijf van de visschers kan doen. Op hetgeen reeds zoo lang door hen gewenscht werd, bleven ze voortdurend wachten. De blauwe vlag, die de schippers belet biunen te komen, is voor hen een blij vende griefhet gebonw van den vischafslag is in een toestand, waarover voortdurend wordt geklaagd, zonder dat er verbetering komt. Nu zullen de schippers zich zei ven helpen, hetwelk buiten het Visschersfonds omgaat. De Voorzitter zegt, dat door het Bestuur alles wat kon, gedaan is om de belangen van den visscher en ziju bedrjjf to behartigen, liet heeft al zyn invloed aangewend ter vorkrjj- ging van het goede. Geen betere uitkomsten zullen door den nieuwen schippersbond of anderen eerder verkregen worden. Het Be stuur bljjft de oprichting der nieuwe vereeni ging betreuren, omdat zy leidt tot versnippe ring van kruchten. Aan het verdere debat werd door velen deelgenomen, maar niet in een toon, zooals art. 2 van het reglement dit wenscht, >Het bevordoren van een kameraad schappelijke geest". Het was reeds laat toen de Voorzitter deze bijeenkomst sloot. Morgen viert de Christelijke Zang vereeniging „Halleluja" haar 25-Jarig bestaan. Zjj houdt dan in de Bethelkerk een feestelijke openbare vergadering. Het kerkgebouw zal waarschijnlijk wel te klein zyn om alle belangstellenden te bevatten, want „Halleluja", geeft jaarlijks een concert, dat verheffend en veredelend is. Stichte lijke muziek wordt, zooals wjj by vorige gelegenheden opmerkten, zeer goed weer gegeven en met gevoel en smaak gezongen. Deze maal, nu het een feest geldt, zal dit zeker niet minder zyn. Zondag 14 Oct. komt Henri Ter Hall met zyn nieuwe revue Beschaving in 1900" in »Tivoli" aldus luidt een advertentie in ons vorig nummer. De revue is reeds op verschillende plaatsen opgevoerd en overal, volgens de recensie's, zeer in den smaak gevallen. Zy moet vol afwisselingen en verrassingen zyn en het pnbliek in hooge mate amuseeren. Men kan dus a.s. Zondag een vroolyken avond doorbrengen. Door den kolonel, commandant van het 4de reg. vesting-artillerie alhier, werd Zaterdag jl. aanbesteedde levering van fourages voor de hier gedetacheerde paar den van het 3de regiment veld-artillerie, van 1 Nov. a.s. tot 1 Nov. 1901. In gekomen 4 inschrijvingen, van de heeren J. Kater, voor lmver ad f0.84, hooi f 0.56 en stroo f 0.25 A. Bonselaar, haver f 0.82, hooi f 0.53 en stroo 0.25P. de Bruin, haver 0.80, hooi f 0.44 en stroo f 0.24 en B. van Steenbergen, haver f0.78, hooi f0.42 en stroo f0.19, alles per 10 KG. De Tweede Kamer benoemde dezer dagen tot rapporteurs omtrent het onderzoek der Marine-begroo ting voor 1901 de heeren Groen van Waarder, Goekoop, Merkelbach, Mees en Staalman. Men verneemt, dat Hr. Ms. pantser- dekschepen Holland" en Koningin Wil- helmina der Nederlanden" order hebben gekregen, uit de wateren van China naar Java terug te keeren en tevens op hunne terugreis de Chineesche havens Amoy en Swatow aan te doen en op beide plaatsen eenigen tijd te vertoeven, hoofdzakelijk voor vlagvertoon. Het oorlogsschip >Piet Hein" ontving bevel, voorloopig nog in Cjanghai te blyven. President Kruger ■telt zich voor, op morgen Woensdag 10 dezer zyn vyf-en-zeventigaten verjaardag te beleven. Heden of morgen kan het Nederlandache oorlogsvaartuig Gelderland te Delagoa- baai aankomen, om den heer Kruger van daar naar Europa overtebrengen. 't Is dan niet onmogelyk, dat hy, bevryd van Portngeesche bescherming, zyn verjaardag zal vieren aan boord van een oorlogsbo dem van eene zeer bevriende natie, om geven door mannen, die hem ongetwijfeld in groote mate hoogachting toedragen. Wij uiten den wensch, waarin voorzeker onze lezeressen en lezers zullen deelen, dat zijne reis naar landen, waar men hem om zijne deugden als mensch en als Staatshoofd vereert, voorspoedig zjj, en dat hem nog eenige jaren levens mogen worden gegund, terwyl nog voor zyn levenseinde betere dagen aanbreken voor zyn dierbaar land en volk, waarvoor hy zoo lang gebeden, geleden en gestreden heeft De Oorlog in Zuid-Afrika. DE WET BIJ R00DEWAL SIDING, door Si Omong. Pretoria was gevallen en Roberts hield als gewoonlijk zich een tjjd rustig om daarna z'n slag des te zekerder to kunnen slaan. Kleine schermutselingen hadden cr hier en daar plaats in den omtrek van Pretoria, van wei nig beteekenis, en die slechts ten doel had den, de Boeren een beetje aan den gang te houden en hen omtrent de ware plannen van Bobs te misleiden. Reeds tweemaal hadden de Boeren zich op deze manier laten beetnemen, en helaas, hoewel de slagen by Zelikatsnek en Donkerhoek bewezen, dat ten minste sommige aanvoerders der Boeren nog taaie wilskracht en groot veldheerstalent bezaten, sjj moesten toch voor de overmacht van men- achen en artillerie terugtrekken. De Boeren retireerden dan ook sllyd rol goeden moed, een uitdrukking, die bjj elk terugtrekken, zelfs in gevallen waar dat volstrekt niet noo- dig was geweest, gebezigd werd. Ja, predi kanten troostten van den preekstoel hunne hoorders en hoordoresscn altyd met .Ons bur gers retireer vol moed". Slechts één generaal was er, die van de gewone taktiek der Boe ren om steeds eon afwachtende houding aan te nemen afweek, en die nu hier dan daar de Engelschon of hunne konvooien aanviel en dikwjjls met succes. Dat was Christiaan de Wet. De Wet had er bericht van gekregen, dat er aan 't station Roodewal een proviandtrein stond, 68 wagens groot en slechts bewaakt door ongeveer 240 man. Hoewel zelf slechts 80 man bjj zich hebbende, bedacht hjj zich niet, en in den nacht van 5 op 6 Juni werd met groote stilte en omzichtigheid 't station omsingeld en de hoogten bezet. Waarom de Engelschen zoo roekeloos geweest zjjn om daar geen wachtposten op verderen afstand te plaatsen of ten minste door zoekpalrouil- les uit te zenden, is ons altjjd een raadsel gebleven. Zooveel is zeker dat de Rooineks niets vermoedden, on toen den volgenden dag hjj 't ,(lagbreek" de Mauserpilletjos regenden, vlogen de khakies als verschrikte kuikens door olkaar en boden geen noemenswuardigen te genstand. De witte vlag werd geheschen nadat we ongeveer een half uur gevochten hadden. Wjj verloren op dit tochtje dooden noch ge wonden, terwyl van Eogelache zyde ongeveer ■10 man dood en 60 gekwetst waren. Zoodra de witte vlag geheschen was, stormden ons menschon van de kopjes af, want allen wa ren natunrlyk nieuwsgierig om te weten wal er alzoo in dien opgepropten trein zat. De trein voerde moe 80.000 pakken klee ren, 2000 lyddietbommen, 2000 pakken brieven, een enorme hoeveelhein sigaretten en tabak en drank, en nog honderden andere dingen ook veel cadeautjes voor de hoofdofficieren. Eerst werden natuurlijk de soldaten ontwa pend en toen mocht iedereen zyn gang gaan. En al wie oen Boer kent en met hem to velde getrokken is, weet, dat hjj 't vak van buitmaken in de punjjes verstaat. In een oogwenk waren er dan ook honderden kisten opengebroken en de brievenzakken geopend. Elke brief werd doorzocht, wel niet om te zion of er ook strategische geheimen in ston den, maar om te zien of er geld in zat. Velen voelden slechts of er goud inzat on smeten de brieven dan maar weg. Geld scheen echter niet aanwezig te zyn, ten minste geen 1.000.000 p.st., zooals wjj later hoorden, dat er in den trein gezeten had, en was dat toch zoo, welnu, dan zjjn zjj mee in de lucht gevlogen. Ontzaglyk was vooral de voorraad warme khakikleeren, die aanwezig was. Poor Tommy! Bjj al de ellende, die zjj moesten ljjden, kwam na nog de kou, men kan zich wel voorstellen wat het zegt, om by een konde van 6 graden onder nul in de open lacht te slapen, alleen bedekt door een dunne deken, 't Was erg gemakkelijk voor ons, om ons van nienwo kleederen te voorzien on iedereon trok dan ook maar gauw oen warme khaki-jas on -broek aan, en lekker warm waren ze. Ganw werden nn renboden uitgezonden om de andere verspreide sfdce- lingen van de Wet's macht te verzamelen, zoodat die ook nog van den bnit zonden kannen profiteeren. 't Duurde dan ook niet lang of ze kwamen. Ondertusschen waren er ganw een paar flecschen onthalsd en dronken we een heerljjk glas van de champagne, die bestemd was voor Lord Roberts en we ver zuimden niet zjjn gezondheid te drinken, waarna drie donderende hoera's voor Chris tiaan opgingen. Veel Boeren waren al bezig, hunDe kost- zakken propvol te stoppen, en de gelukkigen, dio een pakpaard bjj zich hadden, belaadden 't arme dier, dat 't er haast onder bezweek. Ondertusschen hadden de commandanten krjjgs- raaJ belegd. Alles mee te voeren was on mogelyk. Men besloot om zooveel mogelyk ammunitie mee te nemon, en dan do rest maar in de lucht te laten vliegen. De intus- sohen aangekomen ossen- en muilenwagens werden beladen mot Lee-Metford-geweron, patronen en kanonnen-ammunitie, waarvan later vjjf wagenvrachten ver weg in den grond werden begraven tot tjjd en wjjle men ze weer noodig zou hebben. Toen dit alles gedaan was begon de pret. .Eerst houtkap pen burgers", was Christiaan's commando, en in minder dan geen tjjd waren er 19 wagen vrachten hout op 't stations-emplacement aan gevoerd en tot een grooten brandstapel op- eengelegd. .Non de brieven, kérls,', liet an dermaal de Wet zich hooren, en nog eens, arme Tommies I daar gingen al de »fee- lings" en .greetings" zoo maar boven op al dat hout, ten vare gedoemd, 't Was jammer. Een gevangen Engelsch kapitein stond cr bjj te stampvoeten on riep telkens ,'t Is schande 1" waarop generaal de Wet hem ton antwoord gaf: .Woot u wat schande is? Al de hoeven van de Boeren to verbranden, do vrouwen en kinderen van do Boeren te mis handelen en weg te jagen. Jelui mag ner gens schande over roepenEn wat hjj verder tnsschen de tanden bromde, zal wel niet veel liefljjks geweest zjjn. Toen allo brievenzakken leeg gestrooid waren, kwamen de stukgeslagen kisten aan de beurt, en daar bovenop de [wkken kleeren. Overal tnsschen- in werd een lyddietbom gestoken en vierkante stukken buskruit. Men nam zooveel siga retten mede als men kon, de reet ging ook maar boven op den hoop, 'tzon een schitte rend vuurwerk worden, en bovenop werden nog drie lagen lyddietbommen gelegd. Wie de uitwerking kent van één lyddietbom, tal zicb eenigszins een voorstelling kannen maken van het knaleffect, teweeggebracht door 2000 FBTJILLETOIST. -e€X>Os— 22) ,De oude Margaretha, die ons huis veertig jaren trouw gediend heeft.' (Foei brrr," kwam de dokter. Het bleef onzeker, of hjj de koude dan wel bet. ziektegeval bedoelde, in elk geval was zjjn ijver merkbaar bekoeld. Toen de heeren, door Frita gevolgd, de ziekenkamer binnentraden, bood zich daar aan ben oen zonderlinge aanblik aan. De patiënte lag in een lichte sluimering. Zjj hijgde van koortshitte. Een weldadige stilte heerschte or in «le kamer, dio door een halfgedekte lamp aange naam verlicht werd. Voor de geopende kachel, wier kolengloed een behaaglyke warmte ver spreidde, zat op een daarvoor liggend tapjjt Lindis ineengehurkt, zoo klein mogelijk, het donkere kopje zjjwaarts licht togen oeu stoel aangeleund, mot gesloten oogenin haar mar meren rust geleek zjj met haar diamanten oorringen onder de ravenzwarte lokken spre kend een Oosterlinge, die in een zoet niets doen verzonken, hare droomen den vrjjen teugel liet. Een herhaald.Ha, haha,' ontsnapte den officier van gezondheid, die als een Don Juan bekend stond en bet ondoordachte.Een ver duiveld schoone Odaliske,* volgde zóó snel, nog vóór de graaf de ernstig uitgeaprokon woorden: .Hot is de gravin Hallwey,* zeg gen kon. -.Alle duivels,* liet de onde heer er be dremmeld op volgen. Het was voor allo kringen, die met de Hallwey's in vriendschapsbetrekking stonden, een publiek geheim, dat graaf Egon zich voor zjjn familienaam opgeofferd en een huweljjk beneden zjjn stand gesloten bad, waarover een jaar geleden nogal druk werd gesproken. Men wist zelfs te verbalen, dat de landsvorst zich voor de quaestie had geintresseerd en over de gansche zaak den dekmantel der vorstengunst had geworpen, om haar zoo min mogelyk opzien te doen barenhet was nn eenmaal weder een ramp, die over de edele familie in den la&taten tjjd gekomen was, en hier hield men daarom bereidwillig ignorceren, wyl stilzwygende deelneming hel meest ge wenscht was om de feiten te overbruggen. Dokter Mertens wist zich op een behendige manier uit do verlegenheid te redden. Hjj boog met ridderlijke galanterie voor de jonge vrouw, die haastig opgestaan was, en wendde zich vervolgens vol ambtsyver tot do oude Margaretba, die juist ontwaakte. Nadat bjj de zieke onderzocht en eon recept had voorgeschreven, nam hy afscheid van den kapitein. Daarop vloog zjjn blik als zoekend naar de donkore vensternis, waarin Lindis zich teruggetrokken had, doch al zjjn dralen baatte niets, zjj kwam niet te voor schijn en by moest wel heengaan. ,Ik kom morgen terug," verzekerde hy buiten de kamer. .De typhns is in vollen aantocht, ik wil hopen, dat bet sterke gestel van dat onde mensch weerstand biedt, vyf-en- vjjftig jaar is overigens ook nog zoo erg ond niet. Wjj willen daarvoor maar het boete hopen. Hm, ja, wat de verpleging betreft, ge zoudt er goed aan doen, door een by zon der geschikt persoon in dienst te nemen, de ziekte is nogal gecompliceerd, het zal noodig zyn, dat er 's nachts gewaakt wordt en zoo meer." »Ik zal de noodige maatregelen nemen,* antwoordde de graaf ongeduldig kort. Van een overbrenging van Margaretba naar een ziekenhuis wilde hjj niets hooren. Den vol genden morgen, voor by naar den dienst ging, kwam Frita, met een ietwat bleek gezicht, dat duidelyk verried, dat hy den nacht wa kend had doorgebracht. Hy droeg een koffie blad en zette het met den gebruikelyke mor gengroet op tafel neer. .Hoe gaat het met Margaretha?' vroeg Egon bezorgd. .Ze beeft een slechten nacht gebad. De dame en ik bebbeo geen oog toegedaan. Sechts met de grootste moeite konden wjj haar in bed houden, eerst tegen den morgen nam het ylen wat a£ Oogenbükkelyk slaapt zy on ook ik heb inmiddels wat geslapen.* .Zoo, en je hebt nog bytyds de koffie klaar gekregen, dat is Hink, ik dacht al, dat ik het van morgen maar zonder ontbyt zou moeten stellen. Ik wilde dan ook juist naar het casino gaan. Doch er gaat toch maar niets boven eigen huisolijkheid, vooral als het daar buiten zoo bar kond is.* Met een dankbaren lach bracht de kapitein den kop aan zyne lippen. In aarzelende verlegenheid pinkte Frita zich aan de mouwen. .De koffie ik had zoo lang geslapen, de dame wekte my eerst voor eenige oogonblikken, zy had juist de koffie gezet en voor Margaretha warme melk klaar gemaakt Met een ruk bracht graaf Hallwey den kop van de lippen en zette hem weder op tafel neer. Zyn gelaat betrok in het oog vallend. .Je moet vandaag nog iemand zien te vinden, die de ziekenverpleging op zich neemt. Het middageten voor ons allen haal je uit het casino, dat spreekt vanzelfl Hallwey gespte den degen om, hing den mantel over de schouders en greep naar helm en hand schoenen. Met zware schreden verliet hy de woning. Verbluft bleef Frits staan. Ezel, die ik ben.' Hy sloeg zich met de vlakke hand tegen bet hoofd. .Kon ik dan ook myn mond niet houden Daar staat nu die heerlyke koffie. Maar 't zal me niet meer febeuren. Hy kon haar andere gerust drin- ea, de handen der jonge vrouw mengen geen vergift, zjj weet het best met Margaretha om te springen, en hoezeer deze in den beginne ook tegen baar aanging, nu neemt zy de medi cijnen het liefst van haar aan.* Margaretha'a toestand werd steeds erger en toch raasde zy niet meer met inspanning van al hare krachten en liet zich eerder tot bedaren brengen, wanneer Lindis haar toe sprak. Merkwaardig, hoe gewillig de oude vrouw het duldde, wanneer deze met een zoetvloeiend woord haar wang streelde, hare handen byeen pakto en ze onder de verwarmende dekens schoof. Hoe stil zy luisterde, wanneer Lindis geruststellende woorden van trootat tot baar sprak. Ook Frits luisterde met een onbe wuste verrukking naar de tooverachtig weeke stem, die hei mol yk zyn oor binnendrong en zachtjes en van lieverlede ook zjjn hart. Tns schen die beiden bestond een stilzwygende overeenkomst, dio zy ook zwygend vervulden. Zy losten elkander stipt al by de ziekenver pleging en by bei nachtwaken beraadslaag den sjj gezamcnlyk voor de veranderingen, die er in de tot dusverre gevolgde wyze van verpleging moesten plaats vinden. De dokter vond echter by zijne bezoeken do jonge vrouw nooit aan het ziekbed. Hoe vaak hy ook kwam en welke verschillende uren van den dag hy ook koos, steeds bleef zy onzichtbaar. Ook graaf Hallwey vond haar niet aanwezig, omdat hy telkens door Frits liet zeggen, wanneer hy de oude Mar garetha wenschte to zien. Margaretha was een onde en onbetwistbaar de trouwste dienst bode van de familie Hallwey daarom werden ook alle mogelyke middelen aangewend, om haar hare krachten terug te doen krygen en de ziekte meester te worden; op het punt der ziekenverpleging echter, die de graaf aan ervaren handen wilde toevertrouwd zien, stiet hy by de patiënte op een hardnekkigen tegen stand. Ik wil geen vreemde menschen om my hebben, zoo is het voor my het beet,' was haar voortdurend antwoord op de voorstel lingen van den graaf! c" later, toen zy haar herstel tegemoet ging, lag zy met een zekere vroolykheid in de kussens en verzekerde by hoog en by laag, dat zy in haar. gansche leven nog niet zóó vertroeteld was geworden als thans en graaf Egon moest haar wel ge- looven. Met het dagelijks toenemend herstel kwa men van lieverlede voor Lindis ook de rust dagen, die door de overgroote inspanning blcok en mat geworden was. Urenlang lag zy in den leuningstoel naast hot bod met Margaretha te praten. Het ys smolt van lieverlede tnaschcn haar en wanneer Lindis volgens voorschrift van den dokter koude omslagen moest maken, en zy daarby met een bekwame, maar toch vlugge hand, te werk ging, kwam het wel eens voor, dat do onde vrouw de bruinachtige kinderhaud greep en die vast in de hare nam. als wilde zy daarmede haar dank betuigen. Later kwamen er nog achoonere en stillere urcD, toen Mar garetha het bed verlaten mocht. Beiden dachten in lateren tjjd gaarne aan dit by- eenayn. (Wordt vervolgd.) ADVERTENTIËN. der Christelijke Zangvereeniging ter gelegenheid van haar 25-Jarig bestaan, op Woensdag: ÏO Oct. 1900, des avonds ten 7'/9 uur, in de BETHELKERK (Kanaalweg). BEWIJS VAN TOEGANG h 10 cents en PROGRAMMA'S 5 cents verkrijgbaar bij het Bestuur der Vereeniging en aan den ingang der Kerk. DER Maatschappij tot nut Yan 't algemeen. Departement HELDER. GEOPEND: Maandag 8 October 1900, des avonds te 7 uur, Spaarbankgebouw Polderweg 1. Lezen gratis. Catalogus f 0.10. HET BESTUUR. De Makelaar i> VERHUISD: Yan KONINGDWARSSTRAAT naar de SPOORSTRAAT No. 30, tegenover BELLEVUE", (ten huize van den Heer G. J. HOFSTEE.) Weststraat 38. Ontvangen een fijne keuze in Damesblouee8, Rokken, Hand schoenen, Stalen voor Japon- stoffen, enz. enz. Voorts: Tricot- en gemaakte Ondergoe deren, Kapers, Fanchons, Doeken geweven en gebreide Koueen, Huishoud-, Kinder- en Fantasie- schorten, enz. enz. AanbeYClend, C. W. Tielrooij. 2 lessen per week, f3.50 per maand. J. HOIfliE, Sta/mus Solist. K. N. M J>iaconiestraat No. Wlerlnaen. beveelt zloh beleefd aan tot het teekenen van KINDER- en FAMILIEGROEPEN tegen billijken prijs. Adres: OO8T8LOOTSTR. 38. i mmt De noteering ia thans p. 5 Ona. KOFFIE No. 1 07'/. No. 2 57'/. No. 3 45 No. 4 40 No. 5 37'/. Bijzonder lekker MENADO-KOFFIE 80 Cent. F0CK.E S. KLEIN, Miruietceg 174. tmmm i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1