KLEINE COURANT „DE TIJD", 't Vliegend Blaadje Beschaving in 1900. Het Zeemanshuis, ïïriain en Bouwterrein „De bonte Koe", Zonder Alcohol. voor Helder, Texel en Wieringen. A. LAAN, No. 2886 Bij dit No. behoort een Bijvoegsel. Volksleesbibliotheek Schouwburg „TiVOLI". HENRI TER HALL. Piano-Orgelles. TE KOOP. Prijscourant OE BLAUWE DRUIF. MAISON BÉBÉ. een partij Haverdoppen, A. J. DE JONGH. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK. OCTOBER, Wynmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 6 u. 25 m. Onderg. 5 u. 7 m. Zondag 14 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 17 Donderdag 18 Vrijdag 19 Zaterdag 20 Uit het Uultenlaaid. Omtrent de verwikkelingen in China wordt thans verzekerd, dat de behandeling van de gestelde voorwaarden eene betere toekomst doet tegemoet zien. De regeling der aan hangige zaken ligt nn veel meer in het ver schiet dan cenige dagen en weken te voren. De toestand daar, soms byna hopeloos ge schetst, is thans op weg van afdoende ver betering. Er bestond vaak bezorgdheid, dat het daar niet goed zou gaan, en dat de ver schillende belangen der mogendheden eene gewenschte oplossing der quaestiën zonden in den weg staan. En dat kon ernstige gevolgen hebben tegenover een reusachtig groot Ryk als China is. De hoop was menigmaal gering, dat het gelukken zou, geleidelyk de dringend noodige verbetering aan te brengen. In China schijnt men in de laatstverloopon dagen in te zien, dat volharding in den tegenstand niet alleen nutteloos, maar zelfs gevaarlyk dreigt te worden. De kracht van verzet schynt er te breken. De machthebbenden in China hadden blykbaar er niet op gerekend, dat tegen hon zulk eene machtsontwikkeling zou ontstaan by de mogendheden, die zy barbaren of vreemde duivels gelieven te noemen. De bewustheid bestaat, en doet zich reeds krach tig gevoelen, dat men inderdaad niet opge wassen is tegen de macht der met Japan en Noord-Amerika vereenigde Europeesche mo gendheden, en dat uitstel om in onderhande ling te treden op den dnnr niet mogelyk is, ja, tot verzwaring der op te leggen straffen en schadeloosstellingen zou aanleiding geven. De diplomatie is nu genaderd tot het laatste gedeelte harer moeielijke taak, die nog wel eenige bezwaren opleveren en verrassingen te weeg brengen kan, doch zij, die bevoegd zijn, den tegenwoordigen struit van zaken te beoordcelen, noemen het ho >g-t waarschyn- lyk, dat do zaak nu verder langs minnelijken weg zal worden afgewikkeld, zonder dat er uitbarstingen te vreezon zijn. Voor hot oogenblik is het hoe gunstig ook de vooruitzichten worden afgeschilderd een vrome wensch voor de mogendheden dat de Keizer dos Hemelschen Rijks zyne residentie weder in de hoofdstad Peking zal komen vestigen. De voortgaande vredes-onderhande- lingen worden door de afwezigheid der regeering en van het hoofd van den Staat in groole mate bcmoeilykt, te meer daar een stad ver in het binnenland tot verblijf van die hooge personen is uitgekozen. Zij houden zich daar als het ware verborgen voor de diplomaten, met wie zy te doen hebben. Nu kan wel de Keizer aan vertrouwde Staatsdienaars vol machten verstrekken, om in zynen naam de noodige onderhandelingen te voeren, doch wanneer men met zulke wantrouwende personen te doen heeft, die hun grootste kracht zoeken in het ontwyken, is oppassen, voorzichtig zijn, in dubbele mate aantebevelen, en eene spoedige afdoening van zaken wordt er zeker niet door bevorderd. In Engeland werd dezer dagen tongevolge van een en ander het gerucht ver spreid, dat er by de mogendheden ernstig aan gedacht wordt, om den Keizer, de Keizerin weduwe en do personen van hunne omgeving op zyde te zetten, een nieuwen, hervormings- gezinden Keizer te benoemen, en dien te steunen. Men bedenke echter, dat dit vertelsel slechts een bloot gerucht is het te gelooven, zou de vry groote zekerheid met zich voeren, om spoedig tot andere gedachten te worden gebracht. Een gunstiger meening omtrent den huidigen toestand verdient daarom ongetwyfeld aanbeveling. De Engelsche regeering, bygestaan door den opperbevelhebber der troepen in Zuid- Airika, doet steeds hl haar best, om aan het volk en aan de Volksvertegenwoordigers, die reeds gekozen zyn of weldra gekozen zullen worden, te beduiden, dat de oorlog daarginds thans voor goed is ten einde gebracht. Dezer dagen word uit Zuid-Afrika het bericht ont vangen en terstond dóór de dagbladpers ver spreid, dat do Engelsche marine-brigade wel dra naar het moederland zal torugkoeren. Zulk een bericht maakt stellig indruk. Er zyn zoo licht menschen, die nog niet genoeg deelen in de opwinding, door Cbamberlain en zyn handlangere veroorzaakt voor dezul ken is het nuttig en noodig, dat het versche nieuwtje wordt uitgebazuindde oorlog is geëindicd, want de marine-brigade vindt in Zuid-Afrika niets meer te doen. En als Lord Roberts dan nog een en andermaal verzekert, dat by de doorgaande vyandelijke ontmoetin- Knaar heel weinig Engelschen en veel ren gevallen zyn, dan maakt hy Enge land bly met een doode musch. Zoo nu en dan vernoemt men echter, dat er ook anders luidende berichten in Engeland aangebracht worden, mededeelingen van personen, die van het oorlogsterrein zyn teruggekomen, welke mededeelingen lynrecht in stryd zijn met do ofRcieële berichten, die vooral in do laatst- verloopen dagen, met het oog op de verkie zingen, druk zyn verspreid. Hot geloof kan men iemand niet geven, zegt hot oude spreek woord, en dus zullen er ook in Engeland wel menschen gevonden worden, die aan de betrouwbaarheid twyfelon der door de regee ring verspreide voor Engeland gunstig lui dende tydingen. Zoo drong dezer dagen ook tot Engeland door een verslag, opgemaakt en openbaar medegedeeld door de leden der Russische ambulance, wier leden, uit Zuid- Afrika teruggekeerd, ernstigen twyfel uitspre ken omtrent de mogelijkheid, dat de Zuid- Afrikaansche Republieken inderdaad ooit by Engoland zullen worden ingelyfd. Zy ver zekeren, dat, om Zuid-Afrika onder den duim te houden Engeland daar een sterk leger be- schikbaur moet hebben, want de Boeren zul len wol nooit ophouden, met huuDO schermut selingen, waardoor zij de rooincks zoo heel veel kwaad doen. De Hollandscho Afrikaners hebben een wydvertakt genootschap, 'twelk, alleen in de Kaapkolonie, niet minder dan 80.000 leden telt. llHtlWKTIJIHAOEl1. HELDER, 12 October 1900. Woensmorgen had by het onder stoom gaan van Hr. Ms. Zeeland" een ernstig ongeluk plaats. By het aanzetten der machine kreeg de machinist 1ste kl. H. R. B(irga) het overtollige kokende water uit de cylinders over zich heen. In deerniswaardigen toestand ia by op genomen. Eerst des avonds keerde zyn bewustzyn terug. De toestand van den ge wonde laat zich ernstig aanzien. De zeemiliciens zullen op 26 en 27 dezer in het genot van onbepaald verlof gesteld worden. Tot de krijgsgevangen Nederlanders uit Transvaal, die alsnog op het eiland Ceylon verblijf houden, behoort J. G. Raasveld, van hier. De kegelclub Helder", heeft met medewerking van heeren kegelaars f 100 van de door haar gehouden wedstryd over gehouden en deze gelden aan het visschers- fonds afgedragen voor de ongelukkigen van de ramp op 13 Juli 11. De Christelijke Zangvereeniging „Halleluja" hield, ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, Woensdagavond in de Bethelkerk een openbare feestelijke ver gadering. Een talrijk publiek was aanwezig. Nadat de vergadering met het zingen van Ps. 98 vr. 2 en het uitspreken van een gebed was geopend, zong het koor Psalm 150. Daarna gaf de Voorzitter, de heer J. Kroonstuiver, een kort overzicht van de geschiedenis* der Zangvereeniging, waaruit bleek, dat „Halleluja" den lOen Oct. 1875 was opgericht met 40 a 50 personen. Als directeur trad toen op de hr. Hoelandt, die evenwel reeds spoedig zyn ontslag indiende en den 21 en Mei van 't volgend jaar opgevolgd werd door den heer C. Berg. die tot heden die functie tot aller genoegen waarneemt. Elk jaar herdacht men den dag van oprichting, in 1888 en '89 maakte men zelf een uitstapje naar Alkmaar. Tn het begin van 1891, tijdens den strengen winter, werd met nog 2 christelijke zang verenigingen in de Nieuwe kerk ten voor- deele der armen een gecombineerde zang uitvoering gegeven. Het doel der ver- eeniging is het leeren zingen van Psalmen en christelyke liederen, waartoe men Zon dag- en Donderdagav. van 810 u. samen komt Men moebt zich voortdurend over een flink aantal leden verheugen. Op het oogenblik bestaat de vereenigiug uit 63 leden, 11 eereleden en 1 begunstiger. De bloei van „Halleluja" moet voor een goed deel toegeschreven worden aan den ijver van den directeur, waarvoor de President hem hulde bracht en hem als blyk van achting een fraaien dirigeerstok met zilver gemonteerd en een zaklessenaar aanbood De heer Berg dankte in eenige goed gekozen woorden voor dit geschenk en voor de belangstelling, die hij steeds mocht ondervinden. Alsnu werd niet onverdienstelijk een Feestzang, muziek van O. Lorenz. gezongen, waarna de heer Ds. C. Stadig een feest rede hield. Hij bracht zijn gelukwenschen aan de feestvierende vereeniging en her innerde er aan, dat op dezen zelfden dag Paul Kruger zyn 75sten verjaardag her denkt, wiens levensavond door donkere wolken bedekt wordt, doch dat hij kracht en troost vindt in zyn geloof aan den Heere. Vervolgens sprak de redenaar in bloemryke taal over het lied, welke plaats het in de schepping inneemt, wat men zingt en hoe men zingt, om aan te toonen, dat het lied steeds moet strekken om den Maker en Schepper te loven. Na deze rede zong de Zangvereeniging nog een tweetal num mers, en wel Psalm 103, muziek van E. Mobach en Loflied van E. Weiss. De uitvoe ring liet wenig te wenschen over, vooral de solo's voor tenor en sopraan werden goed weergegevenhet geheel werd met waar digheid en bezieling gezongen, zoodat het gezang bij velen een weldadigen indruk te weeg bracht. Het Nederlandsch Tooneelgezelschap, onder directie van Ch. de la Mar, geeft Dinsdag 16 Oct. a.s. in »Tivoli" een voor stelling. Opgevoerd wordt dan het zang kluchtspel »Het leven te Amsterdam Dit stuk moet allervermakelijkst zijn en alle gegevens bevatten om het publiek voortdurend te doen lachen. Koren, duet ten en coupletten zy schering en inslag, terwyl vele gebeurtenissen van den laatsten tijd de revue passeeren. Men zie verder achterstaande advertentie. Door de Directie der Marine is Dinsdag in het openbaar aanbesteed, ten behoeve der equipages van Hr. Ms. schepen alhier, gedu rende 1901 Groenten. Ingekomen 4 biljetten, van de heeren A. J. de Bunje, A. Gysberts, S. van Amesfoort en F. Tb. de Ilaas. Soepgroenten. A. Gysberts f 1.40A. J. de Bunje f0.90; S. van Amesfoort f0.90; F. Th. de Haas f0.80 per 100 rantsoenen. Versch spek. Minste iuschryver Mej. Wed. M. Evclcin, voor f55.90 per 100 KG. R u n d v e t. Minste inschryver Mej. Wed. M. Evelein, voor f 56.per 100 KG. Ten behoeve van het Marine-hospitaal al hier, gedurende 1901. Versch vlecsch en vet. Minste imchryvor Mej. Wed. M. Evelein, voor f52.45 per 100 KG. Groenten en vruchten. Ingekomen 4 biljetten, van de heeren S. van Amesfoort, A. J. de Bunje, A. Gysberts en F. Th. de Haas. Bier. Ingekomen 3 biljetten. Minste inschryver Kon. Ned. Beiersch-bierbrouwery, Amsterdam. Merk A. B tegen 68/* cent per Liter. Molk. Ingekomen 3 biljetten. Minste inschryver Jb. Gouwenberg, voor zoete melk f5.kar nemelk f 1.por 100 Liter. Witbrood. 1 biljet, van don heer B. F. Verfaille, voor f 11.75 per 100 KG. Ten behoeve van de equipages van Hr. Ms. schepen en van het Marine-hospitaal, gedurende het eerste halfjaar 1901. Aardappelen. Ingekomen 5 biljetten. Minste inschryver de heer S. van Amesfoort, voor f 3.63 per 100 KG. Aan de Tweede Kamer hebben 52 vischhaDdelaren te IJmuiden het volgende te kennen gegeven Wy ondergetekenden, allen vischhande- laren te IJmuiden, verzoeken u beleefd, door uw tusschenkomst een einde te maken aan de steeds voor den handel en de vis- iclierij nadeelige en belemmerende toestan den, inzake exploitatie der visschershaven rijksvischmarkt te IJmuiden. Wy Jzijn steeds blootgesteld aan de zeer eigendun kelijke handelwijze van den directeur van de visschershaven. Zijn handelingen zyn strijdig met algemeene belangen en wor den slechts voordeelig toegepast ten bate van hen, die hun visch door den directeur laten koopen. Bovendien worden voor den handel zeer noodzakelijke behoeften, juist nadat er om verzocht is, achterwege gelaten. Wij vertrouwen op uw medewer king tot het tot stand komen van een oplos sing der kwestie, in dier voege, dat de ryksvischmarkt gemaakt wordt tot een vrije beurs met vrjjen verkoop, alleen onder rijkscontrole, geheel zooals dit te Ostende plaats heeft. Ambtenaren Z. A. S. M. De ambtenaren en beambten der N. Z. A.S. M, die na 31 December 1897 bij die spoorwegmaatschappij in dienst zijn getreden, hebben de onverwachte mede- deeling ontvangen, dat zij met ingang vau 30 November a. s. eervol ontslagen worden nit den dienst der Maatschappij. Mede in verband met dat bericht zal a. s. Zaterdag te 's Gravenhage een vergadering der »Vereeniging van uit Zuid-Afrika ver dreven Z. A. S. M. personeel" worden gehouden Men deelt ons mede, dat na de verzeke ring van de zijde der directie by adver tentie toen verschillende schepen met uit gezet personeel aankwamen, dat onder steuning door het publiek voor het Z. A S. M. personeel onnoodig was, deze tijding in de rijen der Z. A. S. M. ambtenaren, die meenen dat zij met de verstrekte maandelijksche toelage van hun eigen te goed betaald zijn, groote ontroering en bevreemding gewekt heeft. De toestand van velen hunner wordt daardoor wan hopig. Men verwacht eeue groote opkomst op de a. s. vergadering te 's Gravenhage. In andere plaatsen zullen dergelyke ver gaderingen gehouden worden. De toe komst wordt nog donkerder ingezien in verband met het gerucht, dat ook het overige personeel gedeeltelijk ontslagen zou worden. Het »verraad" van Joubertl Wy waren zegt de »Res." in de ge- tgenheid, twee der leden van het Zuid- Afrikaansche Gazantschap te ontmoeten en hadden met een daarvan, den heer Wes- een hoogst belangrijk onderhoud over den toestand in Zuid-Afrika. Een gedeelte van het onderhoud laten wij hier volgen het is dat, op het veel besproken verraad van Joubert betrekking hebbende. Gelooft u, aldns onze vraag, aan het zoogenaamde verraad van Joubert Geen verstandig man in heel Zuid- Afrika gelooft daaraan. Wij hebben van dit dwaze verhaal voor het eerst in Ne derland vernomen. Dus zyn naam blyft ongerept? Zyn naam als soldaat, ja. Wellicht niet als veldheer. Zoo hy gezondigd heeft, dan is het alleen met het hoofd. Zijn hart bleef trouw en onbedorven. Was hij dan geen bekwaam veldheer? Allerminstzyn naam als zoodanig is zeer overdreven. Hy was in vroegere ja ren uitnemend geschikt als opperbevelheb ber, om het prestige dat hy had, waardoor hy vrijwel orde hield ouder de troepen, wat lang iedereen niet kononze ei- genlyke veldheer was Klaas Smit, de vecht generaal. Aan dezen danken wij onze vroe gere triomfen. Kwartjesvinders. Een bende kwartjesvinders reist zoo lezen we in de >Amersfoortsche Ct". iederen dag van Amsterdam via Amersfoort naar Kleef of naar Zutfen. De heeren hebben een abonnement derde klasse. De stations chefs waarschuwen elkaar per telegraaf en doen de reizigers zooveel mogelyk waar schuwen. Toch vliegt er nog menigeen in. ADVERTENTIËN. DER Maatschappij tot nut van 't algemeen. Departement HELDER GEOPENDMaandag 8 October 1900, des avonds te 7 uur, Spaarbankgebouw Polderweg 1. Lezen gratis. Catalogus f 0.10. HET BESTUUR. Café „de M»OOMS\ is «reen Hor ieteil inecr.iiiuar een algemeen Café, dat zich bijzonder recommandeert. DE REVUE ZONDAG 14 OCTOBER 1900, buitengewone Voorstelling door het gunstig bekende Variété en Operetten Gezelschap --g> O- Onder meer zal worden opgevoerd Revue-Operette met Zang en Dans, van mmkxmim ts:n mm mlMj. Grootste sncces door geheel Nederland. Lees Oordeel der Pers". Entrée f0 50 II* Rang f O SO BUREAU 7 UUR. AANVANG 8 UUR. Schouwburg - „TIVOLI". Liefdadigheids-Voorstelling, te geven door de Muziek- en Tooneelvereenigingen Burgerkring >C->ncordla" - - - - - en - »Thnlla en Euterpe", op ZONDAG 21 OCTOBER 1900, ten voordeele van de Wed. J. H. VELTHUIS en hare 4 Kinderen, -i- Opvoering van +- De Oude-Mileèrkooper of Kei/ S'rieml in den Xood. Blijspel met Zang, in acht Tafereelen, naar het Hoogduitsch »Einer von Unsere lent", van 0. T. BERG. Verder Muzieknummers voor den aan vang en tusschen de Tafereelen. ;'MF* Zie verder Programma's. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur precies. Entréele Rang 50 ct. en 2e Rang 25 ct. de persoon. Na afloop BAL. Kaarten te bekomen by den Heer RAN, Kanaalweg, Mej. de Wed. BRÜIJN, Spoor straat, en Mejuffr. de Wed. VALTER, Koningstraat. lessen per week, f3.50 per maand. J. BOII IE, Stafmus Solist. K. N. M Diaconiestraat No. 4. Spoorizraont 43. Mecsl gezocht VOLkKLOUKSEIT. ruime conversatiezaal, zindelijke kamers. Logies van af 35 cent per nacht. If Consumptie uiterst billijk. AdresH. WLJKER. van B. F. VERFAILLE. Wittebrood 6 ets., 8 ets. en 10 ets. Fijn Panbrood 7 ets., 9 ets. en 12 ets. Bruinbrood 7 ets. en 10 ets. Bleek Roggebrood 12 ets. Zoet Roggebrood 12 ets. Bosscher Roggebrood 10 ets. Rozijnenbrood 12 ets. Goed Krentenbrood 171/»» 221/» en 27' ets. Fijne Beschuit 16 a 10 ets. Chocolade Beschuit 20 a 10 ets. Aanbevelend, B. F. TEHI A1LLE. fe». VIMIA, Oudegracht 143, Alkmaar, Gediplomeerd pianostemmerMij. t. b. der Toonk. en muziekonderwijzer beveelt zich beleefd aan tot het stemmen van Piano's en het geven van lessen in Piano- en Orgelspel. Hillüke Conditiën. ■■■«•■«■■■■MÉS Hf. DE ROEK JOffO KEKS kantialirry da. - Helder. Bericht de ontvangst van een groote collectie elegante Jlodef hoeden en. JXonreante in alle soorten en prijzen. Tot een bezoek wordt U beleefd uitgenoodigd. Inwin Heden ontvangen puik puik beste Winter-Aardappelen, zonder zieke.;. Geldersche Blauwe en Zeeuwsche Blauwe. Door den grooten aanvoer lage prijzen en Groote Maat. Ruim voorzien van Zoete en Zure Appelen, Htunfpcreii. fijne TalVIvruelilen. eerste soort Blauwt' Kasdruiven. A. !Poil»iii, Npoomlraat. In de melkinrichting 2e MOLENSTRAAT 103. Eerste kwaliteit van de welbekeude belegen ROOMBOTER 35 - 37l/9 - 40 45 en 50 cent per 5 ons. Schager KOPBOTER naur marktprys. Ruim gesorteerd in de beste Edammer KAAS, Goudsche en Friesche KAAS. versche MARKT-EIEltlN. Concurreerende pryzen. II. KOODEHW1JV J. HA 13.1 Hit, hoek MOLENGRACHT. heeft ontvangen: een lading puik beste blanke Winteraardappelen, SO cent de vijf kop, f 1.40 de zak geen afkokers en zonder zieken. Dit aanbod is maar tijdelijk. Profiteert van de gelegenheid. PUIK! PUIKPlllt WESTSTRAAT 38. Bericht de ontvangst van een zeer uitgebreide en fraaie collectie Mindergoederen, voor dit seizoen. Specialiteit in lettier manden, compleet, prima kwaliteitran af f 12.50. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, C. W. TIELR00IJ. wwwww 18 - SCHAGENSTRAAT 18. Speciaal adres voor Eigengemaakte Goederen, Tricot Onder goederen, Konsen, Sokken, enz. enz. Bijzonder wordt uwe aandacht geves tigd op de ijzersterke Schoolkousen en cheviot Jongensbroeken, zoomede voor den werkman op de goede kwaliteit blauwe Keper Jassen, Broeken, Blouses, Pilowbroeken, Mouwvesten, enz. enz. Wegens vergevorderd seizoen opruiming van verschillende Zomer-Artikelen, tegen veel verminderde prijzen, Aanbevelend, G. M. SMITS. W. Y. Bruinvis, Magazijn „OE IIAZAH", HOOFDGRACHT K S5. Damborden, Schaak- en Trik- trakborden, Speelkaarten, Hombredoozen, Whistboekjes, Whistleitjes, Dominosteenen, Gezelschapsspelen. (Sebakschotels, Chocolade-, Wijn-, en Punch- ketels. Wijn-, Cognag-, Likeur en Waterkaraffen, Elixerkaratjes. Limonade-, Bier-, Wijn-, Advocaat- en Waterkannen. Punchbowls. Flesschenbakjes, Kelkenbakjes, Kelkenblaadjes, Theebladen, enz. A contant 3 procent korting „DE MAGNEET". Beste en speciaal adres voor de zeer gunstig bekende Echte Tyroler Glacé HANDSCHOENEN, a f0.871/,, fl.10 en f 1.40. Prima gegarandeerde quiliteit. H. 8PBUIT. WEDEROM ONTVANGEN schoongemaakte f 0.35, ongezeefde f 0.30 per zak. ZlillINTRAAT 61. W. HUVERS, Société Anonyme. COGNAC FINS BOIS f 1.60 de Litor in verzegelde bemande flesch van 6 Liter, vooriien van het ai tent vnn Dr. 1». P. VAN HAM KI, HOOS. Proeffleaeb k f140. {MP Cognac op flauchea ia diverie prijicu. Uitiiaitend verkrijgbaar bij i Parallelweg, Helder. Piano's, Orgels, Harmonica's, Speel- doozen, Klokken, enz., worden gestemd en gerepareerd t>ÜT. HOOI, ZUIDSTRAAT 52. HELDER. De 's Gravenhaagsche Hy p otheekbank verstrekt G-elden tor leen, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huizen en Landerijen. Inlichtingen te bekomen te Helder by den Heer Likeuren per Vi f 0-60 Wijnen. Roode Vruchtenwijn per fl. - 0.45 Appelwijn - 0.50 Wittewijn 7i - 0.50 Madera7i - 0.60 Heureka- 0.60 Limonade-Siropen. Aardbei- en Framboos per liter f 0.70. Zuiverheid gegaandeerd. Aanbevelend, JU. C 34 O <11, Spoorstraat 28. N.B. Bovenstaande pryzen zyn met inbe grip fleach ad f 0.05.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1