KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Breewatersiraai 16. Roomboter, Nieuwe Winkel. voor Helder, Texel en Wieringen A. BIJL EGON's VROUW. B. B. BORCART Winter - Artikelen, •I. HA BIJ ER, - Portretten, - lste kwaliteit J. KATER, Vlamingstraat No. 45. l^Ceopendy# P. J. WIGBOUT, Prijscourant B. F. VERFAILLE. r UPV i -Tv No. 2887 Woensdag 17 October 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 50. lilt het Buitenland. Volgens berichten, die in Europa omtrent de Chineesche verwikkelingen wordon ver spreid, is de toestand in het Hemelsche Rijk verre van ongunstig te noemen, en wil de Keizerlijke regeering er naar streren, om rust en vrede in het land te doen wederkeeren en om de goede verstandhouding met de mogendheden te herstellen. De hooid&anleg- gers van den betreurenswaardigen opstand, waardoor zoovele onschuldige slachtoffers zjjn gemaakt, sullen, dus wordt door de Chineesche gezanten verzekerd, streng gestraft worden. Tegeljjk met deze gunstige mededeelingen, komen echter uit China berichten, dat de voor de vreemdelingen gevaarlijke rustver storingen in sommige deelen van het groote Rjjk nog in 't geheel niet hebben opgehouden, maar dat integendeel daar allerlei oproerige bewegingen plaats vinden. Behalve do partij der Boksers, bestaat er nu ook oen Drievul- digheids-verbond, waarvan reeds een aantal leden onschadelijk gemaakt moeten worden. Er wordt verhaald van een bende opstande lingen, ter Bterkte van 3000 man en uit oen streek, waarin een volslagen oproer heerscht, seinde dezer dagen een Chineesche generaal, om niet minder dan 100.000 man troepen te zenden, ten einde een ernstigen opstand te onderdrukken. Eén enkele onderkoning slechts betoont zich wélgezind, om de orde te band haven tegenover de verontrustende woelingen der geheime genootschappen. En de toestand schjjnt te ongunstiger naarmate men reden vindt, om de voorgewende besluiten des Kei zers maar heel weinig te vertrouwen. Het Chineesche hof bevindt zich nog altijd ver weg in het binnenland, en de leiders der Boksers-beweging, die, naar men zou meenen, al sedert eenigen tjjd gestraft, onthoofd zou den zyn, bevinden zich nog voortdurend in den besten welstand. Zjj zijn nog steeds de trouwe raadgevers van de Keizerin, die, vol gens de geruchten, ernstig ziek of dood moet zjjn, maar inderdaad in de Chineesche aan gelegenheden de hoofdrol speelt. 't Wekt de aandacht, dat vooral de Chi- neesehe gezant bij de regeering der Vereenig- de Staten van Noord-Amerika hl zjjn best doet, om den toestand in China zoo gunstig mogelijk voortestellen. Volgens dezen diplo maat, zjjn hl de verspreide minder gunstige berichten geheel onjuist, worden de Keizer lijke besluiten zeer getrouw uitgevoerd, en bestaat er werkelijk een lijst, bevattende de □amen der grootwaardigheid bekleedcrs, die wegens toelating of bevordering der gepleegde gruweldaden zonder twijfel voor bestraffing in aanmerking zullen kotnen. Men meent nit zulke verzekeringen te moeten opmaken, dat er pogingen worden aai-gcwcnd, om onder de mogendheden verdeeldheid te zaaion, ten einde do gevaren van een eendrachtig op treden tegen de Chineesche bedriegerijen te verhoeden. Van belang is hot, met hot oog op dat streven, de opinie te vernemen van een invloedrijk staatsman, een Japanner, die zich dezer dagen over don huidigen toestand in China volgenderwjjze moet hebben uitge laten 't Is noodig, dat de Keizer van China weêr zelf de teugels van het bewind in handen neemt, en naar zijne hoofdstad Peking terugkeert. De onderhandelingen met gevol machtigden, zooals Li Hoeng Tsjang er een is, leiden tot niets. De Chineesche vredes- onderhandelaars leveren hoegenaamd geen zekerheid, dat de besluiten, door hen voorge legd, door de regeering zullen worden goed gekeurd zy hebben, al zjjn zjj ook van de □oodige volmachten voorzien, heelemaal niets intebrengen. 't Geen er werkeljjk te doen is, om in China een betere toestand te verze keren, maakt van de zjjde der mogendheden een ontzettenden oorlog noodzakelijk, waaraan geheel China deelneemt, en die ongetwijfeld ja ren lang duren zal. Zulk een oorlog wordt door den bedoelden staatsman een groote ramp ge noemd, waarin alle volken der wereld zouden worden betrokken. Tusschen eenige regee ringen werd dezer dagen het plan besproken, om de regeling der door China te brengen schadeloostelling te onderwerpen aan de uit spraak van het Internationaal Hof van AAri- trage te 's Gravenhage. De regeering te Washington beveelt dit denkbeeld ten zeerste aan, ter bevordering eener gcwenschte oplos sing der verwikkelingen. Heden of morgen zal de geheele uitslag der Parlements-verkiezingen in Engeland wereldkundig zjjn. Die uitslag is niet twijfel achtig. Het ministerie-Salisbury-Chamberlain behoudt stellig eene beslissende meerderheid, en ziet zich nu gesteund door de volkskeuze, om met zjjne maatregelen in de bokende rich ting voort te gaan. Toch zal Chamberlain er wel niet geheel zonder kleerscheuren afko men. Te midden van den verkiezingstrjjd is de aandacht in groote mate gevestigd ge worden op het feit, dat deze minister door zjjne familieleden zich allerlei voordeelen weet te verwerven van leveringen aan de regeering van den Staat. Wèl poogde Cham berlain zich door vage ontkenningen van deze lastige zaak af te makenwèl trachtte een zjjner collega's hem door hartstochtelijke wel sprekendheid schoon te wasschen, doch Cham berlain wordt sterk verdacht van oneerlijke daden, en zjjne tegenstanders achten zich in staat, om, hetgeea zjj hem ten laste leggen, ook te bewjjzen. Men zegt nu reeds in het openbaar, dat de minister verplicht is, in deze do beslissing van den rechter in te roepen, want zulk eene beschuldiging zou, als zij onschuldig was, strafwaardig wezen. Totnogtoe heeft Chamberlain er echter den rechter maar buiton gelaten. Doch zoo ge makkelijk komt hjj er niet van afdeze lastige zaak raakt door zjjn stilzwijgen niet van de baan. Wanneer het Parlement bijeenkomt, stelt de liberale partij zich voor, als hare meening te verklaren, dat het voor ieder regeerings-ambtenaar ook voor een minister ongeoorloofd is, eenige betrekking of eenig belang te hebben bjj eene maatschappij, die leveranties doet aan een regeeringsdepartement. Men meent, dat de liberale partij niet in gebreke zal bljjvcn, om in deze haar plicht te doen, en Chamberlain zon, op die wjjze, erg in het nauw en ten val gebracht kunnen worden. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 16 October 1900. J.l. Zaterdagmiddag werd het stof felijk overschot van mevr. de Wed. L Jelgersma-Lastdrager op plechtige wjjze ter aarde besteld De verpleegden van 't Algemeen Weeshuis vergezelden den ljjk- stoet naar de begraafplaats. Aldaar be vonden zich nog onderscheidene belang stellenden, waaronder heeren regenten van 't Weeshuis. Toen het Ijjk in de groeve was gelaten, nam de heer W. Bakker Hz. het woord en schetste de overledene, die 25 achtereenvolgende jaren als regentes van 't Algemeen Weeshuis de belangen der ouderlooze kinderen had behartigd, als een vrouw met groote toewijding en veel liefde. Namens het Bestuur der in richting en ook namens de weezen bracht hij hulde aan de nagedachtenis dezer re gentes, verzekerende dat zjj nog lang in de herinnering zal bljjven voortleven. Hierop strooiden de weezen levende bloe men in 'tgraf, als bljjk hunner hoogach ting en dankbaarheid jegens de beminde doode. Een der zonen, de heer J. A. Jelgersma, bedankte voor de belangstelling en voor de laatste eer aan zijne geliefde moeder bewezen. Kegelconcoups. De kegelclub .Hard gaat ie* alhier heeft ter herdenking van haar 10-jarig be staan een Groot Nationaal Kegelconcours uit geschreven, hetwelk gehouden wordt van 14 Oct. tot 11 Nov. in het café „de Pool*. De uitgeschreven wedstrijden zjjn in 4 ai- deelingen verdeeld en wel a. Korpswedstrjjd, die op Zon dag 14, 21, 28 Oct. en 4 Nov. en zoo noodig op Woensdag 24 en 81 Oct. plaats heeft. b. Eere-wedstrjjd, welke uitsluitend is voor de clubs, die een Korpsprjjs gewon nen hebben en op 11 Nov. gehouden zal worden. c. P e r s o n e e 1 e w e d s t r jj d, die is opengesteld voor alle kegelaars van 14 Oct. tot 11 Nov. d. Vrjje baan-wedstrjjd, die even eens 14 Oct, aanvangt en 11 Nov. eindigt. Een groot aantal prijzen zjjn in elke af- deeling beschikbaar gesteld, waaronder ver schillende medaille's eereteekens en ruim een 20-tal fraaie kunstvoorwerpen, waarvan som mige een flinke waarde vertegenwoordigen. Vele zjjn geschenken van sportvrienden, die op deze wjjze tot het welslagen van het concours willen medewerken. Ook het aantal deel nemende vereenigingen moet nog al belang rijk zjjn, want behalve van sommige, die nog bericht moeten zenden, hebben zich reeds opgegevenDe club .Helder', „Kegellust' van Beverwjjk, .Vriendenkring' van Abcoude, „de Fjjenoorders* van Rotterdam, ,de Jonge Garde® van Helder, .Vereenigde Kegelaars* van Amsterdam, .Eén tegen negen* van Haar lem, .Hou 'em er op* van Amsterdam, .Koe koek' van Amsterdam, .De groote Vauxhal* van Haarlem, «Zou er kans zjjn van Am sterdam, .Lnst en kracht* of .Kegellust* van Zuid-Scharwoude en «Alcmaria Victrix* van Alkmaar. Zondagmiddag te 12 uur had de officiëele opening van het concours plaats. Bjj die ge legenheid sprak de President van .Hard gaat ie* een sjoviaal woord van welkom aan alle tegenwoordig zjjndo kegelaars en sportvrienden. Hjj wees op de goede verstandhouding en kameraadschappeljjken geest, die er voortdu rend en overal heerscht tusschen heeren kege laars, herinnerde aan den steun en de raedowerking, die ,Hard gaat ie", van onder scheidene zijden had ondervonden, bracht een woord van dank voor die medewerking, inzonderheid aan 't Bestuur van „Helders Belang' voor het fraaie geschenk en aan h.h. kapiteins der landmacht voor de verguld zilveren medaille, uitte de beste wenschen voor het welslagen van het concours en ein digde met .Leve de Kegelaars!* De aanwe zigen stemden hiermee op duideljjke wjjze in. Alsnu werd de eerewjjn aangeboden, de beide kegelbanen ontzegeld en de wedstrjjden namen een aanvang, waarvan we te zjjner tjjd den afloop zullen mededeelen. Ambtenaren Z. A. S. M. Tengevolge van een oproeping in een dor plaatselijke bladen werd Zaterdagavond op de bovenzaal van 't Café Central" een vergadering gehouden door eenige uit Zuid-Afrika verdreven spoorwegambtenaren van de Nod. Zuid-Afri- kaansche Spoorwegmaatschappij. De bijeen komst was door 18 in deze gemeente verbljjf- houdende personen bezocht. De heer J. Lastdrager, die de vergadering opende, deelde het een en ander mede van de door hem op Dinsdag 9 Oct bijgewoonde vergadering in «Krasnapolski" te Amsterdam en bepleitte de wenscheljjkheid om hier ter plaatse ook een afdeeling op te richten óf zich aan te sluiten bij de afdeeling Amsterdam van de vereeniging voor verdreven spoorwegper soneel van de N. Z. A. S. M. Hierna werd het in Den Haag vastgestelde reglement voor gelezen, waaruit bleek, dat de vereeniging 8 Sept. 1900 was opgericht, zich ten doel stelde schadevergoeding van het Engelsche gouver nement te verkrjjgen en elkander te steunen. De contributie bedraagt 50 ct. per maand. Vervolgens werd met algemeene stemmen besloten tot oprichting eener afdoeling, waarna alle aanwezigen als leden toetraden. Tot bestuursleden werden alsnu gekozen de heeren L. D. Kuiper, President, J. Lastdrager, Secre taris en P. Dol, Penningmeester. Nog werd bepaald, dat men zich staten zou aanschaffen, waarop de geleden schade inge vuld kan worden. Omtrent een vraag van een der leden, of van hen, die in de termen vallen met 80 Nov. a.8. ontslagen te worden, ook contributie te vorderen, werd geen beslis sing genomen, maar verdaagd tot later. Nadat men nog besloten had in de meest gelezen plaatselijke bladen een oproeping te doen, waarin alle in Helder en omstreken wonende Zuid-Afrikaansche spoorwegambtenaren uit- genoodigd worden als lid toe te treden, werd de vergadering gesloten. De Tweede Kamer heeft in hare zitting van jl. Vrijdag de beraadslaging over het ontwerp-0 n g e- vallenwet vervolgd. De gewichtige discussie over dit wetsontwerp, waarbij de minister van Waterstaat de heer Lely het standpunt der regeering breedvoe rig verdedigde, zal in de zitting van heden worden voortgezet. Vreeselijk ongeluk op de Maas. Vrijdagmiddag 12 uur heeft op de Maas tegenover de Parkkade te Rotterdam, een ernstig ongeluk plaats gehad. Aao boei 11 aldaar ligt het Spaansche stoomschip .Sep- tiembre', met ijzererts van Bilbao. De kapitein bevond zich aan wal, terwjjl een viertal opvarenden in een roeiboot bjj de aanlegplaats der Charloische veerbooten hen afwachtte. Na kort oponthoud keerde de kapitein in do roeiboot naar boord terug, dooh in het middon dor rivier werd do sloop onverwachts overvaren door de sleepboot •James" der firma P. A. v. Es Co. Het gevolg was dat de sloep kantelde en alle vjjf te water geraakten. Angstig hulpgeschrei weerklonk ovor de rivier, tot op de Belvédère zelfs hoorbaar maar desniettegenstaande stoomde de .James', volgens sommige ooggetuigen door en ware geen andere hulp in de buurt geweest, allen zouden dan zjjn verdronken. Een der vjjf drenkelingen werd gered door de bemanning van de Charloische veerboot, twee anderen werden opgepikt door sloepen van andere schepen, maar de 19-jarige Stewart en de 17-jarige scheepsjongen kwamen jammerljjk om het leven. De drie geredden hebben min of meer ernstige kwetsuren bekomen, terwjjl de roei boot door do aanvaring zwaar beschadigd werd. Door de politie is onmiddelljjk een gestreng onderzoek ingesteld. Met behulp der electrice politioboot is ter stond met dreggen aangevangende ljjkon der beide ongolukkigen zjjn evenwel nog niet gevonden. Alle 5 drenkelingen waren Spanjaarden. Het drama werd met schrik en ontzetting van den wal gadegeslagen, zonder dat een hand kon worden uitgestoken tot redding der ongelukkigen. Hun angst geschrei was hart verscheurend. De Oorlog in Zuid-Afrika. Generaal De Wet in den Oranje-Vrijstaat. Het is een ieder duidelijk, dat de Engel sche regeering in de berichten, die ze over den oorlog tegen de Boerenrepublieken publi ceert, de waarheid liefst verzwijgt of anders zoo sterk verdraait, dut het publiek een min der onaangenamen indruk krjjgt van het ge beurde. In hoe groote mate dit gebeurt kan men slechts gissen daar, althans van de latere gebeurtenissen, elk middel van contróle ont breekt. Maar dat het departement van oorlog of wie het dan doet, niet voor een klein ge ruchtje vervaard is, bljjkt weder overtuigend over het verbaal van de inneming van Beth- lehera door de Britsche troepen, aan de Matin* gegeven door den heer P. Brissand, een zoon van generaal Brissand, die in het Boerenleger heeft meegevochten. Het verhaal, zoouls het hier volgt, is door den heer Brissand samengesteld na een nauw gezet persoonlijk onderzoek bjj den burge meester en den sherif! van Bethlehem en u ten overvloede voor waar erkend door Engelsche officierendie de gevechten hebben medegemaakt. Het luidt aldus «Den 5en Juli bezette De Wet Bethlehem. Bedreigd door een colonne uit het Noorden, samengesteld door de koloniale troepen van Brabant, het Yorkshire-regiment, de South- Staffords, zes stukken veldgeschut en een zwaar kanon, maakte hjj zich gereed om slag te leveren. Twee andere Britsche colonnes, die hem trachten in te sluiten, waren nog ver, zoodat hem nog de tjjd restte om den vijand zware verliezen toe te brengen. Hjj had niet meer dan 3000 man tegenover zich, maar de moeieljjke positie, waarin hjj ver keerde, noopte hem in het gevecht niet meer dan een-vierde deel van zijn macht te ge bruiken de rest moest een mogeljjke omtrek kende beweging stuiten en aanvallen van de cavallerie der andere Engelsche colonnes be letten. Het stadje Bethlehem ligt in een diepte, ten Oosten, ten Zuiden en ten Westen ver heffen zich hooge heuvels, waarbinnen vier groote wegen, van Lindley, van Harrismith, van Ficksburg en van Senekal samenkomen. Aan de noordzijde staat een afgezonderd kopje van een paar honderd meter lang, dat ver dedigd moest worden. De Wet liet het be zetten door 200 man mot een kanon en een Maxim. De 1800 overbljjvenden bezetten de heuvels, die in een halven cirkel het stadje omgeven een kanon ten Westen, een ander aan de Oostzjjde moesten omtrekking van de Noorderstelling beletten. Donderdagmiddag viel de Britsche colonne van Lindley komende, de Noorderpositie aan, zjj werd na een kort gevecht teruggedreven, maar toen bleek, dat het kanon op het kopje, een der bjj Stormberg buitgemaakte Engelsche stokken, buiten gevecht was gesteld. Een poging om het to herstellen mislukte. Tegen vjjf uur had onverhoeds een tweede krachtige aanval plaats, die mislukte, dank zjj der koelbloedigheid vun de bediening van de «Den 6den Juli om acht uur des morgens werd de stad opgeëischt; De Wet weigerde zich over te geven. Van 10 uur des morgens tot 6 uur des avonds werden stad en stelling schier zonder ophouden gebombardeerd, en twee aanvallen moesten worden afgeslagen. .Zaterdag 7 Juli werd de beschieting om zes uur des morgeos hervat. Generaal Broad- wood met inderhaast aangerukte Britsche versterkingen dreigde de linkerflank der Boe ren om te trekken. De Noorderstelling moest ontruimd worden later ook de Westerpositie. Daarop werd de stad door de Eogelschen bezet en geplunderd. Om drie uur in den middag werd een poging om de oosleljjke stelling te nemen door de Boeren afgeslagen en in den nacht trok De Wet af. Slechts 15 z\jner mannen werden buiten gevecht gesteld en alleen het vernielde Engelsche kanon bleef achter. De Britsche verliezen waren zeer zwaar; 97 ljjken werden op den Noorderheuvel be graven en 7 eldersZaterdagavond waren er in het raadhuis van Bethlehem 82 gekwetsten, in andere openbare gebouwen werden 4 hos pitalen ingericht. De chef der Duitsche ambu lance heeft ongeveer 500 man gezien, die buiten gevecht waren gesteld en toen hjj werd weggezonden, waren nog 4 Engelsche ambulances uit naar den oosteljjken heuvel, waar nog gewonden lagen.* Tot zoover het verhaal van den heer Bris sand, dat door Engelsche officieren, die de gevechten hebben medegemaakt, voor waar werd erkend. Aan hot Britsche publiek werd omtrent deze episode het volgende medegedeeld «Wjj zjjn bjjoa zonder gevecht Bethlehem binnengetrokken. In hun haast om te vluch ten hebben de Boeren onze mannen niet kunnen beletten om mot het blanke wapen een der te Stormberg verloren kanonnen te heroveren. Onze verliezen waren 2 doodon on 3 gewonden.* Maar de aanvullingslijsten der verliezen hebben bjj stukjes en beetjes bet getal der bjj Bethlehem op C Juli gesneuvelde Britsche soldaten reeds opgevoerd tot 47 1 Jean Carrère vertelt in een zjjner brieven uit Pretoria aan de .Matin* een paar aar dige staaltjes van den humor van Christiaan de Wet. Toen de aal-gladde Bóeren-generaal door zes Engelsche bevelhebbers, waaronder de beroemde bedwinger van Khartoem was ingesloten, kwam lord Methuen bij het ver nauwen van den kring op zekeren morgen vroeg voor een Boerenkamp dat in diepen slaap scheen te zjjn gedompeld. Slechts één schildwacht waakte onbewegelijk voor een groote tent, vermoedeljjk die van den aan voerder. Onhoorbaar zacht sloop het leger nader, schuifelende over den grond bereikte de voorhoede de buitenste tenterjj. In het kamp was het doodstil gebleven. Plots rijzen de Engelsche soldaten overeindDe Wet was geknipt. Zjj loopen op do tenten toe maar niets beweegt zich daarin. Een der aanvallers, moediger en doortastender dan zjjn makkers, kjjkt in een tent en vindt die lwiig. Een tweede is ook niet bewoond, een derde evenminhet geheele kamp is ver laten. Twaalf man werpen zich op den .schildwacht* en bemerken dat ze met een pop te doen hebben. Hjj heeft een brief in de band, gericht aan lord Methuen zelf. En dit schrjjven luidde Sta mij toe u deze oude ledige tenten in bewaring te geven. Ik heb deze week een lading uieuwe tenten genomen die voor het Engelsche leger waren bestemd. Ik maak u mijn compliment over de inrichting dier ten ten. Het spijt mij dat ik niet op u heb kunnen wachten, maar over een jaar of twee zien wjj elkander misschien wol wéér. Christiaan de Wet'. Niet minder aardig is de poets die hij lord Roberts bakte. Op zekeren dag kreeg De Wet, die destijds bjj Heidelberg was, het in zijn hoofd den telegraafdraad naar Pretoria af te snjjden en de einden aan zjjn telegraaftoestellen te verbinden. Dientenge volge ving hjj een telegram van Sir Arcbi- bald Huntcr aan lord Roberts op, laidende „Ik heb De Wet ingesloten, zend verster kingen*. Beleefdelijk seinde de Wet aan Hmiter .Zal versterkingen zenden" en aan lord Roberts: .Geen versterkingen noodig. De Wet gepakt mot 5000 man. Hunter". Dat gaf een vreugde te Pretoria! Onge lukkig was het te laat in den avond om het telegram te publiceeren en dus werden alleen FE1UILLE3TON. -OoO- 24) .Goed.* Hjj herademde. .Houd u dan reisvaardig. Ik zou u zelfs vele vrjjheden willen toekennen, wanneer gjj de voorwaarden wildot aannemen, die ik u stel. Mag ik ze noemen Het was een oneindig veel hoffeljjker en vriendelijker toon, waarop hjj tot haar sprak. Bljjkbaar behandelde hjj haar met meer ach ting, dan bjj het tot dusver had gedaan. Lindis' hart klopte tot barstens toe, zjj waagde het niet, de oogen op te slaan, ten einde niet de lichte welwillundheid in zjjne woorden te verjagen. Zjj gevoelde het maar al te goed, do gevoelloosheid zjjner moeder had zjjn rechtvaardigheidsgevoel gekrenkt bet edelste in zjjn karakter. «Geef mjj de verzekering, dat ge geon po ging zult doen om te ontvluchten. Bedien u van een anderen naam gedurende uw verbljjf op Hallwey, en ge zult een onbeporkte vrij heid genieten,' zeide hjj schieljjk. Had Margaretha voor haar gesproken, was hjj van meening veranderd en door wat? •En wanneer ge duizend eeden zwoert, ik zou u toch niet gelooven.* Was bjj deze vroeger tot Lindis gesproken woorden verge ten Als een wervelwind ging het door hare aderen. •Nu, dat zou wat moois zjjn,* wierp de gravin kwaadaardig in het midden. „Ik pro testeer er tegen, dat mjj personen op den bals geschoven worden, die ik haat. Egon je vergeet toch, hoop ik, niet, dat ik steeds mjjn veto uitsprak Ik heb niets vergeten. Doch kalmeer u, moeder, wat ik u verzoeken mag, nadat ik eenmaal mjjn besluit te kennen heb gegeven, valt er niots meer aan te veranderen, en naar ik hopen wil, zult ge er u bjj neer leggen.' Het schoone soldatenhoofd boog zich een weinig in den nek bjj deze met kalme zeker heid gesproken woorden. •Ha." Het kanten mutsje der gravin sid derde een weinig op den zilverkleurigen schedel, en daarop verhief zich hare hooge, nog steeds imponeerende gestalte in het rui- schende atlaskleed. Ha zoo, je doet je souvereiniteit gelden.* De bleekblauwe strik onder de kin ging los onder de heftige beweging en haar adem stokte van opwinding. Gravin Stephanie zweeg plotseling. Denkt ge dan steeds maar aau u alleen en nooit aan anderen vroeg thans graaf Egon. Neen, mijn zoon, ik denk aan jou. Ik denk dat je jo een tjjdlang vrjj wilt maken, ik verlang immers even vurig naar do vor- lossing als jjj. Misken mjj niet in mjjne moederljjke zorg doch ik zou die daar zoo gaarne uit je nabijheid hebben en dat wil ook Eugenie, daarom heb ik de reis gomaakt, teneinde je over te halen.* .Genoeg moeder. Vergeef me, maar deze zaken worden door mjj alleen geregeld. Wilt ge mjj de beide beloften geven vroeg Egon plotseling, zich tot Lindis wendende, die "ge durende het gansche gesprek daar zwjjgend had gestaan. .Of wilt ge soms tjjd om u te bedenken Overweeg het wel, uwe weigering zou mjj in een groote verlegenheid brengen.* Ik neem de voorwaarden aan." Hjj zweeg een poo9, evenals verwachtte hjj nog meer te hooren toen Lindis er echter niets meer bjj voegde, zeide lijj met kalmen ernst: „Ik neem haar aan en hoop, dat wan- neeg gij den wensch koestert om van verblijf te veranderen, gjj mjj daar eerst mede in kennis stelt. Wellicht, dat ik ook veel zou kunnen veranderen, wanneer gjj een klaoht te doen hadt; herinner u dan, dat ik, zoo lang ge mijn naam draagt, ook uw bescher mer zal zjjn tegen aanrandingen of onwaardige behandeling ik kan toch niet alles voorzien, mochten echter er zich gevallen voordoen, die mjjn tusschen komst vereischen, dan zijt gjj het aan mijn eer. aan mjjn naam verschul digd om mjj om raad te vragen.' ,Ik zal ginds uwen naam niet voeren wat komt het dus op een beieediging meer of minder aan Een zwakke glimlach dwaalde om den smarteljjk trillenden, kleinen mond. Eiion Hallwey wondde zich haastig af. Welnu dan, reis er met Margaretha heen,* zeide hjj schjjnbaar bevredigd. „Ik zal er wel voor zorgen, dat zjj niet lang op het kasteel Hallwey blijft," mompelde de gravin achter den, voor haar mond gehou den kanten zakdoek. Margaretha knikte eenige malen mot het hoofd, toen zjj voor Lindis het eindresultaat van het onderhoud vernam, en ging ijlings aan het pakken. „Nu zal er dan toch eindeljjk eens een einde komen aan dat af schuwelijke, ja, zinnelooze huishouden, ik was het trouwens al lang zat,* zeide zjj tegen de jonge vrouw. Lindis echter keek het venster uit. .Zal het nu beter voor mij worden, of zjjn er nog zwaardere beproevingen voor mjj westgelegd vroeg zjj zichzelven m bangen twjjfel af. ELFDE HOOFDSTUK. De eerste gele bladeren violen van de hoo rnen, het was in de tweede helft van Sep tember toen Lindis aan Margaretha'a zjjde haar intocht iu het slot Hallwey hield. Do opheffing van het huishouden had eenigen tjjd behoefd en graaf Egon was de laatste ge wees», die door de verlaten vertrekken ging, alvorens hjj ze afsloot, om de sleutels aan andere huurders over to geven. Of deze gelukkiger zouden zjjn, dan hjj? Peinzend wandelde bjj door de leege kamers. Toen hjj eindeljjk, gereed om heen te gaan, over den corridor schreed, lokte hem onwille keurig de half geopende deur van Lindis' woonvertrek. Eenige stukken courantenpapier, die voor het inpakken haddon gediend, lagen door de kamer verspreid en daarover heen dwaalde nu zjjn ernstige blik. .De kamer van mjjn echtgenoot©. Een bittere lach krul de zjjne lippen. Welk een zalige gewaarwor ding zou onder andere omstandigheden dii bewustzijn bjj hem hebben opgewekt. En thans. Hjj wierp de onschuldige deur ruw in het slot en verliet ijlings de woning. Lindis had, droevig kjjkend, het station bereikt, waar de equipage der Hallwey's met Frits op den bok, die tcgeljjk met de gravin moeder was afgereisd, haar opwachtte. Zwjj gend en door zonderlinge gedachten bewogen, had zjj met Margaretha daarin plaats geno men en zich diep in een hoek gedrukt. Ook de geliefde oud-tante Elisabeth was eenmaal dezen weg gereden, doch met een jubelend hart en met van gelukstralende oogen, en naast baar graaf Nioolaus, die haar op de handen had gedragen. Wat drukte heerschte er toen niet op de dorpsstraat, schoolkinderen en dorpelingen stonden langs den weg geschaard, om de jonge slot vrouw ADVERTENTIËN. to ontvangen, haar met gelukwcnschingen en huldigingen te overstelpon, tallooze bloem ruikers vielen in het rjjtuig en triomfbogen overspanden den weg, die naar het slot leidde. Yaak, zeer vaak had de oud-tante de opmerkzame kleine verteld van de luisterrijke ontvangst, die men haar bereid had de slot- hal had in het kaarslicht geschitterd en het park was een vlammenzee geweest. Heden lag er geen schaduw van vrooljjkheid over het dorp en de akkers, een fijne landregen viel op de kap van het rjjtuig en de paarden snoven weerspannig in de teugels, even alsof zjj wisten, welk een onwelkome, ja, gehate gast zjj naar het kasteel brachten. De avond daalde vroeger dan gewoonljjk over het nevelachtige landschap neer, en eenige raven vlogen met matten vleugelslag en een akelig krassen rakelings langs de be slagen vensterruiten. Hel rjjtuig sloeg plotseling dè schaduw der hooge olmen on eiken links van den weg in, langs welken reeds een half uur lang het park van Hallwey liep en Lindis veegde nu de neerdruppeleude droppels weg en keek naar buiten. Daar ginds lag hot trotsche slot Hallwey in een somber stilzwijgen, evenals treurde het mot de bewoners om het verloren geluk der familie. Geen sterveling stond er in de vesti bule en bood haar den welkomstgroet slechts een man met grjjzen baard, de oude Dietrich, kwam toegeschoten en wierp bet ijzeren tralie hek in het slot, als moest het voortaan het smaad volle geheim bewaren, dat zooeven den drempel overgetrokken was. (Wordt vervolgd.) De Makelaar i« VERHUISD: van KONINGDWARSSTRAAT naar de SPOORSTRAAT No. 30, tegenover BELLEVUE", (ten huize van den Heer G. J. HOFSTEE.) A. TIELROOIJ-SPRUIT bericht de ontvangst der Handschoenen, Fanchons, Kinder manteltjes, Kapjes met Dons, zwarte en gekleurde Doeken, Rok ken, Jaegerbaai en Flanel, wit Flanel, Kousen, Sajetten, enz. hoek MOLENGRACHT, heeft ontvangen een lading puik beste blanke Winteraardappelen, 20 cent de vijf kop, f 1.40 do zak geen afkokers en zonder zieken. Dit aanbod is maar tijdelijk. Profiteert van de gelegenheid. PUIK! PUIK! PUIK! beveelt zioh beleefd aan tot het teekenen van KINDER- en FAMILIEGROEPEN tegen billijken prijs. Adrea: OO8T8LOOT8TR. 38. 35, 37'/., 40, 45 en 50 ct. fer pond, 2'/, ct per pond mindor. M ELK-IN RICHTING VA* WierinKen. fn den nieuwen Fruitwinkel „DE CITROEN", daar vindt men 20 soorten van fijne Tafel vruchten. Ook JUTTEPEREN worden verkocht, 10 stuks voor f0.10. Een op de koop toe om te probeeren. Druiven van af 20 cent per pond. A. LAAN ZUIDSTRAAT 61. van Wittebrood 6 ets., 8 ets. en 10 ets. Fijn Panbrood 7 ets., 9 ets. en 12 ets. Bruinbrood 7 ets. en 10 ets. Bleek Roggebrood 12 ets. Zoet Roggebrood 12 ets. Bosscher Roggebrood 10 ets. Rozijnenbrood 12 ets. Goed Krentenbrood 17l/j,227»M 27ets. Fijne Beschuit 16 a 10 ets. Chocolade Beschuit 20 a 10 ets. Aanbevelend, B. F. VDHFAILLE. Het goedkoopste adres voor het maken en veranderen van JAPONNEN en MANTELS ia bjj Wed. VAY DERWEERD, KUIPERSTRAAT No. 10. Japonnen van af fL7I Blouaes fO.bO Dienstboden en Morgen- Japonnen f L Kinder Capes en Pelerine# wor den goedkoop en netjes gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1